Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 98/86/EG av den 11 november 1998 om ändring av kommissionens direktiv 96/77/EG om fastställande av särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstilsatser än färgämnen och sötningsmedel (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 334 , 09/12/1998 s. 0001 - 0063KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/86/EG av den 11 november 1998 om ändring av kommissionens direktiv 96/77/EG om fastställande av särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel (1), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/34/EG (2) särskilt artikel 3.3 a i detta,

efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén, och

av följande skäl:

Det är nödvändigt att fastställa renhetskriterier för alla andra tillsatser än de färgämnen och sötningsmedel som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (3), senast ändrat genom direktiv 98/72/EG (4).

Det är nödvändigt att ersätta renhetskriterierna som fastställs i rådets direktiv 78/663/EEG av den 25 juli 1978 om särskilda renhetskriterier för emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel (5), senast ändrat genom kommissionens direktiv 92/4/EEG (6).

Kommissionens direktiv 96/77/EG av den 2 december 1996 om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (7) innehåller en första förteckning över renhetskriterier för ett antal livsmedelstillsatser. Denna förteckning bör kompletteras med de renhetskriterier som nu fastställs för andra tillsatser.

Det är nödvändigt att beakta de specifikationer och de analystekniker för livsmedelstillsatser som fastställs i utkastet till Codex Alimentarius som formulerats av FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté om livsmedelstillsatser (JECFA).

Om livsmedelstillsatser bereds genom produktionsmetoder eller med utgångspunkt från material som avsevärt skiljer sig från dem som anges i Vetenskapliga livsmedelskommitténs utvärdering, eller om de skiljer sig från dem som anges i detta direktiv, måste Vetenskapliga livsmedelskommittén göra en fullständig utvärdering av dessa livsmedelstillsatser och framför allt av renhetskriterierna.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/77/EG ändras på följande sätt:

1) Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

De renhetskriterier som avses i artikel 1 skall ersätta de renhetskriterier som fastställs i direktiv 65/66/EEG, 78/663/EEG och 78/664/EEG."

2) Texten i bilagan till detta direktiv skall läggas till i bilagan till direktiv 97/77/EG.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att uppfylla detta direktiv senast den 1 juli 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Förfarandet för en sådan hänvisning skall varje medlemsstat själv bestämma.

2. Produkter som släpps ut på marknaden eller som märks före den 1 juli 1999 och som inte uppfyller kraven i detta direktiv får saluföras till dess att lagren är tömda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 november 1998.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2) EGT L 237, 10.9.1994, s. 1.

(3) EGT L 61, 18.3.1995, s. 1.

(4) EGT L 295, 4.11.1998, s. 18.

(5) EGT L 223, 14.8.1978, s. 7.

(6) EGT L 55, 29.2.1992, s. 96.

(7) EGT L 339, 30.12.1996, s. 1.

BILAGA

"Etylenoxid får inte användas för sterilisering av livsmedelstillsatser

>Plats för tabell>

"