Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

98/599/EG: Kommissionens beslut av den 12 oktober 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för täta takskikt som anbringas flytande [delgivet med nr K(1998) 2924] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 287 , 24/10/1998 s. 0030 - 0034KOMMISSIONENS BESLUT av den 12 oktober 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för täta takskikt som anbringas flytande [delgivet med nr K(1998) 2924] (Text av betydelse för EES) (98/599/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG (2), särskilt artikel 13.4 i detta, och

av följande skäl:

Kommissionen skall välja det av de två förfaranden, enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt, som är "minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet". Detta innebär att det är nödvändigt att besluta om huruvida en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är ett nödvändigt och tillräckligt villkor för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts skall anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

De två förfaranden som avses i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att klart ange de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras, i enlighet med bilaga III, för varje produkt eller produktgrupp, eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i det första alternativet utan fortlöpande övervakning, samt i det andra och det tredje alternativet i punkt 2 ii i bilaga III och det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkt 2 i i bilaga III, samt i det första alternativet med fortlöpande övervakning i punkt 2 ii i bilaga III.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter och produktgrupper som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där tillverkaren ensam ansvarar för ett system för tillverkningskontroll i fabriken som säkerställer att produkten överensstämmer med de tillämpliga tekniska specifikationerna.

Artikel 2

För de produkter som anges i bilaga II skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett system för tillverkningskontroll i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certifieringsorgan tar del i bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 3

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga III skall anges i uppdragen för europeiskt tekniskt godkännande.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 oktober 1998.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

BILAGA I

Byggsatser för täta takskikt som anbringas flytande

För alla användningsområden förutom de som omfattas av krav på reaktion vid brandpåverkan för produkter av material i klasserna A (1), B (2) och C (3).

(1) Material vilkas reaktion vid brandpåverkan kan förändras under tillverkningsprocessen. (I allmänhet sådana som utsätts för kemisk modifiering med t.ex. brandhämmande tillsatser eller vilkas reaktion vid brandpåverkan kan påverkas av förändringar i sammansättningen.)

BILAGA II

Byggsatser för täta takskikt som anbringas flytande

För alla användningsområden som omfattas av krav på reaktion vid brandpåverkan för produkter av material i klasserna A (1), B (2) och C (3).

(1) Material vilkas reaktion vid brandpåverkan kan förändras under tillverkningsprocessen. (I allmänhet sådana som utsätts för kemisk modifiering med t.ex. brandhämmande tillsatser eller vilkas reaktion vid brandpåverkan kan påverkas av förändringar i sammansättningen.)

BILAGA III

Anmärkning: För de byggsatser som är avsedda för mer än ett av de användningsområden som anges för nedan nämnda produktgrupper sammanläggs det godkända organets uppgifter utgående från de system för bestyrkande av överensstämmelse som är tillämpliga.

PRODUKTGRUPP

BYGGSATSER FÖR TÄTA TAKSKIKT SOM ANBRINGAS FLYTANDE (1/3)

1. System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska organisationen för tekniskt godkännande (EOTA) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de riktlinjer för europeiskt tekniskt godkännande som är tillämpliga:

>Plats för tabell>

2. Villkor som skall tillämpas av EOTA på specifikationerna för systemet för bestyrkande av överensstämmelse

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

BYGGSATSER FÖR TÄTA TAKSKIKT SOM ANBRINGAS FLYTANDE (2/3)

1. System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall EOTA specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de riktlinjer för europeiskt tekniskt godkännande som är tillämpliga:

>Plats för tabell>

2. Villkor som skall tillämpas av EOTA på specifikationerna för systemet för bestyrkande av överensstämmelse

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

BYGGSATSER FÖR TÄTA TAKSKIKT SOM ANBRINGAS FLYTANDE (3/3)

1. System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall EOTA specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de riktlinjer för europeiskt tekniskt godkännande som är tillämpliga:

>Plats för tabell>

2. Villkor som skall tillämpas av EOTA på specifikationerna för systemet för bestyrkande av överensstämmelse

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.