Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 98/89/EG av den 20 november 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/152/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 322 , 01/12/1998 s. 0040 - 0041KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/89/EG av den 20 november 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/152/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG (2), särskilt artikel 13 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 74/152/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (3), senast ändrat genom direktiv 97/54/EG, särskilt artikel 5 i detta, och

av följande skäl:

Med anledning av en höjning av den konstruktiva hastigheten till 40 km/tim och med hänsyn till den tekniska utvecklingen är det lämpligt att ändra kravet på marginal vid hastighetsmätning enligt punkt 1.5 i bilagan till direktiv 74/152/EEG.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen som inrättas genom direktiv 74/150/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 74/152/EEG ändras på följande sätt:

I punkt 1.5: "skall ett resultat som är 3 km/tim högre än den konstruktiva hastigheten godtas för typgodkännandeprovningen".

Artikel 2

1. Från och med den 1 januari 2000

- får medlemsstaterna inte längre för en typ av traktor vägra EG-typgodkännande eller utfärdande av det dokument som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 74/150/EEG, eller vägra nationellt typgodkännande,

- får medlemsstaterna inte förbjuda ibruktagande av dessa traktorer,

om traktorerna uppfyller kraven i direktiv 74/152/EEG i dess lydelse enligt det här direktivet.

2. Från och med den 1 oktober 2004

- får medlemsstaterna inte längre utfärda det dokument som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 74/150/EEG för en typ av traktor, om den inte uppfyller kraven i direktiv 74/152/EEG i dess lydelse enligt det här direktivet,

- får medlemsstaterna vägra nationellt typgodkännande för en typ av traktor om den inte uppfyller kraven i direktiv 74/152/EEG i dess lydelse enligt det här direktivet.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1999 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 1998.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 84, 28.3.1974, s. 10.

(2) EGT L 277, 10.10.1997, s. 24.

(3) EGT L 84, 28.3.1974, s. 33.