Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlementets och Rådets direktiv 97/63/EG av den 24 november 1997 om ändring av rådets direktiv 76/116/EEG, 80/876/EEG, 89/284/EEG och 89/530/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 , 06/12/1997 s. 0015 - 0016EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/63/EG av den 24 november 1997 om ändring av rådets direktiv 76/116/EEG, 80/876/EEG, 89/284/EEG och 89/530/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

I artikel G i Fördraget om Europeiska unionen ersätts begreppet "Europeiska ekonomiska gemenskapen" med begreppet "Europeiska gemenskapen". Förkortningen "EEG" bör därför ersättas med förkortningen "EG".

Begreppet "EEG-gödselmedel" förekommer i vissa bestämmelser i rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel (4), i rådets direktiv 80/876/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt (5), i rådets direktiv 89/284/EEG av den 13 april 1989 om komplettering och ändring av direktiv 76/116/EEG i fråga om halten av kalcium, magnesium, natrium och svavel i gödselmedel (6) och i rådets direktiv 89/530/EEG av den 18 september 1989 om komplettering och ändring av direktiv 76/116/EEG i fråga om spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink i gödselmedel (7), varför begreppet "EEG-gödselmedel" bör ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

Emellertid har tillverkarna vanligtvis stora kvantiteter av förpackningar, etiketter och följehandlingar i lager varför en sådan begreppsändring, om den träder i kraft med omedelbar verkan, riskerar att föranleda en utgiftsökning för dessa operatörer. Det är därför lämpligt att bestämma en tid under vilken förpackningarna, etiketterna och följehandlingarna som bär begreppet "EEG-gödselmedel" fortfarande får användas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Direktiv 76/116/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 1 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

b) I artikel 2 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

c) I artikel 7 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

d) I artikel 8.1 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

e) I bilaga II punkt 1 a skall begreppet "EEG-GÖDSELMEDEL" ersättas med begreppet "EG-GÖDSELMEDEL".

2. Direktiv 80/876/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 2 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

b) I artikel 4 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

c) I artikel 6 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

d) I artikel 7.1 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

e) I artikel 7.3 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

3. Direktiv 89/284/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 1 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel" och begreppet "EEG-gödselmedlen" med "EG-gödselmedlen".

b) I artikel 2 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

c) I artikel 4 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

d) I artikel 6 a skall begreppet "EEG-GÖDSELMEDEL" ersättas med begreppet "EG-GÖDSELMEDEL".

e) I artikel 9.1 och 9.2 skall begreppet "EEG-gödselmedlet" ersättas med begreppet "EG-gödselmedlet".

4. Direktiv 89/530/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 1.1 skall begreppet "EEG-GÖDSELMEDEL" ersättas med begreppet "EG-GÖDSELMEDEL".

b) I artikel 1.2 skall begreppet "EEG-GÖDSELMEDEL" ersättas med begreppet "EG-GÖDSELMEDEL".

c) I artikel 2 skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

d) I artikel 3.1 i den inledande meningen skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

e) I artikel 3.1 b skall begreppet "EEG-gödselmedlen" ersättas med begreppet "EG-gödselmedlen".

f) I artikel 4 a skall begreppet "EEG-GÖDSELMEDEL" ersättas med begreppet "EG-GÖDSELMEDEL".

g) I artikel 6 första stycket skall begreppet "EEG-gödselmedel" ersättas med begreppet "EG-gödselmedel".

h) I bilagan, kapitlen C och D, skall begreppet "EEG-GÖDSELMEDEL" ersättas med begreppet "EG-GÖDSELMEDEL".

Artikel 2

Förpackningar, etiketter och följehandlingar försedda med begreppet "EEG-gödselmedel" får fortsätta att användas till och med den 31 december 1998.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall omedelbart till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 november 1997.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. POOS

Ordförande

(1) EGT C 19, 18.1.1997, s. 6.

(2) EGT C 89, 19.3.1997, s. 17.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 11 mars 1997 (EGT C 115, 14.4.1997, s. 24), rådets gemensamma ståndpunkt av den 17 juni 1997 (EGT C 237, 4.8.1997, s. 14) och Europaparlamentets beslut av den 17 september 1997 (EGT C 304, 6.10.1997, s. 79). Rådets beslut av den 27 oktober 1997.

(4) EGT L 24, 30.1.1976, s. 21. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/28/EG (EGT L 140, 13.6.1996, s. 30).

(5) EGT L 250, 23.9.1980, s. 7.

(6) EGT L 111, 22.4.1989, s. 34. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/69/EEG (EGT L 185, 28.7.1993, s. 30).

(7) EGT L 281, 30.9.1989, s. 116.