Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

98/143/EG: Kommissionens beslut av den 3 februari 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande system av mekaniskt infästa, böjliga och vattentäta takskikt (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 042 , 14/02/1998 s. 0058 - 0060KOMMISSIONENS BESLUT av den 3 februari 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande system av mekaniskt infästa, böjliga och vattentäta takskikt (Text av betydelse för EES) (98/143/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG (2), särskilt artikel 13.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen skall välja det av de två förfaranden enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt som är "minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet". Detta innebär att det är nödvändigt att besluta huruvida en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är nödvändigt och tillräckligt för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

De två förfarandena i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga 3 till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att, i enlighet med bilaga III, klart specificera de metoder med vilka de två förfarandena skall genomföras för varje produkt eller produktgrupp, eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i det första alternativet utan fortlöpande övervakning, samt i det andra och det tredje alternativen i punkt 2 ii i bilaga III, och det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkt 2 i i bilaga III samt i det första alternativet med fortlöpande övervakning i punkt 2 ii i bilaga III.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett tillverkningskontrollsystem i fabriken som sköts av tillverkaren, även ett godkänt certificeringsorgan deltar vid bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 2

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga II skall anges i uppdragen för riktlinjerna för europeiska tekniska godkännanden.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 februari 1998.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

BILAGA I

System av mekaniskt infästa, böjliga och vattentäta takskikt innefattande system för infästning, fogning och kantanslutning samt eventuell värmeisolering begränsat till heltäckande vattentäta system av böjliga skikt för taktätning.

BILAGA II

Produktfamilj: system av mekaniskt infästa, böjliga och vattentäta takskikt (1/1)

1. System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska organisationen för tekniskt godkännande (EOTA) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de riktlinjer för europeiskt tekniskt godkännande som är tillämpliga:

>Plats för tabell>

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när prestanda i ett visst avseende inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.