Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999L0033.pdf

31999L0033

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/33/EG av den 10 maj 1999 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG när det gäller märkning av vissa farliga ämnen i Österrike och SverigeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 199 , 30/07/1999 s. 0057 - 0058EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/33/EG

av den 10 maj 1999

om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG när det gäller märkning av vissa farliga ämnen i Österrike och Sverige

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

1. I artikel 30 i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(4), föreskrivs att medlemsstaterna inte får förbjuda, begränsa eller hindra att ämnen, som uppfyller kraven i det direktivet, släpps ut på marknaden.

2. Enligt artikel 23.2 c i direktiv 67/548/EEG skall det på varje förpackning av ett ämne anges farosymboler som föreskrivs i bilaga II. Enligt artikel 23.2 e i det nämnda direktivet skall det på varje förpackning av ett ämne anges särskilda S-fraser (säkerhetsfraser) med skyddsanvisningar för en säker användning av ämnet. S-fraserna anges i bilaga IV till det direktivet.

3. Enligt artikel 69 i 1994 års anslutningsakt och bilaga VIII till denna skall artikel 30 i förening med artikel 23.2 i direktiv 67/548/EEG inte tillämpas på Österrike före den 1 januari 1999, i så måtto att Österrike får kräva användning av märkning med ytterligare symboler som inte upptas i bilaga II och märkning med ytterligare S-fraser som inte upptas i bilaga IV till det nämnda direktivet avseende motåtgärder vid olycka och att dessa bestämmelser skall ses över i enlighet med EG-förfarandena före den 31 december 1998.

4. Enligt artikel 23.2 d i direktiv 67/548/EEG skall det på varje förpackning av ett ämne finnas särskilda R-fraser (riskfraser) som anger de särskilda risker som är förenade med användningen av ämnet. R-fraserna anges i bilaga III till det nämnda direktivet.

5. Enligt artikel 112 i 1994 års anslutningsakt och bilaga XII till denna skall artikel 30 i förening med artikel 23.2 d i direktiv 67/548/EEG inte tillämpas på Sverige före den 1 januari 1999, i så måtto att Sverige får kräva användning av ytterligare R-fraser, nämligen "R-322" och "R-340", som inte upptas i bilaga III till det nämnda direktivet, och att dessa bestämmelser skall ses över i enlighet med EG-förfarandena före den 31 december 1998.

6. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat(5), skall vissa särskilda villkor gälla för Österrike och Sverige vid tillämpningen av direktivet när det gäller bland annat ytterligare symboler, R-fraser och S-fraser för att beakta nivån på deras bestämmelser i fråga om hälso- och miljöskydd. Dessa särskilda villkor gäller endast för tvåårsperioden 1.1.1999-31.12.2000. Under denna period bör man söka åstadkomma enhetliga villkor för saluföring av farliga ämnen och preparat.

7. Vetenskapliga och tekniska framsteg kan förutses inom ramen för internationella förhandlingar om harmonisering av klassificeringen av farliga ämnen i fråga om "R-322". Mot bakgrund av pågående internationella förhandlingar om märkning av farliga ämnen och med beaktande av den undersökning rörande märkning som kommissionen har påbörjat, har experter från medlemsstaterna gått med på att en grundlig översyn av befintlig gemenskapslagstiftning med avseende på "R-340" skall betraktas som en viktig prioritering.

8. Gemenskapslagstiftningen kommer att behöva ses över mot bakgrund av resultatet av förhandlingarna om internationell harmonisering av klassificeringen och märkningen av farliga ämnen. Det kan förväntas att resultatet kommer att leda till en tillnärmning av bestämmelserna i detta avseende i hela gemenskapen.

9. I den resolution om att förbättra förebyggandet och behandlingen av akuta förgiftningar hos människor(6) som utfärdades av rådet och företrädare för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet den 3 december 1990, efterlyses en harmonisering av förfarandena för att samla in kliniska toxikologiska data för alla giftcentraler i gemenskapen för att underlätta utarbetandet av en politik för förebyggande av toxikologiska risker. I detta syfte skall de relevanta behöriga myndigheterna i samarbete med kommissionen mellan giftcentralerna eller, i tillämpliga fall, andra behöriga myndigheter, upprätta ett gemenskapssystem för information och samarbete när det gäller tillgången på motgift.

10. En symbol som visar att restmängder av vissa farliga ämnen bör samlas in separat från annat avfall skulle kunna innebära en minskning av eventuella utsläpp av farliga ämnen i miljön genom en förbättring av allmänhetens användning av särskilda system för insamling av avfall. Eftersom vissa uppgifter saknas behövs viss ytterligare tid för att överväga behovet av en sådan symbol inom gemenskapen.

11. Översynen av gemenskapslagstiftningen om farliga ämnen såvitt avser bestämmelserna om Österrike och Sverige i 1994 års anslutningsakt kan inte slutföras till den 31 december 1998.

12. De bestämmelser som omfattas av detta direktiv bör fortsätta att ses över i enlighet med gemenskapsförfarandena inom den fastställda undantagsperioden. Utan att det påverkar resultatet av den översynen kommer gemenskapens regelverk vid utgången av den perioden att tillämpas på Österrike och Sverige på samma villkor som i de andra medlemsstaterna.

13. Gemenskapslagstiftningen kan medge vissa medlemsstater undantag under begränsade perioder till följd av särskilda förhållanden i dessa medlemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter skall läggas till i artikel 23 i direktiv 67/548/EEG: "5. Österrike får från och med den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2000 kräva att följande används:

- Den ytterligare symbolen 'överkorsad soptunna' som gäller bortskaffande av avfall och som inte finns angiven i bilaga II.

- Den ytterligare S-frasen 'Motgift finns, medicinsk personal kontakta Giftinformationscentralen', som avser motåtgärder vid olycka och som inte förtecknas i bilaga IV.

6. Sverige får från och med den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2000 kräva att följande ytterligare R-fraser, som inte förtecknas i bilaga III, används:

- 'R-322' för ämnen som har akuta toxiska effekter och som inte omfattas av kriterierna för klassificering enligt bilaga VI (enligt svensk klassificering: 'måttligt hälsoskadliga').

- 'R-340' för ämnen som klassificeras som 'cancerframkallande', kategori 3, i stället för R-frasen 'R40'."

Artikel 2

Republiken Österrike och Konungariket Sverige skall anta och offentliggöra de bestämmelser som krävs för att följa detta direktiv senast den 30 juli 2000. De skall omedelbart informera kommissionen om detta.

När de berörda medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 maj 1999.

På Europaparlamentets vågnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. EICHEL

Ordförande

(1) EGT C 374, 3.12.1998, s. 15.

(2) EGT C 40, 15.2.1999, s. 43.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 december 1998 (EGT C 98, 9.4.1999, s. 151), rådets gemensamma ståndpunkt av den 8 februari 1999 (EGT C 58, 1.3.1999, s. 26) och Europaparlamentets beslut av den 10 mars 1999 (EGT C 175, 21.6.1999). Rådets beslut av den 29 april 1999.

(4) EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/98/EG (EGT L 355, 30.12.1998, s. 1 ).

(5) EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6) EGT C 329, 31.12.1990, s. 6.