Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 98/72/EG av den 15 oktober 1998 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 295 , 04/11/1998 s. 0018 - 0030EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV nr 98/72/EG av den 15 oktober 1998 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189 b i fördraget angivna förfarandet (3),

med beaktande av rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel (4), särskilt artikel 3.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Den tekniska utvecklingen har gått framåt på området livsmedelstillsatser sedan direktiv 95/2/EG (5) antogs.

Direktiv 95/2/EG bör anpassas så att hänsyn tas till denna utveckling.

Vetenskapliga livsmedelskommittén, inrättad genom beslut 74/234/EEG (6), rådfrågades före antagandet av bestämmelser som kan påverka folkhälsan.

Särskilda bestämmelser om tiabendazol har stadgats i direktiv 95/38/EG av den 17 juli 1997 om ändring av bilagorna I och II till direktiv 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker, och om upprättandet av en förteckning av gränsvärden (7). Uppgiften om tiabendazol bör numera utgå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 95/2/EG ändras på följande sätt:

1) Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. Detta direktiv är ett särdirektiv och utgör i enlighet med artikel 3 i direktiv 89/107/EEG en del av det uttömmande direktivet och gäller för andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel. Det skall inte tillämpas på andra enzymer än dem som nämns i bilagorna."

2) Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

"1. I livsmedel får endast ämnen som nämns i bilagorna I, III, IV och V användas för de ändamål som nämns i artikel 1.3 och 1.4."

3) Artikel 2.2 skall ersättas med följande:

"2. Livsmedelstillsatserna i bilaga I tillåts i livsmedel för de i artikel 1.3 och 1.4 nämnda ändamålen med undantag för livsmedlen i bilaga II, enligt quantum satis-principen."

4) Artikel 2.3 a femte strecksatsen skall ersättas med följande:

"- pastöriserad och steriliserad (inklusive UHT-behandlad) mjölk (inklusive helmjölk, skummjölk och lättmjölk) och vanlig pastöriserad grädde."

5) Artikel 2.3 a elfte strecksatsen skall ersättas med följande:

"- torkad pasta utom sådan som är glutenfri och/eller är avsedd för lågproteindiet, i enlighet med direktiv 89/398/EEG."

6) Tabellerna i bilagorna skall ändras enligt föreskrifterna i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall i nödvändig utsträckning ändra sina lagar och andra författningar så att

- handel med produkter som uppfyller kraven i detta direktiv tillåts senast den 4 maj 2000,

- handel med produkter som inte uppfyller kraven i detta direktiv förbjuds från och med den 4 november 2000. Produkter som inte uppfyller direktivets krav men som släppts ut på marknaden eller märkts före detta datum får dock saluföras tills lagren tömts.

De skall genast informera kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 15 oktober 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. EINEM

Ordförande

(1) EGT C 76, 11.3.1997, s. 34 och EGT C 77, 12.3.1998, s. 7.

(2) EGT C 75, 10.3.1997, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 23 oktober 1997 (EGT C 339, 10.11.1997, s. 1), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 mars 1998 (EGT C 161, 27.5.1998, s. 29) och Europaparlamentets beslut av den 15 juli 1998 (EGT C 292, 21.9.1998). Rådets beslut av den 28 September 1998.

(4) EGT L 40, 11.2.1989, s. 27. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/34/EG (EGT L 237, 10.9.1994, s. 1).

(5) EGT L 61, 18.3.1995, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 96/85/EG (EGT L 86, 28.3.1997, s. 4).

(6) EGT L 136, 20.5.1974, s. 1.

(7) EGT L 197, 22.8.1995, s. 14.

BILAGA

1. I bilaga I skall följande tillsatser läggas till:

>Plats för tabell>

2. I bilaga II:

a) Listan över tillsatser och maximihalt för "sylt, gelé och marmelad, enligt definition i direktiv 79/693/EEG, och andra liknande fruktsmörgåspålägg, inklusive produkter med lågt kaloriinnehåll", skall kompletteras på följande sätt:

>Plats för tabell>

b) Tabellen för "Steriliserad, pastöriserad och UHT-behandlad grädde, grädde med lågt kaloriinnehåll och pastöriserad grädde med lågt fettinnehåll" skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

c) Beteckningen "Frysta och djupfrysta oberedda frukter och grönsaker" skall ändras på följande sätt:

"Frysta och djupfrysta oberedda frukter och grönsaker; färdigförpackade, kylda, oberedda frukter och grönsaker som är färdiga att konsumeras samt färdigförpackad oberedd och skalad potatis."

d) Följande tabell skall föras in efter tabellen för "Icke-emulgerade oljor och fetter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung (med undantag av jungfruoljor och olivoljor)":

>Plats för tabell>

e) Listan över tillsatser och maximihalt för "Mozzarella och vassleost" skall kompletteras med följande:

>Plats för tabell>

f) Listan över tillsatser och maximihalt för "Frukt och grönsaker i burk och glas" skall kompletteras med följande:

>Plats för tabell>

g) Listan över tillsatser och maximihalt för "Gehakt" skall kompletteras med följande:

>Plats för tabell>

h) I slutet av bilagan skall följande tabell läggas till:

>Plats för tabell>

3. I bilaga III A:

a) Maximihalterna för "Oliver och olivbaserade beredningar", "Emulgerade såser med fettinnehåll som uppgår till eller överstiger 60 %" och "Emulgerade såser med fettinnehåll som understiger 60 %" skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

b) I slutet av denna del skall följande tabell läggas till:

>Plats för tabell>

4. I bilaga III del B:

a) Framställningen av följande livsmedel och maximihalter:

>Plats för tabell>

skall ha följande utförande:

>Plats för tabell>

b) Maximihalten för inslaget "Sockerarter enligt definition i direktiv 73/437/EEG med undantag av glukossirap, även torkad" skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

c) Följande livsmedel och maximihalter:

>Plats för tabell>

skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

d) I slutet av denna del skall följande livsmedel och maximihalter läggas till:

>Plats för tabell>

5. I bilaga III del C:

a) Följande livsmedel och maximihalter skall läggas till E 234:

>Plats för tabell>

b) Följande livsmedel och maximihalter skall läggas till E 251 och E 252:

>Plats för tabell>

c) Följande livsmedel och maximihalter skall läggas till E 280, E 281, E 282 och E 283:

>Plats för tabell>

d) Följande tabell skall utgå:

>Plats för tabell>

6. Beteckningen "torkad, granulerad potatis", i kolumnen i bilaga III del B och D skall ersättas med "torkad potatis".

7. I bilaga IV:

a) Beteckningen "Pulverte" för E 297 fumarsyra och maximihalt 1 g/l skall ersättas med "Pulverprodukter för tillagning av smaksatt te och örtte med maximihalten: 1 g/kg".

b) Tabellen för E 338 till E 452 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

c) Följande tillsats skall läggas till:

>Plats för tabell>

d) Beteckningen "Minarin" för E 385 skall ändras på följande sätt:

>Plats för tabell>

e) Följande livsmedel och maximihalt skall läggas till E 405:

>Plats för tabell>

f) Beteckningen i tolfte sektionen tredje kolumnen för E 442 skall ändras enligt följande:

"Kakao- och chokladprodukter som definieras i direktiv 73/241/EEG inklusive fyllningar"

"Konfektyrprodukter som baseras på dessa produkter"

g) Följande livsmedel och maximihalt skall läggas till E 445:

>Plats för tabell>

h) Följande livsmedel och maximihalter skall läggas till E 473 till E 474:

>Plats för tabell>

i) Beteckningen "Bredbara fettprodukter och dressing med lågt eller mycket lågt fettinnehåll" för E 476 skall ändras på följande sätt:

>Plats för tabell>

j) Följande livsmedel och maximihalter för E 551 till E 559 skall läggas till:

>Plats för tabell>

k) Beteckningen "hårdost och smältost i skivor" för E 551 till E 559 skall ändras på följande sätt:

>Plats för tabell>

l) Följande livsmedel och maximihalt skall läggas till E 900:

>Plats för tabell>

m) Följande livsmedel och maximihalter skall läggas till E 901, E 902, E 903 och E 904:

>Plats för tabell>

n) Följande livsmedel och maximihalter skall läggas till E 912 och E 914:

>Plats för tabell>

o) Följande livsmedel och maximihalter skall läggas till E 957:

>Plats för tabell>

p) Beteckningen "Margarin, Minarin" i tabellen för E 959 skall ändras på följande sätt:

>Plats för tabell>

q) Följande livsmedel och maximihalt skall läggas till E 999:

>Plats för tabell>

r) Följande tabell skall läggas till:

>Plats för tabell>

s) Följande tabell skall läggas till:

>Plats för tabell>

8. I bilaga V skall följande tabeller läggas till:

>Plats för tabell>

9. I bilaga VI:

a) Det första stycket i den inledande anmärkningen skall ersättas med följande:

"Modersmjölksersättningar, tillskottsnäring och avvänjningskost för spädbarn och småbarn får innehålla E 414 (acaciagummi, gummi arabicum) och E 551 (kiseldioxid) från tillsats av näringsämnesberedningar som innehåller högst 150 g/kg E 414 och högst 10 g/kg E 551 samt E 421 (mannitol) när denna används som bärare av vitamin B12 (minst 1 del vitamin B12 per 1 000 delar mannitol). Resthalten av E 414 i den konsumtionsfärdiga produkten skall vara högst 10 mg/kg.

Modersmjölksersättningar, tillskottsnäring och avvänjningskost för spädbarn och småbarn får innehålla E 301 (natriumaskorbat) i quantum satis-halt i överdrag till näringsämnesberedningar som innehåller fleromättade fettsyror. Resthalten av E 301 i den konsumtionsfärdiga produkten skall vara högst 75 mg/l."

b) I del 1 skall punkt 2 i Anmärkningar ersättas med följande:

"2. Om mer än en av tillsatserna E 322, E 471, E 472c och E 473 är tillsatt livsmedlet, reduceras maximivärdet för var och en av dem i livsmedlet i förhållande till den relativa mängden av de andra tillsatserna tillsammans i det livsmedlet."

c) I del 1 skall följande tabell läggas till:

>Plats för tabell>

d) I del 2: Punkt 2 i Anmärkningar skall ersättas med följande:

"2. Om mer än en av tillsatserna E 322, E 471, E 472c och E 473 är tillsatt till livsmedlet, reduceras maximivärdet för var och en av dem i livsmedlet i förhållande till mängden av de andra tillsatserna tillsammans i det livsmedlet."

e) I del 2 skall följande tabell läggas till:

>Plats för tabell>

f) I del 3 skall följande tabell läggas till:

>Plats för tabell>

g) I del 4 skall följande tabell läggas till:

>Plats för tabell>