Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/97/EG av den 22 december 1998 om ändring av direktiv 76/116/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel, vad beträffar utsläppande på marknaden i Österrike, Finland och Sverige av gödselmedel som innehåller kadmiumEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 018 , 23/01/1999 s. 0060 - 0061EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/97/EG av den 22 december 1998 om ändring av direktiv 76/116/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel, vad beträffar utsläppande på marknaden i Österrike, Finland och Sverige av gödselmedel som innehåller kadmium

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189 b i fördraget (3), och

av följande skäl:

I artikel 69 och bilaga VIII punkt 4, artikel 84 och bilaga X punkt 2 samt artikel 112 och bilaga XII punkt 4 i 1994 års anslutningsakt, med avseende på Österrike, Finland och Sverige anges att artikel 7 i direktiv 76/116/EEG (4) vad beträffar kadmiuminnehållet i gödsel inte skall tillämpas på dessa medlemsstater före den 1 januari 1999 och att nämnda bestämmelser i anslutningsakten kommer att granskas på nytt i enlighet med gemenskapsförfaranden före den 31 december 1998.

Den förnyade granskningen kan inte slutföras till den 31 december 1998 eftersom det i många medlemsstater saknas sådana uppgifter om exponering som krävs för att bedöma de risker som kadmium i gödselmedel innebär för hälsan och miljön. Den förnyade granskningen bör fortsätta, genom att ytterligare arbete utförs, även efter detta datum.

Det efterföljande arbetet bör gå ut på att bedöma de risker som kadmium i gödselmedel innebär i medlemsstaterna, särskilt med avseende på känsliga befolkningsgruppers hälsa och miljön. Detta kan inte göras förrän om några år.

En bedömning av vilka risker som kadmium innebär har påbörjats inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (5). Resultaten blir inte tillgängliga förrän om några år.

Förutom den skyldighet om förnyad granskning som fastställs i 1994 års anslutningsakt kan en förnyad granskning av gällande gemenskapslagstiftning alltid beslutas enligt gemenskapsförfaranden. Gemenskapslagstiftningen kan föreskriva undantag för begränsad tid för vissa medlemsstater med anledning av deras speciella situation.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7 i direktiv 76/116/EEG skall följande två stycken läggas till:

"Österrike, Finland och Sverige får förbjuda marknadsföring på sina territorier av gödselmedel som innehåller kadmium i koncentrationer som överstiger de vid anslutningstillfället gällande nationellt fastställda koncentrationerna. Undantaget skall tillämpas från och med den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2001.

Kommissionen skall, före den 31 december 2001, i samråd med medlemsstaterna och berörda parter på nytt granska behovet av nya bestämmelser på gemenskapsnivå om kadmiuminnehållet i gödselmedel."

Artikel 2

Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1998.

När de medlemsstater som anges i första stycket antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. EINEM

Ordförande

(1) EGT C 108, 7.4.1998, s. 83.

(2) EGT C 214, 10.7.1998, s. 15.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 juli 1998 (EGT C 292, 21.9.1998, s. 117), rådets gemensamma ståndpunkt av den 13 oktober 1998 (EGT C 388, 14.12.1998, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 3 december 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 14 december 1998.

(4) EGT L 24, 30.1.1976, s. 21. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/63/EG (EGT L 335, 6.12.1997, s. 15).

(5) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.