Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 98/36/EG av den 2 juni 1998 om ändring av direktiv 96/5/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 12/06/1998 s. 0023 - 0024KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/36/EG av den 2 juni 1998 om ändring av direktiv 96/5/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (1) ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/84/EG (2), särskilt artikel 4.1 i detta,

efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén beträffande de bestämmelser som kan tänkas ha betydelse för folkhälsan, och

med beaktande av följande:

Krav rörande den huvudsakliga sammansättningen av beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat fastställs i bilagorna I respektive II till kommissionens direktiv 96/5/EG (3).

På grund av den särskilda näringssammansättningen hos ost och dess kemiska, fysikaliska och organoleptiska egenskaper skulle produkter framställda av ost och andra ingredienser, för att uppfylla de krav som ställs på proteinhalten i bilaga II till direktiv 96/5/EG, ha en alltför hög fetthalt och inte vara ätbara för spädbarn och småbarn.

Kraven rörande proteinhalten i dessa produkter måste därför ändras.

De skiftande matvanorna i gemenskapen har lett till marknadsföring av såser, avsedda att användas som tillbehör till en måltid, vilka är viktiga ur organoleptisk synpunkt men inte ger något egentligt näringstillskott. Dessa såser bör därför undantas från de krav som ställs på proteinhalten i bilaga II.

I bilagorna till direktiv 96/5/EG anges högsta tillåtna halt av vissa ämnen som tillsätts av näringsskäl. I artikel 5 i direktiv 96/5/EG föreskrivs att maximinivåer utöver de redan uppställda skall fastställas vid behov.

Direktiv 96/5/EG bör ändras i enlighet härmed.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till direktiv 96/5/EG skall ändras på det sätt som framgår av bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1998 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta. Dessa lagar och andra författningar skall tillämpas på ett sådant sätt att

- de tillåter handel med produkter som uppfyller kraven i detta direktiv senast den 1 januari 1999,

- de förbjuder handel med produkter som inte uppfyller kraven i detta direktiv med verkan från och med den 1 januari år 2000.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2) EGT L 48, 19.2.1997, s. 20.

(3) EGT L 49, 28.2.1996, s. 17.

BILAGA

Bilagorna till direktiv 96/5/EG skall ändras på följande sätt:

1) I bilaga II punkt 1 skall följande införas:

"1.3 a Om ost anges tillsammans med andra ingredienser i namnet på en salt produkt så gäller, oavsett om produkten presenteras som en måltid eller inte, följande:

- Proteinhalten från mejeriprodukterna skall vara minst 0,5 g per 100 kJ (2,2 g per 100 kcal).

- Den sammanlagda proteinmängden i varan från alla proteinkällor får inte understiga 0,7 g per 100 kJ (3 g per 100 kcal)."

"1.4 a Såser som är avsedda att användas som tillbehör till en måltid undantas från kraven i 1.1 t.o.m. 1.4.

1.4 b I söta rätter i vars namn mejeriprodukter nämns som den första eller enda ingrediensen, skall proteinhalten från mejeriprodukter vara minst 2,2 g per 100 kcal. Alla andra söta rätter undantas från kraven i 1.1 t.o.m. 1.4."

2) Följande text skall läggas till som bilaga VI:

"BILAGA VI

Högsta tillåtna halter av vitaminer, mineraler och spårämnen som tillsätts till spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn

Kraven rörande näringsämnen avser konsumtionsfärdiga produkter som säljs som sådana eller utspädda enligt tillverkarens anvisningar, utom för kalium och kalcium där kraven avser den produkt som säljs.

>Plats för tabell>