Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999L0041.pdf

31999L0041

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/41/EG av den 7 juni 1999 om ändring av rådets direktiv 89/398/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 172 , 08/07/1999 s. 0038 - 0039EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/41/EG

av den 7 juni 1999

om ändring av rådets direktiv 89/398/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det i artikel 251 i fördraget angivna förfarandet(3), och mot bakgrund av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 18 mars 1999, och

av följande skäl:

1. I artikel 4 i direktiv 89/398/EEG(4) föreskrivs att de särskilda bestämmelser som skall gälla för de grupper av livsmedel som anges i bilaga I till nämnda direktiv skall fastställas genom särdirektiv.

2. Hittills har särdirektiv antagits om modersmjölksersättning och tillskottsnäring(5), om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn(6) samt om livsmedel avsedda att användas i energibegränsande dieter för viktminskning(7). Med hänsyn till folkhälsan finns det skäl att anta särskilda bestämmelser i enlighet med artikel 4 i direktiv 89/398/EEG för näringspreparat för särskilda medicinska behov och livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande, som anges i bilaga I till det direktivet.

3. Grupperna natriumfattiga livsmedel, inklusive natriumfattiga eller natriumfria dietsalter och glutenfria livsmedel kan släppas ut på marknaden under tillfredsställande betingelser och officiellt övervakas på ett effektivt sätt i enlighet med de allmänna bestämmelserna i direktiv 89/398/EEG, förutsatt att villkor fastställs för användningen av vissa uttryck för att ange produkternas särskilda näringsegenskaper.

4. Att låta dessa kategorier utgå ur bilaga I till direktiv 89/398/EEG skulle ligga i linje med de strävanden som görs för att undvika onödigt detaljerad lagstiftning.

5. Det framgår inte klart om det finns tillräcklig grund för att anta särskilda bestämmelser för den grupp som anges i punkt 9 i bilaga I till direktiv 89/398/EEG, nämligen gruppen av livsmedel för personer med störd kolhydratomsättning (diabetes).

6. Därför bör råd inhämtas bland annat från Vetenskapliga livsmedelskommittén innan ett slutligt beslut i frågan fattas.

7. Det är fortfarande möjligt att på gemenskapsnivå harmonisera bestämmelser som gäller för andra grupper av specialdestinerade livsmedel för att främja konsumentskydd och fri rörlighet för sådana livsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 89/398/EEG ändras på följande sätt:

1) Följande artiklar skall införas: "Artikel 4a

Föreskrifter för användningen av begrepp som rör

- nedsatt natrium- eller saltinnehåll eller natrium- eller saltfri/fritt (natriumklorid, bordssalt),

- avsaknad av gluten,

som kan användas för att beskriva de produkter som anges i artikel 1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13.

Artikel 4b

Före den 8 juli 2002 skall kommissionen efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om huruvida det är önskvärt med särskilda bestämmelser om livsmedel avsedda för personer med störd kolhydratomsättning (diabetes).

Mot bakgrund av slutsatserna i denna rapport skall kommissionen antingen, i enlighet med förfarandet i artikel 13, utarbeta de särskilda bestämmelserna i fråga eller, i enlighet med förfarandet i artikel 95 i fördraget, lägga fram lämpliga förslag om ändringar av detta direktiv."

2) Artikel 9.5 skall ersättas med följande: "5. Före den 8 juli 2002 och därefter vart tredje år skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet sända en rapport om tillämpningen av denna artikel."

3) Bilaga I skall ersättas med följande:

"BILAGA I

- Grupper av specialdestinerade livsmedel för vilka särskilda bestämmelser kommer att fastställas genom särdirektiv:(1)

1) Modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

2) Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn.

3) Livsmedel avsedda för att användas i energibegränsande dieter för viktminskning.

4) Näringspreparat för särskilda medicinska behov.

5) Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande.

- Grupper av specialdestinerade livsmedel för vilka särskilda bestämmelser kommer att fastställas genom ett särdirektiv(2) beroende på resultatet av det förfarande som anges i artikel 4b:

6) Livsmedel avsedda för personer med störd kolhydratomsättning (diabetes).

(1) Det förutsätts att varor som redan finns på marknaden när direktivet antas inte kommer att beröras av detta.

(2) Det förutsätts att varor som redan finns på marknaden när direktivet antas inte kommer att beröras av detta."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 8 juli 2000. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Dessa bestämmelser skall tillämpas så att

- handel med produkter som uppfyller villkoren i detta direktiv tillåts senast den 8 juli 2000,

- handel med produkter som inte uppfyller villkoren i detta direktiv förbjuds senast den 8 januari 2001.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 7 juni 1999.

På Europaparlamentets vägnar

J.M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

E. BULMAHN

Ordförande

(1) EGT C 108, 16.4.1994, s. 17 och

EGT C 35, 8.2.1996, s. 17.

(2) EGT C 388, 31.12.1994, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 11 oktober 1995 (EGT C 287, 30.10.1995, s. 104), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 juli 1997 (EGT C 297, 29.9.1997, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 18 december 1997 (EGT C 14, 19.1.1998, s. 123). Europaparlamentets beslut av den 5 maj 1999 och rådets beslut av den 11 maj 1999.

(4) EGT L 186, 30.6.1989, s. 27. Direktivet ändrat genom direktiv 96/84/EG (EGT L 48, 19.2.1997, s. 20).

(5) Kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (EGT L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet ändrat genom direktiv 96/4/EG, (EGT L 49, 28.2.1996, s. 12)).

(6) Kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (EGT L 49, 28.2.1996, s. 17).

(7) Kommissionens direktiv 96/8/EG av den 26 februari 1996 om livsmedel avsedda att användas i energibegränsande dieter för viktminskning (EGT L 55, 6.3.1996, s. 22).