Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 23/97 av den 20 december 1996 om statistik över arbetskraftskostnaders nivå och strukturEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 006 , 10/01/1997 s. 0001 - 0005RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 23/97 av den 20 december 1996 om statistik över arbetskraftskostnaders nivå och struktur

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

För att kunna utföra de uppgifter som kommissionen anförtrotts måste den hållas underrättad om nivåer, trender och strukturer med avseende på arbetsgivarnas arbetskraftskostnader och arbetstagarnas löner i medlemsstaterna.

Utvecklingen inom gemenskapen och arbetet med att få den inre marknaden att fungera ökar behovet av jämförbara uppgifter om nivåer, trender och strukturer med avseende på arbetsgivarnas arbetskraftskostnader och arbetstagarnas löner, särskilt som ett hjälpmedel för att analysera tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och utveckling beträffande den ekonomiska och sociala sammanhållningen samt för att göra tillförlitliga jämförelser mellan medlemsstaterna och regionerna inom gemenskapen.

Den bästa metoden för att bedöma situationen beträffande nivåer, trender och strukturer med avseende på arbetsgivarnas arbetskraftskostnader och arbetstagarnas löner är att ta fram specifik statistisk över arbetskraftskostnader, vilket senast gjordes 1993 med avseende på uppgifter från 1992, i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3949/92 av den 21 december 1992 om genomförandet av en enkätundersökning om arbetskraftskostnader inom industri- och tjänstesektorerna (1).

På grund av förändringarna i nivån och sammansättningen på företagens utgifter för löner och närstående arbetsgivaravgifter behöver ny statistisk för gemenskapen tas fram på grundval av uppgifter från 1996, så att resultaten från föregående undersökning uppdateras.

Enligt förordning (EG) nr 2223/96 (2) skall det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet inom Europeiska gemenskapen (ENS95) utgöra basdokumentet för standarder, definitioner och redovisningsmetoder i medlemsstaterna för att uppfylla behoven inom gemenskapen. Detta gör det nödvändigt att upprätta källor för fullständig, tillförlitlig och jämförbar statistisk på nationell och regional nivå. De indelningsnivåer för variabler som skall tillämpas begränsas till vad som är nödvändigt för att säkerställa jämförbarhet med tidigare enkätundersökningar och jämförbarhet med nationella bokföringskrav.

Den statistisk som finns tillgänglig i varje medlemsstat utgör inte någon tillförlitlig bas för jämförelser, vilket främst beror på skillnader i medlemsstaternas lagar, bestämmelser och administrativa metoder. Därför måste statistik för gemenskapen tas fram och resultaten bearbetas på grundval av enhetliga definitioner och harmoniserade metoder.

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är upprättande av enhetliga statistiska standarder, som möjliggör framtagande av likformig information, en planerad åtgärd vars syfte bättre kan uppnås av gemenskapen. Dessa standarder kommer att införas i varje medlemsstat av de byråer och institutioner som har utsetts att sammanställa officiell statistik.

Enligt rådets beslut 93/464/EEG av den 22 juli 1993 om ramprogram för prioriterade åtgärder för statistik 1993-1997 (3) är en av de prioriterade åtgärderna för det statistiska programmet 1993-1997 att ta fram statistik över arbetskraftskostnader.

Det kan godtas att de stater som har administrativa källor eller andra lämpliga statistikkällor använder dessa, eventuellt kombinerat med ett förenklat frågeformulär, om denna metod är förenlig med godkända definitioner och metoder och följer kraven beträffande variabler.

Det är nödvändigt att förenkla det administrativa arbetet för företag, särskilt för små och medelstora företag inbegripet att främja ny teknik för insamling och sammanställning av uppgifter. Det kan fortfarande vara nödvändigt att hämta de uppgifter som behövs för att sammanställa statistisk över arbetskraftskostnader direkt från företag med hjälp av metoder som är fullständiga, tillförlitliga och aktuella, utan att man utsätter berörda parter, i synnerhet små och medelstora företag, för en belastning som inte står i proportion till de resultat som användarna av statistiken rimligtvis kan förvänta sig.

Det förefaller lämpligt att tillåta att undantag görs för vissa medlemsstater, så att man tar hänsyn till att dessa stater har särskilda tekniska problem med att samla in visst slag av information, förutsatt att kvaliteten på statistiken inte påverkas.

Kommittén för Europeiska gemenskapernas statistiska program, inrättad genom beslut 89/382/EEG, Euratom (4), har ställt sig bakom kommissionens förslag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

Medlemsstaterna och kommissionen skall, inom sina respektive behörighetsområden, ta fram statistik över arbetskraftskostnaders nivå och struktur för gemenskapen inom den ekonomiska verksamhet som definieras i artikel 3.

Artikel 2

Referensperiod

Statistiken skall tas fram på grundval av uppgifter för budgetåret 1996, med förbehåll för de speciella bestämmelser som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 3

Omfattning

Statistiken skall omfatta all den ekonomiska verksamhet som klassificeras i avdelningarna C (utvinning av mineral), D (tillverkning), E (el-, gas-, värme- och vattenförsörjning), F (byggverksamhet), G (partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, personliga artiklar och hushållsartiklar), H (hotell- och restaurangverksamhet), i grupp 63.3 (arrangerande och försäljning av resor; turistservice) i avdelning I (transport magasinering och kommunikation), i huvudgrupperna 65 (finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet) och 66 (försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring) i avdelning J (finansiell verksamhet) samt i avdelning K (fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster) i den genom rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsindelning i Europeiska gemenskapen (5) upprättade näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen, nedan kallad "NACE Rev. 1", med förbehåll för de speciella bestämmelser som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 4

Krav på information

Sammanställningen av statistik över arbetskraftskostnader skall grundas på någon av de statistiska enheter som definieras i rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (6) och skall tillhandahålla information avseende lokala enheter klassificerade efter den egna huvudsakliga verksamheten, efter region på minst nivå 1 i kommissionens nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS 1) och efter storleksklass med avseende på antalet anställda vid det företag som de lokala enheterna lyder under. Det är bara nödvändigt med information om företag med minst tio anställda.

Artikel 5

Begärd information

Information skall inhämtas om följande:

1) Totala arbetskraftskostnader inklusive ersättning till anställda, kostnader för yrkesutbildning, andra utgifter, skatter och avgifter som står i direkt samband med arbetskraftskostnader.

2) Totalt antal anställda.

3) Arbetad tid.

Detta gäller med förbehåll för de speciella bestämmelser som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 6

Insamling av uppgifter

1. En undersökning skall genomföras via medlemsstaternas behöriga statistikorgan, som skall utarbeta lämpliga metoder för insamling av uppgifterna.

2. Arbetsgivare och andra personer som uppmanas ge information skall besvara frågorna sanningsenligt, fullständigt och inom de föreskrivna fristerna. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att förhindra överträdelser av skyldigheten att lämna de uppgifter som avses i artikel 5.

3. Undersökningen behöver inte utföras om medlemsstaterna har information från andra lämpliga källor eller om medlemsstaterna kan uppskatta nödvändiga uppgifter med hjälp av statistiska inferensmetoder i de fall då några eller samtliga särdrag inte har iakttagits för alla de enheter som det skall sammanställas statistisk för. Uppgifter från andra lämpliga källor och uppskattningar av nödvändiga uppgifter får bara användas om de är åtminstone likvärdiga med undersökningens krav beträffande noggrannhet, kvalitet och tidsperiod.

4. Belastningen på företag, i synnerhet små och medelstora företag, och krav på representativa urval, i enlighet med artikel 7, utgör faktorer som skall beaktas av medlemsstaterna när de väljer ut och kombinerar källor respektive använder uppskattningar som avses i punkt 3.

5. På begäran skall medlemsstaterna till kommissionen översända all information, särskilt vad gäller metoder, som behövs för att denna förordning skall kunna tillämpas, och i synnerhet i fall då uppgifter härleds från administrativa källor all information som är nödvändig för att värdera deras tillförlitlighet och jämförbarhet.

Artikel 7

Representativitet

Tillförlitlighet och jämförbarhet på hög kvalitetsnivå skall uppnås genom användning av stickprov i en omfattning som innebär att det relativa standardfelet för variabeln "arbetskraftskostnad per timme" för varje huvudgrupp i NACE Rev. 1 inte överskrider 3 %.

Artikel 8

Bearbetning av resultat

Medlemsstaternas statistikorgan skall bearbeta svaren på de frågor som avses i artikel 6.2 respektive de uppgifter från andra källor som avses i artikel 6.3 så att jämförbara resultat uppnås.

Artikel 9

Överföring av resultat

Resultaten skall översändas inom 18 månader från utgången av det kalenderår som motsvarar referensperioden, däribland insynsskyddade uppgifter i enlighet med rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (7).

Artikel 10

Genomförandearrangemang

Genomförandearrangemang för denna förordning, särskilt

- definitioner som skall användas,

- indelningsnivåer för variabler som skall tillämpas,

- riktlinjer beträffande noggrannhet och kvalitetsaspekter,

- lämpliga former för de variabler som skall överföras,

- resultat som skall överföras

skall fastställas i enlighet med det förfarande varom stadgas i artikel 11.

Artikel 11

Förfarande

Kommissionen skall biträdas av Kommittén för Europeiska gemenskapernas statistiska program, nedan kallad "kommittén".

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionens skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid av tre månader från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1996.

På rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) EGT nr L 404, 31.12.1992, s. 7.

(2) EGT nr L 310, 30.11.1996, s. 1.

(3) EGT nr L 219, 28.8.1993, s. 1.

(4) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5) EGT nr L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 761/93, EGT nr L 83, 3.4.1993, s. 1.

(6) EGT nr L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(7) EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1.

BILAGA

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

I. Undantag från referensperioden (artikel 2)

För Sverige: budgetåret 1997, under förutsättning att det lämnas uppskattningar för referensåret 1996.

II. Undantag avseende undersökningens omfattning (artikel 3)

1. För alla medlemsstater: undergrupp 65.11

2. För Tyskland: avdelning K, grupp 63.3 i avdelning I

3. För Grekland: avdelning K

4. För Frankrike och Portugal: huvudgrupp 73 i avdelning K

5. För Irland: avdelning H

6. För Österrike: avdelningarna F, G och H, grupp 63.3 i avdelning I.

III. Utförligare information (artikel 5)

Medlemsstaterna får föreskriva att utförligare information skall lämnas, främst genom att skilja mellan arbetare och tjänstemän eller genom att ta med enheter med färre än tio anställda.

För att beakta de särskilda omständigheter som rör sammanställning av resultaten på nationell nivå och under förutsättning att kvaliteten på statistiken inte påverkas får Tyskland sammanställa särskild statistik för Förbundsrepubliken Tyskland, inklusive Västberlin, enligt gränserna före den 3 oktober 1990, och för de nya delstaterna, inklusive Östberlin.