Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 1999/39/EG av den 6 maj 1999 om ändring av direktiv 96/5/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 18/05/1999 s. 0008 - 0010KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/39/EG

av den 6 maj 1999

om ändring av direktiv 96/5/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel(1), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/84/EG(2), särskilt artikel 4.1 i detta,

efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén, och

av följande skäl:

(1) I artikel 6 i kommissionens direktiv 96/5/EG(3), ändrat genom direktiv 98/36/EG(4), fastställs att beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat inte får innehålla något ämne i sådan mängd att det äventyrar spädbarns eller småbarns hälsa och att nödvändiga maximinivåer skall fastställas utan dröjsmål.

(2) Olika bestämmelser om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat har lett till handelshinder mellan vissa medlemsstater.

(3) Gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester som fastställs i rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker(5), senast ändrat genom direktiv 97/41/EG(6), i rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål(7), senast ändrad genom kommissionens direktiv 98/82/EG(8), i rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung(9), senast ändrat genom direktiv 98/82/EG, och i rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker(10), senast ändrat genom direktiv 98/82/EG, påverkar inte tillämpningen av de särskilda bestämmelser som rör beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat.

(4) I de fall där de relevanta, vetenskapliga bevisen är otillräckliga, och mot bakgrund av gemenskapens internationella förpliktelser, kan gemenskapen genom att tillämpa försiktighetsprincipen anta åtgärder på grundval av tillgänglig och relevant information i väntan på ytterligare riskbedömning och en översyn av åtgärden inom en rimlig tidsperiod.

(5) På grundval av Vetenskapliga livsmedelskommitténs yttranden av den 19 september 1997 och 4 juni 1998 är det tveksamt om de nuvarande värdena för acceptabelt dagligt intag (ADI) på ett tillfredsställande sätt skyddar spädbarns och småbarns hälsa. Tvivlen rör inte bara bekämpningsmedel och bekämpningsmedelsrester, utan även farliga kemiska ämnen och kommissionen kommer därför att undersöka möjligheten att så snart som möjligt fastställa gränsvärden för tungmetaller i livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn.

(6) Det är därför lämpligt att fastställa ett gemensamt gränsvärde som är mycket lågt för alla bekämpningsmedel i specialdestinerade livsmedel som är avsedda för spädbarn och småbarn i väntan på en vetenskaplig studie av varje enskilt fall och en utvärdering av ämnena.

(7) Detta mycket låga gränsvärde bör sättas till 0,01 mg/kg vilket i praktiken sammanfaller med detektionsgränsen.

(8) Kommissionen kommer i samarbete med berörda parter att sträva efter att så snart som möjligt genomföra översynen, och att fastställa lämpliga och vetenskapligt motiverade nivåer som skall införas i en ny bilaga VII.

(9) Stränga begränsningar av bekämpningsmedelsrester bör krävas. Genom ett noggrant urval av råvaror och eftersom beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat genomgår omfattande bearbetning vid tillverkningen är det möjligt att tillverka produkter som innehåller mycket låga halter av bekämpningsmedelsrester.

(10) För ett litet antal bekämpningsmedel kan dock även sådana låga halter under värsta tänkbara förhållanden leda till att det acceptabla dagliga intaget av dessa bekämpningsmedel överskrids. Av den anledningen bör beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat inte innehålla dessa bekämpningsmedel, och bör tillverkas utan att dessa bekämpningsmedel används.

(11) Efterhand som man genom vetenskapliga bedömningar av bekämpningsmedel i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG(11), senast ändrad genom kommissionens direktiv 1999/1/EG(12), fastställer värden för acceptabla dagliga intag, kommer dessa värden att användas som underlag för fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat, vid behov med hjälp av den metod som används inom ramen för direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG.

(12) Detta direktiv återspeglar den aktuella kunskapsnivån om dessa ämnen. Beslut om eventuella ändringar beroende på vetenskapliga eller tekniska framsteg kommer att fattas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i direktiv 89/398/EEG.

(13) Direktiv 96/5/EG bör ändras i enlighet med detta.

(14) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/5/EG ändras på följande sätt:

1) Följande strecksats skall läggas till i artikel 1.4: "- 'Bekämpningsmedelsrester': resterna i beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat av växtskyddsmedel, enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets direktiv 91/414/EEG(13), inklusive deras metaboliter och nedbrytnings- eller reaktionsprodukter."

2) Artikel 6 skall ersättas med följande: "Artikel 6

1. Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat får inte innehålla något ämne i sådan mängd att det äventyrar spädbarns eller småbarns hälsa. Nödvändiga maximinivåer skall fastställas utan dröjsmål.

2. Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat får inte innehålla några rester av enskilda bekämpningsmedel på nivåer som överstiger 0,01 mg/kg, förutom när det gäller de ämnen där specifika nivåer anges i bilaga VII, då de nivåerna skall tillämpas.

Dessa nivåer gäller för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat som saluförs konsumtionsfärdiga eller som bereds enligt tillverkarens anvisningar.

Analysmetoderna för att bestämma nivåerna av bekämpningsmedelsrester skall vara allmänt godkända standardiserade metoder.

3. De bekämpningsmedel som anges i bilaga VIII får inte användas i jordbruksprodukter som är avsedda för tillverkning av beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat.

4. Mikrobiologiska kriterier skall fastställas vid behov."

3) Följande skall läggas till som bilaga VII och bilaga VIII:

"BILAGA VII

Specifika gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat

>PIC FILE= "L_1999124SV.000902.EPS">

BILAGA VIII

Bekämpningsmedel som inte får användas i jordbruksprodukter avsedda för tillverkning av beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat.

Ämnets kemiska namn"

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2000. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Dessa lagar och andra författningar skall tillämpas på ett sådant sätt att

a) de tillåter handel med produkter som uppfyller kraven i detta direktiv senast den 30 juni 2000,

b) de förbjuder handel med produkter som inte uppfyller kraven i detta direktiv med verkan från och med den 1 juli 2002.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 1999.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2) EGT L 48, 19.2.1997, s. 20.

(3) EGT L 49, 28.2.1996, s. 17.

(4) EGT L 167, 12.6.1998, s. 23.

(5) EGT L 340, 9.12.1976, s. 26.

(6) EGT L 184, 12.7.1997, s. 33.

(7) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37.

(8) EGT L 290, 29.10.1998, s. 25.

(9) EGT L 221, 7.8.1986, s. 43.

(10) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71.

(11) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(12) EGT L 21, 28.1.1999, s. 21.

(13) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.