Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 98/98/EG av den 15 december 1998 om anpassning till tekniska framsteg för tjugofemte gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 355 , 30/12/1998 s. 0001 - 0624KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/98/EG av den 15 december 1998 om anpassning till tekniska framsteg för tjugofemte gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/73/EG (2), särskilt artikel 28 i detta, och

av följande skäl:

I bilaga I till direktiv 67/548/EEG finns en förteckning över farliga ämnen samt anvisningar om klassificering och märkning av varje ämne. På grundval av nuvarande vetenskapliga och tekniska kunnande har det visat sig nödvändigt att ändra denna förteckning. Det är därmed också nödvändigt att ändra förordet till bilaga I så att det omfattar ändringar som rör nomenklatur, format, anmärkningar om identifiering, klassificering och märkning av ämnen och anmärkningar om märkning av preparat. Förteckningen över farliga ämnen i bilaga I omfattar ämnen för vilka Österrike och Sverige genom anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige beviljats särskilda tillfälliga undantag beträffande klassificering och märkning. I anslutningsakten föreskrivs att bestämmelserna om klassificering och märkning av dessa ämnen skall ses över. Vid denna översyn har det visat sig nödvändigt att ändra klassificeringen av ett antal sådana ämnen.

Bilaga III till direktiv 67/548/EEG innehåller en förteckning över fraser av vilken framgår vilka särskilda risker som förknippas med olika farliga ämnen och preparat. Det är nödvändigt att införa nya fraser som anger hälsoriskerna med vissa ämnen och preparat.

Bilaga IV till direktiv 67/548/EEG innehåller en förteckning över fraser med skyddsanvisningar för farliga ämnen och preparat. Det är nödvändigt att se över vissa skyddsfraser som rör hälso- och miljörisker. Vissa skyddsfraser som rör hälsorisker bör också införas. Det är dessutom nödvändigt att införa vissa kombinerade fraser som rör användningen av farliga ämnen och preparat.

Bilaga VI till direktiv 67/548/EEG innehåller en vägledning för klassificering och märkning av farliga ämnen och preparat. Det är nödvändigt att ändra denna vägledning.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 67/548/EEG ändras på följande sätt:

1) Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a) Texten i bilaga IA till detta direktiv skall ersätta motsvarande text i förordet.

b) De uppgifter som förtecknas i bilaga IB till detta direktiv skall ersätta motsvarande uppgifter.

c) De uppgifter som förtecknas i bilaga IC till detta direktiv skall läggas till.

d) Uppgifterna i bilaga ID till detta direktiv skall utgå.

2) Bilaga 2 till detta direktiv skall föras in i bilaga III.

3) Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

a) Fraserna i bilaga IIIA till detta direktiv skall ersätta motsvarande fraser.

b) Fraserna i bilaga IIIB till detta direktiv skall läggas till.

c) De kombinerade fraserna i bilaga IIIC till detta direktiv skall läggas till.

4) Bilaga VI skall ändras på det sätt som anges i bilaga IV till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli år 2000. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv och en tabell där detta direktiv jämförs med de nationella bestämmelser som antagits.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 1998.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT L 305, 16.11.1998, s. 1.

BILAGA 1A

"FÖRORD TILL BILAGA I

Inledning

Bilaga I är en förteckning över farliga ämnen för vilka en harmoniserad klassificering och märkning har överenskommits på gemenskapsnivå i enlighet med förfarandet i artikel 4.3 i detta direktiv.

Numrering av ämnen

Ämnena i bilaga I ordnas efter atomnumret för det grundämne som är mest karakteristiskt för ämnets egenskaper. En förteckning över de kemiska grundämnena, ordnade efter atomnummer, visas i tabell A. Organiska ämnen har på grund av sin mångfald inordnats i klasser enligt tabell B.

Indexnumret för varje ämne är en talföljd av typen ABC-RST-VW-Y där

- ABC antingen är det mest karakteristiska grundämnets atomnummer (föregånget av en eller två nollor för att fylla ut sekvensen) eller för organiska ämnen ett nummer som anger vilken klass av organiska ämnen det tillhör,

- RST är en löpande numrering av ämnena i ABC-sekvensen,

- VW anger i vilken form ämnena produceras eller släpps ut på marknaden,

- Y är en kontrollsiffra i enlighet med ISBN-metoden (International Standard Book Number).

Exempelvis är numret för natriumklorat 017-005-00-9.

För farliga ämnen i den europeiska förteckningen över befintliga saluförda kemiska ämnen (Einecs, EGT C 146 A, 15.6.1990) anges Einecs-numret. Detta är ett sjusiffrigt nummer av typen XXX-XXX-X som börjar med 200-001-8.

För farliga ämnen som anmäls i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv anges ämnets nummer i den europeiska förteckningen över anmälda ämnen (Elincs). Detta är ett sjusiffrigt nummer av typen XXX-XXX-X som börjar med 400-010-9.

För farliga ämnen i förteckningen över `före detta polymerer` (dokument, Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1997. ISBN 92-827-8995-0) anges `före detta polymer`-numret. Detta är ett sjusiffrigt nummer av typen XXX-XXX-X som börjar med 500-001-0.

Cas-numret (Chemical Abstracts Service) anges också i syfte att underlätta identifieringen av ämnet. Det bör noteras att Einecs-numret innefattar både vattenfria och vattenhaltiga former av ett ämne medan det ofta finns olika Cas-nummer för vattenfria och vattenhaltiga former. Det Cas-nummer som anges avser i samtliga fall endast den vattenfria formen och Cas-numret beskriver därför inte alltid ämnet lika exakt som Einecs-numret.

Einecs-, Elincs-, `före detta polymer`- eller Cas-numren anges vanligtvis inte för ämnesgrupper som omfattar mer än fyra individuella ämnen.

Nomenklatur

Om det är möjligt betecknas farliga ämnen med sina Einecs-, Elincs- eller `före detta polymer`-namn. Andra ämnen som inte förtecknas i Einecs, Elincs eller i förteckningen över `före detta polymerer` betecknas med ett internationellt erkänt kemiskt namn (t.ex. ISO, IUPAC). I vissa fall anges dessutom ett trivialnamn.

Orenheter, tillsatsämnen och mindre beståndsdelar anges normalt inte, om de inte bidrar väsentligt till klassificeringen av ämnet.

Vissa ämnen beskrivs som en blandning av A och B. Detta avser en bestämd blandning. I vissa fall då det är nödvändigt för att karakterisera detta ämne som släpps ut på marknaden, anges hur stor andel av de viktigaste ämnena som ingår.

För vissa ämnen anges en bestämd renhetsgrad. Ämnen som innehåller en högre andel aktiva beståndsdelar (t.ex. organiska peroxider) anges inte i bilaga I och kan ha andra farliga egenskaper (t.ex. vara explosiva). Om särskilda koncentrationsgränser anges gäller dessa det eller de ämnen som anges i förteckningen. Särskilt i fråga om blandningar av ämnen, eller ämnen som beskrivs med en bestämd renhetsgrad, avser dessa gränser ämnet enligt beskrivningen i bilaga I och inte det rena ämnet.

Enligt artikel 23.2 a krävs i fråga om ämnen som anges i bilaga I att det ämnesnamn som används på etiketten skall vara en av de benämningar som anges i bilagan. För vissa ämnen har ytterligare uppgifter lagts till inom parentes i syfte att underlätta identifieringen av dessa ämnen. Dessa ytterligare uppgifter behöver inte tas med på etiketten.

För vissa ämnen anges en hänvisning till orenheter. Ett exempel är indexnr 607-190-00-X: metylakrylamidometoxiacetat (innehållande ≥ 0,1 % akrylamid). I dessa fall utgör hänvisningen inom parentes en del av namnet och skall tas med på etiketten.

Ibland hänvisas också till ämnesgrupper. Ett exempel är indexnr 006-007-00-5: `vätecyanid (salter av), med undantag av komplexa salter som cyanoferrat (II) och (III) och kvicksilveroxicyanid`. I fråga om enskilda ämnen som ingår i dessa grupper skall Einecs-namnet eller ett annat internationellt erkänt namn användas.

Format

För varje ämne i bilaga I lämnas följande uppgifter:

a) Klassificering:

i) Klassificeringen innebär att ett ämne placeras i en eller flera faroklasser (enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 92/32/EEG) och tilldelas en eller flera riskfraser. Klassificeringen påverkar inte bara märkningen utan också annan lagstiftning om farliga ämnen.

ii) Klassificeringen i varje faroklass visas i skilda fält. Klassificeringen anges i allmänhet genom en benämning för faroklassen samt en eller flera riskfraser. I vissa fall (t.ex. i fråga om ämnen som klassificeras som brandfarliga och allergiframkallande och vissa ämnen som klassificeras som miljöfarliga) visas dock endast riskfrasen.

iii) Följande benämningar används för de olika faroklasserna:

- Explosivt: E

- Oxiderande: O

- Extremt brandfarligt: F+

- Mycket brandfarligt: F

- Brandfarligt: R 10

- Mycket giftig: T+

- Giftig: T

- Hälsoskadlig: Xn

- Frätande: C

- Irriterande: Xi

- Allergiframkallande: R 42 och/eller R 43

- Cancerframkallande: Carc. Cat. (¹)

- Mutagen: Mut. Cat. (¹)

- Reproduktionstoxisk: Repr. Cat. (¹)

- Miljöfarlig: N och/eller R 52, R 53, R 59.

iv) Ytterligare riskfraser som har tilldelats för att beskriva andra egenskaper (se punkt 2.2.6 och 3.2.8 i märkningsvägledningen) visas i separata fält på samma rad trots att de inte formellt är en del av klassificeringen.

b) Märkning, bl.a.:

i) Den bokstav som ämnet tilldelats i enlighet med bilaga II (jfr. artikel 23.2 c) och som är en benämning för farosymbolen (om sådan tilldelats) och farobeteckningen.

ii) Riskfrasen angivna med bokstaven R, följd av ett nummer som anger de särskilda riskerna i enlighet med bilaga III (se artikel 23.2 d). Siffrorna skiljs åt antingen genom

- ett bindestreck för separat angivelse av olika risker (R), eller

- ett snedstreck som innebär att riskfraserna skall kombineras till en sammansatt fras i enlighet med bilaga III.

iii) Skyddsfraser angivna med bokstaven S, följd av ett nummer som anger de rekommenderade skyddsanvisningarna i enlighet med bilaga IV (se artikel 23.2 e). Även här skiljs siffrorna åt antingen genom bindestreck eller snedstreck. De rekommenderade skyddsanvisningarnas betydelse framgår av bilaga IV. De angivna skyddsanvisningarna är endast tillämpliga på ämnen; i fråga om preparat väljs fraser i enlighet med sedvanliga bestämmelser.

Observera att vissa S-fraser är obligatoriska i fråga om vissa farliga ämnen och preparat som säljs till allmänheten.

S 1, S 2 och S 45 är obligatoriska för alla mycket giftiga, giftiga och frätande ämnen och preparat som säljs till allmänheten.

S 2 och S 46 är obligatoriska för alla andra farliga ämnen och preparat som säljs till allmänheten, med undantag av dem som endast klassificeras som miljöfarliga.

Skyddsfraserna S 1 och S 2 visas inom parentes i bilaga I och får endast utelämnas på etiketten om ämnet eller preparatet uteslutande säljs för industriellt bruk.

c) Koncentrationsgränserna och därtill knutna klassificeringar som är nödvändiga för att klassificera farliga preparat som innehåller ämnet i enlighet med direktiv 88/379/EEG.

Om inte annat anges är koncentrationsgränserna ämnets andel i viktprocent, beräknad i relation till preparatets totalvikt.

Om inga koncentrationsgränser anges skall de koncentrationsgränser som framgår av bilaga I till direktiv 88/379/EEG användas vid tillämpning av den konventionella metoden för bedömning av hälsorisker.

Allmänna anmärkningar

Ämnesgrupper

I bilaga I anges en rad ämnesgrupper. I dessa fall skall klassificerings- och märkningskraven tillämpas på alla ämnen som omfattas av beskrivningen och som släpps ut på marknaden, om de är förtecknade i Einecs eller Elincs. Om ett ämne som ingår i en ämnesgrupp uppträder som orenhet i ett annat ämne skall de klassificerings- och märkningskrav som beskrivs för ämnesgruppen beaktas vid märkningen av ämnet.

I vissa fall finns det klassificerings- och märkningskrav för enskilda ämnen som annars skulle ingå i en ämnesgrupp. I sådana fall anges ämnet särskilt i bilaga I och ämnesgruppen förses med anmärkningen `utom sådana som anges på annan plats i denna bilaga`.

I vissa fall kan enskilda ämnen ingå i mer än en ämnesgrupp. Blyoxalat (Einecs-nr 212-413-5) ingår till exempel både i gruppen blyföreningar (indexnummer 082-001-00-6) och i gruppen salter av oxalsyra (607-007-00-3). Märkningen av ämnet återspeglar i dessa fall märkningen för var och en av de två ämnesgrupperna. I de fall där samma fara klassificeras på olika sätt skall den strängare klassificeringen användas på ämnets etikett (se anmärkning A nedan).

Med salter (oavsett beteckning) i bilaga I avses både vattenfria och vattenhaltiga salter, om inte annat uttryckligen anges.

Ämnen med Elincs-nummer

Ämnen med Elincs-nummer i bilaga I har anmälts i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv. Tillverkare eller importörer som tidigare inte har anmält dessa ämnen skall hänvisa till bestämmelserna i detta direktiv om de avser att släppa ut dessa ämnen på marknaden.

Förklaring till anmärkningarna om identifiering, klassificering och märkning av ämnen

Anmärkning A:

Ämnesnamnet på etiketten skall överensstämma med en av de benämningar som anges i bilaga I (se artikel 23.2 a).

I bilaga I används ibland allmänna beskrivningar som `föreningar` eller `salter`. I sådana fall är tillverkare eller annan person som släpper ut ett sådant ämne på marknaden skyldig att ange korrekt namn på etiketten efter att ha tagit kapitlet `Nomenklatur` i förordet i beaktande.

Exempel: för BeCl2 (Einecs-nr 232-116-4): berylliumklorid.

I direktivet krävs också att de farosymboler, farobeteckningar samt R- och S-fraser som används för varje ämne skall vara de som anges i bilaga I (artikel 23.2 c-e).

För ämnen som tillhör en viss ämnesgrupp i bilaga I skall de farosymboler, farobeteckningar samt R- och S-fraser som används för varje ämne vara de som anges för denna grupp i bilaga I.

För ämnen som tillhör mer än en ämnesgrupp i bilaga I skall de farosymboler, farobeteckningar samt R- och S-fraser som används för varje ämne vara de som anges för båda dessa grupper i bilaga I. I de fall där två olika klassificeringar anges i de båda grupperna skall den strängare faroklassificeringen användas.

Exempel:

>Plats för tabell>

Anmärkning B:

Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer och kräver därför olika märkning eftersom riskerna varierar med olika koncentrationer.

I bilaga I används för ämnen med anmärkning B en allmän beteckning, t.ex.: `. . . % salpetersyra`.

I sådana fall skall tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ett sådant ämne på marknaden ange koncentrationen i procent på etiketten.

Exempel: 45 % salpetersyra.

Om inte annat anges, förutsätts det att koncentrationen anges i viktprocent.

Kompletterande uppgifter (t.ex. specifik vikt, grader Baumé) eller en beskrivning (t.ex. rykande eller is-) får anges.

Anmärkning C:

Vissa organiska ämnen kan släppas ut på marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer.

I bilaga I används ibland en allmän beteckning, t.ex.: `xylenol`.

I sådana fall skall tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ämnet på marknaden ange på etiketten om ämnet är en given isomer a) eller en blandning av isomerer b).

Exempel: a) 2,4-dimetylfenol

b) xylenol (blandning av isomerer).

Anmärkning D:

Vissa ämnen som lätt genomgår spontan polymerisering eller sönderfall släpps vanligen ut på marknaden i stabiliserad form. Det är i denna form som de förtecknas i bilaga I till detta direktiv.

Emellertid släpps sådana ämnen ibland ut på marknaden i icke-stabiliserad form. I sådana fall skall tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ett sådant ämne på marknaden ange dess namn, följt av `ej stabiliserad` på etiketten.

Exempel: Metakrylsyra (ej stabiliserad).

Anmärkning E:

Ämnen med särskilda hälsoeffekter (jfr kapitel 4 i bilaga IV) som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, och som även är klassificerade som mycket giftiga (T+), giftiga (T) eller hälsoskadliga (Xn), har tilldelats anmärkning E. För dessa ämnen skall ordet `Även` föregå riskfraserna R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40, R 48 och R 65 och samtliga kombinationer av dessa.

Exempel: >Plats för tabell>

Anmärkning F:

Detta ämne kan innehålla en stabilisator. Om stabilisatorn ändrar ämnets farliga egenskaper som anges i bilaga I, skall ämnet märkas i enlighet med bestämmelserna om märkning av farliga preparat.

Anmärkning G:

Detta ämne kan släppas ut på marknaden i explosiv form. Det skall då utvärderas med lämpliga testmetoder och ämnets explosiva egenskaper skall anges på etiketten.

Anmärkning H:

Den klassificering och märkning som anges för detta ämne gäller endast för den eller de farliga egenskaper som anges genom riskfrasen, i kombination med angiven faroklass. Kraven i artikel 6 i detta direktiv på tillverkare, distributörer och importörer av detta ämne skall tillämpas på alla andra aspekter av klassificering och märkning. Den slutliga etiketten skall uppfylla kraven i avsnitt 7 i bilaga VI till detta direktiv.

Denna anmärkning gäller vissa kol- och oljebaserade ämnen samt vissa ämnesgrupper som anges i bilaga I.

Anmärkning J:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7). Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa kol- och oljebaserade ämnen som anges i bilaga I.

Anmärkning K:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8). Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande skall åtminstone S-fraserna (2)9-16 användas. Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa kol- och oljebaserade ämnen som anges i bilaga I.

Anmärkning L:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346. Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa kol- och oljebaserade ämnen som anges i bilaga I.

Anmärkning M:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 0,005 viktprocent benso[a]pyren (Einecs-nr 200-028-5). Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa kol- och oljebaserade ämnen som anges i bilaga I.

Anmärkning N:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om hela raffineringsförloppet är känt och det kan visas att det ämne från vilket det framställts inte är cancerframkallande. Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa kol- och oljebaserade ämnen som anges i bilaga I.

Anmärkning P:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7).

Om ämnet klassificeras som cancerframkallande skall även anmärkning E tillämpas.

Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande skall åtminstone S-fraserna (2)-23-24-62 användas.

Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa kol- och oljebaserade ämnen som anges i bilaga I.

Anmärkning Q:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det uppfyller ett av följande villkor:

- Ett korttidsförsök för att bestämma den biologiska nedbrytningsförmågan vid inhalation har visat att fibrer som är längre än 20 ìm har en viktad halveringstid som understiger 10 dagar.

- Ett korttidsförsök för att bestämma den biologiska nedbrytningsförmågan vid intratrakeal instillation har visat att fibrer längre än 20 ìm har en viktad halveringstid som understiger 40 dagar.

- En väl utförd långtidsstudie där ämnet tillförts intraperitonealt har inte givit belägg för att ämnet i någon högre grad är cancerframkallande.

- Frånvaro av relevant patogenicitet eller neoplastiska förändringar i en lämplig långtids inhalationsstudie.

Anmärkning R:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om fibrerna har en längdviktad geometrisk genomsnittlig diameter minus två standardavvikelser större än 6 ìm.

Anmärkning S:

Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 23. Se avsnitt 8 i bilaga VI.

Förklaringar till anmärkningarna om märkning av preparat

De anmärkningar som anges till höger om koncentrationsgränserna har följande betydelse:

Anmärkning 1:

Den angivna koncentrationen eller, om sådan uppgift saknas, den generella koncentrationsgränsen i enlighet med direktiv 88/379/EEG är viktprocenten för det metalliska grundämnet, beräknad i relation till preparatets totalvikt.

Anmärkning 2:

Den angivna koncentrationen av isocyanater är viktprocenten för den fria monomeren, beräknad i relation till preparatets totalvikt.

Anmärkning 3:

Den angivna koncentrationen är viktprocenten för kromatjoner lösta i vatten, beräknad i relation till preparatets totalvikt.

Anmärkning 4:

Preparat som innehåller dessa ämnen skall klassificeras som hälsoskadliga med riskfras R 65 om de uppfyller kriterierna i avsnitt 3.2.3 i bilaga VI.

Anmärkning 5:

Koncentrationsgränserna för ämnen i gasform uttrycks i volymprocent.

Anmärkning 6:

Preparat som innehåller dessa ämnen skall tilldelas riskfras R 67 om de uppfyller kriterierna i avsnitt 3.2.8 i bilaga VI.

(¹) För cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen anges tillämplig kategori (d.v.s. 1, 2 eller 3)."

ANEXO IB - BILAG IB - ANHANG IB - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IB - ANNEX IB - ANNEXE IB - ALLEGATO IB - BIJLAGE IB - ANEXO IB - LIITE IB - BILAGA IB

Cas No - EC No - No 004-002-00-2

NOTA A

NOTA E

ES: compuestos de berilio, excepto los silicatos dobles de aluminio y berilio

DA: berylliumforbindelser med undtagelse af berylliumaluminiumsillicater

DE: Berylliumverbindungen, ausgenommen Beryllium-Tonerdesilikate

EL: åíþóåéò âçñõëëßïõ åêôüò áðü ôá äéðëÜ ðõñéôéêÜ Üëáôá áñãéëëßïõ-âçñõëëßïõ

EN: beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates

FR: composés de béryllium (glucinium) à l'exception des silicates doubles d'aluminium et de béryllium

IT: composti del berillio esclusi silicati doppi di alluminio e berillio

NL: berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat

PT: compostos de berílio com excepção dos silicatos duplos de alumínio e berílio

FI: berylliumyhdisteet, paitsi alumiiniberylliumsilikaatit

SV: berylliumföreningar förutom berylliumaluminiumsilikater

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

T+; R 26

T; R 25-48/23

Xi; R 36/37/38

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 75-15-0 EC No 200-843-6 No 006-003-00-3

CS2

ES: disulfuro de carbono

DA: carbondisulfid

DE: Kohlenstoffdisulfid

EL: äéóïõëößäéï ôïõ Üíèñáêá

EN: carbon disulphide

FR: disulfure de carbone

IT: disolfuro di carbonio

NL: kooldisulfide; zwavelkoolstof

PT: sulfureto de carbono

FI: rikkihiili

SV: koldisulfid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Repr. Cat. 3; R 62-63

T; R 48/23

Xi; R 36/38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-36/38-48/23-62-63

S: (1/2-)16-33-36/37-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 74-90-8 EC No 200-821-6 No 006-006-00-X

HCN

ES: ácido cianhídrico; cianuro de hidrógeno

DA: hydrogencyanid; blåsyre

DE: Hydrogencyanid; Cyanwasserstoff

EL: õäñïêõÜíéï

EN: hydrogen cyanide; hydrocyanic acid

FR: cyanure d'hydrogène

IT: acido cianidrico; cianuro di idrogeno

NL: hydrogeencyanide

PT: cianeto de hidrogénio; ácido cianídrico

FI: syaanivety

SV: cyanväte; vätecyanid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

T+; R 26

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12-26-50/53

S: (1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 74-90-8 EC No 200-821-6 No 006-006-01-7

NOTA B

HCN.......%

ES: cianuro di hidrógeno ...%; ácido cianhídrico ...%

DA: hydrogencyanid ...%; blåsyre ...%

DE: Hydrogencyanid ...%; Cyanwasserstoff ...%

EL: õäñïêõÜíéï ...%

EN: hydrogen cyanide ...%; hydrocyanic acid ...%

FR: cyanure d'hydrogène ...%

IT: cianuro di idrogeno ...%; acido cianidrico ...%

NL: hydrogeencyanide ...%

PT: cianeto de hidrogénio ...%; ácido cianídrico ...%

FI: syaanivety ...%

SV: cyanväte ...%; vätecyanid ...%

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No - EC No - No 006-007-00-5

NOTA A

ES: sales del ácido cianhídrico, excepto los cianuros complejos, tales como los ferrocianuros y ferricianuros y oxicianuro de mercurio

DA: salte af hydrogencyanid med undtagelse af komplekse salte som cyanoferrat (II) og-(III) og kviksølv(II)oxidcyanid

DE: Salze der Blausäure mit Ausnahme der komplexen Cyanide, z. B. Cyanoferrate (II) und (III) und Quecksilberoxidcyanid

EL: Üëáôá õäñïêõáíßïõ åêôüò áðü ôá óýìðëïêá êõáíéïý÷á üðùò ôá óéäçñïêõáíéïý÷á, óéäçñéêõáíéïý÷á êáé ïîõêõáíéïý÷ïò õäñÜñãõñïò

EN: hydrogen cyanide (Salts of ...) with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide

FR: sels de l'acide cyanhydrique, à l'exception des cyanures complexes tels que ferrocyanures et ferricyanures et oxycyanure de mercure

IT: sali dell'acido cianidrico, ad esclusione dei cianuri complessi come ferrocianuri e ferricianuri e ossicianuro di Hg

NL: cyaanwaterstof (Zouten van ...) met uitzondering van complexe cyaniden zoals ferro- en ferricyaniden en kwikoxycyanide

PT: sais do ácido cianídrico, com excepçaõ dos cianetos complexos tais como ferrocianetos, ferricianetos e oxicianeto de mercúrio

FI: syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit ja elohopeaoksisyanidit

SV: cyanvätesyra (salter av ...); salter av vätecyanid med undantag av komplexa cyanider som ferrocyanider, ferricyanider och kvicksilveroxicyanid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 32

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 63-25-2 EC No 200-555-0 No 006-011-00-7

>Hänvisning till >

ES: carbaril (ISO); carbarilo (DCI); metilcarbamato de 1-naftilo

DA: carbaryl (ISO); 1-naphthylmethylcarbamat

DE: Carbaryl (ISO); 1-Naphthylmethylcarbamat

EL: carbaryl (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 1-íáöèõëåóôÝñáò

EN: carbaryl (ISO); 1-naphthyl methylcarbamate

FR: carbaryl (ISO); méthylcarbamate de 1-naphtyle

IT: carbaril (ISO); 1-naftil metilcerbammato

NL: carbaryl (ISO); 1-naftylmethylcarbamaat

PT: carbarilo (ISO); carbaril (DCI); metilcarbamato de 1-naftilo

FI: karbaryyli (ISO)

SV: karbaryl (ISO); 1-naftylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-50

S: (2-)22-24-36/37-46-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 137-42-8 EC No 205-293-0 No 006-013-00-8

>Hänvisning till >

ES: metam-sodio; N-metilditiocarbamato de sodio

DA: metam-natrium; metam-Na; natrium-N-methyldithiocarbamat

DE: Metam-natrium; Natrium-N-methyl-dithiocarbamat

EL: metam-sodium; ìåôÜì-íÜôñéï; N-ìåèõëïäéèåéïêáñâáìéäéêü íÜôñéï

EN: metam-sodium; sodium methyldithiocarbamate

FR: métam-sodium; N-méthyldithiocarbamate de sodium

IT: metam-sodio; N-metil-ditiocarbammato di sodio

NL: metam-natrium; natrium-N-methyldithiocarbamaat

PT: metame-sódio; N-metilditiocarbamato de sódio

FI: metaaminatrium; metaami-Na

SV: metamnatrium; natriummetylditiokarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 31

C; R 34

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-31-34-43-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 142-59-6 EC No 205-547-0 No 006-014-00-3

>Hänvisning till >

ES: nabam (ISO); etilenbisditiocarbamato de disodio

DA: nabam (ISO); dinatriumethylenbisdithiocarbamat

DE: nabam (ISO); Dinatriumethylenbisdithiocarbamat

EL: nabam (ISO); áéèõëåíïäéóäéèåéïêáñâáìéäéêü äéíÜôñéï

EN: nabam (ISO); disodium ethylenebis(N,N'-dithiocarbamate)

FR: nabame (ISO); éthylènebisdithiocarbamate de disodium

IT: nabam (ISO); etilenbisditiocarbammato di disodio

NL: nabam (ISO); dinatriumethyleenbisdithiocarbamaat

PT: nabame (ISO); etilenobisditiocarbamato de dissódio

FI: nabami (ISO); dinatriumetyleenibistiokarbamaatti

SV: nabam (ISO); dinatriumetylenbisditiokarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 37

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-37-43-50/53

S: (2-)8-24/25-46-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 330-54-1 EC No 206-354-4 No 006-015-00-9

>Hänvisning till >

ES: N'-(3,4-diclorofenil)-N,N-dimetilurea; diuron

DA: diuron

DE: Diuron

EL: diuron; 3-(3,4-äé÷ëùñïöáéíõëï)-1,1-äéìåèõëïõñßá

EN: diuron; 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

FR: diuron; 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-diméthylurée

IT: diuron; 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea

NL: diuron

PT: diuron

FI: diuroni

SV: diuron; 3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-dimetylurea

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 22-48/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-22-23-37-46-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 114-26-1 EC No 204-043-8 No 006-016-00-4

>Hänvisning till >

ES: propoxur (ISO); metilcarbamato de 2-isopropoxifenilo

DA: propoxur (ISO); 2-isopropoxyphenylmethylcarbamat

DE: Propoxur (ISO); 2-Isopropoxyphenylmethylcarbamat

EL: propoxur (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 2-éóïðñïðïîõöáéíõëåóôÝñáò

EN: propoxur (ISO); 2-isopropyloxyphenyl N-methylcarbamate; 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate

FR: propoxur (ISO); N-méthylcarbamate de 2-isopropoxyphényle

IT: propoxur (ISO); 2-isopropossifenil metil carbammato

NL: propoxur (ISO); 2-isopropoxyfenylmethylcarbamaat

PT: propoxur (ISO); metilcarbamato de 2-isopropoxifenilo

FI: propoksuuri (ISO)

SV: propoxur (ISO); 2-(1-metyletoxifenyl)metylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-50/53

S: (1/2-)37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 116-06-3 EC No 204-123-2 No 006-017-00-X

>Hänvisning till >

ES: aldicarb (ISO); 2-metil-2-(metiltio)propionaldehido-O-(metilcarbamoil)oxima

DA: aldicarb (ISO); 2-methyl-2-(methylthio) propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl) oxim

DE: Aldicarb (ISO); 2-Methyl-2-(methylthio) propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl) oxim

EL: aldicarb (ISO); 2-ìåèõëï-2-(ìåèõëïèåéï)ðñïðéïíáëäåûäï-Ï-(ìåèõëïêáñâáìïûë)ïîßìç

EN: aldicarb (ISO); 2-methyl-2-(methylthio)propanal-O-(N-methylcarbamoyl)oxime

FR: aldicarbe (ISO); 2-méthyl-2-(méthylthio) propionaldéhyde-O-(méthylcarbamoyl) oxime; N-méthylcarbamate de (2-méthyl-2-méthylthiopropylidène) amine

IT: aldicarb (ISO); 2-metil-2-(metiltio) propanal O-[(metilamino)carbonil] ossima

NL: aldicarb (ISO); 2-methyl-2-(methylthio) propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl) oxim

PT: aldicarbe (ISO); 2-metil-2-(metiltio)propionaldeido-O-(metilcarbamoil)oxima

FI: aldikarbi (ISO)

SV: aldikarb (ISO); 2-metyl-2-(metyltio)propanal O-[(metylamino)karbonyl]oxim

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

T; R 24

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24-26/28-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2032-59-9 EC No 217-990-7 No 006-018-00-5

>Hänvisning till >

ES: aminocarb (ISO); metilcarbamato de 4-dimetilamino-m-tolilo

DA: aminocarb (ISO); 4-dimethylamino-3-tolylmethylcarbamat

DE: Aminocarb (ISO); 4-Dimethylamino-3-tolylmethylcarbamat

EL: aminocarb (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêü 4-äéìåèõëáìéíï-3-ôïëýëéï

EN: aminocarb (ISO); 4-dimethylamino-3-tolyl methylcarbamate

FR: aminocarbe (ISO); méthylcarbamate de 4-diméthylamino-3-tolyle

IT: aminocarb (ISO); metilcarbammato di 4-dimetilammino-3-tolile

NL: aminocarb (ISO); 4-dimethylamino-3-tolylmethylcarbamaat

PT: aminocarbe (ISO); metilcarbamato de 4-dimetilamino-m-tolilo

FI: aminokarbi (ISO)

SV: aminokarb (ISO); 4-(dimetylamino)-3-metylfenylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 24/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2303-16-4 EC No 218-961-1 No 006-019-00-0

>Hänvisning till >

ES: dialato (ISO); diisopropiltiocarbamato de S-2,3-dicloroalilo

DA: di-allat (ISO); S-2,3-dichlorallyldiisopropylthiocarbamat

DE: Di-allat (ISO); S-2,3-Dichlorallyldiisopropylthiocarbamat

EL: di-allate (ISO); äééóïðñïðõëïèåéïêáñâáìéäéêüò S-2,3-äé÷ëùñïáëëõëåóôÝñáò

EN: di-allate (ISO); S-(2,3-dichloroallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamate

FR: diallate (ISO); diisopropylthiocarbamate de S-2,3-dichloroallyle

IT: diallate (ISO); diisopropiltiocarbammato di S-2,3-dicloroallile

NL: diallaat (ISO); S-2,3-dichloorallyldiisopropylthiocarbamaat

PT: di-alato (ISO); diisopropiltiocarbamato de S-2,3-dicloroalilo

FI: di-allaatti (ISO)

SV: di-allat (ISO); S-(2,3-diklor-2-propenyl)bis(1-metyletyl)karbamotioat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-50/53

S: (2-)25-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 101-27-9 EC No 202-930-4 No 006-020-00-6

>Hänvisning till >

ES: barban (ISO); 3-clorofenilcarbamato de 4-clorobut-2-inilo

DA: barban (ISO); 4-chlorbut-2-ynyl-3-chlorphenylcarbamat

DE: Barban (ISO); (4-Chlorbut-2-inyl)-3-chlorphenylcarbamat

EL: barban (ISO); 3-÷ëùñïöáéíõëïêáñâáìéäéêüò 4-÷ëùñïâïõô-2-éíõëåóôÝñáò

EN: barban (ISO); 4-chlorbut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate

FR: barbane (ISO); 3-chlorophénylcarbamate de 4-chlorobut-2-ynyle

IT: barbano (ISO); 3-clorofenilcarbammato di 4-clorobut-2-inile

NL: barban (ISO); (4-chloorbut-2-ynyl)-3-chloorfenylcarbamaat

PT: barbane (ISO); 3-clorofenilcarbamato de 4-cloro-2-butinilo

FI: barbaani (ISO)

SV: barban (ISO); 4-klorbut-2-ynyl-N-(3-klorfenyl)karbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 330-55-2 EC No 206-356-5 No 006-021-00-1

>Hänvisning till >

ES: linuron (ISO); 3-(3,4-diclorofenil)-1-metil-1-metoxiurea

DA: linuron (ISO); 3-(3,4-dichlorphenyl)-1-methoxy-1-methylurinstof

DE: Linuron (ISO); 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1-methoxy-1-methylharnstoff

EL: linuron (ISO); 3-(3,4-äé÷ëùñïöáéíõëï)-1-ìåèïîõ-1-ìåèõëïõñßá

EN: linuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

FR: linuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée

IT: linuron (ISO); 3-(3,4-diclorofenil)-1-metil-1-metossiurea

NL: linuron (ISO); 3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum

PT: linurone (ISO); 3-(3,4-diclorofenil)-1-metil-1-metoxiureia

FI: linuroni (ISO); linuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea

SV: linuron (ISO); 3-(3,4-diklorfenyl)-1-metoxi-1-metylurea

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22-48/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2032-65-7 EC No 217-991-2 No 006-023-00-2

>Hänvisning till >

ES: mercaptodimetur (ISO); metiocarb; metilcarbamato de 4-metiltio-3,5-xililo

DA: mercaptodimethur (ISO); methiocarb; 4-methylthio-3,5-xylylmethylcarbamat; methiocarb

DE: Mercaptodimethur (ISO); Metiocarb; 4-Methylthio-3,5-xylylmethylcarbamat

EL: mercaptodimethur (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 4-ìåèõëïèåéï-3,5-îõëõëåóôÝñáò

EN: mercaptodimethur (ISO); methiocarb; 3,5-dimethyl-4-methylthiophenyl N-methylcarbamate

FR: méthiocarbe (ISO); mercaptodiméthur; méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle

IT: mercaptodimetur (ISO); methiocarb; metilcarbammato di 4-metiltio-3,5-xilile

NL: mercaptodimetur (ISO); metiocarb; 4-methylthio-3,5-xylylmethylcarbamaat

PT: mercaptodimetur (ISO), metiocarbe; metilcarbamato de 4-metiltio-3,5-xililo

FI: merkaptodimetuuri (ISO); metiokarbi

SV: metiokarb (ISO); 3,5-dimetyl-4-(metyltio)fenylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-50/53

S: (1/2-)22-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 140-93-2 EC No 205-443-5 No 006-024-00-8

>Hänvisning till >

ES: proxan-sodio; ditiocarbamato de O-isopropilo y de sodio

DA: proxan-Na; natrium-isopropyl-xanthogenat

DE: Proxan-Natrium; Natrium-O-isopropyl-dithiocarbonat

EL: proxan-sodium; Ï-éóïðñïðõëïîáíèïãïíéêü íÜôñéï

EN: proxan-sodium; sodium O-isopropyldithiocarbamate

FR: proxane-sodium; dithiocarbonate d'O-isopropyle et de sodium

IT: proxan-sodio; O-isopropil-ditiocarbonato di sodio

NL: natrium-O-isopropyl-dithiocarbonaat

PT: proxana-sódio; ditiocarbonato de O-isopropilo e de sódio

FI: proksaani-natrium

SV: proxan-natrium; natriumisopropylxantat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-38-51/53

S: (2-)13-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 584-79-2 [1] 28434-00-6 [2] 84030-86-4 [3] EC No 209-542-4 [1] 249-013-5 [2] No 006-025-00-3

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: aletrina [1]; (RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-aletrina methilprop-1-enil)ciclopropanocarboxylato [1]; bioaletrina [1]; (RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato [1]; S-bioaletrina [2]; (S)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato [2]; esbiotrina [3]; (RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)cyilopropanocarboxilato [3]

DA: allethrin [1]; (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat [1]; bioallethrin [1]; (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat [1]; S-bioallethrin [2]; (S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat [2]

DE: Allethrin [1]; (RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat [1]; Bioallethrin [1]; (RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat [1]; S-Bioallethrin [2]; (S)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat [2]; Esbiothrin [3]; (RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat [3]

EL: allethrin [1]; bioallethrin [1]; S-bioallethrin [2]; esbiothrin [3]

EN: allethrin [1]; (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate [1]; bioallethrin [1]; (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate [1]; S-bioallethrin [2]; (S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate [2]; esbiothrin [3]; (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate [3]

FR: alléthrine [1]; palléthrine [1]; bioalléthrine [1]; dépalléthrine [1]; esdépalléthrine [2]; esbiothrine [2]

IT: alletrina; (RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato [1]; bioalletrina [1]; (RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato [1]; S-bioalletrina [2]; (S)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato [2]; esbiotrina [3]; (RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)cyclopropanocarbossilato [3]

NL: allethrin [1]; (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat [1]; bioallethrin [1]; (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat [1]; S-bioallethrin [2]; (S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat [2]; esbiothrin [3]; (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat [3]

PT: (1RS,3SR;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato de (RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil [1]; (1R,3R)-2,2-dimetil-3(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato de (S)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil [2]; (1R,3R)-2,2-dimetil-3(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato de (RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil[3]

FI: alletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-ennyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [1]; bioalletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [1]; S-bioalletriini [2]; (S)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [2]; esbiotriini [3]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [3]

SV: alletrin [1]; (RS)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl) cyklopropankarboxylat) [1]; bioalletrin [1]; S-bioalletrin [2]; (S)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat [2]; esbiotrin [3]; (RS)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat [3]

Cas No 584-79-2 [1] 28434-00-6 [2] 84030-86-4 [3] EC No 209-542-4 [1] 249-013-5 [2] No 006-025-00-3

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/22-50/53

S: (2-)36-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1563-66-2 EC No 216-353-0 No 006-026-00-9

>Hänvisning till >

ES: carbofuran (ISO); metilcarbamato de 2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-ilo

DA: carbofuran (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ylmethylcarbamat

DE: Carbofuran (ISO); 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ylmethylcarbamat

EL: carbofuran (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 2,3-äéõäñï-2,2-äéìåèõëïâåíæïöïõñáí-7-õëåóôÝñáò

EN: carbofuran (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate

FR: carbofuran (ISO); méthylcarbamate de 2,3-dihydro-2,2-diméthylbenzofuran-7-yle

IT: carbofuran (ISO); metilcarbammato di 2,3-diidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-ile

NL: carbofuraan (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ylmethylcarbamaat

PT: carbofuran (ISO); metilcarbamato de 2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofurane-7-ilo

FI: karbofuraani (ISO)

SV: karbofuran (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/28-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 973-21-7 EC No 213-546-1 No 006-028-00-X

>Hänvisning till >

ES: dinobuton (ISO); carbonato de 2-sec-butil-4,6-dinitrofenilo y de isopropilo

DA: dinobuton (ISO); 2-sec-butyl-4,6-dinitrophenylisopropylcarbonat

DE: Dinobuton (ISO); 2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenylisopropylcarbonat

EL: dinobuton (ISO); áíèñáêéêüò 2-äåõô.-âïõôõëï-4,6-äéíéôñïöáéíõë-éóïðñïðõëåóôÝñáò

EN: dinobuton (ISO); 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl isopropyl carbonate

FR: dinobuton (ISO); carbonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitrophényle et d'isopropyle

IT: dinobuton (ISO); carbonato di 2-sec-butil-4,6-dinitrofenile e isopropile

NL: dinobuton (ISO); 2-sec-butyl-4,6-dinitrofenylisopropylcarbonaat

PT: dinobutona (ISO); carbonato de 2-sec-butil-4,6-dinitrofenilo e isopropilo

FI: dinobutoni (ISO)

SV: dinobuton (ISO); 2-sek-butyl-4,6-dinitrofenylisopropylkarbonat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-50/53

S: (1/2-)37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 6988-21-2 EC No 230-253-4 No 006-029-00-5

>Hänvisning till >

ES: dioxacarb (ISO); metilcarbamato de 2-(1,3-dioxalano-2-il)fenilo

DA: dioxacarb; 2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenylmethylcarbamat

DE: Dioxacarb; 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenylmethylcarbamat

EL: dioxacarb; ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 2-(1,3-äéïîïëáí-2-õë)öáéíõëåóôÝñáò

EN: dioxacarb; 2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl N-methylcarbamate

FR: dioxacarbe; méthylcarbamate de 2-(1,3-dioxolan-2-yl)phényle

IT: dioxacarb; metilcarbammato di 2-(1,3-diossolan-2-il)fenile

NL: dioxacarb; 2-(1,3-dioxolaan-2-yl) fenylmethylcarbamaat

PT: dioxacarbe (ISO); metilcarbamato de 2-(1,3-dioxolano-2-il)fenilo

FI: dioksakarbi

SV: dioxakarb; 2-(1,3-dioxalan-2-yl)fenylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-51/53

S: (1/2-)37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 19937-59-8 EC No 243-433-2 No 006-033-00-7

>Hänvisning till >

ES: metoxuron; N'-(3-cloro-4-metoxifenil)-N,N-dimetilurea

DA: metoxuron; N'-(3-chlor-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylurinstof

DE: Metoxuron; 3-(3-Chlor-4-methoxy-phenyl)-1,1-dimethyl-harnstoff

EL: ìåôïîïõñüí; 3-(3-÷ëùñï-4-ìåèïîõöáéíõëï)-1,1-äéìåèõëïõñßá

EN: metoxuron; 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea

FR: métoxuron; N'-(3-chloro-4-méthoxyphényl)-N,N-diméthylurée

IT: metoxuron; N'-(3-cloro-4-metossi-fenil)-N,N-dimetilurea

NL: metoxuron; 3-(3-chloor-4-methoxy-fenyl)-1,1-dimethylureum

PT: metoxurone; N'-(3-cloro-4-metoxifenil)-N,N-dimetilureia

FI: metoksuroni

SV: metoxuron; N,N-dimetyl-N'-(3-klor-4-metoxifenyl)urea

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1114-71-2 EC No 214-215-4 No 006-034-00-2

>Hänvisning till >

ES: pebulato (ISO); butil (etil)tiocarbamato de S-propilo

DA: pebulat (ISO); S-propylbutyl (ethyl) thiocarbamat

DE: Pebulat (ISO); S-Propylbutyl (ethyl) thiocarbamat

EL: pebulate (ISO); (áéèõëï)âïõôõëïèåéïêáñâáìéäéêüò S-ðñïðõëåóôÝñáò

EN: pebulate (ISO); N-butyl-N-ethyl-S-propylthiocarbamate

FR: pébulate (ISO); butyl (éthyl) thiocarbamate de S-propyle

IT: pebulato (ISO); butil (etil) tiocarbammato di S-propile

NL: pebulaat (ISO); S-propylbutyl (ethyl) thiocarbamaat

PT: pebulato (ISO); butil (etil) tiocarbamato de S-propilo

FI: pebulaatti

SV: pebulat; S-propylbutyletylkarbamotioat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)23-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 23103-98-2 EC No 245-430-1 No 006-035-00-8

>Hänvisning till >

ES: pirimicarb; N,N-dimetilcarbamato de 2-dimetilamino-5,6-4-dimetilpirimidinilo

DA: pirimicarb; 2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl-dimethylcarbamat

DE: Pirimicarb; 5,6-Dimethyl-2-dimethylamino-pyrimidin-4-yl-N,N-dimethyl-carbamat

EL: pirimicarb; N,N-äéìåèõëïêáñâáìéäéêüò 2-äéìåèõëáìéíï-5,6-äéìåèõëïðõñéìéäéí-4-õëåóôÝñáò

EN: pirimicarb; 5,6-dimethyl-2-dimethylamino-pyrimidin-4-yl N,N-dimethylcarbamate

FR: pyrimicarbe; N,N-diméthylcarbamate de 2-diméthylamino-5,6-diméthyl-4-pyrimidinyle

IT: pirimicarb; N,N-dimetilcarbammato di (2-dimetil-amino-5,6-dimetil-4-pirimidinile)

NL: pirimicarb; 2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl-dimethylcarbamaat

PT: pirimicarbe; N,N-dimetilcarbamato de 2-dimetilamino-5,6-dimetil-4-pirimidinilo

FI: pirimikarbi

SV: pirimikarb; 2-(dimetylamino)-5,6-dimetyl-4-pyrimidinyldimetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-50/53

S: (1/2-)22-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2631-37-0 EC No 220-113-0 No 006-037-00-9

>Hänvisning till >

ES: promecarb (ISO); metilcarbamato de 5-isopropil-3-tolilo; metilcarbamato de 5-metil-m-cumenilo

DA: promecarb (ISO); 5-isopropyl-3-tolylmethylcarbamat

DE: Promecarb (ISO); 5-Isopropyl-3-tolylmethylcarbamat

EL: promecarb (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 5-éóïðñïðõëï-3-ôïëïõïëåóôÝñáò

EN: promecarb (ISO); 3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate

FR: promécarbe (ISO); N-méthylcarbamate de 3-isopropyl-5-méthylphényle

IT: promecarb (ISO); metilcarbammato di 5-isopropil-3-tolile

NL: promecarb (ISO); 5-isopropyl-3-tolylmethylcarbamaat

PT: promecarbe (ISO); metilcarbamato de 5-isopropil-m-tolilo; metilcarbamato de 5-metil-m-cumenilo

FI: promekarbi (ISO)

SV: promekarb (ISO); 3-metyl-5-(1-metyletyl)fenylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-50/53

S: (1/2-)24-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-06-7 EC No 202-388-9 No 006-038-00-4

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: sulfalato (ISO); dietilditiocarbamato de 2-cloroalilo

DA: sulfallat (ISO); 2-chlorallyldiethyldithiocarbamat

DE: Sulfallat (ISO); 2-Chlorallyldiethyldithiocarbamat

EL: sulfallate (ISO); äéáéèõëïäéèåéïêáñâáìéäéêüò 2-÷ëùñïáëëõëåóôÝñáò

EN: sulfallate (ISO); 2-chloroallyl N,N-dimethyldithiocarbamate

FR: sulfallate (ISO); diéthyldithiocarbamate de 2-chloroallyle

IT: sulfallate (ISO); dietilditiocarbammato di 2-cloroallile

NL: sulfallaat (ISO); 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat

PT: sulfalato (ISO); dietilditiocarbamato de 2-cloroalilo

FI: sulfallaatti (ISO)

SV: sulfallat (ISO); S-(2-klor-2-propenyl)dietylkarbamoditioat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-22-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2303-17-5 EC No 218-962-7 No 006-039-00-X

>Hänvisning till >

ES: trialato (ISO); diisopropiltiocarbamato de S-2,3,3-tricloroalilo

DA: tri-allat (ISO); S-2,3,3-trichlorallyldiisopropylthiocarbamat

DE: Triallat (ISO); S-2,3,3-Trichlorallyldiisopropylthiocarbamat

EL: tri-allate (ISO); äééóïðñïðõëïèåéïêáñâáìéäéêüò S-2,3,3-ôñé÷ëùñïáëëõëåóôÝñáò

EN: tri-allate (ISO); S-2,3,3-trichloroallyl diisopropylthiocarbamate

FR: triallate (ISO); diisopropylthiocarbamate de S-2,3,3-trichloroallyle

IT: triallato (ISO); diisopropiltiocarbammato di S-2,3,3-tricloroallile

NL: triallaat (ISO); S-2,3,3-trichloorallyldiisopropylthiocarbamaat

PT: trialato (ISO); diisopropiltiocarbamato de S-2,3,3-tricloroalilo

FI: triallaatti (ISO)

SV: triallat (ISO); S-(2,3,3-triklor-2-propenyl)bis(1-metyletyl)tiokarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22-48/22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 150-68-5 EC No 205-766-1 No 006-042-00-6

>Hänvisning till >

ES: monuron (ISO); 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetilurea

DA: monuron (ISO); 3-(4-chlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof

DE: Monuron (ISO); 3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethylharnstoff

EL: monuron (ISO); 3-(4-÷ëùñïöáéíõëï)-1,1-äéìåèõëïõñßá

EN: monuron (ISO); 3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea

FR: monuron (ISO); 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthylurée

IT: monuron (ISO); 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetilurea

NL: monuron (ISO); 3-(4-chloorfenyl)-1,1-dimethylureum

PT: monurone (ISO); 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetilureia

FI: monuroni (ISO)

SV: monuron (ISO); 1,1-dimetyl-3-(4-klorfenyl)urea

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 140-41-0 EC No - No 006-043-00-1

>Hänvisning till >

ES: tricloroacetato de 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA

DA: 3-(4-chlorphenyl)-1,1-dimethyluroniumtrichloracetat; monuron-TCA

DE: 3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyluroniumtrichloracetat; Monuron-TCA

EL: ôñé÷ëùñïïîéêï 3-(4-÷ëùñïöáéíõëï)-1,1-äéìåèõëïõñüíéï; monuron-TCA

EN: 3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCA

FR: trichloroacétate de 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthyluronium; monuron-TCA

IT: tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA

NL: 3-(4-chloorfenyl)-1,1-dimethyluroniumtrichlooracetaat; monuron-TCA

PT: tricloroacetato de 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetilurónio; monuron-TCA

FI: monuroni-TCA

SV: monuron-TCA; 1,1-dimetyl-3-(4-klorfenyl)uroniumtrikloracetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

Carc. Cat. 3; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38-40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 34123-59-6 EC No 251-835-4 No 006-044-00-7

>Hänvisning till >

ES: isoproturon; 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

DA: isoproturon; 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof

DE: Isoproturon; 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylharnstoff

EL: isoproturon; 3-(4-éóïðñïðõëïöáéíõëï)-1,1-äéìåèõëïõñßá

EN: isoproturon; 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea

FR: isoproturon; 3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée

IT: isoproturon; 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

NL: isoproturon; 3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum

PT: isoproturon; 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilureia

FI: 3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea; isoproturoni

SV: 3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea; isoproturon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 16752-77-5 EC No 240-815-0 No 006-045-00-2

>Hänvisning till >

ES: metomil; metilcarbamato de metiltio-1-etilidenamino

DA: methomyl; 1-methylthioethylidenaminmethylcarbamat

DE: Methomyl; 1-Methylthioethylidenaminmethylcarbamat

EL: methomyl; ìåèõëïêáñâáìéäéêÞ 1-ìåèõëïèåéïáéèõëéäåíáìßíç

EN: methomyl; 1-(methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate

FR: méthomyl; N-(méthylcarbamoyloxy)thioacètimidate de S-méthyle

IT: metomil; 1-metilcarbammato di 1-metiltioetilidenammina

NL: methomyl; 1-methylthioethylideenaminmethylcarbamaat

PT: metomil; metilcarbamato de metiltio-1-etilidenoamino

FI: metomili

SV: metomyl; S-metyl-N-[[(metylamino)karbonyl]oxi]etanimidotioat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 28-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 22781-23-3 EC No 245-216-8 No 006-046-00-8

>Hänvisning till >

ES: bendiocarb (ISO); metilcarbamato de 2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-ilo

DA: bendiocarb (ISO); 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ylmethylcarbamat

DE: Bendiocarb (ISO); 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ylmethylcarbamat

EL: bendiocarb (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 2,2-äéìåèõëï-1,3-âåíæïäéïîïë-4-õëåóôÝñáò

EN: bendiocarb (ISO); 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate

FR: bendiocarbe (ISO); méthylcarbamate de 2,2-diméthyl-1,3-benzodioxole-4-yle

IT: bendiocarb (ISO); metilcarbammato di 2,2-dimetil-1,3-benzodiossol-4-ile

NL: bendiocarb (ISO); 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxool-4-ylmethylcarbamaat

PT: bendiocarbe (ISO); metilcarbamato de 2,2-dimetil-1,3-benzodioxole-4-ilo

FI: bendiokarbi

SV: bendiokarb; 2,2-dimetyl-1,3-benzodioxol-4-ylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

Xn; R 21

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 8065-36-9 EC No - No 006-047-00-3

>Hänvisning till >

ES: bufencarb; metilcarbamato de 3-(pent-2-il)fenilo-metilcarbamato de 3-(pent-3-il)fenilo (3:1), conteniendo 35 % de una mezcla de isómeros 2- y 4

DA: bufencarb (ISO); 3-(1-methylbutyl) phenylmethylcarbamat-3-(1-ethylpropyl) phenylmethylcarbamat (3:1)

DE: Bufencarb (ISO); 3-(1-Methylbutyl) phenylmethylcarbamat-3-(1-Ethylpropyl) phenylmethylcarbamat (3:1)

EL: bufencarb (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 3-(1-ìåèõëïâïõôõëï)öáéíõëåóôÝñáò-ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 3-(1-áéèõëïðñïðõëï)öáéíõëåóôÝñáò (3:1)

EN: bufencarb (ISO); A mixture of 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate and 3-(1-ethylpropyl)phenyl N-methylcarbamate

FR: bufencarbe (ISO); méthylcarbamate de 3-(1-méthylbutyl)phényle-méthylcarbamate de 3-(1-éthylpropyl)phényle (3:1)

IT: bufencarb (ISO); metilcarbammato di 3-(1-metilbutil) fenile-metil carbammato di 3-(1-etilpropil) fenile (3:1)

NL: bufencarb (ISO); 3-(1-methylbutyl) fenylmethylcarbamaat-3-(1-ethylpropyl) fenylmethylcarbamaat (3:1)

PT: bufencarbe (ISO); metilcarbamato de 3-(pent-2-il)fenilo-metilcarbamato de 3-(pent-3-il)fenilo (3:1), contendo 35 % de uma mistura de isómeros 2 e 4

FI: bufenkarbi (ISO)

SV: bufenkarb (ISO); 3-(1-metylbutyl)fenylmetylkarbamat, 3-(1-etylpropyl)fenylmetylkarbamat, blandning med

Cas No 8065-36-9 EC No - No 006-047-00-3

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 24/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 29973-13-5 EC No 249-981-9 No 006-048-00-9

>Hänvisning till >

ES: etiofencarb (ISO); metilcarbamato de 2-etiltiometilfenilo

DA: ethiofencarb (ISO); 2-ethylthiomethylphenylmethylcarbamat

DE: Ethiofencarb (ISO); 2-Ethylthiomethylphenylmethylcarbamat

EL: ethiofencarb (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 2-áéèõëïèåéïìåèõëïöáéíõëåóôÝñáò

EN: ethiofencarb (ISO); 2-(ethylthiomethyl)phenyl N-methylcarbamate

FR: éthiophencarbe (ISO); N-méthylcarbamate de 2-éthylthiométhylphényle

IT: etiofencarb (ISO); metilcarbammato di 2-etiltiometilfenile

NL: ethiofencarb (ISO); 2-ethylthiomethylfenylmethylcarbamaat

PT: etiofencarbe (ISO); metilcarbamato de 2-etiltiometilfenilo

FI: etiofenkarbi (ISO)

SV: etiofenkarb (ISO); 2-[(etyltio)metyl]fenylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 4482-55-7 EC No - No 006-050-00-X

>Hänvisning till >

ES: tricloroacetato de 1,1-dimetilfeniluronio; fenuron-tricloroacetato

DA: 1,1-dimethylphenyluroniumtrichloracetat; fenuron-TCA

DE: 1,1-Dimethylphenyluroniumtrichloracetat; Fenuron-TCA

EL: ôñé÷ëùñïîåéêü 1,1-äéìåèõëïöáéíõëïõñüíéï; fenuron-TCA

EN: 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate; fenuron-TCA

FR: trichloroacétate de 1,1-diméthylphényluronium; fénuron-TCA

IT: tricloroaceto di 1,1-dimetilfeniluronio; fenuron-TCA

NL: 1,1-dimethylfenyluroniumtrichlooracetaat; fenuron-TCA

PT: tricloroacetato de 1,1-dimetilfenilcarbamoilamónio; fenurão-tricloroacetato

FI: fenuroni-TCA

SV: fenuron-TCA; 1,1-dimetylfenyluroniumtrikloracetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 38-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 14484-64-1 EC No 238-484-2 No 006-051-00-5

>Hänvisning till >

ES: ferbam (ISO); tris(dimetilditiocarbamato) de hierro

DA: ferbam (ISO); jerntris(dimethyldithiocarbamat)

DE: Ferbam (ISO); Eisentris(dimethyldithiocarbamat)

EL: ferbam (ISO); ôñéó(äéìåèõëïäéèåéïêáñâáìéäéêüò)óßäçñïò

EN: ferbam (ISO); iron tris(dimethyldithiocarbamate)

FR: ferbame (ISO); tris(diméthyldithiocarbamate) de fer

IT: ferbam (ISO); tris(dimetilditiocarbammato) di ferro

NL: ferbam (ISO); ijzertris(dimethyldithiocarbamaat)

PT: ferbame (ISO); tris(dimetilditiocarbamato) de ferro

FI: ferbami (ISO); rautatris(dimetyyliditiokarbamaatti)

SV: ferbam (ISO); järntris(dimetylditiokarbamat)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/37/38-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2631-40-5 EC No 220-114-6 No 006-053-00-6

>Hänvisning till >

ES: isoprocarb (ISO); metilcarbamato de o-cumenilo

DA: isoprocarb (ISO); o-cumenylmethylcarbamat

DE: Isoprocarb (ISO); o-Cumenylmethylcarbamat

EL: isoprocarb (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò ï-êïõìåíõëåóôÝñáò

EN: isoprocarb (ISO); 2-isopropylphenyl N-methylcarbamate

FR: isoprocarbe (ISO); méthylcarbamate de o-cuményle

IT: isoprocarb (ISO); metilcarbammato di o-cumenile

NL: isoprocarb (ISO); o-cumenylmethylcarbamaat

PT: isoprocarbe (ISO); metilcarbamato de o-cumenilo

FI: isoprokarbi (ISO)

SV: isoprokarb (ISO); 2-(1-metyletyl)fenylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 315-18-4 EC No 206-249-3 No 006-054-00-1

>Hänvisning till >

ES: mexacarbato (ISO); metilcarbamato de 4-dimetilamino-3,5-xililo

DA: mexacarbat (ISO); 4-dimethylamino-3,5-xylylmethylcarbamat

DE: Mexacarbat (ISO); 4-Dimethylamino-3,5-xylylmethylcarbamat

EL: mexacarbate (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêüò 4-äéìåèõëáìéíï-3,5-îõëõëåóôÝñáò

EN: mexacarbate (ISO); 3,5-dimethyl-4-dimethylaminophenyl N-methylcarbamate

FR: méxacarbate (ISO); méthylcarbamate de 4-diméthylamino-3,5-xylyle

IT: mexacarbate (ISO); metilcarbammato di 4-dimetilammino-3,5-xilile

NL: mexacarbaat (ISO); 4-dimethylamino-3,5-xylylmethylcarbamaat

PT: mexacarbato (ISO); metilcarbamato de 4-dimetilamino-3,5-xililo

FI: meksakarbaatti (ISO)

SV: mexakarbat (ISO); 4-(dimetylamino)-3,5-dimetylfenylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

Xn; R 21

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21-28-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2425-10-7 EC No 219-364-9 No 006-055-00-7

>Hänvisning till >

ES: xylylcarb (ISO); metilcarbamato de 3,4-xililo; MPMC

DA: xylylcarb (ISO); 3,4-xylylmethylcarbamat; MPMC

DE: Xylylcarb (ISO); 3,4-Xylylmethylcarbamat; MPMC

EL: xylylcarb (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêü 3,4-îõëýëéï

EN: xylylcarb (ISO); 3,4-dimethylphenyl N-methylcarbamate; 3,4-xylyl methylcarbamate; MPMC

FR: xylylcarb (ISO); méthylcarbamate de 3,4-xylyle

IT: xylylcarb (ISO); metilcarbammato di 3,4-xilile; MPMC

NL: xylylcarb (ISO); 3,4-xylylmethylcarbamaat; MPMC

PT: xililcarbe (ISO); metilcarbamato de 3,4-xililo; MPMC

FI: ksylyylikarbi (ISO); 3,4-ksylyylimetyylikarbamaatti

SV: xylylkarb (ISO); 3,4-xylylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1129-41-5 EC No 214-446-0 No 006-056-00-2

>Hänvisning till >

ES: metolcarb (ISO); metilcarbamato de m-tolilo; MTMC

DA: metolcarb (ISO); m-tolylmethylcarbamat; MTMC

DE: Metolcarb (ISO); m-Tolylmethylcarbamat; MTMC

EL: metolcarb (ISO); ìåèõëïêáñâáìéäéêü m-ôïëýëéï

EN: metolcarb (ISO); m-tolyl methylcarbamate; MTMC

FR: métholcarb (ISO); méthylcarbamate de m-tolyle

IT: metolcarb (ISO); metilcarbammato di m-tolile; MTMC

NL: metolcarb (ISO); m-tolylmethylcarbamaat; MTMC

PT: metolcarbe (ISO); metilcarbamato de m-tolilo; MTMC

FI: metolikarbi (ISO); m-tolyylimetyylikarbamaatti

SV: metolkarb (ISO); m-tolylmetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1929-82-4 EC No 217-682-2 No 006-057-00-8

>Hänvisning till >

ES: nitrapyrin (ISO); 2-cloro-6-triclorometilpiridina

DA: nitrapyrin (ISO); 2-chlor-6-trichlormethylpyridin

DE: Nitrapyrin (ISO); 2-Chlor-6-trichlormethylpyridin

EL: nitrapyrin (ISO); 2-÷ëùñï-6-ôñé÷ëùñïìåèõëïðõñéäßíç

EN: nitrapyrin (ISO); 2-chloro-6-trichloromethylpyridine

FR: nitrapyrine (ISO); 2-chloro-6-trichlorométhylpyridine

IT: nitrapyrin (ISO); 2-cloro-6-triclorometilpiridin

NL: nitrapyrin (ISO); 2-chloor-6-trichloormethylpyridin

PT: nitrapirina (ISO); 2-cloro-6-triclorometilpiridina

FI: nitrapyriini (ISO)

SV: nitrapyrin (ISO); 2-klor-6-(triklor)pyridin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)24-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 23135-22-0 EC No 245-445-3 No 006-059-00-9

>Hänvisning till >

ES: N-metilcarbamato de N',N'-dimetilcarbamoil(metiltio)metilenamina; oxamil

DA: N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamin-N-methylcarbamat; oxamyl

DE: N',N'-Dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamin-N-methylcarbamat; Oxamyl

EL: N-ìåèõëïêáñâáìéäéêÞ N',N'-äéìåèõëïêáñâáìïûëï(ìåèõëïèåéï)ìåèõëåíáìßíç

EN: N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamine N-methylcarbamate; oxamyl

FR: N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio)acétamide; oxamyl

IT: N-metilcarbammato di N',N'-dimetilcarbammoil(metiltio)metilenamina; ossamil

NL: N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylanamin-N-methylcarbamaat; oxamyl

PT: N-metilcarbamato de N',N'-dimetilcarbamoil(metiltio)metilenamina; oxamil

FI: N',N'-dimetyylikarbamyyli(metyylitio)metyleeniamiini-N-metyylikarbamaatti; oksamyyli

SV: N',N'-dimetylkarbamoyl(metyltio)metylenamin-N-metylkarbamat; oxamyl

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

Xn; R 21

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21-26/28-51/53

S: (1/2-)36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 5259-88-1 EC No 226-066-2 No 006-060-00-4

>Hänvisning till >

ES: oxicarboxin (ISO); 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oxatiin-3-carboxanilida 4,4-dioxido

DA: oxycarboxin (ISO); 5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilid-4,4-dioxid

DE: Oxycarboxin (ISO); 5,6-Dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilid-4,4-dioxid

EL: 4,4-äéïîåéäï-2-ìåèõëï-5,6-äéûäñï-1,4-ïîáèåéúíï-3-êáñâïîáíéëßäéï

EN: oxycarboxin (ISO); 2,3-dihydro-6-methyl-5-(N-phenylcarbamoyl)-1,4-oxothi-ine 4,4-dioxide

FR: oxycarboxine (ISO); 5,6-dihydro-2-méthyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide 4,4-dioxyde

IT: ossicarbossina (ISO); 5,6-diidro-2-metil-1,4-ossatiin-3-carbossanilida 4,4-diossido

NL: oxycarboxine (ISO); 5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilide-4,4-dioxide

PT: oxicarboxina (ISO); 5,6-diidro-2-metil-1,4-oxatiino-3-carboxanili de 4,4-dióxido

FI: oksikarboksiini (ISO)

SV: oxikarboxin (ISO); 5,6-dihydro-2-metyl-N-fenyl-1,4-oxatiin-3-karboxamid-4,4-dioxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-52/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 19622-19-6 EC No 243-193-9 No 006-061-00-X

>Hänvisning till >

ES: N-(dimetilaminopropil)tiocarbamato de S-etilo clorhidrato; protiocarb clorhidrato

DA: S-ethyl-N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamathydrochlorid; prothiocarb hydrochlorid

DE: S-Ethyl-N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamathydrochlorid; Prothiocarb hydrochlorid

EL: õäñï÷ëùñéêü N-(äéìåèõëáìéíïðñïðõëï)èåéïêáñâáìéäéêü S-áéèýëéï

EN: S-ethyl N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamatehydrochloride; prothiocarb hydrochloride

FR: chlorhydrate de 3-(diméthylaminopropyl)thiocarbamate de S-éthyle; chlorhydrate de prothiocarbe

IT: N-(dimetilaminopropil)tiocarbammato di S-etile cloridrato; protiocarb cloridrato

NL: S-ethyl-N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamaathydrochloride; prothiocarb hydrochloride

PT: N-(dimetilaminopropil)tiocarbamato de S-etilo cloridrato; protiocarbe cloridrato

FI: S-etyyli-N-(dimetyyliaminopropyyli)tiokarbamaattihydrokloridi; protiokarbihydrokloridi

SV: S-etyl-N-(dimetylaminopropyl)tiokarbamat hydroklorid; protiokarbhydroklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 28249-77-6 EC No 248-924-5 No 006-063-00-0

>Hänvisning till >

ES: dietiltiocarbamato de S-4-clorobencilo; tiobencarb

DA: S-4-chlorbenzyldiethylthiocarbamat; thiobencarb

DE: S-4-Chlorbenzyldiethylthiocarbamat; Thiobencarb

EL: äéáéèõëïèåéïêáñâáìéäéêü S-4-÷ëùñïâåíæýëéï

EN: S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate; thiobencarb

FR: diéthylthiocarbamate de S-4-chlorobenzyle; thiobencarbe

IT: dietiltiocarbammato di S-4-clorobenzile; tiobencarb

NL: S-4-chloorbenzyldiethylthiocarbamaat; thiobencarb

PT: metilcarbamato de 3,5-dimetilfenilo; tiobencarbe

FI: S-4-klooribentsyylidietyylitiokarbamaatti; tiobenkarbi

SV: S-[(4-klorfenyl)metyl]dietylkarbamotioat; tiobenkarb

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 39196-18-4 EC No 254-346-4 No 006-064-00-6

>Hänvisning till >

ES: 3,3-dimetil-1-(metiltio)butanona-O-(N-metilcarbamoil)oxima; tiofanox

DA: 3,3-dimethyl-1-(methylthio)butanon-O-(N-methylcarbamoyl)oxim; thiofanox

DE: 3,3-Dimethyl-1-(methylthio)butanon-O-(N-methylcarbamoyl)oxim; Thiofanox

EL: 3,3-äéìåèõëï-1-(ìåèõëïèåéï)âïõôáíïí-Ï-(Í-ìåèõëïêáñâáìïûë)ïîßìç; thiofanox

EN: 3,3-dimethyl-1-(methylthio)butanone-O-(N-methylcarbamoyl)oxime; thiofanox

FR: 3,3-diméthyl-1-(méthylthio)butanone-O-(N-méthylcarbamoyl)oxime; thiofanox

IT: 3,3-dimetil-1-(metiltio)butanon-O-(N-metilcarbammoil)ossima; tiofanox

NL: 3,3-dimethyl-1-(methylthio)butanon-O-(N-methylcarbamoyl)oxim; thiofanox

PT: 3,3-dimetil-1-(metiltio)butanona-O-(N-metilcarbamoil)oxima; tiofanox

FI: 3,3-dimetyyli-1-(metyylitio)butanoni-O-(N-metyylikarbamyyli)oksimi; tiofanoksi

SV: 3,3-dimetyl-1-(metyltio)butanon-O-(N-metylkarbamoyl)oxim; tiofanox

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 27/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)27-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 15271-41-7 EC No - No 006-065-00-1

>Hänvisning till >

ES: 3-cloro-6-ciano-biciclo(2,2,1)heptan-2-ona-O(N-metilcarbamoil)oxima

DA: 3-chlor-6-cyanobicyclo(2,2,1)heptan-2-on-O-(N-methylcarbamoyl)oxim; trianid

DE: 3-Chlor-6-cyan-bicyclo(2,2,1)heptan-2-on-O(N-methylcarbamoyl)oxim

EL: 3-÷ëùñï-6-êõáíï-äéêõêëï(2,2,1)åðôáíï-2-ïí-Ï(N-ìåèõëïêáñâáìïûë)ïîßìç

EN: 3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1)heptan-2-one-O-(N-methylcarbamoyl)oxime; 3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1)heptan-2-one-O(N-methylcarbamoyl)oxime; triamid

FR: 3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1)heptane-2-one-O(N-méthylcarbamoyl)oxime; triamid

IT: 3-cloro-6-ciano-biciclo(2,2,1)eptan-2-one-O(N-metilcarbammoil)ossima

NL: 3-chloor-6-cyaan-bicyclo(2,2,1)heptaan-2-on-O(N-methylcarbamoyl)oxim

PT: 3-cloro-6-ciano-biciclo(2,2,1)heptano-2-ona-O(N-metilcarbamoil)oxima

FI: 3-kloori-6-syano-bisyklo(2,2,1)heptan-2-oni-O-(N-metyylikarbamoyyli)oksimi; triamidi

SV: 3-klor-6-cyanobicyklo[2,2,1]heptan-2-on-O-(N-metylkarbamoyl)oxim

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

T; R 24

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24-28-51/53

S: (1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1929-77-7 EC No 217-681-7 No 006-066-00-7

>Hänvisning till >

ES: dipropiltiocarbamato de S-propilo; vernolato

DA: S-propyldipropylthiocarbamat; vernolat

DE: S-Propyldipropylthiocarbamat; Vernolat

EL: äéðñïðõëïèåéïêáñâáìéäéêü S-ðñïðýëéï

EN: S-propyl dipropylthiocarbamate; vernolate

FR: dipropylthiocarbamate de S-propyle; vernolate

IT: dipropiltiocarbammato di S-propile; vernolato

NL: S-propyldipropylthiocarbamaat; vernolaat

PT: dipropiltiocarbamato de S-propilo; vernolato

FI: S-propyylidipropyylitiokarbamaatti; vernolaatti

SV: S-propyldipropyltiokarbamat; vernolat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 23564-05-8 EC No 245-740-7 No 006-069-00-3

>Hänvisning till >

ES: tiofanato-metil

DA: thiophanat-methyl

DE: Thiophanat-methyl

EL: tiophanate-methyl; 4,4'-(Ï-öáéíõëåíï)äéò(3-èåéïáëëïöáíéêü)ìåèýëéï

EN: thiophanate-methyl; 1,2-di-(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzene

FR: thiophanate-méthyl; 4,4'-(O-phénylène)bis(3-thioallophanate) de diméthyle

IT: tiofanate-metil

NL: thiofanaat-methyl

PT: tiofanato-metilo

FI: tiofanaattimetyyli

SV: dimetyl[1,2-fenylenbis(iminokarbonotioyl)]biskarbamat; tiofanatmetyl

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 60568-05-0 EC No 262-302-0 No 006-070-00-9

>Hänvisning till >

ES: N-ciclohexil-2,5-dimetil-N-metoxi-3-furamida

DA: N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid; furmecyclox

DE: N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid

EL: N-êõêëïåîõëï-N-ìåèïîõ-2,5-äéìåèõëï-3-öïõñáìßäéï

EN: N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide; furmecyclox

FR: N-cyclohexyl-N-méthoxy-2,5-diméthyl-3-furamide; furmecyclox

IT: N-cicloesil-2,5-dimetil-N-metossi-3-furamide

NL: N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide; furmecyclox

PT: N-ciclohexil-2,5-dimetil-N-metoxi-3-furamida; furmecyclox

FI: N-sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi; furmesykloksi

SV: N-cyklohexyl-N-metoxi-2,5-dimetyl-3-furamid; furmecyklox

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 302-01-2 EC No 206-114-9 No 007-008-00-3

NOTA E

NH2-NH2

ES: hidrazina

DA: hydrazin

DE: Hydrazin

EL: õäñáæßíç

EN: hydrazine

FR: hydrazine

IT: idrazina

NL: hydrazine

PT: hidrazina

FI: hydratsiini

SV: hydrazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 23/24/25

C; R 34

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-10-23/24/25-34-43-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 7632-00-0 EC No 231-555-9 No 007-010-00-4

NaNO2

ES: nitrito de sodio

DA: natriumnitrit

DE: Natriumnitrit

EL: íéôñþäåò íÜôñéï

EN: sodium nitrite

FR: nitrite de sodium

IT: sodio nitrito

NL: natriumnitriet

PT: nitrito de sódio

FI: natriumnitriitti

SV: natriumnitrit

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

T; R 25

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 8-25-50

S: (1/2-)45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 7758-09-0 EC No 231-832-4 No 007-011-00-X

KNO2

ES: nitrito de potasio

DA: kaliumnitrit

DE: Kaliumnitrit

EL: íéôñþäåò êÜëéï

EN: potassium nitrite

FR: nitrite de potassium

IT: potassio nitrito

NL: kaliumnitriet

PT: nitrito de potássio

FI: kaliumnitriitti

SV: kaliumnitrit

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

T; R 25

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 8-25-50

S: (1/2-)45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 57-14-7 EC No 200-316-0 No 007-012-00-5

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: N,N-dimetilhidrazina

DA: N,N-dimethylhydrazin

DE: N,N-Dimethylhydrazin

EL: N,N-äéìåèõëõäñáæßíç

EN: N,N-dimethylhydrazine

FR: N,N-diméthylhydrazine

IT: N,N-dimetilidrazina

NL: N,N-dimethylhydrazine

PT: N,N-dimetilhidrazina

FI: N,N-dimetyylihydratsiini

SV: 1,1-dimetylhydrazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 23/25

C; R 34

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-11-23/25-34-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 540-73-8 EC No - No 007-013-00-0

NOTA E

CH3-NH-NH-CH3

ES: 1,2-dimetilhidrazina

DA: 1,2-dimethylhydrazin

DE: 1,2-Dimethylhydrazin

EL: 1,2-äéìåèõëõäñáæßíç

EN: N,N'-dimethylhydrazine

FR: 1,2-diméthylhydrazine

IT: 1,2-dimetilidrazina

NL: 1,2-dimethylhydrazine

PT: 1,2-dimetil-hidrazina

FI: 1,2-dimetyylihydratsiini

SV: 1,2-dimetylhydrazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 23/24/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-23/24/25-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No - EC No - No 007-014-00-6

NOTA A

NOTA E

ES: sales de hidrazina

DA: salte af hydrazin

DE: Salze von Hydrazin

EL: Üëáôá ôçò õäñáæßíçò

EN: salts of hydrazine

FR: sels d'hydrazine

IT: sali di idrazina

NL: zouten van hydrazine

PT: sais de hidrazina

FI: hydratsiinin suolat

SV: salter av hydrazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 23/24/25

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-23/24/25-43-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 122-66-7 EC No 204-563-5 No 007-021-00-4

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: hidrazobenceno

DA: hydrazobenzen; 1,2-diphenylhydrazin

DE: Hydrazobenzol

EL: õäñáæùâåíæüëéï

EN: hydrazobenzene; 1,2-diphenylhydrazine

FR: hydrazobenzène; 1,2-diphénylhydrazine

IT: idrazobenzene; 1,2-difenilidrazina

NL: hydrazobenzeen

PT: hidrazobenzeno

FI: hydratsobentseeni; 1,2-difenyylihydratsiini

SV: hydrazobenzen; 1,2-fenylhydrazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-22-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 26628-22-8 EC No 247-852-1 No 011-004-00-7

>Hänvisning till >

ES: aziduro de sodio; trinitruro de sodio; azida sódica

DA: natriumazid

DE: Natriumazid

EL: áæùôéäéï ôïõ íÜôñéïõ; íáôñáæßäéï

EN: sodium azide

FR: azoture de sodium; azide de sodium

IT: azoturo di sodio; sodio azoturo

NL: natriumazide

PT: azoteto de sódio; azida de sódio

FI: natriumatsidi

SV: natriumazid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

R 32

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 28-32-50/53

S: (1/2-)28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 917-61-3 EC No 213-030-6 No 011-006-00-8

NaOCN

ES: cianato de sodio

DA: natriumcyanat

DE: Natriumcyanat

EL: êõáíéêü íÜôñéï

EN: sodium cyanate

FR: cyanate de sodium

IT: cianato di sodio

NL: natriumcyanaat

PT: cianato de sódio

FI: natriumsyanaatti

SV: natriumcyanat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-52/53

S: (2-)24/25-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10025-78-2 EC No 233-042-5 No 014-001-00-9

SiHCl3

ES: triclorosilano

DA: trichlorsilan

DE: Trichlorsilan

EL: ôñé÷ëùñïóéëÜíéï

EN: trichlorosilane

FR: trichlorosilane

IT: triclorosilano

NL: trichloorsilaan

PT: triclorossilano

FI: trikloorisilaani

SV: triklorsilan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

R 14

F; R 17

Xn; R 20/22

R 29

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12-14-17-20/22-29-35

S: (2-)7/9-16-26-36/37/39-43-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 12185-10-3 EC No 231-768-7 No 015-001-00-1

P4

ES: fósforo blanco

DA: phosphor, hvidt og gult; fosfor

DE: Tetraphosphor; weißer Phosphor; gelber Phosphor

EL: ëåõêüò öùóöüñïò

EN: white phosphorus

FR: phosphore blanc

IT: fosforo bianco; fosforo giallo

NL: gele of witte fosfor

PT: fósforo branco

FI: fosfori, valkoinen ja keltainen

SV: fosfor, vit och gul

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 17

T+; R 26/28

C; R 35

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 17-26/28-35-50

S: (1/2-)5-26-38-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7723-14-0 EC No 231-768-7 No 015-002-00-7

P(n)

ES: fósforo rojo

DA: phosphor, rødt

DE: Roter Phosphor

EL: åñõèñüò öùóöüñïò

EN: red phosphorus

FR: phosphore rouge

IT: fosforo rosso

NL: rode fosfor

PT: fósforo vermelho

FI: fosfori, punainen

SV: fosfor, röd

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

R 16

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-16-50

S: (2-)7-43-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7719-12-2 EC No 231-749-3 No 015-007-00-4

PCl3

ES: tricloruro de fósforo

DA: phosphortrichlorid

DE: Phosphortrichlorid

EL: ôñé÷ëùñßäéï ôïõ öùóöüñïõ

EN: phosphorus trichloride

FR: trichlorure de phosphore

IT: tricloruro di fosforo; fosforo tricloruro

NL: fosfortrichloride

PT: tricloreto de fósforo

FI: fosforitrikloridi

SV: fosfortriklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 14

R 29

T+; R 26/28

Xn; R 48/20

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 14-26/28-35-48/20

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10026-13-8 EC No 233-060-3 No 015-008-00-X

PCl5

ES: pentacloruro de fósforo

DA: phosphorpentachlorid

DE: Phosphorpentachlorid

EL: ðåíôá÷ëùñßäéï ôïõ öùóöüñïõ

EN: phosphorus pentachloride

FR: pentachlorure de phosphore

IT: pentacloruro di fosforo; fosforo pentacloruro

NL: fosforpentachloride

PT: pentacloreto de fósforo

FI: fosforipentakloridi

SV: fosforpentaklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 14

R 29

T+; R 26

Xn; R 22-48/20

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 14-22-26-34-48/20

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10025-87-3 EC No 233-046-7 No 015-009-00-5

POCl3

ES: tricloruro de fosforilo

DA: phosphoryltrichlorid

DE: Phosphoryltrichlorid

EL: ôñé÷ëùñßäéï ôïõ öùóöïñõëéïõ

EN: phosphoryl trichloride

FR: trichlorure de phosphoryle

IT: tricloruro di fosforile

NL: fosforyltrichloride

PT: oxicloreto de fósforo

FI: fosforyylitrikloridi; fosforioksikloridi

SV: fosforoxiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 14

R 29

T+; R 26

T; R 48/23

Xn; R 22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 14-22-26-35-48/23

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1314-85-8 EC No 215-245-0 No 015-012-00-1

P4S3

ES: trisulfuro de tetrafósforo

DA: tetraphosphortrisulfid

DE: Tetraphosphortrisulfid

EL: ôñéóïõëößäéï ôïõ ôåôñáöùóöüñïõ

EN: tetraphosphorus trisulphide; phosphorus sesquisulphid

FR: trisulfure de tétraphosphore

IT: trisolfuro di tetrafosforo; fosforo trisolfuro

NL: tetrafosfortrisulfide

PT: sesquissulfureto de fósforo

FI: tetrafosforitrisulfidi; fosforiseskvisulfidi

SV: tetrafosfortrisulfid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 22

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-22-50

S: (2-)7-16-24/25-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 86-50-0 EC No 201-676-1 No 015-039-00-9

>Hänvisning till >

ES: azinfos-metil (ISO); ditiofosfato de O,O-dimetilo y de 4-oxobenzotriazin-3-ilmetilo

DA: azinphos-methyl (ISO); O,O-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyldithiophosphat

DE: Azinphos-methyl (ISO); O,O-Dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyldithiophosphat

EL: azinphos-methyl (ISO); äéèåéïöùóöïñéêüò Ï,Ï-äéìåèõëï-4-ïîïâåíæïôñéáæéí-3-õëìåèõëåóôÝñáò

EN: azinphos-methyl (ISO); O,O-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate

FR: azinphos-méthyl (ISO); dithiophosphate de O,O-diméthyle et de 4-oxobenzotriazine-3-ylméthyle

IT: azinfos-metil (ISO); ditiofosfato di O,O-dimetile e ossobenzotriazin-3-ilmetile

NL: azinfos-methyl (ISO); O,O-dimethyl-4-oxobenzotriazine-3-ylmethyldithiofosfaat

PT: azinfos metilo (ISO); fosforoditioato de O,O-dimetilo e 4-oxobenzotriazina-3-ilmetilo

FI: atsinfossi-metyyli (ISO)

SV: azinfosmetyl (ISO); O,O-dimetyl-S-[(4-oxobenzotriazin-3-yl)metyl]ditiofosfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

T; R 24

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24-26/28-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 55-38-9 EC No 200-231-9 No 015-048-00-8

>Hänvisning till >

ES: fention (ISO); tiofosfato de O,O-dimetilo y de O-(4-metiltio-m-tolilo)

DA: fenthion (ISO); O,O-dimethyl-O-(4-methylthio-m-tolyl) thiophosphat

DE: Fenthion (ISO); O,O-Dimethyl-O-(4-methylthio-m-tolyl) thiophosphat

EL: fenthion (ISO); èåéïöùóöïñéêüò Ï,Ï-äéìåèõë-Ï-(4-ìåèõëïèåéï-ì-ôïëïõïëåóôÝñáò)

EN: fenthion (ISO); O,O-dimethyl-O-(4-methylthion-m-tolyl) phosphorothioate

FR: fenthion (ISO); thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(4-méthylthio-m-tolyle)

IT: fenthion (ISO); tiofosfato di O,O-dimetile e O-(4-metiltio-m-tolile)

NL: fenthion (ISO); O,O-dimethyl-O-(4-methylthio-m-tolyl) thiofosfaat

PT: fentione (ISO); fosforotioato de O,O-dimetilo e O-(4-metiltio-m-tolido)

FI: fentioni (ISO)

SV: fention (ISO); O,O-dimetyl-O-(4-metyltio-3-metylfenyl)tiofosfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

T; R 23-48/25

Xn; R 21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-23-40-48/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2642-71-9 EC No 220-147-6 No 015-056-00-1

>Hänvisning till >

ES: azinfos-etil (ISO); ditiofosfato de O,O-dietilo y 4-oxobenzotriazin-3-ilmetilo

DA: azinphos-ethyl (ISO); O,O-diethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyldithiophosphat

DE: Azinphos-ethyl (ISO); O,O-Diethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyldithiophosphat

EL: azinphos-ethyl (ISO); äéèåéïöùóöïñéêüò O,O-äéáéèõëï-4-ïîïâåíæïôñéáæéí-3-õëìåèõëåóôÝñáò

EN: azinphos-ethyl (ISO); O,O-diethyl 4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate

FR: azinphos-éthyl (ISO); dithiophosphate de O,O-diéthyle et de 4-oxobenzotriazine-3-ylméthyle

IT: azinphos-etil (ISO); ditiofosfato di O,O-dietile e 4-ossobenzotriazin-3-ilmetile

NL: azinfos-ethyl (ISO); O,O-diethyl-4-oxobenzotriazine-3-ilmethyldithiofosfaat

PT: azinfos-etilo (ISO); ditiofosfato de O,O-dietilo e 4-oxobenzotriazina-3-ilmetilo

FI: atsiinifossi-etyyli (ISO)

SV: azinfosetyl (ISO); O,O-dietyl-S-[(4-oxobenzotriazin-3-yl)metyl]ditiofosfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

T; R 24

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 6923-22-4 EC No 230-042-7 No 015-072-00-9

>Hänvisning till >

ES: monocrotofos (ISO); fosfato de dimetilo y 1-metil-2-(metilcarbamoil)vinilo

DA: monocrotophos (ISO); dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat

DE: Monocrotophos (ISO); Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat

EL: monocrotophos (ISO); öùóöïñéêüò 1-ìåèõëï-2-(ìåèõëïêáñâáìïûëï)âéíõëï-äéìåèõëåóôÝñáò

EN: monocrotophos (ISO); dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate

FR: monocrotophos (ISO); phosphate de diméthyle et de CIS-1-méthyl-2-(N-méthylcarbamoyl)vinyle

IT: monocrotofos (ISO); fosfato di dimetile e 1-metil-2-(metilcarbammoil) vinile

NL: monocrotofos (ISO); dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylfosfaat

PT: monocrotofos (ISO); fosfato de dimetilo e 1-metil-2-(metilcarbamoil) vinilo

FI: monokrotofossi (ISO); dimetyyli-1-metyyli-2-(metyylikarbamoyyli)vinyylifosfaatti

SV: monokrotofos (ISO); dimetyl-trans-1-metyl-2-(metylkarbamoyl)vinylfosfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

T+; R 26/28

T; R 24

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24-26/28-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 115-96-8 EC No 204-118-5 No 015-102-00-0

>Hänvisning till >

ES: fosfato de tris(2-cloroetilo)

DA: tris(2-chlorethyl)phosphat

DE: Tris(2-chlorethyl)phosphat

EL: öùóöïñéêüò ôñé (2-÷ëùñïáéèõëï)-åóôÞñ

EN: tris(2-chloroethyl) phosphate

FR: phosphate de tris (2-chloroéthyle)

IT: fosfato di tris(2-cloroetile)

NL: tris(2-chloorethyl)fosfaat

PT: fosfato de tris(2-cloroetilo)

FI: tri(2-kloorietyyli)fosfaatti

SV: tris(2-kloretyl)fosfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1314-80-3 EC No 215-242-4 No 015-104-00-1

P2S5

ES: pentasulfuro de difósforo

DA: diphosphorpentasulfid

DE: Diphosphorpentasulfid

EL: ðåíôáóïõëößäéï ôïõ äéöùóöüñïõ

EN: diphosphorus pentasulphide; phosphorus pentasulphide

FR: pentasulfure de diphosphore

IT: pentasolfuro di difosforo

NL: difosforpentasulfide

PT: pentassulfureto de difósforo

FI: difosforipentasulfidi; fosforipentasulfidi

SV: fosforpentasulfid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

R 29

Xn; R 20/22

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-20/22-29-50

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 101-02-0 EC No 202-908-4 No 015-105-00-7

>Hänvisning till >

ES: fosfito de trifenilo

DA: triphenylphosphit

DE: Triphenylphosphit

EL: öùóöïñþäçò ôñéöáéíõëåóôÞñ

EN: triphenyl phosphite

FR: phosphite de triphényle

IT: fosfito di trifenile

NL: trifenylfosfiet

PT: fosfito de trifenilo

FI: trifenyylifosfiitti

SV: trifenylfosfit

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38-50/53

S: (2-)28-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 17109-49-8 EC No 241-178-1 No 015-121-00-4

>

Hänvisning till >

ES: edifenfos (ISO); ditiofosfato de etilo y de S,S-difenilo

DA: edifenphos (ISO); ethyl-S,S-diphenyldithiophosphat

DE: Edifenphos (ISO); Ethyl-S,S-diphenyldithiophosphat

EL: edifenphos (ISO); äéèåéïöùóöïñéêüò O-áéèõëï-S,S-äéöáéíõëåóôÝñáò

EN: edifenphos (ISO); O-ethyl S,S-diphenyl phosphorodithioate

FR: édifenphos (ISO); dithiophosphate de O-éthyle et de S,S-diphényle

IT: edifenfos (ISO); ditiofosfato di etile e S,S-difenile

NL: edifenfos (ISO); ethyl-S,S-difenyldithiofosfaat

PT: edifenfos (ISO); ditiofosfato de etilo e de S,S-difenilo

FI: edifenfossi (ISO); O-etyyli-S,S-difenyylifosforiditioaatti

SV: edifenfos (ISO); O-ethyl-S,S-difenylditiofosfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

T; R 23/25

Xn; R 21

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21-23/25-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 24017-47-8 EC No 245-986-5 No 015-140-00-8

>Hänvisning till >

ES: triazofos (ISO); tiofosfato de O,O-dietilo y de O-1-fenil-1,2,4-triazol-3-ilo

DA: triazophos (ISO); O,O-diethyl-O-1-phenyl-1,2,4-triazol-3-ylthiophosphat

DE: Triazophos (ISO); O,O-Diethyl-O-1-phenyl-1,2,4-triazol-3-ylthiophosphat

EL: triazophos (ISO); èåéïöùóöïñéêüò O,O-äéáéèýëéï êáé O-1-öáéíõëï-1,2,4-ôñéáæïë-3-ýëéï

EN: triazophos (ISO); O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate

FR: triazophos (ISO); thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-(1-phényl-1,2,4-triazole-3-yle)

IT: triazofos (ISO); tiofosfato di O,O-dietile e O-1-fenil-1,2,4-triazol-3-ile

NL: triazofos (ISO); O,O-diethyl-O-1-fenyl-1,2,4-triazool-3-ylthiofosfaat

PT: triazofos (ISO); tiofosfato de O,O-dietilo e de O-1-fenil-1,2,4-triazol-3-ilo

FI: triatsofossi (ISO)

SV: triazofos (ISO); O,O-dietyl-O-(1-fenyl-1,2,4-triazol-3-yl)tiofosfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

Xn; R 21

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 403-470-9 No 015-149-00-7

>Hänvisning till >

Where R1, R2, and R3 are octyl- and/or hexyl groups

ES: Mezcla de: óxido de hexildioctilfosfina; óxido de dihexiloctilfosfina; óxido de trioctilfosfina

DA: Blanding af: hexyldioctylphosphinoxid; dihexyloctylphosphinoxid; trioctylphosphinoxid

DE: Gemisch aus: Hexyldioctylphosphinoxid; Dihexyloctylphosphinoxid; Trioctylphosphinoxid

EL: Ìßãìá ôùí: ïîåßäéï ôçò åîõëïäéïêôõëï-öùóößíçò; ïîåßäéï ôçò äéåîõëïäéïêôõëï-öùóößíçò; ïîåßäéï ôçò ôñéïêôõëï-öùóößíçò

EN: A mixture of: hexyldioctylphosphineoxide; dihexyloctylphosphineoxide; trioctylphosphineoxide

FR: Mélange de: oxyde d'hexyldioctylphosphine; oxyde de dihexyloctylphosphine; oxyde de trioctylphosphine

IT: Miscela di: ossido di esildiottilfosfina; ossido di diesilottilfosfina; ossido di triottilfosfina

NL: Mengsel van: hexyldioctylfosfineoxide; dihexyloctylfosfineoxide; trioctylfosfineoxide

PT: Mistura de: óxido de hexildioctilfosfina; óxido de dihexiloctilfosfina; óxido de trioctilfosfina

FI: Seos: heksyylidioktyylifosfinoksidi; diheksyylioktyylifosfinoksidi; trioktyylifosfinoksidi

SV: Blandning av: hexyldioktylfosfinoxid; dihexyloktylfosfinoxid; trioktylfosfinoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1312-73-8 EC No 215-197-0 No 016-006-00-1

K2S

ES: sulfuro de dipotasio; sulfuro de potasio

DA: dikaliumsulfid; kaliumsulfid

DE: Dikaliumsulfid

EL: óïõëößäéï ôïõ äéêÜëéïõ; èåéïý÷ï êÜëéï

EN: dipotassium sulphide; potassium sulphide

FR: sulfure de dipotassium; sulfure de potassium

IT: solfuro di dipotassio; potassio solfuro

NL: dikaliumsulfide; kaliumsulfide

PT: sulfureto de dipotássio; sulfureto de potássio

FI: dikaliumsulfidi; kaliumsulfidi

SV: kaliumsulfid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 31

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 31-34-50

S: (1/2-)26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 37199-66-9 EC No 253-390-1 No 016-007-00-7

K2Sn

ES: polisulfuros de potasio

DA: kaliumpolysulfider

DE: Kaliumpolysulfide; Kaliumsulfid (K2(Sx))

EL: ðïëõèåéïý÷ï êÜëéï

EN: potassium polysulphides

FR: polysulfures de potassium

IT: potassio polisolfuri

NL: kaliumpolysulfiden

PT: polissulfuretos de potássio

FI: kaliumsulfidi (K2(Sx)); kaliumpolysulfidit

SV: kaliumpolysulfider; kaliumpolysulfid (K2(Sx))

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 31

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 31-34-50

S: (1/2-)26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9080-17-5 EC No 232-989-1 No 016-008-00-2

(NH4)2Sn

ES: polisulfuros de amonio

DA: ammoniumpolysulfider

DE: Ammoniumpolysulfide; Ammoniumsulfid ((NH4)2(Sx))

EL: ðïëõèåéïý÷ï áììþíéï

EN: ammonium polysulphides

FR: polysulfures d'ammonium

IT: ammonio polisolfuri

NL: ammoniumpolysulfiden

PT: polissulfuretos de amónio

FI: ammoniumsulfidi ((NH4)2(Sx)); ammoniumpolysulfidit

SV: ammoniumpolysulfider; ammoniumpolysulfid ((NH4)2(Sx))

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 31

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 31-34-50

S: (1/2-)26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 1313-82-2 EC No 215-211-5 No 016-009-00-8

Na2S

ES: sulfuro de disodio; sulfuro de sodio

DA: dinatriumsulfid; natriumsulfid

DE: Dinatriumsulfid

EL: óïõëößäéï ôïõ äéíÜôñéïõ; èåéïý÷ï íÜôñéï

EN: disodium sulphide; sodium sulphide

FR: sulfure de disodium

IT: disodio solfuro

NL: dinatriumsulfide; natriumsulfide

PT: sulfureto de dissódio; sulfureto de sódio

FI: dinatriumsulfidi; natriumsulfidi

SV: natriumsulfid; dinatriumsulfid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 31

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 31-34-50

S: (1/2-)26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1344-08-7 EC No 215-686-9 No 016-010-00-3

Na2Sn

ES: polisulfuros de sodio

DA: natriumpolysulfider

DE: Natriumpolysulfide; Natriumsulfid (Na2(Sx))

EL: ðïëõèåéïý÷ï íÜôñéï

EN: sodium polysulphides

FR: polysulfures de sodium

IT: sodio polisolfuri

NL: natriumpolysulfiden

PT: polissulfuretos de sódio

FI: natriumsulfidi (Na2(Sx)); natriumpolysulfidit

SV: natriumpolysulfider; natriumpolysulfid (Na2(Sx))

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

R 31

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10025-67-9 EC No 233-036-2 No 016-012-00-4

S2Cl2

ES: dicloruro de diazufre

DA: disvovldichlorid

DE: Dischwefeldichlorid

EL: ìïíï÷ëùñéïý÷ï èåßï

EN: disulphur dichloride; sulfur monochloride

FR: monochlorure de soufre; dichlorure de disoufre

IT: monocloruro di zolfo; zolfo monocloruro

NL: zwavelchloride

PT: dicloreto de dienxofre

FI: rikkikloridi, dirikkidikloridi

SV: disvaveldiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 14

T; R 25

Xn; R 20

R 29

C; R 35

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 14-20-25-29-35-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 10545-99-0 EC No 234-129-0 No 016-013-00-X

SCl2

ES: dicloruro de azufre

DA: svovldichlorid

DE: Schwefeldichlorid

EL: äé÷ëùñßäéï ôïõ èåßïõ; äé÷ëùñéïý÷ï èåßï

EN: sulphur dichloride

FR: dichlorure de soufre

IT: dicloruro di zolfo; dicloro di zolfo; zolfo dicloruro

NL: zwaveldichloride

PT: dicloreto de enxofre

FI: rikkidikloridi

SV: svaveldiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 14

C; R 34

Xi; R 37

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 14-34-37-50

S: (1/2-)26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 13451-08-6 EC No - No 016-014-00-5

SCl4

ES: tetracloruro de azufre

DA: svovltetrachlorid

DE: Schwefeltetrachlorid

EL: ôåôñá÷ëùñéïý÷ï èåßï

EN: sulphur tetrachloride

FR: tétrachlorure de soufre

IT: tetracloruro di zolfo; zolfo tetracloruro

NL: zwavelchloride

PT: tetracloreto de enxofre

FI: rikkitetrakloridi

SV: svaveltetraklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 14

C; R 34

Xi; R 37

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 14-34-37-50

S: (1/2-)26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7719-09-7 EC No 231-748-8 No 016-015-00-0

SOCl2

ES: dicloruro de tionilo; cloruro de tionilo

DA: thionyldichlorid; thionylchlorid

DE: Thionyldichlorid; Thionylchlorid

EL: äé÷ëùñßäéï ôïõ èåéïíõëïõ; èåéïíõëï÷ëùñßäéï

EN: thionyl dichloride; thionyl chloride

FR: dichlorure de thionyle; chlorure de thionyle

IT: dicloruro di tionile; cloruro di tionile; tionile cloruro

NL: thionyldichloride; thionylchloride

PT: dicloreto de tionilo; cloreto de tionilo

FI: tionyylidikloridi; tionyylikloridi

SV: tionylklorid; tionyldiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 14

Xn; R 20/22

R 29

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 14-20/22-29-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 74-93-1 EC No 200-822-1 No 016-021-00-3

CH3SH

ES: metanotiol; metilmercaptano

DA: methanthiol; methylmercaptan

DE: Methanthiol

EL: ìåèáíïèåéüëç; ìåèõëïìåñêáðôÜíç

EN: methanethiol; methyl mercaptan

FR: méthanethiol; méthylmercaptan

IT: metantiolo; metilmercaptano

NL: methaanthiol; methylmercaptaan

PT: metanotiol; metilmercaptano

FI: metaanitioli

SV: metantiol; metylmerkaptan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Xn; R 20

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12-20-50/53

S: (2-)16-25-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 75-08-1 EC No 200-837-3 No 016-022-00-9

C2H5SH

ES: etanotiol; etilmercaptano

DA: ethanthiol; ethylmercaptan

DE: Ethanthiol

EL: áéèáíïèåéüëç; áéèõëïìåñêáðôÜíç

EN: ethanethiol; ethyl mercaptan

FR: éthanethiol, éthylmercaptan

IT: etantiolo; etilmercaptano

NL: ethaanthiol; ethylmercaptaan

PT: etanotiol; etilmercaptano

FI: etaanitioli; etyylimerkaptaani

SV: etantiol; etylmerkaptan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-20-50/53

S: (2-)16-25-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 77-78-1 EC No 201-058-1 No 016-023-00-4

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: sulfato de dimetilo

DA: dimethylsulfat

DE: Dimethylsulfat

EL: èåééêüò äéìåèõëåóôÝñáò

EN: dimethyl sulphate

FR: sulfate de diméthyle

IT: dimetilsolfato

NL: dimethylsulfaat

PT: sulfato de dimetilo

FI: dimetyylisulfaatti

SV: dimetylsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T+; R 26

T; R 25

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-25-26-34

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 1468-37-7 EC No 215-993-8 No 016-024-00-X

>

Hänvisning till >

ES: dimexano; disulfuro de bis(metoxi-tiocarbonilo)

DA: dimexano; Bis(methoxy-thiocarbonyl)-disulfid

DE: Dimexano; Bis(methoxy-thiocarbonoyl)-disulfid

EL: dimexano; äéò(ìåèïîõèåéïêáñâïíïûëï)äéóïõëößäéï

EN: dimexano; bis(methoxythiocarbonyl) disulphide

FR: dimexano; disulfure de bis(méthoxy-thiocarbonyle)

IT: dimexano; disolfuro di bis(metossi-tiocarbonile)

NL: dimexano; dimexaan; dimethyldixanthogeen

PT: dimexano; dissulfureto de bis(metoxitiocarbonilo)

FI: dimeksaani

SV: dimexano; bis(metoxitiokarbonyl)disulfid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 5329-14-6 EC No 226-218-8 No 016-026-00-0

>Hänvisning till >

ES: ácido sulfamídico; ácido sulfámico; ácido aminosulfónico

DA: sulfamidsyre; sulfaminsyre

DE: Sulfamidsäure

EL: óïõëöáñìéäéêü ïîý

EN: sulphamidic acid; sulphamic acid; sulfamic acid

FR: acide sulfamidique; acide amidosulfurique; acide sulfamique

IT: acido solfammidico; acido solfammico

NL: sulfamidezuur; sulfaminezuur; aminosulfonzuur

PT: ácido sulfamídico; ácido sulfâmico; ácido aminossulfúrico

FI: sulfamiinihappo

SV: sulfaminsyra, amidosulfonsyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38-52/53

S: (2-)26-28-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1120-71-4 EC No 214-317-9 No 016-032-00-3

>Hänvisning till >

NOTA E

ES: 1,3-propansultona

DA: 1,3-propansulton

DE: 1,3-Propansulton

EL: 1,3-ðñïðáíïóïõëôüíç

EN: 1,3-propanesultone; 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide

FR: 1,3-propanesultone

IT: 1,3-propansultone

NL: 1,3-propaansulton

PT: 1,3-propanossultona

FI: 1,3-propaanisultoni

SV: 1,3-propansulton

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 21/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-21/22

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 7681-38-1 EC No 231-665-7 No 016-046-00-X

H2O4S.Na

ES: hidrogenosulfato de sodio

DA: natriumhydrogensulfat

DE: Natriumhydrogensulfat

EL: õäñïãïíïèåéúêü íÜôñéï

EN: sodium hydrogensulphate

FR: hydrogénosulfate de sodium

IT: idrogenosolfato di sodio

NL: natriumhydrogeensulfaat

PT: hidrogénossulfato de sódio

FI: natriumvetysulfaatti

SV: natriumvätesulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41

S: (2-)24-26

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7778-54-3 EC No 231-908-7 No 017-012-00-7

Ca (OCl)2

ES: hipoclorito de calcio

DA: calciumhypochlorit

DE: Calciumhypochlorit

EL: õðï÷ëùñéþäåò áóâÝóôéï

EN: calcium hypochlorite

FR: hypochlorite de calcium

IT: ipoclorito di calcio

NL: calciumhypochloriet

PT: hipoclorito de cálcio

FI: kalsiumhypokloriitti

SV: kalciumhypoklorit

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Xn; R 22

R 31

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 8-22-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 1310-58-3 EC No 215-181-3 No 019-002-00-8

KOH

ES: hidróxido de potasio; potasa cáustica

DA: kaliumhydroxid

DE: Kaliumhydroxid; Atzkali

EL: õäñïîåßäéï ôïõ êáëßïõ; êáõóôéêÞ ðïôÜóóá

EN: potassium hydroxide; caustic potash

FR: hydroxyde de potassium; potasse caustique

IT: idrossido di potassio; potassa caustica

NL: kaliumhydroxide

PT: hidróxido de potássio; potassa cáustica

FI: kaliumhydroksidi; kalilipeä

SV: kaliumhydroxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 1314-62-1 EC No 215-239-8 No 023-001-00-8

V2O5

ES: pentóxido de divanadio

DA: divanadiumpentaoxid

DE: Divanadiumpentaoxid

EL: ðåíôïîåßäéï ôïõ äéâáíÜäéïõ

EN: divanadium pentaoxide; vanadium pentoxide

FR: pentaoxyde de divanadium

IT: pentaossido di divanadio; vanadio pentossido

NL: divanadiumpentaoxid

PT: pentaóxido de divanádio

FI: divanadiumpentoksidi; vanadiumpentoksidi

SV: vanadinpentoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 3; R 63

T; R 48/23

Xn; R 20/22

Xi; R 37

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/22-37-40-48/23-51/53-63

S: (1/2-)36/37-38-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7722-64-7 EC No 231-760-3 No 025-002-00-9

KMnO4

ES: permanganato de potasio

DA: kaliumpermanganat

DE: Kaliumpermanganat

EL: õðåñìáããáíéêü êÜëéï

EN: potassium permanganate

FR: permanganate de potassium

IT: permanganato di potassio

NL: kaliumpermanganaat

PT: permanganato de potássio

FI: kaliumpermanganaatti

SV: kaliumpermanganat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 8-22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7785-87-7 EC No 232-089-9 No 025-003-00-4

MnSO4

ES: sulfato de manganeso

DA: mangansulfat

DE: Mangansulfat

EL: èåéúêü ìáããÜíéï

EN: manganese sulphate

FR: sulfate de manganèse

IT: solfato di manganese

NL: mangaansulfaat

PT: sulfato de manganés

FI: mangaanisulfaatti

SV: mangansulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 48/20/22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 48/20/22-51/53

S: (2-)22-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 13463-39-3 EC No 236-669-2 No 028-001-00-1

NOTA E

Ni(CO)4

ES: tetracarbonilníquel; níquel carbonilo

DA: tetracarbonylnikkel; nikkelcarbonyl

DE: Tetracarbonylnickel

EL: ôåôñáêáñâïíõëïíéêÝëéï

EN: tetracarbonylnickel; nickel tetracarbonyl

FR: tétracarbonylnickel

IT: tetracarbonilnichel; nichel tetracarbonile

NL: tetracarbonylnikkel

PT: tetracarbonilo de níquel

FI: nikkelitetrakarbonyyli

SV: nickeltetrakarbonyl

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Carc. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 2; R 61

T+; R 26

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-11-26-40-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7786-81-4 EC No 232-104-9 No 028-009-00-5

NiSO4

ES: sulfato de níquel

DA: nikkelsulfat

DE: Nickelsulfat

EL: èåéúêü íéêÝëéï

EN: nickel sulphate

FR: sulfate de nickel

IT: solfato di nichel

NL: nikkelsulfaat

PT: sulfato de níquel

FI: nikkelisulfaatti

SV: nickelsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

R 42/43

N; R 50-52

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-42/43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 3333-67-3 EC No 222-068-2 No 028-010-00-0

NiCO3

ES: carbonato di níquel

DA: nikkelcarbonat

DE: Nickelcarbonat

EL: áíèñáêéêü íéêÝëéï

EN: nickel carbonate

FR: carbonate de nickel

IT: carbonato di nichel

NL: nikkelcarbonaat

PT: carbonato de níquel

FI: nikkelikarbonaatti

SV: nickelkarbonat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7758-89-6 EC No 231-842-9 No 029-001-00-4

CuCl

ES: cloruro de cobre (I)

DA: kobber(I)chlorid

DE: Kupferchlorid

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ ÷áëêïý (É)

EN: copper chloride; copper (I) chloride; cuprous chloride

FR: chlorure de cuivre

IT: cloruro di rame

NL: koperchloride

PT: cloreto de cobre; cloreto de cobre (I)

FI: kuparikloridi; kupari(I)kloridi

SV: koppar(I)klorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)22-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1338-02-9 EC No 215-657-0 No 029-003-00-5

ES: ácidos nafténicos, sales de cobre; naftenato de cobre

DA: naphthensyrer, kobbersalte

DE: Naphthensäuren, Kupfersalze

EL: íáöèåíéêþí ïîÝùí, Üëáôá ÷áëêïý

EN: Naphthenic acids, copper salts; copper naphthenate

FR: acides naphténiques, sels de cuivre

IT: acidi naftenici, sali di rame

NL: nafteenzuur, koperzouten

PT: naftenato de cobre

FI: nafteenihapot, kuparisuolat; kuparinaftenaatti

SV: kopparnaftenat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7758-98-7 EC No 231-847-6 No 029-004-00-0

CuSO4

ES: sulfato de cobre

DA: kobbersulfat

DE: Kupfersulfat

EL: èåéúêüò ÷áëêüò

EN: copper sulphate

FR: sulfate de cuivre

IT: solfato di rame

NL: kopersulfaat

PT: sulfato de cobre

FI: kuparisulfaatti

SV: kopparsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36/38-50/53

S: (2-)22-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7646-85-7 EC No 231-592-0 No 030-003-00-2

ZnCl2

ES: cloruro de cinc

DA: zinkchlorid

DE: Zinkchlorid

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ øåõäáñãýñïõ

EN: zinc chloride

FR: chlorure de zinc

IT: cloruro di zinco

NL: zinkchloride

PT: cloreto de zinco

FI: sinkkikloridi

SV: zinkklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 34-50/53

S: (1/2-)7/8-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 544-97-8 [1] 557-20-0 [2] EC No 208-884-1 [1] 209-161-3 [2] No 030-004-00-8

NOTA A

Zn(CH3)2 [1] Zn(C2H5)2 [2]

ES: dimetilcinc [1]; dietilcinc [2]

DA: dimethylzink [1]; diethylzink [2]

DE: Dimethylzink [1]; Diethylzink [2]

EL: äéìåèõëïøåõäÜñãõñïò [1]; äéáéèõëïøåõäÜñãõñïò [2]

EN: dimethylzinc [1]; diethylzinc [2]

FR: diméthylzinc [1]; diéthylzinc [2]

IT: dimetilzinco [1]; dietilzinco [2]

NL: dimethylzink [1]; diethylzink [2]

PT: dimetilzinco [1]; dietilzinco [2]

FI: dimetyylisinkki [1]; dietyylisinkki [2]

SV: dimetylzink [1]; dietylzink [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 14

F; R 17

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 14-17-34-50/53

S: (1/2-)16-43-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7733-02-0 EC No 231-793-3 No 030-006-00-9

ZnSO4

ES: sulfato de cinc

DA: zinksulfat

DE: Zinksulfat

EL: èåéúêüò øåõäÜñãõñïò

EN: zinc sulphate

FR: sulfate de zinc

IT: solfato di zinco

NL: zinksulfaat

PT: sulfato de zinco

FI: sinkkisulfaatti

SV: zinksulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38-50/53

S: (2-)22-25-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 033-002-00-5

NOTA A

ES: compuestos de arsénico, exceptos aquellos que expresamente están indicados en este Anexo

DA: arsenforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Arsenverbindungen, mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: åíþóåéò áñóåíéêïý, åêôüò áðü áõôÝò ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: arsenic compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: composés d'arsenic à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti di arsenico, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: arseenverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde zouten

PT: compostos de arsénio, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: arseenin yhdisteet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: arsenikföreningar förutom de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 1327-53-3 EC No 215-481-4 No 033-003-00-0

NOTA E

As2O3

ES: trióxido de diarsénico

DA: diarsentrioxid

DE: Diarsentrioxid

EL: ôñéïîåßäéï ôïõ áñóåíéêïý

EN: diarsenic trioxide; arsenic trioxide

FR: trioxyde de diarsenic

IT: diarsenico triossido; arsenico triossido

NL: diarseentrioxide

PT: trióxido de diarsénio; trióxido de arsénio

FI: diarseenitrioksidi; arseenitrioksidi

SV: arseniktrioxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

T+; R 28

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-28-34-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1303-28-2 EC No 215-116-9 No 033-004-00-6

NOTA E

As2O5

ES: pentaóxido de diarsénico

DA: diarsenpentaoxid

DE: Diarsenpentaoxid

EL: ðåíôïîåßäéï ôïõ äéáñóåíéêïý

EN: diarsenic pentaoxide; arsenic pentoxide; arsenic oxide

FR: pentaoxyde de diarsenic

IT: pentaossido di diarsenico

NL: diarseenpentaoxide

PT: pentóxido de diarsénio

FI: diarseenipentoksidi; arseenipentoksidi

SV: arsenikpentoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

T; R 23/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 033-005-00-1

NOTA A

NOTA E

AsH3O4

ES: ácido arsénico y sus sales

DA: arsensyre og dets salte

DE: Arsensäure und seine Salze

EL: áñóåíéêéêü ïîý êáé ôá Üëáôá áõôïý

EN: arsenic acid and its salts

FR: acide arsenique et ses sels

IT: acido arsenico e i suoi sali

NL: arseenzuur en zijn zouten

PT: ácido arsénico e seus sais

FI: arseenihappo ja sen suolat

SV: arseniksyra och dess salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

T; R 23/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 034-002-00-8

NOTA A

ES: compuestos de selenio, excepto el sulfoseleniuro de cadmio; rojo de cadmio

DA: selenforbindelser med undtagelse af cadmiumsulfoselenid (xCdS.yCdSe)

DE: Selenverbindungen mit Ausnahme von Cadmiumsulfoselenid

EL: åíþóåéò óåëçíßïõ, åêôüò áðü ôï èåéïóåëçíéïý÷ï êÜäìéï

EN: selenium compounds except cadmium sulphoselenide

FR: composés du sélénium à l'exception du sulfoséléniure de cadmium

IT: composti del selenio tranne il solfoseleniuro di cadmio

NL: seleenverbindingen met uitzondering van cadmium sulfoselenide

PT: compostos de selénio, com excepção do sulfosseleneto de cádmio

FI: seleeniyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi

SV: selenföreningar förutom kadmiumsulfoselenid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7726-95-6 EC No 231-778-1 No 035-001-00-5

Br2

ES: bromo

DA: brom

DE: Brom

EL: âñþìéï

EN: bromine

FR: brome

IT: bromo

NL: broom

PT: bromo

FI: bromi

SV: brom

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

C; R 35

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26-35-50

S: (1/2-)7/9-26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7761-88-8 EC No 231-853-9 No 047-001-00-2

AgNO3

ES: nitrato de plata

DA: sølvnitrat

DE: Silbernitrat

EL: íéôñéêüò Üñãõñïò

EN: silver nitrate

FR: nitrate d'argent

IT: nitrato di argento

NL: zilvernitraat

PT: nitrato de prata

FI: hopeanitraatti

SV: silvernitrat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 048-001-00-5

NOTA A

ES: compuestos de cadmio, excepto el sulfoseleniuro (xCdS.yCdSe), elsulfuro mixto de cadmio-cinc (xCdS.yZnS), el sulfuro mixto de cadmio y mercurio (xCdS.yHgS) y de los especialmente citados en este Anexo

DA: cadmiumforbindelser, med undtagelse af cadmiumsulfoselenid (xCdS.yCdSe) og blandinger af cadmiumsulfid med zinksulfid (xCdS.yZnS), blandinger af cadmiumsulfid med kviksølvsulfid (xCdS.yHgS) såvel som cadmium forbindelser opført andetsteds i dette bilag

DE: Cadmiumverbindungen, mit Ausnahme von Cadmiumselenosulfid (xCdS.yCdSe) und Mischungen von Cadmiumsulfid und Zinksulfid (xCdS.yZnS), Mischungen von Cadmiumsulfid und Quecksilbersulfid (xCdS.yHgS) sowie der Cadmiumverbindungen, die in diesem Anhang gesondert aufgeführt sind

EL: åíþóåéò êáäìßïõ åêôüò ôïõ èåéïóåëçíéïý÷ïõ êáäìßïõ (xCdS.yCdSe), ôùí ìéãìÜôùí èåéïý÷ïõ êáäìßïõ ìå èåéïý÷ï øåõäÜñãõñï (xCdS.yZnS), ôùí ìéãìÜôùí èåéïý÷ïõ êáäìßïõ ìå èåéïý÷ï õäñÜñãõñï (xCdS.yHgS), êáé ôùí åíþóåùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: cadmium compounds, with the exception of cadmium sulphoselenide (xCdS.yCdSe), mixture of cadmium sulphide with zinc sulphide (xCdS.yZnS), mixture of cadmium sulphide with mercury sulphide (xCdS.yHgS), and those specified elsewhere in this Annex

FR: composés du cadmium à l'exclusion du sulfoséléniure (xCdS.yCdSe), du sulfure mixte cadmiumzinc (xCdS.yZnS), du sulfure mixte cadmium-mercure (xCdS.yHgS) et de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti di cadmio, esclusi il solfoseleniuro (xCdS.yCdSe), i solfuri misti di cadmio e zinco (xCdS.yZnS), i solfuri misti di cadmio e mercurio (xCdS.yHgS) e quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: cadmiumverbindingen met uitzondering van cadmiumsulfoselenide (xCdS.yCdSe) en mengsels van cadmiumsulfide met zinksulfide (xCdS.yZnS), mengsels van cadmiumsulfide met kwiksulfide (xCdS.yHgS), alsmede van in deze bijlage met name genoemde Cd-verbindingen

PT: compostos de cádmio, com excepção do sulfosseleneto (xCdS.yCdSe), do sulfureto misto de cádmio e zinco (xCdS.yZnS), do sulfureto misto de cádmio e mercúrio (xCdS.yHgS) e dos expressamente referidos no presente anexo

FI: kadmiumyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi (xCdS.yCdSe), kadmiumsulfidin ja sinkkisulfidin seos (xCdS.yZnS), kadmiumsulfidin ja elohopeasulfidin seos (xCdS.yHgS) sekä muualla luettelossa mainitut

SV: kadmiumföreningar förutom kadmiumsulfoselenid (xCdS.yCdSe), blandning av kadmiumsulfid och zinksulfid (xCdS.yZnS), blandning av kadmiumsulfid och kvicksilversulfid (xCdS.yHgS), och sådana som specificeras på andra ställen i denna bilaga

Cas No - EC No - No 048-001-00-5

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 4464-23-7 EC No 224-729-0 No 048-003-00-6

Cd(HCOO)2

ES: diformiato de cadmio

DA: cadmiumdiformiat

DE: Cadmiumdiformiat

EL: ìõñìçêéêü êÜäìéï

EN: cadmium diformate; cadmiumformate

FR: diformiate de cadmium

IT: diformiato di cadmio

NL: cadmiumdiformiaat

PT: formato de cádmio

FI: kadmiumdiformiaatti; kadmiumformiaatti

SV: kadmiumformiat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

R 33

Xn; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-33-40-50/53

S: (1/2-)22-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 542-83-6 EC No 208-829-1 No 048-004-00-1

Cd(CN)2

ES: cianuro de cadmio

DA: cadmiumcyanid

DE: Cadmiumcyanid

EL: êõáíßäéï ôïõ êÜäìéïõ

EN: cadmium cyanide

FR: cyanure de cadmium

IT: cianuro di cadmio

NL: cadmiumcyanide

PT: cianeto de cádmio

FI: kadmiumsyanidi

SV: kadmiumcyanid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 32

R 33

Xn; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-32-33-40-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 17010-21-8 EC No 241-084-0 No 048-005-00-7

CdSiF6

ES: hexafluorosilicato(2-) de cadmio

DA: cadmiumhexafluorosilicat(2-)

DE: Cadmiumhexafluorosilicat(2-)

EL: åîáöèïñïðõñéôéêü(2-)êÜäìéï

EN: cadmiumhexafluorosilicate(2-); cadmium fluorosilica

FR: hexafluorosilicate(2-) de cadmium

IT: esafluorosilicato(2-) di cadmio

NL: cadmiumhexafluorosilicaat(2-)

PT: hexafluorossilicato de cádmio

FI: kadmiumheksafluorisilikaatti(2-); kadmiumfluorisilikaatti

SV: kadmiumhexafluorosilikat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

R 33

Xn; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-33-40-50/53

S: (1/2-)22-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 7790-79-6 EC No 232-220-0 No 048-006-00-2

NOTA E

CdF2

ES: fluoruro de cadmio

DA: cadmiumfluorid

DE: Cadmiumfluorid

EL: öèïñéïý÷ï êÜäìéï

EN: cadmium fluoride

FR: fluorure de cadmium

IT: fluoruro di cadmio

NL: cadmiumfluoride

PT: fluoreto de cádmio

FI: kadmiumfluoridi

SV: kadmiumfluorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 2; R 46

Repr. Cat. 2; R 60-61

T+; R 26

T; R 25-48/23/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 7790-80-9 EC No 232-223-6 No 048-007-00-8

CdI2

ES: ioduro de cadmio

DA: cadmiumiodid

DE: Cadmiumiodid

EL: éùäßäéï ôïõ êÜäìéïõ

EN: cadmium iodide

FR: iodure de cadmium

IT: cadmio ioduro

NL: cadmiumiodid

PT: iodeto de cádmio

FI: kadmiumjodidi

SV: kadmiumjodid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

R 33

Xn; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-33-40-50/53

S: (1/2-)22-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 10108-64-2 EC No 233-296-7 No 048-008-00-3

NOTA E

CdCl2

ES: cloruro de cadmio

DA: cadmiumchlorid

DE: Cadmiumchlorid

EL: ÷ëùñéïý÷ï êÜäìéï

EN: cadmium chloride

FR: chlorure de cadmium

IT: cloruro di cadmio

NL: cadmiumchloride

PT: cloreto de cádmio

FI: kadmiumkloridi

SV: kadmiumklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 2; R 46

Repr. Cat. 2; R 60-61

T+; R 26

T; R 25-48/23/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 10124-36-4 EC No 233-331-6 No 048-009-00-9

NOTA E

CdSO4

ES: sulfato de cadmio

DA: cadmiumsulfat

DE: Cadmiumsulfat

EL: Èåéúêü êÜäìéï

EN: cadmium sulphate

FR: sulfate de cadmium

IT: solfato di cadmio

NL: cadmiumsulfaat

PT: sulfato de cádmio

FI: kadmiumsulfaatti

SV: kadmiumsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

T; R 48/23/25

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 49-22-48/23/25-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7646-78-8 EC No 231-588-9 No 050-001-00-5

SnCl4

ES: tetracloruro de estaño

DA: tintetrachlorid

DE: Zinntetrachlorid

EL: ôåôñá÷ëùñßäéï ôïõ êáóóéôÝñïõ

EN: tin tetrachloride; stannic chloride

FR: tétrachlorure d'étain

IT: tetracloruro di stagno

NL: tintetrachloride

PT: tetracloreto de estanho

FI: tinatetrakloridi; stannikloridi

SV: tenntetraklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 34-52/53

S: (1/2-)7/8-26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 13121-70-5 EC No 236-049-1 No 050-002-00-0

>

Hänvisning till >

ES: cihexatin (ISO); hidróxido de tri(ciclohexil)estaño

DA: cyhexatin (ISO); tricyclohexylhydroxystannan

DE: Cyhexatin (ISO); Tri(cyclohexyl)zinnhydroxid

EL: êõåîáôßíç

EN: cyhexatin (ISO); hydroxytricyclohexylstannane; tri(cyclohexyl)tin hydroxide

FR: cyhéxatin (ISO); hydroxyde de tri(cyclohexyl)étain

IT: ciexatin (ISO); idrossido di tri(cicloesil)stagno; tricicloesilidrossistannano

NL: cyhexatin (ISO); tri(cyclohexyl)tinhydroxide

PT: ciexatine (ISO); hidróxido de tri(cicloexil)estanho

FI: syheksatiini (ISO)

SV: cyhexatin (ISO); tricyclohexylsilanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 050-005-00-7

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: compuestos de trimetilestaño, excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: trimethyltin-forbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Trimethyl-Zinnverbindungen, mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: åíþóåéò ôñéìåèõëïêáóóéôÝñïõ åêôüò áðü áõôÝò ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: trimethyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: composés de triméthylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti di stagno trimetile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: trimethyltinverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: compostos de trimetilestanho com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: trimetyylitinan yhdisteet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: trimetyltennföreningar förutom de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No - EC No - No 050-006-00-2

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: compuestos de trietilestaño, excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: triethyltin-forbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Triethyl-Zinnverbindungen, mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: åíþóåéò ôñéáéèõëïêáóóéôÝñïõ åêôüò áðü áõôÝò ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: triethyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: composés de triéthylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti di stagno trietile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: triethyltinverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: compostos de trietilestanho com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: trietyylitinan yhdisteet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: trietyltennföreningar förutom de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No - EC No - No 050-007-00-8

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: compuestos de tripropilestaño, excepto aquellos especíificamente expresados en este Anexo

DA: tripropyltin-forbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Tripropyl-Zinnverbindungen, mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: åíþóåéò ôñéðñïðõëïêáóóéôÝñïõ åêôüò áðü áõôÝò ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: tripropyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: composés de tripropylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti di stagno tripropile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: tripropyltinverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: compostos de tripropilestanho com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: tripropyylitinan yhdisteet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: tripropyltennföreningar förutom de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No - EC No - No 050-008-00-3

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: compuestos de tributilestaño, excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: tributyltin-forbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Tributyl-Zinnverbindungen, mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: åíþóåéò ôñéâïõôõëïêáóóéôÝñïõ åêôüò áðü áõôÝò ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: tributyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: composés de tributylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti di stagno tributile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: tributyltinverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: compostos de tributilestanho com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: tributyylitinan yhdisteet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: tributyltennföreningar förutom de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25-48/23/25

Xn; R 21

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)35-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 20153-49-5 [1] 25637-27-8 [2] EC No 243-546-7 [1] 247-143-7 [2] No 050-009-00-9

>Hänvisning till >

ES: fluorotripentilestannano [1]; hexapentildiestannoxano [2]

DA: fluortripentylstannan [1]; hexapentyldistannoxan [2]

DE: Fluortripentylstannan [1]; Hexapentyldistannoxan [2]

EL: öèïñïôñéðåíôõëïêáóóéôåñÜíéï [1]; åîáðåíôõëïäéêáóóéôåñïîÜíéï [2]

EN: fluorotripentylstannane [1]; hexapentyldistannoxane [2]

FR: fluorotripentylstannane [1]; hexapentyldistannoxane [2]

IT: fluorotripentilstannano [1]; esapentildistannossano [2]

NL: fluortripentylstannaan [1]; hexapentyldistannoxaan [2]

PT: fluorotripentilestanano [1]; hexapentildiestanoxano [2]

FI: fluoritripentyylistannaani [1]; heksapentyylidistannoksaani [2]

SV: fluortripentylstannan [1]; hexapentyldistannoxan [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)26-28-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 20153-50-8 EC No 243-547-2 No 050-010-00-4

>Hänvisning till >

ES: fluorotrihexilestannano

DA: fluortrihexylstannan

DE: Fluortrihexylstannan

EL: öèïñïôñéåîõëïêáóóéôåñÜíéï

EN: fluorotrihexylstannane

FR: fluorotrihexylstannane

IT: fluorotriesilstannano

NL: fluortrihexylstannaan

PT: fluorotrihexilestanano

FI: fluoritriheksyylistannaani

SV: fluortrihexylstannan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)26-28-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No - EC No - No 050-011-00-X

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: compuestos de trifenilestaño, excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: triphenyltin-forbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Triphenyl-Zinnverbindungen, mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: åíþóåéò ôñéöáéíõëïêáóóéôÝñïõ åêôüò áðü áõôÝò ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: triphenyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: composés de triphénylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti di stagno trifenile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: trifenyltinverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: compostos de trifenilestanho com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: trifenyylitinan yhdisteet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: trifenyltennföreningar förutom de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 1449-55-4 [1] 3091-32-5 [2] 7067-44-9 [3] EC No 215-910-5 [1] 221-437-5 [2] 230-358-5 [3] No 050-012-00-5

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: tetraciclohexilestannano [1]; clorotriciclohexilestannano [2]; butiltriciclohexilestannano [3]

DA: tetracyclohexylstannan [1]; chlortricyclohexylstannan [2]; butyltricyclohexylstannan [3]

DE: Tetracyclohexylstannan [1]; Chlortricyclohexylstannan [2]; Butyltricyclohexylstannan [3]

EL: ôåôñáêõêëïåîõëïêáóóéôåñÜíéï [1]; ÷ëùñïôñéêõêëïåîõëïêáóóéôåñÜíéï [2]; âïõôõëïôñéêõêëïåîõëïêáóóéôåñÜíéï [3]

EN: tetracyclohexylstannane [1]; chlorotricyclohexylstannane [2]; butyltricyclohexylstannane [3]

FR: tétracyclohexylstannane [1]; chlorotricyclohexylstannane [2]; butyltricyclohexylstannane [3]

IT: tetracicloesilstannano [1]; clorotricicloesilstannano [2]; butiltricicloesilstannano [3]

NL: tetracyclohexylstannaan [1]; chloortricyclohexylstannaan [2]; butyltricyclohexylstannaan [3]

PT: tetraciclohexilestanano [1]; clorotriciclohexilestanano [2]; butiltriciclohexilestanano [3]

FI: tetrasykloheksyylistannaani [1]; klooritrisykloheksyylistannaani [2]; butyylitrisykloheksyylistannaani [3]

SV: tetracyklohexylstannan [1]; klortricyklohexylstannan [2]; butyltricyklohexylstannan [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)26-28-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 13356-08-6 EC No 236-407-7 No 050-017-00-2

>Hänvisning till >

ES: óxido de bis(tris(2-fenil-2-metilpropil)estaño); óxido de fenbutatina

DA: bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin)-oxid; fenbutatin-oxid

DE: Bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)zinn)oxid; Fenbutatinoxid

EL: ïîåßäéï ôïõ äéó(ôñéó(2-ìåèõëï-2-öáéíõëïðñïðõëï)êáóóéôÝñïõ)

EN: bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin)oxide; fenbutatin oxide

FR: oxyde de bis[tri(2-méthyl-2-phénylpropyl)étain]; fenbutatin oxyde

IT: ossido di bis(tris(2-fenil-2-metilpropil)stagno); ossido di fenbutatina

NL: bis(tris(2-fenyl-2-methylpropyl)tin) oxide; fenbutatinoxide

PT: éter bis[tris(2-metil-2-fenilpropil)estanho]; éter fenbutatina

FI: bis(tris(2-metyyli-2-fenyylipropyyli)tina)oksidi; fenbutatina-oksidi

SV: fenbutatenoxid; bis[tris(2-metyl-2-fenylpropyl)tenn]oxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26-36/38-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10025-91-9 EC No 233-047-2 No 051-001-00-8

SbCl3

ES: tricloruro de antimonio

DA: antimontrichlorid

DE: Antimontrichlorid

EL: ôñé÷ëùñßäéï ôïõ áíôéìüíéïõ

EN: antimony trichloride

FR: trichlorure d'antimoine

IT: tricloruro di antimonio

NL: antimoontrichloride

PT: tricloreto de antimónio

FI: antimonitrikloridi

SV: antimontriklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 7647-18-9 EC No 231-601-8 No 051-002-00-3

SbCl5

ES: pentacloruro de antimonio

DA: antimonpentachlorid

DE: Antimonpentachlorid

EL: ðåíôá÷ëùñßäéï ôïõ áíôéìüíéïõ

EN: antimony pentachloride

FR: pentachlorure d'antimoine

IT: pentacloruro di antimonio

NL: antimoonpentachloride

PT: pentacloreto de antimónio

FI: antimonipentakloridi

SV: antimonpentaklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No - EC No - No 051-003-00-9

NOTA A

ES: compuestos de antimonio, excepto el tetróxido (Sb2O4), el pentóxido (Sb2O5), el trisulfuro (Sb2S3), el pentasulfuro (Sb2S5) y los especialmente expresados en este Anexo

DA: antimonforbindelser, med undtagelse af antimontetraoxid (Sb2O4), antimonpentoxid (Sb2O5), antimontrisulfid (Sb2S3), antimonpentasulfid (Sb2S5) samt sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Antimonverbindungen, mit Ausnahme von Diantimontetraoxid (Sb2O4), Diantimonpentoxid (Sb2O5), Diantimontrisulfid (Sb2S3), Diantimonpentasulfid (Sb2S5) sowie der Antimonverbindungen, die in diesem Anhang gesondert aufgeführt sind

EL: åíþóåéò áíôéìïíßïõ, åêôüò ôïõ ôåôñïîåéäßïõ ôïõ áíôéìïíßïõ (Sb2O4), ôïõ ðåíôïîåéäßïõ ôïõ áíôéìïíßïõ (Sb2O5), ôïõ ôñéèåéïý÷ïõ áíôéìïíßïõ (Sb2S3), ôïõ ðåíôáèåéïý÷ïõ áíôéìïíßïõ (Sb2S5) êáé ôùí åíþóåùí áíôéìïíßïõ ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: antimony compounds, with the exception of the tetroxide (Sb2O4), pentoxide (Sb2O5), trisulphide (Sb2S3), pentasulphide (Sb2S5) and those specified elsewhere in this Annex

FR: composés d'antimoine à l'exclusion du tétroxyde (Sb2O4), du pentoxyde (Sb2O5), du trisulfure (Sb2S3), du pentasulfure (Sb2S5) et de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti di antimonio esclusi tetraossido (Sb2O4), pentaossido (Sb2O5), trisolfuro (Sb2S3), pentasolfuro (Sb2S5), e quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: antimoonverbindingen met uitzondering van tetroxide (Sb2O4), pentoxide (Sb2O5), trisulfide (Sb2S3), pentasulfide (Sb2S5) alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten

PT: compostos de antimónio, com excepção do tetróxido (Sb2O4), do pentóxido (Sb2O5), do trissulfureto (Sb2S3), do pentassulfureto (Sb2S5) e dos expressamente referidos no presente anexo

FI: antimonin yhdisteet paitsi -tetroksidi (Sb2O4), -pentoksidi (Sb2O5), -trisulfidi (Sb2S3), -pentasulfidi (Sb2S5) ja muualla luettelossa mainitut

SV: antimonföreningar förutom tetroxid (Sb2O4), pentoxid (Sb2O5), trisulfid (Sb2S3), pentasulfid (Sb2S5) och de som specifiseras på annat ställe i denna bilaga

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/22-51/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 7783-56-4 EC No 232-009-2 No 051-004-00-4

SbF3

ES: trifluoruro de antimonio

DA: antimontrifluorid

DE: Antimontrifluorid

EL: ôñéöèïñßäéï ôïõ áíôéìüíéïõ

EN: antimony trifluoride

FR: trifluorure d'antimoine

IT: trifluoruro di antimonio

NL: antimoontrifluoride

PT: trifluoreto de antimónio

FI: antimonitrifluoridi

SV: antimontrifluorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-51/53

S: (1/2-)7-26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7553-56-2 EC No 231-442-4 No 053-001-00-3

I2

ES: yodo

DA: iod

DE: Jod

EL: éþäéï

EN: iodine

FR: iode

IT: iodio

NL: jood

PT: iodo

FI: jodi

SV: jod

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21-50

S: (2-)23-25-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10361-37-2 EC No 233-788-1 No 056-004-00-8

BaCl2

ES: cloruro de bario

DA: bariumchlorid; bariumdichlorid

DE: Bariumchlorid

EL: ÷ëùñéïý÷ï âÜñéï

EN: barium chloride

FR: chlorure de baryum

IT: cloruro di bario; bario cloruro

NL: bariumchloride

PT: cloreto de bário

FI: bariumkloridi

SV: bariumklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20-25

S: (1/2-)45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7439-97-6 EC No 231-106-7 No 080-001-00-0

Hg

ES: mercurio

DA: kviksølv

DE: Quecksilber

EL: õäñÜñãõñïò

EN: mercury

FR: mercure

IT: mercurio

NL: kwik

PT: mercúrio

FI: elohopea

SV: kvicksilver

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23-33-50/53

S: (1/2-)7-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 080-002-00-6

NOTA A

ES: compuestos inorgánicos de mercurio, excepto el sulfuro mercúrico (cinabrio) y los específicamente expresados en este Anexo

DA: uorganiske kviksølvforbindelser, undtagen kviksølv (II) sulfid (cinnober) samt sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Anorganische Quecksilberverbindungen mit Ausnahme von Quecksilber(II)sulfid (Zinnober) und der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: áíüñãáíåò åíþóåéò õäñáñãýñïõ åêôüò áðü ôï èåéïý÷ï õäñÜñãõñï êáé ôéò åíþóåéò ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this Annex

FR: composés minéraux du mercure à l'exception du sulfure mercurique (cinabre) et de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti inorganici del mercurio, escluso il solfuro di mercurio (cinabro) e quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: anorganische kwikverbindingen, met uitzondering van kwiksulfide en van de in deze bijlage met name genoemde

PT: compostos minerais de mercúrio, com excepção do sulfureto mercúrico (cinábrio) e dos expressamente referidos no presente anexo

FI: elohopean epäorgaaniset yhdisteet paitsi elohopea(II)sulfidi ja muualla luettelossa mainitut

SV: oorganiska föreningar av kvicksilver förutom kvicksilver(II)sulfid (cinnober) och de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)13-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 10112-91-1 EC No 233-307-5 No 080-003-00-1

Hg2Cl2

ES: dicloruro de dimercurio

DA: dikviksølvdichlorid

DE: Diquecksilberdichlorid

EL: äé÷ëùñßäéï ôïõ äéõäñáñãýñïõ

EN: dimercury dichloride; mercurous chloride; calomel

FR: dichlorure de dimercure

IT: dicloruro di dimercurio

NL: dikwikdichloride

PT: dicloreto de dimercúrio; calonelanos

FI: dielohopeadikloridi

SV: dikvicksilverdiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36/37/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36/37/38-50/53

S: (2-)13-24/25-46-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 080-004-00-7

NOTA A

ES: compuestos orgánicos de mercurio, excepto los específicamente expresados en este Anexo

DA: organiske kviksølvforbindelser undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Organische Quecksilberverbindungen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: ïñãáíéêÝò åíþóåéò õäñáñãýñïõ åêôüò áðü áõôÝò ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: organic compounds of mercury with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: composés organiques du mercure à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti organici del mercurio, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: organische kwikverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: compostos orgânicos de mercúrio, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: elohopean orgaaniset yhdisteet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: organiska föreningar av kvicksilver förutom de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)13-28-36-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 628-86-4 EC No 211-057-8 No 080-005-00-2

>Hänvisning till >

ES: difulminato de mercurio

DA: kviksølvdifulminat

DE: Quecksilberdifulminat

EL: öïõëìéíéêüò õäñÜñãõñïò

EN: mercury difulminate; mercuric fulminate; fulminate of mercury

FR: difulminate de mercure

IT: difulminato di mercurio

NL: kwikdifulminaat

PT: fulminato de mercúrio

FI: elohopeadifulminaatti; elohopeafulminaatti

SV: kvicksilverfulminat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 3

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 3-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)3-35-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1335-31-5 EC No 215-629-8 No 080-006-00-8

Hg(CN)2HgO

ES: oxidicianuro de dimercurio

DA: dikviksølvdicyanidoxid

DE: Diquecksilberdicyanidoxid

EL: ïîõäéêõáíßäéï ôïõ äéõäñáñãýñïõ

EN: dimercury dicyanide oxide; mercuric oxycyanide

FR: oxydicyanure de dimercure

IT: ossodicianuro di dimercurio

NL: dikwikdicyanideoxide

PT: oxicianeto de mercúrio

FI: dielohopeadisyanidioksidi; elohopeaoksisyanidi

SV: kvicksilveroxicyanid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 3

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 3-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)28-35-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 593-74-8 [1] 627-44-1 [2] EC No 209-805-3 [1] 211-000-7 [2] No 080-007-00-3

(CH3)2Hg [1] (C2H5)2Hg [2]

ES: dimetilmercurio [1]; dietilmercurio [2]

DA: dimethylkviksølv [1]; diethylkviksølv [2]

DE: Dimethylquecksilber [1]; Diethylquecksilber [2]

EL: äéìåèõëõäñÜñãõñïò [1]; äéáéèõëõäñÜñãõñïò [2]

EN: dimethylmercury [1]; diethylmercury [2]

FR: diméthylmercure [1]; diéthylmercure [2]

IT: dimetilmercurio [1]; dietilmercurio [2]

NL: dimethylkwik [1]; diethylkwik [2]

PT: dimetilmercúrio [1]; dietilmercúrio [2]

FI: dimetyylielohopea [1]; dietyylielohopea [2]

SV: dimetylkvicksilver [1]; dietylkvicksilver [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)13-28-36-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 55-68-5 [1] 100-57-2 [2] 8003-05-2 [3] EC No 200-242-9 [1] 202-866-7 [2] No 080-008-00-9

>Hänvisning till >

ES: nitrato de fenilmercurio [1]; hidróxido de fenilmercurio [2]

DA: phenylkviksølvnitrat [1]; phenylkviksølvhydroxid [2]; phenylkviksølvnitrat (1), phenylkviksølvhydroxid (2), blanding af (1) og (2) [3]

DE: Phenylquecksilbernitrat [1]; Phenylquecksilberhydroxid [2]; basisches Phenylquecksilbernitrat [3]

EL: íéôñéêüò öáéíõëõäñÜñãõñïò [1]; õäñïîåßäéï ôïõ öáéíõëõäñáñãýñïõ [2]

EN: phenylmercury nitrate [1]; phenylmercury hydroxide [2]; basic phenylmercury nitrate [3]

FR: nitrate de phénylmercure [1]; hydroxyde de phénylmercure [2]; nitrate de phénylmercure basique [3]

IT: nitrato di fenilmercurio [1]; idrossido di fenilmercurio [2]

NL: fenylkwiknitraat [1]; fenylkwikhydroxide [2]

PT: nitrato de fenilmercúrio [1]; hidróxido de fenilmercúrio [2]

FI: fenyylielohopeanitraatti [1]; fenyylielohopeahydroksidi [2]; fenyylielohopeanitraatti, emäksinen [3]

SV: fenylkvicksilvernitrat [1]; fenylkvicksilverhydroxid [2]; fenylkvicksilvernitrat, blandning med fenylkvicksilverhydroxid [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25-48/24/25

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-34-48/24/25-50/53

S: (1/2-)23-24/25-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 123-88-6 EC No 204-659-7 No 080-009-00-4

CH3-O-CH2-CH2-Hg-Cl

ES: cloruro de 2-metoxietilmercurio

DA: 2-methoxyethylkviksølvchlorid

DE: 2-Methoxyethylquecksilberchlorid

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ 2-ìåèïîõáéèõëõäñáñãýñïõ

EN: 2-methoxyethylmercury chloride

FR: chlorure de 2-méthoxyéthylmercure

IT: cloruro di 2-metossietilmercurio

NL: 2-methoxyethylkwikchloride

PT: cloreto de 2-metoxietilomercúrio

FI: 2-metoksietyylielohopeakloridi

SV: 2-metoxietylkvicksilverklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25-48/25

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-34-48/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7487-94-7 EC No 231-299-8 No 080-010-00-X

HgCl2

ES: dicloruro de mercurio

DA: kviksølvdichlorid

DE: Quecksilberdichlorid

EL: äé÷ëùñßäéï ôïõ õäñáñãýñïõ

EN: mercury dichloride; mercuric chloride

FR: dichlorure de mercure

IT: dicloruro di mercurio

NL: kwikdichloride

PT: dicloreto de mercúrio

FI: elohopeadikloridi

SV: kvicksilverdiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

T; R 48/24/25

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 28-34-48/24/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 62-38-4 EC No 200-532-5 No 080-011-00-5

>Hänvisning till >

ES: acetato de fenilmercurio

DA: phenylkviksølvacetat

DE: Phenylquecksilberacetat

EL: ïîåéêüò öáéíõëõäñÜñãõñïò

EN: phenylmercury acetate

FR: acétate de phénylmercure

IT: acetato di fenilmercurio

NL: fenylkwikacetaat

PT: acetato de fenilmercúrio

FI: fenyylielohopea-asetaatti

SV: fenylkvicksilveracetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25-48/24/25

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-34-48/24/25-50/53

S: (1/2-)23-24/25-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 081-002-00-9

NOTA A

ES: compuestos de talio, excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: thalliumforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Thalliumverbindungen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: åíþóåéò èáëëßïõ åêôüò åêåßíùí ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: thallium compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: composés du thallium à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti del tallio, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: thalliumverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: compostos de tálio, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: talliumyhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: talliumföreningar förutom de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)13-28-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7446-18-6 EC No 231-201-3 No 081-003-00-4

Tl2SO4

ES: sulfato de ditalio

DA: dithalliumsulfat

DE: Dithalliumsulfat

EL: èåéúêü äéèÜëëéï

EN: dithallium sulphate; thallic sulphate

FR: sulfate de dithallium

IT: solfato di ditallio

NL: dithalliumsulfaat

PT: sulfato de ditálio

FI: ditalliumsulfaatti; talliumsulfaatti

SV: ditalliumsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

T; R 48/25

Xi; R 38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 28-38-48/25-51/53

S: (1/2-)13-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 082-001-00-6

NOTA A

NOTA E

ES: compuestos de plomo, excepto de los especialmente expresados en este Anexo

DA: blyforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Bleiverbindungen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: åíþóåéò ìïëýâäïõ åêôüò áðü áõôÝò ðïõ ñçôþò êáôïíïìÜæïíôáé ó' Üëëï óçìåßï óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: composés du plomb à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: loodverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: compostos de chumbo, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: lyijy-yhdisteet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: blyföreningar förutom de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 20/22

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-20/22-33-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No - EC No - No 082-002-00-1

NOTA A

NOTA E

Pb(CnH2n+1)x

n=1-5

ES: derivados de alquilplomo

DA: blyalkyler

DE: Bleialkyle

EL: áëêõëéêÝò åíþóåéò ìïëýâäïõ

EN: lead alkyls

FR: dérivés alkylés du plomb

IT: piomboalchili

NL: loodalkylen

PT: alquilos de chumbo

FI: lyijyalkyylit

SV: blyalkyler

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-26/27/28-33-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 13424-46-9 EC No 236-542-1 No 082-003-00-7

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: diaziduro de plomo

DA: blydiazid

DE: Bleidiazid

EL: äéáæßäéï ôïõ ìïëýâäïõ

EN: lead diazide; lead azide

FR: diazoture de plomb

IT: diazoturo di piombo

NL: looddiazide

PT: azida de chumbo; azoteto de chumbo

FI: lyijydiatsidi; lyijyatsidi

SV: blyazid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 3

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 20/22

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-3-20/22-33-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 7758-97-6 EC No 231-846-0 No 082-004-00-2

PbCrO4

ES: cromato de plomo

DA: blychromat

DE: Bleichromat

EL: ÷ñùìéêüò ìüëõâäïò

EN: lead chromate

FR: chromate de plomb

IT: cromato di piombo

NL: loodchromaat

PT: cromato de chumbo

FI: lyijykromaatti

SV: blykromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-33-40-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 301-04-2 EC No 206-104-4 No 082-005-00-8

NOTA E

Pb(CH3COO)2

ES: di(acetato) de plomo

DA: blydi(acetat)

DE: Bleidi(acetat)

EL: äé(ïîéêïò) ìüëõâäïò

EN: lead di(acetate)

FR: di(acétate) de plomb

IT: di(acetato) di piombo

NL: looddi(acetaat)

PT: di(acetato) de chumbo

FI: lyijydi(asetaatti)

SV: blydiacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 48/22

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-33-48/22-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 7446-27-7 EC No 231-205-5 No 082-006-00-3

NOTA E

Pb3P2O8

ES: bis(ortofosfato) de triplomo

DA: triblybis(orthophosphat)

DE: Tribleibis(orthophosphat)

EL: äéò(ïñèïöùóöïñéêüò) ôñéìüëõâäïò

EN: trilead bis(orthophosphate)

FR: bis(orthophosphate) de triplomb

IT: bis(ortofosfato) di tripiombo

NL: triloodbis(orthofosfaat)

PT: bis(ortofosfato) de trichumbo

FI: trilyijybis(ortofosfaatti)

SV: tribly-bis(ortofosfat)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 48/22

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-33-48/22-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 1335-32-6 EC No 215-630-3 No 082-007-00-9

NOTA E

Pb(CH3COO)2 7 2Pb(OH)2

ES: acetato de plomo, básico

DA: blyacetat, basiskt

DE: Bleiacetat, basisch

EL: ïîéêüò ìüëõâäïò, âáóéêüò

EN: lead acetate, basic; lead acetate

FR: acétate de plomb, basique

IT: acetato di piombo, basico

NL: loodacetaat, basisch

PT: acetato de chumbo, básico

FI: lyijyasetaatti, emäksinen

SV: blyacetat, basisk

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 48/22

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-33-40-48/22-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 1344-37-2 EC No 215-693-7 No 082-009-00-X

ES: carillo de sulfocromato de plomo

[Esta sustancia está identificada en el Colour Index por el Colour Index Constitution Number C.I. 77603.]

DA: blysulfochromatgul

[Denne forbindelse identificeres i Colour Index ved Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

DE: Bleisulfochromatgelb

[Diese Substanz wird im Colour Index durch Colour Index Constitution Number, C.I. 77603, identifiziert.]

EL: èåéï÷ñùìéêïý ìïëýâäïõ, êßôñéíï

(Ç ïõóßá áõôÞ ôáõôïðïéåßôáé óôï Colour Index ìå ôïí Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

EN: Lead sulfochromate yellow; C.I. Pigment Yellow 34

[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

FR: jaune de sulfochromate de plomb; C.I. Pigment Yellow 34

[Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77603.]

IT: giallo di piombo solfocromato; CI 77603

[Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

NL: loodsulfochromaat geel

[Deze stof staat beschreven in de Colour Index onder het Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

PT: amarelo de sulfocromato de chumbo

[Esta substancia é identificada no Colour Index pelo Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

FI: lyijysulfokromaattikeltainen

[Tämä aine esiintyy Colour Index-luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

SV: blykromatsulfat

[Detta ämne identifieras av Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-33-40-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 12656-85-8 EC No 235-759-9 No 082-010-00-5

ES: rojo de cromato molibdato sulfato de plomo

[Esta sustancia está identificada en el Colour Index por el Colour Index Constitution Number C.I. 77605.]

DA: blychromatmolybdatsulfatrød

[Denne forbindelse identificeres i Colour Index ved Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

DE: Bleichromatmolybdatsulfatrot

[Diese Substanz wird im Colour Index durch Colour Index Constitution Number, C.I. 77605, identifiziert.]

EL: èåéúêïý ìïëõâäáéíéêïý ÷ñùìéêïý ìïëýâäïõ åñõèñü

[Ç ïõóßá áõôÞ ôáõôïðïéåßôáé óôï Colour Index ìå ôïí Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

EN: Lead chromate molybdate sulfate red; C.I. Pigment Red 104

[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

FR: rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb; C.I. Pigment Red 104

[Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77605.]

IT: piombo cromato molibdato solfato rosso; CI 77605

[Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

NL: loodchromaatmolybdaatsulfaat rood

[Deze stof staat beschreven in de Colour Index onder het Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

PT: vermelho de cromato molibdato sulfato de chumbo

[Esta substância é identificada no Colour Index pelo Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

FI: lyijykromaattimolybdaattisulfaattipunainen

[Tämä aine esiintyy Colour Index-luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

SV: blykromatmolybdatsulfat

[Detta ämne identifieras av Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-33-40-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 7784-40-9 EC No 232-064-2 No 082-011-00-0

NOTA E

AsH3O4Pb

ES: hidrogenoarsenato de plomo

DA: blyhydrogenarsenat

DE: Bleihydrogenarsenat

EL: õäñïãïíïáñóåíéêéêüò ìüëõâäïò

EN: lead hydrogen arsenate

FR: hydrogénoarsénate de plomb

IT: idrogenoarsenato di piombo

NL: loodhydrogeenarsenaat

PT: hidrogenoarsenato de chumbo

FI: lyijyvetyarsenaatti

SV: blyvätearsenat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

T; R 23/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-61-23/25-33-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No - EC No - No 092-002-00-3

NOTA A

ES: compuestos de uranio

DA: uranforbindelser

DE: Uranverbindungen

EL: åíþóåéò ïõñáíßïõ

EN: uranium compounds

FR: composés d'uranium

IT: composti dell'uranio

NL: uraniumverbindingen

PT: compostos de urânio

FI: uraaniyhdisteet

SV: uranföreningar

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 106-97-8 [1] 75-28-5 [2] EC No 203-448-7 [1] 200-857-2 [2] No 601-004-01-8

NOTA C

NOTA S

CH3CH2CH2CH3 [1]

CH3CH(CH3)2 [2]

ES: butano [1] e isobutano [2] (contiene ≥ 0,1 % butadieno (203-450-8))

DA: butan [1] og isobutan [2] (indhold ≥ 0,1 % butadin (203-450-8))

DE: Butan [1] und Isobutan [2] (enthält ≥ 0,1 % Butadien (203-450-8))

EL: âïõôÜíéï [1]; êáé éóïâïõôÜíéï [2] (ðåñéÝ÷ïí ≥ 0,1 % âïõôáäéÝíéï (203-450-8))

EN: butane [1] and isobutane [2] (containing ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))

FR: butane [1] e isobutane [2] (contenant ≥ 0,1 % butadiène (203-450-8))

IT: butano [1] e isobutano [2] (contenente ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))

NL: butaan [1] en isobutaan [2] (bevattend ≥ 0,1 % butadieen (203-450-8))

PT: butano [1] e isobutano [2] (contém ≥ 0,1 % butadieno (203-450-8))

FI: butaani [1] ja isobutaani [2] (joka sisältää ≥ 0,1 % butadieenia (203-450-8))

SV: butan [1]; isobutan [2] (innehållande ≥ 0,1 % butadien (203-450-8))

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-12

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 109-66-0 [1] 78-78-4 [2] EC No 203-692-4 [1] 201-142-8 [2] No 601-006-00-1

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: pentano [1]; isopentano [2]; metilbutano [2]

DA: pentan [1]; isopentan [2]; methylbutan [2]

DE: Pentan [1]; Methylbutan [2]

EL: ðåíôÜíéï [1]; éóïðåíôÜíéï [2]; ìåèõëïâïõôÜíéï [2]

EN: pentane [1]; isopentane [2]; 2-methylbutane [2]

FR: pentane [1]; isopentane [2]; méthylbutane [2]

IT: pentano [1]; isopentano [2]; metilbutano [2]

NL: pentaan [1]; isopentaan [2]; methylbutaan [2]

PT: pentano [1]; isopentano [2]; metilbutano [2]

FI: pentaani [1]; isopentaani [2]; 2-metyylibutaani [2]

SV: pentan [1]; isopentan [2]; 2-metylbutan [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Xn; R 65

R 66

R 67

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12-51/53-65-66-67

S: (2-)9-16-29-33-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

NOTA 6

Cas No - EC No - No 601-007-00-7

NOTA C

C6H14

ES: hexano, mezcla de isómeros (contiendo menor de un 5 % de n-hexano EC No. 203-777-6)

DA: hexanisomere, blandinger, med mindre end 5 % hexan EC No 203-777-6

DE: Hexan, Isomerengemisch (mit weniger als 5 % n-Hexan EC No. 203-777-6)

EL: åîÜíéï, ìåßãìá éóïìåñþí (ðåñéÝ÷ïí ëéãüôåñï áðü 5 % ç-åîÜíéï, EC No 203-777-6)

EN: hexane, mixutre of isomers (containing less than 5 % n-hexane, EC No. 203-777-6)

FR: hexane, mélange d'isomères (contenant moins de 5 % de n-hexane, CE n° 203-777-6)

IT: esano, miscela di isomeri (contenente meno di 5 % di n-esano EC No. 203-777-6)

NL: hexaan, mengsel van isomeren (bevattende minder dan 5 % n-hexaan EC No 203-777-6)

PT: hexano, mistura de isómeros (contendo menos de 5 % de n-hexano, n° CE 203-777-6)

FI: heksaani, isomeerien seos (joka sisältää vähemmän kuin 5 % n-heksaania EC No 203-777-6)

SV: hexan, blandning av isomerer (som innehåller mindre än 5 % n-hexan EC No. 203-777-6)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 65

Xi; R 38

R 67

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-38-51/53-65-67

S: (2-)9-16-29-33-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

NOTA 6

Cas No 142-82-5 589-34-4 108-08-7 590-35-2 464-06-2 591-76-4 562-49-2 617-78-7 565-59-3 31394-54-4 EC No 205-563-8 209-643-3 203-548-0 209-680-5 207-346-3 209-730-6 209-230-8 210-529-0 209-280-0 250-610-8 No 601-008-00-2

NOTA C

ES: heptano [e isómeros]

DA: heptan [og heptanisomere]

DE: Heptan [und Isomere]

EL: åðôÜíéï [êáé éóïìåñÞ]

EN: heptane [and isomers]

FR: heptane [et isomères]

IT: eptano [e isomeri]

NL: heptaan [en isomeren]

PT: heptano [e isómeros]

FI: heptaani [ja isomeerit]

SV: heptan [och isomerer]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 65

Xi; R 38

R 67

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-38-50/53-65-67

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

NOTA 6

Cas No 111-65-9 589-53-7 540-84-1 589-81-1 560-21-4 590-73-8 563-16-6 592-13-2 564-02-3 592-27-8 565-75-3 594-82-1 583-48-2 609-26-7 584-94-1 619-99-8 589-43-5 1067-08-9 26635-64-3 EC No 203-892-1 209-650-1 208-759-1 209-660-6 209-207-2 209-689-4 209-243-9 209-745-8 209-266-4 209-747-9 209-292-6 209-855-6 209-504-7 210-187-2 209-547-1 210-621-0 209-649-6 213-923-0 247-861-0 No 601-009-00-8

NOTA C

ES: octano [e isómeros]

DA: octan [og octanisomere]

DE: Octan [und Isomere]

EL: ïêôÜíéï [êáé éóïìåñÞ]

EN: octane [and isomers]

FR: octane [et isomères]

IT: ottano [e isomeri]

NL: octaan [en isomeren]

PT: octano [e isómeros]

FI: oktaani [ja isomeerit]

SV: oktan [och isomerer]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 65

Xi; R 38

R 67

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-38-50/53-65-67

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

NOTA 6

Cas No 106-98-9 [1] 107-01-7 [2] 115-11-7 [3] 590-18-1 [4] 624-64-6 [5] EC No 203-449-2 [1] 203-452-9 [2] 204-066-3 [3] 209-673-7 [4] 210-855-3 [5] No 601-012-00-4

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: but-1-eno [1]; buteno, mezcla de isómeros-1-y-2- [2]; 2-metilpropeno [3]; (Z)-but-2-eno [4]; (E)-but-2-eno [5]

DA: but-1-en [1]; buten, blanding af-1-og-2-isomerer [2]; 2-methylpropen [3]; (Z)-but-2-en [4]; (E)-but-2-en [5]

DE: But-1-en [1]; Buten, Gemisch von-1-und-2-Isomeren [2]; 2-Methylpropen [3]; (Z)-But-2-en [4]; (E)-But-2-en [5]

EL: âïõô-1-Ýíéï [1]; âïõôÝíéï, ìßãìá éóïìåñþí-1-êáé-2- [2]; 2-ìåèõëïðñïðÝíéï, éóïâïõôÝíéï [3]; (Æ)-âïõô-2-Ýíéï [4]; (Å)-âïõô-2-Ýíéï [5]

EN: but-1-ene [1]; butene, mixed-1-and-2-isomers [2]; 2-methylpropene [3]; (Z)-but-2-ene [4]; (E)-but-2-ene [5]

FR: but-1-ène [1]; butène; mélange des isomères-1-et-2- [2]; 2-méthylpropène [3]; (Z)-but-2-ène [4]; (E)-but-2-ène [5]

IT: but-1-ene [1]; butene, miscela degli isomeri-1-e-2- [2]; 2-metilpropene [3]; (Z)-but-2-ene [4]; (E)-but-2-ene [5]

NL: but-1-een [1]; buteen, mengsel van-1-en-2-isomeren [2]; 2-methylpropeen [3]; (Z)-but-2-een [4]; (E)-but-2-een [5]

PT: 1-buteno [1]; buteno, mistura de-1-e de-2-isomerós [2]; 2-metilpropeno [3]; (Z)-2-buteno [4]; (E)-2-buteno [5]

FI: but-1-eeni [1]; buteeni seos: 1-ja 2-isomeerit [2]; 2-metyylipropeeni [3]; (Z)-but-2-eeni [4]; (E)-but-2-eeni [5]

SV: but-1-en [1]; 2-buten [2]; 2-metylpropen [3]; (Z)-but-2-en [4]; (E)-but-2-en [5]

Cas No 106-98-9 [1] 107-01-7 [2] 115-11-7 [3] 590-18-1 [4] 624-64-6 [5] EC No 203-449-2 [1] 203-452-9 [2] 204-066-3 [3] 209-673-7 [4] 210-855-3 [5] No 601-012-00-4

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12

S: (2-)9-16-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 110-82-7 EC No 203-806-2 No 601-017-00-1

>Hänvisning till >

ES: ciclohexano

DA: cyclohexan

DE: Cyclohexan

EL: êõêëïåîÜíéï

EN: cyclohexane

FR: cyclohexane

IT: cicloesano

NL: cyclohexaan

PT: ciclohexano

FI: sykloheksaani

SV: cyklohexan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 65

Xi; R 38

R 67

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-38-50/53-65-67

S: (2-)9-16-33-60-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

NOTA 6

Cas No 108-87-2 EC No 203-624-3 No 601-018-00-7

>Hänvisning till >

ES: metilciclohexano

DA: methylcyclohexan

DE: Methylcyclohexan

EL: ìåèõëïêõêëïåîÜíéï

EN: methylcyclohexane

FR: méthylcyclohexane

IT: metilcicloesano

NL: methylcyclohexaan

PT: metilciclohexano

FI: metyylisykloheksaani

SV: metylcyklohexan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 65

Xi; R 38

R 67

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-38-51/53-65-67

S: (2-)9-16-33-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

NOTA 6

Cas No 589-90-2 EC No 209-663-2 No 601-019-00-2

>Hänvisning till >

ES: 1,4-dimetilciclohexano

DA: 1,4-dimethylcyclohexan

DE: 1,4-Dimethylcyclohexan

EL: 1,4-äéìåèõëïêõêëïåîÜíéï

EN: 1,4-dimethylcyclohexane

FR: 1,4-diméthylcyclohexane

IT: 1,4-dimetilcicloesano

NL: 1,4-dimethylcyclohexaan

PT: 1,4-dimetilciclohexano

FI: 1,4-dimetyylisykloheksaani

SV: 1,4-dimetylcyklohexan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 65

Xi; R 38

R 67

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-38-51/53-65-67

S: (2-)9-16-33-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

NOTA 6

Cas No 95-47-6 [1] 106-42-3 [2] 108-38-3 [3] 1330-20-7 [4] EC No 202-422-2 [1] 203-396-5 [2] 203-576-3 [3] 215-535-7 [4] No 601-022-00-9

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: o-xileno [1]; p-xileno [2]; m-xileno [3]; xileno [4]

DA: o-xylen [1]; p-xylen [2]; m-xylen [3]; xylen [4]

DE: o-Xylol [1]; p-Xylol [2]; m-Xylol [3]; Xylol [4]

EL: o-îõëüëéï [1]; ð-îõëüëéï [2]; ì-îõëüëéï [3]; îõëüëéï, ìßãìá éóïìåñþí [4]

EN: o-xylene [1]; p-xylene [2]; m-xylene [3]; xylene [4]

FR: o-xylène [1]; p-xylène [2]; m-xylène [3]; xylène [4]

IT: o-xilene [1]; p-xilene [2]; m-xilene [3]; xilene [4]

NL: o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4]

PT: o-xileno [1]; p-xileno [2]; m-xileno [3]; xileno [4]

FI: o-ksyleeni [1]; m-ksyleeni [2]; p-ksyleeni [3]; ksyleeni [4]

SV: o-xylen [1]; p-xylen [2]; m-xylen [3]; xylen [4]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20/21

Xi; R 38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20/21-38

S: (2-)25

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 98-82-8 [1] 103-65-1 [2] EC No 202-704-5 [1] 203-132-9 [2] No 601-024-00-X

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: cumeno [1]; propilbenceno [2]

DA: cumen [1]; propylbenzen [2]

DE: Cumol [1]; Propylbenzol [2]

EL: êïõìÝíéï [1]; ðñïðõëïâåíæüëéï [2]

EN: cumene [1]; propylbenzene [2]

FR: cumène [1]; propylbenzène [2]

IT: cumene [1]; propilbenzene [2]

NL: cumeen [1]; propylbenzeen [2]

PT: cumeno [1]; propilbenzeno [2]

FI: kumeeni [1]; propyylibentseeni [2]

SV: kumen [1]; isopropylbenzen [1]; propylbenzen [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 65

Xi; R 37

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-37-51/53-65

S: (2-)24-37-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 110-54-3 EC No 203-777-6 No 601-037-00-0

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

ES: n-hexano

DA: hexan

DE: n-Hexan

EL: n-åîÜíéï

EN: n-hexane

FR: n-hexane

IT: n-esano

NL: n-hexaan

PT: n-hexano

FI: n-heksaani

SV: n-hexan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 65-48/20

Xi; R 38

R 67

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-38-48/20-51/53-62-65-67

S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 4

NOTA 6

Cas No 74-83-9 EC No 200-813-2 No 602-002-00-2

CH3Br

ES: bromometano

DA: brommethan; methylbromid

DE: Brommethan

EL: âñùìïìåèÜíéï

EN: bromomethane; methylbromide

FR: bromométhane

IT: bromometano; metilbromuro

NL: broommethaan

PT: bromometano; brometo de metilo

FI: bromimetaani; metyylibromidi

SV: brommetan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

T; R 23/25

Xn; R 48/20

Xi; R 36/37/38

N; R 50

N; R 59

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-36/37/38-40-48/20-50-59

S: (1/2-)15-27-36/39-38-45-59-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 74-96-4 EC No 200-825-8 No 602-055-00-1

CH3-CH2Br

ES: bromoetano; bromuro de etilo

DA: bromethan

DE: Bromethan

EL: âñùìïáéèÜíéï; áéèõëïâñùìßäéï

EN: bromoethane; ethyl bromide

FR: bromoéthane; bromure d'éthyle

IT: bromoetano; bromuro di etile; etile bromuro

NL: broomethaan

PT: bromoetano; brometo de etilo

FI: bromietaani

SV: brometan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 20/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-20/22-40

S: (2-)36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 67-56-1 EC No 200-659-6 No 603-001-00-X

CH3OH

ES: metanol

DA: methanol

DE: Methanol

EL: ìåèáíüëç; ìåèõëéêÞ áëêïüëç

EN: methanol

FR: méthanol

IT: metanolo; alcool metilico

NL: methanol

PT: metanol

FI: metanoli

SV: metanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

T; R 23/24/25-39/23/24/25

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-23/24/25-39/23/24/25

S: (1/2-)7-16-36/37-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 71-23-8 EC No 200-746-9 No 603-003-00-0

CH3-CH2-CH2OH

ES: propan-1-ol

DA: propan-1-ol

DE: Propan-1-ol

EL: ðñïðáí-1-üëç

EN: propan-1-ol; n-propanol

FR: propane-1-ol; n-propanol

IT: propan-1-olo

NL: propaan-1-ol

PT: propano-1-ol; 1-propanol; álcool propílico

FI: propan-1-oli; 1-propanoli

SV: 1-propanol; propan-1-ol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xi; R 41

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-41-67

S: (2-)7-16-24-26-39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 71-36-3 EC No 200-751-6 No 603-004-00-6

CH3-CH2-CH2-CH2OH

ES: butan-1-ol

DA: butan-1-ol

DE: Butan-1-ol

EL: âïõôáí-1-üëç

EN: butan-1-ol; n-butanol

FR: butane-1-ol; n-butanol

IT: butan-1-olo

NL: butaan-1-ol

PT: butano-1-ol

FI: butan-1-oli; 1-butanoli

SV: 1-butanol, butan-1-ol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 22

Xi; R 37/38-41

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-22-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 583-59-5 [1] 7443-70-1 [2] 7743-52-9 [3] EC No 209-512-0 [1] 231-187-9 [2] 231-186-3 [3] No 603-010-00-9

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: 2-metilciclohexanol, mezcla de isomeros [1]; cis-2-metilciclohexanol [2]; trans-2-metilciclohexanol [3]

DA: 2-methylcyclohexanol, blanding af isomerer [1]; cis-2-methylcyclohexanol [2]; trans-2-methylcyclohexanol [3]

DE: 2-Methylcyclohexanol, Isomerengemisch [1]; cis-2-Methylcyclohexanol [2]; trans-2-Methylcyclohexanol [3]

EL: 2-ìåèõëïêõêëïåîáíüëç, ìßãìá éóïìåñþí [1]; cis-2-ìåèõëïêõêëïåîáíüëç [2]; trans-2-ìåèõëïêõêëïåîáíüëç [3]

EN: 2-methylcyclohexanol, mixed isomers [1]; cis-2-methylcyclohexanol [2]; trans-2-methylcyclohexanol [3]

FR: 2-méthylcyclohexanol, mélange d'isomères [1]; cis-2-méthylcyclohexanol [2]; trans-2-méthylcyclohexanol [3]

IT: 2-metilcicloesanolo, miscela di isomeri [1]; cis-2-metilcicloesanolo [2]; trans-2-metilcicloesanolo [3]

NL: 2-methylcyclohexanol, mengsel van isomeren [1]; cis-2-methylcyclohexanol [2]; trans-2-methylcyclohexanol [3]

PT: 2-metilciclohexanol, mistura de isomeros [1]; cis-2-metilciclohexanol [2]; trans-2-metilciclohexanol [3]

FI: 2-metyylisykloheksanoli, isomeerien seos [1]; cis-2-metyylisykloheksanoli [2]; trans-2-metyylisykloheksanoli [3]

SV: 2-metylcyklohexanol [1]; cis-2-metylcyklohexanol [2]; trans-2-metylcyklohexanol [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20

S: (2-)24/25

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 60-29-7 EC No 200-467-2 No 603-022-00-4

>Hänvisning till >

ES: éter dietílico; dietileter

DA: diethylether; ether

DE: Diethylether

EL: äéáéèõëáéèÝñáò; áéèÝñáò

EN: diethyl ether; ether

FR: oxyde de diéthyle; éther éthylique

IT: ossido di dietile; dietyletere

NL: diethylether

PT: dietiléter; éter etílico

FI: dietyylieetteri; eetteri

SV: dietyleter; eter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

R 19

Xn; R 22

R 66

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12-19-22-66-67

S: (2-)9-16-29-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 693-21-0 EC No 211-745-8 No 603-033-00-4

>Hänvisning till >

ES: dinitrato de oxidietileno; dinitrato de dietilenglicol

DA: oxydiethylendinitrat; 2,2'-oxydiethanoldinitrat; diethylenglycoldinitrat

DE: Oxydiethylendinitrat

EL: äéíéôñéêü ïîõäéáéèõëÝíéï; äéíéôñéêüò åóôÝñáò ôçò äéáéèõëåíïãëõêüëçò

EN: oxydiethylene dinitrate; diethylene glycol dinitrate; digol dinitrate

FR: dinitrate d'oxydiéthylène; dinitrate de 2,2'-oxydiéthanol; dinitrate de diéthylène glycol

IT: dinitrato di ossidietilene; dinitrodiglicol; dietilenglicol dinitrato

NL: oxydiethyleendinitraat; diglycoldinitraat

PT: dinitrato de oxidietileno; dinitrato de 2,2'-oxidietanol; dinitrato de dietilenoglicol

FI: oksidietyleenidinitraatti; dietyleeniglykolidinitraatti

SV: dietylenglykoldinitrat; oxidietylendinitrat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 3

T+; R 26/27/28

R 33

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 3-26/27/28-33-52/53

S: (1/2-)33-35-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 55-63-0 EC No 200-240-8 No 603-034-00-X

>Hänvisning till >

ES: trinitrato de glicerol; nitroglicerina

DA: glyceroltrinitrat; glycerylnitrat; nitroglycerin

DE: Glycerintrinitrat; Nitroglycerin

EL: íéôñïãëõêåñßíç; ôñéíéôñïåóôÝñáò ôçò ãëõêåñßíçò

EN: glycerol trinitrate; nitroglycerine

FR: trinitrate de glycérol; nitroglycérine

IT: nitroglicerina; glicerina trinitrato

NL: glyceroltrinitraat; nitroglycerine

PT: trinitrato de glicerol; nitroglicerina

FI: glyserolitrinitraatti; nitroglyseriini

SV: glyceroltrinitrat; nitroglycerin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 3

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)33-35-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 124-41-4 [1] 865-33-8 [2] 865-34-9 [3] EC No 204-699-5 [1] 212-736-1 [2] 212-737-7 [3] No 603-040-00-2

Na[OCH3] [1] K[OCH3] [2] Li[OCH3] [3]

ES: metanolato de sodio [1]; metanolato de potasio [2]; metanolato de litio [3]

DA: natriummethanolat [1]; kaliummethanolat [2]; lithiummethanolat [3]

DE: Natriummethanolat [1]; Kaliummethanolat [2]; Lithiummethanolat [3]

EL: ìåèïîåßäéï ôïõ íáôñßïõ [1]; ìåèïîåßäéï ôïõ êáëßïõ [2]; ìåèáíïëéêü ëßèéï [3]

EN: sodium methanolate [1]; potassium methanolate [2]; lithium methanolate [3]; sodium methoxide [1]; potassium methoxide [2]; lithium methoxide [3]

FR: méthanolate de sodium [1]; méthanolate de potassium [2]; méthanolate de lithium [3]

IT: metanolato di sodio [1]; metanolato di potassio [2]; metanolato di litio [3]; metilato di sodio [1]; metilato di potassio [2]; metilato di litio [3]

NL: natriummethanolaat [1]; kaliummethanolaat [2]; lithiummethanolaat [3]

PT: metanolato de sódio [1]; metanolato de potássio [2]; metanolato de lítio [3]

FI: natriummetanolaatti [1]; kaliummetanolaatti [2]; litiummetanolaatti [3]

SV: natriummetanolat [1]; kaliummetanolat [2]; litiummetanolat [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

C; R 34

R 14

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-14-34

S: (1/2-)8-16-26-43-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 917-58-8 [1] 141-52-6 [2] EC No 213-029-0 [1] 205-487-5 [2] No 603-041-00-8

K[OC2H5] [1] Na[OC2H5] [2]

ES: etanolato de potasio [1]; etanolato de sodio [2]

DA: kaliumethanolat [1]; natriumethanolat [2]

DE: Kaliumethanolat [1]; Natriumethanolat [2]

EL: áéèáíïëéêü êÜëéï [1]; áéèáíïëéêü íÜôñéï [2]

EN: potassium ethanolate [1]; sodium ethanolate [2]; potassium ethoxide [1]; sodium ethoxide [2]

FR: éthanolate de potassium [1]; éthanolate de sodium [2]

IT: etanolato di potassio [1]; etanolato di sodio [2]; etilato di potassio [1]; etilato di sodio [2]

NL: kaliumethanolaat [1]; natriumethanolaat [2]

PT: etanolato de potássio [1]; etanolato de sódio [2]

FI: kaliumetanolaatti [1]; natriumetanolaatti [2]

SV: kaliumetanolat [1]; natriumetanolat [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

C; R 34

R 14

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-14-34

S: (1/2-)8-16-26-43-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 108-20-3 [1] 111-43-3 [2] EC No 203-560-6 [1] 203-869-6 [2] No 603-045-00-X

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: diisopropil éter [1]; dipropil éter [2]

DA: diisopropylether [1]; dipropylether [2]

DE: Diisopropylether [1]; Dipropylether [2]

EL: äééóïðñïðõëéêïò áéèÝñáò [1]; äéðñïðõëéêïò áéèÝñáò [2]

EN: diisopropyl ether [1]; dipropyl ether [2]

FR: oxyde de diisopropyle [1]; oxyde de dipropyle [2]

IT: ossido di diisopropile [1]; ossido di dipropile [2]

NL: diisopropylether [1]; dipropylether [2]

PT: éter diisopropilico [1]; éter dipropilico [2]

FI: di-isopropyylieetteri [1]; dipropyylieetteri [2] di-n-propyylieetteri [2]

SV: diisopropyleter [1]; dipropyleter [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

R 19

R 66

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-19-66-67

S: (2-)9-16-29-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 108-01-0 EC No 203-542-8 No 603-047-00-0

>Hänvisning till >

ES: 2-dimetilaminoetanol

DA: 2-dimethylaminoethanol

DE: 2-Dimethylaminoethanol

EL: 2-äéìåèõëáìéíïáéèáíüëç

EN: 2-dimethylaminoethanol; N,N-dimethylethanolamine

FR: 2-diméthylaminoéthanol

IT: 2-dimetilaminoetanolo

NL: 2-dimethylaminoethanol

PT: 2-dimetilaminoetanol

FI: 2-dimetyyliaminoetanoli

SV: 2-dimetylaminoetanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20/21/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20/21/22-34

S: (1/2-)25-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 100-37-8 EC No 202-845-2 No 603-048-00-6

>Hänvisning till >

ES: 2-dietilaminoetanol

DA: 2-diethylaminoethanol

DE: 2-Diethylaminoethanol

EL: 2-äéáéèõëáìéíïáéèáíüëç

EN: 2-diethylaminoethanol; N,N-diethylethanolamine

FR: 2-diéthylaminoéthanol

IT: 2-dietilaminoetanolo

NL: 2-diethylaminoethanol

PT: 2-dietilaminoetanol

FI: 2-dietyyliaminoetanoli

SV: 2-dietylaminoetanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20/21/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20/21/22-34

S: (1/2-)25-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 2186-24-5 [1] 2186-25-6 [2] 2210-79-9 [3] 26447-14-3 [4] EC No 218-574-8 [1] 218-575-3 [2] 218-645-3 [3] 247-711-4 [4] No 603-056-00-X

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: [(p-toliloxi)metil]oxirano [1]; [(m-toliloxi)metil]oxirano [2]; 2,3-epoxipropil o-tolil éter [3]; [(toliloxi)metil]oxirano [4]; óxido de glicidilo y de tolilo [4]

DA: [(p-tolyloxy)methyl]oxiran [1]; [(m-tolyloxy)methyl]oxiran [2]; 2,3-epoxypropyl-o-tolylether [3]; [(tolyloxy)methyl]oxiran [4]; 2,3-epoxypropyl-p-tolylether [1]; 2,3-epoxypropyl-m-tolylether [2]; [(o-tolyloxy)methyl]oxiran [3]; cresylglycidylether [4]

DE: [(p-Tolyloxy)methyl]oxiran [1]; [(m-Tolyloxy)methyl]oxiran [2]; 2,3-Epoxypropyl-o-tolylether [3]; [(Tolyloxy)methyl]oxiran [4]; Kresylglycidylether [4]

EL: [(ð-ðïëõëïîõ)ìåèõë]ïîéñÜíéï [1]; [(ì-ôïëõëïîõ)ìåèõë]ïîéñÜíéï [2]; 2,3-åðïîõðñïðõëï-ï-ôïëõëáéèÝñáò [3]; [(ôïëõëïîõ)ìåèõë]ïîéñÜíéï [4]

EN: [(p-tolyloxy)methyl]oxirane [1]; [(m-tolyloxy)methyl]oxirane [2]; 2,3-epoxypropyl o-tolyl ether [3]; [(tolyloxy)methyl]oxirane [4]; cresyl glycidyl ether [4]

FR: [(p-tolyloxy)méthyl]oxiranne [1]; [(m-tolyloxy)méthyl]oxiranne [2]; oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle [3]; [(tolyloxy)méthyl]oxiranne [4]; oxyde de glycidyle et de tolyle [4]

IT: [(p-tolilossi)metil]ossirano [1]; [(m-tolilossi)metil]ossirano [2]; ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile [3]; [(tolilossi)metil]ossirano [4]; cresile glicidile etere [4]

NL: [(p-tolyloxy)methyl]oxiran [1]; [(m-tolyloxy)methyl]oxiran [2]; 2,3-epoxypropyl-o-tolylether [3]; [(tolyloxy)methyl]oxiran [4]; cresylglycidylether [4]

PT: [(p-toliloxi)metil]oxirano [1]; [(m-toliloxi)metil]oxirano [2]; éter 2,3-epoxipropilo o-tolilico [3]; [(toliloxi)metil]oxirano [4]; óxido de glicidilo e de tolilo [4]

FI: [(p-tolyylioksi)metyyli]oksiraani [1]; [(m-tolyylioksi)metyyli]oksiraani [2]; 2,3-epoksipropyyli-o-tolyylieetteri [3]; [(tolyylioksi)metyyli]oksiraani [3]; kresyyliglysidyylieetteri [4]

SV: [(p-tolyloxi)metyl]oxiran [1]; [(m-tolyloxi)metyl]oxiran [2]; [(o-tolyloxi)metyl]oxiran [3]; 2,3-epoxipropyl-o-tolyleter [3]; [(tolyloxi)metyl]oxiran [4]; kresylglycidyleter [4]

Cas No 2186-24-5 [1] 2186-25-6 [2] 2210-79-9 [3] 26447-14-3 [4] EC No 218-574-8 [1] 218-575-3 [2] 218-645-3 [3] 247-711-4 [4] No 603-056-00-X

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

Xi; R 38

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 38-40-43-51/53

S: (2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1464-53-5 EC No 215-979-1 No 603-060-00-1

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 2,2'-bioxirano

DA: 2,2'-bioxiran

DE: 2,2'-Bioxiran

EL: 2,2'-äéïîéñÜíéï

EN: 2,2'-bioxirane; 1,2,3,4-diepoxybutane

FR: 2,2'-bioxiranne; 1,2,3,4-diépoxybutane

IT: 2,2'-biosssirano

NL: 2,2'-bioxiraan

PT: 2,2'-bioxirano; 1,2,3,4-diepoxi-butano; diepoxibutadieno

FI: 2,2-bioksiraani; 1,2,3,4-diepoksibutaani

SV: 2,2'-bioxiran; 1,2,3,4-diepoxibutan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 2; R 46

T+; R 26

T; R 24/25

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-46-24/25-26-34

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 556-52-5 EC No 209-128-3 No 603-063-00-8

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 2,3-epoxipropan-1-ol

DA: 2,3-epoxypropan-1-ol

DE: 2,3-Epoxypropan-1-ol

EL: 2,3-åðïîõðñïðáí-1-üëç

EN: 2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol

FR: 2,3-époxypropane-1-ol; glycidol

IT: 2,3-epossipropan-1-olo; glycidolo

NL: 2,3-epoxypropaan-1-ol

PT: 2,3-epoxipropano-1-ol; 2,3-epoxi-1-propanol; glicidol

FI: 2,3-epoksipropan-1-oli; glysidoli

SV: 2,3-epoxipropan-1-ol; glycidol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 2; R 60

T; R 23

Xn; R 21/22

Xi; R 36/37/38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-60-21/22-23-36/37/38

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 124-68-5 EC No 204-709-8 No 603-070-00-6

>Hänvisning till >

ES: 2-amino-2-metilpropanol

DA: 2-amino-2-methylpropanol

DE: 2-Amino-2-methylpropanol

EL: 2-áìéíï-2-ìåèõëïðñïðáíüëç

EN: 2-amino-2-methylpropanol

FR: 2-amino-2-méthylpropanol

IT: 2-amino-2-metilpropanolo

NL: 2-amino-2-methylpropanol

PT: 2-amino-2-metilpropanol

FI: 2-amino-2-metyylipropanoli

SV: 2-amino-2-metylpropanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38-52/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 111-42-2 EC No 203-868-0 No 603-071-00-1

HOCH2-CH2-NH-CH2-CH2OH

ES: 2,2'-iminodietanol; dietanolamina

DA: 2,2'-iminodiethanol; diethanolamin

DE: 2,2'-Iminodiethanol; Diethanolamin

EL: 2,2'-éìéíïäéáéèáíüëç; äéáéèáíïëáìßíç

EN: 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine

FR: 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine

IT: 2,2'-iminodietanolo; dietanolamina

NL: 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine

PT: 2,2'-iminodietanol; dietanolamina

FI: 2,2'-iminodietanoli; dietanoliamiini

SV: dietanolamin; 2,2'-iminodietanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22-48/22

Xi; R 38-41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-38-41-48/22

S: (2-)26-36/37/39-46

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 25068-38-6 EC No 500-033-5 No 603-074-00-8

ES: producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700)

DA: reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether; homologe med molekylvægt ≤ 700

DE: Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700

EL: ðñïúüí áíôéäñÜóåùò:äéò-öáéíïëï-Á-(åðé÷ëùñõäñßíç); åðïîõñçôßíç (áñéèìçôéêü ìÝóï ìïñéáêü âÜñïò ≤ 700)

EN: reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)

FR: produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)

IT: prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio ≤ 700)

NL: reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700)

PT: produto de reacção: bisfenol-A-epicloridrina; resinas epoxídicas (peso molecular médio ≤ 700)

FI: bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino ≤ 700)

SV: reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38-43-51/53

S: (2-)28-37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 107-19-7 EC No 203-471-2 No 603-078-00-X

>Hänvisning till >

ES: prop-2-in-1-ol; prop-2-ino-1-ol; 2-propino-1-ol; alcohol propargílico

DA: prop-2-yn-1-ol; propargylalkohol

DE: Prop-2-in-1-ol; Propargylalkohol

EL: ðñïð-2-õí-1-üëç; 2-ðñïðéí-1-üëç; ðñïðáñãõëéêÞ áëêïüëç

EN: prop-2-yn-1-ol; propargyl alcohol

FR: prop-2-yn-1-ol; alcool propargylique

IT: prop-2-in-1-olo; alcool propargilico

NL: prop-2-yn-1-ol; propargylalcohol

PT: 2-propino-1-ol; álcool propargílico

FI: prop-2-yyni-1-oli; propargyylialkoholi

SV: propargylalkohol: prop-2-yn-1-ol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

T; R 23/24/25

C; R 34

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-23/24/25-34-51/53

S: (1/2-)26-28-36-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 109-83-1 EC No 203-710-0 No 603-080-00-0

CH3-NH-CH2-CH2-OH

ES: 2-metilaminoetanol; N-metil-2-etanolamina

DA: 2-methylaminoethanol; N-methyl-2-aminoethanol; N-methyl-2-ethanolamin

DE: 2-Methylaminoethanol

EL: 2-ìåèõëáìéíïáéèáíüëç; Í-ìåèõëáéèáíïëáìßíç

EN: 2-methylaminoethanol; N-methylethanolamine; N-methyl-2-ethanolamine; N-methyl-2-amino ethanol; 2-(methylamino)ethanol

FR: 2-méthylaminoéthanol; N-méthyléthanolamine

IT: 2-metilaminoetanolo; N-metiletanolamina

NL: 2-methylaminoëthanol; N-methyl-2-aminoëthanol; N-methyl-2-ethanolamine

PT: 2-metilaminoetanol; N-metiletanolamina

FI: 2-metyyliaminoetanoli; n-metyyli-2-etanoliamiini

SV: N-metyl-2-aminoetanol; 2-metylaminoetanol; N-metyl-2-etanolamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-34

S: (1/2-)26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 94-96-2 EC No 202-377-9 No 603-087-00-9

>Hänvisning till >

ES: 2-etilhexano-1,3-diol; octilenglicol

DA: 2-ethylhexan-1,3-diol; octylenglycol

DE: 2-Ethylhexan-1,3-diol

EL: 2-áéèõëåîáíï-1,3-äéüëç; ïêôõëåíïãëõêüëç

EN: 2-ethylhexane-1,3-diol; octylene glycol; ethoexadiol

FR: 2-éthylhexane-1,3-diol; octylèneglycol

IT: 2-etilesan-1,3-diolo; ottileneglicole

NL: 2-ethylhexaan-1,3-diol; octyleenglycol

PT: 2-etilhexano-1,3-diol; octilenoglicol

FI: 2-etyyliheksaani-1,3-dioli; oktyleeniglykoli

SV: 2-etylhexan-1,3-diol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41

S: (2-)25-26-39-46

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 112-34-5 EC No 203-961-6 No 603-096-00-8

C4H9-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH

ES: 2-(2-butoxietoxi)etanol

DA: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

DE: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

EL: 2-(2-âïõôïîõáéèïîõ)áéèáíüëç

EN: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monobutyl ether

FR: 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

IT: 2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene

NL: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

PT: 2-(2-butoxietóxi)etanol

FI: 2-(2-butoksietoksi)etanoli

SV: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36

S: (2-)24-26

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 122-20-3 EC No 204-528-4 No 603-097-00-3

>Hänvisning till >

ES: 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol

DA: 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol

DE: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol; Triisopropanolamin

EL: 1,1',1''-íéôñéëïôñéðñïðáí-2-üëç

EN: 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol; triisopropanolamine

FR: 1,1',1''-nitrilotripropane-2-ol

IT: 1,1',1''-nitrilotripropan-2-olo; triisopropanolammina

NL: 1,1',1''-nitrilotripropaan-2-ol

PT: 1,1',1''-nitrilotripropano-2-ol

FI: 1,1',1''-nitriilitripropan-2-oli

SV: 1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol; triisopropanolamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 106-88-7 EC No 203-438-2 No 603-102-00-9

>Hänvisning till >

ES: 1,2-epoxibutano

DA: 1,2-epoxybutan

DE: 1,2-Epoxybutan

EL: 1,2-åðïîõâïõôÜíéï

EN: 1,2-epoxybutane

FR: 1,2-époxybutane

IT: 1,2-epossibutano

NL: 1,2-epoxybutaan

PT: 1,2-epoxibutano

FI: 1,2-epoksibutaani

SV: 1,2-epoxibutan; etyloxiran

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 20/21/22

Xi; R 36/37/38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-52/53

S: (2-)9-16-29-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 123-31-9 EC No 204-617-8 No 604-005-00-4

>Hänvisning till >

ES: hidroquinona

DA: 1,4-dihydroxybenzen; benzen-1,4-diol; hydroquinon

DE: 1,4-Dihydroxybenzol; Hydrochinon

EL: õäñïêéíüíç

EN: 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quinol

FR: 1,4-dihydroxybenzène; hydroquinone

IT: 1,4-idrossibenzene; idrochinone

NL: hydrochinon

PT: 1,4-dihidroxibenzeno; hidroquinona; quinol

FI: hydrokinoni; 1,4-dihydroksibentseeni

SV: hydrokinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

Xi; R 41

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-41-43-50

S: (2-)26-36/37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 67-64-1 EC No 200-662-2 No 606-001-00-8

>Hänvisning till >

ES: propanona; acetona

DA: acteone; propanon

DE: Aceton

EL: áêåôüíç

EN: acetone; propan-2-one; propanone

FR: acétone; diméthylcétone

IT: acetone

NL: aceton

PT: acetona; dimetilcetona

FI: asetoni

SV: aceton

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xi; R 36

R 66

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16-26

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 78-93-3 EC No 201-159-0 No 606-002-00-3

>Hänvisning till >

ES: butanona; metiletilcetona

DA: butanon; methylethylketon

DE: Butanon; Methylethylketon

EL: âïõôáíüíç; ìåèõëïáéèõëïêåôüíç

EN: butanone; ethyl methyl ketone

FR: butanone; méthyléthylcétone

IT: butanone; metiletilchetone

NL: butanon; ethylmethylketon

PT: butanona; metiletilcetona

FI: butanoni; metyylietyyliketoni

SV: metyletylketon; butanon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xi; R 36

R 66

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 108-10-1 EC No 203-550-1 No 606-004-00-4

>Hänvisning till >

ES: 4-metilpentan-2-ona; metilisobutilcetona

DA: 4-methylpentan-2-on; methylisobutylketon

DE: 4-Methylpentan-2-on; Methylisobutylketon

EL: 4-ìåèõëïðåíôáí-2-üíç; ìåèõëéóïâïõôõëïêåôüíç

EN: 4-methylpentan-2-one; isobutyl methyl ketone

FR: 4-méthylpentane-2-one; méthylisobutylcétone

IT: 4-metil-pentan-2-one; metilisobutilchetone

NL: 4-methylpentaan-2-on; methylisobutylketon

PT: 4-metilpentano-2-ona; metilisobutilcetona

FI: 4-metyylipentan-2-oni; metyyli-isobutyyliketoni

SV: metylisobutylketon; 4-metylpentan-2-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20

Xi; R 36/37

R 66

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-20-36/37-66

S: (2-)9-16-29

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 96-22-0 EC No 202-490-3 No 606-006-00-5

>Hänvisning till >

ES: pentan-3-ona; dietilcetona

DA: pentan-3-on; diethylketon

DE: Pentan-3-on; Diethylketon

EL: ðåíôáí-3-üíç; äéáéèõëïêåôüíç

EN: pentan-3-one; diethyl ketone

FR: pentane-3-one; diéthylcétone

IT: pentan-3-one; dietilchetone

NL: pentaan-3-on; diethylketon

PT: pentano-3-ona; dietilcetona

FI: pentan-3-oni; dietyyliketoni

SV: dietylketon; pentan-3-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xi; R 37

R 66

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-37-66-67

S: (2-)9-16-25-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 78-59-1 EC No 201-126-0 No 606-012-00-8

>Hänvisning till >

ES: 3,5,5-trimetilciclohex-2-enona; isoforona

DA: 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enon; isophoron

DE: 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon; Isophoron

EL: 3,5,5-ôñéìåèõëïêõêëïåî-2-åíüíç; éóïöïñüíç

EN: 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone; isophorone

FR: 3,5,5-triméthylcyclohex-2-énone; isophorone

IT: 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone; isoforone

NL: 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enon; isoforon

PT: 3,5,5-trimetil-2-ciclohexeno-1-ona; isoforona

FI: 3,5,5-trimetyylisykloheks-2-enoni; isoforoni

SV: isoforon; 3,5,5-trimetyl-2-cyklohexen-1-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 21/22

Xi; R 36/37

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-36/37-40

S: (2-)13-23-36/37/39-46

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 106-51-4 EC No 203-405-2 No 606-013-00-3

>Hänvisning till >

ES: p-benzoquinona

DA: p-benzoquinon

DE: p-Benzochinon

EL: p-âåíæïêéíüíç

EN: p-benzoquinone; quinone

FR: p-benzoquinone

IT: p-benzochinone; chinone

NL: p-benzochinon

PT: p-benzoquinona; quinona

FI: p-bentsokinoni; kinoni

SV: kinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

Xi; R 36/37/38

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-36/37/38-50

S: (1/2-)26-28-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 3691-35-8 EC No 223-003-0 No 606-014-00-9

>Hänvisning till >

ES: clorofacinona (ISO); 2-(á-(4-clorofenil)fenilacetil)indano-1,3-diona

DA: clorophacinon (ISO); 2-(á-(4-chlorphenyl)phenylacetyl)indan-1,3-dion

DE: Chlorophacinon (ISO); 2-(á-(4-Chlorphenyl)phenylacetyl)indan-1,3-dion

EL: 2-(áëöá-(4-÷ëùñïöáéíõëï)öáéíõëáêåôõë)éíäáíï-1,3-äéüíç; chlorophacinone (ISO)

EN: chlorophacinone (ISO); 2-(2-(4-chlorophenyl)phenylacetyl)indan-1,3-dione

FR: chlorophacinone (ISO); 2-(2-(4-chlorophényl)phénylacétyl)indane-1,3-dione

IT: clorofacinone (ISO); 2-(á-(4-clorofenil)fenilacetil)indan-1,3-dione

NL: chloorfacinon (ISO); 2-(á-(4-chloorfenyl)fenylacetyl)-indan-1,3-dion

PT: clorofacinona (ISO); 2-(á-(4-clorofenil)fenilacetil)indano-1,3-diona

FI: kloorifasinoni (ISO); 2-(2-(4-kloorifenyyli)fenyyliasetyyli)indaani-1,3-dioni

SV: klorofacinon (ISO); 2-[2-(4-klorfenyl)fenylacetyl]indan-1,3-dion

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 27/28

T; R 23-48/24/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23-27/28-48/24/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 83-26-1 EC No 201-462-8 No 606-016-00-X

>Hänvisning till >

ES: 2-pivaloil-indano-1,3-diona; pindona

DA: pindon; 2-pivaloylindan-1,3-dion

DE: Pindon; 2-Pivaloyl-indan-1,3-dion

EL: pindone

EN: pindone; 2-pivaloylindan-1,3-dione

FR: pivaldione; pindone; 2-pivaloylindane-1,3-dione

IT: pindone; 2-trimetil-acetil-indan-1,3-dione

NL: pindon; 2-pivaloylindaan-1,3-dion

PT: pindona; pivaldiona; 2-pivaloil-1,3-indanodiona

FI: pindoni

SV: pindon; 2-(2,2-dimetyl-1-oxopropyl)-1H-inden-1,3-(2H)-dion

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25-48/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-48/25-50/53

S: (1/2-)37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 117-80-6 EC No 204-210-5 No 606-018-00-0

>Hänvisning till >

ES: diclona (ISO); 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona

DA: dichlon (ISO); 2,3-dichlor-1,4-naphthoquinon

DE: Dichlon (ISO); 2,3-Dichlor-1,4-naphthochinon

EL: dichlone (ISO); 2,3-äé÷ëùñï-1,4-íáöèïêéíüíç

EN: dichlone (ISO); 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone

FR: dichlone (ISO); 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone

IT: diclone (ISO); 2,3-dicloro-1,4-naftochinone

NL: dichlon (ISO); 2,3-dichloor-1,4-naftochinon

PT: diclona (ISO); 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona

FI: dikloni (ISO)

SV: diklon (ISO); 2,3-diklor-1,4-naftokinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36/38-50/53

S: (2-)26-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 143-50-0 EC No 205-601-3 No 606-019-00-6

>Hänvisning till >

ES: clordecon (ISO); decacloropentaciclo [5,2,1,02,6,03,9,05,8] decan-4-ona

DA: chlordecon (ISO); decachlorpentacyclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]decan-4-on

DE: chlordecon (ISO); Decachlor-pentacyclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8)decan-4-on

EL: chlordecone (ISO); äåêá÷ëùñïðåíôáêõêëï[5,2,1,02,6,03,9,05,8]äåêáí-4-üíç

EN: chlordecone (ISO); perchloropentacyclo[5,3,0,02,6,03,9,04,8]decan-5-one; decachloropentacyclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]decan-4-one

FR: chlordécone (ISO); décachloropentacyclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]décane-4-one

IT: clordecone (ISO); decacloropentaciclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]decan-4-one

NL: chloordecon (ISO); decachloorpentacyclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]decaan-4-on

PT: clordecona (ISO); decacloropentaciclo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]decano-4-ona

FI: klordekoni (ISO)

SV: klordekon (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 24/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24/25-40-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 92-43-3 EC No 202-155-1 No 606-022-00-2

>Hänvisning till >

ES: 1-fenil-3-pirazolidona

DA: 1-phenyl-3-pyrazolidon

DE: 1-Phenyl-3-pyrazolidon

EL: 1-öáéíõëï-3-ðõñáæïëéäüíç

EN: 1-phenyl-3-pyrazolidone

FR: 1-phényl-3-pyrazolidone

IT: 1-fenil-3-pirazolidone

NL: 1-fenyl-3-pyrazolidon

PT: 1-fenil-3-pirazolidona

FI: 1-fenyyli-3-pyratsolidoni

SV: 1-fenyl-3-pyrazolidon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 107-70-0 EC No 203-512-4 No 606-023-00-8

>Hänvisning till >

ES: 4-metil-4-metoxipentan-2-ona

DA: 4-methoxy-4-methylpentan-2-on

DE: 4-Methoxy-4-methylpentan-2-on

EL: 4-ìåèïîõ-4-ìåèõëïðåíôáí-2-üíç

EN: 4-methoxy-4-methylpentan-2-one

FR: 4-méthoxy-4-méthylpentane-2-one

IT: 4-metil-4-metossipentan-2-one

NL: 4-methoxy-4-methylpentaan-2-on

PT: 4-metoxi-4-metilpentano-2-ona

FI: 4-metoksi-4-metyylipentan-2-oni; 4-metoksi-4-metyyli-2-pentanoni

SV: 4-metoxi-4-metyl-2-pentanon; 4-metoxi-4-metylpentan-2-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20

S: (2-)23-24/25

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 110-43-0 EC No 203-767-1 No 606-024-00-3

>Hänvisning till >

ES: heptan-2-ona

DA: heptan-2-on; methylpentylketon

DE: Heptan-2-on; Methylpentylketon

EL: åðôáí-2-üíç

EN: heptan-2-one; methyl amyl ketone

FR: heptane-2-one; méthyl-n-amylcétone

IT: eptan-2-one; metil amil chetone

NL: heptaan-2-on

PT: heptano-2-ona

FI: heptan-2-oni; metyyliamyyliketoni; 2-heptanoni

SV: heptan-2-on; 2-heptanon; metylpentylketon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20/22

S: (2-)24/25

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 110-12-3 EC No 203-737-8 No 606-026-00-4

>Hänvisning till >

ES: 5-metilhexan-2-ona

DA: 5-methylhexan-2-on

DE: 5-Methylhexan-2-on

EL: 5-ìåèõëåîáí-2-üíç

EN: 5-methylhexan-2-one; isoamyl methyl ketone

FR: 5-méthylhexane-2-one

IT: 5-metilesan-2-one

NL: 5-methylhexaan-2-on

PT: 5-metilhexano-2-ona; metilisoamilcetona

FI: 5-metyyliheksan-2-oni; 5-metyyli-2-heksanoni

SV: 5-metyl-2-hexanon; 5-metylhexan-2-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20

S: (2-)23-24/25

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 123-19-3 EC No 204-608-9 No 606-027-00-X

>Hänvisning till >

ES: heptan-4-ona; dipropilcetona

DA: heptan-4-on; dipropylketon

DE: Heptan-4-on; Di-n-propylketon

EL: åðôáí-4-üíç; äéðñïðõëïêåôüíç

EN: heptan-4-one; di-n-propyl ketone

FR: heptane-4-one; dipropylcétone

IT: eptan-4-one; di-n-propilchetone

NL: heptaan-4-on; dipropylketon

PT: heptano-4-ona; dipropilcetona

FI: heptan-4-oni; di-n-propyyliketoni; 4-heptanoni

SV: 4-heptanon; heptan-4-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20

S: (2-)24/25

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 565-80-0 EC No 209-294-7 No 606-028-00-5

>Hänvisning till >

ES: 2,4-dimetilpentan-3-ona; diisopropilcetona

DA: 2,4-dimethylpentan-3-on; diisopropylketon

DE: 2,4-Dimethylpentan-3-on; Diisopropylketon

EL: 2,4-äéìåèõëïðåíôáí-3-üíç; äééóïðñïðõëïêåôüíç

EN: 2,4-dimethylpentan-3-one; di-isopropyl ketone

FR: 2,4-diméthylpentane-3-one; diisopropylcétone

IT: 2,4-dimetilpentan-3-one; di-iso-propilchetone

NL: 2,4-dimethylpentaan-3-on; diisopropylketon

PT: 2,4-dimetilpentano-3-ona; diisopropilcetona

FI: 2,4-dimetyylipentan-3-oni; di-isopropyyliketoni

SV: diisopropylketon; 2,4-dimetylpentan-3-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-20

S: (2-)9-16-24/25

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 591-78-6 EC No 209-731-1 No 606-030-00-6

>Hänvisning till >

ES: hexan-2-ona

DA: hexan-2-on; butylmethylketon

DE: Hexan-2-on; Methyl-n-butylketon

EL: åîáí-2-üíç

EN: hexan-2-one; methyl butyl ketone; butyl methyl ketone; methyl-n-butyl ketone

FR: hexan-2-one

IT: esan-2-one; metil-n-butilchetone

NL: hexaan-2-on

PT: hexano-2-ona; metil-n-butilcetona

FI: heksan-2-oni; metyylibutyyliketoni; butyylimetyyliketoni; metyyli-n-butyyliketoni

SV: 2-hexanon; metyl-n-butylketon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Repr. Cat. 3; R 62

T; R 48/23

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-48/23-62-67

S: (1/2-)36/37-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 6

Cas No 116-16-5 EC No 204-129-5 No 606-032-00-7

>Hänvisning till >

ES: hexacloroacetona

DA: hexachloracetone

DE: Hexachloraceton

EL: åîá÷ëùñïáêåôüíç

EN: hexachloroacetone

FR: hexachloroacétone

IT: esacloroacetone

NL: hexachlooraceton

PT: hexacloroacetona

FI: heksaklooriasetoni

SV: hexakloraceton

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)24/25-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 20354-26-1 EC No 243-761-6 No 606-033-00-2

>Hänvisning till >

ES: 2-(3,4-diclorofenil)-4-metil-1,2,4-oxadiazolidinadiona

DA: 2-(3,4-dichlorphenyl)-4-methyl-1,2,4-oxadiazolidindion

DE: 2-(3,4-Dichlorphenyl)-4-methyl-1,2,4-oxadiazolidindion

EL: 2-(3,4-äé÷ëùñïöáéíõëï)-4-ìåèõë-1,2,4-ïîáäéáæïëéäéíïäéüíç

EN: 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1,2,4-oxadiazolidinedione; methazole

FR: 2-(3,4-dichlorophényl)-4-méthyl-1,2,4-oxadiazolidinedione; méthazole

IT: 2-(3,4-diclorofenil)-4-metil-1,2,4-ossadiazolidindione

NL: 2-(3,4-dichloorfenyl)-4-methyl-1,2,4-oxadiazolidinedion

PT: 2-(3,4-diclorofenil)-4-metil-1,2,4-oxadiazolidinadiona

FI: 2-(3,4-dikloorifenyyli)-4-metyyli-1,2,4-oksadiatsolidiinidioni; metatsoli

SV: 2-(3,4-diklorfenyl)-4-metyl-1,2,4-oxadiazolidindion; metazol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

Xi; R 36/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-36/38-51/53

S: (2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 21087-64-9 EC No 244-209-7 No 606-034-00-8

>Hänvisning till >

ES: metribuzin (ISO); 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-ona

DA: metribuzin (ISO); 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-on

DE: Metribuzin (ISO); 4-Amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-on

EL: metribuzin (ISO); 4-áìéíï-6-tert-âïõôõëï-3-ìåèõëèåéï-1,2,4-ôñéáæéí-5-üíç

EN: metribuzin (ISO); 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one; 4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one

FR: métribuzine (ISO); 4-amino-6-tert-butyl-3-méthylthio-1,2,4-triazine-5(4H)-one

IT: metribuzin (ISO); 4-ammino-6-terz-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

NL: metribuzine (ISO); 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazine-5-on

PT: metribuzina (ISO); 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-ona

FI: metributsiini (ISO)

SV: metribuzin (ISO); 4-amino-6-(1,1-dimetyletyl)-3-(metyltio)-1,2,4-triazin-5(4H)-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1698-60-8 EC No 216-920-2 No 606-035-00-3

>Hänvisning till >

ES: 5-amino-4-cloro-2-fenilpiridazin-3-ona; pirazona; cloridazon

DA: 5-amino-4-chlor-2-phenylpyridazin-3-on; pyrazon; chloridazon

DE: 5-Amino-4-chlor-2-phenylpyridazin-3-on; Pyrazon; Chloridazon

EL: 5-áìéíï-4-÷ëùñï-2-öáéíõëïðõñéäáæéí-3-üíç; chloridazon

EN: 5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one; pyrazon; chloridazon

FR: 5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one; pyrazon; chloridazone

IT: 5-ammino-4-cloro-2-fenilpiridazin-3(2H)-one; pirazone; cloridazon

NL: 5-amino-4-chloor-2-fenylpyridazine-3-on; pyrazon; chloridazon

PT: 5-amino-4-cloro-2-fenilpiridazin-3-ona; pirazona

FI: kloridatsoni

SV: kloridazon; 5-amino-4-klor-2-fenylpyridazin-3(2H)-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2439-01-2 EC No 219-455-3 No 606-036-00-9

>Hänvisning till >

ES: chinometionato (ISO); 6-metil-1,3-ditiolo-(4,5-b)quinoxalin-2-ona

DA: chinomethionat (ISO); 6-methyl-1,3-dithiolo(4,5-b)quinoxalin-2-on

DE: Chinomethionat (ISO); 6-Methyl-1,3-dithiolo(4,5-b)chinoxalin-2-on

EL: chinomethionat (ISO); 6-ìåèõëï-1,3-äéèåéïëï(4,5-â)-êéíïîáëéí-2-üíç

EN: quinomethionate; chinomethionat (ISO); 6-methyl-1,3-dithiolo(4,5-b)quinoxalin-2-one

FR: 6-méthyl-1,3-dithiolo[4,5-b]quinoxaline-2-one; chinométhionate (ISO)

IT: chinometionato (ISO); 6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b)chinossalin-2-one

NL: chinomethionat (ISO); 6-methyl-1,3-dithiolo(4,5-b)chinoxaline-2-on

PT: chinometionato (ISO); 6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b)quinoxalin-2-ona

FI: kinometionaatti (ISO)

SV: kinometionat (ISO); 6-metyl-1,3-ditiolo[4,5-b]kinoxalin-2-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 20/21/22-48/22

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-36-43-48/22-50/53-62

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 43121-43-3 EC No 256-103-8 No 606-037-00-4

>Hänvisning till >

ES: triadimefon (ISO); 1-(4-clorotenoxi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)-butanona

DA: triadimefon (ISO); 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butanon

DE: Triadimefon (ISO); 1-(4-Chlorphenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butanon

EL: triadimefon (ISO); 1-(4-÷ëùñïöáéíïîõ)-3,3-äéìåèõëï-1-(1,2,4-ôñéáæùë-1-õëï)âïõôáíüíç

EN: triadimefon (ISO); 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butanone

FR: triadiméfon (ISO); 1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1,2,4-triazole-1-yl)butanone

IT: triadimefon (ISO); 1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butanone

NL: triadimefon (ISO); 1-(4-chloorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazool-1-yl)butanon

PT: triadimefão (ISO); 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butanona

FI: triadimefoni (ISO)

SV: triadimefon (ISO); 1-(4-klorfenoxi)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butanon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 108-24-7 EC No 203-564-8 No 607-008-00-9

>Hänvisning till >

ES: anhídrido acético

DA: eddikesyreanhydrid

DE: Essigsäureanhydrid

EL: ïîåéêüò áíõäñßôçò

EN: acetic anhydride

FR: anhydride acétique

IT: anidride acetica

NL: azijnzuuranhydride

PT: anidrido acético

FI: etikkahappoanhydridi

SV: ättiksyraanhydrid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20/22-34

S: (1/2-)26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 107-31-3 EC No 203-481-7 No 607-014-00-1

HCOOCH3

ES: formiato de metilo

DA: methylformiat

DE: Methylformiat

EL: ìõñìçêéêü ìåèýëéï

EN: methyl formate

FR: formiate de méthyle

IT: formiato di metile

NL: methylformiaat

PT: formato de metilo

FI: metyyliformiaatti

SV: metylformiat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Xn; R 20/22

Xi; R 36/37

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12-20/22-36/37

S: (2-)9-16-24-26-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 109-94-4 EC No 203-721-0 No 607-015-00-7

HCOOC2H5

ES: formiato de etilo

DA: ethylformiat

DE: Ethylformiat

EL: ìõñìçêéêü áéèýëéï

EN: ethyl formate

FR: formiate d'éthyle

IT: formiato di etile

NL: ethylformiaat

PT: formato de etilo

FI: etyyliformiaatti

SV: etylformiat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/22

Xi; R 36/37

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-20/22-36/37

S: (2-)9-16-24-26-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 110-74-7 [1] 625-55-8 [2] EC No 203-798-0 [1] 210-901-2 [2] No 607-016-00-2

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: formiato de propilo [1]; formiato de isopropilo [2]

DA: propylformiat [1]; isopropylformiat [2]

DE: Propylformiat [1]; Isopropylformiat [2]

EL: ìõñìçêéêüò ðñïðõëåóôÝñáò [1]; ìõñìçêéêüò éóïðñïðõëåóôÝñáò [2]

EN: propyl formate [1]; isopropyl formate [2]

FR: formiate de propyle [1]; formiate d'isopropyle [2]

IT: formiato di propile [1]; formiato di isopropile [2]; propile formiato [1]; isopropile formiato [2]

NL: propylformiaat [1]; isopropylformiaat [2]

PT: formato de propilo [1]; formato de isopropilo [2]; propilformato [1]; isopropilformato [2]

FI: propyyliformiaatti [1]; isopropyyliformiaatti [2]

SV: propylformiat [1]; isopropylformiat [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xi; R 36/37

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-36/37-67

S: (2-)9-16-24-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 592-84-7 [1] 762-75-4 [2] 542-55-2 [3] EC No 209-772-5 [1] 212-105-0 [2] 208-818-1 [3] No 607-017-00-8

NOTA C

HCOOC4H4

ES: formiato de butilo [1]; formiato de terc-butilo [2]; formiato de isobutilo [3]

DA: butylformiat [1]; tert-butylformiat [2]; isobutylformiat [3]

DE: Butylformiat [1]; tert-Butylformiat [2]; Isobutylformiat [3]

EL: ìõñìçêéêü âïõôõëï [1]; ìõñìçêéêü ôåñô-âïõôýëéï [2]; ìõñìçêéêü éóïâïõôõëï [3]

EN: butyl formate [1]; tert-butyl formate [2]; isobutyl formate [3]

FR: formiate de butyle [1]; formiate de tert-butyle [2]; formiate d'isobutyle [3]

IT: formiato di butile [1]; formiato di terz-butile [2]; formiato di isobutile [3]

NL: butylformiaat [1]; tert-butylformiaat [2]; isobutylformiaat [3]

PT: formato de butilo [1]; formato de terc-butilo [2]; formato de isobutilo [3]

FI: butyyliformiaatti [1]; n-butyyliformiaatti [1]; tert-butyyliformiaatti [2]; isobutyyliformiaatti [3]

SV: butylformiat [1]; 1,1-dimetyletylformiat [2]; tert-butylformiat [2]; 2-metylpropylformiat [3]; isobutylformiat [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R; R 11

Xi; R 36/37

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-36/37

S: (2-)9-16-24-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 110-45-2 [1] 638-39-3 [2] 35073-27-9 [3] EC No 203-769-2 [1] 211-340-6 [2] 252-343-2 [3] No 607-018-00-3

NOTA C

HCOOC5H11

ES: formiato de isopentilo [1]; formiato de pentilo [2] formiato de 2-metilbutilo [3]

DA: isopentylformiat [1]; pentylformiat [2] 2-methylbutylformiat [3]

DE: Isopentylformiat [1]; Pentylformiat [2] 2-Methylbutylformiat [3]

EL: ìõñìçêéêü éóïðåíôýëéï [1]; ìõñìçêéêü ðåíôõëï [2] ìõñìçêéêü 2-ìåèõëïâïõôýëéï [3]

EN: isopentyl formate [1]; pentyl formate [2] 2-methylbutyl formate [3]

FR: formiate d'isopentyle [1]; formiate de pentyle [2] formiate de 2-méthylbutyle [3]

IT: formiato di isopentile [1]; formiato di pentile [2] formiato di 2-metilbutile [3]

NL: isopentylformiaat [1]; pentylformiaat [2] 2-methylbutylformiaat [3]

PT: formato de isopentilo [1]; formato de pentilo [2] formato de 2-metilbutilo [3]

FI: isopentyyliformiaatti [1]; pentyyliformiaatti [2]; amyyliformiaatti [2]; 2-metyylibutyyliformiaatti [3]

SV: 3-metylbutylformiat [1]; isopentylformiat [1]; pentylformiat [2]; 2-metylbutylformiat [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xi; R 36/37

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-36/37

S: (2-)24

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 79-20-9 EC No 201-185-2 No 607-021-00-X

CH3COOCH3

ES: acetato de metilo

DA: methylacetat

DE: Methylacetat

EL: ïîéêüò ìåèõëåóôÝñáò

EN: methyl acetate

FR: acétate de méthyle

IT: acetato di metile; metile acetato

NL: methylacetaat

PT: acetato de metilo

FI: metyyliasetaatti

SV: metylacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xi; R 36

R 66

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 141-78-6 EC No 205-500-4 No 607-022-00-5

CH3COOC2H5

ES: acetato de etilo

DA: ethylacetat

DE: Ethylacetat

EL: ïîéêüò áéèõëåóôÝñáò

EN: ethyl acetate

FR: acétate d'éthyle

IT: acetato di etile; etile acetato

NL: ethylacetaat

PT: acetato de etilo

FI: etyyliasetaatti

SV: etylacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xi; R 36

R 66

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 109-60-4 [1] 108-21-4 [2] EC No 203-686-1 [1] 203-561-1 [2] No 607-024-00-6

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: acetato de propilo [1]; acetato de isopropilo [2]

DA: propylacetat [1]; isopropylacetat [2]

DE: Propylacetat [1]; Isopropylacetat [2]

EL: ïîéêüò ðñïðõëåóôÝñáò [1]; ïîéêüò éóïðñïðõëåóôÝñáò [2]

EN: propyl acetate [1]; isopropyl acetate [2]

FR: acétate de propyle [1]; acétate d'isopropyle [2]

IT: acetato di propile [1]; acetato di isopropile [2]

NL: propylacetaat [1]; isopropylacetaat [2]

PT: acetato de propilo [1]; acetato de isopropilo [2]; propilacetato [1]; isopropilacetato [2]

FI: propyyliasetaatti [1]; isopropyyliasetaatti [2]

SV: propylacetat [1]; isopropylacetat [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xi; R 36

R 66

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 123-86-4 EC No 204-658-1 No 607-025-00-1

CH3COOC4H9

ES: acetato de butilo

DA: butylacetat

DE: n-Butylacetat

EL: ïîéêüò n-âïõôõëåóôÝñáò

EN: n-butyl acetate

FR: acétate de n-butyle

IT: acetato di n-butile

NL: n-butylacetaat

PT: acetato de n-butilo

FI: n-butyyliasetaatti

SV: butylacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

R 66

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 10-66-67

S: (2-)25

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 105-46-4 [1] 110-19-0 [2] 540-88-5 [3] EC No 203-300-1 [1] 203-745-1 [2] 208-760-7 [3] No 607-026-00-7

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: acetato de sec-butilo [1]; acetato de isobutilo [2]; acetato de terc-butilo [3]

DA: sec-butylacetat [1]; isobutylacetat [2]; tert-butylacetat [3]

DE: sec-Butylacetat [1]; Isobutylacetat [2]; tert-Butylacetat [3]

EL: ïîéêü äåõô-âïõôýëéï [1]; ïîéêü éóïâïõôýëéï [2]; ïîéêü ôåñô-âïõôýëéï [3]

EN: sec-butyl acetate [1]; isobutyl acetate [2]; tert-butyl acetate [3]

FR: acétate de sec-butyle [1]; acétate d'isobutyle [2]; acétate de tert-butyle [3]

IT: acetato di sec-butile [1]; acetato di isobutile [2]; acetato di terz-butile [3]

NL: sec-butylacetaat [1]; isobutylacetaat [2]; tert-butylacetaat [3]

PT: acetato de sec-butilo [1]; acetato de isobutilo [2]; acetato de terc-butilo [3]

FI: sek-butyyliasetaatti [1]; isobutyyliasetaatti [2]; tert-butyyliasetaatti [3]

SV: 1-metylpropylacetat [1]; sek-butylacetat [1]; 2-metylpropylacetat [2]; isobutylacetat [2]; 1,1-dimetyletylacetat [3]; tert-butylacetat [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

R 66

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-66

S: (2-)16-23-25-29-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 554-12-1 EC No 209-060-4 No 607-027-00-2

CH3CH2COOCH3

ES: propionato de metilo

DA: methylpropionat

DE: Methylpropionat

EL: ðñïðéïíéêüò ìåèõëåóôÝñáò

EN: methyl propionate

FR: propionate de méthyle

IT: propionato di metile

NL: methylpropionaat

PT: própionato de metilo

FI: metyylipropionaatti

SV: metylpropanoat; metylpropionat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-20

S: (2-)16-24-29-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 105-37-3 EC No 203-291-4 No 607-028-00-8

CH3CH2COOC2H5

ES: propionato de etilo

DA: ethylpropionat

DE: Ethylpropionat

EL: ðñïðéïíéêüò áéèõëåóôÝñáò

EN: ethyl propionate

FR: propionate d'éthyle

IT: propionato di etile

NL: ethylpropionaat

PT: própionato de etilo

FI: etyylipropionaatti

SV: etylpropanoat; etylpropionat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11

S: (2-)16-23-24-29-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 106-36-5 EC No 203-389-7 No 607-030-00-9

CH3CH2COOC3H7

ES: propionato de propilo

DA: propylpropionat

DE: Propylpropionat

EL: ðñïðéïíéêüò ðñïðõëåóôÝñáò

EN: propyl propionate

FR: propionate de n-propyle; propionate de propyle

IT: propionato di n-propile

NL: n-propylpropionaat

PT: própionato de n-propilo

FI: propyylipropionaatti; n-propyylipropionaatti

SV: propylpropanoat; propylpropionat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20

S: (2-)24

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1918-00-9 EC No 217-635-6 No 607-043-00-X

>Hänvisning till >

ES: ácido 3,6-dicloro-2-metoxi-benzoico; dicamba

DA: dicamba; 3,6-dichlor-2-methoxybenzoesyre

DE: Dicamba; 3,6-Dichlor-2-methoxy-benzoesäure

EL: dicamba; íôéêÜìðá; 3-6-äé÷ëùñï-2-ìåèïîõâåíæïúêü ïîý

EN: dicamba; 2,5-dichloro-6-methoxybenzoic acid; 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid

FR: dicamba; acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque

IT: dicamba; acido 3,6-dicloro-2-metossi-benzoico; acido 3,6-dicloro-o-anisico

NL: dicamba; 3,6-dichloor-2-methoxybenzoezuur

PT: dicamba; ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzóico

FI: dikamba

SV: dikamba; 3,6-diklor-2-metoxibenzoesyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 41

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-41-52/53

S: (2-)26-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2300-66-5 [1] 10007-85-9 [2] EC No 218-951-7 [1] 233-002-7 [2] No 607-044-00-5

>Hänvisning till >

ES: ácido 3,6-dicloro-o-anísico, composto con dimetilamina (1:1) [1]; 3,6-dicloro-o-anisato de potasio [2]

DA: 3,6-dichlor-o-anissyre, forbindelse med dimethylamin (1:1) [1]; kalium-3,6-dichlor-o-anisat [2]; dicamba, forbindelse med dimethylamin (1:1) [1]; dicamba-kalium [2]

DE: 3,6-Dichlor-o-anissäure, Verbindung mit Dimethylamin (1:1) [1]; Kalium-3,6-dichlor-o-anisat [2]

EL: 3,6-äé÷ëùñï-ï-áíéóéêü ïîý, Ýíùóç ìå äéìåèõëáìßíç (1:1) [1]; 3,6-äé÷ëùñï-ï-áíéóéêü êÜëéï [2]

EN: 3,6-dichloro-o-anisic acid, compound with dimethylamine (1:1) [1]; potassium 3,6-dichloro-o-anisate [2]

FR: acide 3,6-dichloro-o-anisique, composé avec diméthylamine (1:1) [1]; 3,6-dichloro-o-anisate de potassium [2]

IT: acido 3,6-dicloro-o-anisico, composto con dimetilammina (1:1) [1]; 3,6-dicloro-o-anisato di potassio [2]

NL: 3,6-dichloor-o-anijszuur, verbinding met dimethylamine (1:1) [1]; kalium-3,6-dichloor-o-anisaat [2]

PT: ácido 3,6-dicloro-o-anísico, composto com dimetilamina (1:1) [1]; 3,6-dicloro-o-anisato de potássio [2]

FI: 3,6-dikloori-o-anishappo, dimetyyliamiiniyhdiste (1:1) [1]; kalium-3,6-dikloori-o-anisaatti [2]

SV: 3,6-diklor-o-anissyra, förening med dimetylamin [1]; dimetylammonium-3,6-diklor-2-metoxibenzoat [1]; kalium-3,6-dikloranisat [2]; kalium-3,6-diklor-2-metoxibenzoat [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3] EC No 201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3] No 607-056-00-0

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: warfarina [1]; (S)-3-(1-fenil-3-oxobutil)-4-hidroxi-2-benzopirona [2]; (R)-3-(1-fenil-3-oxobutil)-4-hidroxi-2-benzopirona [3]

DA: warfarin [1]; (S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyron [2]; (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyron [3]

DE: Warfarin [1]; (S)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyron [2]; (R)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyron [3]

EL: âáñöáñßíç [1]; (S)-4-õäñïîõ-3-(3-ïîï-1-öáéíõëïâïõôõëï)-2-âåíæïðõñüíç [2]; (R)-4-õäñïîõ-3-(3-ïîï-1-öáéíõëïâïõôõëï)-2-âåíæïðõñüíç [3]

EN: warfarin [1]; (S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone [2]; (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone [3]

FR: coumafène [1]; (S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone [2]; (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone [3]

IT: warfarin [1]; (S)-3-(1-fenil-3-ossobutil)-4-idrossi-2-benzopirone [2]; (R)-3-(1-fenil-3-ossobutil)-4-idrossi-2-benzopirone [3]

NL: warfarine [1]; (S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron [2]; (R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron [3]

PT: warfarine [1]; (S)-3-(1-fenil-3-oxobutil)-4-hidroxi-2-benzopirona [2]; (R)-3-(1-fenil-3-oxobutil)-4-hidroxi-2-benzopirona [3]

FI: warfariini [1]; (S)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)-2-bentsopyroni [2]; (R)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)-2-bentsopyroni [3]

SV: warfarin [1]; (S)-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-benzopyron [2]; (R)-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-benzopyron [3]

Cas No 81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3] EC No 201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3] No 607-056-00-0

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 1; R 61

T; R 48/25

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-48/25-52/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 81-82-3 EC No 201-378-1 No 607-057-00-6

>Hänvisning till >

ES: cumacloro (ISO); 3-(1-(4-clorofenil)-3-oxobutil)-4-hidroxicumarina

DA: coumachlor (ISO); 3-(1-(4-chlorphenyl)-3-oxobutyl)-4-hydroxycumarin

DE: Coumachlor (ISO); 3-(1-(4-Chlorphenyl)-3-oxobutyl)-4-hydroxycumarin

EL: coumachlor

EN: coumachlor (ISO); 3-[1-(4-chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxycoumarin

FR: coumachlore (ISO); 3-(1-(4-chlorophényl)-3-oxobutyl)-4-hydroxycoumarine

IT: cumacloro (ISO); 3-(1-(4-clorofenil)-3-ossobutil)-4-idrossicumarina

NL: cumachloor (ISO); 3-(1-(4-chloorfenyl)-3-oxobutyl)-4-hydroxycumarine

PT: cumaclor (ISO); 3-(1-(4-clorofenil)-3-oxobutil)-4-hidroxicumarino

FI: kumakloori (ISO)

SV: kumaklor (ISO); 4-hydroxi-3-[1-(4-klorfenyl)-3-oxobutyl]-2-benzopyron

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 48/22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 48/22-52/53

S: (2-)37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 117-52-2 EC No 204-195-5 No 607-058-00-1

>Hänvisning till >

ES: 3-[1-(2-furil)-3-oxo-butil]-4-hidroxicumarin; cumafuril

DA: coumafuryl; 4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(2-furyl)-butyl]-coumarin

DE: Cumafuryl; Coumafuryl; 4-Hydroxy-2-[3-oxo-1-(2-furyl)butyl]-cumarin

EL: êïõìáöïõñýë; coumafuryl; 4-õäñïîõ-3-[3-ïîï-1-(2öïõñõëï)âïõôõëï]êïõìáñßíç

EN: fumarin; coumafuryl; (RS)-3-(1-(2-furyl)-3-oxobutyl)4-hydroxycoumarin; 4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(2-furyl) butyl]coumarin

FR: coumafuryl; 3-[1-(2-furyl)-3-oxo-butyl]-4-hydroxycoumarine

IT: cumafuril; 4-idrossi-3-[3-oxo-1-(2-furil)butil]cumarina

NL: cumafuryl; 3-[1-(2-furyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxycumarine

PT: cumafuril; 3-[1-(2-furil)-3-oxobutil]-4-hidroxicumarino

FI: kumafuryyli; fumariini

SV: fumarin; 4-hydroxi-3[1-(2-furanyl)-3-oxobutyl]-2-benzopyron

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25-48/25

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-48/25-52/53

S: (1/2-)37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 79-10-7 EC No 201-177-9 No 607-061-00-8

NOTA D

CH2=CH-COOH

ES: ácido acrílico

DA: acrylsyre

DE: Acrylsäure

EL: áêñõëéêï ïîý

EN: acrylic acid

FR: acide acrylique

IT: acido acrilico

NL: acrylzuur

PT: ácido acrílico

FI: akryylihappo

SV: akrylsyra; 2-propensyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 21/22

C; R 35

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-21/22-35-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 501-53-1 EC No 207-925-0 No 607-064-00-4

>Hänvisning till >

ES: cloroformiato de bencilo

DA: benzylchlorformiat

DE: Benzylchlorformiat

EL: ÷ëùñïìõñìçêéêü âåíæýëéï

EN: benzyl chloroformate

FR: chloroformiate de benzyle

IT: cloroformiato di benzile; benzile cloroformiato

NL: benzylchloorformiaat

PT: cloroformato de benzilo

FI: bentsyylikloroformiaatti

SV: benzylkloroformiat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 79-43-6 EC No 201-207-0 No 607-066-00-5

Cl2CH-COOH

ES: ácido dicloroacético

DA: dichloreddikesyre

DE: Dichloressigsäure

EL: äé÷ëùñïîéêü ïîý

EN: dichloroacetic acid

FR: acide dichloroacétique

IT: acido dicloroacetico

NL: dichloorazijnzuur

PT: ácido dicloroacético

FI: dikloorietikkahappo

SV: diklorättiksyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 35

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 35-50

S: (1/2-)26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 79-36-7 EC No 201-199-9 No 607-067-00-0

Cl2CH-COCl

ES: cloruro de dicloroacetilo

DA: dichloracetylchlorid

DE: Dichloracetylchlorid

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ äé÷ëùñïáêåôõëéïõ

EN: dichloroacetyl chloride

FR: chlorure de dichloroacétyle

IT: cloruro di dicloroacetile

NL: dichlooracetylchloride

PT: cloreto de dicloroacetilo

FI: diklooriasetyylikloridi

SV: dikloracetylklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 35

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 35-50

S: (1/2-)9-26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 818-61-1 EC No 212-454-9 No 607-072-00-8

NOTA D

>Hänvisning till >

ES: acrilato de 2-hidroxietilo

DA: 2-hydroxyethylacrylat

DE: 2-Hydroxyethylacrylat

EL: áêñõëéêü 2-õäñïîõáéèýëéï

EN: 2-hydroxyethyl acrylate

FR: acrylate de 2-hydroxyéthyle

IT: acrilato di 2-idrossietile

NL: 2-hydroxyethylacrylaat

PT: acrilato de 2-hidroxietilo

FI: 2-hydroksietyyliakrylaatti

SV: 2-hydroxietylakrylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 24

C; R 34

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24-34-43-50

S: (1/2-)26-36/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 4234-79-1 EC No - No 607-079-00-6

>Hänvisning till >

ES: celevano (ISO); 5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decacloro-4-hidroxipentaciclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8) dec-4-il)-4-oxovalerato deetilo

DA: kelevan (ISO); ethyl-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decachlor-4-hydroxypentacyclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8)dec-4-yl)-4-oxovalerat

DE: Kelevan (ISO); Ethyl-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decachlor-4-hydroxypentacyclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8)dec-4-yl)-4-oxovalerat

EL: kelevan (ISO); 5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-äåêá÷ëùñï-4-õäñïîõðåíôáêõêëï(5,2,1,02,6,03,9,05,8)äåêá-4-õë)-4-ïîïâáëåñáíéêü áéèýëéï

EN: kelevan (ISO); ethyl 5-(perchloro-5-hydroxypentacyclo[5,3,0,02,6,03,9,04,8]decan-5-yl)-4-oxopentanoate; ethyl 5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decachloro-4-hydroxypentacyclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8)dec-4-yl)-4-oxovalerate

FR: kélévane (ISO); 5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-décachloro-4-hydroxypentacyclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8)dec-4-yl)-4-oxovalérate d'éthyle

IT: kelevan (ISO); 5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decacloro-4-idrossipentaciclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8) dec-4-il)-4-ossovalerato di etile

NL: kelevaan (ISO); ethyl-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decachloor-4-hydroxypentacyclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8)dec-4-yl)-4-oxovaleraat

PT: celevano (ISO); 5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-decacloro-4-hidroxipentaciclo(5,2,1,02,6,03,9,05,8) dec-4-il)-4-oxovalerato de etilo

FI: kelevani (ISO)

SV: kelevan (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 24

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-24-51/53

S: (1/2-)36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 79-04-9 EC No 201-171-6 No 607-080-00-1

CH2Cl-COCl

ES: cloruro de cloroacetilo

DA: chloracetylchlorid

DE: Chloracetylchlorid

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ ÷ëùñïáêåôõëßïõ

EN: chloroacetyl chloride

FR: chlorure de chloroacétyle

IT: cloruro di cloroacetile

NL: chlooracetylchloride

PT: cloreto de cloroacetilo

FI: klooriasetyylikloridi

SV: kloracetylklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 14

R 29

T; R 23/24/25-48/23

C; R 35

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 14-23/24/25-35-48/23-50

S: (1/2-)7/8-9-26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 144-49-0 EC No 205-631-7 No 607-081-00-7

FCH2-COOH

ES: ácido fluoroacético

DA: monofluoreddikesyre; fluoreddikesyre

DE: Fluoressigsäure

EL: öèïñïîéêü ïîý

EN: fluoroacetic acid

FR: acide fluoroacétique

IT: acido fluoroacetico

NL: fluorazijnzuur

PT: ácido fluoroacético

FI: fluorietikkahappo

SV: fluorättiksyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 28-50

S: (1/2-)20-22-26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 607-082-00-2

NOTA A

[FCH2-COO]xMy

ES: fluoroacetatos solubles; monofluoroacetatos solubles

DA: monofluoracetater, opløselige

DE: Monofluoracetate, lösliche

EL: äéáëõôÜ öèïñïîéêÜ Üëáôá

EN: fluoroacetates, soluble

FR: fluoroacétates solubles

IT: monofluoroacetati solubili

NL: monofluoracetaten, oplosbare

PT: fluoroacetatos solúveis

FI: fluoriasetaatit, liukoiset

SV: fluoracetater, lösliga

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 28-50

S: (1/2-)20-22-26-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 76-05-1 EC No 200-929-3 No 607-091-00-1

NOTA B

CF3-COOH . . . %

ES: ácido trifluoroacético . . . %

DA: trifluoreddikesyre . . . %

DE: Trifluoressigsäure . . . %

EL: ôñéöèïñïîéêü ïîý . . . %

EN: trifluoroacetic acid . . . %

FR: acide trifluoroacétique . . . %

IT: acido trifluoroacetico . . . %

NL: trifluorazijnzuur . . . %

PT: ácido trifluoroacético . . . %

FI: trifluorietikkahappo . . . %

SV: trifluorättiksyra . . . %

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

C; R 35

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20-35-52/53

S: (1/2-)9-26-27-28-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 547-64-8 [1] 2155-30-8 [2] 17392-83-5 [3] 27871-49-4 [4] EC No 208-930-0 [1] 218-449-8 [2] 241-420-6 [3] 248-704-9 [4] No 607-092-00-7

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: lactato de metilo [1]; (±)-lactato de metilo [2]; (R)-lactato de metilo [3]; (S)-(-)-lactato de metilo [4]

DA: methyllactat [1]; methyl-(±)-lactat [2]; methyl-(R)-lactat [3]; methyl-(S)-(-)-lactat [4]

DE: Methyllactat [1]; Methyl-(±)-lactat [2]; Methyl-(R)-lactat [3]; Methyl-(S)-(-)-lactat [4]

EL: ãáëáêôéêü ìåèõëï [1]; (±)-ãáëáêôéêü ìåèýëéï [2]; (R)-ãáëáêôéêü ìåèýëéï [3]; (S)-(-)-ãáëáêôéêü ìåèýëéï [4]

EN: methyl lactate [1]; methyl (±)-lactate [2]; methyl (R)-lactate [3]; methyl (S)-(-)-lactate [4]

FR: lactate de méthyle [1]; (±)-lactate de méthyle [2]; (R)-lactate de méthyle [3]; (S)-(-)-lactate de méthyle [4]

IT: lattato di metile [1]; (±)-lattato di metile [2]; (R)-lattato di metile [3]; (S)-(-)-lattato di metile [4]

NL: methyllactaat [1]; methyl-(±)-lactaat [2]; methyl-(R)-lactaat [3]; methyl-(S)-(-)-lactaat [4]

PT: lactato de metilo [1]; (±)-lactato de metilo [2]; (R)-lactato de metilo [3]; (S)-(-)-lactato de metilo [4]

FI: metyylilaktaatti [1]; metyyli(±)-laktaatti [2]; metyyli-(R)-laktaatti [3]; metyyli-(S)-(-)-laktaatti [4]

SV: metyllaktat [1]; metyl(±)-laktat [2]; metyl(R)-laktat [3]; metyl(S)-(-)-laktat [4]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xi; R 36/37

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-36/37

S: (2-)24

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 79-21-0 EC No 201-186-8 No 607-094-00-8

NOTA B

NOTA D

>Hänvisning till >

ES: ácido peracético . . . %

DA: pereddikesyre . . . %

DE: Peressigsäure . . . %

EL: õðåñïîéêü ïîý . . . %

EN: peracetic acid . . . %

FR: acide peracétique . . . %

IT: acido peracetico . . . %

NL: perazijnzuur . . . %

PT: ácido peracético . . . %

FI: peretikkahappo . . . %

SV: perättiksyra . . . %

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

O; R 7

Xn; R 20/21/22

C; R 35

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 7-10-20/21/22-35-50

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 97-86-9 EC No 202-613-0 No 607-113-00-X

NOTA D

>Hänvisning till >

ES: metacrilato de isobutilo

DA: isobutylmethacrylat

DE: Isobutylmethacrylat

EL: ìåèáêñõëéêü éóïâïõôýëéï

EN: isobutyl methacrylate

FR: méthacrylate d'isobutyle

IT: metacrilato di isobutile

NL: isobutylmethacrylaat

PT: metacrilato de isobutilo

FI: isobutyylimetakrylaatti

SV: isobutylmetakrylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xi; R 36/37/38

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-36/37/38-43-50

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 923-26-2 [1] 2761-09-3 [2] EC No 213-090-3 [1] 220-426-2 [2] No 607-125-00-5

NOTA C

NOTA D

>Hänvisning till >

ES: metacrilato de 2-hidroxipropilo [1]; metacrilato de 3-hidroxipropilo [2]

DA: 2-hydroxypropylmethacrylat [1]; 3-hydroxypropylmethacrylat [2]

DE: 2-Hydroxypropylmethacrylat [1]; 3-Hydroxypropylmethacrylat [2]

EL: ìåèáêñõëéêü 2-õäñïîõðñïðýëéï [1]; ìåèáêñõëéêü 3-õäñïîõðñïðýëéï [2]

EN: 2-hydroxypropyl methacrylate [1]; 3-hydroxypropyl methacrylate [2]

FR: méthacrylate de 2-hydroxypropyle [1]; méthacrylate de 3-hydroxypropyle [2]

IT: metacrilato di 2-idrossipropile [1]; metacrilato di 3-idrossipropile [2]

NL: 2-hydroxypropylmethacrylaat [1]; 3-hydroxypropylmethacrylaat [2]

PT: metacrilato de 2-hidroxipropilo [1]; metacrilato de 3-hidroxipropilo [2]

FI: 2-hydroksipropyylimetakrylaatti [1]; 3-hydroksipropyylimetakrylaatti [2]

SV: 2-hydroxipropylmetakrylat [1]; 3-hydroxipropylmetakrylat [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36-43

S: (2-)24/25-26-37/39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 97-64-3 [1] 687-47-8 [2] EC No 202-598-0 [1] 211-694-1 [2] No 607-129-00-7

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: lactato de etilo [1]; (S)-2-hidroxipropionato de etilo [2]

DA: ethyllacta [1]; ethyl-(S)-2-hydroxypropionat [2]

DE: Ethyllactat [1]; Ethyl-(S)-2-hydroxypropionat [2]

EL: ãáëáêôéêü áéèõëï [1]; (S)-2-õäñïîõðñïðéïíéêü áéèýëéï [2]

EN: ethyl lactate [1]; ethyl (S)-2-hydroxypropionate [2]; ethyl DL-lactate [1]; ethyl L-lactate [2]; ethyl-(S)-lactate [2]

FR: lactate d'éthyle [1]; (S)-2-hydroxypropionate d'éthyle [2]; (S)-lactate d'éthyle [2]

IT: lattato di etile [1]; (S)-2-idrossipropionato di etile [2]

NL: ethyllactaat [1]; ethyl-(S)-2-hyroxypropionaat [2]

PT: lactato de etilo [1]; (S)-2-hidroxipropionato de etilo [2]

FI: etyylilaktaatti [1]; etyyli-(S)-2-hydroksipropionaatti [2]; etyyli-(S)-laktaatti [2]

SV: etyllaktat [1]; etyl(S)-laktat [2]; etyl(S)-2-hydroxipropionat [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xi; R 37-41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-37-41

S: (2-)24-26-39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 628-63-7 [1] 123-92-2 [2] 626-38-0 [3] 624-41-9 [4] 84145-37-9 [5] EC No 211-047-3 [1] 204-662-3 [2] 210-946-8 [3] 210-843-8 [4] 282-263-3 [5] No 607-130-00-2

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: acetato de pentilo [1]; acetato de isopentilo [2]; acetato de 1-metilbutilo [3]; acetato de 2-metilbutilo [4]; acetato de 2(o 3)-metilbutilo [5]

DA: pentylacetat [1]; isopentylacetat [2]; 1-methylbutylacetat [3]; 2-methylbutylacetat [4]; 2(eller 3)-methylbutylacetat [5]

DE: Pentylacetat [1]; Isopentylacetat [2]; 1-Methylbutylacetat [3]; 2-Methylbutylacetat [4]; 2(oder 3)-Methylbutylacetat [5]

EL: ïîéêü ðåíôõëï [1]; ïîéêü éóïðåíôõëï [2]; ïîéêü 1-ìåèõëïâïõôýëéï [3]; ïîéêü 2-ìåèõëïâïõôýëéï [4]; ïîéêü 2(ç 3)-ìåèõëïâïõôýëéï [5]

EN: pentyl acetate [1]; isopentyl acetate [2]; 1-methylbutyl acetate [3]; 2-methylbutyl acetat [4]; 2(or 3)-methylbutyl acetate [5]

FR: acétate de pentyle [1]; acétate d'isopentyle [2]; acétate de 1-méthylbutyle [3]; acétate de 2-méthylbutyle [4]; acétate de 2(ou 3)-méthylbutyle [5]

IT: acetato di pentile [1]; acetato di isopentile [2]; acetato di 1-metilbutile [3]; acetato di 2-metilbutile [4]; acetato di 2(o 3)-metilbutile [5]

NL: pentylacetaat [1]; isopentylacetaat [2]; 1-methylbutylacetaat [3]; 2-methylbutylacetaat [4]; 2(of 3)-methylbutylacetaat [5]

PT: acetato de pentilo [1]; acetato de isopentilo [2]; acetato de 1-metilbutilo [3]; acetato de 2-metilbutilo [4]; acetato de 2(ou 3)-metilbutilo [5]

FI: pentyyliasetaatti [1]; isopentyyliasetaatti [2]; 1-metyylibutyyliasetaatti [3]; 2-metyylibutyyliasetaatti [4]; 2(tai 3)- metyylibutyyliasetaatti [5]

SV: pentylacetat [1]; isopentylacetat [2]; 3-metylbutylacetat [2]; 1-metylbutylacetat [3]; 2-metylbutylacetat [4]; 2 (eller 3)-metylbutylacetat [5]

Cas No 628-63-7 [1] 123-92-2 [2] 626-38-0 [3] 624-41-9 [4] 84145-37-9 [5] EC No 211-047-3 [1] 204-662-3 [2] 210-946-8 [3] 210-843-8 [4] 282-263-3 [5] No 607-130-00-2

NOTA C

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

R 66

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 10-66

S: (2-)23-25

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 105-68-0 [1] 624-54-4 [2] 2438-20-2 [3] EC No 203-322-1 [1] 210-852-7 [2] 219-449-0 [3] No 607-131-00-8

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: propionato de isopentilo [1]; propionato de pentilo [2]; propionato de 2-metilbutilo [3]

DA: isopentylpropionat [1]; pentylpropionat [2]; 2-methylbutylpropionat [3]

DE: Isopentylpropionat [1]; Pentylpropionat [2]; 2-Methylbutylpropionat [3]

EL: ðñïðéïíéêü éóïðåíôõëï [1]; ðñïðéïíéêü ðåíôõëï [2]; ðñïðéïíéêü 2-ìåèõëïâïõôýëéï [3]

EN: isopentyl propionate [1]; pentyl propionate [2]; 2-methylbutyl propionate [3]

FR: propionate d'isopentyle [1]; propionate de pentyle [2]; propionate de 2-méthylbutyle [3]

IT: propionate di isopentile [1]; propionato di pentile [2]; propionato di 2-metilbutile [3]

NL: isopentylpropionaat [1]; pentylpropionaat [2]; 2-methylbutylpropionaat [3]

PT: própionato de isopentilo [1]; própionato de pentilo [2]; propionato de 2-metilbutilo [3]

FI: isopentyylipropionaatti [1]; pentyylipropionaatti [2]; 2-metyylibutyylipropionaatti [3]

SV: 3-metylbutylpropanoat [1]; isopentylpropionat [1]; pentylpropanoat [2]; pentylpropionat [2]; 2-metylbutylpropanoat [3]; 2-metylbutylpropionat [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 10

S: (2-)23-24

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 607-133-00-9

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: acrilatos excepto de los especialmente citados en este Anexo

DA: acrylater undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Acrylate mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: áêñõëéêïß åóôÝñåò ðëçí ôùí áíáöåñïìÝíùí áëëá÷ïý óôï ðáñüí ðáñÜñôçìá

EN: acrylates with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: acrylates à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: acrilati esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: acrylaten met uitzondering van deze met name genoemd in deze bijlage

PT: acrilatos, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: akrylaatit paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: akrylater undantagen de på andra ställen i förteckningen nämnda

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/37/38-51/53

S: (2-)26-28-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 106-75-2 EC No 203-430-9 No 607-141-00-2

>Hänvisning till >

ES: bis (cloroformiato) de oxidietileno

DA: oxydiethylenbis(chloroformiat)

DE: Oxydiethylenbis(chlorformiat)

EL: äéó(÷ëùñïìõñìçêéêü) ïîõäéáéèõëÝíéï

EN: oxydiethylene bis(chloroformate)

FR: bis(chloroformiate) d'oxydiéthylène

IT: bis(cloroformiato) di ossidietilene

NL: oxydiethyleenbis(chloorformiaat)

PT: bis(cloroformato) de oxidietileno; bis(cloroformato) de dietilenoglicol

FI: oksidietyleenibis(kloroformiaatti)

SV: oxidietylenbis(kloroformiat)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 38-41

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-38-41-51/53

S: (2-)23-26-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 109-52-4 EC No 203-677-2 No 607-143-00-3

>Hänvisning till >

ES: ácido valérico

DA: pentansyre; valerianesyre

DE: Valeriansäure

EL: âáëåñéáíéêü ïîý

EN: valeric acid

FR: acide valérique

IT: acido valerico

NL: valeriaanzuur

PT: ácido valérico

FI: valeriaanahappo

SV: valerianasyra; pentansyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 34-52/53

S: (1/2-)26-36-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2312-35-8 EC No 219-006-1 No 607-151-00-7

>Hänvisning till >

ES: propargita (ISO); sulfito de 2-(4-terc-butilfenoxi)ciclohexilo y de prop-2-inilo

DA: propargit (ISO); 2-(4-tert-butylphenoxy) cyclohexylprop-2-ynylsulfit

DE: Propargit (ISO); 2-(4-tert-Butylphenoxy) cyclohexylprop-2-ynylsulfit

EL: propargite (ISO); èåéþäåò 2-(4-ôñéôâïõôõëïöáéíïîõ)êõêëïåîýëéï êáé ðñïð-2-õíýëéï

EN: propargite (ISO); 2-(4-tert-butylphenoxy) cyclohexyl prop-2-ynyl sulphite

FR: propargite (ISO); sulfite de 2-(4-tert-butylphénoxy)cyclohexyle et de prop-2-ynyle

IT: propargite (ISO); solfito di 2-(4-terz-butilfenossi) cicloesile e prop-2-inile

NL: propargite (ISO); 2-(4-tert-butylfenoxy) cyclohexylprop-2-ynylsulfiet

PT: propargite (ISO); sulfito de 2-(4-terc-butilfenoxil)ciclohexilo e de prop-2-inilo

FI: propargiitti (ISO); 2-(4-tert-butyylifenoksi)sykloheksyyliprop-2-ynyylisulfiitti

SV: propargit (ISO); 2-(4-tert-butylfenoxi)cyklohexylprop-2-ynylsulfit

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36-50/53

S: (2-)24-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 50-31-7 EC No 200-026-4 No 607-152-00-2

>Hänvisning till >

ES: 2,3,6-TBA (ISO); ácido 2,3,6-triclorobenzoico

DA: 2,3,6-TBA (ISO); 2,3,6-trichlorbenzoesyre

DE: 2,3,6-TBA (ISO); 2,3,6-Trichlorbenzoesäure

EL: 2,3,6-TBA (ISO); 2,3,6-ôñé÷ëùñïâåíæïúêü ïîý

EN: 2,3,6-TBA (ISO); 2,3,6-trichlorobenzoic acid

FR: 2,3,6-TBA (ISO); acide 2,3,6-trichlorobenzoïque

IT: 2,3,6-TBA (ISO); acido 2,3,6-triclorobenzoico

NL: 2,3,6-TBA (ISO); 2,3,6-trichloorbenzoezuur

PT: 2,3,6-TBA (ISO); ácido 2,3,6-triclorobenzoico

FI: 2,3,6-TBA (ISO)

SV: 2,3,6-TBA (ISO); 2,3,6-triklorbenzoesyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 3813-05-6 EC No 223-297-0 No 607-153-00-8

>Hänvisning till >

ES: benazolina (ISO); ácido 4-cloro-2-oxobenzotiazolin-3-ilacético

DA: benazolin (ISO); 4-chlor-2-oxobenzothiazolin-3-yleddikesyre

DE: Benazolin (ISO); 4-Chlor-2-oxobenzothiazolin-3-ylessigsäure

EL: benazolin (ISO); 4-÷ëùñï-2-ïîïâåíæïèåéáæïëéí-3-õëïîåéêü ïîý

EN: benazolin (ISO); 4-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1,3-benzothiazol-3-ylacetic acid

FR: bénazoline (ISO); acide 4-chloro-2-oxobenzothiazoline-3-ylacétique

IT: benazolin (ISO); acido 4-cloro-2-ossobenzotiazolin-3-ilacetico

NL: benazoline (ISO); 4-chloor-2-oxobenzothiazoline-3-ylazijnzuur

PT: benazolina (ISO); ácido 4-cloro-2,3-dihidro-2-oxo-1,3-benzotiazol-3-ilacético

FI: benatsoliini (ISO)

SV: benazolin (ISO); 4-klor-2-oxo-3(2H)-benzotiazolättiksyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38-52/53

S: (2-)22-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 22212-55-1 EC No 244-845-5 No 607-154-00-3

>Hänvisning till >

ES: N-benzoil-N-(3,4-diclorofenil)-DL-alaninato de etilo; benzoilprop-etil (ISO)

DA: ethyl-N-benzoyl-N-(3,4-dichlorphenyl)-DL-alaninat; benzoylprop-ethyl (ISO)

DE: Ethyl-N-benzoyl-N-(3,4-dichlorphenyl)-DL-alaninat; Benzoylprop-ethyl (ISO)

EL: N-âåíæïûëï-N-(3,4-äé÷ëùñïöáéíõë)-DL-áëáíéíéêü áéèýëéï; benzoylprop-ethyl (ISO)

EN: ethyl N-benzoyl-N-(3,4-dichlorophenyl)-DL-alaninate; benzoylprop-ethyl (ISO)

FR: N-benzoyl-N-(3,4-dichlorophényl)-DL-alaninate d'éthyle; benzoylprop-éthyl (ISO)

IT: N-benzoil-N-(3,4-diclorofenil)-DL-alaninato di etile; benzoilprop-etil (ISO)

NL: ethyl-N-benzoyl-N-(3,4-dichloorfenyl)-DL-alaninaat; benzoylprop-ethyl (ISO)

PT: N-benzoil-N-(3,4-diclorofenil)-DL-alaninato de etilo; benzoilprop-etilo (ISO)

FI: etyyli-N-bentsoyyli-N-(3,4-dikloorifenyyli)-DL-alaninaatti; betsoyyliproppi-etyyli (ISO)

SV: etyl-N-benzoyl-N-(3,4-diklorfenyl)-DL-alaninat; bensoylprop-etyl (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)24-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 80-33-1 EC No 201-270-4 No 607-156-00-4

>Hänvisning till >

ES: clorfenson (ISO); 4-clorobencenosulfonato de 4-clorofenilo

DA: chlorfenson (ISO); 4-chlorphenyl-4-chlorbenzensulfonat

DE: Chlorfenson (ISO); 4-Chlorphenyl-4-chlorbenzolsulfonat

EL: chlorfenson

EN: chlorfenson (ISO); 4-chlorophenyl 4-chlorobenzenesulfonate

FR: chlorofénizon (ISO); 4-chlorobenzènesulfonate de 4-chlorophényle

IT: clorfenson (ISO); 4-clorobenzensolfonato di 4-clorofenile

NL: chloorfenson (ISO); 4-chloorfenyl-4-chloorbenzeensulfonaat

PT: clorfensone (ISO); 4-clorobenzenossulfonato de 4-clorofenilo

FI: klorfensoni (ISO)

SV: klorfenson (ISO); 4-klorfenyl-4-klorbenzensulfonat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-38-50/53

S: (2-)37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 56073-07-5 EC No 259-978-4 No 607-157-00-X

>Hänvisning till >

ES: 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxicumarina; difenacum

DA: 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycumarin; difenacoum

DE: 3-(3-Biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycumarin; Difenacoum

EL: 3-(3-äéöáéíõë-4-õë-1,2,3,4-ôåôñáûäñï-1-íáöèõë)-4-õäñïîõêïõìáñßíç; difenacoum

EN: 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin; difenacoum

FR: 3-(3-biphényl-4-yl-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarine; difénacoum

IT: 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicumarina; difenacum

NL: 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine; difenacum

PT: 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxicumarina; difenacoum

FI: 3-(3-bifenyyli-4-yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksikumariini; difenakumi

SV: 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxikumarin; difenakum

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

T; R 48/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 28-48/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 3926-62-3 EC No 223-498-3 No 607-158-00-5

ClCH2-COONa

ES: sal de sodio del ácido cloroacético; cloroacetato de sodio

DA: natrium-salt af chloreddikesyre; natriumchloracetat

DE: Natriumsalz von Chloressigsäure; Natriumchloracetat

EL: ÷ëùñïîéêü íÜôñéï

EN: sodium salt of chloroacetic acid; sodium chloroacetate

FR: sel de sodium de l'acide chloroacétique; chloroacétate de sodium

IT: sale di sodio dell'acido cloroacetico; cloroacetato di sodio

NL: natriumzout van chloorazijnzuur; natriumchlooracetaat

PT: sal de sódio do ácido cloroacético; cloroacetato de sódio

FI: natriumklooriasetaatti

SV: natriumkloracetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xi; R 38

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-38-50

S: (1/2-)22-37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 510-15-6 EC No 208-110-2 No 607-159-00-0

>Hänvisning till >

ES: clorobencilato (ISO); 4,4'-diclorobencilato de etilo

DA: chlorobenzilat (ISO); ethyl-4,4'-dichlorbenzilat

DE: Chlorobenzilat (ISO); Ethyl-4,4'-dichlorbenzilat

EL: chlorobenzilate (ISO); 4,4'-äé÷ëùñïâåíæõëéêüò áéèõëåóôÝñáò

EN: chlorobenzilate (ISO); ethyl 2,2-di(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate; ethyl 4,4'-dichlorobenzilate

FR: chlorobenzilate (ISO); 4,4'-dichlorobenzilate d'éthyle

IT: clorobenzilato (ISO); 4,4'-diclorobenzilato di etile

NL: chloorbenzilaat (ISO); ethyl-4,4'-dichloorbenzilaat

PT: clorobenzilato (ISO); 4,4'-diclorobenzilato de etilo

FI: klorobentsilaatti (ISO)

SV: klorbensilat (ISO); etyl-4-klor-á-(4-klorfenyl)-á-hydroxibenzenacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 75-99-0 EC No 200-923-0 No 607-162-00-7

CH3-CCl2-COOH

ES: ácido 2,2-dicloropropiónico; dalapon

DA: 2,2-dichlorpropionsyre; dalapon

DE: 2,2-Dichlorpropionsäure; Dalapon

EL: 2,2-äé÷ëùñïðñïðéïíéêü ïîý

EN: 2,2-dichloropropionic acid; dalapon

FR: acide 2,2-dichloropropionique; dalapon

IT: acido 2,2-dicloropropionico; dalapon

NL: 2,2-dichloorpropionzuur; dalapon

PT: ácido 2,2-dicloropropiónico; dalapão

FI: 2,2-diklooripropionihappo; dalaponi

SV: 2,2-diklorpropansyra; dalapon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 38-41

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-38-41-52/53

S: (2-)26-39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 51338-27-3 EC No 257-141-8 No 607-165-00-3

>Hänvisning till >

ES: 2-(4-(2,4-diclorofenoxi)fenoxi)propionato de metilo; diclofop-metil (ISO)

DA: methyl-2-(4-(2,4-dichlorphenoxy)phenoxy)propionat

DE: Methyl-2-(4-(2,4-dichlorphenoxy)phenoxy)propionat; Diclofop-methyl (ISO)

EL: 2-(4-(2,4-äé÷ëùñïöáéíïîõ)öáéíïîõ)ðñïðéïíéêü ìåèõëï

EN: methyl 2-(4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy)propionate; methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate; diclofop-methyl (ISO)

FR: 2-(4-(2,4-dichlorophénoxy)phénoxy)propionate de méthyle; diclofop-méthyl (ISO)

IT: 2-(4-(2,4-diclorofenossi)fenossi)propionato di metile

NL: methyl-2-(4-(2,4-dichloorfenoxy)fenoxy)propionaat

PT: 2-(4-(2,4-diclorofenoxi)fenoxi)própionato de metilo

FI: metyyli-2-(4-(2,4-dikloorifenoksi)fenoksi)propionaatti; diklofoppi-metyyli (ISO)

SV: diklofopmetyl (ISO); metyl-2-[4-(2,4-diklorfenoxi)fenoxi]propionat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 83-59-0 EC No - No 607-168-00-X

>Hänvisning till >

ES: 6,7-metilendioxi-1,2,3,4-tetrahidro-3-metilnaftaleno-1,2-dicarboxilato de dipropilo

DA: dipropyl-6,7-methylendioxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylnaphthalen-1,2-dicarboxylat

DE: Dipropyl-6,7-methylendioxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylnaphthalin-1,2-dicarboxylat

EL: 6,7-ìåèõëåíïäéïîõ-1,2,3,4-ôåôñáûäñï-3-ìåèõëïíáöèáëåíï-1,2-äéêáñâïîõëéêü äéðñïðýëéï

EN: dipropyl 6,7-methylenedioxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylnaphthalene-1,2-dicarboxylate; propylisome

FR: 6,7-méthylènedioxy-1,2,3,4-tétrahydro-3-méthylnaphtalène-1,2-dicarboxylate de dipropyle; propyl isome

IT: 6,7-metilendiossi-1,2,3,4-tetraidro-3-metilnaftalen-1,2-dicarbossilato di dipropile

NL: dipropyl-6,7-methyleendioxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylnaftaleen-1,2-dicarboxylaat

PT: 6,7-metilenodioxi-1,2,3,4-tetrahidro-3-metilnaftaleno-1,2-dicarboxilato de dipropilo

FI: dipropyyli-6,7-metyleenidioksi-1,2,3,4-tetrahydro-3-metyylinaftaleeni-1,2-dikarboksylaatti; propyyli-isomi

SV: dipropyl-6,7-metylendioxi-1,2,3,4-tetrahydro-3-metylnaftalen-1,2-dikarboxylat; propylisom

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 24

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-24-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 62-74-8 EC No 200-548-2 No 607-169-00-5

>Hänvisning till >

ES: fluoroacetato de sodio

DA: natriumfluoracetat

DE: Natriumfluoracetat

EL: öèïñïïîéêü íÜôñéï

EN: sodium fluoroacetate

FR: fluoroacétate de sodium

IT: fluoroacetato di sodio

NL: natriumfluoracetaat

PT: fluoroacetato de sódio

FI: natriumfluoriasetaatti

SV: natriumfluoracetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-50

S: (1/2-)13-22-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 31895-22-4 EC No 250-859-2 No 607-170-00-0

>Hänvisning till >

ES: oxalato de bis(1,2,3-tritiaciclohexildimetilamonio); tiociclam-oxalato

DA: bis(1,2,3-trithiacyclohexyldimethylammonium)oxalat; thiocyclamhydrogenoxalat

DE: Bis(1,2,3-trithiacyclohexyldimethylammonium)oxalat; Thiocyclam-oxalat

EL: ïîáëéêü äéó(1,2,3-ôñéèåéáêõêëïåîõëïäéìåèõëáììþíéï)

EN: bis(1,2,3-trithiacyclohexyldimethylammonium) oxalate; thiocyclam-oxalate

FR: oxalate de bis(1,2,3-trithiacyclohexyldiméthylammonium); thiocyclame-oxalate

IT: ossalato di bis(1,2,3-tritiacicloesildimetilammonio); tiociclam-ossalato

NL: bis(1,2,3-trithiacyclohexyldimethylammonium)oxalaat; thiocyclam-oxalaat

PT: oxalato de bis(1,2,3-tritiaciclohexildimetilamónio); tiociclame-oxalato

FI: bis(1,2,3-tritiasykloheksyylidimetyyliammonium)oksalaatti; tiosyklamioksalaatti

SV: bis(1,2,3-tritiacyklohexyldimetylammonium)oxalat; tiocyklamoxalat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21-22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 56073-10-0 EC No 259-980-5 No 607-172-00-1

>Hänvisning till >

ES: 4-hidroxi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)cumarina; brodifacoum

DA: 4-hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin; brodifacoum

DE: 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin; Brodifacoum

EL: 4-õäñïîõ-3-(3-(4'-âñùìï-4-äéöáéíõëõëï)-1,2,3,4-ôåôñáûäñï-1-íáöèõëï)êïõìáñßíç

EN: 4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin; brodifacoum

FR: 4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphénylyl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine; brodifacoum

IT: 4-idrossi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)cumarina; brodifacum

NL: 4-hydroxy-3-(3-(4'-broom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine; brodifacoum

PT: 4-hidroxi-3-[3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]cumarino; brodifacoum

FI: 4-hydroksi-3-(3-(4'-bromi-4-bifenylyyli)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)kumariini; brodifakumi

SV: 4-hydroxi-3-[3-(4'-brom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]kumarin; brodifakum

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 27/28

T; R 48/24/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 27/28-48/24/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 80387-97-9 EC No 279-452-8 No 607-203-00-9

>Hänvisning till >

ES: [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]metil]tio]acetato de 2-etilhexilo

DA: 2-ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetat

DE: 2-Ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetat

EL: [[[3,5-äéò(1,1-äéìåèõëáéèõëï)-4-õäñïîõöáéíõëï]ìåèõëï]èåéï]ïîéêü 2-áéèõëåîýëéï

EN: 2-ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetate

FR: [[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]thio]acétate de 2-éthylhexyle

IT: [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile

NL: 2-ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]methyl]thio]acetaat

PT: [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]metil]tio]acetato de 2-etilhexilo

FI: 2-etyyliheksyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyylimetyylitioasetaatti

SV: 2-etylhexyl3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenylmetyltioacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 2; R 61

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-43-52/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 545-06-2 EC No 208-885-7 No 608-002-00-9

CCl3-CN

ES: tricloroacetonitrilo

DA: trichloracetonitril

DE: Trichloracetonitril

EL: ôñé÷ëùñïáêåôïíéôñßëéï

EN: trichloroacetonitrile

FR: trichloroacétonitrile

IT: tricloroacetonitrile

NL: trichlooracetonitril

PT: tricloroacetonitrilo

FI: triklooriasetonitriili

SV: trikloracetonitril

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-51/53

S: (1/2-)45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 75-86-5 EC No 200-909-4 No 608-004-00-X

>Hänvisning till >

ES: 2-hidroxi-2-metilpropionitrilo; 2-ciano-2-propanol; acetoncianhidrina

DA: 2-hydroxy-2-methylpropionitril; 2-cyan-2-propanol; acetonecyanhydrin

DE: 2-Hydroxy-2-methylpropionitril

EL: 2-õäñïîõ-2-ìåèõëïðñïðéïíïíéôñßëéï; 2-êõáíï-2-ðñïðáíüëç; áêåôïíïêõáíõäñßíç

EN: 2-hydroxy-2-methylpropionitrile; 2-cyanopropan-2-ol; acetone cyanohydrin

FR: 2-hydroxy-2-méthylpropionitrile; 2-cyano-2-propanol; acétonecyanhydrine

IT: 2-idrossi-2-metilpropionitrile; 2-cian-propan-2-olo; acetoncianidrina

NL: 2-hydroxy-2-methylpropionitril; acetoncyaanhydrine

PT: 2-hidroxi-2-metilprópionitrilo; 2-ciano-2-propanol; acetona cianidrina

FI: 2-hydroksi-2-metyylipropionitriili; 2-syanopropan-2-oli; asetonisyanohydriini

SV: acetoncyanhydrin; 2-cyano-2-propanol; 2-hydroxi-2-metylpropionitril

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)7/9-27-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 107-14-2 EC No 203-467-0 No 608-008-00-1

CH2Cl-CN

ES: cloroacetonitrilo

DA: chloracetonitril

DE: Chloracetonitril

EL: ÷ëùñïáêåôïíéôñßëéï

EN: chloroacetonitrile

FR: chloroacétonitrile

IT: cloroacetonitrile

NL: chlooracetonitril

PT: cloroacetonitrilo

FI: klooriasetonitriili

SV: kloracetonitril

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-51/53

S: (1/2-)45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 109-77-3 EC No 203-703-2 No 608-009-00-7

CN-CH2-CN

ES: malononitrilo

DA: malononitril

DE: Malononitril; Malonsäuredinitril

EL: äéíéôñßëéïí ôïõ ìçëïíéêïý ïîÝïò

EN: malononitrile

FR: malononitrile

IT: malononitrile

NL: malononitril

PT: malononitrilo

FI: maloninitriili

SV: malonnitril; propandinitril

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)23-27-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 126-98-7 EC No 204-817-5 No 608-010-00-2

NOTA D

>Hänvisning till >

ES: metacrilonitrilo; 2-metil-2-propeno-nitrilo

DA: 2-methyl-2-propennitril; methacrylnitril

DE: Methacrylonitril; 2-Methyl-2-propennitril

EL: 2-ìåèõëï-2-ðñïðåíïíéôñßëéï

EN: methacrylonitrile; 2-methyl-2-propene nitrile

FR: méthacrylonitrile

IT: metacrilonitrile; 2-metil-2-propene-nitrile

NL: methacrylonitril; 2-methyl-2-propeennitril

PT: metacrilonitrilo; 2-metil-2-propenonitrilo

FI: metakryylinitriili; 2-metyyli-2-propeeninitriili

SV: metakrylnitril; 2-metyl-2-propennitril

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

T; R 23/24/25

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-23/24/25-43-51/53

S: (1/2-)9-16-18-29-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 460-19-5 EC No 207-306-5 No 608-011-00-8

>Hänvisning till >

ES: oxalonitrilo; cianógeno

DA: oxalonitril

DE: Oxalonitril

EL: ïîáëïíéôñßëéï; äéêõÜíéïí

EN: oxalonitrile; cyanogen

FR: oxalonitrile; cyanogène

IT: ossalonitrile

NL: oxalonitril

PT: oxalonitrilo; cianogénio

FI: oksalonitriili; syanogeeni

SV: dicyan; etandinitril

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

T; R 23

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-23-50/53

S: (1/2-)23-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 78-67-1 EC No 201-132-3 No 608-019-00-1

>Hänvisning till >

ES: 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropiononitrilo

DA: 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitril

DE: 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropiononitril

EL: 2,2'-äéìåèõë-2,2'-áæùäéðñïðéïíïíéôñßëéï

EN: 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile; ADZN

FR: 2,2'-diméthyl-2,2'-azodipropiononitrile

IT: 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropiononitrile

NL: 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitril

PT: 2,2'-dimetil-2,2'-azodiprópionitrilo

FI: dimetyyli-2,2'-atsodipropioninitriili; ADZN

SV: 2,2'-dimetyl-2,2'-azodipropionnitril

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

F; R 11

Xn; R 20/22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-11-20/22-52/53

S: (2-)39-41-47-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 25154-54-5 [1] 100-25-4 [2] 99-65-0 [3] 528-29-0 [4] EC No 246-673-6 [1] 202-833-7 [2] 202-776-8 [3] 208-431-8 [4] No 609-004-00-2

>Hänvisning till >

ES: dinitrobenceno [1]; 1,4-dinitrobenceno [2]; 1,3-dinitrobenceno [3]; 1,2-dinitrobenceno [4]

DA: dinitrobenzen [1]; 1,4-dinitrobenzen [2]; 1,3-dinitrobenzen [3]; 1,2-dinitrobenzen [4]

DE: Dinitrobenzol [1]; 1,4-Dinitrobenzol [2]; 1,3-Dinitrobenzol [3]; 1,2-Dinitrobenzol [4]

EL: äéíéôñïâåíæüëéï [1]; 1,4-äéíéôñïâåíæüëéï [2]; 1,3-äéíéôñïâåíæüëéï [3]; 1,2-äéíéôñïâåíæüëéï [4]

EN: dinitrobenzene [1]; 1,4-dinitrobenzene [2]; 1,3-dinitrobenzene [3]; 1,2-dinitrobenzene [4]

FR: dinitrobenzène [1]; 1,4-dinitrobenzène [2]; 1,3-dinitrobenzène [3]; 1,2-dinitrobenzène [4]

IT: dinitrobenzene [1]; 1,4-dinitrobenzene [2]; 1,3-dinitrobenzene [3]; 1,2-dinitrobenzene [4]

NL: dinitrobenzeen [1]; 1,4-dinitrobenzeen [2]; 1,3-dinitrobenzeen [3]; 1,2-dinitrobenzeen [4]

PT: dinitrobenzeno [1]; 1,4-dinitrobenzeno [2]; 1,3-dinitrobenzeno [3]; 1,2-dinitrobenzeno [4]

FI: dinitrobentseeni [1]; 1,4-dinitrobentseeni [2]; 1,3-dinitrobentseeni [3]; 1,2-dinitrobentseeni [4]

SV: dinitrobenzen [1]; 1,4-dinitrobenzen [2]; 1,3-dinitrobenzen [3]; 1,2-dinitrobenzen [4]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-36/37-45-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 99-35-4 EC No 202-752-7 No 609-005-00-8

>Hänvisning till >

ES: 1,3,5-trinitrobenceno

DA: 1,3,5-trinitrobenzen

DE: 1,3,5-Trinitrobenzol

EL: 1,3,5-ôñéíéôñïâåíæüëéï

EN: 1,3,5-trinitrobenzene

FR: 1,3,5-trinitrobenzène

IT: 1,3,5-trinitrobenzene

NL: 1,3,5-trinitrobenzeen

PT: 1,3,5-trinitrobenzeno

FI: 1,3,5-trinitrobentseeni

SV: 1,3,5-trinitrobensen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)35-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121-14-2 [1] 25321-14-6 [2] EC No 204-450-0 [1] 246-836-1 [2] No 609-007-00-9

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 2,4-dinitrotolueno [1]; dinitrotolueno [2]; dinitrotolueno, técnico

DA: 2,4-dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen [2]; dinitrotoluen, teknisk

DE: 2,4-Dinitrotoluol [1]; Dinitrotoluol [2]; Dinitrotoluol, technisch

EL: 2,4-äéíéôñïôïëïõüëéï [1]; äéíéôñïôïëïõüëéï [2]; äéíéôñïôïëïõüëéï, ôå÷íéêÞò êáèáñüôçôáò

EN: 2,4-dinitrotoluene [1]; dinitrotoluene [2]; dinitrotoluene, technical grade

FR: 2,4-dinitrotoluène [1]; dinitrotoluène [2]; dinitrotoluène, qualité technique

IT: 2,4-dinitrotoluene [1]; dinitrotoluene [2]; dinitrotoluene, tecnico

NL: 2,4-dinitrotolueen [1]; dinitrotolueen [2]; dinitrotolueen, technisch

PT: 2,4-dinitrotolueno [1]; dinitrotolueno [2]; dinitrotolueno, técnico

FI: 2,4-dinitrotolueeni [1]; dinitrotolueeni [2]; dinitrotolueeni, tekninen laatu

SV: 2,4-dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen [2]; dinitrotoluen, teknisk kvalitet

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 3; R 62

T; R 23/24/25

Xn; R 48/22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-23/24/25-48/22-51/53-62

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 118-96-7 EC No 204-289-6 No 609-008-00-4

>Hänvisning till >

ES: 2,4,6-trinitrotolueno; TNT

DA: 2,4,6-trinitrotoluen; TNT

DE: 2,4,6-Trinitrotoluol; TNT

EL: 2,4,6-ôñéíéôñïôïëïõüëéï; TNT

EN: 2,4,6-trinitrotoluene; TNT

FR: 2,4,6-trinitrotoluène; TNT

IT: 2,4,6-trinitrotoluene; TNT

NL: 2,4,6-trinitrotolueen; TNT

PT: 2,4,6-trinitrotolueno; TNT

FI: 2,4,6-trinitrotolueeni; TNT

SV: 2,4,6-trinitrotoluen; TNT

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

T; R 23/24/25

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-23/24/25-33-51/53

S: (1/2-)35-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 606-35-9 EC No - No 609-011-00-0

>Hänvisning till >

ES: 2,4,6-trinitroanisol

DA: 2,4,6-trinitroanisol

DE: 2,4,6-Trinitroanisol

EL: 2,4,6-ôñéíéôñïáíéóüëç

EN: 2,4,6-trinitroanisole

FR: 2,4,6-trinitroanisol; picrate de méthyle

IT: 2,4,6-trinitroanisolo

NL: 2,4,6-trinitroanisool

PT: 2,4,6-trinitroanisol; picrato de metilo

FI: 2,4,6-trinitroanisoli

SV: 2,4,6-trinitroanisol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

Xn; R 20/21/22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-20/21/22-51/53

S: (2-)35-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 602-99-3 EC No 210-027-1 No 609-012-00-6

>Hänvisning till >

ES: 2,4,6-trinitro-m-cresol

DA: 2,4,6-trinitro-m-cresol

DE: 2,4,6-Trinitro-m-kresol

EL: 2,4,6-ôñéíéôñï-ì-êñåóüëç

EN: 2,4,6-trinitro-m-cresol

FR: 2,4,6-trinitro-m-crésol

IT: 2,4,6-trinitro-m-cresolo

NL: 2,4,6-trinitro-m-kresol

PT: 2,4,6-trinitro-m-cresol

FI: 2,4,6-trinitro-m-kresoli

SV: 2,4,6-trinitro-m-kresol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

R 4

Xn; R 20/21/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-4-20/21/22

S: (2-)35

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 632-92-8 EC No 211-187-5 No 609-013-00-1

>Hänvisning till >

ES: 2,4,6-trinitro-m-xileno

DA: 2,4,6-trinitro-m-xylen

DE: 2,4,6-Trinitro-m-xylol

EL: 2,4,6-ôñéíéôñï-ì-îõëüëéï

EN: 2,4,6-trinitro-m-xylene

FR: 2,4,6-trinitro-m-xylène

IT: 2,4,6-trinitro-m-xilene

NL: 2,4,6-trinitro-m-xyleen

PT: 2,4,6-trinitro-m-xileno

FI: 2,4,6-trinitro-m-ksyleeni

SV: 2,4,6-trinitro-m-xylen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

Xn; R 20/21/22

R 33

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-20/21/22-33

S: (2-)35

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 15245-44-0 EC No 239-290-0 No 609-019-00-4

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 2,4,6-trinitro-m-fenilendioxido de plomo

DA: bly-2,4,6-trinitro-m-phenylendioxid; blystyphnat

DE: Blei-2,4,6-trinitro-m-phenylendioxid

EL: 2,4,6-ôñéíéôñïñåæïñêéíéêüò ìüëõâäïò 7 óôõöíéêüò ìüëõâäïò

EN: lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide; lead 2,4,6-trinitrorecorcinoxide; lead styphnate

FR: 2,4,6-trinitro-m-phénylate de plomb; 2,4,6-trinitrorésorcinate de plomb; tricinate

IT: diossido di piombo e 2,4,6-trinitro-m-fenilene

NL: lood-2,4,6-trinitro-m-fenyleendioxide

PT: 2,4,6-trinitrorresorcinato de chumbo; tricinato

FI: lyijy-2,4,6-trinitro-m-fenyleenidioksidi; lyijy-2,4,6-trinitroresorsiinioksidi, lyijystyfnaatti

SV: bly-2,4,6-trinitro-1,3-fenylendioxid; blystyfnat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 3

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 20/22

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-3-20/22-33-50/53-62

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 534-52-1 EC No 208-601-1 No 609-020-00-X

>Hänvisning till >

ES: DNOC; 4,6-dinitro-o-cresol

DA: DNOC; 2-methyl-4,6-dinitrophenol

DE: DNOC; 4,6-Dinitro-o-kresol

EL: DNOC; 4,6-äéíéôñï-ï-êñåæüëç

EN: DNOC; 4,6-dinitro-o-creosol

FR: DNOC; 4,6-dinitro-o-crésol

IT: DNOC; 4,6-dinitro-o-cresolo

NL: DNOC; 4,6-dinitro-o-kresol

PT: DNOC; 4,6-dinitro-o-cresol

FI: DNOC; 4,6-dinitro-o-kresoli

SV: DNOC; 4,6-dinitro-o-kresol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

T+; R 26/27/28

Xi; R 38-41

R 43

R 44

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-38-40-41-43-44-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1420-07-1 EC No 215-813-8 No 609-030-00-4

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 2-ter-butil-4,6-dinitrofenol; dinoterb

DA: dinoterb; 2-tert-butyl-4,6-dinitrophenol

DE: Dinoterb; 2-tert-Butyl-4,6-dinitrophenol

EL: dinoterb; 2-ôñéôïôáãÞò âïõôõëï-4,6-äéíéôñïöáéíüëç

EN: dinoterb; 2-tert-butyl-4,6-dinitrophenol

FR: dinoterbe; 2-tert-butyl-4,6-dinitrophénol

IT: dinoterb; 2-terz-butil-4,6-dinitrofenolo

NL: dinoterb; 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol

PT: dinoterbe; 2-terc-butil-4,6-dinitrofenol

FI: dinoterbi

SV: dinoterb; 2-(1,1-dimetyletyl)-4,6-dinitrofenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 2; R 61

T+; R 28

T; R 24

R 44

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-24-28-44-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 609-031-00-X

NOTA A

NOTA E

ES: sales y ésteres de dinoterb

DA: salte og estere af dinoterb

DE: Salze und Ester des Dinoterb

EL: Üëáôá êáé åóôÝñåò ôïõ dinoterb

EN: salts and esters of dinoterb

FR: sels et esters de dinoterbe

IT: sali ed esteri di dinoterb

NL: zouten en esters van dinoterb

PT: sais e ésteres de dinoterbe

FI: dinoterbin suolat ja esterit

SV: salter och estrar av dinoterb

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 2; R 61

T+; R 28

T; R 24

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-24-28-50/53

S: 45-53-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 581-89-5 EC No 209-474-5 No 609-038-00-8

>Hänvisning till >

ES: 2-nitronaftaleno

DA: 2-nitronaphthalen

DE: 2-Nitronaphthalin

EL: 2-íéôñïíáöèáëÝíéï

EN: 2-nitronaphthalene

FR: 2-nitronaphtalène

IT: 2-nitronaftalene

NL: 2-nitronaftaleen

PT: 2-nitronaftaleno

FI: 2-nitronaftaleeni

SV: 2-nitronaftalen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 92-93-3 EC No 202-204-7 No 609-039-00-3

>Hänvisning till >

ES: 4-nitrobifenilo

DA: 4-nitrobiphenyl

DE: 4-Nitrobiphenyl

EL: 4-íéôñïäéöáéíýëéï

EN: 4-nitrobiphenyl

FR: 4-nitrobiphényle

IT: 4-nitrobifenile

NL: 4-nitrobifenyl

PT: 4-nitrobifenilo

FI: 4-nitrobifenyyli

SV: 4-nitrobifenyl

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-51-53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1836-75-5 EC No 217-406-0 No 609-040-00-9

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: nitrofene (ISO); 2,4-diclorofenil 4-nitrofenil éter

DA: nitrofen (ISO); 2,4-dichlorphenyl-4-nitrophenylether

DE: nitrofen (ISO); 2,4-Dichlorphenyl-4-nitrophenylether

EL: nitrofen (ISO); 2,4-äé÷ëùñïöáéíõëï-4-íéôñïöáéíõëéêüò áéèÝñáò

EN: nitrofen (ISO); 2,4-dichlorophenyl 4-nitrophenyl ether

FR: nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle

IT: nitrofen (ISO); ossido di 2,4-diclorofenile e 4-nitrofenile

NL: nitrofeen (ISO); 2,4-dichloorfenyl-4-nitrofenylether

PT: nitrofene (ISO); éter 2,4-diclorofenilo 4-nitrofenílico

FI: nitrofeeni (ISO)

SV: nitrofen (ISO); 1-(4-nitrofenoxi)-4,6-diklorbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Repr. Cat. 2; R 61

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-61-22-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 117-18-0 EC No 204-178-2 No 609-044-00-0

>Hänvisning till >

ES: tecnaceno (ISO); 1,2,4,5-tetracloro-3-nitrobenceno

DA: tecnazen (ISO); 1,2,4,5-tetrachlor-3-nitrobenzen

DE: Tecnazen (ISO); 1,2,4,5-Tetrachlor-3-nitrobenzol

EL: tecnazene (ISO); 1,2,4,5-ôåôñá÷ëùñï-3-íéôñïâåíæüëéï

EN: tecnazene (ISO); 1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene

FR: tecnazène (ISO); 1,2,4,5-tétrachloro-3-nitrobenzène

IT: tecnazene (ISO); 1,2,4,5-tetracloro-3-nitrobenzene

NL: tecnazeen (ISO); 1,2,4,5-tetrachloor-3-nitrobenzeen

PT: tecnazena (ISO); 1,2,4,5-tetracloro-3-nitrobenzeno

FI: teknatseeni (ISO)

SV: teknazen (ISO); 1,2,4,5-tetraklor-3-nitrobenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 103-33-3 EC No 203-102-5 No 611-001-00-6

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: azobenceno

DA: azobenzen

DE: Azobenzol

EL: áæùâåíæüëéï

EN: azobenzene

FR: azobenzène

IT: azobenzene; difenildiazene

NL: azobenzeen

PT: azobenzeno

FI: atsobentseeni

SV: azobensen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 20/22-48/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-20/22-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 60-09-3 EC No 200-453-6 No 611-008-00-4

>Hänvisning till >

ES: 4-aminoazobenceno

DA: 4-aminoazobenzen

DE: 4-Aminoazobenzol

EL: 4-áìéíïáæïâåíæüëéï

EN: 4-aminoazobenzene; 4-phenylazoaniline

FR: 4-aminoazobenzène

IT: 4-amminoazobenzene

NL: 4-aminoazobenzeen

PT: 4-aminoazobenzeno

FI: 4-aminoatsobentseeni

SV: 4-aminoazobenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 117409-78-6 EC No 403-650-7 No 611-013-00-1

>Hänvisning till >

ES: 1-hidroxi-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-metil-4-(2-metoxi-4-(3-sulfonatofenilazo)fenilazo)fenilazo)naftaleno-3-sulfonato de trilitio

DA: trilithium-1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalen-3-sulfonat

DE: Trilithium-1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalen-3-sulfonat

EL: 1-õäñïîõ-7-(3-óïõëöïíéêïáíéëéíï)-2-(3-ìåèõëï-4-(2-ìåèïîõ-4-(3-óïõëöïíéêïöáéíõëáæù)öáéíõëáæù)öáéíõëáæù)-íáöèáëåíï-3-óïõëöïíéêü ôñéëßèéï

EN: trilithium-1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate

FR: 1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-méthyl-4-(2-méthoxy-4-(3-sulfonatophénylazo)phénylazo)phénylazo)naphtalène-3-sulfonate de trilithium

IT: 1-idrossi-7-(3-solfonatoanilino)-2-(3-metil-4-(2-metossi-4-(3-solfonatofenilazo)fenilazo)fenilazo)naftalen-3-solfonato di trilitio

NL: trilithium-1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatofenylazo)fenylazo)fenylazo)naftaleen-3-sulfonaat

PT: 1-hidroxi-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-metil-4-(2-metoxi-4-(3-sulfonatofenilazo)fenilazo)fenilazo)naftaleno-3-sulfonato de trilitio

FI: trilithium-1-hydroksi-7-(3-sulfonaattoanilino)-2-(3-metyyli-4-(2-metoksi-4-(3-sulfonaattofenyyliatso)fenyyliatso)fenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaatti

SV: trilitium-1-hydroxi-7-(3-sulfonatoanilino)-2-[3-metyl-4-(2-metoxi-4-(3-sulfonatofenylazo)fenylazo)fenylazo]naftalen-3-sulfonat

Cas No 117409-78-6 EC No 403-650-7 No 611-013-00-1

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-51/53

S: (2-)35-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 106-50-3 EC No 203-404-7 No 612-028-00-6

>Hänvisning till >

ES: p-fenilendiamina

DA: p phenylendiamin

DE: p-Phenylendiamin

EL: ð-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: p-phenylenediamine

FR: p-phénylènediamine

IT: p-fenilendiamina

NL: p-fenyleendiamine

PT: p-fenilenodiamina

FI: p-fenyleenidiamiini

SV: p-fenylendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-36-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 624-18-0 EC No 210-834-9 No 612-029-00-1

>Hänvisning till >

ES: benceno-1,4-diamina, diclorhidrato

DA: benzen-1,4-diamindihydrochlorid

DE: Benzol-1,4-diamindihydrochlorid; 1,4-Phenylendiamin-dihydrochloride

EL: âåíæïëï-1,4-äéáìßíç äéõäñï÷ëùñéêÞ

EN: benzene-1,4-diamine dihydrochloride; p-phenylenediamine dihydrochloride

FR: dichlorhydrate de benzène-1,4-diamine; dichlorhydrate de p-phénylènediamine

IT: benzen-1,4-diamina, dicloridrato

NL: benzeen-1,4-diaminedihydrochloride

PT: benzeno-1,4-diamina, dicloridrato

FI: p-fenyleenidiamiinidihydrokloridi; bentseeni-1,4-diamiinidihydrokloridi

SV: p-fenylendiamindihydroklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-36-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 615-50-9 6369-59-1 EC No 210-431-8 228-871-4 No 612-030-00-7

>Hänvisning till >

ES: sulfato de 2-metil-p-fenilendiamina

DA: 2-methyl-p-phenylendiaminsulfat

DE: 2-Methyl-p-phenylendiaminsulfat; Toluylen-2,5-diaminsulfat

EL: èåééêç 2-ìåèõëï-ð-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 2-methyl-p-phenylenediamine sulphate

FR: sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine; sulfate de 2,5-diaminotoluène

IT: solfato di 2-metil-p-fenilendiamina; 2,5-diaminotoluene solfato

NL: 2-methyl-p-fenyleendiaminesulfaat

PT: sulfato de 2-metil-p-fenilenodiamina

FI: 2-metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti

SV: 2-metyl-p-fenylendiaminsulfat; 2-metyl-1,4-benzendiaminsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 20/21

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21-25-43-51/53

S: (1/2-)24-37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 92-87-5 EC No 202-199-1 No 612-042-00-2

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: bencidina; 4,4'-diaminobifenilo

DA: benzidin; 4,4'-diaminobiphenyl

DE: Benzidin; 4,4'-Diaminobiphenyl

EL: âåíæéäßíç; 4,4'-äéáìéíïäéöáéíýëéï

EN: benzidine; 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine; 4,4'-diaminobiphenyl; biphenyl-4,4'-ylenediamine

FR: benzidine; 4,4'-diaminobiphényle

IT: benzidina; 4,4'-diaminobifenile; 1,1'-bifenil-4,4' diamina

NL: benzidine; 4,4'-diaminobifenyl

PT: benzidina; 4,4'-diaminobifenilo

FI: bentsidiini; 4,4'-diaminobifenyyli

SV: benzidin; 1,1'-bifenyl-4,4'-diamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-22-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 612-82-8 64969-36-4 74753-18-7 EC No 210-322-5 265-294-7 277-985-0 No 612-081-00-5

NOTA A

NOTA E

ES: sales de 4,4'-bi-o-toluidina

DA: salte af 4,4'-bi-o-toluidin

DE: Salze von 4,4'-Bi-o-toluidin; Salze von 3,3'-Dimethylbenzidin

EL: Üëáôá ôçò 4,4'-äé-ï-ôïëïûäßíçò

EN: salts of 4,4'-bi-o-toluidine; salts of 3,3'-dimethylbenzidine; salts of o-tolidine

FR: sels de 4,4'-bi-o-toluidine; sels de o-tolidine; sels de 3,3'-diméthylbenzidine

IT: 4,4'-bi-o-toluidina sali; 3,3'-dimetilbenzidina sali

NL: zouten van 4,4'-bi-o-toluidine

PT: sais de 4,4'-bi-o-toluidina; sais de 3,3'-dimetilbenzidina; sais de o-tolidina

FI: 4,4'-bi-o-toluidiinin suolat; 3,3'-dimetyylibentsidiinin suolat

SV: 4,4'-bi-o-toluidin, salter; 3,3'-dimetylbenzidin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-22-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 62-56-6 EC No 200-543-5 No 612-082-00-0

>Hänvisning till >

ES: tiourea; tiocarbamida

DA: thiourinstof; thiourea

DE: Thioharnstoff

EL: èåéïïõñßá; èåéïõñßá; èåéïêáñâáìßäç

EN: thiourea; thiocarbamide

FR: thiourée

IT: tiourea

NL: thioureum; thiocarbamide

PT: tioureia; tiocarbamida

FI: tiourea; tiokarbamidi

SV: tiourea

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 3; R 63

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-51/53-63

S: (2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-80-7 EC No 202-453-1 No 612-099-00-3

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 4-metil-m-fenilendiamina

DA: 4-methyl-m-phenylendiamin

DE: 4-Methyl-m-phenylendiamin; Toluylen-2,4-diamin

EL: 4-ìåèõëï-ì-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 4-methyl-m-phenylenediamine; 2,4-toluenediamine

FR: 4-méthyl-m-phénylènediamine; toluène-2,4-diamine

IT: 4-metil-m-fenilendiamina

NL: 4-methyl-m-fenyleendiamine

PT: 4-metil-m-fenilendiamina

FI: 4-metyyli-m-fenyleenidiamiini

SV: 4-metyl-m-fenylendiamin; 4-metyl-1,3-benzendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 36

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-21-25-36-43-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 823-40-5 EC No 212-513-9 No 612-111-00-7

>Hänvisning till >

ES: 2-metil-m-fenilenodiamina

DA: 2-methyl-m-phenylendiamin

DE: 2-Methyl-m-phenylendiamin; Toluylen-2,6-diamin

EL: 2-ìåèõëï-ì-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 2-methyl-m-phenylenediamine; 2,6-toluenediamine

FR: 2-méthyl-m-phénylènediamine; toluène-2,6-diamine

IT: 2-metil-m-fenilendiamina; toluene-2,6-diamina

NL: 2-methyl-m-fenyleendiamine

PT: 2-metil-m-fenilenodiamina

FI: 2-metyyli-m-fenyleenidiamiini

SV: 2-metyl-m-fenylendiamin; 2-metyl-1,3-benzendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 21/22

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-40-43-51/53

S: (2-)24-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-70-5 EC No 202-442-1 No 612-125-00-3

>Hänvisning till >

ES: 2-metil-p-fenilendiamina

DA: 2-methyl-p-phenylendiamin

DE: 2-Methyl-p-phenylendiamin; Toluylen-2,5-diamin

EL: 2-ìåèõëï-ð-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 2-methyl-p-phenylenediamine; 2,5-toluenediamine

FR: 2-méthyl-p-phénylènediamine; toluène-2,5-diamine

IT: 2-metil-p-fenilendiamina; 2,5-diaminotoluene

NL: 2-methyl-p-fenyleendiamine

PT: 2-metil-p-fenilenodiamina

FI: 2-metyyli-p-fenyleenidiamiini

SV: 2-metyl-p-fenylendiamin; 2-metyl-1,4-benzendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 20/21

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21-25-43-51/53

S: (1/2-)24-37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 65321-67-7 EC No 265-697-8 No 612-126-00-9

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: sulfato de tolueno-2,4-diamonio

DA: toluen-2,4-diammoniumsulfat

DE: Toluol-2,4-diammoniumsulfat; Toluylen-2,4-diaminsulfat

EL: èåééêü ôïëïõåíï-2,4-äéáììþíéï

EN: toluene-2,4-diammonium sulphate; 4-methyl-m-phenylenediamine sulfate

FR: sulfate de toluène-2,4-diammonium

IT: solfato di toluen-2,4-diammonio; 4-metil-m-fenilendiamina solfato

NL: tolueen-2,4-diammoniumsulfaat

PT: sulfato de tolueno-2,4-diamónio

FI: tolueeni-2,4-diammoniumsulfaatti; 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinisulfaatti

SV: toluen-2,4-diammoniumsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 36

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-21-25-36-43-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1014-69-3 EC No 213-800-1 No 613-007-00-4

>Hänvisning till >

ES: desmetrina (ISO); 6-isopropilamino-2-metilamino-4-metiltio-1,3,5-triazina

DA: desmetryn (ISO); 6-isopropylamino-2-methylamino-4-methylthio-1,3,5-triazin

DE: Desmetryn (ISO); 6-Isopropylamino-2-methylamino-4-methylthio-1,3,5-triazin

EL: desmetryn (ISO); 6-éóïðñïðõëáìéíï-2-ìåèõëáìéíï-4-ìåèõëïèåéï-1,3,5-ôñéáæßíç

EN: desmetryne (ISO); 6-isopropylamino-2-methylamino-4-methylthio-1,3,5-triazine

FR: desmétryne (ISO); 6-isopropylamino-2-méthylamino-4-méthylthio-1,3,5-triazine

IT: desmetrina (ISO); N²-isopropil-N4-metil-6-metiltio-1,3,5-triazin-2,4-diamina

NL: desmetryn (ISO); 6-isopropylamino-2-methylamino-4-methylthio-1,3,5-triazine

PT: desmetrine (ISO); 6-isopropilamino-2-metilamino-4-metiltio-1,3,5-triazina

FI: desmetryyni (ISO); 6-isopropyyliamino-4-metyyliamino-4-metyylitio-1,3,5-triatsiini

SV: desmetryn (ISO); 6-isopropylamino-2-metylamino-4-metyltio-1,3,5-triazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 533-74-4 EC No 208-576-7 No 613-008-00-X

>Hänvisning till >

ES: dazomet (ISO); tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tiona

DA: dazomet (ISO); tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion

DE: Dazomet (ISO); Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion

EL: dazomet (ISO); ôåôñáûäñï-3,5-äéìåèõëï-1,3,5-èåéáäéáæéíï-2-èåéüíç

EN: dazomet (ISO); tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

FR: dazomet (ISO); tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

IT: dazomet (ISO); 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinan-2-tione

NL: dazomet (ISO); tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thion

PT: dazomete (ISO); tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadianina-2-tiona

FI: datsometti (ISO); tetrahydro-3,5-dimetyyli-1,3,5-tiadiatsiini-2-tioni

SV: dazomet (ISO); tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazin-2-tion

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36-50/53

S: (2-)15-22-24-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 834-12-8 EC No 212-634-7 No 613-010-00-0

>Hänvisning till >

ES: ametrina (ISO); 2-etilamino-4-isopropilamino-6-metiltio-1,3,5-triazina

DA: ametryn (ISO); 2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin

DE: Ametryn (ISO); 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin

EL: ametryn (ISO); 2-áéèõëáìéíï-4-éóïðñïðõëáìéíï-6-ìåèõëïèåéï-1,3,5-ôñéáæßíç

EN: ametryn (ISO); 2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine

FR: amétryne (ISO); 2-éthylamino-4-isopropylamino-6-méthylthio-1,3,5-triazine

IT: ametrina (ISO); N²-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazin-2,4-diamina

NL: ametryn (ISO); 2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine

PT: ametrina (ISO); 2-etilamino-4-isopropilamino-6-metiltio-1,3,5-triazina

FI: ametryni (ISO); 2-etyyliamino-4-isopropyyliamino-6-metyylitio-1,3,5-triatsiini

SV: ametryn (ISO); 2-etylamino-4-isopropylamino-6-metyltio-1,3,5-triazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 25057-89-0 EC No 246-585-8 No 613-012-00-1

>Hänvisning till >

ES: bentazona (ISO); 2,2-dióxido de 3-isopropil-2,1,3-benzotiadiazina-4-ona

DA: bentazon (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-on-2,2-dioxid

DE: Bentazon (ISO); 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-on-2,2-dioxid

EL: bentazone (ISO); 2,2-äéïîåßäéï ôçò 3-éóïðñïðõëï-2,1,3-âåíæïèåéáäéáæéí-4-üíçò

EN: bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide

FR: bentazone (ISO); 2,2-dioxyde de 3-isopropil-2,1,3-benzothiadiazine-4-one

IT: bentazone (ISO); 2,2-diossido di 3-isopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-one

NL: bentazon (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-on-2,2-dioxide

PT: bentazona (ISO); 2,2-dióxido de 3-isopropil-2,1,3-benzotiadiazina-4-ona

FI: bentatsoni (ISO); 3-isopropyyli-2,1,3-bentsotiadiatsiini-4-oni-2,2-dioksidi

SV: bentazon (ISO); 3-isopropyl-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 21725-46-2 EC No 244-544-9 No 613-013-00-7

>Hänvisning till >

ES: cianazina (ISO); 2-(4-cloro-6-etilamino-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-metilpropionitrilo

DA: cyanazin (ISO); 2-(4-chlor-6-ethylamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methyl propionitrol

DE: Cyanazin (ISO); 2-(4-Chlor-6-ethylamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methylpropionitril

EL: cyanazine (ISO); 2-(4-÷ëùñï-6-áéèõëáìéíï-1,3,5-ôñéáæéí-2-õëáìéíï)-ìåèõëïðñïðéïíéôñßëéï

EN: cyanazine (ISO); 2-(4-chloro-6-ethylamino-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-methylpropionitrile

FR: cyanazine (ISO); 2-(4-chloro-6-éthylamino-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-méthylpropionitrile

IT: cianazina (ISO); 2-(4-cloro-6-etilammino-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-metilpropionitrile

NL: cyanazine (ISO); 2-(4-chloor-6-ethylamino-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-methylpropionitril

PT: cianazina (ISO); 2-(4-cloro-6-etilamino-1,3,5-triazina-2-ilamino)-2-metilpropionitrilo

FI: syanatsiini (ISO); 2-(4-kloori-6-etyyliamino-1,3,5-triatsiini-2-yyliamino)-2-metyylipropionitriili

SV: cyanazin (ISO); 2-klor-4-(1-cyano-1-metyletylamino)-6-etylamino-1,3,5-triazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 14255-88-0 EC No 238-134-9 No 613-015-00-8

>Hänvisning till >

ES: fenazaflor (ISO); 5,6-dicloro-2-trifluorometilbencimidazol-1-carboxilato de fenilo

DA: fenazaflor (ISO); phenyl-5,6-dichlor-2-trifluormethylbenzimidazol-1-carboxylat

DE: Fenazaflor (ISO); Phenyl-5,6-dichlor-2-trifluormethylbenzimidazol-1-carboxylat

EL: fenazaflor (ISO); 5,6-äé÷ëùñï-2-ôñéöèïñïìåèõëïâåíæéìéäáæïëï-1-êáñâïîõëéêü öáéíýëéï

EN: fenazaflor (ISO); phenyl 5,6-dichloro-2-trifluoromethylbenzimidazole-1-carboxylate

FR: fénazaflor (ISO); 5,6-dichloro-2-trifluorométhylbenzimidazole-1-carboxylate de phényle

IT: fenazaflor (ISO); 5,6-dicloro-2-trifluorometilbenzimidazol-1-carbossilato di fenile

NL: fenazafloor (ISO); fenyl-5,6-dichloor-2-trifluormethylbenzimidazool-1-carboxylaat

PT: fenazaflor (ISO); 5,6-dicloro-2-trifluorometilbenzimidazole-1-carboxilato de fenilo

FI: fenatsaflori (ISO); fenyyli-5,6-dikloori-2-trifluorimetyylibentsimidatsoli-1-karboksylaatti

SV: fenazaflor (ISO); fenyl-5,6-diklor-2-(trifluormetyl)benzimidazol-1-karboxylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 3878-19-1 EC No 223-404-0 No 613-016-00-3

>Hänvisning till >

ES: fuberidazol; 2-(2-furil)-bencimidazol

DA: fuberidazol; 2-(2-furyl)-benzimidazol

DE: Fuberidazol; 2-(2-Furyl)-benzimidazol-1,3

EL: fuberidazole; öïõìðåñéäáæüë; 2-(2-öïõñõëï)-âåíæéìéäáæüëéï

EN: fuberidazole; 2-(2-furyl)benzimidazole

FR: fuberidazole; fubéridazole; 2-(2-furyl)benzimidazole

IT: fuberidazolo; fuberidazole; 2-(2'-furil)-benzimidazolo

NL: fuberidazool; fuberidazol; 2-(2-furyl)-benzimidazool-1,3

PT: fuberidazole; 2-(2'-furil)benzimidazole

FI: fuberidatsoli (ISO); 2-(2-furyyli)bentsimidatsoli

SV: fuberidazol; 2-(2-furyl)benzimidazol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)22-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 613-018-00-4

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: morfamcuat y sus sales; ion-1,1'-bis(3,5-dimetilmorfolinocarbonilmetil)-4,4'-bipiridilio

DA: morfamquat salte; 1,1'-bis(3,5-dimethylmorpholinocarbonylmethyl)-4,4'-dipyridyl

DE: Morfamquat und seine Salze; 1,1'-bis(3,5-Dimethylmorpholinocarbonylmethyl)-4,4'-bipyridilium

EL: ìïñöáìêïõÜô êáé Üëáôá ôïõ; éüí ôïõ 1,1'-äéó(3,5-äéìåèõëïìïñöïëëéíïêáñâïíïõëïìåèõëï)-4,4'-äéðõñéäéëßïõ

EN: morfamquat and salts; 1,1'-bis(3,5-dimethylmorpholinocarbonylmethyl)-4,4'-bipyridilium ion

FR: morfamquat et ses sels; 1,1'-bis(3,5-diméthylmorpholinocarbonylméthyl)-4,4'-bipyridilium

IT: morfamquat e i suoi sali; 1,1'-bis(3,5-dimetilmorfolinocarbonilmetil)-4,4'-bipiridilio

NL: morfamquat en zijn zouten; 1,1'-bis(3,5-dimethylmorpholinocarbonylmethyl)-4,4'-dipyridilium

PT: morfanquato e seus sais; 1,1'-bis(3,5-dimetilmorfolinocarbonilmetil)-4,4'-dipiridínio

FI: morfamkvatti ja suolat; 1,1'-bis-(3,5-dimetyylimorfoliinikarbonyylimetyyli)-4,4'-bipyridiliumioni

SV: salter av morfamkvat; 1,1'-bis(3,5-dimetylmorfolinokarbonylmetyl)-4,4'-dipyridyliumsalter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36/37/38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36/37/38-52/53

S: (2-)22-36-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 24602-86-6 EC No 246-347-3 No 613-020-00-5

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: tridemorf (ISO); 2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina

DA: tridemorph (ISO); 2,6-dimethyl-4-tridecylmorpholin

DE: Tridemorph (ISO); 2,6-Dimethyl-4-tridecylmorpholin

EL: tridemorph (ISO); 2,6-äéìåèõëï-4-ôñéäåêõëïìïñöïëßíç

EN: tridemorph (ISO); 2,6-dimethyl-4-tridecylmorpholine

FR: tridémorphe (ISO); 2,6-diméthyl-4-tridécylmorpholine

IT: tridemorf (ISO); 2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina

NL: tridemorf (ISO); 2,6-dimethyl-4-tridecylmorfoline

PT: tridemorfe (ISO); 2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina

FI: tridemorfi (ISO); 2,6-dimetyyli-4-tridekyylimorfoliini

SV: tridemorf (ISO); 2,6-dimetyl-4-tridecylmorfolin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 2; R 61

Xn; R 20/22

Xi; R 38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-20/22-38-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 3347-22-6 EC No 222-098-6 No 613-021-00-0

>Hänvisning till >

ES: ditianona (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioxonafto (2,3-b)(1,4)ditiazina 2,3-dicarbonitrilo

DA: dithianon (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho(2,3-b)(1,4)dithiazin-2,3-dicarbonitril

DE: Dithianon (ISO); 5,10-Dihydro-5,10-dioxonaphtho(2,3-b)(1,4)dithiazin-2,3-dicarbonitril

EL: dithianon (ISO); 5,10-äéõäñï-5,10-äéïîïíáöèï(2,3-b)(1,4)äéèåéáæéíï-2,3-äéêáñâïíéôñßëéï

EN: dithianon (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho(2,3-b)(1,4)dithiazine-2,3-dicarbonitrile

FR: dithianon (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioxonaphto(2,3-b)(1,4)dithiazine-2,3-dicarbonitrile

IT: ditianon (ISO); 5,10-diidro-5,10-diossonafto [2,3-b]-1,4-diti-in-2,3-dicarbonitrile

NL: dithianon (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioxonafto(2,3-b)(1,4)dithiazine-2,3-dicarbonitril

PT: ditianone (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioxonafto (2,3-b)(1,4)ditiazina-2,3-dicarbonitrilo

FI: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili

SV: ditianon (ISO); 2,3-dicyano-1,4-ditiaantrakinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)24-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 613-022-00-6

ES: piretrinas incluyendo las cinerinas

DA: pyrethriner indeholdende cineriner

DE: Pyrethrine einschließlich Cinerine

EL: ðõñåèñßíåò; óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ïé êéíåñßíåò

EN: pyrethrins including cinerins

FR: pyréthrines y compris cinérines

IT: piretrine, comprese le cinerine

NL: pyrethrinen met inbegrip van cinerinen

PT: piretrinas, incluindo cinerinas

FI: pyretriinit mukaanluettuna sineriinit

SV: pyretriner inberäknat cineriner

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121-21-1 EC No 204-455-8 No 613-023-00-1

>Hänvisning till >

ES: [1R-[1á[S*(Z)],3â]]-crisantemato de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enilo; piretrina I

DA: 2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1á[S*(Z)],3â]]-chrysanthemat; pyrethrin I

DE: 2-Methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1á[S*(Z)],3â]]-chrysanthemat; Pyrethrin I

EL: [1R-[1á[S*(Z)],3â]]-÷ñõóáíèåìéêü 2-ìåèõë-4-ïîï-3-(ðåíôá-2,4-äéåíõëï)êõêëïðåíô-2-åíýëéï; ðõñåèñßíç É

EN: 2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl [1R-[1á[S*(Z)],3â]]-chrysanthemate; pyrethrin I

FR: [1R-[1á[S*(Z)],3â]]-chrysanthémate de 2-méthyl-4-oxo-3-(penta-2,4-diényl)cyclopent-2-ényle; pyréthrines I

IT: [1R-[1á[S*(Z)],3â]]-crisantemato di 2-metil-4-osso-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enile; piretrina I

NL: 2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1á[S*(Z)],3â]]-chrysanthemaat; pyrethrine I

PT: [1R-[1á[S*(Z)],3â]]-crisântemato de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enilo; piretrina I

FI: 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1á[S*(Z)],3â]]-krysantemaatti; pyretriini I

SV: pyretrin I; 2-metyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl[1R-[1á[S*(Z)],3â]]krysantemat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121-29-9 EC No 204-462-6 No 613-024-00-7

>Hänvisning till >

ES: [1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 2-metil- 4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enilo; piretrina II

DA: 2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat; pyrethrin II

DE: 2-Methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat; 2,2-Dimethyl-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxo-prop-1-enyl)- cyclopropan-carbonsäure-O-(+)cis-4-[3-methyl-2-2(penta-2,4-dienyl)-cyclopent-2-en-1-on]-ester; Pyrethrin II

EL: [1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-ìåèïîõ-2-ìåèõë-3-ïîïðñïð-1-åíõëï)-2,2-äéìåèõëïêõêëïðñïðÜíéïêáñâïîõëéêü 2-ìåèõë-4-ïîï-3- (ðåíôá-2,4-äéåíõëï)êõêëïðåíô-2-åíýëéï; ðõñåèñßíç ÉÉ

EN: 2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl[1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; pyrethrin II

FR: [1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-méthoxy-2-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 2-méthyl-4-oxo-3-(penta-2,4-diényl)cyclopent-2-ényle; pyréthrines II

IT: [1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-metossi-2-metil-3-ossoprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enile; piretrina II

NL: 2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl-[1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat; pyrethrine II

PT: [1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enilo; piretrina II

FI: 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1á[S*(Z)](3b)-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-oksoprop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; pyretriini II

SV: pyretrin II; 2-metyl 4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl[1R-[1á[S*(Z)](3â)-3-(3-metoxi-2-metyl- 3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

Cas No 121-29-9 EC No 204-462-6 No 613-024-00-7

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2782-57-2 EC No 220-487-5 No 613-029-00-4

>Hänvisning till >

ES: dicloro-1,3,5-triazinatriona

DA: dichlor-1,3,5-triazintrion

DE: Dichlor-1,3,5-triazintrion

EL: äé÷ëùñï-1,3,5-ôñéáæéíïôñéüíç

EN: dichloro-1,3,5-triazinetrione; dichloroisocyanuric acid

FR: dichloro-1,3,5-triazinetrione; acide dichloroisocyanurique

IT: dicloro-1,3,5-triazintrione

NL: dichloor-1,3,5-triazinetrion

PT: dicloro-1,3,5-triazinatriona; ácido dicloroisocianúrico

FI: dikloori-1,3,5-triatsiinitrioni; dikloori-isosyanuurihappo

SV: diklorisocyanursyra; 1,3-diklor-1,3,5-triazin-2,4,6-trion

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Xn; R 22

R 31

Xi; R 36/37

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 8-22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2] EC No 218-828-8 [1] 220-767-7 [2] No 613-030-00-X

>Hänvisning till >

ES: trocloseno potasico [1]; trocloseno sódico [2]

DA: troclosenkalium [1]; troclosennatrium [2]

DE: Troclosenkalium [1]; Troclosennatrium [2]

EL: ôñïêëïóÝíéï êáëßïõ [1]; ôñïêëïóÝíéï íáôñßïõ [2]

EN: troclosene potassium [1]; troclosene sodium [2]

FR: troclosène potassique [1]; troclosène sodique [2]; sel de potassium de l'acide dichloroisocyanurique [1]; sel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique [2]

IT: troclosene potassico [1]; troclosene sodico [2]

NL: trocloseenkalium [1]; trocloseennatrium [2]

PT: trocloseno potassio [1]; trocloseno sodio [2]; sal de potássio do ácido dicloroisocianúrico [1]; sal de sódio do ácido dicloroisocianúrico [2]

FI: trokloseenikalium [1]; trokloseeninatrium [2]

SV: kaliumdiklorisocyanurat [1]; natriumdiklorisocyanurat [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Xn; R 22

R 31

Xi; R 36/37

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 8-22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 51580-86-0 EC No 220-767-7 No 613-030-01-7

>

Hänvisning till >

ES: trocloseno sódico, dihidrato

DA: troclosennatrium, dihydrat

DE: Troclosennatrium, dihydrat

EL: ôñïêëïóÝíéï íáôñßïõ, äéÝíõäñï

EN: troclosene sodium, dihydrate

FR: troclosène sodique, dihydrate; sel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique dihydraté

IT: troclosene sodico, diidrato

NL: trocloseennatrium, dihydraat

PT: trocloseno sodio, dihidrato; dicloroisocianurato sódico dihidrato

FI: trikloseeninatrium dihydraatti; natriumdikloori-isosyanuraatti, dihydraatti

SV: natriumdiklorisocyanurat, dihydrat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 31

Xi; R 36/37

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 87-90-1 EC No 201-782-8 No 613-031-00-5

>Hänvisning till >

ES: sincloseno

DA: symclosen

DE: Symclosen

EL: óõìêëïóÝíéï

EN: symclosene; trichloroisocyanuric acid; trichloro-1,3,5-triazinetrion

FR: symclosène; trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione; acide trichloroisocyanurique

IT: simclosene; acido tricloroisocianurico

NL: symcloseen

PT: sincloseno; tricloro-s-triazina-2,4,6-triona; ácido tricloroisocianúrico

FI: symkloseeni; trikloori-isosyanuurihappo

SV: triklorisocyanursyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Xn; R 22

R 31

Xi; R 36/37

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 8-22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 75-55-8 EC No 200-878-7 No 613-033-00-6

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 2-metilaziridina

DA: 2-methylaziridin; propylenimin

DE: 2-Methylaziridin

EL: 2-ìåèõëáæéñéäßíç

EN: 2-methylaziridine; propyleneimine

FR: 2-méthylaziridine

IT: 2-metilaziridina

NL: 2-methylaziridine

PT: 2-metilaziridina; propilenimina

FI: 2-metyyliatsiridiini; propyleeni-imiini

SV: 2-metylaziridin; propylenimin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Carc. Cat. 2; R 45

T+; R 26/27/28

Xi; R 41

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-11-26/27/28-41-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 91-76-9 EC No 202-095-6 No 613-038-00-3

>Hänvisning till >

ES: 6-fenil-1,3,5-triazina-2,4-diildiamina

DA: 6-phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diyldiamin; benzoguanamin; 6-phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin

DE: 6-Phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diyldiamin

EL: 6-öáéíõëï-1,3,5-ôñéáæéíï-2,4-äéõëïäéáìßíç

EN: 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine; 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine; benzoguanamine

FR: 6-phényl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine; benzoguanamine

IT: 6-fenil-1,3,5-triazin-2,4-diildiamina

NL: 6-fenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine

PT: 6-fenil-1,3,5-triazina-2,4-diildiamina; 6-fenil-1,3,5-triazina-2,4-diamina; benzoguanamina

FI: 6-fenyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diyylidiamiini; bentsoguanamiini

SV: 6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin; benzoguanamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-52/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 35554-44-0 EC No 252-615-0 No 613-042-00-5

>Hänvisning till >

ES: 1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol

DA: 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol

DE: 1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol

EL: 1-[2-(áëëõëïîõ)-2-(2,4-äé÷ëùñïöáéíõë)áéèõëï]-1Ç-éìéäáæüëéï

EN: 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole; imazalil (ISO)

FR: 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1H-imidazole; imazalil (ISO)

IT: 1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo; imazalil (ISO)

NL: 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool

PT: 1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazole

FI: 1-[2-(allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli; imatsaliili (ISO)

SV: imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-imidazol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

Xi; R 41

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/22-41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2] EC No 261-351-5 [1] 281-291-3 [2] No 613-043-00-0

>Hänvisning till >

ES: hidrogenosulfato de 1-[2-(aliloxi)etil-2-(2,4-diclorofenil)-1H-imidazolio [1]; hidrogenosulfato de (±)-1- [2-(aliloxi)etil-2-(2,4-diclorofenil)]-1H-imidazolio [2]

DA: 1-[2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorphenyl)-1H-imidazoliumhydrogensulfat [1]; (±)-1-[2-(allyloxy)ethyl-2- (2,4-dichlorphenyl)]-1H-imidazoliumhydrogensulfat [2]

DE: 1-[2-(Allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorphenyl)-1H-imidazoliumhydrogensulfat [1]; (±)-1-[2-(Allyloxy)ethyl-2- (2,4-dichlorphenyl)]-1H-imidazoliumhydrogensulfat [2]

EL: õäñïãïíïèåéúêü 1-[2-(áëëõëïîõ)áéèõëï-2-(2,4-äé÷ëùñïöáéíõëï)-1Ç-éìéäáæüëéï [1]; õäñïãïíïèåéúêü (±)-1-[2-(áëëõëïîõ) áéèõëï-2-(2,4-äé÷ëùñïöáéíõëï)]-1Ç-éìéäáæüëéï [2]

EN: 1-[2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorphenyl)-1H-imidazolium hydrogen sulphate [1]; (±)-1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate [2]; imazalil sulphate (ISO)

FR: hydrogénosulfate de 1-[2-(allyloxy)éthyl-2-(2,4-dichlorophényl)-1H-imidazolium [1]; hydrogénosulfate de (±)-1-[2-(allyloxy)éthyl-2-(2,4-dichlorophényl)]-1H-imidazolium [2]; imazalil sulfate

IT: idrogenosolfato di 1-[2-(allilossi)etil-2-(2,4-diclorofenil)-1H-imidazolio [1]; idrogenosolfato di (±)-1-[2- (allilossi)etil-2-(2,4-diclorofenil)]-1H-imidazolio [2]; imazalil solfato

NL: 1-[2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichloorfenyl)-1H-imidazoliumhydrogeensulfaat [1]; (±)-1-[2-(allyloxy)ethyl- 2-(2,4-dichloorfenyl)]-1H-imidazoliumhydrogeensulfaat [2]

PT: hidrogenossulfato de 1-[2-(aliloxi)etil-2-(2,4-diclorofenil)-1H-imidazólio [1]; hidrogenossulfato de (±)-1- [2-(aliloxi)etil-2-(2,4-diclorofenil)]-1H-imidazólio [2]

FI: 1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetysulfaatti; (±)-1-[2-(allyylioksi) etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetysulfaatti; imatsaliilisulfaatti

SV: imazalilsulfat; 1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-imidazoliumvätesulfat [1]; (±)-1-[2-(allyloxi)-2- (2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-imidazoliumvätesulfat [2]

Cas No 58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2] EC No 261-351-5 [1] 281-291-3 [2] No 613-043-00-0

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

Xi; R 41

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/22-41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2425-06-1 EC No 219-363-3 No 613-046-00-7

>Hänvisning till >

ES: captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimida

DA: captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachlorethylthio)phthalimid

DE: Captafol (ISO); 1,2,3,6-Tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachlorethylthio)phthalimid

EL: captafol (ISO); 1,2,3,6-ôåôñáûäñï-Í-(1,1,2,2-ôåôñá÷ëùñïáéèõëïèåéï)öèáëéìßäéï

EN: captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroethylthio)phthalimide

FR: captafol (ISO); 1,2,3,6-tétrahydro-N-(1,1,2,2-tétrachloroéthylthio)phtalimide

IT: captafol (ISO); N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ciclo-es-4-ene-1,2-dicarbossimide

NL: captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloorethylthio)ftaalimide

PT: captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimida

FI: kaptafoli (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrakloorietyylitio) ftaali-imidi

SV: kaptafol (ISO); 1,2,3,4-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrakloretyltio)ftalimid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-43-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 644-64-4 EC No 211-420-0 No 613-047-00-2

>Hänvisning till >

ES: dimetilan (ISO); dimetilcarbamato de 1-dimetilcarbamoil-5-metilpirazol-3-ilo

DA: 1-dimethylcarbamoyl-5-methylpyrazol-3-yldimethylcarbamat; dimetilan (ISO)

DE: Dimetilan (ISO)

EL: äéìåèõëïêáñâáìéäéêüò 1-äéìåèõëïêáñâáìïûëï-5-ìåèõëïðõñáæïë-3-õëåóôÝñáò; dimetilan (ISO)

EN: 1-dimethylcarbamoyl-5-methylpyrazol-3-yl dimethylcarbamate; dimetilan (ISO)

FR: diméthylcarbamate de 1-diméthylcarbamoyl-5-méthylpyrazol-3-yle; dimétilan (ISO)

IT: dimetilan (ISO); dimetilcarbammato di 1-dimetilcarbammoil-5-metilpirazol-3-ile

NL: 1-dimethylcarbamoyl-5-methylpyrazool-3-yldimethylcarbamaat; dimetilan (ISO)

PT: dimetilane (ISO); dimetilcarbamato de 1-dimetilcarbamoil-5-metilpirazole-3-ilo

FI: dimetilaani (ISO); 1-dimetyylikarbamoyyli-5-metyylipyratsoli-3-yylidimetyylikarbamaatti

SV: dimetilan (ISO); 1-dimetylkarbamoyl-5-metylpyrazol-3-yldimetylkarbamat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 21

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21-25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1420-06-0 EC No 215-812-2 No 613-052-00-X

>Hänvisning till >

ES: trifenmorf (ISO); 4-tritilmorfolina

DA: trifenmorph (ISO); 4-tritylmorpholin

DE: Trifenmorph (ISO); 4-Tritylmorpholin

EL: trifenmorph (ISO); 4-ôñéôõëïìïñöïëßíç

EN: trifenmorph (ISO); 4-tritylmorpholine

FR: trifenmorphe (ISO); 4-tritylmorpholine

IT: trifenmorf (ISO); 4-(trifenilmetie)morfolina

NL: trifenmorf (ISO); 4-tritylmorfoline

PT: trifenemorfe (ISO); 4-tritilmorfolina

FI: trifenmorfi (ISO); 4-trityylimorfoliini

SV: trifenmorf (ISO); 4-(trifenylmetyl)morfolin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 101-05-3 EC No 202-910-5 No 613-053-00-5

>Hänvisning till >

ES: anilazina (ISO); 2-cloro-N-(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)anilina

DA: anilazin (ISO); 2-chlor-N-(4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)anilin

DE: Anilazin (ISO); 2-Chlor-N-(4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)anilin

EL: anilazine (ISO); 2-÷ëùñï-N-(4,6-äé÷ëùñï-1,3,5-ôñéáæéí-2-õë)áíéëßíç

EN: anilazine (ISO); 2-chloro-N-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)aniline

FR: anilazine (ISO); 2-chloro-N-(4,6-dichloro-1,3,5-triazine-2-yl)aniline

IT: anilazina (ISO); 2-cloro-N-(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)anilina

NL: anilazine (ISO); 2-chloor-N-(4,6-dichloor-1,3,5-triazine-2-yl)aniline

PT: anilazina (ISO); 2-cloro-N-(4,6-dicloro-1,3,5-triazina-2-il)anilina

FI: anilatsiini (ISO); 2-kloori-N-(4,6-dikloori-1,3,5-triatsiini-2-yyli)aniliini

SV: anilazin (ISO); 2-klor-N-(4,6-diklor-1,3,5-triazin-2-yl)anilin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38-50/53

S: (2-)22-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 43222-48-6 EC No 256-152-5 No 613-056-00-1

>Hänvisning till >

ES: metilsulfato de 1,2-dimetil-3,5-difenilpirazolio

DA: 1,2-dimethyl-3,5-diphenylpyrazoliummethylsulfat

DE: 1,2-Dimethyl-3,5-diphenylpyrazoliummethylsulfat

EL: ìåèõëïèåééêü 1,2-äéìåèõëï-3,5-äéöáéíõëïðõñáæïëßíéï

EN: 1,2-dimethyl-3,5-diphenylpyrazolium methylsulphate; difenzoquat methyl sulfate

FR: méthylsulfate de 1,2-diméthyl-3,5-diphénylpyrazolium; difenzoquat méthylsulfate

IT: metilsolfato di 1,2-dimetil-3,5-difenilpirazolio

NL: 1,2-dimethyl-3,5-difenylpyrazoliummethylsulfaat

PT: metilsulfato de 1,2-dimetil-3,5-difenilpirazólio

FI: 1,2-dimetyyli-3,5-difenyylipyratsoliinimetyylisulfaatti; difentsokvatti-metyylisulfaatti; difentsokvatti

SV: difenzokvatmetylsulfat; 1,2-dimetyl-3,5-difenylpyrazoliummetylsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1593-77-7 EC No 216-474-9 No 613-057-00-7

>Hänvisning till >

ES: dodemorf (ISO); 4-ciclododecil-2,6-dimetilmorfolina

DA: dodemorph (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholin

DE: Dodemorph (ISO); 4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholin

EL: dodemorph (ISO); 4-êõêëïäùäåêõëï-2,6-äéìåèõëïìïñöïëßíç

EN: dodemorph (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine

FR: dodémorphe (ISO); 4-cyclododécyl-2,6-diméthylmorpholine

IT: dodemorf (ISO); 4-ciclododecil-2,6-dimetilmorfolina

NL: dodemorf (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline

PT: dodemorfe (ISO); 4-ciclododecil-2,6-dimetilmorfolina

FI: dodemorfi (ISO); 4-syklododekyyli-2,6-dimetyylimorfoliini

SV: dodemorf (ISO); 4-cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/37/38-51/53

S: (2-)26-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 26399-36-0 EC No 247-656-6 No 613-059-00-8

>Hänvisning till >

ES: profluralin (ISO); N-(ciclopropilmetil)-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-N-propil-p-toluidina

DA: profluralin (ISO); N-(cyclopropylmethyl)-á,á,á-trifluor-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidin

DE: Profluralin (ISO); N-(Cyclopropylmethyl)-á,á,á-trifluor-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidin

EL: profluralin (ISO); N-êõêëïðñïðõëïìåèõë)-áëöá,áëöá,áëöá-ôñéöèïñï-2,6-äéíéôñï-N-ðñïðõëï-ð-ôïëïõéäßíç

EN: profluralin (ISO); N-(cyclopropylmethyl)-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidine

FR: profluraline (ISO); N-(cyclopropylméthyl)-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidine

IT: profluralin (ISO); N-(ciclopropilmetil)-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-N-propil-â-toluidine; N-(ciclopropilmetil)-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-N-propil-p-toluidina

NL: profluralin (ISO); N-(cyclopropylmethyl)-á,á,á-trifluor-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidine

PT: profluraline (ISO); N-(ciclopropilmetil)-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-N-propil-p-toluidina

FI: profluraliini (ISO); N-(syklopropyylimetyyli)-á,á,á-trifluori-2,6-dinitro-N-propyyli-p-toluidiini

SV: profluralin (ISO); N-cyklopropylmetyl-á,á,á-trifluor-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10453-86-8 EC No 233-940-7 No 613-060-00-3

>Hänvisning till >

ES: resmetrina (ISO); (±)-cis-trans-crisantemato de 5-bencil-3-furilmetilo

DA: resmethrin (ISO); 5-benzyl-3-furylmethyl-(±)-cis-trans-chrysanthemat

DE: Resmethrin (ISO); 5-Benzyl-3-furylmethyl-(±)-cis-trans-chrysanthemat

EL: resmethrin (ISO); (±)-cis-trans-÷ñõóáíèåìéêü 5-âåíæõëï-3-öïõñõëïìåèýëéï

EN: resmethrin (ISO); 5-benzyl-3-furylmethyl (±)-cis-trans-chrysanthemate

FR: resméthrine (ISO); (±)-cis-trans-chrysanthémate de 5-benzyl-3-furylméthyle

IT: resmetrina (ISO); 5-benzil-3-fuzilmetil(1RS,3RS,1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato

NL: resmetrine (ISO); 5-benzyl-3-furylmethyl-(±)-cis-trans-chrysanthemaat

PT: resmetrina (ISO); (±)-cis-trans-crisantemato de 5-benzil-3-furilmetilo

FI: resmetriini (ISO); 5-bentsyyli-3-furyylimetyyli-(±)-cis-trans-krysantemaatti

SV: resmetrin (ISO); 5-benzyl-3-furylmethyl-(±)-cis-trans-krysantemat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60/61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 15662-33-6 EC No 239-732-2 No 613-061-00-9

ES: pirrol-2-carboxilato de 6-(1á-5aâ,8aâ,9-pentahidroxi-7â-isopropil-2â,5â,8â-trimetilperhidro-8bá-9-epoxi-5,8-etanociclopenta[1,2-b]indenilo; riania

DA: 6-(1á-5aâ,8aâ,9-pentahydroxy-7â-isopropyl-2â,5â,8â-trimethylperhydro-8bá-9-epoxy-5,8-ethanocyclopenta[1,2-b]indenyl)pyrrol-2-carboxylat; ryania

DE: 6-(1á,5aâ,8aâ,9-Pentahydroxy-7â-isopropyl-2â,5â,8â-trimethylperhydro-8bá,9-epoxy-5,8-ethanocyclopenta[1,2-b]indenyl)pyrrol-2-carboxylat; Ryania

EL: ðõññïëï-2-êáñâïîõëéêü 6-(1á-5aâ,8aâ,9-ðåíôáõäñïîõ-7â-éóïðñïðõëï-2â,5â,8â-ôñéìåèõëõðåñõäñï-8âá,9-åðïîõ-5,8-áéèáíïêõêëïðåíôá[1,2-b]éíäåíýëéï

EN: 6-(1á,5aâ,8aâ,9-pentahydroxy-7â-isopropyl-2â,5â,8â-trimethylperhydro-8bá,9-epoxy-5,8-ethanocyclopenta[1,2-b]indenyl) pyrrole-2-carboxylate; ryania

FR: pyrrole-2-carboxylate de 6-(1á,5aâ,8aâ,9-pentahydroxy-7â-isopropyl-2â,5â,8â-triméthylperhydro-8bá,9-époxy-5,8-éthanocyclopenta[1,2-b]indényle; ryania

IT: pirrol-2-carbossilato di 6-(1á-5aâ,8aâ,9-pentaidrossi-7â-isopropil-2â,5â,8â-trimetilperidro-8bá-9-epossi-5,8-etanociclopenta[1,2-b]indenile; ryania

NL: 6-(1á-5aâ,8aâ,9-pentahydroxy-7â-isopropyl-2â,5â,8â-trimethylperhydro-8bá-9-epoxy-5,8-ethanocyclopenta[1,2-b]indenyl)pyrrool-2-carboxylaat; ryania

PT: pirrole-2-carboxilato de 6-(1á-5aâ,8aâ,9-pentahidroxi-7â-isopropil-2â,5â,8â-trimetilperhidro-8bá-9-epoxi-5,8-etanociclopenta[1,2-b]indenilo; riania

FI: 6-(1á,5aâ,8aâ,9-pentahydroksi-7â-isopropyyli-2â,5â,8â-trimetyyliperhydro-8bá,9-epoksi-5,8-etaanisyklopenta[1,2-b]indenyyli)pyrroli-2-karboksylaatti; ryenia

SV: ryanodin; 6-(1á,5aâ,8aâ,9-pentahydroxi-7â-isopropyl-2â,5â,8â-trimetylperhydro-8bá,9-epoxi-5,8-etanocyklopenta[1,2-b]indenyl)pyrrol-2-karboxylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 26259-45-0 EC No 247-554-1 No 613-063-00-X

>Hänvisning till >

ES: secbumeton (ISO); 2-sec-butilamino-4-etilamino-6-metoxi-1,3,5-triazina

DA: secbumeton (ISO); 2-sec-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazin

DE: Secbumeton (ISO); 2-sec-Butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazin

EL: secbumeton (ISO) 7 2 äåõô-âïõôõëáìéíï-4-áéèõëáìéíï-6-ìåèïîõ-1,3,5-ôñéáæßíç

EN: secbumeton (ISO); 2-sec-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazine

FR: secbuméton (ISO); N²-sec-butyl-N4-éthyl-6-méthoxy-1,3,5-triazine-2,6-diamine

IT: secbumeton (ISO); 2-sec-butylammino-4-etilammino-6-metossi-1,3,5-triazina

NL: secbumeton (ISO); 2-sec-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazine

PT: secbumeton (ISO); 2-sec-butilamino-4-etilamino-6-metoxi-1,3,5-triazina

FI: sekbumetoni (ISO); 2-sek-butyyliamino-4-etyyliamino-6-metoksi-1,3,5-triatsiini

SV: sekbumeton (ISO); 2-sek-butylamino-4-etylamino-6-metoxi-1,3,5-triazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1014-70-6 EC No 213-801-7 No 613-065-00-0

>Hänvisning till >

ES: simetrina (ISO); 2,4-bis(etilamino)-6-metiltio-1,3,5-triazina

DA: simetryn (ISO); 2,4-bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazin

DE: Simetryn (ISO); 2,4-Bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazin

EL: simetryn (ISO); 2,4-äéó(áéèõëáìéíï)-6-ìåèõëïèåéï-1,3,5-ôñéáæßíç

EN: simetryn (ISO); 2,4-bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine

FR: simétryne (ISO); N²,N4-diéthyl-6-méthylthio-1,3,5-triazine-1,4-diamine

IT: simetrina (ISO); 2,4-bis(etilammino)-6-metiltio-1,3,5-triazina

NL: simetryne (ISO); 2,4-bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine

PT: simetrino (ISO); 2,4-bis(etilamino)-6-metiltio-1,3,5-triazina

FI: simetryyni (ISO); 2,4-bis(etyyliamino)-6-metyylitio-1,3,5-triatsiini

SV: simetryn (ISO); 2,4-bis(etylamino)-6-metyltio-1,3,5-triazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 33693-04-8 EC No 251-637-8 No 613-066-00-6

>Hänvisning till >

ES: terbumeton (ISO); 2-terc-butilamino-4-etilamino-6-metoxi-1,3,5-triazina

DA: terbumeton (ISO); 2-tert-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazin

DE: Terbumeton (ISO); 2-tert-Butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazin

EL: terbumeton (ISO) 7 2-ôñéô-âïõôõëáìéíï-4-áéèõëáìéíï-6-ìåèïîõ-1,3,5-ôñéáæßíç

EN: terbumeton (ISO); 2-tert-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazine

FR: secbuméton (ISO); N²-tert-butyl-N4-éthyl-6-méthoxy-1,3,5-triazine-2,4-diamine

IT: terbumeton (ISO); 2-terz-butilammino-4-etilammino-6-metossi-1,3,5-triazina

NL: terbumeton (ISO); 2-tert-butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazine

PT: terbumeton (ISO); 2-terc-butilamino-4-etilamino-6-metoxi-1,3,5-triazina

FI: terbumetoni (ISO); 2-tert-butyyliamino-4-etyyliamino-6-metoksi-1,3,5-triatsiini

SV: terbumeton (ISO); 2-tert-butylamino-4-etylamino-6-metoxi-1,3,5-triazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 139-40-2 EC No 205-359-9 No 613-067-00-1

>Hänvisning till >

ES: propazina

DA: propazin

DE: Propazin

EL: ðñïðáæßíç 7 2-÷ëùñï-4,6-äéò(éóïðñïðõëáìéíï)-1,3,5-ôñéáæßíç

EN: propazine; 2-chloro-4,6-bis(isopropylamino)-1,3,5-triazine

FR: propazine; 6-chloro-N²,N4-di-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

IT: propazina; propazina; 6-cloro-N²,N4-di-isopropil-1,3,5-triazin-2,4-diammine

NL: propazine

PT: propazina

FI: propatsiini; 2-kloori-4,6-bis(isopropyyliamino)-1,3,5-triatsiini

SV: propazin; 2,4-bis(isopropylamino)-6-klor-1,3,5-triazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 110-01-0 EC No 203-728-9 No 613-087-00-0

>Hänvisning till >

ES: tetrahidrotiofeno

DA: tetrahydrothiophen

DE: Tetrahydrothiophen

EL: ôåôñáûäñïèåéïöáßíéï

EN: tetrahydrothiophene

FR: tétrahydrothiophène

IT: tetraidrotiofene

NL: tetrahydrothiofeen

PT: tetrahidrotiofeno

FI: tetrahydrotiofeeni

SV: tetrahydrotiofen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

Xi; R 36/38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-20/21/22-36/38-52/53

S: (2-)16-23-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2634-33-5 EC No 220-120-9 No 613-088-00-6

>Hänvisning till >

ES: 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona

DA: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

DE: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

EL: 1,2-âåíæéóïèåéáæïë-3(2Ç)-üíç

EN: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one

FR: 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one

IT: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

NL: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

PT: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

FI: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni

SV: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 38-41

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-38-41-43-50

S: (2-)24-26-37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 85-00-7 [1] 4032-26-2 [2] 94021-76-8 [3] EC No 201-579-4 [1] 223-714-6 [2] 301-467-6 [3] No 613-089-00-1

ES: dibromuro de dicuat [1]; dicloruro de dicuat [2]; dihidróxido de 6,7-dihidrodipirido[1,2-á:2',1'-c]pirazinadiilio [3]

DA: diquatdibromid [1]; diquatdichlorid [2]; 6,7-dihydrodipyrido[1,2-á:2',1'-c]pyrazindiyliumdihydroxid [3]

DE: Diquatdibromid [1]; Diquatdichlorid [2]; 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-á:2',1'-c]pyrazindiyliumdihydroxid [3]

EL: diquat dibromide [1]; diquat dichloride [2]; äéõäñïîåßäéï ôïõ 6,7-äéõäñïäéðõñéäï[1,2-á:2',1'-c]ðõñáæéíïäéõëßïõ [3]

EN: diquat dibromide [1]; diquat dichloride [2]; 6,7-dihydrodipyrido[1,2-á:2',1'-c]pyrazinediylium dihydroxide [3]

FR: dibromure de diquat [1]; dichlorure de diquat [2]; dihydroxyde de 6,7-dihydrodipyrido[1,2-á:2',1'-c]pyrazinediylium [3]

IT: dibromuro di diquato [1]; dicloruro de diquato [2]; diidrossido di 6,7-diidrodipirido[1,2-á:2',1'-c]pirazindiilio [3]

NL: diquatdibromide [1]; diquatdichloride [2]; 6,7-dihydrodipyrido[1,2-á:2',1'-c]pyrazinediyliumdihydroxide [3]

PT: dibrometo de diquato [1]; dicloreto de diquato [2]; dihidróxido de 6,7-dihidrodipirido[1,2-á:2',1'-c]pirazinadiilio [3]

FI: dikvattidibromidi [1]; dikvattidikloridi [2]; 6,7-dihydrodipyrido[1,2-á:2,1-c]pyratsiinidiyylidihydroksidi [3]

SV: dikvatdibromid [1]; dikvatdiklorid [2]; dikvatdihydroxid [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

T; R 48/25

Xn; R 22

Xi; R 36/37/38

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-26-36/37/38-43-48/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 4636-83-3 EC No 225-062-8 No 613-091-00-2

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: dicloruro de morfamcuat

DA: morfamquatdichlorid

DE: Morfamquatdichlorid

EL: morfamquat dichloride

EN: morfamquat dichloride

FR: dichlorure de morfamquat

IT: dicloruro di morfamquat

NL: morfamquatdichloride

PT: dicloreto de morfanquato

FI: morfamkvattidikloridi

SV: morfamkvatdiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36/37/38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36/37/38-52/53

S: (2-)22-36-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 66-71-7 EC No 200-629-2 No 613-092-00-8

>Hänvisning till >

ES: 1,10-fenantrolina

DA: 1,10-phenanthrolin

DE: 1,10-Phenanthrolin

EL: 1,10-öáéíáíèñïëßíç

EN: 1,10-phenanthroline

FR: 1,10-phénanthroline

IT: 1,10-fenantrolina

NL: 1,10-fenantroline

PT: 1,10-fenantrolina

FI: 1,10-fenantroliini

SV: 1,10-fenantrolin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-50/53

S: (1/2-)45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 54-11-5 EC No 200-193-3 No 614-001-00-4

>Hänvisning till >

ES: nicotina

DA: nicotin

DE: Nicotin

EL: íéêïôßíç

EN: nicotine; 3-(N-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine

FR: nicotine

IT: nicotina

NL: nicotine

PT: nicotina

FI: nikotiini

SV: nikotin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 27

T; R 25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-27-51/53

S: (1/2-)36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 614-002-00-X

NOTA A

ES: sales de nicotina

DA: salte af nicotin

DE: Nikotinsalze

EL: Üëáôá íéêïôßíçò

EN: salts of nicotine

FR: sels de nicotine

IT: sali di nicotina

NL: nicotinezouten

PT: sais de nicotina

FI: nikotiinin suolat

SV: salter av nikotin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/27/28-51/53

S: (1/2-)13-28-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 57-24-9 EC No 200-319-7 No 614-003-00-5

>Hänvisning till >

ES: estricnina

DA: strychnin

DE: Strychnin

EL: óôñõ÷íßíç

EN: strychnine

FR: strychnine

IT: stricnina

NL: strychnine

PT: estricnina

FI: strykniini

SV: stryknin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 27/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 614-004-00-0

NOTA A

ES: sales de estricnina

DA: salte af strychnin; stryknin

DE: Strychninsalze

EL: Üëáôá óôñõ÷íßíçò

EN: salts of strychnine

FR: sels de strychnine

IT: sali di stricnina

NL: strychninezouten

PT: sais de estricnina

FI: strykniinin suolat

SV: salter av stryknin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/28-50/53

S: (1/2-)13-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 357-57-3 EC No 206-614-7 No 614-006-00-1

>Hänvisning till >

ES: brucina

DA: brucin

DE: Brucin

EL: âñõêßíç

EN: brucine; 2,3-dimethoxystrychnine

FR: brucine

IT: brucina

NL: brucine

PT: brucina

FI: brusiini

SV: brucin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/28-52/53

S: (1/2-)13-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 4845-99-2 [1] 5786-97-0 [2] 68239-26-9 [3] 68310-42-9 [4] EC No 225-432-9 [1] 227-317-9 [2] 269-439-5 [3] 269-710-8 [4] No 614-007-00-7

NOTA A

ES: sulfato de brucina [1]; nitrato de brucina [2]; estricnidina-10-ona, 2,3-dimetoxi-, mono[(R)-1-metilheptil 1,2-bencenodicarboxilato] [3]; estricnidin-10-ona, 2,3-dimetoxi-, compuesto con (S)-mono(1-metilheptil)-1,2-bencenodicarboxilato (1:1) [4]

DA: brucinsulfat [1]; brucinnitrat [2]; strychnidin-10-on, 2,3-dimethoxy-, mono[(R)-1-methylheptyl-1,2-benzendicarboxylat] [3]; strychnidin-10-on, 2,3-dimethoxy-, forbindelse med (S)-mono(1-methylheptyl)-1,2-benzendicarboxylat (1:1) [4]

DE: Brucinsulfat [1]; Brucinnitrat [2]; Strychnidin-10-on, 2,3-Dimethoxy-, Mono[(R)-1-methylheptyl-1,2-benzoldicarboxylat] [3]; Strychnidin-10-on, 2,3-Dimethoxy-, Verbindung mit (S)-Mono(1-methylheptyl)-1,2-benzoldicarboxylat (1:1) [4]

EL: èåéúêÞ âñïõêßíç [1]; íéôñéêÞ âñïõêßíç [2]; óôñõ÷íéäéí-10-üíç, 2,3-äéìåèïîõ-, ìïíï[(R)-1-ìåèõëåðôýëéï 1,2-âåíæïëïäéêáñâïîõëéêü] [3]; óôñõ÷íéäéí-10-üíç, 2,3-äéìåèïîõ-, Ýíùóç ìå 1,2-âåíæïëïäéêáñâïîõëéêü-(S)-ìïíï(1-ìåèõëïåðôýëéï) (1:1) [4]

EN: brucine sulphate [1]; brucine nitrate [2]; Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, mono[(R)-1-methylheptyl 1,2-benzenedicarboxylate] [3]; Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, compd. with (S)mono(1-methylheptyl)-1,2-benzenedicarboxylate (1:1) [4]

FR: sulfate de brucine [1]; nitrate de brucine [2]; 2,3-diméthoxystrychnidin-10-one, composé avec le benzène-1,2-dicarboxylate de (R)-mono-1-méthylheptyle [3]; 2,3-diméthoxystrychnidin-10-one, composé avec le benzène-1,2-dicarboxylate de (S)-mono-1-méthylheptyle [4]

IT: solfato di brucina [1]; nitrato di brucina [2]; stricnidin-10-one, 2,3-dimetossi-, mono[(R)-1-metileptil 1,2-benzendicarbossilato] [3]; stricnidin-10-one, 2,3-dimetossi-, composto con (S)-mono(1-metileptil)-1,2-benzendicarbossilato (1:1) [4]

NL: brucinesulfaat [1]; brucinenitraat [2]; strychnidine-10-on, 2,3-dimethoxy-, mono[(R)-1-methylheptyl)-1,2-benzeendicarboxylaat] [3]; strychnidine-10-on, 2,3-dimethoxy-, verbinding met (S)-mono(1-methylheptyl)-1,2-benzeendicarboxylaat (1:1) [4]

PT: sulfato de brucina [1]; nitrato de brucina [2]; estricnidin-10-ona, 2,3-dimetoxi-, mono[1,2-benzenodicarboxilato de (R)-1-metilheptilo [3]; estricnidin-10-ona-, 2,3-dimetoxi-, composto com (S)-mono(1-metilheptil)-1,2-benzenodicarboxilato (1:1) [4]

FI: brusiinisulfaatti [1]; brusiininitraatti [2]; stryknidiini-10-oni, 2,3-dimetoksi-, mono[(R)-1-metyyliheptyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti] [3]; stryknidiini-10-oni, 2,3-dimetoksi-, (S)-mono(1-metyyliheptyyli)-1,2-bentseenidikarboksylaattiyhdiste (1:1) [4]

SV: brucinsulfat [1]; brucinnitrat [2]; brucin-(R)-mono(1-metylheptyl)ftalat [3]; brucin-(S)-mono(1-metylheptyl)ftalat[4]

Cas No 4845-99-2 [1] 5786-97-0 [2] 68239-26-9 [3] 68310-42-9 [4] EC No 225-432-9 [1] 227-317-9 [2] 269-439-5 [3] 269-710-8 [4] No 614-007-00-7

NOTA A

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/28-52/53

S: (1/2-)13-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 556-61-6 EC No 209-132-5 No 615-002-00-2

CH3-N=C=S

ES: isotiocianato de metilo

DA: methylisothiocyanat

DE: Methylisothiocyanat

EL: éóïèåéïêõáíéêü ìåèýëéï

EN: methyl isothiocyanate

FR: isothiocyanate de méthyle

IT: isotiocianato di metile

NL: methylisothiocyanaat

PT: isotiocianato de metilo

FI: metyyli-isotiosyanaatti

SV: metylisotiocyanat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

C; R 34

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-34-43-50/53

S: (1/2-)36/37-38-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 463-56-9 EC No 207-337-4 No 615-003-00-8

>Hänvisning till >

ES: ácido tiocianico

DA: thiocyansyre

DE: Thiocyansäure

EL: èåéïêõáíéêü ïîý

EN: thiocyanic acid

FR: acide thiocyanique

IT: acido tiocianico

NL: thiocyaanzuur

PT: ácido tiocíanico; ácido sulfocíanico

FI: tiosyaanihappo

SV: tiocyansyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

R 32

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 101-68-8 [1] 2536-05-2 [2] 5873-54-1 [3] EC No 202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] No 615-005-00-9

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: diisocianato de 4,4'-metilendifenilo [1]; diisocianato de 2,2'-metilendifenilo [2]; isocianato de o-(p-isocianatobencil)fenilo [3]; 4,4'-diisocianato de difenilmetano [1]; 2,2'-diisocianato de difenilmetano [2]; 2,4'-diisocianato de difenilmetano [3]

DA: 4,4'-methylendiphenyldiisocyanat [1]; 2,2'-methylendiphenyldiisocyanat [2]; o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat [3]

DE: 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat [1]; 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat [2]; o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat [3]

EL: äééóïêõáíéêü 4,4'-ìåèõëåíïäéöáéíõëï [1]; äééóïêõáíéêü 2,2'-ìåèõëåíïäéöáéíýëéï [2]; éóïêõáíéêü ï-(ð-éóïêõáíáôïâåíæõëï)öáéíýëéï [3]

EN: 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate [1]; 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate [2]; o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate [3]; diphenylmethane-4,4'-di-isocyanate [1]; diphenylmethane-2,2'-di-isocyanate [2]; diphenylmethane-2,4'-di-isocyanate [3]

FR: diisocianate de 4,4'-méthylènediphényle [1]; diisocyanate de 2,2'-méthylènediphényle [2]; isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle [3]; 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane [1]; 2,2'-diisocyanate de diphénylméthane [2]; 2,4'-diisocyanate de diphénylméthane [3]

IT: diisocianato di 4,4'-metilendifenile [1]; diisocianato di 2,2'-metilendifenile [2]; isocianato di o-(p-isocianatobenzil)fenile [3]; difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI) [1]; difenilmetan-2,2'-diisocianato (MDI) [2]; difenilmetan-2,4'-diisocianato (MDI) [3]

NL: 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat [1]; 2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat [2]; o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat [3]

PT: diisocianato de 4,4'-metilenodifenol [1]; diisocianato de 2,2'-metilenodifenilo [2]; isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo [3]; 4,4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) [1]; 2,2'-diisocianato de difenilmetano (MDI) [2]; 2,4'-diisocianato de difenilmetano (MDI) [3]

FI: 4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [1]; difenyylimetaani-4,4'-di-isosyanaatti [1]; 2,2-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [2]; difenyylimetaani-2,2'-di-isosyanaatti [2]; o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyli-isosyanaatti [3]; difenyylimetaani-2,4'-di-isosyanaatti [3]

SV: 4,4'-metylendifenyldiisocyanat [1]; difenylmetan-4,4'-diisocyanat [1]; 2,2'-metylendifenyldiisocyanat [2]; difenylmetan-2,2'-diisocyanat [2]; o-(p-isocyanatbenzyl)fenylisocyanat [3]; difenylmetan-2,4'-diisocyanat [3]

Cas No 101-68-8 [1] 2536-05-2 [2] 5873-54-1 [3] EC No 202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] No 615-005-00-9

NOTA C

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

Xi; R 36/37/38

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20-36/37/38-42/43

S: (1/2-)23-36/37-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 2

Cas No 91-08-7 [1] 584-84-9 [2] 26471-62-5 [3] EC No 202-039-0 [1] 209-544-5 [2] 247-722-4 [3] No 615-006-00-4

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: diisocianato de 2-metil-m-fenileno [1]; diisocianato de 4-metil-m-fenileno [2]; diisocianato de m-tolilideno [3]; 2,4-diisocianato de tolueno [2]; 2,6-diisocianato de tolueno [1]

DA: 2-methyl-m-phenylendiisocyanat [1]; 4-methyl-m-phenylendiisocyanat [2]; m-tolylidendiisocyanat [3]; 2,4-diisocyanatotoluen [2]; 2,6-diisocyanatotoluen [1]; diisocyanatoluen [3]

DE: 2-Methyl-m-phenylendiisocyanat [1]; 4-Methyl-m-phenylendiisocyanat [2]; m-Tolylidendiisocyanat [3]; 2,4-Diisocyanat-toluol [1]; 2,6-Diisocyanat-toluol [2]

EL: äéúóïêõáíéêü 2-ìåèõëï-ì-öáéíõëÝíéï [1]; äéúóïêõáíéêü 4-ìåèõëï-ì-öáéíõëÝíéï [2]; äéúóïêõáíéêü ì-ôïëõëéäÝíéï [3]; 2,4-äéúóïêõáíéêü ôïëïõüëéï [1]; 2,6-äéúóïêõáíéêü ôïëïõüëéï [2]; äéúóïêõáíéêü ôïëïõüëéï [3]

EN: 2-methyl-m-phenylene diisocyanate [1]; 4-methyl-m-phenylene diisocyanate [2]; m-tolylidene diisocyanate [3]; toluene-2,4-di-isocyanate [1]; toluene-2,6-di-isocyanate [2]; toluene-diisocyanate [3]

FR: diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène [1]; diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène [2]; diisocyanate de m-tolylidène [3]; 2,6-diisocyanate de toluylène [1]; 2,6-TDI [1]; 2,4-diisocyanate de toluylène [2]; 2,4-TDI [2]; diisocyanate de toluylène [3]; TDI [3]

IT: diisocianato di 2-metil-m-fenilene [1]; diisocianato di 4-metil-m-fenilene [2]; diisocianato di m-tolilidene [3]; 2,4-toluen-diisocianato [2]; 2,6-toluen-diisocianato [1]

NL: 2-methyl-m-fenyleendiisocyanaat [1]; 4-methyl-m-fenyleendiisocyanaat [2]; m-tolylideendiisocyanaat [3]; tolueen-2,4-diisocyanaat [2]; tolueen-2,6-diisocyanaat [1]

PT: diisocianato de 2-metil-m-fenileno [1]; diisocianato de 4-metil-m-fenileno [2]; diisocianato de m-tolilideno [3]; 2,4-diisocianato de toluileno [2]; 2,6-diisocianato de toluileno [1]

FI: 2-metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti [1]; tolueeni-2,6-di-isosyanaatti [1]; 4-metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti [2]; tolueeni-2,4-di-isosyanaatti [2]; m-tolyylideenidi-isosyanaatti [3]

SV: toluen-2,6-diisocyanat [1]; 2-metyl-m-fenylendiisocyanat [1]; toluen-2,4-diisocyanat [2]; 4-metyl-m-fenyldiisocyanat [2]; toluendiisocyanat [3]; m-tolylidendiisocyanat [3]

Cas No 91-08-7 [1] 584-84-9 [2] 26471-62-5 [3] EC No 202-039-0 [1] 209-544-5 [2] 247-722-4 [3] No 615-006-00-4

NOTA C

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T+; R 26

Xi; R 36/37/38

R 42/43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26-36/37/38-40-42/43-52/53

S: (1/2-)23-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 2

Cas No 3173-72-6 EC No 221-641-4 No 615-007-00-X

>Hänvisning till >

ES: diisocianato de 1,5-naftileno

DA: 1,5-naphthylendiisocyanat

DE: 1,5-Naphthylendiisocyanat

EL: äéúóïêõáíéêü 1,5-íáöèõëÝíéï

EN: 1,5-naphthylene diisocyanate

FR: diisocyanate de 1,5-naphtylène

IT: diisocianato di 1,5-naftilene

NL: 1,5-naftyleendiisocyanaat

PT: diisocianato de 1,5-naftileno

FI: 1,5-naftyleenidi-isosyanaatti; naftyleeni-1,5-di-isosyanaatti

SV: naftylen-1,5-diisocyanat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

Xi; R 36/37/38

R 42

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20-36/37/38-42-52/53

S: (2-)26-28-38-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 4098-71-9 EC No 223-861-6 No 615-008-00-5

>Hänvisning till >

ES: isocianato de 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexilo

DA: 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat; isophorondiisocyanat

DE: 3-Isocyanatmethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat

EL: éóïêõáíéêü 3-éóïêõáíáôïìåèõëï-3,5,5-ôñéìåèõëïêõêëïåîýëéï

EN: 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate; isophorone di-isocyanate

FR: isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle

IT: isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetylcicloesile

NL: 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat

PT: isocianato de 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloexilo; diisocianato de isoforão

FI: 3-isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti; isoforonidi-isosyanaatti

SV: isoforondiisocyanat; 3-isocyanatometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylisocyanat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

Xi; R 36/37/38

R 42/43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23-36/37/38-42/43-51/53

S: (1/2-)26-28-38-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 2

Cas No 6317-18-6 EC No 228-652-3 No 615-020-00-0

NC-S-CH2-S-CN

ES: ditiocianato de metileno

DA: methylendithiocyanat

DE: Methylendithiocyanat

EL: äéèåéïêõáíéêü ìåèõëÝíéï

EN: methylene dithiocyanate

FR: dithiocyanate de méthylène

IT: ditiocianato di metilene; metilene ditiocianto

NL: methyleendithiocyanaat

PT: ditiocianato de metileno

FI: metyleeniditiosyanaatti

SV: metylenditiocyanat; ditiocyanatometan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

T; R 25

C; R 34

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-26-34-43-50

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1085-98-9 EC No 214-118-7 No 616-006-00-7

>Hänvisning till >

ES: diclofluanida (ISO); N-diclorofluorometiltio-N-fenil-N',N'-dimetilsulfamida

DA: dichlofluanid (ISO); N-dichlorfluormethylthio-N',N'-dimethyl-N-phenylsulfamid

DE: Dichlofluanid (ISO); N-Dichlorfluormethylthio-N',N'-dimethyl-N-phenylsulfamid

EL: dichlofluanid (ISO); N-äé÷ëùñïöèïñïìåèõëïèåéï-N',N'-äéìåèõëï-N-öáéíõëïóïõëöáìßäç

EN: dichlofluanid (ISO); N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-phenylsulphamide

FR: dichlofluanide (ISO); N-dichlorofluorométhylthio-N',N'-diméthyl-N-phénylsulfamide

IT: diclofluanide (ISO); N-diclorofluorometiltio-N-fenil-N',N'-dimetilsolfammide

NL: dichlofluanide (ISO); N-dichloorfluormethylthio-N-fenyl-N',N'-dimethylsulfamide

PT: diclofluanide (ISO); N-diclorofluorometiltio-N-fenil-N',N'-dimetilssulfamida

FI: diklofluanidi (ISO); N-dikloorifluorimetyylitio-N',N'-dimetyyli-N-fenyylisulfamidi

SV: diklofluanid (ISO); N-(diklorfluormetyltio)-N',N'-dimetyl-N-fenylsulfamid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20-36-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 62-55-5 EC No 200-541-4 No 616-026-00-6

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: tioacetamida

DA: thioacetamid

DE: Thioacetamid

EL: èåéïáêåôáìßäéï

EN: thioacetamide

FR: thioacétamide

IT: tioacetammide

NL: thioaceetamide

PT: tioacetamida

FI: tioasetamidi

SV: tioacetamid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

Xi; R 36/38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-22-36/38-52/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 80-15-9 EC No 201-254-7 No 617-002-00-8

>Hänvisning till >

ES: hidroperóxido de á-á-dimetilbencilo

DA: á-á-dimethylbenzylhydroperoxid

DE: á-á-Dimethylbenzylhydroperoxid; Cumolhydroperoxyd

EL: õñïûðåñïîåßäéï ôïõ á,á-äéìåèõëïâåíæõëßïõ

EN: á-á-dimethylbenzyl hydroperoxide; cumene hydroperoxide

FR: hydroperoxyde de á,á-diméthylbenzyle

IT: idroperossido di á-á-dimetilbenzile

NL: á-á-dimethylbenzylhydroperoxide

PT: hidroperóxido de á,á-dimetilbenzilo; hidroperóxido de cumeno

FI: á,á-dimetyylibentsyylihydroperoksidi; kumeenivetyperoksidi

SV: kumenväteperoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 7

T; R 23

Xn; R 21/22-48/20/22

C; R 34

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45-50-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 94-36-0 EC No 202-327-6 No 617-008-00-0

>Hänvisning till >

ES: peróxido de dibenzoilo

DA: dibenzoylperoxid

DE: Dibenzoylperoxid

EL: õðåñïîåßäéï ôïõ äéâåíæïûëßïõ

EN: dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide

FR: peroxyde de dibenzoyle

IT: perossido di dibenzoile

NL: dibenzoylperoxide

PT: peróxido de dibenzoilo

FI: dibentsoyyliperoksidi

SV: dibenzoylperoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

Xi; R 36

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-36-43

S: (2-)3/7-14-36/37/39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4] EC No 201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4] No 617-010-00-1

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: peróxido de 1-hidroperoxiciclohexilo y 1-hidroxiciclohexilo [1]; 1,1'-dioxibisciclohexan-1-ol [2]; hidroperóxido de ciclohexilideno [3]; ciclohexanona, peróxido [4]

DA: 1-hydroperoxycyclohexyl-1-hydroxycyclohexylperoxid [1]; 1,1'-dioxybiscyclohexan-1-ol [2]; cyclohexylidenhydroperoxid [3]; cyclohexanon, peroxid [4]

DE: 1-Hydroperoxycyclohexyl-1-hydroxycyclohexylperoxid [1]; 1,1'-Dioxybiscyclohexan-1-ol [2]; Cyclohexylidenhydroperoxid [3]; Cyclohexanon, Peroxid [4]

EL: õðåñïîåßäéï ôïõ 1-õäñïûðåñïîõêõêëïåîõëßïõ êáé ôïõ 1-õäñïîõêõêëïåîõëßïõ [1]; 1,1'-äéïîõäéò(êõêëïåîáí-1-üëç) [2]; õäñïûðåñïîåßäéï ôïõ êõêëïåîõëéäåíßïõ [3]; êõêëïåîáíüíçò, õðåñïîåßäéï [4]

EN: 1-hydroperoxycyclohexyl 1-hydroxycyclohexyl peroxide [1]; 1,1'-dioxybiscyclohexan-1-ol [2]; cyclohexylidene hydroperoxide [3]; Cyclohexanone, peroxide [4]

FR: peroxyde de 1-hydroperoxycyclohexyle et de 1-hydroxycyclohexyle [1]; 1,1'-dioxybiscyclohexane-1-ol [2]; hydroperoxyde de cyclohexylidène [3]; peroxyde de cyclohexanone [4]

IT: perossido di 1-idroperossicicloesile e 1-idrossicicloesile [1]; 1,1'-diossibiscicloesan-1-olo [2]; idroperossido di cicloesilidene [3]; cicloesanone, perossido [4]

NL: 1-hydroperoxycyclohexyl-1-hydroxycyclohexylperoxide [1]; 1,1'-dioxybiscyclohexaan-1-ol [2]; cyclohexylideenhydroperoxide [3]; cyclohexanon, peroxide [4]

PT: peróxido de 1-hidroperoxiciclohexilo e 1-hidroxiciclohexilo [1]; 1,1'-dioxibisciclohexano-1-ol [2]; hidroperóxido de ciclohexilideno [3]; ciclohexanona, peróxido [4]

FI: 1-hydroperoksisykloheksyyli-1-hydroksisykloheksyyliperoksidi [1]; 1,1'-dioksibissykloheksan-1-oli [2]; sykloheksylideenivetyperoksidi [3]; sykloheksanoniperoksidi [4]

SV: 1-[(hydroperoxicyklohexyl)dioxi]cyklohexanol [1]; 1,1'-dioxidicyklohexanol [2]; 1,1-dihydroperoxicyklohexan [3]; cyklohexanonperoxid [4]

Cas No 78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4] EC No 201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4] No 617-010-00-1

NOTA C

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

Xn; R 22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-22-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 92045-80-2 EC No 295-463-0 No 649-117-00-4

NOTA K

NOTA S

ES: gases del petróleo, licuados, desazufrados, fracción de C4; Gases de petróleo

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida sometiendo una mezcla de gas de petróleo licuado a un proceso de desazufrado para oxidar los mercaptanos o separar impurezas ácidas. Compuesta en su mayor parte de hidrocarburos insaturados y saturados de C4.]

DA: råoliegasser, fortættede, sweetenede, C4-fraktion; Kulbrintegasser

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en fortættet råoliegasblanding en sweetening-proces for at omdanne mercaptaner eller fjerne sure urenheder. Den består overvejende af C4-mættede og umættede carbonhydrider.]

DE: Erdölgase, verflüssigt, gesüßt, C4-Fraktion; Gase aus der Erdölverarbeitung

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, die man erhält, wenn man ein verflüssigtes Erdölgasgemisch einem Süßungsverfahren zur Oxidation von Mercaptanen oder zum Entfernen saurer Verunreinigungen aussetzt. Besteht vorherrschend aus C4-gesättigten und ungesättigten Kohlenwasserstoffen.]

EL: áÝñéá ðåôñåëáßïõ, õãñïðïéçìÝíá, ãëõêáóìÝíá, êëÜóìá C4; Ðåôñåëáúêü áÝñéï

[Ðïëýðëïêïò óõíäõáóìüò õäñïãïíáíèñÜêùí ðïõ ëáìâÜíåôáé üôáí ìåßãìá õãñáåñßïõ ðåôñåëáßïõ õðïâÜëëåôáé óå êáôåñãáóßá ãëýêáíóçò ãéá ôçí ïîåßäùóç ôùí ìåñêáðôáíþí Þ ôçí áðïìÜêñõíóç ïîßíùí ðñïóìßîåùí. Óõíßóôáôáé êõñßùò áðü êïñåóìÝíïõò êáé áêüñåóôïõò õäñïãïíÜíèñáêåò ìå C4.]

EN: Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction; Petroleum gas

[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a liquified petroleum gas mix to a sweetening process to oxidize mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of C4 saturated and unsaturated hydrocarbons.]

FR: gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4; Gaz de pétrole

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un mélange de gaz de pétrole liquéfiés à un procédé d'adoucissement destiné à oxyder les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés et insaturés en C4.]

IT: gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4; Gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti ad un processo di addolcimento per ossidare i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. E costituita prevalentemente da idrocarburi C4 saturi ed insaturi.]

NL: aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, van stank ontdaan, C4-fractie; Petroleumgas

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door een vloeibaar gemaakt aardolie-gasmengsel aan een stankvrijmakingsproces te onderwerpen om mercaptanen te oxideren of om zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit C4-verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen.]

PT: gases de petróleo, liquefeitos, tratados (sweetened), fracção C4; Gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida submetendo uma mistura de gases de petróleo liquefeitos a um processo de sweetening para oxidar mercaptans ou para remover impurezas ácidas. E constituída predominantemente por hidrocarbonetos em C4 saturados e insaturados.]

FI: Maaöljykaasut, nesteytetty, makeutettu, C4-fraktio; Maaöljykaasu

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maaöljykaasuseoksesta hapettamalla merkaptaanit tai poistamalla happamet epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu pääasiassa C4 tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä.]

SV: petroleumgaser, flytande, sweetened, C4-fraktion

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla en flytande petroleumgasblandning i en sweeteningprocess för att oxidera merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade C4-kolväten.]

Cas No 92045-80-2 EC No 295-463-0 No 649-117-00-4

NOTA K

NOTA S

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Carc. Cart. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12-45

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 68476-85-7 EC No 270-704-2 No 649-202-00-6

NOTA K

NOTA S

ES: gases del petróleo, licuados; Gases de petróleo

[Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C3 a C7 y con un intervalo de ebullición aproximado de - 40 °C a 80 °C.]

DA: råoliegasser, fortættede; Kulbrintegasser

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved destillationen af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra - 40 °C til 80 °C.]

DE: Erdölgase, verflüssigt; Gase aus der Erdölverarbeitung

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation von Rohöl. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend im Bereich von C3 bis C7 und siedet im Bereich von etwa - 40 °C bis 80 °C.]

EL: ðåôñåëáßïõ áÝñéá, õãñïðïéçìÝíá; Ðåôñåëáúêü áÝñéï

[Ðïëýðëïêïò óõíäõáóìüò õäñïãïíáíèñÜêùí ðïõ ëáìâÜíåôáé ìå ôçí áðüóôáîç áñãïý ðåôñåëáßïõ. Óõíßóôáôáé áðü õäñïãïíÜíèñáêåò ìå áñéèìü áôüìùí Üíèñáêá êõñßùò óôçí ðåñéï÷Þ áðü C3 þò êáé C7 êáé ìå ðåñéï÷Þ âñáóìïý áðü - 40 °C þò 80 °C ðåñßðïõ.]

EN: Petroleum gases, liquefied; Petroleum gas

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately - 40 °C to 80 °C (- 40 °F to 176 °F).]

FR: gaz de pétrole liquéfiés; Gaz de pétrole

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre - 40 °C et 80 °C.]

IT: gas di petrolio, liquefatti; Gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del grezzo. E costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 40 °C a 80 °C ca.]

NL: aardoliegassen, vloeibaar gemaakt; Petroleumgas

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer - 40 °C tot 80 °C.]

PT: gases del petróleo, liquefeitos; Gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos produzida pela destilação de petróleo bruto. E constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente na gama de C3 até C7 e destila no intervalo de aproximadamente - 40 °C a 80 °C.]

FI: Maaöljykaasut, nesteytetyt; Maaöljykaasu

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä - 40 °C:sta 80 °C:een (- 40° F:sta 176 °F:iin).]

SV: petroleumgaser, flytande

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 40 °C till 80 °C.]

Cas No 68476-85-7 EC No 270-704-2 No 649-202-00-6

NOTA K

NOTA S

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12-45

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 68476-86-8 EC No 270-705-8 No 649-203-00-1

NOTA K

NOTA S

ES: gases del petróleo, licuados; desazufrados; Gases de petróleo

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida sometiendo la mezcla de gases de petróleo licuados a un proceso de desazufrado para transformar los mercaptanos o para separar impurezas ácidas. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C3 a C7 y con un intervalo de ebullición aproximado de - 40 °C a 80 °C.]

DA: råoliegasser, fortættede; sweetenede; Kulbrintegasser

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at underkaste en fortættet råoliegasblanding en sweetening-process for at omdanne mercaptaner eller for at fjerne sure urenheder. Den består af carbonhydrider, overvejende C3 til og med C7, med kogeinterval omtrent fra - 40 °C til 80 °C.]

DE: Erdölgase, verflüssigt, gesüßt; Gase aus der Erdölverarbeitung

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Einwirkung eines Süßungsverfahrens auf verflüssigtes Erdölgasgemisch, um Mercaptane zu konvertieren oder um saure Verunreinigungen zu entfernen. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend im Bereich von C3 bis C7 und siedet im Bereich von etwa - 40 °C bis 80 °C.]

EL: ðåôñåëáßïõ áÝñéá, õãñïðïéçìÝíá, ãëõêáóìÝíá; Ðåôñåëáúêü áÝñéï

[Ðïëýðëïêïò óõíäõáóìüò õäñïãïíáíèñÜêùí ðïõ ëáìâÜíåôáé áðü õãñïðïéçìÝíï áÝñéï ìåßãìá ðåôñåëáßïõ ìå ãëýêáíóç, ãéá íá ìåôáôñáðïýí ìåñêáðôÜíåò Þ íá áðïìáêñõíèïýí ïé üîéíåò ðñïóìßîåéò. Óõíßóôáôáé áðü õäñïãïíÜíèñáêåò ìå áñéèìü áôüìùí Üíèñáêá êõñßùò óôçí ðåñéï÷Þ áðü C3 ùò êáé C7 êáé ìå ðåñéï÷Þ âñáóìïý áðü - 40 °C ùò 80 °C ðåñßðïõ.]

EN: Petroleum gases, liquefied, sweetened; Petroleum gas

[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting liquefied petroleum gas mix to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately - 40 °C to 80 °C (- 40 °F to 176 °F).]

FR: gaz de pétrole liquéfiés adoucis; Gaz de pétrole

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un mélange de gaz de pétrole liquéfiés à un procédé d'adoucissement, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre - 40 °C et 80 °C.]

IT: gas di petrolio, liquefatti, addolciti; Gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti a un processo di addolcimento per la conversione dei mercaptani o per l'eliminazione delle impurezze acide. E costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 40 °C a 80 °C ca.]

NL: aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt; Petroleumgas

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een vloeibaar gemaakt aardoliegasmengsel aan een stankvrijmakingsproces, om mercaptanen om te zetten of zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer - 40 °C tot 80 °C.]

PT: gases del petróleo, liquefeitos, tratados (sweetened); Gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida submetendo uma mistura de gases de petróleo liquefeitos a um processo de sweetening para converter mercaptans ou remover impurezas ácidas. E constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente na gama de C3 até C7 e destila no intervalo de aproximadamente - 40 °C a 80 °C.]

FI: maaöljykaasut, nesteytetyt, makeutetut; Maaöljykaasu

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maaöljykaasuseoksesta hapettamalla merkaptaanit tai poistamalla happamat epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä - 40 °C:sta 80 °C:een (- 40 °F:sta 176 °F:iin).]

SV: petroleumgaser, flytande, sweetened

[Komplex blandning av kolväten erhållen genom avsvavling av en flytande petroleumgasblandning för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 40 °C till 80 °C.]

Cas No 68476-86-8 EC No 270-705-8 No 649-203-00-1

NOTA K

NOTA S

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 12-45

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 8006-64-2 EC No 232-350-7 No 650-002-00-6

ES: trementina, aceite

[Cualquiera de las fracciones terpénicas en su mayor parte volátiles o destilados resultantes de la extracción con disolventes de la goma o de la pasta de las maderas blandas. Compuestas principalmente de hidrocarburos terpénicos C10H16: á-pineno, â-pineno, limoneno, 3-careno y canfeno. Pueden contener otros terpenos acíclicos, monocíclicos o bicíclicos, terpenos oxigenados y anetol. La composición exacta varía con los métodos de refino y la edad, localización y especie de la clase de madera blanda.]

DA: terpentin, olie; terpentin, vegetabilsk

[Enhver af de flygtige overvejende terpenske fraktioner eller destillater fremkommet ved solventekstraktion af gummiindsamling fra, eller kvasning af, blødtræ. Består primært af C10H16-terpencarbonhydriderne: á-pinen, â-pinen, limonen, 3-caren, camphen. Kan indeholde andre acycliske, monocycliske eller bicyclisketerpener, oxygenerede terpener og anethol. Nøjagtig sammensætning varierer med raffineringsmetoder og alderen, lokaliseringen og arterne af blødtræskilden.]

DE: Terpentin, Öl

[Jede der flüchtigen, vorherrschend Terpen-, Fraktionen oder Destillate aus der Lösungsmittelextraktion, der Gummigewinnung oder beim Pulpen von Weichholz. Besteht in erster Linie aus den C10H16 Terpenkohlenwasserstoffen: á-Pinen, â-Pinen, Limonen, 3-Caren, Camphen. Kann andere acyclische, monocyclische oder bicyclische Terpene, oxygenierte Terpene und Anethol enthalten. Exakte Zusammensetzung variiert mit den Aufbereitungsverfahren und Alter, Ort und Art der Weichholzquelle.]

EL: ôåñåâéíèÝëáéï

[ÏðïéáäÞðïôå áðü ôá ðôçôéêÜ êõñßùò ôåñðåíéêÜ êëÜóìáôá Þ áðïóôÜãìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åê÷ýëéóç ìå äéáëýôç óõëëïãÞò êüììåïò Þ ðïëôïý ìáëáêþí îýëùí. Áðïôåëåßôáé ðñùôßóôùò áðü ôïõò C10H16 õäñïãïíÜíèñáêåò ôåñðåíßïõ: á-ðéíÝíéï, â-ðéíÝíéï, ëåìïíÝíéï, 3-êáñÝíéï, êáìöÝíéï. Ìðïñåß íá ðåñéÝ÷ïõí Üëëá Üêõêëá, ìïíïêõêëéêÜ Þ äéêõêëéêÜ ôåñðÝíéá, ïîõãïíùìÝíá ôåñåðÝíéá êáé áíçèüëç. Ç áêñéâÞò óýóôáóç ðïéêßëåé ìå ôéò ìåèüäïõò êáèáñéóìïý êáé ôçí çëéêßá, ôïðïèåóßá êáé ôï åßäïò ôçò ðçãÞò ôïõ ìáëáêïý îýëïõ.]

EN: Turpentine, oil

[Any of the volatile predominately terpenic fractions or distillates resulting from the solvent extraction of, gum collection from, or pulping of softwoods. Composed primarily of the C10H16 terpene hydrocarbons: á-pinene, â-pinene, limonene, 3-carene, camphene. May contain other acyclic, monocyclic, or bicyclic terpenes, oxygenated terpenes, and anethole. Exact composition varies with refining methods and the age, location, and species of the softwood source.]

FR: essence de térébenthine

[Toute fraction ou distillat volatil à dominante terpénique obtenu par extraction au solvant, collecte des sucs ou réduction en pâte de bois tendre. Se compose principalement d'hydrocarbures terpéniques C10H16: á-pinène, â-pinène, limonène, carène-3 et camphène. Peut contenir d'autres terpènes acycliques, monocycliques ou bicycliques, des terpènes oxygénés et de l'anéthol. La composition exacte varie avec les méthodes de raffinage et l'âge, l'origine géographique et l'espèce des arbres dont le bois est utilisé.]

IT: trementina, olio

[Una qualsiasi delle frazioni terpeniche prevalentemente volatili o dei distillati ottenuti dal legno di conifere per estrazione con solventi, o con la raccolta della resina, o dalla trasformazione del legno in pasta. E composta principalmente dagli idrocarburi terpenici C10H16: á-pinene, â-pinene, limonene, 3-carene, canfene. Puo' contenere altri terpeni aciclici, monociclici o biciclici, terpeni ossigenati ed anetolo. La composizione esatta varia con i metodi di raffinazione e con l'eta', la provenienza e la specie di legno di conifere usato.]

NL: terpentijn, olie

[Elk van de vluchtige, voornamelijk terpenen bevattende, fracties of destillaten verkregen door extractie met oplosmiddelen van, gomwinning uit of in brijvorm brengen van zachthout. Voornamelijk samengesteld uit de C10H16-terpeenkoolwaterstoffen: á-pineen, â-pineen, limoneen, 3-careen, kamfeen. Kan andere acyclische, monocyclische of bicyclische terpenen, geoxygeneerde terpenen, en anethool bevatten. Exacte samenstelling varieert met zuiveringsmethoden en de leeftijd, herkomst en species van de zachthoutbron.]

PT: essência de terebentina; aguarrás

[Qualquer das fracções voláteis predominantemente terpénicas ou destilados resultantes da extracção com solvente de madeira de resinosas, recolha de colofónia de resinosas, ou produção de pasta a partir de madeira de resinosas. E constituída principalmente por hidrocarbonetos terpénicos C10H16: á-pineno, â-pineno, limoneno, 3-careno, canfeno. Por conter outros terpenos acíclicos, monocíclicos, ou bicíclicos, terpenos oxigenados, e anetole. A composição exacta varia com os métodos de refinação e a idade, origem geográfica, e espécie de resinosa.]

FI: tärpätti, öljy

[Jokainen haihtuva etupäässä terpeenifraktio tai tisle, joka saadaan liuotinuutolla havupuun pihkan tai sellun tuotannosta. Muodostuu pääasiassa C10H16 terpeenihiilivedyistä: á-pineeni, â-pineeni, limoneeni, 3-kareeni, kamfeeni. Voi sisältää muita asyklisiä, monosyklisiä tai bisyklisiä terpeenejä, hapettuneita terpeenejä ja anetolia. Tarkka koostumus vaihtelee jalostusmenetelmien sekä havupuun iän, sijaintipaikan ja lajin mukaan.]

SV: terpenti

[Någon av de flyktiga fraktioner eller destillat, huvudsakligen innehållande terpener, från solventextraktion av, hartsinsamling från eller massaframställning av mjuka träslag. Består huvudsakligen av C10H16-terpenkolväten: á-pinen, â-pinen, limonen, 3-karen, kamfen. Kan innehålla andra acykliska, monocykliska eller bicykliska terpener, oxiderade terpener och anetol. Exakt sammansättning varierar med reningsmetod och ålder, plats och art av mjukträråvara.]

Cas No 8006-64-2 EC No 232-350-7 No 650-002-00-6

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20/21/22-65

Xi; R 36/38

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20/21/22-36/38-43-51/53-65

S: (2-)36/37-46-61-62

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

Cas No 80-38-6 EC No 201-274-6 No 650-003-00-1

>Hänvisning till >

ES: bencenosulfonato de 4-clorofenilo; fenson

DA: 4-chlorphenyl-benzensulfonat; fenson

DE: (4-Chlor-phenyl)-benzol-sulfonat; Fenson

EL: fenson; âåíæïóïõëöïíéêüò 4-÷ëùñïöáéíõëåóôÝñáò

EN: 4-chlorophenyl benzenesulphonate; fenson

FR: fénizon; benzènesulfonate de 4-chlorophényle

IT: (4-clorofenil)-benzensolfonato; fenson

NL: (4-chloorfenyl)-benzeensulfonaat; fenson, PCPBS

PT: fensão; benzenossulfonato de 4-clorofenilo

FI: fensoni; 4-kloorifenyylibentseenisulfonaatti

SV: fenson; 4-klorfenylbenzensulfonat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36-51/53

S: (2-)24-26-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 83-79-4 EC No 201-501-9 No 650-005-00-2

>Hänvisning till >

ES: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-isopropenil-8,9-dimetoxicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-ona; rotenona

DA: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-on; rotenon

DE: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on

EL: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-åîáõäñï-2-éóïðñïðåíõëï-8,9-äéìåèïîõ÷ñùìåíï[3,4-b]öïõñï[2,3-h]÷ñùìåí-6-üíç; ñïôåíüíç

EN: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one, rotenone

FR: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropényl-8,9-diméthoxychromèno[3,4-b]furo[2,3-h]chromène-6-one; roténone

IT: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one; rotenone

NL: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromeen-6-one; rotenon

PT: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-isopropenil-8,9-dimetoxicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromeno-6-ona; rotenona

FI: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-2-isopropenyyli-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-oni; rotenoni

SV: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on; rotenon

Cas No 83-79-4 EC No 201-501-9 No 650-005-00-2

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xi; R 36/37/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-36/37/38-50/53

S: (1/2-)22-24/25-36-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 5707-69-7 EC No 227-197-8 No 650-008-00-9

>Hänvisning till >

ES: drazoxolon (ISO); 4-(2-clorofenilhidrazon)-3-metil-5-isoxazolona

DA: drazoxolon (ISO); 4-(2-chlorphenylhydrazono)-3-methyl-5-isoxazolon

DE: Drazoxolon (ISO); 4-(2-Chlorphenylhydrazono)-3-methyl-5-isoxazolon

EL: drazoxolon (ISO); 4-(2-÷ëùñïöáéíõëõäñáæïíï)-3-ìåèõë-5-éóïîáæïëüíç

EN: drazoxolon (ISO); 4-(2-chlorophenylhydrazone)-3-methyl-5-isoxazolone

FR: drazoxolon (ISO); 4-(2-chlorophénylhydrazono)-3-méthyl-5-isoxazolone

IT: drazoxolon (ISO); 4-(2-clorofenilidrazono)-3-metil-5-isossazolone

NL: drazoxolon (ISO); 4-(2-chloorfenylhydrazono)-3-methyl-5-isoxazolon

PT: drazoxolon (ISO); 4-(2-clorofenilidrazono)-3-metil-5-isoxazolona

FI: dratsoksoloni (ISO)

SV: drazoxolon (ISO); 4-(2-klorfenylhydrazono)-3-metyl-5-isoxazolon)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-50/53

S: (1/2-)22-24-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 19750-95-9 EC No 243-269-1 No 650-009-00-4

>Hänvisning till >

ES: N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformamidina, monoclorhidrato; clordimeform, clorhidrato

DA: N'-(4-chlor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidinmonohydrochlorid; chlordimeformhydrochlorid

DE: N'-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidinmonohydrochlorid; Chlordimeformhydrochlorid

EL: N'-(4-÷ëùñï-ï-ôïëõëï)-N,N-äéìåèõëïöïñìáìéäßíç ìïíïûäñï÷ëùñéêÞ; chlordimeform

EN: N'-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochloride; N²-(4-chloro-o-tolyl)-N¹,N¹-dimethylformamidine hydorchloride; chlordimeform hydrochloride

FR: N'-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-diméthylformamidine, monochlorhydrate; chlordiméforme, monochlorhydrate

IT: N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato; clordimeform, cloridrato

NL: N'-(4-chloor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidinemonohydrochloride; chloordimeformhydrochloride

PT: N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformamidina, monocloridrato; clordimeforme, cloridrato

FI: klordimeformihydrokloridi; N-(4-kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiinimonohydrokloridi

SV: klordimeformhydroklorid; N'-(4-klor-2-methylfenyl)-N,N-dimetylformamidinhydroklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

ANEXO IC - BILAG IC - ANHANG IC - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IC - ANNEX IC - ANNEXE IC - ALLEGATO IC - BIJLAGE IC - ANEXO IC - LIITE IC - BILAGA IC

Cas No 82560-54-1 EC No - No 006-088-00-7

>

Hänvisning till >

ES: benfuracarb

DA: benfuracarb

DE: Benfuracarb

EL: benfuracarb; N-[2,3-äéåûäñï-2,2-äéìåèõëïâåíæïöïõñáíï-7-õëïîõêáñâïíõë(ìåèõë)áìéíïèåéï]-N-éóïðñïðõëï- â-áëáíéíéêü áéèýëéï

EN: benfuracarb; ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- â-alaninate

FR: benfuracarbe; N-[2,3-Dihydro-2,2-diméthylbenzofurane-7-yloxycarbonyl(méthyl)aminothio]-N-isopropyl- b-alanilate d'éthyle

IT: benfuracarb; etil N-[2,3-diidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il ossicarbonil(metil)aminotio]-N-isopropil-â-alalinate

NL: benfuracarb

PT: Benfuracarbe; N-[2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-iloxicarbonil(metil)aminotio]-N-isopropil-â-alalinato de etilo

FI: benfurakarbi

SV: benfurakarb; 2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl-2-metyl-4-(1-metyletyl)-7-oxo-8-oxa-3-tia-2,4-diazadekanoat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10049-04-4 EC No 233-162-8 No 006-089-00-2

ClO2

ES: dióxido de cloro

DA: chlordioxid

DE: Chlordioxid

EL: äéïîåßäéï ôïõ ÷ëùñßïõ

EN: chlorine dioxide

FR: dioxyde de chlore

IT: diossido di cloro

NL: chloordioxide

PT: óxido de cloro

FI: klooridioksidi

SV: kloridoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

R 6

T+; R 26

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 6-8-26-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 5

Cas No 10049-04-4 EC No 233-162-8 No 006-089-01-X

NOTA B

ClO2 . . . %

ES: dióxido de cloro . . . %

DA: chlordioxid . . . %

DE: Chlordioxid . . . %

EL: äéïîåßäéï ôïõ ÷ëùñßïõ . . . %

EN: chlorine dioxide . . . %

FR: dioxyde de chlore . . . %

IT: diossido di cloro . . . %

NL: chloordioxide . . . %

PT: óxido de cloro . . . %

FI: klooridioksidi . . . %

SV: klordioxid . . . %

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 36362-09-1 EC No 405-640-8 No 007-024-00-0

>

Hänvisning till >

ES: clorato de 2-(deciltio)etilamonio

DA: 2-(decylthio)ethylammoniumchlorid

DE: 2-(Decylthio)ethylammoniumchlorid

EL: 2-(äåêõëïèåéï)áéèõëáììþíéï ÷ëùñéêü

EN: 2-(decylthio)ethylammonium chloride

FR: chlorure de 2-(décylthio)éthylammonium

IT: cloruro di 2-(deciltio)etilammonio

NL: 2-(decylthio)ethylammoniumchloride

PT: cloreto de 2-(deciltio)etilamónio

FI: 2-(dekyylitio)etyyliammoniumkloridi

SV: 2-(decyltio)etylammoniumklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 48/22

Xi; R 38-41

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 38-41-48/22-50/53

S: (2-)26-36/37/39-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 16949-65-8 EC No 241-022-2 No 009-018-00-3

F6Si.Mg

ES: hexafluorosilicato de magnesio

DA: magnesiumhexafluorsilicat

DE: Magnesiumhexafluorosilicat

EL: åîáöèïðõñéôéêü ìáãíÞóéï

EN: magnesium hexafluorosilicate

FR: hexafluorosilicate de magnésium

IT: esafluorosilicato di magnesio

NL: magnesiumhexafluorosilicaat

PT: hexafluorossilicato de magnésio

FI: magnesiumheksafluorisilikaatti

SV: magnesiumhexafluorosilikat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25

S: (1/2-)24/25-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 69430-40-6 EC No 406-420-4 No 014-015-00-5

>

Hänvisning till >

ES: á-trimetilsilanil-ù-trimetilsiloxipoli[oxi(metil-3-(2-(2-metoxipropoxi)propoxi)propilsilandiil]-co-oxi(dimetilsilano))

DA: á-trimethylsilanyl-ù-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilandiyl]-co-oxy (dimethylsilan))

DE: á-Trimethylsilanyl-ù-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilandiyl]- co-oxy(dimethylsilan))

EL: Üëöá-ôñéìåèõëïóéëáíõëï-ùìÝãá-ôñéìåèõëïóéëïîõðïëõ(ïîõ(ìåèõëï-3-(2-(2-ìåèïîõðñïðïîõ)ðñïðïîõ)ðñïðõëïóéëáíäéõëï)-co-ïîõ(äéìåèõëïóéëÜíéï))

EN: á-trimethylsilanyl-ù-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]- co-oxy(dimethylsilane))

FR: á-triméthylsilanyl-ù-triméthylsiloxypoly[oxy(méthyl-3-(2-(2-méthoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]- co-oxy(diméthylsilane))

IT: á-trimetilsilanil-ù-trimetilsilossipoli[ossi(metil-3-(2-(2-metossipropossi)propossi)propilsilandiil]-co-ossi(dimetilsilano))

NL: á-trimethylsilanyl-ù-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilaandiyl]- co-oxy(dimethylsilaan))

PT: á-trimetilsilanil-ù-trimetilsiloxipoli[oxi(metil-3-(2-(2-metoxipropoxi)propoxi)propilsilanodiil]-co-oxi(dimetilsilano))

FI: á-trimetyylisilanyyli-ù-trimetyylisiloksipoly[oksi(metyyli-3-(2-(2-metoksipropoksi)propoksi)propyylisilaanidiyyli]-ko-oksi(dimetyylisilaani))

SV: á-trimetylsilanyl-ù-trimetylsiloxipoly[oxi(metyl-3-(2-(2-metoxipropoxi)propoxi)propylsilandiyl]-co-oxi(dimetylsilan))

Cas No 69430-40-6 EC No 406-420-4 No 014-015-00-5

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 16672-87-0 EC No 240-718-3 No 015-154-00-4

>Hänvisning till >

ES: ácido 2-cloroetilfosfónico

DA: 2-chlorethylphosphonsyre; ethephon

DE: 2-Chlorethylphosphonsäure

EL: 2-÷ëùñïáéèõëïöùóöïíéêü ïîý

EN: 2-chloroethylphosphonic acid; ethephon

FR: acide 2-chloroéthylphosphonique; éthéphon

IT: acido 2-cloroetilfosfonico

NL: 2-chloorethylfosfonzuur

PT: ácido 2-cloroetilfosfónico

FI: 2-kloorietyylifosfonihappo; etefoni

SV: 2-kloretylfosfonsyra; etefon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21

C; R 34

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21-34-52/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 77182-82-2 EC No 278-636-5 No 015-155-00-X

>

Hänvisning till >

ES: 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirato de amonio

DA: ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrat; glufosinat-ammonium

DE: Ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrat

EL: 2-áìéíï-4-(õäñïîõìåèõëïöùóöéíõëï)âïõôõñéêü áììþíéï

EN: ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate; glufosinate ammonium

FR: 2-amino-4-(hydroxyméthylphosphinyl)butyrate d'ammonium; glufosinate-ammonium

IT: 2-amino-4-(idrossimetilfosfinil)butirrato di ammonio

NL: ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat

PT: 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirato de amónio

FI: ammonium-2-amino-4-(hydroksimetyylifosfinyyli)butyraatti; glufosinaatti-ammonium

SV: ammonium-2-amino-4-(hydroximetylfosfinyl)-butanoat; ammoniumglyfosinat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22

S: (2)

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 30864-28-9 62610-77-9 EC No 250-366-2 No 015-156-00-5

>Hänvisning till >

ES: 3-[(dimetoxifosfinotioil)oxi]metacrilato de metilo

DA: methyl-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylat; methacrifos

DE: Methyl-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylat

EL: 3-[(äéìåèïîõöùóöéíïèåéïûë)ïîõ]ìåèáêñõëéêü ìåèýëéï

EN: methyl 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate; methacrifos

FR: 3-[(diméthoxyphosphinothioyl)oxy]méthacrylate de méthyle; méthacrifos

IT: 3-[(dimetossifosfinotioil)ossi]metacrilato di metile

NL: methyl-3-[(dimethoxyfosfinothioyl)oxy]methacrylaat

PT: 3-[(dimetoxifosfinotioil)oxi]metacrilato de metilo

FI: metyyli-3-[(dimetoksifosfiinitioyyli)oksi]metakrylaatti; metakrifossi

SV: metyl-3-[(dimetoxifosfinotioyl)oxi]metakrylat; metakrifos

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 13598-36-2 EC No 237-066-7 No 015-157-00-0

H3O3P

ES: ácido fosfónico

DA: phosphonsyre

DE: Phosphonsäure

EL: öùóöïíéêü ïîý

EN: phosphonic acid; phosphorous acid

FR: acide phosphonique

IT: acido fosfonico

NL: fosfonzuur

PT: ácido fosfónico

FI: fosforihapoke

SV: fosfonsyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 32760-80-8 EC No 402-340-9 No 015-158-00-6

>Hänvisning till >

ES: hexafluorofosfato(1-) de (ç-ciclopentadienil)(ç-cumenilo) de hierro(1+)

DA: (ç-ciclopentadienyl)(ç-cumenyl)jern(1+)hexafluorphosphat(1-)

DE: (ç-Cyclopentadienyl)(ç-cumenyl)eisen(1+)hexafluorphosphat(1-)

EL: (ç-êõêëïðåíôáäéåíõëï)(ç-êïõìïëï)óßäçñïò(1+)åîáöèïñïöùóöïñéêüò(1-)

EN: (ç-cyclopentadienyl)(ç-cumenyl)iron(1+)hexafluorophosphate(1-)

FR: hexafluorophosphate(1-) de (ç-cyclopentadiènyl)(ç-cuményl) de fer(1+)

IT: esafluorofosfato(1-) di (ç-ciclopentadienil)(ç-cumenile) di ferro(1+)

NL: (ç-cyclopentadienyl)(ç-cumenyl)ijzer(1+)hexafluorfosfaat(1-)

PT: hexaflúorfosfato(1-) de (ç-ciclopentadienilo)(ç-cumenilo) de ferro(1+)

FI: (ç-syklopentadienyyli)(ç-kumenyyli)rauta(1+)heksafluorifosfaatti(1-)

SV: (ç-cyklopentadienyl)(ç-kumenyl)järn(1+)hexafluorfosfat(1-)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 52/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 23783-26-8 EC No 405-710-8 No 015-159-00-1

>Hänvisning till >

ES: ácido hidroxifosfonoacético

DA: hydroxyphosphonoeddikesyre

DE: Hydroxyphosphonoessigsäure

EL: õäñïîõöùóöïíïîéêü ïîý

EN: hydroxyphosphonoacetic acid

FR: acide hydroxyphosphonoacétique

IT: acido idrossifosfonoacetico

NL: hydroxyfosfonoazijnzuur

PT: ácido hidroxifosfonoacético

FI: hydroksifosfonietikkahappo

SV: hydroxifosfonoättiksyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22-48/22

C; R 34

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-34-43-48/22

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 58834-75-6 EC No 406-260-5 No 015-160-00-7

>Hänvisning till >

ES: pirofosfato de vanadilo

DA: vanadylpyrophosphat

DE: Vanadylpyrophosphat

EL: ðõñïöùóöïñéêü âáíáäýëéï

EN: vanadyl pyrophosphate

FR: pyrophosphate de vanadyle

IT: pirofosfato di vanadile

NL: vanadylpyrofosfaat

PT: pirofosfato de vanadilo

FI: vanadyylipyrofosfaatti

SV: vanadylpyrofosfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 65232-89-5 EC No 407-130-0 No 015-161-00-2

ES: pirofosfato de divanadilo

DA: divanadylpyrophosphat

DE: Divanadylpyrophosphat

EL: ðõñïöùóöïñéêü äéâáíáäýëéï

EN: divanadyl pyrophosphate

FR: pyrophosphate de divanadyle

IT: pirofosfato di divanadile

NL: divanadylpyrofosfaat

PT: pirofosfato de divanadilo

FI: divanadyylipyrofosfaatti

SV: divanadylpyrofosfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 41

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 407-350-7 No 015-162-00-8

ES: hidrogenofosfato de óxido de vanadio(IV) hemihidrato, dopado con litio, cinc, molibdeno, hierro y cloro

DA: vanadium(IV)oxidhydrogenphosphathemihydrat, lithium, zink, molybden, jern og chlor dopet

DE: Vanadium(IV)oxidhydrogenphosphathemihydrat, Lithium, Zink, Molybdän, Eisen und Chlordotiert

EL: ïîåßäéï ôïõ âáíáäßïõ(IV) üîéíï öùóöïñéêü çìéÝíõäñï, ëßèéï, øåõäÜñãõñïò, ìïëõâäÝíéï, óßäçñïò êáé ÷ëþñéï-íôïðáñéóìÝíï

EN: vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine-doped

FR: hydrogénophosphate de l'oxyde de vanadium(IV) hémihydrate, dopé au lithium, zinc, molybdène, fer et chlore

IT: idrogenofosfato dell'ossido di vanadio(IV) emiidrato, drogato con litio, zinco, molibdeno, ferro e cloro

NL: vanadium(IV)oxidewaterstoffosfaathemihydraat, gedoopt met lithium, zink, molybdeen, ijzer en chloor

PT: hidrogenofosfato de óxido de vanadio(IV) hemihidrato, dopado com litio, zinco, molibdenio, ferro e cloro

FI: vanadium(IV)oksidivetyfosfaattihemihydraatti, litium-, sinkki-, molybdeeni-, rauta- ja klooriseostettu

SV: vanadium(IV)oxidhydrogenfosfathemihydrat, litium, zink, molybden, järn och klormärkt

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20-48/22

Xi; R 41

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20-41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 145052-34-2 EC No 412-010-6 No 015-163-00-3

>Hänvisning till >

ES: óxido de bis(2,6-dimetoxibenzoil)-2,4,4-trimetilpentilfosfina

DA: bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxid

DE: Bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxid

EL: äéò(2,6-äéìåèïîõâåíæïûëï)-2,4,4-ôñéìåèõëïðåíôõëï-öùóöéíïîåßäéï

EN: bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxide

FR: bis(2,6-diméthoxybenzoyl)-2,4,4-triméthylpentylphosphinoxide

IT: bis(2,6-dimetossibenzoil)-2,4,4-trimetilpentilfosfinossido

NL: bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylfosfinoxide

PT: bis(2,6-dimetoxibenzoil)-2,4,4-trimetilpentilfosfinóxido

FI: bis(2,6-dimetoksibentsoyyli)-2,4,4-trimetyylipentyylifosfiinioksidi

SV: bis(2,6-dimetoxibenzoyl)-2,4,4-trimetylpentylfosfinoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7631-90-5 EC No 231-548-0 No 016-064-00-8

NOTA B

NaHSO3 . . . %

ES: bisulfito sódico . . . %

DA: natriumhydrogensulfit . . . %

DE: Natriumhydrogensulfit . . . %

EL: õäñïãïíïèåéþäåò íÜôñéï (õäáôéêü äéÜëõìá) . . . %

EN: sodium hydrogensulphite . . . %; sodium bisulphite . . . %

FR: hydrogénosulfite de sodium . . . %; bisulfite de sodium . . . %

IT: idrogenosolfito di sodio . . . %

NL: natriumhydrogeensulfiet . . . %

PT: hidrogénossulfureto de sódio . . . %

FI: natriumvetysulfiitti . . . %; natriumbisulfiitti . . . %

SV: natriumvätesulfit . . . %; natriumbisulfit . . . %

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 31

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-31

S: (2-)25-46

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 84057-97-6 EC No 400-100-8 No 016-065-00-3

>Hänvisning till >

ES: Sodio 1-amino-4-[2-metil-5-(4-metilfenilsulfonilamino)fenilamino]antraquinona-2-sulfonato

DA: natrium-1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthrachinon-2-sulfonat

DE: Natrium-1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthrachinon-2-sulfonat

EL: 1-áìéíï-4-[2-ìåèõëï-5-(4-ìåèõëïöáéíõëï-óïõëöïíõëáìéíï)-öáéíõëáìéíï]áíèñáêéíïíï-2-óïõëöïíéêü íÜôñéï

EN: sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate

FR: 1-amino-4-[2-méthyl-5-(4-méthylphénylsulfonylamino)phénylamino]anthraquinone-2-sulfonate de sodium

IT: 1-ammino-4-[2-metil-5-(4-metilfenilsolfonilammino)fenilammino]antrachinon-2-solfonato di sodio

NL: natrium-1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylfenylsulfonylamino)fenylamino]antrachinon-2-sulfonaat

PT: 1-amino-4-[2-metil-5-(4-metilfenilsulfonilamino)fenilamino]antraquinona-2-sulfonato de sódio

FI: natrium-1-amino-4-[2-metyyli-5-(4-metyylifenyylisulfonyyliamino)fenyyliamino]antrakinoni-2-sulfonaatti

SV: natrium-1-amino-4-[2-metyl-5-(4-metylfenylsulfonylamino)fenylamino]antrakinon-2-sulfonat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 51/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 116912-62-0 EC No 404-070-7 No 016-066-00-9

>Hänvisning till >

ES: [5-((4-amino-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il)amino)-2-((2-hidroxi-3,5-disulfonatofenilazo)-2-sulfonatobencilidenohidrazino)benzoato] de cobre(II) de tetrasodio

DA: tetranatrium-[5-((4-amino-6-chlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2-sulfonatobenzylidenhydrazino)benzoat]kobber(II)

DE: Tetranatrium-[5-((4-amino-6-chlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2- sulfonatobenzylidenhydrazino)benzoat]kupfer(II)

EL: (5-((4-áìéíï-1,3,5-ôñéáæéí-2-õëï-6-÷ëùñï)áìéíï)-2-((2-õäñïîõ-3,5-äéóïõëöïíéêïöáéíõëáæù)-2-óïõëöïíéêïâåíæõëéäåíïûäñáæéíï)âåíæïúêü) ôåôñáíÜôñéï ÷áëêüò(ÉÉ)

EN: tetrasodium [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2- sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate]copper(II)

FR: [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophénylazo)-2-sulfonatobenzylidènehydrazino)benzoate] de cuivre(II) de tétrasodium

IT: [5-((4-ammino-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il)ammino)-2-((2-idrossi-3,5-disolfonatofenilazo)-2-solfonatobenzilideneidrazino)benzoato] di rame(II) di tetrasodio

NL: tetranatrium-[5-((4-amino-6-chloor-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatofenylazo)-2-sulfonatobenzylideenhydrazino)benzoaat]koper(II)

PT: [5-((4-amino-6-cloro-1,3,5-triazina-2-il)amino)-2-((2-hidroxi-3,5-dissulfonatofenilazo)-2-sulfonatobenzilidenohidrazino)benzoato] de cobre(II) de tetrassódio

FI: tetranatrium-[5-((4-amino-6-kloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)-2-((2-hydroksi-3,5-disulfonaattifenyyliatso)-2- sulfonaattibentsylideenihydratsiini)bentsoaatti]kupari(II)

SV: tetranatrium-[5-((4-amino-6-klor-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxi-3,5-disulfonatofenylazo)-2-sulfonatobensylidenhydrazino)bensoat]koppar(II)

Cas No 116912-62-0 EC No 404-070-7 No 016-066-00-9

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 67811-06-7 EC No 407-530-5 No 016-067-00-4

>Hänvisning till >

ES: sulfonato de (4-metilfenil)mesitileno

DA: (4-methylphenyl)mesitylen-sulfonat

DE: (4-Methylphenyl)mesitylen-sulfonat

EL: ìåóéôõëåíïóïõëöïíéêü 4-ôïëýëéï

EN: (4-methylphenyl)mesitylene sulfonate

FR: sulfonate de (4-méthylphényl)mésitylène

IT: solfonato di (4-metilfenil)mesitilene

NL: (4-methylfenyl)mesityleen-sulfonaat

PT: sulfonato de (4-metilfenil)mesitileno

FI: (4-metyylifenyyli)mesityleenisulfonaatti

SV: (4-metylfenyl)mesitylensulfonat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 155160-86-4 EC No 407-720-8 No 016-068-00-X

>Hänvisning till >

ES: 3,5-bis(tetradeciloxicarbonil)bencensulfinato de sodio

DA: natrium-3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzensulfinat

DE: Natrium-3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzolsulfinat

EL: 3,5-äéò(äåêáïêôõëïîõêáñâïíõëï)âåíæïëïóïõëöéíéêü ïîý, Üëáò íáôñßïõ

EN: sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate

FR: 3,5-bis(tétradécyloxycarbonyl)benzènesulfinate de sodium

IT: 3,5-bis(tetradecilossicarbonil)benzensolfinato di sodio

NL: natrium-3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzeensulfinaat

PT: 3,5-bis(tetradeciloxicarbonil)benzenossulfinato de sódio

FI: natrium-3,5-bis(tetradekyylioksikarbonyyli)bentseenisulfinaatti

SV: natrium-3,5-bis(tetradecyloxikarbonyl)bensensulfinat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 141915-64-2 EC No 407-990-9 No 016-069-00-5

>Hänvisning till >

ES: ácido 3,5-bis(tetradeciloxicarbonil)bencenosulfínico

DA: 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzensulfinsyre

DE: 3,5-Bis(tetradecyloxycarbonyl)benzolsulfinsäure

EL: 3,5-äéò(äåêáôåôñõëïîõêáñâïíõëï)âåíæïëïóïõëöéíéêü ïîý

EN: 3,5-bis-(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid

FR: acide 3,5-bis(tétradécyloxycarbonyl)benzènesulfinique

IT: acido 3,5-bis(tetradecilossicarbonil)benzensolfinico

NL: 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzeensulfinzuur

PT: acido 3,5-bis(tetradeciloxicarbonil)benzenossulfinico

FI: 3,5-bis-(tetradekyylioksikarbonyyli)bentseenisulfiinihappo

SV: 3,5-bis(tetradecyloxikarbonyl)bensensulfinsyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 408-220-2 No 016-070-00-0

>Hänvisning till >

ES: 4-benciloxi-4'-(2,3-epoxi-2-metilprop-1-iloxi)difenilsulfona

DA: 4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfon

DE: 4-Benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfon

EL: 4-âåíæïõëïîõ-4'-(2,3-åðïîõ-2-ìåèõëïðñïð-1-õëïîõ)äéöáéíõëïóïõëöüíç

EN: 4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfone

FR: 4-benzyloxy-4'-(2,3-époxy-2-méthylprop-1-yloxy)diphénylsulfone

IT: 4-benzilossi-4'-(2,3-epossi-2-metilprop-1-ilossi)difenilsulfone

NL: 4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)difenylsulfon

PT: 4-benziloxi-4'-(2,3-epoxi-2-metilprop-1-iloxi)difenilsulfona

FI: 4-bentsyylioksi-4'-(2,3-epoksi-2-metyyliprop-1-yylioksi)difenyylisulfoni

SV: 4-bensyloxi-4'-(2,3-epoxi-2-metylprop-1-yloxi)difenylsulfon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 136248-03-8 EC No 410-130-3 No 016-071-00-6

>Hänvisning till >

ES: 3-amino-6,13-dicloro-10-((3-((4-cloro-6-(2-sulfofenilamino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)propil)amino)-4,11-trifenoxidioxazindisulfonato de trisodio

DA: trinatrium-3-amino-6,13-dichlor-10-((3-((4-chlor-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-triphenoxydioxazindisulfonat

DE: Trinatrium-3-amino-6,13-dichlor-10-((3-((4-chlor-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-triphenoxydioxazindisulfonat

EL: 3-áìéíï-6,13-äé÷ëùñï-10-((3-((4-÷ëùñï-6-(2-óïõëöïöáéíõëáìéíï)-1,3,5-ôñéáæéí-2-õëï)áìéíï)ðñïðõëï)áìéíï)-4,11-ôñéöáéíïîõäéïîáæéíï äéóïõëöïíéêü ôñéíÜôñéï

EN: trisodium 3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate

FR: 3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophénylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11- triphénoxydioxazinedisulfonate de trisodium

IT: 3-ammino-6,13-dicloro-10-((3-((4-cloro-6-(2-solfofenilammino)-1,3,5-triazin-2-il)ammino)propil)ammino)-4,11-trifenossidiossazindisolfonato di trisodio

NL: trinatrium-3-amino-6,13-dichloor-10-((3-((4-chloor-6-(2-sulfofenylamino)-1,3,5-triazine-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-trifenoxydioxazinedisulfonaat

PT: 3-amino-6,13-dicloro-10-((3-((4-cloro-6-(2-sulfofenilamino)-1,3,5-triazina-2-il)amino)propil)amino)-4,11-trifenoxidioxazinodissulfonato de trissódio

FI: trinatrium-3-amino-6,13-dikloori-10-((3-((4-kloori-6-(2-sulfofenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)propyyli) amino)-4,11-trifenoksidioksatsiinidisulfonaatti

SV: trinatrium-3-amino-6,13-diklor-10-((3-((4-klor-6-(2-sulfofenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-trifenoxidioxazindisulfonat

Cas No 136248-03-8 EC No 410-130-3 No 016-071-00-6

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7646-79-9 EC No 231-589-4 No 027-004-00-5

NOTA E

CoCl2

ES: dicloruro de cobalto

DA: cobaltdichlorid

DE: Cobaltdichlorid

EL: äé÷ëùñßäéï ôïõ êïâÜëôéïõ

EN: cobalt dichloride

FR: dichlorure de cobalt

IT: dicloruro di cobalto

NL: kobaltdichloride

PT: dicloreto de cobalto

FI: kobolttidikloridi

SV: koboltdiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

Xn; R 22

R 42/43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 49-22-42/43-50/53

S: (2-)22-53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No 10124-43-3 EC No 233-334-2 No 027-005-00-0

NOTA E

CoSO4

ES: sulfato de cobalto

DA: cobaltsulfat

DE: Cobaltsulfat

EL: èåééêü êïâÜëôéï

EN: cobalt sulphate

FR: sulfate de cobalt

IT: solfato di cobalto

NL: kobaltsulfaat

PT: sulfato de cobalto

FI: kobolttisulfaatti

SV: koboltsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

Xn; R 22

R 42/43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 49-22-42/43-50/53

S: (2-)22-53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

NOTA 1

Cas No - EC No - No 078-005-00-2

ES: hexacloroplatinatos, excepto los especialmente indicados en este Anexo

DA: hexachloroplatinater, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Hexachloroplatinate mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: åîá÷ëùñïëåõêï÷ñõóéêïß åóôÝñåò, åîáéñïõìÝíùí ôùí áíáöåñïìÝíùí áëëïý ó' áõôü ôï ðáñÜñôçìá

EN: hexachloroplatinates with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: hexachloroplatines à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: esacloroplatinati esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: hexachloroplatinaten met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: hexacloroplatinados, com excepção dos expressamente referidos no presente Anexo

FI: heksaklooriplatinaatit paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: hexaklorplatinater med undantag för dem som specifiserats på annat ställe i denna bilaga

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xi; R 41

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-41-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 16923-58-3 EC No 240-983-5 No 078-006-00-8

NaPtCl6

ES: hexacloroplatinato de disodio

DA: dinatriumhexachloroplatinat

DE: Dinatriumhexachloroplatinat

EL: åîá÷ëùñïëåõêï÷ñõóéêü äéíÜôñéï

EN: disodium hexachloroplatinate

FR: hexachloroplatinate de disodium

IT: esacloroplatinato di disodio

NL: dinatriumhexachloroplatinaat

PT: hexacloroplatinato de dissódio

FI: dinatriumheksaklooriplatinaatti

SV: dinatriumhexaklorplatinat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xi; R 41

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-41-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 16921-30-5 EC No 240-979-3 No 078-007-00-3

K2PtCl6

ES: hexacloroplatinato de dipotasio

DA: dikaliumhexachloroplatinat

DE: Dikaliumhexachloroplatinat

EL: åîá÷ëùñïëåõêï÷ñõóéêü äéêÜëéï

EN: dipotassium hexachloroplatinate

FR: hexachloroplatinate de dipotassium

IT: esacloroplatinato di dipotassio

NL: dikaliumhexachloroplatinaat

PT: hexacloroplatinato de dipotássio

FI: dikaliumheksaklooriplatinaatti

SV: dikaliumhexaklorplatinat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xi; R 41

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-41-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 16919-58-7 EC No 240-973-0 No 078-008-00-9

(NH4)2PtCl6

ES: hexacloroplatinato de diamonio

DA: diammoniumhexachloroplatinat

DE: Diammoniumhexachloroplatinat

EL: åîá÷ëùñïëåõêï÷ñõóéêü äéáììþíéï

EN: diammonium hexachloroplatinate

FR: hexachloroplatinate de diammonium

IT: esacloroplatinato di diammonio

NL: diammoniumhexachloroplatinaat

PT: hexacloroplatinato de diamónio

FI: diammoniumheksaklooriplatinaatti

SV: diammoniumhexaklorplatinat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xi; R 41

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-41-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 16941-12-1 EC No 241-010-7 No 078-009-00-4

H2PtCl6

ES: ácido hexacloroplatinico

DA: hexachloroplatinsyre

DE: Hexachloroplatinsäure

EL: åîá÷ëùñïëåõêï÷ñõóéêü ïîý

EN: hexachloroplatinic acid

FR: acide hexachloroplatinique

IT: acido esacloroplatinico

NL: hexachloroplatinazuur

PT: ácido hexacloroplatinico

FI: heksaklooriplatinahappo

SV: hexaklorplatinasyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

C; R 34

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-34-42/43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 218-01-9 EC No 205-923-4 No 601-048-00-0

>Hänvisning till >

ES: criseno

DA: chrysen

DE: Chrysen

EL: ÷ñõóÝíéï

EN: chrysene

FR: chrysène

IT: crisene

NL: chryseen

PT: criseno

FI: kryseeni

SV: krysen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 3; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 192-97-2 EC No 205-892-7 No 601-049-00-6

>Hänvisning till >

ES: benzo[e]pireno

DA: benzo[e]pyren

DE: Benzo[e]pyren

EL: âåíæï[e]ðõñÝíéï

EN: benzo[e]pyrene

FR: benzo[e]pyrène

IT: benzo[e]pirene

NL: benzo[e]pyreen

PT: benzo[e]pireno

FI: bentso[e]pyreeni

SV: benz[e]pyren

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 85535-84-8 EC No 287-476-5 No 602-080-00-8

>Hänvisning till >

ES: alcanos, C10-13, cloro

DA: alkaner, C10-13-, chlor-

DE: Alkane, C10-13-, Chlor-

EL: áëêÜíéá, C10-13, ÷ëùñï

EN: alkanes, C10-13, chloro

FR: alcanes en C10-13, chloro-, chloroalcanes en C10-13

IT: alcani, C10-13, cloro

NL: alkanen, C10-13-, chloor-

PT: alcanos, C10-13, cloro

FI: alkaanit, C10-13, kloori

SV: klorparaffiner C10-13,; alkaner, C10-13, klorerade

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 40-50/53

S: (2-)24-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 405-380-5 No 602-081-00-3

>Hänvisning till >

ES: ácido 2-cloro-4,5-fluorobenzóico

DA: 2-chlor-4,5-difluorbenzoesyre

DE: 2-Chlor-4,5-difluorbenzoesäure

EL: 4,5-äéöèïñï-2-÷ëùñïâåíæïúêü ïîý

EN: 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid

FR: acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque

IT: acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico

NL: 2-chloor-4,5-fluorbenzoëzuur

PT: ácido 2-cloro-4,5-flúorbenzóico

FI: 2-kloori-4,5-difluoribentsoehappo

SV: 2-klor-4,5-difluorbensoesyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

Xi; R 41

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-41-43

S: (2-)26-36/37/39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 109678-33-3 EC No 408-020-5 No 602-082-00-9

>Hänvisning till >

ES: 2,2,6,6-tetrakis(bromometil)-4-oxaheptano-1,7-diol

DA: 2,2,6,6-tetrakis(brommethyl)-4-oxaheptan-1,7-diol

DE: 2,2,6,6-tetrakis(Brommethyl)-4-oxaheptan-1,7-diol

EL: 2,2,2',2'-ôåôñáêéò(âñùìïìåèõëï)-3,3'-ïîõäéðñïðáíüëç

EN: 2,2,6,6-tetrakis(bromomethyl)-4-oxaheptane-1,7-diol

FR: 2,2,6,6-tétrakis(bromométhyl)-4-oxaheptane-1,7-diol

IT: 2,2,6,6-tetrachis(bromometil)-4-ossaeptan-1,7-diolo

NL: 2,2,6,6-tetrakis(broommethyl)-4-oxaheptaan-1,7-diol

PT: 2,2,6,6-tetraquis(bromometil)-4-oxaheptano-1,7-diol

FI: 2,2,6,6-tetrakis(bromimetyyli)-4-oksaheptaani-1,7-dioli

SV: 2,2,6,6-tetrakis(brommetyl)-4-oxaheptan-1,7-diol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-41-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 78-92-2 [1] 4221-99-2 [2] 14898-79-4 [3] 15892-23-6 [4] EC No 201-158-5 [1] 224-168-1 [2] 238-967-8 [3] 240-029-8 [4] No 603-004-01-3

NOTA C

CH3-CHOH-CH2-CH3

ES: butan-2-ol [1]; (S)-butan-2-ol [2]; (R)-butan-2-ol [3]; (±)-butan-2-ol [4]

DA: butan-2-ol [1]; (S)-butan-2-ol [2]; (R)-butan-2-ol [3]; (±)-butan-2-ol [4]

DE: Butan-2-ol [1]; (S)-Butan-2-ol [2]; (R)-Butan-2-ol [3]; (±)-Butan-2-ol [4]

EL: âïõôáí-2-üëç [1]; (S)-âïõôáí-2-üëç [2]; (R)-âïõôáí-2-üëç [3]; (±)-âïõôáí-2-üëç [4]

EN: butan-2-ol [1]; (S)-butan-2-ol [2]; (R)-butan-2-ol [3]; (±)-butan-2-ol [4]

FR: butane-2-ol [1]; (S)-butane-2-ol [2]; (R)-butane-2-ol [3]; (±)-butane-2-ol [4]

IT: butan-2-olo [1]; (S)-butan-2-olo [2]; (R)-butan-2-olo [3]; (±)-butan-2-olo [4]

NL: butaan-2-ol [1]; (S)-butaan-2-ol [2]; (R)-butaan-2-ol [3]; (±)-butaan-2-ol [4]

PT: butano-2-ol [1]; (S)-butano-2-ol [2]; (R)-butano-2-ol [3]; (±)-butano-2-ol [4]

FI: butan-2-oli [1]; 2-butanoli [1]; (S-)butan-2-oli [2]; (R)-butan-2-oli [3]; (±)-butan-2-oli [4]

SV: 2-butanol [1]; butan-2-ol (1); (S)-butan-2-ol [2]; (R)-butan-2-ol [3]; (±)-butan-2-ol [4]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xi; R 36/37

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-36/37-67

S: (2-)7/9-13-24/25-26-46

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 1589-47-5 EC No 216-455-5 No 603-106-00-0

>Hänvisning till >

ES: 2-metoxipropanol

DA: 2-methoxypropanol

DE: 2-Methoxypropanol

EL: 2-ìåèïîõðñïðáíüëç

EN: 2-methoxypropanol

FR: 2-méthoxypropanol

IT: 2-metossipropanolo

NL: 2-methoxypropanol

PT: 2-metoxipropanol

FI: 2-metoksipropanoli

SV: 2-metoxipropanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Repr. Cat. 2; R 61

Xi; R 37/38-41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-10-37/38-41

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 111-77-3 EC No 203-906-6 No 603-107-00-6

H3C-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2OH

ES: 2-(2-metoxietoxi)etanol

DA: 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

DE: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

EL: (2-(2-ìåèïîõáéèïîõ)áéèáíüëç

EN: 2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monomethyl ether

FR: 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol

IT: 2-(2-metossietossi)etanolo; dietilene glicol monometil etere

NL: 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

PT: 2-(2-metóxietóxi)etanol

FI: 2-(2-metoksietoksi)etanoli

SV: 2-(2-metoxietoxi)etanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 3; R 63

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 63

S: (2-)36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 78-83-1 EC No 201-148-0 No 603-108-00-1

>Hänvisning till >

ES: 2-metilpropan-1-ol; isobutanol

DA: 2-methylpropan-1-ol; isobutanol

DE: 2-Methylpropan-1-ol; Isobutanol

EL: 2-ìåèõëïðñïðáí-1-üëç

EN: 2-methylpropan-1-ol; iso-butanol

FR: 2-méthylpropane-1-ol; isobutanol

IT: 2-metilpropan-1-olo; isobutanolo

NL: 2-methylpropaan-1-ol

PT: 2-metilpropano-1-ol

FI: 2-metyylipropan-1-oli; isobutanoli

SV: 2-metylpropan-1-ol; isobutanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xi; R 37/38-41

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 67-63-0 EC No 200-661-7 No 603-117-00-0

>Hänvisning till >

ES: propan-2-ol; alcohol isopropílico

DA: propan-2-ol; isopropylalkohol

DE: Propan-2-ol

EL: ðñïðáí-2-üëç 7 éóïðñïðõëéêÞ áëêïüëç

EN: propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

FR: propane-2-ol; alcool isopropylique

IT: propan-2-olo; alcool isopropilico

NL: propaan-2-ol; isopropylalcohol

PT: propano-2-ol; àlcool isopropilico

FI: propan-2-oli; isopropyylialkoholi

SV: 2-propanol; propan-2-ol; isopropanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xi; R 36

R 67

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-36-67

S: (2-)7-16-24/25-26

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 6

Cas No 1862-07-3 EC No 404-680-3 No 603-118-00-6

>Hänvisning till >

ES: 6-dimetilaminohexan-1-ol

DA: 6-dimethylaminohexan-1-ol

DE: 6-Dimethylaminohexan-1-ol

EL: 6-äéìåèõëáìéíïåîáí-1-üëç

EN: 6-dimethylaminohexan-1-ol

FR: 6-diméthylaminohexan-1-ol

IT: 6-dimetilamminoesan-1-olo

NL: 6-dimethylaminohexan-1-ol

PT: 6-dimetilaminohexano-1-ol

FI: 6-dimetyyliaminoheksan-1-oli

SV: 6-dimetylaminohexano-1-ol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

C; R 34

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 405-840-5 No 603-119-00-1

>Hänvisning till >

ES: 1,1'-(1,3-fenilendioxi)bis(3-(2-(prop-2-enil)fenoxi)propan-2-ol)

DA: 1,1'-(1,3-phenylendioxy)bis(3-(2-(prop-2-enyl)phenoxy)propan-2-ol)

DE: 1,1'-(1,3-phenylendioxy)bis(3-(2-(prop-2-enyl)phenoxy)propan-2-ol)

EL: 1,1'-(1,3-öáéíõëåíïäéïîõ)äéò(3-(2-(ðñïð-2-åíõëï)öáéíïîõ)ðñïðáí-2-üëç)

EN: 1,1'-(1,3-phenylenedioxy)bis(3-(2-(prop-2-enyl)phenoxy)propan-2-ol)

FR: 1,1'-(1,3-phénylènedioxy)bis(3-(2-(prop-2-ényl)phénoxy)propan-2-ol)

IT: 1,1'-(1,3-fenilendiossi)bis(3-(2-(prop-2-enil)fenossi)propan-2-olo)

NL: 1,1'-(1,3-fenyleendioxy)bis(3-(2-(prop-2-enyl)fenoxy)propaan-2-ol)

PT: 1,1'-(1,3-fenilenodioxi)bis(3-(2-(prop-2-enil)fenoxi)propano-2-ol)

FI: 1,1'-(1,3-fenyleenidioksi)bis(3-(2-(prop-2-enyyli)fenoksi)propan-2-oli)

SV: 1,1'-(1,3-fenylendioxi)bis(3-(2-(prop-2-enyl)fenoxi)propan-2-ol)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 25634-93-9 EC No 405-890-8 No 603-120-00-7

>Hänvisning till >

ES: 2-metil-5-fenilpentanol

DA: 2-methyl-5-phenylpentanol

DE: 2-Methyl-5-phenylpentanol

EL: 2-ìåèõëï-5-öáéíõëïðåíôáíüëç

EN: 2-methyl-5-phenylpentanol

FR: 2-méthyl-5-phénylpentanol

IT: 2-metil-5-fenilpentanol

NL: 2-methyl-5-fenylpentanol

PT: 2-metil-5-fenilpentanol

FI: 2-metyyli-5-fenyylipentanoli

SV: 2-metyl-5-fenylpentanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38

S: (2-)26-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 114565-66-1 EC No 406-057-1 No 603-121-00-2

>Hänvisning till >

ES: 4-[4-(1,3-dihidroxiprop-2-il)fenilamino]-1,8-dihidroxi-5-nitroantraquinona

DA: 4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinon

DE: 4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthrachinon

EL: 4-(4-(1,3-äéûäñïîõðñïð-2-õëï)öáéíõëáìéíï)-1,8-äéûäñïîõ-5-íéôñïáíèñáêéíüíç

EN: 4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone

FR: 4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phénylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone

IT: 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone

NL: 4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroantrachinon

PT: 4-[4-(1,3-dihidroxiprop-2-il)fenilamino]-1,8-dihidroxi-5-nitroantraquinona

FI: 4-[4-(1,3-dihydroksiprop-2-yyli)fenyyliamino]-1,8-dihydroksi-5-nitroantrakinoni

SV: 4-[4-(1,3-dihydroxiprop-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxi-5-nitroantrakinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

R 43

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 38411-13-1 EC No 406-150-7 No 603-122-00-8

>Hänvisning till >

ES: 2-etilhexanolato de sodio

DA: natrium-2-ethylhexanolat

DE: Natrium-2-ethylhexanolat

EL: 2-áéèõëåîáíïëéêü íÜôñéï

EN: sodium 2-ethylhexanolate

FR: 2-éthylhexanolate de sodium

IT: 2-etilesanolato di sodio

NL: natrium-2-ethylhexanolaat

PT: 2-etilhexanolato de sodio

FI: natrium-2-etyyliheksanolaatti

SV: natrium-2-etylhexanolat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

C; R 34

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11-34-52/53

S: (1/2-)7-26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 122760-84-3 EC No 406-330-5 No 603-123-00-3

>Hänvisning till >

ES: 4-metil-8-metilentriciclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol

DA: 4-methyl-8-methylentricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol

DE: 4-Methyl-8-methylentricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol

EL: 4-ìåèõëï-8-ìåèõëåíïôñéêõêëï[3.3.1.13,7]äåêáí-2-üëç

EN: 4-methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol

FR: 4-méthyl-8-méthylènetricyclo[3.3.1.13,7]décan-2-ol

IT: 4-metil-8-metilentriciclo[3.3.1.13,7]decan-2-olo

NL: 4-methyl-8-methyleentricyclo[3.3.1.13,7]decaan-2-ol

PT: 4-metil-8-metilenotriciclo[3.3.1.13,7]decano-2-ol

FI: 4-metyyli-8-metyleenitrisyklo[3.3.1.13,7]dekan-2-oli

SV: 4-metyl-8-metylentricyklo[3.3.1.13,7]dekan-2-ol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 38

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 38-43-51/53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 84563-49-5 EC No 406-900-3 No 603-124-00-9

>Hänvisning till >

ES: 1,4-bis[2-(viniloxi)etoxi]benceno

DA: 1,4-bis[2-(vinyloxy)ethoxy]benzen

DE: 1,4-Bis[2-(vinyloxy)ethoxy]benzol

EL: 1,4-äéò[2-(âéíõëïîõ)áéèïîõ]âåíæüëéï

EN: 1,4-bis[2-(vinyloxy)ethoxy]benzene

FR: 1,4-bis[2-(vinyloxy)éthoxy]benzène

IT: 1,4-bis[2-(vinilossi)etossi]benzene

NL: 1,4-bis[2-(vinyloxy)ethoxy]benzeen

PT: 1,4-bis[2-(viniloxi)etoxi]benzeno

FI: 1,4-bis[2-(vinyylioksi)etoksi]bentseeni

SV: 1,4-bis[2-(vinyloxi)etoxi]bensen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 89544-40-1 EC No 407-850-5 No 603-125-00-4

>Hänvisning till >

ES: 2-(2,4-diclorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-4-en-2-ol

DA: 2-(2,4-dichlorphenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol

DE: 2-(2,4-Dichlorphenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol

EL: 2-(2,4-äé÷ëùñïöáéíõëï)-1-(1ñ-1,2,4-ôñáæïë-1-õëï)ðåíô-4-åí-2-üëç

EN: 2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol

FR: 2-(2,4-dichlorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-én-2-ol

IT: 2-(2,4-diclorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-4-en-2-olo

NL: 2-(2,4-dichloorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-een-2-ol

PT: 2-(2,4-diclorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazole-1-il)pentano-4-eno-2-ol

FI: 2-(2,4-dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)pent-4-en-2-oli

SV: 2-(2,4-diklorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 41

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-41-51/53

S: (2-)26-39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 100418-33-5 EC No 408-090-7 No 603-126-00-X

>Hänvisning till >

ES: 2-((4-metil-2-nitrofenil)amino)etanol

DA: 2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol

DE: 2-((4-Methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol

EL: 2-((4-ìåèõëï-2-íéôñïöáéíõë)áìéíï)áéèáíüëç

EN: 2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol

FR: 2-((4-méthyl-2-nitrophényl)amino)éthanol

IT: 2-((4-metil-2-nitrofenil)ammino)etanolo

NL: 2-((4-methyl-2-nitrofenyl)amino)ethanol

PT: 2-((4-metil-2-nitrofenil)amino)etanol

FI: 2-((4-metyyli-2-nitrofenyyli)amino)etanoli

SV: 2-((4-metyl-2-nitrofenyl)amino)etanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-43-52/53

S: (2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 50594-66-6 [1] 62476-59-9 [2] EC No 256-634-5 [1] 263-560-7 [2] No 604-041-00-0

>Hänvisning till >

ES: ácido 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzoico [1]; 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2- nitrobenzoato de sodio [2]

DA: 5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoesyre [1]; natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)phenoxy]-2- nitrobenzoat [2]; acifluorfen [1]; acifluorfen-natrium [2]

DE: 5-[2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoesäure [1]; Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl) phenoxy]-2-nitrobenzoat [2]

EL: 5-[2-÷ëùñï-4-(ôñéöèïñïìåèõëï)öáéíïîõ]-2-íéôñïâåíæïúêü ïîý [1]; 5-[2-÷ëùñï-4-(ôñéöèïñïìåèõëï)öáéíïîõ]-2-íéôñïâåíæïúêü íÜôñéï [2]

EN: 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoic acid [1]; sodium 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl) phenoxy]-2-nitrobenzoate [2]; acifluorfen [1]; acifluorfen-sodium [2]

FR: acide 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-nitrobenzoîque [1]; 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl) phénoxy]-2-nitrobenzoate de sodium [2]; acifluorfène [1]; acifluorfène-sodium [2]

IT: acido 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-nitrobenzoico [1]; 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2- nitrobenzoato di sodio [2]

NL: 5-[2-chloor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoëzuur [1]; natrium-5-[2-chloor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2- nitrobenzoaat [2]

PT: ácido 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzóico [1]; 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2- nitrobenzoato de sódio [2]

FI: 5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-2-nitrobentsoehappo [1]; natrium-5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli) fenoksi]-2-nitrobentsoaatti [2]; atsifluorifeeni [1]; atsifluorifeeninatrium [2]

SV: 5-[2-klor-4-(trifluorometyl)fenoxi]-2-nitrobenzoesyra [1]; acifluorfen [1]; natrium-5-[2-klor-4-(trifluorometyl) fenoxi]-2-nitrobenzoat [2]; acifluorfen-natrium [2]

Cas No 50594-66-6 [1] 62476-59-9 [2] EC No 256-634-5 [1] 263-560-7 [2] No 604-041-00-0

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 38-41

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)24-39-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 104-91-6 EC No 203-251-6 No 604-042-00-6

>Hänvisning till >

ES: 4-nitrosofenol

DA: 4-nitrosophenol

DE: 4-Nitrosophenol

EL: 4-íéôñùäïöáéíüëç

EN: 4-nitrosophenol

FR: 4-nitrosophénol

IT: 4-nitrosofenolo

NL: 4-nitrosofenol

PT: 4-nitrosofenol

FI: 4-nitrosofenoli

SV: 4-nitrosofenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

Xi; R 41

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-47-49-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 103-16-2 EC No 203-083-3 No 604-043-00-1

>Hänvisning till >

ES: monobenzona

DA: monobenzon

DE: Monobenzon

EL: ìïíïâåíæüíç

EN: monobenzone; 4-hydroxyphenyl benzyl ether; hydroquinone monobenzyl ether

FR: monobenzone; 4-benzyloxyphénol; éther monobenzylique de l'hydroquinone

IT: monobenzone

NL: monobenzon

PT: monobenzona

FI: monobentsoni

SV: 4-(fenylmetoxi)fenol; monobenzon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36-43

S: (2-)24/25-26-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 150-76-5 EC No 205-769-8 No 604-044-00-7

>Hänvisning till >

ES: mequinol

DA: mequinol

DE: Mequinol

EL: ìåêéíüëç

EN: mequinol; 4-methoxyphenol; hydroquinone monomethyl ether

FR: mequinol; 4-méthoxyphénol; éther monométhylique de l'hydroquinone

IT: mechinolo

NL: mequinol

PT: mequinol

FI: mekvinoli

SV: 4-metoxifenol; mekvinol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36-43

S: (2-)24/25-26-37/39-46

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 700-13-0 EC No 211-838-3 No 604-045-00-2

>Hänvisning till >

ES: 2,3,5-trimetilhidroquinona

DA: 2,3,5-trimethylhydroquinon

DE: 2,3,5-Trimethylhydrochinon

EL: 2,3,5-ôñéìåèõëõäñïêéíüíç

EN: 2,3,5-trimethylhydroquinone

FR: 2,3,5-triméthylhydroquinone

IT: 2,3,5-timetilidrochinone

NL: 2,3,5-trimethylhydrochinon

PT: 2,3,5-trimetilhidroquinona

FI: 2,3,5-trimetyylihydrokinoni

SV: 2,3,5-trimetylhydrokinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

Xi; R 37/38-41

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20-37/38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95235-30-6 EC No 405-520-5 No 604-046-00-8

>Hänvisning till >

ES: 4-(4-isopropoxifenilsulfonil)fenol

DA: 4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol

DE: 4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol

EL: 4-(4-éóïðñïðïîõöáéíõëïóïõëöïíõëï)öáéíüëç

EN: 4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol

FR: 4-(4-isopropoxyphénylsulfonyl)phénol

IT: 4-(4-isopropossifenilsulfonil)fenolo

NL: 4-(4-isopropoxyfenylsulfonyl)fenol

PT: 4-(4-isopropoxifenilsulfonil)fenol

FI: 4-(4-isopropoksifenyylisulfonyyli)fenoli

SV: 4-(4-isopropoxifenylsulfonyl)fenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 51/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 51601-57-1 EC No 405-730-7 No 604-047-00-3

>Hänvisning till >

ES: 4-(4-toliloxi)bifenilo

DA: 4-(4-tolyloxy)biphenyl

DE: 4-(4-Tolyloxy)biphenyl

EL: 4-(4-ôïëõëïîõ)âéöáéíýëéï

EN: 4-(4-tolyloxy)biphenyl

FR: 4-(4-tolyloxy)biphényle

IT: 4-(4-tolilossi)bifenile

NL: 4-(4-tolyloxy)bifenyl

PT: 4-(4-toliloxi)bifenilo

FI: 4-(4-tolyylioksi)bifenyyli

SV: 4-(4-tolyloxi)bifenyl

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 48/22

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 48/22-53

S: (2-)22-36-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 27955-94-8 EC No 405-800-7 No 604-048-00-9

>Hänvisning till >

ES: 4,4',4''-(etano-1,1,1-triil)trifenol

DA: 4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)triphenol

DE: 4,4',4''-(Ethan-1,1,1-triyl)triphenol

EL: 4,4',4''-(áéèáí-1,1,1-ôñéûëï)öáéíüëç

EN: 4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)triphenol

FR: 4,4',4''-(éthane-1,1,1-triyl)triphénol

IT: 4,4',4''-(etan-1,1,1-triil)trifenolo

NL: 4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)trifenol

PT: 4,4',4''-(etano-1,1,1-triil)trifenol

FI: 4,4',4''-(etaani-1,1,1-triyyli)trifenoli

SV: 4,4',4''-(etan-1,1,1-triyl)trifenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 51/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 93589-69-6 EC No 407-480-4 No 604-049-00-4

>Hänvisning till >

ES: 4-4'-metilenobis(oxietilenotio)difenol

DA: 4-4'-methylenbis(oxyethylenthio)diphenol

DE: 4-4'-Methylenbis(oxyethylenthio)diphenol

EL: 4-4'-ìåèõëåíïäéò(ïîõáéèõëåíïèåéï)äéöáéíüëç

EN: 4-4'-methylenebis(oxyethylenethio)diphenol

FR: 4-4'-méthylènebis(oxyéthylènethio)diphénol

IT: 4-4'-metilenbis(ossietilentio)difenolo

NL: 4-4'-methyleenbis(oxyethyleenthio)difenol

PT: 4-4'-metilenobis(oxietilenotio)difenol

FI: 4-4'-metyleenibis(oksietyleenitio)difenoli

SV: 4-4'-metylenbis(oxietylentio)difenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 51/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 107-20-0 EC No 203-472-8 No 605-025-00-6

>Hänvisning till >

ES: cloroacetaldehído

DA: chloracetaldehyd

DE: Chloracetaldehyd

EL: ÷ëùñïáêåôáëäåýäç

EN: chloroacetaldehyde

FR: chloroacétaldéhyde

IT: cloroacetaldeide

NL: chlooracetaldehyde

PT: cloroacetaldeído

FI: klooriasetaldehydi

SV: kloracetaldehyd

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T+; R 26

T; R 24/25

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 24/25-26-34-40-50

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 114119-97-0 EC No 405-690-0 No 605-026-00-1

>

Hänvisning till >

ES: 2,5,7,7-tetrametiloctanal

DA: 2,5,7,7-tetramethyloctanal

DE: 2,5,7,7-Tetramethyloctanal

EL: 2,5,7,7-ôåôñáìåèõëïêôáíÜëç

EN: 2,5,7,7-tetramethyloctanal

FR: 2,5,7,7-tétraméthyloctanal

IT: 2,5,7,7-tetrametilottanale

NL: 2,5,7,7-tetramethyloctanal

PT: 2,5,7,7-tetrametiloctanal

FI: 2,5,7,7-tetrametyylioktanaali

SV: 2,5,7,7-tetrametyloktanal

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 38

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 38-43-51/53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 3100-36-5 EC No 401-700-2 No 606-046-00-3

>Hänvisning till >

ES: Mezcla de cis- y trans-ciclohexadec-8-en-1-ona

DA: Blanding af cis- og trans-cyclohexadec-8-en-1-on

DE: Gemisch aus Cis- und Trans-cyclohexadec-8-en-1-on

EL: cis,trans-êõêëïäåêáåî-8-åí-1-üíç

EN: A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one

FR: Mélange de cis- et trans-cyclohexadéc-8-én-1-one

IT: Miscela di cis- e trans-cicloesadec-8-en-1-one

NL: Mengsel van cis- en trans-cyclohexadec-8-een-1-on

PT: Mistura de cis- e trans-ciclohexadecano-8-eno-1-ona

FI: Seos: cis- ja trans-sykloheksadek-8-en-1-oni

SV: Blandning av cis- och trans-cyklohexadec-8-en-1-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 119313-12-1 EC No 404-360-3 No 606-047-00-9

>Hänvisning till >

ES: 2-bencil-2-dimetilamino-4-morfolinobutirofenona

DA: 2-benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenon

DE: 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenon

EL: 2-âåíæõëï-2-äéìåèõëáìéíï-4-ìïñöïëéíïâïõôõñïöáéíüíç

EN: 2-benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone

FR: 2-benzyl-2-diméthylamino-4-morpholinobutyrophénone

IT: 2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone

NL: 2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon

PT: 2-benzil-2-dimetilamino-4-morfolinobutirofenona

FI: 2-bentsyyli-2-dimetyyliamino-4-morfoliinibutyrofenoni

SV: 2-bensyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 406-480-1 No 606-048-00-4

>Hänvisning till >

ES: 2'-anilino-3'-metil-6'-dipentilaminoespiro(isobenzofurano-1(1H),9'-xanten)-3-ona

DA: 2'-anilino-3'-methyl-6'-dipentylaminospiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen)-3-on

DE: 2'-Anilino-3'-methyl-6'-dipentylaminospiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen)-3-on

EL: 2'-áíéëéíï-3'-ìåèõëï-6'-äéðåíôõëáìéíïóðåéñï(éóïâåíæïöïõñáíï-1(1Ç),9'-îáíèåíï)-3-üíç

EN: 2'-anilino-3'-methyl-6'-dipentylaminospiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen)-3-one

FR: 2'-anilino-3'-méthyl-6'-dipentylaminospiro(isobenzofuranne-1(1H),9'-xanthèn)-3-one

IT: 2'-anilino-3'-metil-6'-dipentilamminospiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanten)-3-one

NL: 2'-anilino-3'-methyl-6'-dipentylaminospiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xantheen)-3-on

PT: 2'-anilino-3'-metil-6'-dipentilaminoespiro(isobenzofurano-1(1H),9'-xanteno)-3-ona

FI: 2'-aniliini-3'-metyyli-6'-dipentyyliaminospiro(isobentsofuraani-1(1H),9'-ksanteeni)-3-oni

SV: 2'-anilino-3'-metyl-6'-dipentylaminospiro(isobensofuran-1(1H),9'-xanten)-3-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 78531-61-0 EC No 406-700-6 No 606-049-00-X

>Hänvisning till >

ES: 4-(trans-4-propilciclohexil)acetofenona

DA: 4-(trans-4-propylcyclohexyl)acetophenon

DE: 4-(trans-4-Propylcyclohexyl)acetophenon

EL: 4-(trans-4-ðñïðõëïêõêëïåîõëï)áêåôïöáéíüíç

EN: 4-(trans-4-propylcyclohexyl)acetophenone

FR: 4-(trans-4-propylcyclohexyl)acétophénone

IT: 4-(trans-4-propilcicloesil)acetofenone

NL: 4-(trans-4-propylcyclohexyl)acetofenon

PT: 4-(trans-4-propilciclohexil)acetofenona

FI: 4-(trans-4-propyylisykloheksyyli)asetofenoni

SV: 4-(trans-4-propylcyklohexyl)acetofenon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 72453-58-8 EC No 412-480-2 No 606-050-00-5

>Hänvisning till >

ES: 6-anilino-1-benzoil-4-(4-terc-pentilfenoxi)nafto[1,2,3-de]quinolin-2,7-(3H)-diona

DA: 6-anilin-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphtho[1,2,3-de]chinolin-2,7-(3H)-dion

DE: 6-Anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphtho[1,2,3-de]chinolin-2,7-(3H)-dion

EL: 6-áíéëéíï-1-âåíæïûëï-4-(4-tert-ðåíôõëïöáéíïîõ)-íáöèï[1,2,3-de]êéíïëéíï-2,7-(3Ç)-äéüíç

EN: 6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione

FR: 6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphénoxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione

IT: 6-anilino-1-benzoil-4-(4-terz-pentilfenossi)nafto[1,2,3-de]chinolin-2,7-(3H)-dione

NL: 6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylfenoxy)nafto[1,2,3-de]chinoline-2,7-(3H)-dion

PT: 6-anilino-1-benzoil-4-(4-terc-pentilfenoxi)nafto[1,2,3-de]quinolina-2,7-(3H)-diona

FI: 6-aniliini-1-bentsoyyli-4-(4-tert-pentyylifenoksi)nafto[1,2,3-de]kinoliini-2,7-(3H)-dioni

SV: 6-anilino-1-bensoyl-4-(4-tert-pentylfenoxi)nafto[1,2,3-de]kinolin-2,7-(3H)-dion

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 51/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1694-82-2 [1] 3425-89-6 [2] 5333-84-6 [3] 11070-44-3 [4] 26590-20-5 [5] 34090-76-1 [6] 42498-58-8 [7] EC No 216-906-6 [1] 222-323-8 [2] 226-247-6 [3] 234-290-7 [4] 247-830-1 [5] 251-823-9 [6] 255-853-3 [7] No 607-240-00-0

NOTA C

ES: anhídrido cis-1,2,3,6-tetrahidro-4-metilftalico [1]; anhídrido 1,2,3,6-tetrahidro-4-metilftalico [2]; anhídrido 1,2,3,6-tetrahidro-3-metilftalico [3]; anhídrido tetrahidrometilftalico [4]; anhídrido 1,2,3,6-tetrahidrometilftalico [5]; anhídrido tetrahidro-4-metilftalico [6]; anhídrido 2,3,5,6-tetrahidro-2-metilftalico [7]

DA: cis-1,2,3,6-tetrahydro-4-methylphthalsyreanhydrid [1]; 1,2,3,6-tetrahydro-4-methylphthalsyreanhydrid [2]; 1,2,3,6-tetrahydro-3-methylphthalsyreanhydrid [3]; tetrahydromethylphthalsyreanhydrid [4]; 1,2,3,6-tetrahydromethylphthalsyreanhydrid [5]; tetrahydro-4-methylphthalsyreanhydrid [6]; 2,3,5,6-tetrahydro-2-methylphthalsyreanhydrid [7]

DE: cis-1,2,3,6-Tetrahydro-4-methylphthalsäureanhydrid [1]; 1,2,3,6-Tetrahydro-4-methylphthalsäureanhydrid [2]; 1,2,3,6-Tetrahydro-3-methylphthalsäureanhydrid [3]; Tetrahydromethylphthalsäureanhydrid [4]; 1,2,3,6-Tetrahydromethylphthalsäureanhydrid [5]; Tetrahydro-4-methylphthalsäureanhydrid [6]; 2,3,5,6-Tetrahydro-2-methylphthalsäureanhydrid [7]

EL: cis-1,2,3,6-ôåôñáûäñï-4-ìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [1]; 1,2,3,6-ôåôñáûäñï-4-ìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [2]; 1,2,3,6-ôåôñáûäñï-3-ìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [3]; ôåôñáûäñïìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [4]; 1,2,3,6-ôåôñáûäñïìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [5]; ôåôñáûäñï-4-ìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [6]; 2,3,5,6-ôåôñáûäñï-2-ìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [7]

EN: cis-1,2,3,6-tetrahydro-4-methylphthalic anhydride [1]; 1,2,3,6-tetrahydro-4-methylphthalic anhydride [2]; 1,2,3,6-tetrahydro-3-methylphthalic anhydride [3]; tetrahydromethylphthalic anhydride [4]; 1,2,3,6-tetrahydromethylphthalic anhydride [5]; tetrahydro-4-methylphthalic anhydride [6]; 2,3,5,6-tetrahydro-2-methylphthalic anhydride [7]

FR: anhydride cis-1,2,3,6-tétrahydro-4-méthylphtalique [1]; anhydride 1,2,3,6-tétrahydro-4-méthylphtalique [2]; anhydride 1,2,3,6-tétrahydro-3-méthylphtalique [3]; anhydride tétrahydrométhylphtalique [4]; anhydride 1,2,3,6-tétrahydrométhylphtalique [5]; anhydride tétrahydro-4-méthylphtalique [6]; anhydride 2,3,5,6-tétrahydro-2-méthylphtalique [7]

IT: anidride cis-1,2,3,6-tetraidro-4-metilftalica [1]; anidride 1,2,3,6-tetraidro-4-metilftalica [2]; anidride 1,2,3,6-tetraidro-3-metilftalica [3]; anidride tetraidrometilftalica [4]; anidride 1,2,3,6-tetraidrometilftalica [5]; anidride tetraidro-4-metilftalica [6]; anidride 2,3,5,6-tetraidro-2-metilftalica [7]

NL: cis-1,2,3,6-tetrahydro-4-methylftaalzuuranhydride [1]; 1,2,3,6-tetrahydro-4-methylftaalzuuranhydride [2]; 1,2,3,6-tetrahydro-3-methylftaalzuuranhydride [3]; tetrahydromethylftaalzuuranhydride [4]; 1,2,3,6-tetrahydromethylftaalzuuranhydride [5]; tetrahydro-4-methylftaalzuuranhydride [6]; 2,3,5,6-tetrahydro-2-methylftaalzuuranhydride [7]

PT: anídrido cis-1,2,3,6-tetrahidro-4-metilftálico [1]; anídrido 1,2,3,6-tetrahidro-4-metilftálico [2]; anídrido 1,2,3,6-tetrahidro-3-metilftálico [3]; anídrido tetrahidrometilftálico [4]; anídrido 1,2,3,6-tetrahidrometilftálico [5]; anídrido tetrahidro-4-metilftálico [6]; anídrido 2,3,5,6-tetrahidro-2-metilftálico [7]

FI: cis-1,2,3,6-tetrahydro-4-metyyliftaalianhydridi [1]; 1,2,3,6-tetrahydro-4-metyyliftaalianhydridi [2]; 1,2,3,6-tetrahydro-3-metyyliftaalianhydridi [3]; tetrahydrometyyliftaalianhydridi [4]; 1,2,3,6-tetrahydrometyyliftaalianhydridi [5]; tetrahydro-4-metyyliftaalianhydridi [6]; 2,3,5,6-tetrahydro-2-metyyliftaalianhydridi [7]

SV: cis-1,2,3,6-tetrahydro-4-metylftalsyraanhydrid [1]; 1,2,3,6-tetrahydro-4-metylftalsyraanhydrid [2]; 1,2,3,6-tetrahydro-3-metylftalsyraanhydrid [3]; tetrahydrometylftalsyraanhydrid [4]; 1,2,3,6-tetrahydrometylftalsyraanhydrid [5]; tetrahydro-4-metylftalsyraanhydrid [6]; 2,3,5,6-tetrahydro-2-metylftalsyraanhydrid [7]

Cas No 1694-82-2 [1] 3425-89-6 [2] 5333-84-6 [3] 11070-44-3 [4] 26590-20-5 [5] 34090-76-1 [6] 42498-58-8 [7] EC No 216-906-6 [1] 222-323-8 [2] 226-247-6 [3] 234-290-7 [4] 247-830-1 [5] 251-823-9 [6] 255-853-3 [7] No 607-240-00-0

NOTA C

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41-42/43

S: (2-)22-24-26-37/39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 19438-60-9 [1] 25550-51-0 [2] 48122-14-1 [3] 57110-29-9 [4] EC No 243-072-0 [1] 247-094-1 [2] 256-356-4 [3] 260-566-1 [4] No 607-241-00-6

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: anhidrido hexahidro-4-metilftalico [1]; anhídrido hexahidrometilftalico [2]; anhídrido hexahidro-1-metilftalico [3]; anhídrido hexahidro-3-metilftalico [4]

DA: hexahydro-4-methylphthalsyreanhydrid [1]; hexahydromethylphthalsyreanhydrid [2]; hexahydro-1-methylphthalsyreanhydrid [3]; hexahydro-3-methylphthalsyreanhydrid [4]

DE: Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid [1]; Hexahydromethylphthalsäureanhydrid [2]; Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid [3]; Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid [4]

EL: åîáûäñï-4-ìåèõëïöèáëéêüò áíõäñßôçò [1]; åîáûäñïìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [2]; åîáûäñï-1-ìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [3]; åîáûäñï-3-ìåèõëïöôáëéêüò áíõäñßôçò [4]

EN: hexahydro-4-methylphthalic anhydride [1]; hexahydromethylphthalic anhydride [2]; hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3]; hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4]

FR: anhydride hexahydro-4-méthylphtalique [1]; anhydride hexahydrométhylphtalique [2]; anhydride hexahydro-1-méthylphtalique [3]; anhydride hexahydro-3-méthylphtalique [4]

IT: anidride esaidro-4-metilftalica [1]; anidride esaidrometilftalica [2]; anidride esaidro-1-metilftalica [3]; anidride esaidro-3-metilftalica [4]

NL: hexahydro-4-methylftaalzuuranhydride [1]; hexahydromethylftaalzuuranhydride [2]; hexahydro-1-methylftaalzuuranhydride [3]; hexahydro-3-methylftaalzuuranhydride [4]

PT: anidrido hexahidro-4-metilftalico [1]; anídrido hexahidrometilftálico [2]; anídrido hexahidro-1-metilftálico [3]; anídrido hexahidro-3-metilftálico [4]

FI: heksahydro-4-metyyliftaalianhydridi [1]; heksahydrometyyliftaalianhydridi [2]; heksahydro-1-metyyliftaalianhydridi [3]; heksahydro-3-metyyliftaalianhydridi [4]

SV: hexahydro-4-metylftalsyraanhydrid [1]; hexahydrometylftalsyraanhydrid [2]; hexahydro-1-metylftalsyraanhydrid [3]; hexahydro-3-metylftalsyraanhydrid [4]

Cas No 19438-60-9 [1] 25550-51-0 [2] 48122-14-1 [3] 57110-29-9 [4] EC No 243-072-0 [1] 247-094-1 [2] 256-356-4 [3] 260-566-1 [4] No 607-241-00-6

NOTA C

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41-42/43

S: (2-)22-24-26-37/39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 117-08-8 EC No 204-171-4 No 607-242-00-1

>Hänvisning till >

ES: anhídrido tetracloroftalico

DA: tetrachlorphthalsyreanhydrid

DE: Tetrachlorphthalsäureanhydrid

EL: ôåôñá÷ëùñïöèáëéêüò áíõäñßôçò

EN: tetrachlorophthalic anhydride

FR: anhydride tétrachlorophtalique

IT: anidride tetracloroftalica

NL: tetrachloorftaalzuuranhydride

PT: anídrido tetracloroftalico

FI: tetraklooriftaalianhydridi

SV: tetraklorftalsyraanhydrid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

R 42/43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41-42/43-50/53

S: (2-)22-24-26-37/39-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1982-69-0 [1] 25059-78-3 [2] 53404-28-7 [3] EC No 217-846-3 [1] 246-590-5 [2] 258-527-9 [3] No 607-243-00-7

>Hänvisning till >

ES: 3,6-dicloro-o-anísato de sodio [1]; ácido 3,6-dicloro-o-anísico, composto con 2,2'-iminodietanol (1:1) [2]; ácido 3,6-dicloro-o-anísico, composto con 2-aminoetanol (1:1) [3]

DA: natrium-3,6-dichlor-o-anisat [1]; 3,6-dichlor-o-anissyre, forbindelse med 2,2'-iminodiethanol (1:1) [2]; 3,6-dichlor-o-anissyre, forbindelse med 2-aminoethanol (1:1) [3]; dicamba-natrium [1]; dicamba, forbindelse med 2,2'-iminodiethanol (1:1) [2]; dicamba, forbindelse else 2-aminoethanol [3]

DE: Natrium-3,6-dichlor-o-anisat [1]; 3,6-Dichlor-o-anissäure, Verbindung mit 2,2'-Iminodiethanol (1:1) [2]; 3,6-Dichlor-o-anissäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:1) [3]

EL: 3,6-äé÷ëùñï-ï-áíéóéêü íÜôñéï [1]; 3,6-äé÷ëùñï-ï-áíéóéêü ïîý, Ýíùóç ìå 2,2'-éìéíïäéáéèáíüëç (1:1) [2]; 3,6-äé÷ëùñï-ï-áíéóéêü ïîý, Ýíùóç ìå 2-áìéíïáéèáíüëç (1:1) [3]

EN: sodium 3,6-dichloro-o-anisate [1]; 3,6-dichloro-o-anisic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) [2]; 3,6-dichloro-o-anisic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1) [3]

FR: 3,6-dichloro-o-anisate de sodium [1]; acide 3,6-dichloro-o-anisique, composé avec 2,2'-iminodiéthanol (1:1) [2]; acide 3,6-dichloro-o-anisique, composé avec 2-aminoéthanol (1:1) [3]

IT: 3,6-dicloro-o-anisato di sodio [1]; acido 3,6-dicloro-o-anisico, composto con 2,2'-imminodietanolo (1:1) [2]; acido 3,6-dicloro-o-anisico, composto con 2-amminoetanolo (1:1) [3]

NL: natrium-3,6-dichloor-o-anisaat [1]; 3,6-dichloor-o-anijszuur, verbinding met 2,2'-iminodiethanol (1:1) [2]; 3,6-dichloor-o-anijszuur, verbinding met 2-aminoethanol (1:1) [3]

PT: 3,6-dicloro-o-anisato de sódio [1]; ácido 3,6-dicloro-o-anísico, composto com 2,2'-iminodietanol (1:1) [2]; ácido 3,6-dicloro-o-anísico, composto com 2-aminoetanol (1:1) [3]

FI: natrium-3,6-dikloori-o-anisaatti [1]; 3,6-dikloori-o-anishappo, 2,2'-iminodietanoliyhdiste (1:1) [2]; 3,6-dikloori-o-anishappo, 2-aminoetanoliyhdiste (1:1) [3]

SV: natrium-3,6-diklor-2-metoxibenzoat [1]; dietanolammonium-3,6-diklor-2-metoxibenzoat [2]; etanolammonium-3,6-diklor-2-metoxibenzoat [3]

Cas No 1982-69-0 [1] 25059-78-3 [2] 53404-28-7 [3] EC No 217-846-3 [1] 246-590-5 [2] 258-527-9 [3] No 607-243-00-7

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 52/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 29590-42-9 EC No 249-707-8 No 607-244-00-2

>Hänvisning till >

ES: acrilato de isooctilo

DA: isooctylacrylat

DE: Isooctylacrylat

EL: áêñõëéêü éóïïêôýëéï

EN: isooctyl acrylate

FR: acrylate d'isooctyle

IT: acrilato di isoottile

NL: isooctylacrylaat

PT: acrilato de isooctilo

FI: iso-oktyyliakrylaatti

SV: isooktylakrylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/37/38-50/53

S: (2-)26-28-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 1663-39-4 EC No 216-768-7 No 607-245-00-8

>Hänvisning till >

ES: acrilato de terc-butilo

DA: tert-butylacrylat

DE: tert-Butylacrylat

EL: áêñõëéêü ôåñô-âïõôýëéï

EN: tert-butyl acrylate

FR: acrylate de tert-butyle

IT: acrilato di terz-butile; terzbutile acrylato

NL: tert-butylacrylaat

PT: acrilato de terc-butilo

FI: tert-butyyliakrylaatti

SV: tert-butylakrylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/37/38-52/53

S: (2-)26-28-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 142-90-5 EC No 205-570-6 No 607-247-00-9

>Hänvisning till >

ES: metacrilato de dodecilo

DA: dodecylmethacrylat

DE: Dodecylmethacrylat

EL: ìåèáêñõëéêü äùäåêýëéï

EN: dodecyl methacrylate

FR: méthacrylate de dodécyle

IT: metacrilato di dodecile

NL: dodecylmethacrylaat

PT: metacrilato de dodecilo

FI: dodekyylimetakrylaatti

SV: dodecylmetakrylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/37/38-50/53

S: (2-)26-28-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 132-67-2 EC No 205-073-4 No 607-248-00-4

>Hänvisning till >

ES: naptalam-sodio

DA: naptalam-natrium

DE: Naptalam-natrium

EL: naptalam-sodium

EN: naptalam-sodium; sodium N-naphth-1-ylphthalamate

FR: naptalame-sodium

IT: naptalam-sodio; acido N-1-naftilftalamico, sale di sodio

NL: naptalaam-natrium

PT: naptalame-sodio

FI: naptalami-natrium

SV: naptalm-natrium; natrium-2-[(1-naftalenylamino)karbonyl]benzoat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22

S: (2)

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 42978-66-5 EC No 256-032-2 No 607-249-00-X

>Hänvisning till >

ES: diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-etanodiilo)]

DA: (1-methyl-1,2-ethandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethandiyl)]diacrylat

DE: (1-Methyl-1,2-ethandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethandiyl)diacrylat

EL: äéáêñõëéêü (1-ìåèõë-1,2-áéèáíïäéõëï)äéò[ïîõ(ìåèõë-2,1-áéèáíïäéýëéï)]

EN: (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate

FR: diacrylate de (1-méthyl-1,2-éthanediyl)bis[oxy(méthyl-2,1-éthanediyle)]

IT: diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)]

NL: (1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl)diacrylaat

PT: diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-etanodiilo)]

FI: (1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)]diakrylaatti

SV: (1-metyl-1,2-etandiyl)bis[oxi(metyl-2,1-etandiyl)]diakrylat; tripropylenglykoldiakrylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/37/38-43-51/53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 118-48-9 EC No 204-255-0 No 607-250-00-5

>Hänvisning till >

ES: 4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona

DA: 4H-3,1-benzoxazin-2,4(1H)-dion

DE: 4H-3,1-Benzoxazin-2,4-(1H)-dion

EL: 4Ç-3,1-âåíæïîáæéíï-2,4(1Ç)-äéüíçé

EN: 4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione

FR: 4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione

IT: 4H-3,1-benzossazin-2,4(1H)-dione

NL: 4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dion

PT: 4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona

FI: 4H-3,1-bentsoksatsiini-2,4(1H)-dioni

SV: 4H-3,1-benzoxazin-2,4(1H)-dion

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 70657-70-4 EC No 274-724-2 No 607-251-00-0

>Hänvisning till >

ES: acetato de 2-metoxipropilo

DA: 2-methoxypropylacetat

DE: 2-Methoxypropylacetat

EL: ïîéêü 2-ìåèïîõðñïðýëéï

EN: 2-methoxypropyl acetate

FR: acétate de 2-méthoxypropyle

IT: acetato di 2-metossipropile

NL: 2-methoxypropylacetaat

PT: acetato de 2-metoxipropilo

FI: 2-metoksipropyyliasetaatti

SV: 2-metoxipropylacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Repr. Cat. 2; R 61

Xi; R 37

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-10-37

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 91465-08-6 EC No - No 607-252-00-6

>Hänvisning till >

ES: lambda-cihalotrin

DA: lamba-cyhalothrin

DE: Lambda-Cyhalothrin

EL: ëÜìäá-êõáëïèñßíç

EN: lambda-cyhalothrin; a 1:1 mixture of (S)-á-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-á-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

FR: lambda-cyhalothrine; isomères (S)(Z)-(1R,3R) et (R)(Z)-(1S,3S) de 3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de á-cyano-3-phénoxybenzyle

IT: lambda-cialotrina

NL: lambda-cyhalothrin

PT: lamda-cialotrina; mistura 1:1 de (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-á-ciano-3-fenoxibenzilo e do (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (R)-á-ciano-3-fenoxibenzilo

FI: lambda-syhalotriini

SV: lambda-cyhalotrin; (Z)-[(1R) och (1S)]-cis-(á-cyano-3-fenoxibenzyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

T; R 25

Xn; R 21

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21-25-26-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 68359-37-5 EC No 269-855-7 No 607-253-00-1

>Hänvisning till >

ES: 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de á-ciano-3-fenoxi-4-fluorobencilo

DA: á-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat; cyfluthrin

DE: á-Cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat; Cyfluthrin

EL: 3-(2,2-äé÷ëùñïâéíõëï)-2,2-äéìåèõëêõêëïðñïðáíïêáñâïîõëéêü á-êõáíï-4-öèïñï-3-öáéíïîõâåíæýëéï; cyfluthrin

EN: á-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; cyfluthrin

FR: 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de á-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyle; cyfluthrine

IT: 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di á-ciano-3-fenossi-4-fluorobenzile; ciflutrin

NL: á-cyaan-4-fluor-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat; cyfluthrin

PT: 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de á-ciano-3-fenoxi-4-fluorobenzilo

FI: á-syano-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; syflutriini

SV: á-cyano-4-fluor-3-fenoxibenzyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat; cyflutrin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 28

T; R 23

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23-28-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 68359-37-5 EC No 269-855-7 No 607-254-00-7

>Hänvisning till >

ES: 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de á-ciano-3-fenoxi-4-fluorobencilo

DA: á-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat; beta-cyfluthrin

DE: á-Cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat; beta-Cyfluthrin

EL: 3-(2,2-äé÷ëùñïâéíõëï)-2,2-äéìåèõëêõêëïðñïðáíïêáñâïîõëéêü á-êõáíï-4-öèïñï-3-öáéíïîõâåíæýëéï; beta-cyfluthrin

EN: á-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; beta-cyfluthrin

FR: 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de á-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyle; betacyfluthrine

IT: 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di á-ciano-3-fenossi-4-fluorobenzile; beta-ciflutrin

NL: á-cyaan-4-fluor-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat;

PT: 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de á-ciano-3-fenoxi-4-fluorobenzilo; beta-ciflutrina

FI: á-syano-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; beta-syflutriini

SV: á-cyano-4-fluor-3-fenoxibenzyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat; beta-cyflutrin

Cas No 68359-37-5 EC No 269-855-7 No 607-254-00-7

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 26/28-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 69377-81-7 EC No - No 607-255-00-2

>Hänvisning till >

ES: fluroxipir

DA: fluroxypyr

DE: Fluroxypyr

EL: fluroxypyr; 4-áìéíï-3,5-äé÷ëùñï-6-öèïñï-2-ðõñéäõëïîõïîéêü ïîý

EN: fluroxypyr; 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid

FR: fluroxypyr; acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique

IT: fluroxipir; acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico

NL: fluroxypyr

PT: Fluoroxipir; ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético

FI: fluroksipyyri

SV: fluroxipyr; [(4-amino-3,5-dikloro-6-fluoro-2-pyridyl)oxi]ättiksyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 52/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 131860-33-8 EC No - No 607-256-00-X

>Hänvisning till >

ES: azoxistrobin

DA: azoxystrobin

DE: Azoxystrobin

EL: azoxystrobin; (E)-2-{2[6-(2-êõáíïöáéíïîõ)ðõñéìéäéí-4-õëïîõ]öáéíõë}-3-ìåèïîõáêñõëéêü ìåèýëéï

EN: azoxystrobin

FR: azoxystrobine; méthyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate

IT: azossistrobina; metil(E)-2-{2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil}-3-metossiacrilato

NL: azoxystrobin

PT: Azoxistrobina; (E)-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo

FI: atsoksistrobiini

SV: azoxistrobin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23-50/53

S: (1/2-)22-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 637-78-5 EC No 211-300-8 No 607-257-00-3

>Hänvisning till >

ES: propionato de isopropilo

DA: isopropylpropionat

DE: Isopropylpropionat

EL: ðñïðéïíéêü éóïðñïðõëï

EN: isopropyl propionate

FR: propionate d'isopropyle

IT: propionato di isopropile

NL: isopropylpropionaat

PT: própionato de isopropilo

FI: isopropyylipropionaatti

SV: isopropylpropionat; 2-metyletylpropanoat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 11

S: (2-)16-23-24-29-33

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 70950-45-7 EC No 403-990-6 No 607-258-00-9

>Hänvisning till >

ES: 3-(2-(3-bencil-4-etoxi-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)-3-(4-metoxibenzoil)acetamido)-4-clorobenzoato de dodecilo

DA: dodecyl-3-(2-(3-benzyl-4-ethoxy-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-3-(4-methoxybenzoyl)acetamido)-4-chlorbenzoat

DE: Dodecyl-3-(2-(3-benzyl-4-ethoxy-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-3-(4-methoxybenzoyl)acetamido)-4-chlorbenzoat

EL: 3-(2-(3-âåíæõëï-4-áéèïîõ-2,5-äéïîïéìéäáæéëéäéí-1-õëï)-3-(4-ìåèïîõâåíæïõëï)áêåôáìéäï)-4-÷ëùñïâåíæïúêü äùäåê

EN: dodecyl 3-(2-(3-benzyl-4-ethoxy-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-3-(4-methoxybenzoyl)acetamido)-4-chlorobenzoate

FR: 3-(2-(3-benzyl-4-éthoxy-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-3-(4-méthoxybenzoyl)acétamido)-4-chlorobenzoate de dodécyle

IT: 3-(2-(3-benzil-4-etossi-2,5-diossoimidazolidin-1-il)-3-(4-metossibenzoil)acetammido)-4-clorobenzoato di dodecile

NL: dodecyl-3-(2-(3-benzyl-4-ethoxy-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-3-(4-methoxybenzoyl)acetamido)-4-chloorbenzoaat

PT: 3-(2-(3-benzil-4-etoxi-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)-3-(4-metoxibenzoil)acetamido)-4-clorobenzoato de dodecilo

FI: dodekyyli-3-(2-(3-bentsyyli-4-etoksi-2,5-dioksoimidatsolidin-1-yyli)-3-(4-metoksibentsoyyli)asetamido)-4-klooribentsoaatti

SV: dodecyl-3-(2-(3-bensyl-4-etoxi-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-3-(4-metoxibensoyl)acetamido)-4-klorbensoat

Cas No 70950-45-7 EC No 403-990-6 No 607-258-00-9

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 105560-93-8 EC No 404-130-2 No 607-259-00-4

>Hänvisning till >

ES: 2R,3S-(-)-3-(4-metoxifenil)oxirancarboxilato de metilo

DA: methyl-2R,3S-(-)-3-(4-methoxyphenyl)oxirancarboxylat

DE: Methyl-2R,3S-(-)-3-(4-methoxyphenyl)oxirancarboxylat

EL: 2R,3S-(-)-3-(4-ìåèïîõöáéíõëï)ïîéñáíïêáñâïîõëéêü ìåèýëéï

EN: methyl 2R,3S-(-)-3-(4-methoxyphenyl)oxiranecarboxylate

FR: 2R,3S-(-)-3-(4-méthoxyphényl)oxirannecarboxylate de méthyle

IT: 2R,3S-(-)-3-(4-metossifenil)ossirancarbossilato di metile

NL: methyl-2R,3S-(-)-3-(4-methoxyfenyl)oxiraancarboxylaat

PT: 2R,3S-(-)-3-(4-metoxifenil)oxiranocarboxilato de metilo

FI: metyyli-2R,3S-(-)-3-(4-metoksifenyyli)oksiraanikarboksylaatti

SV: metyl-2R,3S-(-)-3-(4-metoxifenyl)oxirankarboxylat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 39562-16-8 EC No 404-490-0 No 607-260-00-X

>Hänvisning till >

ES: 2-(3-nitrobenciliden)acetoacetato de etilo

DA: ethyl-2-(3-nitrobenzyliden)acetoacetat

DE: Ethyl-2-(3-nitrobenzyliden)acetoacetat

EL: 2-(3-íéôñïâåíæõëéäåíï)áêåôïïîéêü áéèýëéï

EN: ethyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate

FR: 2-(3-nitrobenzylidène)acétoacétate d'éthyle

IT: 2-(3-nitrobenziliden)acetoacetato di etile

NL: ethyl-2-(3-nitrobenzylideen)acetoacetaat

PT: 2-(3-nitrobenzilideno)acetoacetato de etilo

FI: etyyli-2-(3-nitrobentsylideeni)asetoasetaatti

SV: etyl-2-(3-nitrobensyliden)acetoacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 118232-72-7 EC No 404-800-4 No 607-261-00-5

>Hänvisning till >

ES: (3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)metiltioacetato de iso(C10-C14)alquilo

DA: iso(C10-C14)alkyl-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetat

DE: Iso(C10-C14)alkyl-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetat

EL: (3,5-äé-ôåñô-âïõôõëï-4-õäñïîõöáéíõëï)ìåèõëïèåéïáêåôõëéêüò éóï(C10-C14)áëêõëåóôÝñáò

EN: iso(C10-C14)alkyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetate

FR: (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)méthylthioacétate d'iso(C10-C14)alkyle

IT: (3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)metiltioacetato di iso(C10-C14)alchile

NL: iso(C10-C14)alkyl-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)methylthioacetaat

PT: (3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)metiltioacetato de iso(C10-C14)alquilo

FI: iso(C10-C14)alkyyli-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)metyylitioasetaatti

SV: iso(C10-C14)alkyl-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)metyltioacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 86393-33-1 EC No 405-050-0 No 607-262-00-0

>Hänvisning till >

ES: ácido 7-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxoquinolino-3-carboxílico

DA: 7-chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3-carboxylsyre

DE: 7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3-carbonsäure

EL: 7-÷ëùñï-1-êõêëïðñïðõëï-1,4-äéõäñï-6-öèïñï-4-ïîïñïêéíïëéíï-3-êáñâïîõëéêü ïîý

EN: 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid

FR: acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylique

IT: acido 7-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

NL: 7-chloor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinoline-3-carbonzuur

PT: ácido 7-cloro-1-ciclopropil-6-flúor-1,4-dihidro-4-oxoquinolino-3-carboxílico

FI: 7-kloori-1-syklopropyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokinoliini-3-karboksyylihappo

SV: 7-klor-1-cyklopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxokinolin-3-karboxylsyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-52/53

S: (2-)22-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 405-680-6 No 607-263-00-6

>Hänvisning till >

ES: 1,3-propanodiamina-N,N,N',N'-tetraacetato de potasio y hierro (III), hemihidrato

DA: kalium/jern(III)-1,3-propandiamin-N,N,N',N'-tetraacetathemihydrat

DE: Kalium/Eisen(III)-1,3-propandiamin-N,N,N',N'-tetraacetathemihydrat

EL: ôñéìåèõëåíïäéáìéíïôåôñáïîéêü êÜëéï óßäçñïò(ÉÉÉ), çìéÝíõäñï

EN: potassium iron(III) 1,3-propanediamine-N,N,N',N'-tetraacetate hemihydrate

FR: 1,3-propanediamine-N,N,N',N'-tétraacétate de potassium et de fer(III), hémihydrate

IT: 1,3-propandiammino-N,N,N',N'-tetraacetato emiidrato di potassio e ferro(III)

NL: kalium/ijzer(III)-1,3-propaandiamine-N,N,N',N'-tetraacetaathemihydraat

PT: 1,3-propanodiamina-N,N,N',N'-tetraacetato de potassio e ferro (III), hemihidrato

FI: kalium/rauta(III)-1,3-propaanidiamiini-N,N,N',N'-tetraasetaattihemihydraatti

SV: kalium-järn(III)-trimetylendiamintetraacetat-hemihydrat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E; R 2

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 2-51/53

S: (2-)35-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 53250-83-2 EC No 406-520-8 No 607-264-00-1

>Hänvisning till >

ES: ácido 2-cloro-4-(metilsulfonil)benzoico

DA: 2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesyre

DE: 2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure

EL: 2-÷ëùñï-4-(ìåèõëïóïõëöïíõëï)âåíæïúêü ïîõ

EN: 2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid

FR: acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)benzoïque

IT: acido 2-cloro-4-(metilsolfonil)benzoico

NL: 2-chloor-4-(methylsulfonyl)benzoëzuur

PT: acido 2-cloro-4-(metilsulfonil)benzoico

FI: 2-kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo

SV: 2-klor-4-(metylsulfonyl)bensoesyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41

S: (2-)26-39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 52460-86-3 EC No 406-580-5 No 607-265-00-7

>Hänvisning till >

ES: 2-cloro-2,2-difenilacetato de etilo

DA: ethyl-2-chlor-2,2-diphenylacetat

DE: Ethyl-2-chlor-2,2-diphenylacetat

EL: 2-÷ëùñï-2,2-äéöáéíõëïîéêü áéèýëéï

EN: ethyl-2-chloro-2,2-diphenylacetate

FR: 2-chloro-2,2-diphénylacétate d'éthyle

IT: 2-cloro-2,2-difenilacetato di etile

NL: ethyl-2-chloor-2,2-difenylacetaat

PT: 2-cloro-2,2-difenilacetato de etilo

FI: etyyli-2-kloori-2,2-difenyyliasetaatti

SV: etyl-2-klor-2,2-difenylacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 38

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 130296-87-6 EC No 406-890-0 No 607-266-00-2

>Hänvisning till >

ES: Mezcla de: bis[2-hidroxi-3,5-di-terc-butilbenzoato] de hidroxialuminio; ácido 3,5-di-terc-butil-salicílico

DA: Blanding af: hydroxyaluminium-bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoat]; 3,5-di-tert-butyl-salicylsyre

DE: Gemisch aus: Hydroxyaluminium-bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoat]; 3,5-Di-tert-butyl-salicylsäure

EL: Ìßãìá ôùí: õäñïîïäéò(3,5-äé-ôåñô-âïõôõëïóáëéêõëéõü)áñãßëéï(ÉÉÉ); 3,5-äé-ôåñô-âïõôõëï-óáëéêõëéõü ïîý

EN: A mixture of: hydroxyaluminium bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoate]; 3,5-di-tert-butyl-salicylic acid

FR: Mélange de: bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoate] d'hydroxyaluminium; acide 3,5-di-tert-butyl-salicylique

IT: Miscela di: bis[2-idrossi-3,5-di-terz-butilbenzoato] di idrossialluminio; acido 3,5-di-terz-butil-salicilico

NL: Mengsel van: hydroxyaluminium-bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoaat]; 3,5-di-tert-butyl-salicylzuur

PT: Mistura de: bis[2-hidroxi-3,5-di-terc-butilbenzoato] de hidroxialumínio; ácido 3,5-di-terc-butil-salicílico

FI: Seos: hydroksialuminium-bis[2-hydroksi-3,5-di-tert-butyylibentsoaatti]; 3,5-di-tert-butyyli-salisyylihappo

SV: Blandning av: hydroxialuminium-bis[2-hydroxi-3,5-di-tert-butylbensoat]; 3,5-di-tert-butyl-salicylsyra

Cas No 130296-87-6 EC No 406-890-0 No 607-266-00-2

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-50/53

S: (2-)22-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 33610-13-8 EC No 407-620-4 No 607-267-00-8

>Hänvisning till >

ES: (5S,6R,7R)-3-bromometil-5,8-dioxo-7-(2-fenilacetamido)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0] oct-2-eno-2-carboxilato de terc-butilo

DA: tert-butyl-(5S,6R,7R)-3-brommethyl-5,8-dioxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-en-2-carboxylat

DE: tert-Butyl-(5S,6R,7R)-3-brommethyl-5,8-dioxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-en-2-carboxylat

EL: (5S,6R,7R)-3-âñùìïìåèõëï-5,8-äéïîï-7-(2-öáéíõëïáêåôáìéäï)-5-èåéá-1-áæáäéêõêëï-(4.2.0)- 2-ïêôåíïêáñâïîõëéêüò ïåñô-ßïõôõëåóôÝñáò

EN: tert-butyl (5S,6R,7R)-3-bromomethyl-5,8-dioxo-7-(2-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-ene-2-carboxylate

FR: (5S,6R,7R)-3-bromométhyl-5,8-dioxo-7-(2-phénylacétamido)-5-thia-1-aza-bicyclo[4.2.0] oct-2-ène-2-carboxylate de tert-butyle

IT: (5S,6R,7R)-3-bromometil-5,8-diosso-7-(2-fenilacetammido)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0] ott-2-en-2-carbossilato di terz-butile

NL: tert-butyl-(5S,6R,7R)-3-bromomethyl-5,8-dioxo-7-(2-fenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-een-2-carboxylaat

PT: (5S,6R,7R)-3-bromometil-5,8-dioxo-7-(2-fenilacetamido)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]- 2-octeno-2-carboxilato de terc-butilo

FI: tert-butyyli-(5S,6R,7R)-3-bromimetyyli-5,8-diokso-7-(2-fenyyliasetamidi)-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0] okt-2-eeni-2-karboksylaatti

SV: tert-butyl-(5S,6R,7R)-3-brommetyl-5,8-dioxo-7-(2-(2-fenylacetamido)-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]- 2-okten-2-karboxylat

Cas No 33610-13-8 EC No 407-620-4 No 607-267-00-8

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42/43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 42/43-52/53

S: (2-)22-24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 61597-96-4 EC No 407-770-0 No 607-268-00-3

>Hänvisning till >

ES: (R)-2-hidroxipropanoato de 2-metilpropilo

DA: 2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoat

DE: 2-Methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoat

EL: (R)-2-õäñïîõðñïðáíïúêüò, 2-ìåèõëï-ðñïðõëåóôÝñáò

EN: 2-methylpropyl (R)-2-hydroxypropanoate

FR: (R)-2-hydroxypropanoate de 2-méthylpropyle

IT: (R)-2-idrossipropanoato di 2-metilpropile

NL: 2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoaat

PT: (R)-2-hidroxipropanoato de 2-metilpropilo

FI: 2-metyylipropyyli-(R)-2-hydroksipropanoaatti

SV: 2-metylpropyl-(R)-2-hydroxipropanoat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36

S: (2-)26

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 94050-90-5 EC No 407-960-3 No 607-269-00-9

>Hänvisning till >

ES: ácido (R)-2-(4-hidroxifenoxi)propanoico

DA: (R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propansyre

DE: (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propansäure

EL: (R)-2-(4-õäñïîõöáéíïîõ)ðñïðéïíéêü ïîý

EN: (R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoic acid

FR: acide (R)-2-(4-hydroxyphénoxy)propanoïque

IT: acido (R)-2-(4-idrossifenossi)propanoico

NL: (R)-2-(4-hydroxyfenoxy)propaanzuur

PT: ácido (R)-2-(4-hidroxifenoxi)propanóico

FI: (R)-2-(4-hydroksifenoksi)propaanihappo

SV: (R)-2-(4-hydroxifenoxi)propansyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41

S: (2-)26-39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 90498-90-1 EC No 410-730-5 No 607-270-00-4

>Hänvisning till >

ES: 3,9-bis(2-(3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propioniloxi-1,1-dimetiletil)-2,4,8,10- tetraoxaespiro[5.5]undecano

DA: 3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10- tetraoxaspiro[5.5]undecan

DE: 3,9-Bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10- tetraoxaspiro[5.5]undecan

EL: 3,9-äéò(2-(3-(3-tert-âïõôõëï-5-ìåèõëïöáéíõëï-4-õäñïîõ(ðñïðéïíõëïîõ-1,1-äéìåèõëïáéèõëï)-2,4,8,10- ôåôñáïîáóðåéñï[5.5]åíäåêÜíéï

EN: 3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10- tetraoxaspiro[5.5]undecane

FR: 3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionyloxy-1,1-diméthyléthyl)-2,4,8,10- tétraoxaspiro[5.5]undécane

IT: 3,9-bis(2-(3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propionilossi-1,1-dimetiletil)-2,4,8,10- tetraossaspiro[5.5]undecano

NL: 3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10- tetraoxaspiro[5.5]undecaan

PT: 3,9-bis(2-(3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propioniloxi-1,1-dimetiletil)-2,4,8,10- tetraoxaespiro[5.5]undecano

FI: 3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyyli-4-hydroksi-5-metyylifenyyli)propionyylioksi-1,1-dimetyylietyyli)-2,4,8,10- tetraoksaspiro[5.5]undekaani

SV: 3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxi-5-metylfenyl)propionyloxi-1,1-dimetyletyl)-2,4,8,10- tetraoxaspiro[5.5]undekan

Cas No 90498-90-1 EC No 410-730-5 No 607-270-00-4

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21

S: (2-)36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 156324-82-2 EC No 417-420-9 No 607-271-00-X

>Hänvisning till >

ES: 2-isopropil-5-metilciclohexiloxicarboniloxi-2-hidroxipropano

DA: 2-isopropyl-5-methylcyklohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropan

DE: 2-Isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropan

EL: 2-éóïðñïðõëï-5-ìåèõëï-êõêëïåîõëïîõ-êáñâïíõëïîõ-2-õäñïîõðñïðÜíéï

EN: 2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropane

FR: 2-isopropyl-5-méthylcyclohéxyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropane

IT: 2-isopropil-5-metilcicloesilossicarbonilossi-2-idrossipropano

NL: 2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropaan

PT: 2-isopropil-5-metilciclohexiloxicarboniloxi-2-hidroxipropano

FI: 2-isopropyyli-5-metyylisykloheksyylioksikarbonyylioksi-2-hydroksipropaani

SV: 2-isopropyl-5-metylcyklohexyloxikarbonyloxi-2-hydroxipropan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36-51/53

S: (2-)26-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 40188-41-8 EC No 403-620-3 No 608-022-00-8

>Hänvisning till >

ES: 3,7-dimetiloctanonitrilo

DA: 3,7-dimethyloctannitril

DE: 3,7-Dimethyloctannitril

EL: 3,7-äéìåèõëïïêôáíïíéôñßëéï

EN: 3,7-dimethyloctanenitrile

FR: 3,7-diméthyloctanenitrile

IT: 3,7-dimetilottanonitrile

NL: 3,7-dimethyloctaannitril

PT: 3,7-dimetiloctanonitrilo

FI: 3,7-dimetyylioktaaninitriili

SV: 3,7-dimetyloktannitril

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 38

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 606-20-2 EC No 210-106-0 No 609-049-00-8

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 2,6-dinitrotolueno

DA: 2,6-dinitrotoluen

DE: 2,6-Dinitrotoluol

EL: 2,6-äéíéôñïôïëïõüëéï

EN: 2,6-dinitrotoluene

FR: 2,6-dinitrotoluène

IT: 2,6-dinitrotoluene

NL: 2,6-dinitrotolueen

PT: 2,6-dinitrotolueno

FI: 2,6-dinitrotolueeni

SV: 2,6-dinitrotoluen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 3; R 62

T; R 23/24/25

Xn; R 48/22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-23/24/25-48/22-52/53-62

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 611-029-00-9

NOTA A

NOTA H

>Hänvisning till >

ES: colorantes azo basados en o-dianisidina; colorantes 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetoxibifenil, excepto los especialmente indicados en este Anexo

DA: o-dianisidin baserede azofarvestoffer, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag; 4,4-diarylazo-3,3'dimethoxybiphenyl farvestoffer, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Azofarbstoffe auf 3,3'-Dimethoxybenzidin-Basis mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten; 4,4'-Diarylazo-3,3'-dimethoxybiphenyl-Farbstoffe

EL: áæù÷ñþìáôá ìå âÜóç ôçí ï-áíéóéäßíç 7 4,4'-äéáñõëÜæù-3,3'-äéìåèïîõäéöáéíõëï-÷ñþìáôá, åêôüò áðï áõôÜ ðïõ áíáöÝñïíôáé áëëïý ó'áõôü ôï ðáñÜñôçìá

EN: o-dianisidine based azo dyes; 4,4'-diarylazo-3,3'-dimethoxybiphenyl dyes with the exception of those mentioned elsewhere in this Annex

FR: colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine; colorants 4,4'-diarylazo-3,3'-diméthoxybiphényle à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: azocoloranti delle o-dianisidina; coloranti del 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetossibifenile, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: azokleurstoffen op basis van o-dianisidine met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: corantes azo de o-dianisidina; corantes de 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetoxibifenil, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: o-dianisidiinipohjaiset atsoväriaineet; 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetoksibifenyyli väriaineet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: o-dianisidinbaserade azofärgämnen; 4,4-diarylazo-3,3'-dimetoxibifenylfärgämnen med undantag för dem som nämns på annat ställe i denna bilaga

Cas No - EC No - No 611-029-00-9

NOTA A

NOTA H

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No - No 611-030-00-4

NOTA A

NOTA H

>Hänvisning till >

ES: colorantes basados en o-toluidina; colorantes 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenil, excepto los especialmente indicados en este Anexo

DA: 4,4'-bi-o-toluidin baserede azofarvestoffer, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag; 4,4'-diarylazo-3,3'dimethylbiphenyl farvestoffer, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Azofarbstoffe auf o-Tolidin-Basis mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten; 4,4'-Diarylazo-3,3'-dimethylbiphenyl-Farbstoffe

EL: ÷ñþìáôá ìå âÜóç ôçí ï-ôïëéäßíç; 4,4'-äéáñõëÜæù-3,3'-äéìåèïîõäéöáéíõëï÷ñþìáôá, åêôüò áðü áõôÜ ðïõ áíáöÝñïíôáé áëëïý ó' áõôü ôï ðáñÜñôçìá

EN: o-tolidine based dyes; 4,4'-diarylazo-3,3'-dimethylbiphenyl dyes, with the exception of those mentioned elsewhere in this Annex

FR: colorants azoïques dérivant de l'o-tolidine; colorants 4,4'-diarylazo-3,3'-diméthylbiphényles à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: azocoloranti delle o-tolidina; coloranti del 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilfenile, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: azokleurstoffen op basis van o-tolidine met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: corantes de o-toluidina; corantes de 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenil, com excepçaõ dos expressamente referidos no presente anexo

FI: o-tolidiinipohjaiset väriaineet; 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetyylibifenyyli väriaineet paitsi muualla luettelossa mainitut

SV: o-tolidinbaserade färgämnen; 4,4'-diarylazo-3,3'-dimetylbifenylfärgämnen, med undantag för dem som nämns på annat ställe i denna bilaga

Cas No - EC No - No 611-030-00-4

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 569-61-9 EC No 209-321-2 No 611-031-00-X

>Hänvisning till >

ES: 4,4'-(4-iminociclohexa-2,5-dienilidenometilen)dianilina, clorhidrato

DA: 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid

DE: 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid

EL: 4,4'-(4-éìéíïêõêëïåîá-2,5-äéåíõëéäÝíéïìåèõëåíï)äéáíéëßíç õäñï÷ëùñéêÞ

EN: 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride C.I. Basic Red 9

FR: chlorhydrate de 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylène)dianiline; C.I. Basic Red 9

IT: 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato

NL: 4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride

PT: 4,4'-(4-iminociclohexa-2,5-dienilidenometileno)dianilina, cloridrato

FI: 4,4'-(4-iminosykloheksa-2,5-dienylideenimetyyleni)dianiliini hydrokloridi; C.I. Basic Red 9

SV: 4,4'-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidenmetylen)dianilinhydroklorid; C.I. Basic Red 9

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2475-45-8 EC No 219-603-7 No 611-032-00-5

>Hänvisning till >

ES: 1,4,5,8-tetraaminoantraquinona

DA: 1,4,5,8-tetraaminoanthraquinon

DE: 1,4,5,8-Tetraaminoanthrachinon

EL: 1,4,5,8-ôåôñááìéíïáíèñáêéíüíç

EN: 1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone; C.I. Disperse Blue 1

FR: 1,4,5,8-tétraaminoanthraquinone; C.I. Disperse Blue 1

IT: 1,4,5,8-tetraaminoantrachinone; C.I. Blu Disperso 1

NL: 1,4,5,8-tetraaminoantrachinon

PT: 1,4,5,8-tetraaminoantraquinona

FI: 1,4,5,8-tetra-aminoantrakinoni; C.I. Disperse Blue 1

SV: 1,4,5,8-tetraaminoantrakinon; C.I. Disperse Blue 1

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xi; R 38-41

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-38-41-43

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 82027-60-9 EC No 400-020-3 No 611-033-00-0

>Hänvisning till >

ES: [4,4''-azoxibis(2,2'-disulfonatoestilben-4,4'-diilazo)]-bis[5'-sulfonatobenceno-2,2'-diolato-O(2),O(2),N(1)] de cobre(II) de hexasodio

DA: hexanatrium-[4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilben-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzen-2,2'-diolato-O(2),O(2),N(1)]-kobber(II)

DE: Hexanatrium-[4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilben-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzol-2,2'-diolato-O(2),O(2),N(1)]-kupfer(II)

EL: åîáíÜôñéï [4,4''-áæïîõäéò(2,2'-äéóïõëöïíéêïóôéëâåíï-4,4'-äéõëáæù)]-äéò[5'-óïõëöïíéêïâåíæïëï-2,2'- äéïëéêüò-Ï(2),Ï(2),Í(1)]-÷áëêüò (II)

EN: hexasodium [4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbene-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzene-2,2'- diolato-O(2),O(2),N(1)]-copper(II)

FR: [4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbène-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzène-2,2'-diolato-O(2),O(2),N(1)] de cuivre (II) d'hexasodium

IT: [4,4''-azossibis(2,2'-disolfonatostilben-4,4'-diilazo)]-bis[5'-solfonatobenzene-2,2'-diolato-O(2),O(2),N(1)] di rame(II) di esasodio

NL: hexanatrium-[4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbeen-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzeen-2,2'-diolato- O(2),O(2),N(1)]-koper(II)

PT: [4,4''-azoxibis(2,2'-dissulfonatoestilbeno-4,4'-diilazo)]-bis[5'-sulfonatobenzeno-2,2'-diolato-O(2),O(2),N(1)] de cobre(II) de hexassódio

FI: heksanatrium-[4,4''-atsoksibis(2,2'-disulfonaattostilbeeni-4,4'-diyyliatso)]-bis[5'-sulfonaattobentseeni-2,2'- diolaatto-O(2),O(2),N(1)]-kupari(II)

SV: hexanatrium-[4,4''-azoxibis(2,2'-disulfonatostilben-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobensen-2,2'-diolato- O(2),O(2),N(1)]-koppar(II)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 51/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 105076-77-5 EC No 402-430-8 No 611-034-00-6

>Hänvisning till >

ES: N-(5-(bis(2-metoxietil)amino)-2-((5-nitro-2,1-bencisotiazol-3-il)azo)fenilacetamida

DA: N-(5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-2-((5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo)phenylacetamid

DE: N-(5-(Bis(2-methoxyethyl)amino)-2-((5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo)phenylacetamid

EL: Í-(5-(äéò(2-ìåèïîõáéèõëï)áíéëéíï)-2-((5-íéôñï-2,1-âåíæéóïèåéáæïë-3-õëï)áæù)öáéíõëïáêåôáìßäç

EN: N-(5-(bis(2-metoxyethyl)amino)-2-((5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo)phenylacetamide

FR: N-(5-(bis(2-méthoxyéthyl)amino)-2-((5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo)phénylacétamide

IT: N-(5-(bis(2-metossietil)ammino)-2-((5-nitro-2,1-benzisotiazol-3-il)azo)fenilacetammide

NL: N-(5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-2-((5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo)fenylacetamide

PT: N-(5-(bis(2-metoxietil)amino)-2-((5-nitro-2,1-benzisotiazole-3-il)azo)fenilacetamida

FI: N-(5-(bis(2-metoksietyyli)amino)-2-((5-nitro-2,1-bentsisotiatsol-3-yyli)atso)fenyyliasetamidi

SV: N-(5-(bis(2-metoxietyl)amino)-2-((5-nitro-2,1-bensisotiazol-3-yl)azo)fenylacetamid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 107246-80-0 EC No 403-660-1 No 611-035-00-1

>Hänvisning till >

ES: 6-amino-4-hidroxi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftaleno-2,7-disulfonato de tetralitio

DA: tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo]naphthalen-2,7-disulfonat

DE: Tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo]naphthalin-2,7-disulfonat

EL: 6-áìéíï-4-õäñïîõ-3-[7-óïõëöïíéêï-4-(5-óïõëöïíéêï-2-íáöèõëáæù)-1-íáöèõëáæù)íáöèáëßíéï-2,7-äéóïõëöïíéêü ôåôñáëßèéï

EN: tetralithium 6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo]naphthalene-2,7-disulfonate

FR: 6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphtylazo)-1-naphtylazo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétralithium

IT: 6-ammino-4-idrossi-3-[7-solfonato-4-(5-solfonato-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftalen-2,7-disolfonato di tetralitio

NL: tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftylazo)-1-naftylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat

PT: 6-amino-4-hidroxi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftaleno-2,7-dissulfonato de tetralítio

FI: tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-[7-sulfonaatti-4-(5-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti

SV: tetralitium-6-amino-4-hydroxi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftylazo)-1-naftylazo]naftalen-2,7-disulfonat

Cas No 107246-80-0 EC No 403-660-1 No 611-035-00-1

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 405-440-0 No 611-036-00-7

>Hänvisning till >

ES: acetato de 2-(4-(5,6(ó 6,7)-dicloro-1,3-benzotiazol-2-ilazo)-N-metil-m-toluidino)etilo

DA: 2-(4-(5,6(eller 6,7)-dichlor-1,3-benzothiazol-2-ylazo)-N-methyl-m-toluidino)ethylacetat

DE: 2-(4-(5,6(oder 6,7)-Dichlor-1,3-benzothiazol-2-ylazo)-N-methyl-m-toluidino)ethylacetat

EL: ïîéêü 2-(4-(5,6(Þ 6,7)äé÷ëùñï-1,3-âåíæïèåéáæïë-2-õëáæù)-Í-íåèõëï-m-ôïëïõéäéíï)áéèýëéï

EN: 2-(4-(5,6(or 6,7)-dichloro-1,3-benzothiazol-2-ylazo)-N-methyl-m-toluidino)ethyl acetate

FR: acétate de 2-(4-(5,6(ou 6,7)-dichloro-1,3-benzothiazol-2-ylazo)-N-méthyl-m-toluidino)éthyle

IT: acetato di 2-(4-(5,6(o 6,7)-dicloro-1,3-benzotiazol-2-ilazo)-N-metil-m-toluidino)etile

NL: 2-(4-(5,6(of 6,7)-dichloor-1,3-benzothiazool-2-ylazo)-N-methyl-m-toluidino)ethylacetaat

PT: acetato de 2-(4-(5,6(ou 6,7)-dicloro-1,3-benzotiazole-2-ilazo)-N-metil-m-toluidino)etilo

FI: 2-(4-(5,6(tai 6,7)-dikloori-1,3-bentsotiatsol-2-yyliatso)-N-metyyli-m-toluidiini)etyyliasetaatti

SV: 2-(4-(5,6(eller 6,7)-diklor-1,3-bensotiazol-2-ylazo)-N-metyl-m-toluidino)etylacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43

S: (2-)22-24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 124584-00-5 EC No 406-055-0 No 611-037-00-2

>Hänvisning till >

ES: metilsulfato de 3(ó 5)-(4-(N-bencil-N-etilamino)-2-metilfenilazo)-1,4-dimetil-1,2,4-triazolio

DA: 3(eller 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazoliummethylsulfat

DE: 3(oder 5)-(4-(N-Benzyl-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazoliummethylsulfat

EL: ìåèõëïèåééêü 3(ç5)-4(Í-âåíæõëï-Í-áéèõëáìéíï)-2-ìåèõëïöáéíõëáæù)-1,4-äéìåèõëï-1,2,4-ôñéáæüëéï

EN: 3(or 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazolium methylsulphate

FR: méthylsulfate de 3(ou 5)-(4-(N-benzyl-N-éthylamino)-2-méthylphénylazo)-1,4-diméthyl-1,2,4-triazolium

IT: metilsulfato di 3(o 5)-(4-(N-benzil-N-etilammino)-2-metilfenilazo)-1,4-dimetil-1,2,4-triazolio

NL: 3(of 5)-(4-(N-benzyl-N-ethylamino)-2-methylfenylazo)-1,4-dimethyl-1,2,4-triazoliummethylsulfaat

PT: metilsulfato de 3(ou 5)-(4-(N-benzil-N-etilamino)-2-metilfenilazo)-1,4-dimetil-1,2,4-triazolio

FI: 3(tai 5)-(4-(N-bentsyyli-N-etyyliamino)-2-metyylifenyyliatso)-1,4-dimetyyli-1,2,4-triatsoliummetyylisulfaatti

SV: 3(eller 5)-(4-(N-bensyl-N-etylamino)-2-metylfenylazo)-1,4-dimetyl-1,2,4-triazoliummetylsulfat

Cas No 124584-00-5 EC No 406-055-0 No 611-037-00-2

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 41

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 406-820-9 No 611-038-00-8

>Hänvisning till >

ES: 1-hidroxinaftaleno-2-azo-4'(5',5''-dimetilbifenil)-4''-azo(4''-fenilsulfoniloxibenceno)-2',2'',4-trisulfonato de trisodio

DA: trinatrium-1-hydroxynaphthalen-2-azo-4'(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzen)-2',2'',4-trisulfonat

DE: Trinatrium-1-hydroxynaphthalen-2-azo-4'(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzol)-2',2'',4-trisulfonat

EL: 1-õäñï÷õíáöèáëåíï-2-áæù-4'(5',5''-äéìåèõëïäéöáéíõëï)-4''-áæù(4''-öáéíõëïóïõëöïíõëïîõâåíæïëï)-2',2'',4-ôñéóïõëöïíéêü ôñéíÜôñéï

EN: trisodium 1-hydroxynaphthalene-2-azo-4'(5',5''-dimethylbiphenyl)-4''-azo(4''-phenylsulfonyloxybenzene)- 2',2'',4-trisulfonate

FR: 1-hydroxynaphtalène-2-azo-4'(5',5''-diméthylbiphényl)-4''-azo(4''-phénylsulfonyloxybenzène)-2',2'',4-trisulfonate de trisodium

IT: 1-idrossinaftalen-2-azo-4'(5',5''-dimetilbifenil)-4''-azo(4''-fenilsulfonilossibenzen)-2',2'',4-trisolfonato di trisodio

NL: trinatrium-1-hydroxynaftaleen-2-azo-4'(5',5''-dimethylbifenyl)-4''-azo(4''-fenylsulfonyloxybenzeen)-2',2'',4- trisulfonaat

PT: 1-hidroxinaftaleno-2-azo-4'(5',5''-dimetilbifenil)-4''-azo(4''-fenilsulfoniloxibenzeno)-2',2'',4-trissulfonato de trissódio

FI: trinatrium-1-hydroksinaftaleeni-2-atso-4'(5',5''-dimetyylibifenyyli)-4''-atso(4''-fenyylisulfonyylioksibentseeni)-2',2'',4-trisulfonaatti

SV: trinatrium-1-hydroxinaftalen-2-azo-4'(5',5''-dimetylbifenyl)-4''-azo(4''-fenylsulfonyloxibensen)-2',2'',4-trisulfonat

Cas No - EC No 406-820-9 No 611-038-00-8

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36

S: (2-)25-26

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 117715-57-8 EC No 407-050-6 No 611-039-00-3

>Hänvisning till >

ES: ácido 7-[((4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)amino)-4-hidroxi-3-(4-((2-(sulfoxi)etil)sulfonil)fenil)azo]naftaleno-2- sulfónico

DA: 7-[((4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(4-((2-(sulfoxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)azo]naphthalen-2-sulfonsyre

DE: 7-[((4,6-Dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(4-((2-sulfoxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)azo]naphthalin-2- sulfonsäure

EL: 7-(((4,6-äé÷ëùñï-1,3,5-ôñéáæéíï-2-õë)áìéíï)-4-õäñïîõ-3-(4-((2-óïõëö)ïîõ)áéèõëï)óïõëöïíõëï)öáéíõëï)áæù)íáöèáëåíï-2-óïõëöïíéêü ïîý

EN: 7-[((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(4-((2-sulfoxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)azo]naphthalene-2-sulfonic acid

FR: acide 7-[((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(4-((2-(sulfoxy)éthyl)sulfonyl)phényl)azo] naphthalène-2-sulfonique

IT: acido 7-[((4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)ammino)-4-idrossi-3-(4-((2-(solfossi)etil)solfonil)fenil)azo]naftalen-2- solfonico

NL: 7-[((4,6-dichloor-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(4-((2-(sulfoxy)ethyl)sulfonyl)fenyl)azo]naftaleen-2- sulfonzuur

PT: ácido 7-[((4,6-dicloro-1,3,5-triazina-2-il)amino)-4-hidroxi-3-(4-((2-(sulfoxi)etil)sulfonil)fenil)azo]naftaleno-2-sulfónico

FI: 7-[((4,6-dikloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)-4-hydroksi-3-(4-((2-sulfoksi)etyyli)sulfonyyli)fenyyli)atso]naftaleeni-2-sulfonihappo

SV: 7-[((4,6-diklor-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxi-3-(4-((2-sulfoxi)etyl)sulfonyl)fenyl)azo]-2-naftalensulfonsyra

Cas No 117715-57-8 EC No 407-050-6 No 611-039-00-3

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43

S: (2-)22-24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 115099-58-6 EC No 407-670-7 No 611-040-00-9

>Hänvisning till >

ES: acido 3-(5-acetamido-4-(4-[4,6-bis(3-dietilaminopropilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenilazo)-2- (2-metoxietoxi)fenilazo)-6-amino-4-hidroxi-2-naftalenosulfonico

DA: 3-(5-acetamido-4-(4-[4,6-bis(3-diethylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)-2-(2-methoxyethoxy)phenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphthalensulfonsyre

DE: 3-(5-Acetamido-4-(4-[4,6-bis(3-diethylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)-2-(2-methoxyethoxy)phenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphthalensulfonsäure

EL: 3-(5-áêåôáìéäï-4-(4-[4,6-äéò(3-äéáéèõëáìéíïðñïðõëáìéíï)-1,3,5-ôñéáæéí-2-õëáìéíï]öáéíõëáæù)-2-(2-ìåèïîõáéèïîõ)öáéíõëáæù)-6-áìéíï-4-õäñïîõ-2-íáöèáëåíïóïõëöïíéêü ïîý

EN: 3-(5-acetylamino-4-(4-[4,6-bis(3-diethylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)-2-(2-methoxyethoxy)phenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphtalenesulfonic acid

FR: acide 3-(5-acétamido-4-(4-[4,6-bis(3-diéthylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phénylazo)-2-(2-méthoxyéthoxy)phénylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphtalènesulfonique

IT: acido-3-(5-acetammido-4-(4-[4,6-bis(3-dietilamminopropilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenilazo)-2-(2-metossietossi)fenilazo)-6-ammino-4-idrossi-2-naftalensolfonico

NL: 3-(5-aceetamido-4-(4-[4,6-bis(3-diethylaminopropylamino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenylazo)-2-(2-methoxyethoxy)fenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naftaleensulfonzuur

PT: acido-3-(5-acetamida-4-(4-[4,6-bis(3-dietilaminopropilamino)-1,3,5-triazina-2-ilamino]fenilazo)-2-(2-metoxietoxi)fenilazo)-6-amino-4-hidroxi-2-naftalenossulfónico

FI: 3-(5-asetyyliamino-4-(4-[4,6-bis(3-dietyyliaminopropyyliamino)-1,3,5-triatsiin-2-yyliamino]fenyyliatso)-2- (2-metoksietoksi)fenyyliatso)-6-amino-4-hydroksi-2-naftaleenisulfonihappo

SV: 3-(5-acetylamino-4-(4-[4,6-bis(3-dietylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]fenylazo)-2-(2-metoxietoxi) fenylazo)-6-amino-4-hydroxi-2-naftalensulfonsyra

Cas No 115099-58-6 EC No 407-670-7 No 611-040-00-9

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 98809-11-1 EC No 407-680-1 No 611-041-00-4

>Hänvisning till >

ES: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(dietilamino)propil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]fenil]azo]-N-(2,3-dihidro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-il)-3-oxobutanamida

DA: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutanamid

DE: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(Diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo1H- benzimidazol-5-yl)-3-oxo-butanamid

EL: 2-[[4[[4,6-äéò[[3-(äéáéèõëáìéíï)ðñïðõëï]áìéíï]-1,3,5-ôñéáæéíï-2-õë]áìéíï]öáéíõëï]áæù]-Í-(2,3-äéûäñï-2-ïîï-1Ç-âåíæéìéäáæïëï-5-õë)-3-ïîï-âïõôáíáìßäéï

EN: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]phenyl]azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutanamide

FR: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phényl]azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutanamide

IT: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(dietilammino)propil]ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]fenil]azo]-N-(2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-5-il)-3-ossobutanammide

NL: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]fenyl]azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazool-5-yl)-3-oxobutaanamide

PT: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(dietilamino)propil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]fenil]azo]-N-(2,3-dihidro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-il)-3-oxobutanamida

FI: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(dietyyliamino)propyyli]amino]-1,3,5-triatsiin-2-yyli]amino]fenyyli]atso]-N-(2,3-dihydro-2-okso-1H-bentsimidatsol-5-yyli)-3-oksobutaaniamidi

SV: 2-[[4[[4,6-bis[[3-(dietylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]fenyl]azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-bensimidazol-5-yl)-3-oxobutanamid

Cas No 98809-11-1 EC No 407-680-1 No 611-041-00-4

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 136213-71-3 EC No 411-770-6 No 611-042-00-X

>Hänvisning till >

ES: 5-amino-3-[5-(2-bromo-acriloilamino)-2-sulfonatofenilazo]-4-hidroxi-6-(4-vinilsulfonilfenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de trisodio

DA: trinatrium-5-amino-3-[5-(2-brom-acryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat

DE: Trinatrium-5-amino-3-[5-(2-brom-acryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat

EL: 5-áìéíï-3-[5-(2-âñùìï-áêñõëïûëáìéíï)-2-óïõëöïíéêï-öáéíõëáæù]-4-õäñïîõ-6-(4-âéíõëïóïõëöïíõëï-öáéíõëáæù)-íáöèáëåíï-2,7-äéóïõëöïíéêü ôñéíÜôñéï

EN: trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromo-acryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate

FR: 5-amino-3-[5-(2-bromo-acryloylamino)-2-sulfonatophénylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonyl- phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium

IT: 5-ammino-3-[5-(2-bromo-acriloilammino)-2-solfonatofenilazo]-4-idrossi-6-(4-vinilsolfonilfenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di trisodio

NL: trinatrium-5-amino-3-[5-(2-brom-acryloylamino)-2-sulfonatofenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylfenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat

PT: 5-amino-3-[5-(2-bromo-acriloilamino)-2-sulfonatofenilazo]-4-hidroxi-6-(4-vinilsulfonilfenilazo)naftaleno-2,7-dissulfonato de trissódio

FI: trinatrium-5-amino-3-[5-(2-bromi-akryloyyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso]-4-hydroksi-6-(4-vinyylisulfonyylifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti

SV: trinatrium-5-amino-3-[5-(2-brom-akryloylamino)-2-sulfonatofenylazo]-4-hydroxi-6-(4-vinylsulfonylfenylazo)naftalen-2,7-disulfonat

Cas No 136213-71-3 EC No 411-770-6 No 611-042-00-X

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 52/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 19900-65-3 EC No 243-420-1 No 612-141-00-0

>Hänvisning till >

ES: 4,4'-metilenbis(2-etilanilina)

DA: 4,4'-methylenbis(2-ethylanilin)

DE: 4,4'-Methylenbis(2-ethylanilin)

EL: 4,4'-ìåèõëåíïäéò(2-áéèõëáíéëßíç)

EN: 4,4'-methylenebis(2-ethylaniline) 4,4'-methylenebis(2-ethyl-benzeneamine)

FR: 4,4'-méthylènebis(2-éthylaniline)

IT: 4,4'-metilenbis(2-etilanilina)

NL: 4,4'-methyleenbis(2-ethylaniline)

PT: 4,4'-metilenobis(2-etilanilina)

FI: 4,4'-metyleenibis(2-etyylianiliini)

SV: 4,4'-metylenbis(2-etylanilin)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 90-41-5 EC No 201-990-9 No 612-142-00-6

>Hänvisning till >

ES: bifenil-2-ilamina

DA: biphenyl-2-ylamin

DE: Biphenyl-2-ylamin

EL: äéöáéíõë-2-õëáìßíç

EN: biphenyl-2-ylamine

FR: biphényle-2-ylamine

IT: bifenil-2-ilamina

NL: bifenyl-2-ylamine

PT: 2-bifenilamina

FI: bifenyyli-2-yyliamiini

SV: 2-bifenylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-40-52/53

S: (2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2051-79-8 EC No 218-130-3 No 612-143-00-1

>Hänvisning till >

ES: N5,N5-dietiltolueno-2,5-diamina, monoclorhidrato

DA: N5,N5-diethyltoluen-2,5-diaminmonohydrochlorid

DE: N5,N5-Diethyltoluol-2,5-diaminmonohydrochlorid

EL: Í5,Í5-äéáéèõëïôïëïõåíï-2,5-äéáìßíç ìïíïûäñï÷ëùñéêÞ

EN: N5,N5-diethyltoluene-2,5-diamine monohydrochloride; 4-diethylamino-2-methylaniline monohydrochloride

FR: N5,N5-diéthyltoluène-2,5-diamine, monochlorhydrate, monochlorhydrate de N5,N5-diéthyltoluène-2,5-diamine

IT: N5,N5-dietiltoluen-2,5-diammina, monocloridrato

NL: N5,N5-diethyltolueen-2,5-diaminemonohydrochloride

PT: N5,N5-dietiltolueno-2,5-diamina, monocloridrato

FI: N5,N5-dietyylitolueeni-2,5-diamiinimonohydrokloridi

SV: N5,N5-dietyltoluen-2,5-diaminhydroklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-36-43-50/53

S: (1/2-)24-26-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 62924-70-3 EC No - No 612-144-00-7

>Hänvisning till >

ES: flumetralina

DA: flumethralin

DE: Flumetralin

EL: flumetralin; Í-(2-÷ëùñï-6-öèïñïâåíæõë)-Í-áéèõë-á,á,á-ôñéöèïñï-2,6-äéíéôñï-ð-ôïëïõúäßíç

EN: flumetralin; N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-ethyl-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

FR: flumétraline; N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-éthyl-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

IT: flumetralin; N-(2-cloro-6-fluorobenzil)-N-etil-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidina

NL: flumetralin

PT: Flumetralina; N-(2-cloro-6-fluorobenzil)-N-etil-á,á,á-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidina

FI: flumetraliini

SV: flumetralin; 2-klor-N-[2,6-dinitro-4-(trifluorometyl)fenyl]-N-etyl-6-fluorbenzenmetanamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 36/38-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-54-5 EC No 202-430-6 No 612-145-00-2

>Hänvisning till >

ES: o-fenilendiamina

DA: o-phenylendiamin

DE: o-Phenylendiamin

EL: ï-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: o-phenylenediamine

FR: o-phénylènediamine

IT: o-fenilendiamina

NL: o-fenyleendiamine

PT: o-fenilenodiamina

FI: o-fenyleenidiamiini

SV: o-fenylendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Muta. Cat. 3; R 40

T; R 25

Xn; R 20/21

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21-25-36-40-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 615-28-1 EC No 210-418-7 No 612-146-00-8

>Hänvisning till >

ES: o-fenilenodiamina, diclorhidrato

DA: o-phenylendiamindihydrochlorid

DE: o-Phenylendiamindihydrochlorid

EL: ï-öáéíõëåíïäéáìßíç, äéûäñï÷ëùñéêÞ

EN: o-phenylenediamine dihydrochloride

FR: o-phénylènediamine, dichlorhydrate dichlorhydrate d'o-phénylènediamine

IT: o-fenilendiamina, dicloridrato

NL: o-fenyleendiaminedihydrochloride

PT: o-fenilenodiamina, dicloridrato

FI: o-fenyleenidiamiinidihydrokloridi

SV: o-fenylendiamindihydroklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Muta. Cat. 3; R 40

T; R 25

Xn; R 20/21

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21-25-36-40-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 108-45-2 EC No 203-584-7 No 612-147-00-3

>Hänvisning till >

ES: m-fenilendiamina

DA: m-phenylendiamin

DE: m-Phenylendiamin

EL: ì-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: m-fenylenediamine

FR: m-phénylènediamine

IT: m-fenilendiamina

NL: m-fenyleendiamine

PT: m-fenilenodiamina

FI: m-fenyleenidiamiini

SV: m-fenylendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

T; R 23/24/25

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-36-40-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 541-69-5 EC No 208-790-0 No 612-148-00-9

>Hänvisning till >

ES: m-fenilenodiamina, diclorhidrate

DA: m-phenylendiamindihydrochlorid

DE: m-Phenylendiamindihydrochlorid

EL: ì-öáéíõëåíïäéáìßíç, äéûäñï÷ëùñéêÞ

EN: m-phenylenediamine dihydrochloride

FR: m-phénylènediamine, dichlorhydrate; dichlorhydrate de m-phénylènediamine

IT: m-fenilendiamina, dicloridrato

NL: m-fenyleendiaminedihydrochloride

PT: m-fenilenodiamina, dicloridrato

FI: m-fenyleenidiamiinidihydrokloridi

SV: m-fenylendiamindihydroklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

T; R 23/24/25

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/24/25-36-40-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 102-06-7 EC No 203-002-1 No 612-149-00-4

>Hänvisning till >

ES: 1,3-difenilguanidina

DA: 1,3-diphenylguanidin

DE: 1,3-Diphenylguanidin

EL: 1,3-äéöáéíõëïãïõáíéäßíç

EN: 1,3-diphenylguanidine

FR: 1,3-diphénylguanidine

IT: 1,3-difenilguanidina

NL: 1,3-difenylguanidine

PT: 1,3-difenilguanidina

FI: 1,3-difenyyliguanidiini

SV: 1,3-difenylguanidin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 22

Xi; R 36/37/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36/37/38-51/53-62

S: (2-)26-36/37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 118134-30-8 EC No - No 612-150-00-X

>Hänvisning till >

ES: espiroxamina

DA: spiroxamin

DE: Spiroxamin

EL: spiroxamine; (8-ôñéô-âïõôõë-1,4-äéïîá-óðåéñï[4,5]äåê-2-õëìåèõë)-áéèõë-ðñïðõë-áìßíç

EN: spiroxamine

FR: spiroxamine; (8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4,5]dec-2-ylméthyl)-éthyl-propyl-amine

IT: spirossamina; (8-terz-butil-1,4-diossa-spiro[4,5]decan-2-ilmetil)-etil propilamina

NL: spiroxamine

PT: Espiroxamina; (8-terc-butil-1,4-dioxa-spiro[4,5]dec-2-ilmetil)-etil-propilamina

FI: spiroksamiini

SV: spiroxamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/21/22

Xi; R 38

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20/21/22-38-43-50/53

S: (2-)36/37/39-46-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 25376-45-8 EC No 246-910-3 No 612-151-00-5

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: diaminotolueno

DA: diaminotoluen; ar-methylphenylendiamin

DE: Diaminotoluol

EL: äéáìéíïôïëïõüëéï

EN: diaminotoluene

FR: diaminotoluène

IT: diaminotoluene

NL: diaminotolueen

PT: diaminotolueno

FI: diaminotolueeni

SV: diaminotoluen; toluendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 25

Xn; R 20/21

Xi; R 36

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 45-20/21-25-36-43-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 62478-82-4 EC No 406-610-7 No 612-152-00-0

>Hänvisning till >

ES: N,N-dietil-N',N'-dimetilpropan-1,3-diil-diamina

DA: N,N-diethyl-N',N'-dimethylpropan-1,3-diyl-diamin

DE: N,N-Diethyl-N',N'-dimethylpropan-1,3-diyl-diamin

EL: N,N-äéáéèõëï-N',N'äéìåèõëïðñïðáíï-1,3-äéûëï-äéáìßíç

EN: N,N-diethyl-N',N'-dimethylpropan-1,3-diyl-diamine

FR: N,N-diéthyl-N',N'-diméthylpropane-1,3-diyl-diamine

IT: N,N-dietil-N',N'-dimetilpropan-1,3-diil-diammina

NL: N,N-diethyl-N',N'-dimethylpropan-1,3-diyl-diamine

PT: N,N-dietil-N',N'-dimetilpropano-1,3-diil-diamina

FI: N,N-dietyyli-N',N'-dimetyylipropaani-1,3-diyyli-diamiini

SV: N,N-dietyl-N',N'-dimetylpropan-1,3-diyl-diamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20/22-48/20

C; R 35

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20/22-35-48/20-52/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 132885-85-9 EC No 407-020-2 No 612-153-00-6

>Hänvisning till >

ES: monoclorhidrato de 4-[N-etil-N-(2-hidroxietil)amino]-1-(2-hidroxietil)amino-2-nitrobenceno

DA: 4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-1-(2-hydroxyethyl)amino-2-nitrobenzenmonohydrochlorid

DE: 4-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-1-(2-hydroxyethyl)amino-2-nitrobenzolmonohydrochlorid

EL: 2-(N-áéèõë-4-(2-õäñïîõáéèõëáìéíï)-3-íéôñïáíéëéíï)áéèáíüëç õäñï÷ëùñéêü

EN: 4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-1-(2-hydroxyethyl)amino-2-nitrobenzene, monohydrochloride

FR: monochlorhydrate de 4-[N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl)amino]-1-(2-hydroxyéthyl)amino-2-nitrobenzène

IT: monocloridrato di 4-[N-etil-N-(2-idrossietil)ammino]-1-(2-idrossietil)ammino-2-nitrobenzene

NL: 4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-1-(2-hydroxyethyl)amino-2-nitrobenzeenmonohydrochloride

PT: monocloridrato de 4-[N-etil-N-(2-hidroxietil)amino]-1-(2-hidroxietil)amino-2-nitrobenzeno

FI: 4-[N-etyyli-N-(2-hydroksietyyli)amino]-1-(2-hydroksietyyli)amino-2-nitrobentseeni, monohydrokloridi

SV: 4-[N-etyl-N-(2-hydroxietyl)amino]-1-(2-hydroxietyl)amino-2-nitrobensen, monohydroklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95235-29-3 EC No 410-890-6 No 612-154-00-1

>Hänvisning till >

ES: 6'-(isobutiletilamino)-3'-metil-2'-fenilamino-espiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanteno]

DA: 6'-(isobutylethylamino)-3'-methyl-2'-phenylamino-spiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanthen]

DE: 6'-(Isobutylethylamino)-3'-methyl-2'-phenylamino-spiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanthen]

EL: 6'-(éóïâïõôõëïáéèõëáìéíï-3'-ìåèõëï-2'-öáéíõëáìéíï-óðåéñï-[éóéâåíæï-2-ïîï-öïõñáíï-7,9'[9H]-îáíèÝíéï]

EN: 6'-(isobutylethylamino)-3'-methyl-2'-phenylamino-spiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanthene]

FR: 6'-(isobutyléthylamino)-3'-méthyl-2'-phénylamino-spiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanthène]

IT: 6'-(isobutiletilammino)-3'-metil-2'-fenilammino-spiro[isobenzo-2-ossofuran-7,9'-[9H]-xantene]

NL: 6'-(isobutylethylamino)-3'-methyl-2'-fenylamino-spiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xantheen]

PT: 6'-(isobutiletilamino)-3'-metil-2'-fenilamino-spiro[isobenzo-2-oxofurano-7,9'-[9H]-xanteno]

FI: 6'-(isobutyylietyyliamino)-3'-metyyli-2'-fenyyliamino-spiro[isobentso-2-oksofuraani-7,9'-[9H]-ksanteeni]

SV: 6'-(isobutyletylamino)-3'-metyl-2'-fenylamino-spiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanten]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 93071-94-4 EC No 411-730-8 No 612-155-00-7

>Hänvisning till >

ES: 2'-anilino-6'-((3-etoxipropil)etilamino)-3'-metilespiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanteno

DA: 2'-anilino-6'-((3-ethoxypropyl)ethylamino)-3'-methylspiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanthen

DE: 2'-Anilino-6'-((3-ethoxypropyl)ethylamino)-3'-methylspiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanthen

EL: 2'-áíéëéíï-6'-((3-áéèïîõðñïðõëï)áéèõëáìéíï)-3'-ìåèõëïóðåéñï(éóïâåíæï-3-ïîï-öïõñáíï)-1-(1H)-9'-îáíèÝíéï

EN: 2'-anilino-6'-((3-ethoxypropyl)ethylamino)-3'-methylspiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanthene

FR: 2'-anilino-6'-((3-éthoxypropyl)éthylamino)-3'-méthylspiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanthène

IT: 2'-anilino-6'-((3-etossipropil)etilammino)-3'-metilspiro(isobenzo-3-ossofuran)-1-(1H)-9'-xantene

NL: 2'-anilino-6'-((3-ethoxypropyl)ethylamino)-3'-methylspiro(isobenzo-3-oxofuraan)-1-(1H)-9'-xantheen

PT: 2'-anilino-6'-((3-etoxipropil)etilamino)-3'-metilespiro(isobenzo-3-oxofurano)-1-(1H)-9'-xanteno

FI: 2'-aniliini-6'-((3-etoksipropyyli)etyyliamino)-3'-metyylispiro(isobentso-3-oksofuraani)-1-(1H)-9'-ksanteeni

SV: 2'-anilino-6'-((3-etoxipropyl)etylamino)-3'-metylspiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanten

Cas No 93071-94-4 EC No 411-730-8 No 612-155-00-7

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10004-44-1 EC No 233-000-6 No 613-115-00-1

>Hänvisning till >

ES: 3-hidroxi-5-metilisoxazol

DA: 3-hydroxy-5-methylisoxazol; hymexazol

DE: 3-Hydroxy-5-methylisoxazol

EL: 3-õäñïîõ-5-ìåèõëéóïîáæüëéï

EN: 3-hydroxy-5-methylisoxazole; hymexazol

FR: 3-hydroxy-5-méthylisoxazole; hyméxazol

IT: 3-idrossi-5-metilisossazolo

NL: 3-hydroxy-5-methylisoxazool

PT: 3-hidroxi-5-metilisoxazole

FI: 3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli; hymeksatsoli

SV: 3-hydroxi-5-metylisoxazol; hymexazol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 41

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-41-52/53

S: (2-)26-39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 79983-71-4 EC No - No 613-130-00-3

>Hänvisning till >

ES: hexaconazol

DA: hexaconazol

DE: Hexaconazol

EL: hexaconazole; (RS)-2-(2,4-äé÷ëùñïöáéíõë)-1-(1H-1,2,4-ôñéáæïë-1-õë)åîáí-2-üëç

EN: hexaconazole; (RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol

FR: hexaconazole; (RS)-2-(2,4-dichlorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol

IT: esaconazolo; (RS)-2-(2,4-diclorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)esan-olo

NL: hexaconazool

PT: Hexaconazol; (RS)-2-(2,4-diclorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-il)hexano-2-ol

FI: heksakonatsoli

SV: hexakonazol; á-butyl-á-(2,4-diklorfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 57369-32-1 EC No - No 613-131-00-9

>Hänvisning till >

ES: pirroquilona

DA: pyroquilon

DE: Pyroquilon

EL: pyroquilon; 1,2,5,6-ôåôñáûäñïðõññï[3,2,1-ij]êéíïëéí-4-üíç

EN: pyroquilon; 1,2,5,6-tetrahydropyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-4-one

FR: pyroquilone; 1,2,5,6-tétrahydropyrrolo[3,2,1.-ij]quinolin-4-one

IT: piroquilone; 1,2,5,6-tetraidropirrolo[3,2,1-ij]chinolin-4-one

NL: pyroquilon

PT: Piroquilona; 1,2,5,6-tetrahidropirrolo[3,2,1-ij]quinolin-4-ona

FI: pyrokviloni

SV: pyrokvilon; 1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]kinolin-4-on

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-52/53

S: (2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 51235-04-2 EC No 257-074-4 No 613-132-00-4

>Hänvisning till >

ES: 3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,3,5-triazina-2,4-diona

DA: 3-cyclohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazin-2,4-dion; hexazinon

DE: 3-Cyclohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazin-2,4-dion

EL: 3-êõêëïåîõëï-6-äéìåèõëáìéíï-1-ìåèõëï-1,2,3,4-ôåôñáûäñï-1,3,5-ôñéáæéíï-2,4-äéüíç

EN: 3-cyclohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazine-2,4-dione; hexazinone

FR: 3-cyclohexyl-6-diméthylamino-1-méthyl-1,2,3,4-tétrahydro-1,3,5-triazine-2,4-dione; hexazinone

IT: 3-cicloesil-6-dimetilammino-1-metil-1,2,3,4-tetraidro-1,3,5-triazin-2,4-dione

NL: 3-cyclohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazine-2,4-dion

PT: 3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,3,5-triazina-2,4-diona

FI: 3-sykloheksyyli-6-dimetyyliamino-1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydro 1,3,5-triatsiini-2,4-dioni; heksatsinoni

SV: 3-cyklohexyl-6-dimetylamino-1-metyl-1,3,5-triazin-2,4-dion; hexazinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36-50/53

S: (2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2593-15-9 EC No 219-991-8 No 613-133-00-X

>Hänvisning till >

ES: 5-etoxi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazolo

DA: 5-ethoxy-3-trichlormethyl-1,2,4-thiadiazol; etridiazol

DE: 5-Ethoxy-3-trichlormethyl-1,2,4-thiadiazol

EL: 5-áéèïîõ-3-ôñé÷ëùñïìåèõëï-1,2,4-èåéáäéáæüëéï

EN: 5-ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazole; etridiazole

FR: 5-éthoxy-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazole; étridiazole

IT: 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole

NL: 5-ethoxy-3-trichloormethyl-1,2,4-thiadiazool

PT: 5-etóxi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazolo

FI: 5-etoksi-3-trikloorimetyyli-1,2,4-tiadiatsoli; etridiatsoli

SV: 5-etoxi-3-triklorometyl-1,2,4-tiadiazol; etridiazol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 23

Xn; R 21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21/22-23-40-50/53

S: (1/2-)36/37-38-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 88671-89-0 EC No - No 613-134-00-5

>Hänvisning till >

ES: miclobutanilo

DA: myclobutanil

DE: Myclobutanil

EL: myclobutanil; 2-(4-÷ëùñïöáéíõë)-2-(1Ç-1,2,4-ôñéáæïë-1-õëìåèõë)åîáíïíéôñßëéï

EN: myclobutanil; 2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile

FR: myclobutanil; 2-p-chlorophényl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile

IT: miclobutanil; 2-p-clorofenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile

NL: myclobutanil

PT: Miclobutanil; 2-p-clorofenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil) hexanonitrilo

FI: myklobutaniili

SV: myklobutanil; á-butyl-á-(4-klorfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitril

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 3; R 63

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36-51/53-63

S: (2-)36/37-46-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 120-78-5 EC No 204-424-9 No 613-135-00-0

>Hänvisning till >

ES: disulfuro de di(benzotiazol-2-ilo)

DA: di(benzothiazol-2-yl)disulfid

DE: Di(benzothiazol-2-yl)disulfid

EL: äéóïõëößäéï ôïõ äé(âåíæïèåéáæïë-2-õëéïõ)

EN: di(benzothiazol-2-yl) disulphide

FR: disulfure de di(benzothiazol-2-yle)

IT: disolfuro di di(benzotiazol-2-ile)

NL: di(benzothiazool-2-yl)disulfide

PT: dissulfureto de di(2-benzotiazolilo)

FI: di(bentsotiatsol-2-yyli)disulfidi

SV: di(benzotiazol-2-yl)disulfid; 2,2'-ditiobisbenzotiazol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 31

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 31-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-33-0 EC No 202-411-2 No 613-136-00-6

>Hänvisning till >

ES: N-ciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamida

DA: N-cyclohexylbenzothiazol-2-sulfenamid

DE: N-Cyclohexylbenzothiazol-2-sulfenamid

EL: Í-êõêëïåîõëïâåíæïèåéáæïë-2-óïõëöåíáìßäéï

EN: N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide

FR: N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide

IT: N-cicloesilbenzotiazol-2-solfenammide

NL: N-cyclohexylbenzothiazool-2-sulfeenamide

PT: N-ciclohexilbenzotiazole-2-sulfenamida

FI: N-sykloheksyylibentsotiatsoli-2-sulfenamidi

SV: N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfenamid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 18691-97-9 EC No 242-505-0 No 613-137-00-1

>Hänvisning till >

ES: metabenztiazuron

DA: methabenzthiazuron

DE: Methabenzthiazuron

EL: methabenzthiazuron; 1-(1,3-âåíæïèåéáæïë-2-õë)1,3-äéìåèõëïõñßá

EN: methabenzthiazuron; 1-(1,3-benzothiazol-2-yl)1,3-dimethylurea

FR: méthabenzthiazuron

IT: metabenztiazuron; 1-(1,3-benzotiazol-2-il)-1,3-dimetilurea

NL: methabenzthiazuron

PT: metabenzetiazurone

FI: metabentstiatsuroni

SV: metabenztiazuron; N-2-benzotiazolyl-N,N'-dimetylurea

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 124495-18-7 EC No - No 613-138-00-7

>Hänvisning till >

ES: quinosifen

DA: quinoxyfen

DE: Quinoxyfen

EL: quinoxyfen; 5,7-äé÷ëùñï-4-(ð-öèïñïöáéíïîõ)êéíïëßíç

EN: quinoxyfen

FR: quinoxyfen; 5,7-dichloro-4-(p-fluorophénoxy)quinoline

IT: chinossifen; 5,7-dicloro-4-(4-fluorofenossi)-chinolina

NL: quinoxyfen

PT: Quinoxifena; 5,7-dicloro-4-(p-fluorofenoxi)quinolina

FI: kinoksifeeni

SV: kinoxifen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 74223-64-6 EC No - No 613-139-00-2

>Hänvisning till >

ES: metsulfuron metil; 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazín-2-ilcarbamoilsulfamoil), acido benzóico

DA: metsulfuron-methyl

DE: Metsulfuron methyl

EL: metsulfuron-methyl; 2-(4-ìåèïîõ-6-ìåèõë-1,3,5-ôñéáæéí-2-õëêáñâáìïûëóïõëöáìïûë)âåíæïúêü ïîý

EN: metsulfuron-methyl; 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid

FR: metsulfuron méthyle; benzoate de méthyle-2-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)

IT: metsulfuronmetile-acido; 2-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamiolsulfamoil) benzoico

NL: metsulfuron methyl

PT: metassulfurão-metilo; 2(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-ilcarbamoilsulfamoil) benzoato de metilo

FI: metsulfuroni-metyyli

SV: metsulfuronmetyl

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 66-81-9 EC No 200-636-0 No 613-140-00-8

NOTA E

ES: cicloheximida

DA: cicloheximid

DE: Cicloheximid

EL: êõêëïåîéìßäéï

EN: cycloheximide

FR: cycloheximide

IT: cicloesimide

NL: cicloheximide

PT: cicloheximida

FI: sykloheksimidi

SV: cykloheximid; 3-[2-(3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxietyl]glutarimid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 2; R 61

T+; R 28

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 61-28-40-51/53

S: 53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 93686-63-6 EC No 401-470-3 No 613-141-00-3

>Hänvisning till >

ES: 1,4-diamino-2-(2-butiltetrazol-5-il)-3-cianoantraquinona

DA: 1,4-diamino-2-(2-butyltetrazol-5-yl)-3-cyanoanthraquinon

DE: 1,4-Diamino-2-(2-butyltetrazol-5-yl)-3-cyanoanthrachinon

EL: 1,4-äéáìéíï-2-(2-âïõôõëïôåôñáæïë-5-õëï)-3-êõáíïáíèñáêéíüíç

EN: 1,4-diamino-2-(2-butyltetrazol-5-yl)-3-cyanoanthraquinone

FR: 1,4-diamino-2-(2-butyltétrazol-5-yl)-3-cyanoanthraquinone

IT: 1,4-diammino-2-(2-butiltetrazol-5-il)-3-cianoantrachinone

NL: 1,4-diamino-2-(2-butyltetrazol-5-yl)-3-cyanoanthrachinon

PT: 1,4-diamino-2-(2-butiltetrazol-5-il)-3-cianoantraquinona

FI: 1,4-diamino-2-(2-butyylitetratsol-5-yyli)-3-syanoantrakinoni

SV: 1,4-diamino-2-(2-butyltetrazol-5-yl)-3-cyanoantrakinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121315-16-0 EC No 405-860-4 No 613-142-00-9

>Hänvisning till >

ES: acetato de trans-N-metil-2-estiril-[4'-(aminometino-(1-acetil-1-(2-metoxifenil)acetamido)]piridinio

DA: trans-N-methyl-2-styryl-[4'-(aminomethin-(1-acetyl-1-(2-methoxyphenyl)acetamido)]pyridiniumacetat

DE: trans-N-Methyl-2-styryl-[4'-(aminomethin-(1-acetyl-1-(2-methoxyphenyl)acetamido)]pyridiniumacetat

EL: ïîéêü trans-N-ìåèõëï-2-óôõñõëï-[4'-(áìéíïìåèéíï-(1-áêåôõëï-1-(2-ìåèïîõöáéíõëï)áêåôáìéäï)]ðõñéäßíéï

EN: trans-N-methyl-2-styryl-[4'-(aminomethine-(1-acetyl-1-(2-methoxyphenyl)acetamido)]pyridinium acetate

FR: acétate de trans-N-méthyl-2-styryl-[4'-(aminométhine-(1-acétyl-1-(2-méthoxyphényl)acétamido)]pyridinium

IT: acetato di trans-N-metil-2-stiril-[4'-(amminometin-(1-acetil-1-(2-metossifenil)acetammido)]piridinio

NL: trans-N-methyl-2-styryl-[4'-(aminomethine-(1-acetyl-1-(2-methoxyfenyl)acetamido)]pyridiniumacetaat

PT: acetato de trans-N-metil-2-stiril-[4'-(aminometino-(1-acetil-1-(2-metoxifenil)acetamido)]piridínio

FI: trans-N-metyyli-2-styryyli-[4'-(aminometiini-(1-asetyyli-1-(2-metoksifenyyli)asetamido)]pyridiniumasetaatti

SV: trans-N-metyl-2-styryl-[4'-(aminometin-(1-acetyl-1-(2-metoxifenyl)acetamido)]pyridiniumacetat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10551-42-5 EC No 405-930-4 No 613-143-00-4

>Hänvisning till >

ES: bromuro de 1-(3-fenilpropil)-2-metilpiridinio

DA: 1-(3-phenylpropyl)-2-methylpyridiniumbromid

DE: 1-(3-Phenylpropyl)-2-methylpyridiniumbromid

EL: 1-(3-öáéíõëïðñïðõëï)-2-ìåèõëïðõñéäßíéï âñùìéïý÷ï

EN: 1-(3-phenylpropyl)-2-methylpyridinium bromide

FR: bromure de 1-(3-phénylpropyl)-2-méthylpyridinium

IT: bromuro di 1-(3-fenilpropil)-2-metilpiridinio

NL: 1-(3-fenylpropyl)-2-methylpyridiniumbromide

PT: brometo de 1-(3-fenilpropil)-2-metilpiridínio

FI: 1-(3-fenyylipropyyli)-2-metyylipyridiniumbromidi

SV: 1-(3-fenylpropyl)-2-metylpyridiniumbromid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

Xi; R 36

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-36-52/53

S: (2-)26-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 125139-08-4 EC No 406-460-2 No 613-144-00-X

>Hänvisning till >

ES: Productos de reacción de: poli(acetato de vinilo), hidrolizado parcialmente, con sulfato de (E)-2-(4-formilestiril)-3,4-dimetiltiazol y metilo

DA: reaktionsprodukter af: poly(vinylacetat), delvist hydrolyseret, med (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-dimethylthiazoliummethylsulfat

DE: Reaktionsprodukte aus: Poly(vinylacetat), partiell hydrolisiert, mit (E)-2-(4-Formylstyryl)-3,4-dimethylthiazoliummethylsulfat

EL: ðñïúüíôá áíôßäñáóçò ôïõ: ðïëõ(ïîéêïý âéíýëéïõ), ìåñéêþò õäñïëõìÝíïõ, ìå èåééêü (E)-2-(4-öïñìõëïóôõñõëï)-3,4-äéìåèõëïèåéáæüëéï ìåèýëéï

EN: Reaction products of: poly(vinyl acetate), partially hydrolyzed, with (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-dimethylthiazoliummethyl sulfate

FR: Produits de réaction de: poly(acétate de vinyle), partiellement hydrolysé, avec le sulfate de (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-diméthylthiazolium et de méthyle

IT: Prodotti di reazione di: poli(acetato di vinile), parzialmente idrolizzato, con solfato di (E)-2-(4-formilstiril)-3,4-dimetiltiazolio e metile

NL: Reaktieprodukten van: poly(vinylacetaat), gedeeltelijk gehydrolyseerd, met (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-dimethylthiazoliummethylsulfat

PT: Produtos de reacção de: poli(acetato de vinilo), parcialmente hidrolisado, com sulfato de (E)-2-(4-formilestiril)-3,4-dimetiltiazol e metilo

FI: poly(vinyyliasetaatti), osittain hydrolysoitunut, reaktiotuotteet (E)-2-(4-formyylistyryyli)-3,4-dimetyylitiatsoliummetyylisulfaatin kanssa

SV: Reaktionsprodukter av: poly(vinylacetat), delvis hydrolyserat, med (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-dimetyltiazoliummetylsulfat

Cas No 125139-08-4 EC No 406-460-2 No 613-144-00-X

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 52/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 77497-97-3 EC No 406-960-0 No 613-145-00-5

>Hänvisning till >

ES: 4-metilbencenossulfonato de (S)-3-benciloxicarbonil-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolinio

DA: (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolinium-4-methylbenzenlsulfonat

DE: (S)-3-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolinium-4-methylbenzolsulfonat

EL: (S)-1,2,3,4-ôåôñáõäñïîõéóïêéíïëéíï-3-êáñâïîõëéêü âåíæýëéï, Üëáò ôïõ ð-ôïëïõåíïóïõëöïíéêü ïîý

EN: (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolinium 4-methylbenzenesulfonate

FR: 4-méthylbenzènesulfonate de (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tétrahydro-3-isoquinolinium

IT: 4-metilbenzenlsolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidro-isochinolinio

NL: (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-isochinolinium-4-methylbenzeenesulfonaat

PT: 4-metilbenzenossulfonato de (S)-3-benziloxicarbonil-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolinio

FI: (S)-3-bentsyylioksikarbonyyli-1,2,3,4-tetrahydro-isokinolinium-4-metyylibentseenisulfonaatti

SV: (S)-3-bensyloxikarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-isokinolinium-4-metylbensensulfonat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 51/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 4186-71-4 EC No 407-780-5 No 613-146-00-0

>Hänvisning till >

ES: ioduro de N-etil-N-metilpiperidinio

DA: N-ethyl-N-methylpiperidiniumiodid

DE: N-ethyl-N-methylpiperidiniumiodid

EL: éùäßäéï ôïõ Í-áéèõëï-Í-ìåèõëïðéðåñéäéíßïõ

EN: N-ethyl-N-methylpiperidinium iodide

FR: iodure de N-éthyl-N-méthylpipéridinium

IT: ioduro di N-etil-N-metilpiperidinio

NL: N-ethyl-N-methylpiperidiniumjodide

PT: iodeto de N-etil-N-metilpiperidinio

FI: N-etyyli-N-metyylipiperidinium jodidi

SV: N-etyl-N-metylpiperidiniumjodid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-51/53

S: (2-)22-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 111681-72-2 EC No 407-940-4 No 613-147-00-6

>Hänvisning till >

ES: 4-[2-(1-metil-2-(4-morfolinil)etoxi)etil]morfolina

DA: 4-[2-(1-methyl-2-(4-morpholinyl)ethoxy)ethyl]morpholin

DE: 4-[2-(1-Methyl-2-(4-morpholinyl)ethoxy)ethyl]morpholin

EL: 4-(2-(2-ìïñöïëéíïáéèïîõ)ðñïðõëï)ìïñöïëßíç

EN: 4-[2-(1-methyl-2-(4-morpholinyl)ethoxy)ethyl]morpholine

FR: 4-[2-(1-méthyl-2-(4-morpholinyl)éthoxy)éthyl]morpholine

IT: 4-[2-(1-metil-2-(4-morfolinil)etossi)etil]morfolina

NL: 4-[2-(1-methyl-2-(4-morfolinyl)ethoxy)ethyl]morfoline

PT: 4-[2-(1-metil-2-(4-morfolinil)etoxi)etil]morfolina

FI: 4-[2-(1-metyyli-2-(4-morfolinyyli)etoksi)etyyli]morfoliini

SV: 4-[2-(1-metyl-2-(4-morfolinyl)etoxi)etyl]morfolin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41

S: (2-)26-39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 143683-23-2 EC No 411-240-4 No 613-148-00-1

>Hänvisning till >

ES: 1,2-bis(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoantraquinon-4-ilamino)-2,4,6-trimetil-3-sulfonatofenilamino]-1,3,5- triazin-2-ilamino)etano de tetrasodio

DA: tetranatrium-1,2-bis(4-fluor-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoanthraquinon-4-ylamino)-2,4,6-trimethyl-3-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)ethan

DE: Tetranatrium-1,2-bis(4-fluor-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoanthrachinon-4-ylamino)-2,4,6-trimethyl-3-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)ethan

EL: ôåôñáíÜôñéï 1,2-äéò[4-öèïñï-6-[5-(1-áìíéíï-2-óïõëöïíéêï-áíèñáêéíïí-4-õëáìéíï)-2,4,6-ôñéìåèõëï-3-óïõëöïíéêïöáéíõëáìéíï]-1,3,5-ôñéáæéí-2-õëáìéíï]áéèÜíéï íÜôñéï

EN: tetrasodium 1,2-bis(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoanthrachinon-4-ylamino)-2,4,6-trimethyl-3-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)ethane

FR: 1,2-bis(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoanthraquinon-4-ylamino)-2,4,6-triméthyl-3-sulfonatophénylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)éthane de tétrasodium

IT: 1,2-bis(4-fluoro-6-[5-(1-ammino-2-solfonatoantrachinon-4-ilammino)-2,4,6-trimetil-3-sulfonatofenilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)etano di tetrasodio

NL: tetranatrium-1,2-bis(4-fluor-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoanthrachinon-4-ylamino)-2,4,6-trimethyl-3-sulfonatofenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino)ethaan

PT: 1,2-bis(4-flúor-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoantraquinona-4-ilamino)-2,4,6-trimetil-3-sulfonatofenilamino]-1,3,5- triazina-2-ilamino)etano de tetrassódio

FI: tetranatrium-1,2-bis(4-fluori-6-[5-(1-amino-2-sulfonaattiantrakinon-4-yyliamino)-2,4,6-trimetyyli-3-sulfonaattifenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)etaani

SV: tetranatrium-1,2-bis(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoantrakinon-4-ylamino)-2,4,6-trimetyl-3-sulfonatofenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)etan

Cas No 143683-23-2 EC No 411-240-4 No 613-148-00-1

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43-52/53

S: (2-)22-24/25-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 69581-33-5 EC No 274-050-9 No 616-033-00-4

>Hänvisning till >

ES: N-(3-clorofenil)-N-(tetrahidro-2-oxo-3-furil)ciclopropanocarboxamida

DA: N-(3-chlorphenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furyl)cyclopropancarboxamid; cyprofuram

DE: N-(3-Chlorphenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furyl)cyclopropancarboxamid

EL: N-(3-÷ëùñïöáéíõëï)-N-(ôåôñáûäñï-2-ïîï-3-öïõñõëï)êõêëïðñïðáíïêáñâïîáìßäéï

EN: N-(3-chlorophenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furyl)cyclopropanecarboxamide; cyprofuram

FR: N-(3-chlorophényl)-N-(tétrahydro-2-oxo-3-furyl)cyclopropanecarboxamide; cyprofuram

IT: N-(3-clorofenil)-N-(tetraidro-2-osso-3-furil)ciclopropancarbossammide

NL: N-(3-chloorfenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furyl)cyclopropaancarbonamide

PT: N-(3-clorofenil)-N-(tetrahidro-2-oxo-3-furil)ciclopropanocarboxamida

FI: N-(3-kloorifenyyli)-N-(tetrahydro-2-okso-3-furyyli)syklopropaanikarboksamidi; syprofuraami

SV: N-(3-klorfenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furyl)cyklopropankarboxamid; cyprofuran

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 21

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 21-25-50/53

S: (1/2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 24691-76-7 EC No 246-419-4 No 616-034-00-X

>Hänvisning till >

ES: piracarbolid

DA: pyracarbolid

DE: Pyracarbolid

EL: pyracarbolid; 3,4-äéûäñï-6-ìåèõëï-2H-ðõñáíï-5-êáñâïîáíéëßäéï

EN: pyracarbolid; 3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-5-carboxanilide

FR: pyracarbolide

IT: piracarbolid

NL: pyracarbolid

PT: piracarbolida

FI: pyrakarbolidi

SV: pyrakarbolid; 3,4-dihydro-6-metyl-N-fenyl-2H-pyran-5-karboxamid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 52/53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 57966-95-7 EC No 261-043-0 No 616-035-00-5

>Hänvisning till >

ES: 2-ciano-N-[(etilamino)carbonil]-2-(metoxiimino)acetamida

DA: 2-cyan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamid; cymoxanil

DE: 2-Cyan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamid

EL: 2-êõáíï-Í-[(áéèõëáìéíï)êáñâïíõëï]-2-(ìåèïîõúìéí)áêåôáìßäéï

EN: 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide; cymoxanil

FR: 2-cyano-N-[(éthylamino)carbonyl]-2-(méthoxyimino)acétamide; cymoxanil

IT: 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide

NL: 2-cyaan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(metoxyimino)aceetamide

PT: 2-ciano-N-[(etilamino)carbonil]-2-(metoxiimino)acetamida

FI: 2-syano-N-[(etyyliamino)karbonyyli]-2-(metoksi-imino)asetamidi; symoksaniili

SV: 2-cyano-N-[(etylamino)karbonyl]-2-(metoxiimino)acetamid; cymoxanil

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 79-07-2 EC No 201-174-2 No 616-036-00-0

>Hänvisning till >

ES: 2-cloroacetamida

DA: 2-chloracetamid

DE: 2-Chloracetamid

EL: 2-÷ëùñïáêåôáìßäéï

EN: 2-chloracetamide

FR: 2-chloroacétamide

IT: 2-cloroacetamide

NL: 2-chlooraceetamide

PT: 2-cloroacetamida

FI: 2-klooriasetamidi

SV: 2-kloracetamid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 3; R 62

T; R 25

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 25-43-62

S: (1/2-)22-36/37-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

>Plats för tabell>

Cas No 34256-82-1 EC No 251-899-3 No 616-037-00-6

>

Hänvisning till >

ES: 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(etoximetil)acetamida; acetocloro

DA: 2-chlor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamid; acetochlor

DE: 2-Chlor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamid

EL: 2-÷ëùñï-Í-(áéèïîõìåèõë)-Í-(2-áéèõëï-6-ìåèõëïöáéíõë)áêåôáìßäéï

EN: 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide; acetochlor

FR: 2-chloro-N-(éthoxyméthyl)-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)acétamide; acétochlore

IT: 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(etossimetil)acetammide; acetoclor

NL: 2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)aceetamide; acetochloor

PT: 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(etoximetil)acetamida; acetocloro

FI: 2-kloori-N-(etoksimetyyli)-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)asetamidi; asetokloori

SV: N-(etoximetyl)-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-2-kloracetamid; acetoklor

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

Xi; R 37/38

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 20-37/38-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 88918-84-7 EC No 406-010-5 No 616-038-00-1

>Hänvisning till >

ES: clorhidrato de (4-aminofenil)-N-metilmetilensulfonamida

DA: (4-aminophenyl)-N-methylmethylensulfonamidhydrochlorid

DE: (4-Aminophenyl)-N-methylmethylensulfonamidhydrochlorid

EL: (4-áìéíïöáéíõëï)-Í-ìåèõëïìåèõëåíïóïõëöáìßäéï õäñï÷ëùñéêü

EN: (4-aminophenyl)-N-methylmethylensulfonamide hydrochloride

FR: chlorhydrate de (4-aminophényl)-N-méthylméthylènesulfonamide

IT: cloridrato di (4-amminofenil)-N-metilmetilensolfonammide

NL: (4-aminofenyl)-N-methylmethyleensulfonamidehydrochloride

PT: cloridrato de (4-aminofenil)-N-metilmetilenossulfonamida

FI: (4-aminofenyyli)-N-metyylimetyleenisulfonamidihydrokloridi

SV: (4-aminofenyl)-N-metylmetylensulfonamidhydroklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 117827-06-2 EC No 406-200-8 No 616-039-00-7

>Hänvisning till >

ES: 3',5'-dicloro-4'-etil-2'-hidroxipalmitanilida

DA: 3',5'-dichlor-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilid

DE: 3',5'-Dichlor-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilid

EL: 3',5'-äé÷ëùñï-4'-áéèõëï-2'-õäñïîõðáëìéôáíéëßäéï

EN: 3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide

FR: 3',5'-dichloro-4'-éthyl-2'-hydroxypalmitanilide

IT: 3',5'-dicloro-4'-etil-2'-idrossipalmitanilide

NL: 3',5'-dichloor-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide

PT: 3',5'-dicloro-4'-etil-2'-hidroxipalmitanilida

FI: 3',5'-dikloori-4'-etyyli-2'-hydroksipalmitiinianilidi

SV: 3',5'-diklor-4'-etyl-2'-hydroxipalmitinanilid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43

S: (2-)24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 97888-41-0 EC No 406-650-5 No 616-040-00-2

>Hänvisning till >

ES: N-(4-toluenosulfonil)-4-toluenosulfonamida de potasio

DA: kalium-N-(4-toluensulfonyl)-4-toluensulfonamid

DE: Kalium-N-(4-toluensulfonyl)-4-toluensulfonamid

EL: êÜëéï Í-(4-ôïëïõïëïóïõëöïíõëï)-4-ôïëïõïëïóïõëöïíáìßäç

EN: potassium N-(4-toluenesulfonyl)-4-toluenesulfonamide

FR: N-(4-toluènesulfonyl)-4-toluènesulfonamide de potassium

IT: N-(4-toluensolfonil)-4-toluensolfonammide di potassio

NL: kalium-N-(4-tolueensulfonyl)-4-tolueensulfonamide

PT: N-(4-toluenossulfonil)-4-toluenossulfonamida de potássio

FI: kalium-N-(4-tolueeinsulfonyyli)-4-tolueenisulfonamidi

SV: kalium-N-(4-toluensulfonyl)-4-toluensulfonamid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 41

S: (2-)26-39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 101664-25-9 EC No 406-840-8 No 616-041-00-8

>Hänvisning till >

ES: 3',5'-dicloro-2-(2,4-di-terc-pentilfenoxi)-4'-etil-2'-hidroxi-hexananilida

DA: 3',5'-dichlor-2-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)-4'-ethyl-2'-hydroxy-hexananilid

DE: 3',5'-Dichlor-2-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)-4'-ethyl-2-'-hydroxy-hexananilid

EL: 3',5'-äé÷ëùñï-2-(2,4-äé-ôåñô-ðåíôõëïöáéíïîõ)-4'-áéèõëï-2'-õäñïîõ-åîáíáíéëßäéï

EN: 3',5'-dichloro-2-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)-4'-ethyl-2'-hydroxyhexananilide

FR: 3',5'-dichloro-2-(2,4-di-tert-pentylphénoxy)-4'-éthyl-2'-hydroxy-hexananilide

IT: 3',5'-dicloro-2-(2,4-di-terz-pentilfenossi)-4'-etil-2'-idrossi-esananilide

NL: 3',5'-dichloor-2-(2,4-di-tert-pentylfenoxy)-4'-ethyl-2'-hydroxy-hexaananilide

PT: 3',5'-dicloro-2-(2,4-di-terc-pentilfenoxi)-4'-etil-2'-hidroxi-hexananilida

FI: 3',5'-dikloori-2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)-4'-etyyli-2'-hydroksiheksaanianilidi

SV: 3',5'-diklor-2-(2,4-di-tert-pentylfenoxi)-4'-etyl-2'-hydroxihexananilid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 142859-67-4 EC No 407-070-5 No 616-042-00-3

>Hänvisning till >

ES: N-(2-(6-etil-7-(4-metilfenoxi)-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)propil)-2-octadeciloxibenzamida

DA: N-(2-(6-ethyl-7-(4-methylphenoxy)-1H-pyrazol[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)propyl)-2-octadecyloxybenzamid

DE: N-(2-(6-Ethyl-7-(4-methylphenoxy)-1H-pyrazol[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)propyl)-2-octadecyloxybenzamid

EL: Í-(2-(6-áéèõëï-7-(4-ìåèõëïöáéíïîõ)-1Ç-ðõñáæïëï[1,5-b][1,2,4]ôñéáæïëï-2-õë)ðñïðõëï)-2-ïêôáäåêõëïîõâåíæáìßäéï

EN: N-(2-(6-ethyl-7-(4-methylphenoxy)-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)propyl)-2-octadecyloxybenzamide

FR: N-(2-(6-éthyl-7-(4-méthylphénoxy)-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)propyl)-2-octadécyloxybenzamide

IT: N-(2-(6-etil-7-(4-metilfenossi)-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)propil)-2-ottadecilossibenzammide

NL: N-(2-(6-ethyl-7-(4-methylfenoxy)-1H-pyrazool[1,5-b][1,2,4]triazool-2-yl)propyl)-2-octadecyloxybenzamide

PT: N-(2-(6-etil-7-(4-metilfenoxi)-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)propil)-2-octadeciloxibenzamida

FI: N-(2-(6-etyyli-7-(4-metyylifenoksi)-1H-pyratsoli[1,5-b][1,2,4]triatsol-2-yyli)propyyli)-2-oktadekyylioksibentsamidi

SV: N-(2-(6-etyl-7-(4-metylfenoxi)-1H-pyrazol[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)propyl)-2-oktadecyloxibensamid

Cas No 142859-67-4 EC No 407-070-5 No 616-042-00-3

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 43

S: (2-)22-24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 82558-50-7 EC No 407-190-8 No 616-043-00-9

>Hänvisning till >

ES: N-(3-(1-etil-1-metilpropil)-1,2-oxazol-5-il)-2,6-dimetoxibenzamida

DA: N-(3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl)-2,6-dimethoxybenzamid

DE: N-(3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl)-2,6-dimethoxybenzamid

EL: Í-[3-(1-áéèõëï-1-ìåèõëïðñïðõëï)-1,2-ïîáæïë-5-õëï]-2,6-äéìåèïîõâåíæáìßäéï

EN: N-[3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide

FR: N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide

IT: N-(3-(1-etil-1-metilpropil)-1,2-ossazol-5-il)-2,6-dimetossibenzammide

NL: N-(3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-1,2-oxazool-5-yl)-2,6-dimethoxybenzamide

PT: N-(3-(1-etil-1-metilpropil)-1,2-oxazole-5-il)-2,6-dimetoxibenzamida

FI: N-[3-(1-etyyli-1-metyylipropyyli)-1,2-oksatsol-5-yyli]-2,6-dimetoksibentsamidi

SV: N-[3-(1-etyl-1-metylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimetoxibensamid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 53

S: 61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 104788-63-8 EC No 406-680-9 No 617-014-00-3

>Hänvisning till >

ES: ácido 6-(nonilamino)-6-oxo-peroxihexanoico

DA: 6-(nonylamino)-6-oxo-peroxyhexansyre

DE: 6-(Nonylamino)-6-oxo-peroxyhexansäure

EL: 6-(íïíõëáìéíï)-6-ïîï-õðåñåîáíïúêü ïîý

EN: 6-(nonylamino)-6-oxo-peroxyhexanoic acid

FR: acide 6-(nonylamino)-6-oxo-peroxyhexanoïque

IT: acido 6-(nonilammino)-6-osso-perossiesanoico

NL: 6-(nonylamino)-6-oxo-peroxyhexaanzuur

PT: ácido 6-(nonilamino)-6-oxo-peroxihexanóico

FI: 6-(nonyyliamino)-6-okso-peroksiheksaanihappo

SV: 6-(nonylamino)-6-oxo-peroxihexansyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 7

Xi; R 41

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 7-41-43-50

S: (2-)3/7-14-26-36/37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No - EC No 406-230-1 No 650-016-00-2

ES: acetofenona, productos de reacción con formaldehído, ciclohexilamina, metanol y ácido acético

DA: reaktionsprodukt af: acetophenon, formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

DE: Reaktionsprodukt von: Acetophenon, Formaldehyd, Cyclohexylamin, Methanol und Essigsäure

EL: ðñïúüí áíôßäñáóçò ôùí: áêåôïöáéíüíçò, öïñìáëäåáäçò, êõêëïåîõëáìßíçò, ìåèáíüëçò êáé ïîéêï ïîý

EN: Reaction product of: acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acid

FR: Produit de réaction de: acétophénone, formaldéhyde, cyclohéxylamine, méthanol et acide acétique

IT: Prodotto di reazione di: acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico

NL: Reaktieprodukt van: acetofenon, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol en azijnzuur

PT: Produto de reacção de: acetofenona, formaldeído, ciclohexilamina, metanol e ácido acético

FI: asetofenonin, formaldehydin, sykloheksyyliamiinin, metanolin ja etikkahapon reaktiotuote

SV: Reaktionsprodukt av: acetofenon, formaldehyd, cyklohexylamin, metanol och ättiksyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Carc. Cat. 3; R 40

C; R 34

Xn; R 20

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 10-20-34-40-43-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 55-55-0 EC No 200-237-1 No 650-031-00-4

>Hänvisning till >

ES: sulfato de bis(4-hidroxi-N-metilanilinio)

DA: bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat

DE: Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat

EL: èåééêü äéò(4-õäñïîõ-Í-ìåèõëáíéëßíéï)

EN: bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate

FR: sulfate de bis(4-hydroxy-N-méthylanilinium)

IT: solfato di bis(4-idrossi-N-metilanilinio)

NL: bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfaat

PT: sulfato de bis(4-hidroxi-N-metilanilínio)

FI: bis(4-hydroksi-N-metyylianilinium)sulfaatti

SV: bis(4-hydroxi-N-metylanilinium)sulfat; metol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22-48/22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 66230-04-4 EC No - No 650-033-00-5

>Hänvisning till >

ES: esfenvalerato; (S)-á-ciano-3-fenoxibencil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilo, butirato de

DA: esfenvalerat

DE: Esfenvalerat

EL: esfenvalerate; âïõôõñéêü (S)-á-êõáíï-3-öáéíïîõâåíæõë-(S)-2-(4-÷ëùñïöáéíõë)-3-ìåèýëéï

EN: (S)-á-cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate; esfenvalerate

FR: esfenvalérate; (S)-á-cyano-3-phénoxybenzyl (S)-2-(4-chlorophényl)-3-méthylbutyrate

IT: esfenvalerate; (S)-á-ciano-3-fenossibenzil(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirato

NL: esfenvaleraat

PT: (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirato de (S)-á-ciano-3-fenoxibenzilo; esfenvalerato

FI: esfenvaleraatti

SV: esfenvalerat; (S)-á-cyano-3-fenoxibenzyl-(S)-2-(4-klorfenyl)isovalerat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 23/25-43-50/53

S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 82097-50-5 EC No - No 650-041-00-9

>Hänvisning till >

ES: triasulfuron; 1-[2-(2-cloroetoxi)fenilsulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazín-2-il) urea

DA: triasulfuron

DE: Triasulfuron

EL: triasulfuron; 1-[2-(2-÷ëùñïáéèïîõ)öáéíõëóïõëöïíõë]-3-(4-ìåèïîõ-6-ìåèõëï-1,3,5-ôñéáæéí-2-õë)ïõñßá

EN: triasulfuron; 1-[2-(2-chloroethoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea

FR: triasulfuron; 3-(6-méthoxy-4-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1-[2-(2-chloréthoxy)-phénylsulfonyl]-urée

IT: triasulfuron; 1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) urea

NL: triasulfuron

PT: 3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)-1-[2-(2-cloroetoxi)fenilsulfonil]-ureia; triassulfurão

FI: triasulfuroni

SV: triasulfuron

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification,

Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

R: 50/53

S: 60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò,

Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

ANEXO 1D - BILAG 1D - ANHANG 1D - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 1D - ANNEX 1D - ANNEXE 1D - ALLEGATO 1D - BIJLAGE 1D - ANEXO 1D - LIITE 1D - BILAGA 1D

006-075-00-6

007-005-00-7

603-017-00-7

606-008-00-6

606-015-00-4

607-193-00-6

607-202-00-3

609-014-00-7

613-005-00-3

613-055-00-6

615-005-01-6

ANEXO 2 - BILAG 2 - ANHANG 2 - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 2 - ANNEX 2 - ANNEXE 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 - ANEXO 2 - LIITE 2 - BILAGA 2

R 66

ES: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

DA: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

DE: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

EL: ÐáñáôåôáìÝíç Ýêèåóç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé îçñüôçôá äÝñìáôïò Þ óêÜóéìï

EN: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking

FR: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

IT: L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle

NL: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

PT: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida

FI: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

SV: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

R 67

ES: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

DA: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

DE: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

EL: Ç åéóðïíÞ áôìþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé õðíçëßá êáé æÜëç

EN: Vapours may cause drowsiness and dizziness

FR: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

NL: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

PT: Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores

FI: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

SV: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

ANEXO 3A - BILAG 3A - ANHANG 3A - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 3A - ANNEX 3A - ANNEXE 3A - ALLEGATO 3A - BIJLAGE 3A - ANEXO 3A - LIITE 3A - BILAGA 3A

S 23

FR: Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols

S 29

ES: No tirar los residuos por el desagüe

DA: Må ikke tømmes i kloakafløb

DE: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

EL: Ìçí áäåéÜæåôå ôï õðüëïéðï ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ óôçí áðï÷Ýôåõóç

EN: Do not empty into drains

FR: Ne pas jeter les résidus à l'égout

IT: Non gettare i residui nelle fognature

NL: Afval niet in de gootsteen werpen

PT: Não deitar os resíduos no esgoto

FI: Ei saa tyhjentää viemäriin

SV: Töm ej i avloppet

ANEXO 3B - BILAG 3B - ANHANG 3B - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 3B - ANNEX 3B - ANNEXE 3B - ALLEGATO 3B - BIJLAGE 3B - ANEXO 3B - LIITE 3B - BILAGA 3B

S 63

ES: En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla en reposo

DA: Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro

DE: Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen

EL: Óå ðåñßðôùóç áôõ÷Þìáôïò ëüãù åéóðïíÞò: áðïìáêñýíåôå ôï èýìá áðü ôï ìïëõóìÝíï ÷þñï êáé áöÞóôå ôï íá çñåìÞóåé

EN: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest

FR: En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos

IT: In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo

NL: Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten

PT: Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso

FI: Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa

SV: Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila

S 64

ES: En caso de ingestión, lavar la boca con agua (solamente si la persona está consciente)

DA: Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevisthed)

DE: Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewußtsein ist)

EL: Óå ðåñßðôùóç êáôÜðïóçò, îåðëýíåôå ôï óôüìá ìå íåñü (ìüíï åöüóïí ôï èýìá äéáôçñåß ôéò áéóèÞóåéò ôïõ)

EN: If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious)

FR: En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente)

IT: In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente)

NL: Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

PT: Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente)

FI: Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan)

SV: Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande)

ANEXO 3C - BILAG 3C - ANHANG 3C - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 3C - ANNEX 3C - ANNEXE 3C - ALLEGATO 3C - BIJLAGE 3C - ANEXO 3C - LIITE 3C - BILAGA 3C

S 27/28

ES: Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con . . . (productos a especificar por el fabricante)

DA: Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder . . . (angives af fabrikanten)

DE: Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und sofort abwaschen mit viel . . . (vom Hersteller anzugeben)

EL: Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå ôï äÝñìá, áöáéñÝóôå áìÝóùò üëá ôá ìïëõóìÝíá ñïý÷á êáé ðëýíåôå áìÝóùò ìå Üöèïíï . . . (ôï åßäïò ôïõ õãñïý êáèïñßæåôáé áðü ôïí ðáñáãùãü)

EN: After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of . . . (to be specified by the manufacturer)

FR: Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec . . . (produits appropriés à indiquer par le fabricant)

IT: In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con . . . (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)

NL: Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel . . . (aan te geven door de fabrikant)

PT: Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com . . . (produto adequado a indicar pelo produtor)

FI: Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä . . . (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja)

SV: Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket . . . (anges av tillverkaren)

S 29/35

ES: No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles

DA: Må ikke tømmes i kloakafløb; stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde

DE: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden

EL: Ìçí áäåéÜæåôå ôï õðüëïéðï ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ óôçí áðï÷Ýôåõóç 7 äéáèÝóôå áõôü ôï õëéêü êáé ôïí ðåñéÝêôç ôïõ êáôÜ áóöáëÞ ôñüðï

EN: Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way

FR: Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage

IT: Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

NL: Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren

PT: Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas

FI: Ei saa tyhjentää viemäriin; hävitä tämä aine ja sen pakkaus turvallisesti

SV: Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt

BILAGA 4

"1.6 De data som krävs för klassificering och märkning av ämnen kan erhållas på följande sätt:

a) Ämnen för vilka den information som anges i bilaga VII erfordras: De flesta data som är nödvändiga för klassificering och märkning framgår av `baskraven`. Denna klassificering och märkning skall om nödvändigt ses över när ytterligare information blir tillgänglig (bilaga VIII).

b) Andra ämnen (t.ex. de som avses i avsnitt 1.5 ovan): De data som krävs för klassificering och märkning kan, om nödvändigt, erhållas från ett antal olika källor, t.ex. resultat från tidigare undersökningar, information som erfordras i enlighet med internationella regler om transport av farliga ämnen, information inhämtad från referenslitteratur eller genom praktisk erfarenhet. Resultaten av validerade strukturaktivitetssamband samt expertbedömningar kan också beaktas i förekommande fall.

De data som krävs för klassificering och märkning av preparat kan erhållas på följande sätt:

a) Fysikalisk-kemiska data: Genom användning av de metoder som beskrivs i bilaga V. För gasformiga preparat kan en beräkningsmetod användas för brandfarliga och oxiderande egenskaper (se kapitel 9).

b) Data om hälsoeffekter:

- Genom användning av de metoder som anges i bilaga V, eller genom användning av den konventionella metod som beskrivs i artikel 3.5 a-i i direktiv 88/379/EEG eller, vad gäller R 65, genom tillämpning av reglerna i 3.2.3.

- Vid utvärdering av cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper skall emellertid den konventionella metod som beskrivs i artikel 3.5 j-q i direktiv 88/379/EEG användas.

Anmärkning om genomförande av djurförsök

Djurförsök som genomförs för att fastställa experimentella data omfattas av direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål."

"1.7.2 Användning av vägledande kriterier för ämnen

De vägledande kriterier som anges i denna bilaga är direkt tillämpliga när data har erhållits genom testmetoder som är jämförbara med dem som beskrivs i bilaga V. I annat fall måste tillgängliga data bedömas genom att de använda testmetoderna jämförs med dem i bilaga V och med de regler för fastställande av lämplig klassificering och märkning som anges i denna bilaga.

I vissa fall kan det råda tvekan om hur kriterierna skall tillämpas, särskilt när dessa kräver användning av en expertbedömning. I sådana fall skall tillverkaren, distributören eller importören preliminärt klassificera och märka ämnet på grundval av en kompetent persons bedömning av dokumentationen.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6, kan, när ovannämnda förfarande har följts och det finns risk för inkonsekvens, ett förslag lämnas in att införa den preliminära klassificeringen i bilaga I. Förslaget skall riktas till en av medlemsstaterna och skall omfatta relevanta vetenskapliga data (se även avsnitt 4.1).

Ett liknande förfaranden kan tillämpas när det framkommer information som ger anledning att betvivla att en befintlig uppgift i bilaga I är korrekt."

"2.2.2.1 Anmärkning om peroxider

Vad beträffar explosiva egenskaper skall organiska peroxider eller preparat innehållande organiska peroxider, oavsett i vilken form de släpps ut på marknaden, klassificeras i enlighet med kriterierna i avsnitt 2.2.1 på grundval av tester som genomförts enligt de metoder som anges i bilaga V.

Vad beträffar oxiderande egenskaper kan de befintliga metoderna i bilaga V inte användas för organiska peroxider.

Organiska peroxider som inte redan klassificerats som explosiva skall på grundval av sin struktur (t.ex. R-O-O-H; R1-O-O-R2) klassificeras som farliga.

Preparat som inte redan klassificerats som explosiva skall klassificeras genom användning av den beräkningsmetod som visas i avsnitt 9.5, vilken grundas på den procentuella andelen aktivt syre.

Alla organiska peroxider eller preparat innehållande organiska peroxider som inte redan klassificerats som explosiva skall klassificeras som oxiderande om de innehåller

- mer än 5 % organiska peroxider, eller

- mer än 0,5 % tillgängligt syre från de organiska peroxiderna och mer än 5 % väteperoxid."

"3.2.3 Farligt

R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

Flytande ämnen och preparat som på grund av låg viskositet utgör en fara för människor vid inandning:

a) Ämnen och preparat innehållande alifatiska, alicykliska och aromatiska kolväten med en koncentration på 10 % eller mer, och som antingen har

- en flödestid understigande 30 sekunder, uppmätt i en 3 mm ISO-bägare enligt ISO 2431, eller

- en kinematisk viskositet understigande 7 × 10-6 m²/s vid 40 °C, uppmätt i en kalibrerad kapillärviskosimeter av glas, enligt ISO 3104/3105, eller

- en kinematisk viskositet understigande 7 × 10-6 m²/s vid 40 °C, bestämd utifrån rotationsviskosimetri enligt ISO 3129.

Det bör påpekas att ämnen och preparat som uppfyller ovan angivna kriterier inte behöver klassificeras om de har en genomsnittlig ytspänning överstigande 33 mN/m vid 25 °C uppmätt med du Nuoy-tensiometer eller med de metoder som visas i bilaga V del A.5.

b) Ämnen och preparat som enligt praktisk erfarenhet är skadliga för människor.

3.2.3.1 Kommentarer beträffande flyktiga ämnen

För vissa ämnen med hög mättnadskoncentration för ånga kan det finnas belägg för effekter som ger anledning till oro. Det är möjligt att sådana ämnen undgår klassificering enligt kriterierna för hälsoeffekter i denna vägledning (3.2.3) eller att de inte omfattas av avsnitt 3.2.8. Om det finns tillräckliga belägg för att sådana ämnen utgör en risk vid normal hantering och användning kan det emellertid, efter bedömning av varje enskilt fall, vara nödvändigt att klassificera dem i bilaga I."

"3.2.6.1 Hudinflammation

Följande riskfras skall tilldelas i enlighet med de fastställda kriterierna:

R 38 Irriterar huden

- Ämnen och preparat som ger upphov till en signifikant inflammation i huden som varar i minst 24 timmar efter en exponeringstid på upp till fyra timmar vid testning av hudirritation på kanin i enlighet med den metod som beskrivs i bilaga V.

Inflammationen är signifikant

a) om medelvärdet, beräknat för samtliga testade djur, är 2 eller mer med avseende på antingen hudrodnad och skorpbildning eller ödembildning, eller

b) om testet i bilaga V genomförs på tre djur och antingen inflammation och skorpbildning eller ödembildning motsvarande ett medelvärde på 2 eller mer, beräknat för varje enskilt djur, noteras hos minst två djur.

I båda fallen skall medelvärdet beräknas utifrån samtliga värden vid var och en av avläsningstiderna (24, 48 och 72 timmar).

Hudinflammationen är också signifikant om den består hos minst två djur i slutet av observationstiden. Särskilda verkningar, t.ex. hyperplasi, fjällning, missfärgning, sprickor, sårskorpor och håravfall, bör beaktas.

Relevanta data kan också inhämtas genom icke-akuta djurförsök (se kommentarerna till R 48 i avsnitt 2 d). Dessa data anses signifikanta om de noterade effekterna är jämförbara med dem som beskrivs ovan.

- Ämnen och preparat som vid kortvarig, långvarig eller upprepad kontakt orsakar en signifikant inflammation i huden, baserat på praktiska erfarenheter på människor.

- Organiska peroxider, utom när det finns belägg för att riskfrasen inte är tillämplig.

Parestesi:

Parestesi som uppkommer hos människor vid hudkontakt med pyretroid-baserade bekämpningsmedel anses inte vara en sådan irriterande effekt som motiverar klassificering som Xi; R 38. S-fras S 24 bör emellertid användas för ämnen som kan ge denna effekt."

"3.2.8 Andra toxikologiska egenskaper

Ytterligare riskfraser skall tilldelas ämnen och preparat som klassificerats i överensstämmelse med 2.2.1 till 3.2.7 ovan eller kapitlen 4 och 5, och detta i enlighet med följande kriterier (grundade på den erfarenhet som förvärvats vid sammanställning av bilaga I).

R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

För ämnen och preparat vilka bör uppmärksammas på grund av att de vid hudkontakt kan orsaka uttorkning, fjällning eller sprickbildning, men som inte uppfyller kriterierna för R 38.

Klassificeringen grundas på antingen

- praktiska erfarenheter vid normal hantering och användning, eller

- relevanta belägg avseende ämnenas eller preparatens förväntade effekter på huden.

Se även punkterna 1.6 och 1.7.

R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

För flyktiga ämnen och preparat innehållande sådana ämnen som vid inandning ger tydliga symptom på funktionsnedsättningar i centrala nervsystemet och som inte redan är klassificerade med avseende på akut inhalationstoxicitet (R 20, R 23, R 26, R 40/20, R 39/23 eller R 39/26).

Följande belägg kan användas:

a) Data från djurförsök som visar på klara tecken på funktionsnedsättningar i centrala nervsystemet, exempelvis narkotiska effekter, letargi, bristande koordination (bl.a. förlust av upprätningsreflex) och ataxi antingen

- vid koncentrationer/exponeringstider som inte överstiger 20 mg/l/4 timmar, eller

- när kvoten mellan den koncentration som ger upphov till effekter vid en exponeringstid ≤ 4 timmar och mättnadskoncentrationen för ånga vid 20 °C är ≤ 1/10.

b) Praktisk erfarenhet av effekter på människor (t.ex. narkos, dåsighet, sänkt grad av uppmärksamhet, förlust av reflexer, bristande koordination, yrsel) från väldokumenterade rapporter vid exponeringsförhållanden som är jämförbara med dem som anges ovan för djur.

Se även punkterna 1.6 och 1.7.

Se avsnitt 2.2.6 för ytterligare riskfraser."

"4.1.2 Om en tillverkare, distributör eller importör har tillgång till information som tyder på att ämnet bör klassificeras och märkas i enlighet med de kriterier som anges i avsnitt 4.2.1, 4.2.2 eller 4.2.3 skall han preliminärt märka ämnet i enlighet med dessa kriterier, på grundval av en kompetent persons bedömning av dokumentationen.

4.1.3 Tillverkaren, distributören eller importören skall snarast möjligt lämna in en sammanfattning av all relevant information till en medlemsstat där ämnet släpps ut på marknaden. Sammanfattningen skall innehålla en bibliografi som upptar alla relevanta referenser, inklusive alla opublicerade uppgifter av betydelse.

4.1.4 En tillverkare, distributör eller importör som har tillgång till nya uppgifter som är av betydelse för ett ämnes klassificering och märkning enligt kriterierna i avsnitt 4.2.1-4.2.3, skall snarast möjligt underrätta en medlemsstat där ämnet släpps ut på marknaden."

"5.2.2 Andra miljöer än vattenmiljöer

5.2.2.1 Ämnen skall klassificeras som miljöfarliga och tilldelas symbolen `N`, lämplig farobeteckning samt riskfraser i enlighet med följande kriterier:

>Plats för tabell>

Ämnen som kan medföra en omedelbar, långsiktig eller fördröjd fara för struktur och funktion hos andra naturliga ekosystem än de som anges i 5.2.1 ovan. Bedömningen skall grundas på tillgängliga data om ämnenas egenskaper, persistens, potential för bioackumulering och förutsedda eller observerade uppträdande i miljön. Utförliga kriterier kommer att utarbetas senare.

5.2.2.2 Ämnen skall klassificeras som miljöfarliga och tilldelas symbolen `N`, lämplig farobeteckning samt riskfraser i enlighet med följande kriterier:

R 59 Farligt för ozonskiktet

Ämnen som, på grundval av tillgängliga data om deras egenskaper och förutsedda eller observerade uppträdande i miljön, kan utgöra en fara för det stratosfäriska ozonskiktets struktur och funktion. Hit hör de ämnen som upptas i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 3093/94 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 333, 22.12.1994, s. 1) och senare ändringar av denna förordning."

"6.2 Skyddsfraser för ämnen och preparat

S 24 Undvik hudkontakt

- Tillämpning:

- Alla hälsoskadliga ämnen och preparat.

- Kriterier för användning:

- Obligatorisk för alla ämnen och preparat som tilldelats R 43, om inte S 36 också anges.

- Rekommenderas när det är nödvändigt att fästa användarens uppmärksamhet på hudkontaktrisker som inte framgår av de tilldelade riskfraserna (t.ex. parestesi). Kan emellertid också användas för att betona sådana riskfraser.

S 25 Undvik kontakt med ögonen

- Tillämpning:

- Alla hälsoskadliga ämnen och preparat.

- Kriterier för användning:

- Rekommenderas när det är nödvändigt att fästa användarens uppmärksamhet på sådana risker vid kontakt med ögonen som inte framgår av de tilldelade riskfraserna. Kan emellertid också användas för att betona sådana riskfraser.

- Rekommenderas för alla ämnen som tilldelats R 34, R 35, R 36 eller R 41 och som kan komma att användas av vanliga konsumenter.

S 27 Tag genast av alla nedstänkta kläder

- Tillämpning:

- Mycket giftiga, giftiga eller frätande ämnen och preparat.

- Kriterier för användning:

- Obligatorisk för mycket giftiga ämnen och preparat som tilldelats R 27 och som kan komma att användas av allmänheten.

- Rekommenderas för mycket giftiga ämnen och preparat som tilldelats R 27 och avsedda för industriellt bruk. Denna skyddsfras skall emellertid inte användas om S 36 skall anges.

- Rekommenderas för giftiga ämnen och preparat som tilldelats R 24 samt för frätande ämnen och preparat som kan komma att användas av allmänheten.

S 28 Vid hudkontakt tvätta genast med mycket . . . (anges av tillverkaren)

- Tillämpning:

- Mycket giftiga, giftiga och frätande ämnen och preparat.

- Kriterier för användning:

- Obligatorisk för mycket giftiga ämnen och preparat.

- Rekommenderas för de andra ämnen och preparat som anges ovan, särskilt när det är lämpligt att skölja med en annan vätska än vatten.

- Rekommenderas för frätande ämnen och preparat som kan komma att användas av allmänheten.

S 29 Töm ej i avloppet

- Tillämpning:

- Extremt brandfarliga eller mycket brandfarliga vätskor som inte är blandbara med vatten.

- Mycket giftiga och giftiga ämnen och preparat.

- Miljöfarliga ämnen

- Kriterier för användning:

- Obligatorisk för miljöfarliga ämnen som tilldelats symbolen `N`, och som kan komma att användas av allmänheten, såvida detta inte är avsedd användning.

- Rekommenderas för andra ovan nämnda ämnen och preparat som kan komma att användas av allmänheten, såvida detta inte är avsedd användning.

S 35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt

- Tillämpning:

- Alla farliga ämnen och preparat.

- Kriterier för användning:

- Rekommenderas för ämnen och preparat för vilka det krävs särskild vägledning för att tillförsäkra att de bortskaffas på lämpligt sätt.

S 37 Använd lämpliga skyddshandskar

- Tillämpning:

- Mycket giftiga, giftiga, hälsoskadliga eller frätande ämnen och preparat.

- Organiska peroxider.

- Ämnen och preparat som irriterar huden eller ger upphov till sensibilisering vid hudkontakt.

- Kriterier för användning:

- Obligatorisk för mycket giftiga och frätande ämnen och preparat.

- Obligatorisk för ämnen och preparat som tilldelats antingen R 21, R 24 eller R 43.

- Obligatorisk för cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen i kategori 3 om dessa verkningar inte uppkommer enbart vid inandning av ämnet eller preparatet.

- Obligatorisk för organiska peroxider.

- Rekommenderas för giftiga ämnen och preparat för vilka LD50-värdet (dermalt) inte är känt men som troligen är farliga vid hudkontakt.

- Rekommenderas för ämnen och preparat som irriterar huden.

S 45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare (Visa om möjligt etiketten)

- Tillämpning:

- Mycket giftiga ämnen och preparat.

- Giftiga och frätande ämnen och preparat.

- Ämnen och preparat som ger upphov till sensibilisering vid inandning.

- Kriterier för användning:

- Obligatorisk för de ämnen och preparat som nämns ovan.

S 56 Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall

- Tillämpning:

- Alla farliga ämnen och preparat.

- Kriterier för användning:

- Rekommenderas för alla farliga ämnen och preparat som kan komma att användas av allmänheten, och som kräver särskilt bortskaffande.

S 59 Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning

- Tillämpning:

- Alla farliga ämnen och preparat.

- Kriterier för användning:

- Obligatorisk för ämnen som är farliga för ozonskiktet.

- Rekommenderas för andra ämnen och preparat för vilka återvinning/återanvändning rekommenderas.

S 60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall

- Tillämpning:

- Alla farliga ämnen och preparat.

- Kriterier för användning:

- Rekommenderas för ämnen och preparat som troligen inte kommer att användas av allmänheten och som inte tilldelats S 35.

S 62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

- Tillämpning:

- Ämnen och preparat som är klassificerade som hälsoskadliga med R 65 i enlighet med kriterierna i avsnitt 3.2.3.

- Gäller inte ämnen och preparat som släpps ut på marknaden i aerosolbehållare (eller i behållare försedda med en tätad sprayanordning), se avsnitt 8 och 9.

- Kriterier för användning:

- Obligatorisk för ovannämnda ämnen och preparat om de säljs till eller kan komma att användas av allmänheten, utom i de fall där S 45 eller S 46 är obligatorisk.

- Rekommenderas för ovannämnda ämnen och preparat vid industriellt bruk, utom i de fall där S 45 eller S 46 är obligatorisk.

S 63 Vid olycksfall via inandning: flytta den drabbade till frisk luft och låt vila

- Tillämpning:

- Mycket giftiga och giftiga ämnen och preparat (gaser, ångor, partiklar, flyktiga vätskor).

- Ämnen och preparat som ger upphov till sensibilisering vid inandning.

- Kriterier för användning:

- Obligatorisk för ämnen och preparat som tilldelats R 26, R 23 eller R 42 och som kan komma att användas av allmänheten på ett sådant sätt att det finns risk för inandning.

S 64 Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande)

- Tillämpning:

- Frätande eller irriterande ämnen och preparat.

- Kriterier för användning:

- Rekommenderas för de ovannämnda ämnen och preparat som kan komma att användas av allmänheten och där den ovan nämnda behandlingen är lämplig."

"7.5.2 Val av skyddsfraser

Vid det slutliga valet av skyddsfraser skall hänsyn tas till de riskfraser som anges på etiketten och till hur ämnet eller preparatet är avsett att användas.

- Det räcker i allmänhet med högst fyra S-fraser för att ange den viktigaste skyddsinformationen. De sammansatta skyddsfraser som anges i bilaga IV skall betraktas som en fras.

- När det gäller S-fraser som rör bortskaffande, skall en S-fras användas, om det inte är uppenbart att bortskaffande av materialet och dess behållare inte medför någon fara för människors hälsa eller för miljön. Information om hur ämnen och preparat bortskaffas på ett säkert sätt är särskilt viktigt när de säljs till allmänheten.

- Vissa R-fraser blir överflödiga om S-fraserna väljs på rätt sätt och vice versa. S-fraser som uppenbart motsvarar R-fraser behöver endast anges på etiketten i avsikt att betona en viss varning.

- Vid val av skyddsfraser skall särskild vikt fästas vid hur och under vilka förhållanden ämnet eller preparatet är avsett att användas, t.ex. sprayning eller andra aerosoleffekter. Fraser skall väljas med tanke på den avsedda användningen.

- Skyddsfraserna S 1, S 2 och S 45 är obligatoriska för alla mycket giftiga, giftiga och frätande ämnen och preparat som säljs till allmänheten.

- Skyddsfraserna S 2 och S 46 är obligatoriska för alla andra farliga ämnen och preparat (utom sådana som redan är klassificerade som miljöfarliga) som säljs till allmänheten.

När de fraser som valts i enlighet med kriterierna i 6.2 leder till tvetydighet eller till att vissa fraser blir överflödiga, eller när det är uppenbart att vissa fraser inte är nödvändiga för en viss produkt eller förpackning, kan dessa fraser utgå."

"8. SPECIALFALL: ämnen

8.3 Rena metaller

Dessa ämnen är klassificerade i bilaga I eller skall klassificeras i enlighet med artikel 6. Vissa av dessa ämnen utgör emellertid, trots att de är klassificerade i enlighet med artikel 2, ingen fara för människors hälsa vid inandning, förtäring eller hudkontakt eller för vattenmiljön i den form de släpps ut på marknaden. Sådana ämnen behöver inte märkas i enlighet med artikel 23. Den som ansvarar för att släppa ut metallen på marknaden skall emellertid förse användaren med all information som annars skulle ha angivits på etiketten, i den form som anges i artikel 27."