Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000L0009.pdf

32000L0009

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20 mars 2000 om linbaneanläggningar för persontransportEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 106 , 03/05/2000 s. 0021 - 0048Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG

av den 20 mars 2000

om linbaneanläggningar för persontransport

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 och artiklarna 55 och 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Linbaneanläggningar för persontransport (nedan kallade linbaneanläggningar) konstrueras, tillverkas, tas i drift och drivs för att transportera personer. Linbaneanläggningar är i första hand trafikanläggningar som används på turistorter i bergstrakter och omfattar bergbanor, linbanor, kabinlinbanor, stolliftar och släpliftar men det kan emellertid också röra sig om linbaneanläggningar som används i stadstrafiksystem. Vissa sorters linbaneanläggningar kan också bygga på helt andra grundläggande principer som på förhand inte kan uteslutas. Det skall därför vara möjligt att införa särskilda krav som avser att uppnå samma säkerhetsmål som i detta direktiv.

(2) Bruket av linbaneanläggningar förknippas särskilt med turism, framför allt i bergstrakter, vilken spelar en väsentlig roll för dessa regioners ekonomi och även får allt större betydelse för medlemsstaternas handelsbalans. Å andra sidan hör linbaneanläggningar från teknisk synpunkt till såväl kapitalvaruindustrin som till byggnads- och anläggningsindustrin.

(3) Medlemsstaterna har under uppförandet, idrifttagandet och driften ansvaret för att säkerheten i linbaneanläggningar säkerställs. De skall dessutom tillsammans med de behöriga myndigheterna ansvara för markrätt, fysisk planering och miljöskydd. I de nationella lagstiftningarna förekommer avsevärda skillnader till följd av teknik som är speciell för den nationella industrin samt i fråga om regional praxis och regionalt kunnande. Det föreskrivs särskild dimensionering, särskilda anordningar och särskilda kännetecken. Detta tvingar tillverkarna att anpassa sina produkter för varje marknad och detta motverkar utbudet av standardlösningar och inverkar negativt på konkurrenskraften.

(4) De grundläggande hälso- och säkerhetskraven måste uppfyllas för att garantera att linbaneanläggningar är säkra. Dessa krav bör tillämpas med omdöme, så att hänsyn tas till den tekniska utvecklingsnivån vid tillverkningstillfället och till tekniska och ekonomiska krav.

(5) Linbaneanläggningar kan dessutom vara gränsöverskridande, vilket gör att färdigställandet av en anläggning försvåras av motstridiga nationella föreskrifter.

(6) Det är således nödvändigt att för hela gemenskapen fastställa grundläggande krav i fråga om människors säkerhet och hälsa, hälsoskydd, miljöskydd och konsumentskydd vad gäller linbaneanläggningarna, delsystemen och säkerhetskomponenterna, delsystemen och säkerhetskomponenterna i dessa anläggningar. Utan sådana grundläggande krav skulle det ömsesidiga erkännandet av de nationella lagarna i politiskt och tekniskt hänseende kunna vålla olösliga problem i fråga om tolknings- och ansvarsfrågor. Inte heller kan en standardisering som inte föregås av en harmonisering av de grundläggande kraven lösa de problem som uppstår.

(7) I de olika medlemsstaterna kommer normalt ansvaret för godkännande av linbaneanläggningarna att anförtros någon enhet inom den behöriga myndigheten. I vissa fall kan godkännandet av komponenter inte ges på förhand utan först sedan kunden ansökt härom. Dessutom kan den ålagda översynen av en linbaneanläggning innan den tas i drift innebära att vissa komponenter eller vissa tekniska lösningar förkastas. Detta medför extra kostnader, förlänger leveranstiderna och är till stor nackdel särskilt för utländska tillverkare. Å andra sidan är linbaneanläggningar även under driften underkastade sträng övervakning från myndigheternas sida. Orsakerna till allvarliga olyckor kan hänföras till den valda platsen för anläggningen, själva transportsystemet, anläggningskonstruktioner eller till hur linbaneanläggningen drivs och underhålls.

(8) Under dessa förhållanden beror linbaneanläggningens säkerhet lika mycket på de lokala förhållandena som på kvaliteten på de industritillverkade ingående delarna, ihopmonteringen, uppförandet på den därför avsedda platsen samt på övervakningen medan linbaneanläggningen är i drift. Detta understryker behovet av att man vid bedömningen av säkerhetsnivån betraktar linbaneanläggningen som en helhet samt på gemenskapsnivå utvecklar en enhetlig strategi för att säkerställa kvaliteten. För att under dessa förutsättningar göra det möjligt för tillverkarna att övervinna sina aktuella svårigheter, ge användarna möjlighet att utnyttja linbaneanläggningarna till fullo samt för att säkerställa en likvärdig säkerhetsnivå i de olika medlemsstaterna är det nödvändigt att fastställa ett antal krav samt kontroll- och översynsförfaranden som skall tillämpas lika i samtliga medlemsstater.

(9) De personer som använder anläggningarna, och som kommer från samtliga medlemsstater och också från andra länder, måste vara garanterade en tillfredsställande säkerhetsstandard. Detta krav gör det nödvändigt att fastställa förfaranden och metoder för undersökning, kontroll och översyn. Detta leder till användning av standardiserade tekniska anordningar som måste integreras i linbaneanläggningen.

(10) Om en linbaneanläggning enligt rådets direktiv 85/337/EEG(4) skall utvärderas i fråga om miljöeffekterna måste en sådan genomföras. Förutom de effekter som anges i det direktivet bör såväl miljöskydd som kraven på hållbar utveckling för turismen beaktas.

(11) Linbaneanläggningar kan omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna(5).

(12) De tekniska specifikationerna bör anges i de allmänna dokumenten eller i kontraktshandlingarna för varje uppdrag. Dessa tekniska specifikationer skall fastställas med hänvisning till europeiska specifikationer där sådana finns.

(13) För att göra det lättare att påvisa att de grundläggande kraven är uppfyllda kan harmoniserade standarder på europeisk nivå vara till hjälp varvid man, om dessa standarder är uppfyllda, kan utgå från att en produkt uppfyller de grundläggande kraven. De harmoniserade europeiska standarderna utarbetas av privata organ och måste vara frivilliga. För detta ändamål har Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) och Europeiska kommittén för elektronisk standardisering (Cenelec) utsetts till de organ som, i enlighet med de allmänna riktlinjer för samarbetet mellan kommissionen och dessa båda organisationer som undertecknades den 13 november 1984, är behöriga att fastställa harmoniserade standarder.

(14) Enligt detta direktiv är en harmoniserad standard en teknisk specifikation (en europeisk standard eller ett harmoniseringsdokument) som fastställs av ett av eller båda dessa organ på uppdrag av kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster(6) och enligt de ovannämnda allmänna riktlinjerna. När det gäller standardiseringsfrågorna är det lämpligt att kommissionen biträds av den kommitté som anges i det nämnda direktivet; kommittén kan, vid behov, samråda med tekniskt sakkunniga.

(15) Endast de säkerhetskomponenter eller delsystem i en anläggning som uppfyller en nationell standard vilken överför en harmoniserad standard vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall anses motsvara de relevanta grundläggande kraven i detta direktiv, utan att särskild motivering behövs.

(16) Om det inte finns några europeiska specifikationer bör de tekniska specifikationerna så långt detta är möjligt fastställas under beaktande av andra standarder som används inom gemenskapen. Byggherrarna kan fastställa de ytterligare specifikationer som krävs för att komplettera de europeiska specifikationerna eller andra standarder. Dessa regler skall i samtliga fall garantera att de harmoniserade krav för linbaneanläggningar som ställs på gemenskapsnivå uppfylls.

(17) Medlemsstaterna har dessutom ett intresse av att förfoga över ett internationellt standardiseringssystem inom vars ramar standarder utformas som faktiskt kommer att tillämpas av internationella handelspartner och som uppfyller gemenskapspolitikens krav.

(18) För närvarande kan byggherrarna i vissa medlemsstater i det allmänna underlaget eller i kontraktshandlingarna för varje enskilt uppdrag ange förfarandena för kontroll och översyn. Dessa förfaranden måste i framtiden, särskilt med avseende på säkerhetskomponenterna, falla inom ramen för rådets resolution av den 21 december 1989 om en övergripande strategi för överensstämmelsebedömningen(7). Begreppet säkerhetskomponent omfattar både materiella och immateriella objekt som t. ex. programvara. Förfaranden för överensstämmelsebedömning för säkerhetskomponenter måste vara baserade på den användning av moduler som är föremål för rådets beslut 93/465/EEG(8). För säkerhetskomponenter bör principerna och villkoren för kvalitetssäkring fastställas på konstruktionsstadiet. Detta är nödvändigt för att främja att företagen överlag tillämpar kvalitetssäkringssystemet.

(19) Inom ramen för den metodiska säkerhetsanalysen av linbaneanläggningarna måste det fastställas vilka komponenter som är avgörande för linbaneanläggningens säkerhet.

(20) I kontraktshandlingarna skall byggherrarna - särskilt i fråga om säkerhetskomponenterna - med hänvisning till de europeiska specifikationerna fastställa vilka kännetecken som tillverkarna enligt kontrakten skall garantera. Därmed är överensstämmelsen i fråga om komponenterna i princip kopplad till dessas respektive användningsområden och inte endast till den fria rörligheten för komponenter på gemenskapsmarknaden.

(21) När det gäller säkerhetskomponenter bör en CE-märkning föreskrivas som antingen utförs av tillverkaren eller av dennes i gemenskapen etablerade ombud. CE-märkningen är bevis på att denna säkerhetskomponent står i överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv och andra relevanta gemenskapsdirektiv i vilka CE-märkning föreskrivs.

(22) Det är inte nödvändigt att anbringa en CE-märkning på de delsystem som är underkastade bestämmelserna i detta direktiv utan - på grundval av den bedömning av överensstämmelse som görs in enlighet med det tillämpliga förfarandet i detta direktiv - en försäkran om överensstämmelse är tillräcklig. Detta påverkar inte den skyldighet som tillverkarna har att anbringa en CE-märkning på vissa delsystem för att bestyrka deras överensstämmelse med andra relevanta gemenskapsbestämmelser.

(23) Medlemsstaternas ansvar med avseende på sitt territorium för säkerheten och hälsoskyddet samt andra aspekter som täcks av de grundläggande kraven måste beaktas i form av en skyddsklausul i vilken lämpliga förfaranden på gemenskapsnivå fastställs.

(24) Ett förfarande för kontroll av delsystem i en linbaneanläggning måste fastställas innan dessa tas i drift. Kontrollen skall göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att vid varje tidpunkt i konstruktionsskedet, under uppförandet och vid idrifttagandet, förvissa sig om att det uppnådda resultatet motsvarar de tillämpliga bestämmelserna i detta direktiv. Detta bör också göra det möjligt för tillverkarna att kunna utgå ifrån att lika behandling föreligger oberoende av medlemsstat. Principerna och villkoren för EG-kontroll av delsystemen i en anläggning bör således också fastställas.

(25) Kraven i samband med linbaneanläggningarnas drift skall beaktas vid säkerhetsanalysen utan att för den skull varken principen om fri rörlighet för varor eller linbaneanläggningarnas säkerhet skall ifrågasättas. Trots att direktivet inte avser själva driften av linbaneanläggningarna bör kommissionen förelägga medlemsstaterna ett antal rekommendationer för att säkerställa att driften av de linbaneanläggningar som är belägna på deras territorium ger användarna, driftspersonalen och tredje part en hög skyddsnivå.

(26) Tekniska innovationer i fråga om linbaneanläggningar kan endast utvärderas i stor skala när en ny linbaneanläggning har uppförts. Därför bör ett förfarande fastställas, som förutom att den skall säkerställa att de grundläggande kraven uppfylls, även gör det möjligt att fastställa särskilda villkor.

(27) Linbaneanläggningar som redan godkänts men som ännu inte börjat uppföras eller som är under uppförande måste uppfylla direktivets krav såvida inte den berörda medlemsstaten gör ett välgrundat avsteg härifrån, men ändå uppnår en lika hög skyddsnivå. Vid ombyggnad av befintliga linbaneanläggningar måste bestämmelserna i detta direktiv iakttas, om godkännande för denna ombyggnad krävs enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

(28) En anpassning av samtliga befintliga linbaneanläggningar i förhållande till gällande föreskrifter för nya linbaneanläggningar är inte nödvändig. En sådan anpassning kan emellertid visa sig nödvändig om de grundläggande säkerhetsmålen inte uppnås. I så fall bör kommissionen rikta ett antal rekommendationer till medlemsstaterna i fråga om de linbaneanläggningar som befinner sig på deras territorier för att garantera användarna en hög skyddsnivå med beaktande av de föreskrifter som gäller för nya linbaneanläggningar.

(29) De anmälda organ som ansvarar för förfarandena vid bedömning av överensstämmelser för såväl säkerhetskomponenter som för delsystemen i linbaneanläggningarna skall, särskilt då europeiska specifikationer saknas, så långt det är möjligt samordna sina beslut. Kommissionen skall kontrollera att dessa åtgärder genomförs.

(30) Det är nödvändigt att inrätta en särskild kommitté för att på ett adekvat sätt genomföra de grundläggande kraven, särskilt vad gäller anläggningens säkerhet och samordningen av förfarandena.

(31) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

1. Detta direktiv omfattar linbaneanläggningar för persontransport.

2. I detta direktiv avses med linbaneanläggningar för persontransport anläggningar bestående av flera komponenter, som konstrueras, tillverkas, ihopmonteras och tas i drift i syfte att transportera personer.

Där dessa anläggningar har uppförts transporteras personer i vagnar, kabiner, korgar eller stolar eller med släpanordningar som löper och/eller bärs upp med hjälp av linor längs en rörelsebana.

3. De berörda anläggningarna utgörs av

a) bergbanor och andra anläggningar, vars vagnar går på hjul eller bärs av andra anordningar och förflyttas med hjälp av en eller flera linor,

b) linbanor, vars kabiner, korgar eller stolar bärs upp och/eller förflyttas med hjälp av en eller flera linor, till vilka även kabinlinbanor och stolliftar räknas,

c) släpliftar, med vilka användarna, försedda med lämplig utrustning, släpas.

4. Detta direktiv omfattar

- anläggningar som uppförs och tas i drift från och med den dag då detta direktiv träder i kraft,

- delsystem och säkerhetskomponenter som släpps ut på marknaden från och med den dag då detta direktiv träder i kraft.

Detta direktiv gäller sådana harmoniseringsbestämmelser som är nödvändiga och tillräckliga för att säkerställa och garantera att de grundläggande krav som avses i artikel 3.1 uppfylls.

Om viktiga egenskaper, delsystem eller säkerhetskomponenter ändras i befintliga anläggningar och om detta innebär att ett nytt tillstånd krävs av den berörda medlemsstaten för att de skall få tas i drift måste de grundläggande krav som avses i artikel 3.1 uppfyllas i fråga om ändringarna och deras inverkan på anläggningen som helhet.

5. I detta direktiv avses med

- anläggning: hela det på den valda platsen uppförda systemet bestående av infrastruktur och de delsystem som beskrivs i bilaga I; infrastruktur som speciellt konstrueras för varje anläggning och som uppförs på platsen innefattar banans sträckning, uppgifter om systemet, de stationer och linjekonstruktioner som finns längs banan och som är nödvändiga för anläggningens uppförande och drift, inklusive fundamenten,

- säkerhetskomponent: en grundkomponent, komponentgrupp, delutrustning eller fullständig utrustning och varje anordning som för att garantera säkerheten utgör en del av anläggningen och som anges i säkerhetsanalysen och som, om den inte fungerar eller fungerar på ett felaktigt sätt, innebär att människors säkerhet eller hälsa äventyras, oberoende av om detta gäller passagerare, driftspersonal eller tredje person,

- byggherre: varje fysisk eller juridisk person för vars räkning anläggningen skall uppföras,

- driftstekniska krav: samtliga tekniska bestämmelser och åtgärder som påverkar konstruktion och färdigställande och som är nödvändiga för säker drift,

- underhållstekniska krav: samtliga tekniska bestämmelser och åtgärder som påverkar konstruktion och färdigställande och som är nödvändiga för underhållet i syfte att garantera driftsäkerhet.

6. Direktivet omfattar inte

- hissar i den mening som avses i rådets direktiv 95/16/EG(10),

- lindrivna spårvagnar av traditionellt utförande,

- anläggningar för användning inom jordbruket,

- fast eller flyttbar tivoliutrustning och anläggningar på nöjesfält som är avsedd(a) för fritidsändamål och inte som medel för persontransport,

- anläggningar som är ämnade för och används inom industrin,

- linfärjor,

- kuggstångsbanor,

- anläggningar som drivs med kedjor.

Artikel 2

1. Bestämmelserna i detta direktiv skall gälla utan att det påverkar bestämmelserna i andra gemenskapsdirektiv, dock kan det för att uppfylla de grundläggande kraven i detta direktiv vara nödvändigt att tillämpa särskilda för ändamålet utformade europeiska specifikationer.

2. Uttrycket europeisk specifikation betecknar en gemensam teknisk specifikation, ett europeiskt tekniskt godkännande eller en nationell standard som överför en europeisk standard.

3. Hänvisningarna till de europeiska specifikationer som är antingen gemensamma tekniska specifikationer eller europeiska tekniska godkännanden i enlighet med direktiv 93/38/EEG eller nationella standarder som överför harmoniserade europeiska normer skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. Medlemsstaterna skall offentliggöra hänvisningarna till de nationella standarder genom vilka de harmoniserade europeiska standarderna överförs.

5. Om inga harmoniserade europeiska standarder finns skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder så att berörda parter får kännedom om de gällande nationella standarder och tekniska specifikationer som anses vara väsentliga eller till hjälp för att på ett riktigt sätt kunna överföra de grundläggande krav som avses i artikel 3.1.

6. De ytterligare tekniska specifikationer som är nödvändiga för att komplettera de europeiska specifikationerna eller de andra standarderna får i inget fall motverka att de grundläggade krav som avses i artikel 3.1 uppfylls.

7. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de europeiska specifikationer som anges i punkt 2 inte fullt ut motsvarar de grundläggande krav som avses i artikel 3.1 skall kommissionen eller den berörda medlemsstaten hänskjuta frågan till den kommitté som avses i artikel 17 och redovisa skälen för denna åtgärd. Kommittén skall omgående avge ett yttrande i frågan.

Mot bakgrund av kommitténs yttrande - och om det rör sig om harmoniserade europeiska standarder - efter samråd med den kommitté som avses i direktiv 98/34/EG skall kommissionen meddela medlemsstaterna om de berörda europeiska specifikationerna skall strykas eller inte ur de offentliggjorda uppgifter som avses i punkt 3.

Artikel 3

1. Anläggningar och deras infrastruktur samt delsystem och säkerhetskomponenter i en anläggning skall uppfylla de grundläggande krav som anges i bilaga II och som är tillämpliga på dem.

2. När en nationell standard som överför en harmoniserad standard, vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, motsvarar de grundläggande krav som avses i bilaga II, skall man utgå ifrån att de i enlighet med denna standard uppförda anläggningarna och deras infrastruktur samt delsystemen och säkerhetskomponenterna uppfyller relevanta grundläggande krav.

Artikel 4

1. För varje anläggning som planeras skall på uppdrag av byggherren eller dennes ombud en säkerhetsanalys enligt bilaga III genomföras, vid vilken man skall beakta samtliga i säkerhetshänseende relevanta aspekter på systemet och dess omgivning i fråga om konstruktion, färdigställande och idrifttagande och vid vilken man med utgångspunkt i de hittills gjorda erfarenheterna skall kartlägga samtliga risker som kan uppstå under driften.

2. På grundval av säkerhetsanalysen skall en säkerhetsrapport sammanställas i vilken de åtgärder som man planerar för att eliminera eventuella risker skall anges; rapporten skall vidare innehålla en förteckning över de säkerhetskomponenter och de delsystem på vilka bestämmelserna i kapitel II respektive kapitel III skall tillämpas.

KAPITEL II

SÄKERHETSKOMPONENTER

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerhetskomponenter

- endast släpps ut på marknaden om de gör det möjligt att färdigställa anläggningar som uppfyller de grundläggande krav som avses i artikel 3.1,

- endast får tas i bruk om de gör det möjligt att färdigställa anläggningar som inte äventyrar människors säkerhet och hälsa och i förekommande fall egendom när komponenterna installeras och underhålls fackmässigt och används för avsett ändamål.

2. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas rätt att under iakttagande av bestämmelserna i fördraget fastställa krav som de anser nödvändiga för att skydda människor, och särskilt arbetstagare, då de berörda anläggningarna används, förutsatt att detta inte medför några ändringar i anläggningarna som inte anges i bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 6

Medlemsstaterna får inte på grundval av detta direktiv på sitt territorium förbjuda, begränsa eller hindra att säkerhetskomponenter för anläggningar släpps ut på marknaden, om dessa komponenter uppfyller bestämmelsen i detta direktiv.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall utgå från att de säkerhetskomponenter som avses i artikel 4.2, vilka är försedda med CE-märkning om överensstämmelse enligt modellen i bilaga IX och som åtföljs av EG-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga IV svarar mot samtliga bestämmelser i detta direktiv.

2. Innan en säkerhetskomponent släpps ut på marknaden skall tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade ombud,

a) låta säkerhetskomponenten underkastas ett förfarande för överensstämmelsebedömning i enlighet med bilaga V och

b) anbringa CE-märkningen om överensstämmelse på säkerhetskomponenten och utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med bilaga IV med utgångspunkt i de moduler som fastställs i beslut 93/465/EEG.

3. Förfarandet för bedömning av en säkerhetskomponents överensstämmelse skall utföras på begäran av tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, av det anmälda organ som avses i artikel 16 och som han valt för detta ändamål.

4. Om säkerhetskomponenter omfattas av andra EG-direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning om överensstämmelse, anger denna märkning att säkerhetskomponenterna i fråga även antas uppfylla bestämmelserna i dessa andra direktiv.

5. Om varken tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud uppfyller de skyldigheter som anges i punkterna 1-4 tillkommer dessa skyldigheter de personer som släpper ut säkerhetskomponenten på marknaden inom gemenskapen. Samma skyldigheter tillkommer dem som tillverkar säkerhetskomponenter för eget bruk.

KAPITEL III

DELSYSTEM

Artikel 8

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att delsystem enligt bilaga I släpps ut på marknaden endast om de gör det möjligt att färdigställa anläggningar som uppfyller de grundläggande krav som avses i artikel 3.1.

Artikel 9

Medlemsstaterna får på sitt territorium inte förbjuda, begränsa eller hindra att delsystem avsedda att användas i anläggningar släpps ut på marknaden på grundval av detta direktiv, om dessa delsystem uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall utgå ifrån att delsystem enligt bilaga I som åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga VI och som också åtföljs av den tekniska dokumentation som avses i punkt 3 i denna artikel, uppfyller de motsvarande grundläggande krav som avses i artikel 3.1.

2. EG-kontroll av delsystemen skall på begäran av tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, eller, om sådan saknas, den fysiska eller juridiska person som släpper ut delsystemet på marknaden, genomföras av ett enligt artikel 16 anmält organ, som tillverkaren eller dennes ombud eller den ovannämnda person som släpper ut delsystemet på marknaden har valt i detta syfte. Denna EG-försäkran om överensstämmelse skall utfärdas av tillverkaren eller dennes ombud eller den ovannämnda person som släpper ut delsystemet på marknaden på grundval av EG-kontrollen enligt bilaga VII.

3. Det anmälda organet skall utfärda ett EG-typintyg enligt bilaga VII och sammanställa den tekniska dokumentation som skall bifogas EG-typintyget. Den tekniska dokumentationen skall innehålla alla nödvändiga dokument om delsystemets kännetecken och i förekommande fall samtliga handlingar genom vilka säkerhetskomponenters överensstämmelse kan bestyrkas. Dessutom skall det innehålla alla handlingar i vilka driftsvillkor och driftsinskränkningar fastslås och instruktioner för underhållet ges.

KAPITEL IV

ANLÄGGNINGAR

Artikel 11

1. Varje medlemsstat skall fastställa ett förfarande för godkännande av uppförande och idrifttagande av anläggningar på sitt territorium.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, och fastställa ett förfarande, för de linbaneanläggningar som uppförs på deras territorier, för att säkerhetskomponenter samt delsystem enligt bilaga I endast installeras och tas i drift vid anläggningar som uppförs på medlemsstaternas territorier om de gör det möjligt att färdigställa anläggningar som inte riskerar att skada människors säkerhet och hälsa och, i förekommande fall, egendom, om de installeras och underhålls fackmässigt och används för avsett ändamål.

3. Om en medlemsstat anser att en anläggnings säkerhetskomponent eller delsystem uppvisar innovativa konstruktions- eller tillverkningskännetecken, skall den vidta alla lämpliga åtgärder och kan underkasta uppförandet och/eller idrifttagandet av en anläggning, i vilken ett sådant innovativt delsystem eller en sådan innovativ säkerhetskomponent ingår, särskilda villkor. Den skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om de särskilda villkoren och ange skälen för dessa. Kommissionen skall utan dröjsmål hänskjuta frågan till kommittén som avses i artikel 17.

4. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att anläggningar endast får uppföras och tas i drift om det kan garanteras att de grundläggande krav som avses i artikel 3.1 uppfylls vid konstruktion och färdigställande av anläggningarna.

5. På grundval av bestämmelserna i punkt 1 får medlemsstaterna inte förbjuda, begränsa eller hindra den fria rörligheten för säkerhetskomponenter och de delsystem som avses i bilaga I och som åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse enligt artikel 7 eller artikel 10.

6. Säkerhetsanalysen, EG-försäkringarna om överensstämmelse och den tillhörande tekniska dokumentationen för säkerhetskomponenter och de delsystem som avses i bilaga 1 skall av byggherren eller av dennes ombud överlämnas till det organ som är behörigt att godkänna anläggningen och kopior av dessa skall förvaras vid anläggningen.

7. Medlemsstaterna skall ansvara för att säkerhetsanalysen, säkerhetsrapporten och den tekniska dokumentationen finns tillgängliga, och att de innehåller samtliga handlingar som rör anläggningarnas kännetecken och vid behov samtliga dokument som bestyrker säkerhetskomponenternas och de i bilaga 1 avsedda delsystemens överensstämmelse. Dessutom skall alla de handlingar finnas i vilka nödvändiga driftsvillkor och driftsinskränkningar fastlås och i vilka fullständiga uppgifter om underhåll, översyn, justering och tillsyn anges.

Artikel 12

Om inte annat följer av annan lagstiftning får medlemsstaterna på sina territorier inte förbjuda, begränsa eller förhindra att anläggningar som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv uppförs och tas i bruk.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall sörja för att en anläggning endast får vara i drift om den står i överensstämmelse med de villkor som anges i säkerhetsrapporten.

KAPITEL V

SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 14

1. Om en medlemsstat konstaterar att en säkerhetskomponent som är försedd med CE-märkning om överensstämmelse och som har släppts ut på marknaden och används för det ändamål den är avsedd för, eller att ett delsystem, som åtföljs av den i artikel 10.1 angivna EG-försäkran om överensstämmelse och som används för det ändamål det är avsett för, riskerar att skada människors säkerhet och hälsa och, i tillämpliga fall, egendom, skall medlemsstaten vidta alla åtgärder som är lämpliga för att begränsa användningsområdet för eller förbjuda användningen av denna säkerhetskomponent eller detta delsystem.

Medlemsstaten skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om de åtgärder som har vidtagits, motivera sitt beslut och ange om den bristande överensstämmelsen särskilt beror på

a) att de grundläggande krav som avses i artikel 3.1 inte är uppfyllda,

b) att de europeiska specifikationer som avses i artikel 2.2 har tillämpats på ett bristfälligt sätt, såvida det är tillämpningen av dessa specifikationer som åberopas, eller

c) en brist i de europeiska specifikationer som avses i artikel 2.2.

2. Kommissionen skall så snart som möjligt samråda med berörda parter. Om kommissionen efter samrådet finner

- att åtgärderna är motiverade skall den omedelbart underrätta den medlemsstat som tog initiativ till dessa åtgärder och också de övriga medlemsstaterna om detta; om det beslut som avses i punkt 1 motiveras med att det föreligger brister i de europeiska specifikationerna skall kommissionen efter samråd med berörda parter inleda det förfarande som anges i artikel 2.7, om den medlemsstat som beslutade om åtgärderna avser att vidhålla beslutet,

- att åtgärderna avseende säkerhetskomponenten är omotiverade skall den omedelbart underrätta tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, samt den medlemsstat som tog initiativ till dessa åtgärder om detta,

- att åtgärderna avseende delsystemet är omotiverade skall den omedelbart underrätta tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, eller, om sådan saknas, den fysiska eller juridiska person som släppt ut delsystemet på marknaden samt den medlemsstat som tog initiativ till dessa åtgärder om detta.

3. Om det visar sig att en säkerhetskomponent som är försedd med CE-märkning om överensstämmelse brister i överensstämmelse skall den behöriga medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som anbringat CE-märkningen på säkerhetskomponenten och utfärdat en EG-försäkran om överensstämmelse och underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om att så har skett.

4. Om det visar sig att ett delsystem som är försett med EG-försäkran om överensstämmelse brister i överensstämmelse skall den behöriga medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som har utfärdat försäkran och underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om att så har skett.

5. Kommissionen skall säkerställa att medlemsstaterna underrättas om resultatet av förfarandet.

Artikel 15

Om en medlemsstat konstaterar att en godkänd anläggning som används för det ändamål den är avsedd riskerar att skada människors säkerhet och hälsa och, i tillämpliga fall, egendom, skall medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder som krävs för att begränsa användningsområdet för denna anläggning eller förbjuda att den används.

KAPITEL VI

ANMÄLDA ORGAN

Artikel 16

1. Medlemsstaten skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om vilka organ som har fått i uppdrag att genomföra förfarandet för bedömning av EG-överensstämmelse enligt artikel 7 och artikel 10, samt ange varje organs behörighetsområde. Kommissionen skall tilldela dessa organ identifikationsnummer. Den skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en förteckning över dessa organ med identifikationsnummer och behörighetsområde, samt tillse att förteckningen uppdateras.

2. Medlemsstaterna skall vid bedömning av de organ som skall anmälas tillämpa de kriterier som anges i bilaga VIII. De organ som uppfyller bedömningskriterierna enligt relevanta harmoniserade europeiska standarder skall anses uppfylla dessa kriterier.

3. En berörd medlemsstat skall återkalla godkännandet av ett organ om det inte längre uppfyller de kriterier som anges i bilaga VIII. Medlemsstaten skall utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

4. En samordning av de anmälda organen skall, vid behov, genomföras i enlighet med artikel 17.

KAPITEL VII

KOMMITTÉ

Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

KAPITEL VIII

CE-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Artikel 18

1. CE-märkningen om överensstämmelse (nedan kallad CE-märkningen) skall bestå av bokstäverna CE; bilaga IX innehåller den modell som skall användas.

2. CE-märkningen skall anbringas väl synlig på varje säkerhetskomponent eller, om detta inte är möjligt, på en etikett som skall vara fäst vid komponenten.

3. Märkningar som kan vilseleda tredje person i fråga om CE-märkningens innebörd och skriftbild får inte anbringas på säkerhetskomponenterna. Andra märkningar får anbringas om de inte inkräktar på CE-märkningens synlighet och läsbarhet.

4. Utan att det påverkar artikel 14 gäller följande:

a) Om en medlemsstat konstaterar att CE-märkningen har anbringats utan att detta är motiverat är tillverkaren av säkerhetskomponenten eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skyldig att se till att produkten åter bringas i överensstämmelse med bestämmelserna för CE-märkningen och förhindra ytterligare överträdelse av de villkor som denna medlemsstat har fastställt.

b) Om den bristande överensstämmelsen kvarstår skall medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda att den berörda säkerhetskomponenten släpps ut på marknaden eller för att säkerställa att den dras tillbaka från marknaden i enlighet med förfarandet i artikel 14.

KAPITEL IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Varje beslut som fattas med tillämpning av detta direktiv och som innebär en begränsning av användningen av säkerhetskomponenter eller delsystem i en anläggning eller av deras utsläppande på marknaden skall motiveras. Den berörda parten skall utan dröjsmål underrättas om ett sådant beslut och samtidigt informeras om vilka möjligheter till överklagande som står till buds inom ramen för gällande lagstiftning i den aktuella medlemsstaten och om tidsfristerna för att överklaga.

Artikel 20

Anläggningar som redan har godkänts men som ännu inte har börjat uppföras före ikraftträdandedagen för detta direktiv skall uppfylla direktivets krav såvida inte medlemsstaterna gör ett välgrundat avsteg härifrån men ända uppnår en lika hög skyddsnivå.

Artikel 21

1. Medlemstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 3 maj 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen ordalydelsen i de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall under en period av fyra år räknat från och med den dag direktivet träder i kraft godkänna

- att anläggningar uppförs och tas i drift,

- att delsystem och säkerhetskomponenter släpps ut på marknaden,

enligt de bestämmelser som gäller på deras territorier vid ikraftträdandedagen för detta direktiv.

4. Kommissionen skall avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv, och särskilt artikel 1.6 och artikel 17 i detta, senast den 3 maj 2004 och i tillämpliga fall, lägga fram förslag.

Artikel 22

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 23

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

J. Gama

Ordförande

(1) EGT C 70, 8.3.1994, s. 8 samt

EGT C 22, 26.1.1996, s. 12.

(2) EGT C 388, 31.12.1994, s. 26.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 6 april 1995 (EGT C 109, 1.5.1995, s. 122), bekräftat den 27 oktober 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 28 juni 1999 (EGT C 243, 27.8.1999, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 16 december 1999.

(4) Rådets direktiv 85/377/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40). Direktivet ändrat genom direktiv 97/11/EG (EGT L 73, 14.3.1995, s. 5).

(5) EGT L 199, 9.8.1993, s. 84. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/4/EG (EGT L 101, 1.4.1998, s. 1).

(6) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet ändrat genom direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).

(7) EGT C 10, 16.1.1990, s. 1.

(8) Rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (EGT L 220, 30.8.1993, s. 23).

(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10) Europarlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar (EGT L 213, 7.9.1995, s. 1).

BILAGA I

EN ANLÄGGNINGS DELSYSTEM

I detta direktiv är en anläggning indelad i infrastruktur och nedanstående delsystem, varvid driftstekniska och underhållstekniska krav beaktas för varje delsystem för sig.

1. Linor och linskarvar

2. Drivanordningar och bromsar

3. Mekaniska anordningar

3.1 Anordningar för spänning av linorna

3.2 Mekaniska anordningar på stationerna

3.3 Mekaniska anordningar i anläggningskonstruktionerna på upp- och nedfartssträckan

4. Transporterande anordningar

4.1 Kabiner, korgar, stolar eller släpanordningar

4.2 Medbringare

4.3 Drivanordningar

4.4 Linklämmor

5. Elektrotekniska anordningar

5.1 Styrnings-, övervaknings- och säkerhetsanordningar

5.2 Kommunikations- och informationsanordningar

5.3 Åskskydd

6. Räddningsutrustning

6.1 Fast räddningsutrustning

6.2 Mobil räddningsutrustning

BILAGA II

GRUNDLÄGGANDE KRAV

1. Innehåll

I denna bilaga fastställs de grundläggande kraven för konstruktion, tillverkning och ibruktagande, inklusive driftstekniska och underhållstekniska krav, av anläggningar enligt artikel 1.5 i detta direktiv.

2. Allmänna krav

2.1 Säkerhet för personer

Vid konstruktion, tillverkning och drift av anläggningar utgör passagerarnas, personalens och tredje mans säkerhet ett grundläggande krav.

2.2 Säkerhetsprinciper

En anläggning måste konstrueras, uppföras, drivas och underhållas i enlighet med följande principer som skall tillämpas i den ordning som anges:

- Risker måste elimineras eller åtminstone begränsas genom lämpliga åtgärder för konstruktion och tillverkning.

- För att förebygga risker som inte kan elimineras genom åtgärder vid konstruktion eller tillverkning måste nödvändiga skyddsåtgärder fastställas och vidtas.

- För att undvika risker som inte kan elimineras helt och hållet genom de åtgärder som avses i första och andra strecksatserna måste försiktighetsåtgärder fastställas och tillkännages.

2.3 Hänsyn till yttre omständigheter

Anläggningar skall konstrueras och uppföras på ett sådant sätt att de kan drivas säkert med hänsyn till anläggningens typ, terrängens och omgivningens art, de atmosfäriska och meteorologiska förhållandena, de eventuella byggnadskonstruktioner och hinder som finns i närheten antingen på marken eller i luften.

2.4 Dimensionering

Anläggningen, delsystemen och alla säkerhetskomponenter måste vara dimensionerade, konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att de med tillräcklig säkerhet håller för alla belastningar som den kan utsättas för under alla förutsebara förhållanden - även när de inte är i drift - varvid särskilt yttre påverkan, dynamisk belastning och utmattningsfenomen samt den senaste tekniska utvecklingen skall beaktas. Detta gäller även valet av material.

2.5 Montering

2.5.1 Anläggningen, delsystemen och alla säkerhetskomponenterna måste konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att montering och installation kan genomföras på ett säkert sätt.

2.5.2 Säkerhetskomponenterna skall konstrueras så att monteringsfel inte är möjliga antingen genom konstruktionen eller genom lämplig märkning av säkerhetskomponenterna.

2.6 Anläggningens säkerhet vid driftstopp

2.6.1 Säkerhetskomponenterna måste konstrueras, tillverkas och kunna användas så att deras egen funktionssäkerhet och/eller anläggningens säkerhet enligt säkerhetsanalysen i bilaga III i varje enskilt fall är garanterad med en lämplig säkerhetsfaktor, så att det är högst osannolikt att brister uppstår.

2.6.2 Anläggningen måste konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att en lämplig åtgärd vidtas i tid varje gång brister i en komponent vilka kan påverka säkerheten, även indirekt, uppstår under anläggningens drift.

2.6.3 Det måste kunna påvisas att de säkerhetsgarantier som nämns i punkterna 2.6.1 och 2.6.2 uppfylls under hela tidsperioden mellan två planenliga kontroller av komponenten i fråga. Det måste anges tydligt i instruktionerna hur ofta säkerhetskomponenterna skall kontrolleras.

2.6.4 Säkerhetskomponenter som installeras som reservdelar i anläggningar måste uppfylla de grundläggande kraven i detta direktiv och fungera väl tillsammans med övriga delar i anläggningen.

2.6.5 Åtgärder måste vidtas för att konsekvenserna av en brand i anläggningen inte skall äventyra säkerheten för passagerare och personal.

2.6.6 Särskilda åtgärder måste vidtas för att skydda anläggningar och människor mot följderna av ett blixtnedslag.

2.7 Säkerhetsanordningar

2.7.1 Varje fel som uppstår i anläggningen och som kan leda till ett säkerhetsfarligt driftstopp måste - så långt som möjligt - upptäckas, rapporteras och bearbetas av en säkerhetsanordning. Samma sak gäller för varje normalt förutsebar yttre händelse som kan äventyra säkerheten.

2.7.2 Anläggningen måste när som helst kunna stoppas manuellt.

2.7.3 Efter det att anläggningen har stoppats genom en säkerhetsanordning skall det inte vara möjligt att sätta i gång den på nytt förrän efter det att för situationen lämpliga åtgärder har vidtagits.

2.8 Underhållstekniska krav

Anläggningen måste konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att både rutinmässiga och speciella underhållsarbeten och reparationer kan genomföras på ett säkert sätt.

2.9 Störningar

Anläggningen måste konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att påverkan eller störningar i form av avgaser, buller eller vibrationer inom och utom anläggningen inte överskrider de föreskrivna maximivärdena.

3. Krav när det gäller infrastrukturen

3.1 Banans sträckning, hastighet, avstånd mellan transporterande anordningar

3.1.1 Anläggningen måste konstrueras på ett sådant sätt att den med hänsyn till terrängens och omgivningens art, de atmosfäriska och meteorologiska förhållandena, de eventuella byggnadskonstruktioner och hinder som finns i närheten antingen på marken eller i luften kan drivas säkert och utan att ge upphov till störningar eller faror under drift eller underhåll eller vid undsättning av människor.

3.1.2 Det måste finnas ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd både sidledes och vertikalt mellan transporterande anordningar, släpanordningar, banor, linor etc. och eventuella byggnadskonstruktioner och hinder som finns i närheten antingen på marken eller i luften. Därvid skall hänsyn tas till linornas, släpanordningars och de transporterande anordningarnas rörelser både i vertikal, längsgående och tvärgående riktning under de mest ogynnsamma driftsförhållanden som kan tänkas.

3.1.3 De transporterande anordningarnas maximala avstånd från marken måste rätta sig efter anläggningens och de transporterande anordningarnas art samt efter undsättningsförfarandena och när det gäller öppna transporterande anordningar måste hänsyn tas till störtningsrisken samt till de psykologiska aspekterna i samband med avståndet till marken.

3.1.4 Den högsta hastigheten för de transporterande anordningarna, minimiavståndet mellan dem samt deras accelerations- och bromsförmåga måste väljas så att människornas säkerhet och anläggningens driftsäkerhet garanteras.

3.2 Stationer och anläggningskonstruktioner på upp- och nedfartssträckan

3.2.1 Stationer och anläggningskonstruktioner på upp- och nedfartssträckan måste vara konstruerade, tillverkade och utrustade på ett sådant sätt att de är stabila. De måste garantera att linorna och de transporterande anordningarna löper säkert under alla tänkbara driftförhållanden och göra det möjligt att utföra underhåll på ett säkert sätt.

3.2.2 På- och avstigningsområdena vid anläggningen skall utformas på ett sådant sätt att de möjliggör en säker trafik när det gäller de transporterande anordningarna och människorna. De transporterande anordningarna på stationerna måste kunna röra sig utan att människor utsätts för fara med hänsyn till deras eventuellt aktiva deltagande.

4. Krav på linor, drivanordningar och bromsar samt på mekaniska och elektriska anordningar

4.1 Linor och linstolpar

4.1.1 När det gäller linorna skall alla till buds stående tekniska åtgärder vidtas för att

- undvika brott på linorna och deras fästen,

- garantera värdena för minimi- och maximibelastning,

- garantera deras säkerhet vid stolparna och förhindra att de spårar ur,

- möjliggöra övervakning av dem.

4.1.2 Om faran för linurspårning inte fullständigt kan uteslutas skall åtgärder vidtas för att om linurspårning sker säkerställa att linan fångas upp och anläggningen stannas utan att någon utsätts för fara.

4.2 Mekaniska anordningar

4.2.1 Drivanordningar

De prestanda och den kapacitet som anläggningens drivsystem har måste vara anpassade till de olika driftsituationerna och formerna för driften.

4.2.2 Reservdrift

Det skall finnas en reservdrivanordning vars energiförsörjning skall vara oberoende av det centrala drivsystemet. En reservdrivanordning är emellertid inte nödvändig om det av säkerhetsanalyserna framgår att användarna kan lämna anläggningen, i synnerhet de transporterande anordningarna, enkelt, snabbt och säkert även utan reservdrivanordning.

4.2.3 Bromssystem

4.2.3.1 Det måste vid alla tidpunkter vara möjligt att i nödfall och under de för drivskivorna ogynnsammaste last- och friktionsförhållanden som tillåts under drift stoppa anläggningen och/eller de transporterande anordningarna. Bromssträckan skall vara så kort som krävs för anläggningens säkerhet.

4.2.3.2 Retardationsvärdena måste ligga inom rimliga gränser så att såväl människors säkerhet som de transporterande anordningarnas, linornas och andra anläggningsdelars korrekta funktionssätt garanteras.

4.2.3.3 Alla anläggningar måste ha tillgång till två eller flera bromssystem som vart och ett kan stanna anläggningen och som är så ordnade i förhållande till varandra att de automatisk ersätter det drivande systemet när detta systems bromseffekt visar sig otillräcklig. Draglinans sista bromssystem måste direkt verka på drivskivan. Dessa bestämmelser gäller inte för släpanordningar.

4.2.3.4 Anläggningen måste vara försedd med en effektiv stoppanordning och låsningsmekanism som förhindrar att den ofrivilligt åter sätts igång.

4.3 Styranordningar

Styranordningarna måste vara så konstruerade och tillverkade att de är säkra och pålitliga och håller för driftsbelastning samt yttre påverkan som fuktighet, extrem temperatur eller elektromagnetiska störningar och att en farlig situation inte uppstår ens vid felaktig användning.

4.4 Kommunikationsutrustning

Personalen måste ha möjlighet att kunna stå i ständig förbindelse med varandra med hjälp av passande utrustning och vid fara kunna informera användaren därom.

5. Transporterande anordningar

5.1 De transporterande anordningarna måste vara så konstruerade och utrustade att ingen kan falla ur eller på annat sätt utsättas för fara under förutsebara driftsförhållanden.

5.2 De transporterande anordningarnas och släpanordningarnas fästen vid linan måste vara så konstruerade och tillverkade att de även under de mest ogynnsamma förhållanden

- inte skadar linan och

- inte glider, utom i det fall glidandet är ovidkommande för de transporterande anordningarnas och anläggningens säkerhet.

5.3 De transporterande anordningarnas dörrar (på vagnar, kabiner) måste vara så konstruerade och tillverkade att de kan stängas och låsas. De transporterande anordningarnas golv och väggar måste vara så konstruerade och tillverkade att de under alla omständigheter håller för det tryck och den belastning som användarna utsätter dem för.

5.4 Om bemanning av den transporterande anordningen krävs ur driftsäkerhetssynpunkt skall den transporterande anordningen vara så utrustad att denna person kan utföra sin uppgift.

5.5 De transporterande anordningarna och särskilt deras upphängningsanordningar måste vara så konstruerade och utrustade att säkerheten garanteras för de anställda som utför arbeten på dessa under iakttagande av relevanta föreskrifter och anvisningar.

5.6 När det gäller transporterande anordningar som är utrustade med kopplingsbara linklämmor måste alla åtgärder vidtas så att det, utan att användarna utsätts för någon fara, blir möjligt att redan före starten stoppa transporterande anordningar som har kopplats på ett felaktigt sätt till linan och att vid ankomsten stoppa transporterande anordningar som inte har kopplats ifrån samt att förhindra att dessa transporterande anordningar störtar.

5.7 Transporterande anordningar för bergbanor och - om typen av anläggning tillåter detta - linbanor av tvålinetyp måste vara utrustade med en automatisk bromsanordning på rälsen, om möjligheten till brott på draglinan rimligtvis inte kan uteslutas.

5.8 Om risken för att den transporterande anordningen skall spåra ur inte kan undvikas genom andra åtgärder, måste den transporterande anordningen utrustas med ett urspårningsskydd som gör det möjligt att stoppa den transporterande anordningen utan att människor utsätts för någon fara.

6. Anordningar för användarna

Tillträdet till och utgången från på- och avstigningsområden samt användarnas på- och avstigning måste ordnas med hänsyn till cirkulerande och stillastående transporterande anordningar på ett sådant sätt att människors säkerhet garanteras, särskilt på platser där nedstörtningsrisk föreligger. Det måste vara möjligt för barn och rörelsehindrade personer att på ett säkert sätt kunna använda anläggningen om anläggningen är avsedd att innefatta transport av sådana personer.

7. Driftstekniska krav

7.1 Säkerhet

7.1.1 Alla tekniska bestämmelser och åtgärder måste genomföras så att anläggningen kan användas för avsett ändamål och i enlighet med dess tekniska specifikation och fastställda driftsvillkor och så att instruktionerna för säker drift och underhåll kan följas. Dessa instruktioner och därtill hörande meddelanden skall utarbetas på det (eller de) officiella gemenskapsspråk som den medlemsstat på vars territorium anläggningen är uppförd fastställer i överensstämmelse med fördraget.

7.1.2 Lämpliga materiella resurser skall ställas till förfogande för de personer som har ansvaret för att driva anläggningen, och som bör vara lämpade för denna uppgift.

7.2 Säkerhet vid driftstopp av anläggningen

Alla tekniska anordningar och åtgärder måste genomföras för att säkerställa att användarna kan föras i säkerhet inom en tidsfrist som är lämplig för typen av anläggning och dess omgivning när driften av anläggningen stoppas och inte kan återupptas snabbt.

7.3 Ytterligare särskilda säkerhetsåtgärder

7.3.1 Förarhytter och arbetsplatser

Rörliga delar i anläggningen som normalt sett finns tillgängliga på stationerna måste konstrueras, tillverkas och installeras på ett sådant sätt att risker undviks, men om det likväl finns sådana risker måste delarna förses med skyddsanordningar som förhindrar en direkt kontakt med delar som skulle kunna förorsaka olyckor. Dessa anordningar får inte var lätta att avlägsna eller sätta ur funktion.

7.3.2 Nedstörtningsrisk

De platser och områden som är avsedda för arbete eller andra åtgärder samt tillträdet till dem måste, även om de bara används tillfälligt, vara konstruerade och utformade på ett sådant sätt att det förhindras att personer som arbetar eller vistas där störtar ned. Om dessa anordningar inte är tillräckliga måste arbetsplatserna dessutom utrustas med fästanordningar för personlig utrustning för att skydda mot nedstörtning.

BILAGA III

SÄKERHETSANALYS

Vid den säkerhetsanalys som krävs för alla anläggningar som avses i artikel 1.5 i detta direktiv skall samtliga planerade användningssätt beaktas. Analysen skall genomföras enligt en erkänd eller fastställd metod, varvid hänsyn skall tas till den aktuella tekniska utvecklingsnivån och den berörda anläggningens komplexitet. Dess syfte är också att säkerställa att det vid den planerade anläggningens konstruktion och utformning tas hänsyn till den lokala omgivningen och de mest ogynnsamma situationerna för att garantera att en tillfredsställande säkerhet uppnås.

Analysen skall bland annat gälla säkerhetsanordningarna och deras inverkan på anläggningen och därtill hörande delsystem så

- att de kan reagera på en första störning eller ett upptäckt fel för att anläggningen därefter antingen fortsatt skall kunna drivas med garanterad säkerhet, utnyttjas under begränsade driftsförhållanden eller tvångsstoppas i ett säkert läge, eller

- att de är redundanta och övervakade, eller

- att sannolikheten för brister i säkerhetsanordningarna kan bedömas och deras nivå motsvarar nivån för säkerhetsanordningar som uppfyller de kriterier som avses i den första och andra strecksatsen.

Säkerhetsanalysen skall leda till att en översikt över risker och farliga situationer enligt artikel 4.1 i detta direktiv sammanställs och att en förteckning över säkerhetskomponenter enligt artikel 4.2 i detta direktiv fastställs. Resultatet av analysen skall sammanfattas i en säkerhetsrapport.

BILAGA IV

SÄKERHETSKOMPONENTER: EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna bilaga skall tillämpas på de komponenter som avses i artikel 1.5 i detta direktiv så att det skall kunna säkerställas att de uppfyller de tillämpliga grundläggande krav som avses i artikel 3.1 i detta direktiv och som fastställs i bilaga II.

EG-försäkran om överensstämmelse samt åtföljande dokument skall vara daterade och undertecknade. Försäkran skall utformas på samma språk som de instruktioner som avses i punkt 7.1.1 i bilaga II.

Denna försäkran skall innehålla följande uppgifter:

- Hänvisningar till detta direktiv.

- Namn, firmanamn och fullständig adress till tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud. Om det är fråga om ett ombud skall tillverkarens firmanamn och fullständiga adress också anges.

- Beskrivning av komponenten (märkte, typ osv).

- Uppgift om vilket förfarande som tillämpats för försäkran om överensstämmelse (artikel 7 i detta direktiv).

- Alla relevanta bestämmelser som komponenten uppfyller, särskilt bestämmelser som rör användningen.

- Namn på och adress till det eller de anmälda organ som medverkat i förfarandet för försäkran om överensstämmelse, EG-typintygets datum samt i förekommande fall intygets giltighetstid och giltighetsvillkor.

- I förekommande fall hänvisning till de harmoniserade standarder som har använts som referens.

- Identifikation av den person som har fullmakt att skriva under för att binda tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud.

BILAGA V

SÄKERHETSKOMPONENTER: BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Tillämpningsområde

Denna bilaga skall tillämpas på säkerhetskomponenter i syfte att kontrollera att de uppfyller de grundläggande krav som avses i artikel 3.1 i detta direktiv och som fastställs i bilaga II. Bilagan rör ett eller flera anmälda organs faktiska bedömning av om en enskild komponent, som betraktas isolerat, överensstämmer med de tekniska specifikationer som den skall uppfylla.

2. Innehållet i förfarandena

Vid bedömningsförfarandena i konstruktions- och produktionsfasen skall de anmälda organen använda de moduler som fastställs i rådets beslut 93/465/EEG i enlighet med följande tabell. De lösningar som anges i tabellen anses vara likvärdiga och kan användas efter tillverkarens eget val.

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE AV SÄKERHETSKOMPONENTER

>Plats för tabell>

Modulerna måste tillämpas med beaktande av de kompletterande villkor som är specifika för varje modul.

MODUL B: EG-TYPKONTROLL

1. I denna modul beskrivs den del av förfarandet genom vilken ett anmält organ förvissar sig om och intygar att ett för den planerade tillverkningen representativt provexemplar uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

2. Ansökan om EG-typkontroll skall lämnas in av tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud till ett anmält organ efter eget val.

Ansökan skall innehålla följande:

- Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av dennes ombud, även ombudets namn och adress.

- En skriftlig försäkran att samma ansökan inte har lämnats in till något annat anmält organ.

- Den tekniska dokumentationen enligt punkt 3.

Sökanden skall till det anmälda organets förfogande ställa ett provexemplar, i fortsättningen kallat "typ", som är representativt för den aktuella tillverkningen. Det anmälda organet kan begära in fler provexemplar om så krävs för att genomföra provningsprogrammet.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om komponenten överensstämmer med kraven i detta direktiv. Den skall omfatta komponentens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån det behövs för en sådan bedömning.

Dokumentationen skall, i den utsträckning det behövs för bedömningen, innehålla

- en allmän typbeskrivning,

- konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delenheter, kretsar osv.,

- beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman samt komponentens funktion,

- en förteckning över de europeiska specifikationer som avses i artikel 2.2 i detta direktiv som helt eller delvis följts samt, om de europeiska specifikationer som avses i artikel 2 i detta direktiv saknas, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande kraven,

- resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv.,

- provningsrapporter.

Komponentens användningsområde skall också anges.

4. Det anmälda organet skall

4.1 granska den tekniska dokumentationen, kontrollera att typen är tillverkad i överensstämmelse med den tekniska dokumentationen samt identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt tillämpliga bestämmelser i de europeiska specifikationer, som avses i artikel 2.2 i detta direktiv, som de delar som är konstruerade utan tillämpning av sådana bestämmelser,

4.2 utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och nödvändiga provningar för att kunna kontrollera om de lösningar som tillverkaren har valt uppfyller de grundläggande kraven i detta direktiv när de europeiska specifikationer som avses i artikel 2.2 inte har tillämpats,

4.3 utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och nödvändiga provningar för att, när tillverkaren har valt att följa tillämpliga europeiska specifikationer, kunna kontrollera om dessa verkligen har följts,

4.4 i samråd med sökanden bestämma var undersökningar och nödvändiga provningar skall utföras.

5. Om typen uppfyller bestämmelserna i detta direktiv skall det anmälda organet utfärda ett EG-typintyg till sökanden. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatser från undersökningen, intygets giltighetsvillkor och giltighetstid samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen.

En förteckning över de relevanta delarna i den tekniska dokumentationen skall bifogas intyget, och det anmälda organet skall bevara en kopia av den. Avslag på en tillverkares ansökan om EG-typintyg skall utförligt motiveras av det anmälda organet. Ett förfarande för att överklaga skall fastställas.

6. Sökanden skall underrätta det anmälda organ som innehar den tekniska dokumentationen rörande EG-typintyget om alla ändringar av den godkända komponenten, och ett nytt godkännande krävs om ändringarna kan påverka överensstämmelsen med de grundläggande kraven eller de för komponenten föreskrivna driftsvillkoren. Det nya godkännandet skall utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget.

7. Varje anmält organ skall till övriga anmälda organ lämna information av betydelse i fråga om utfärdade eller återkallade EG-typintyg och tillägg till sådana.

8. Övriga anmälda organ kan få kopior av EG-typintyg och/eller tillägg till dessa. Bilagorna till intygen skall stå till övriga anmälda organs förfogande.

9. Tillverkaren eller dennes ombud skall bevara en kopia av EG-typintyg och tillägg till dessa tillsammans med den tekniska dokumentationen under minst 30 år efter det att tillverkningen av komponenten har upphört.

Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i gemenskapen skall skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig åligga den person som släpper ut komponenten på gemenskapsmarknaden.

MODUL D: KVALITETSSÄKRING AV TILLVERKNING

1. I denna modul beskrivs det förfarande genom vilket den tillverkare som uppfyller skyldigheterna i punkt 2 säkerställer och försäkrar att komponenterna överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typintyget och uppfyller kraven i detta direktiv. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall anbringa CE-märkningen på varje komponent och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med CE-märkningen skall anbringas identifieringsnumret för det anmälda organ som ansvarar för den övervakning som avses i punkt 4.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssäkringssystem för tillverkning, kontroll och provning av färdiga komponenter enligt beskrivningen i punkt 3, och skall vara underkastad den övervakning som avses i punkt 4.

3. Kvalitetssäkringssystem

3.1 Tillverkaren skall hos ett anmält organ, som han själv har valt, ansöka om bedömning av sitt kvalitetssäkringssystem för de berörda komponenterna.

Ansökan skall innehålla

- alla upplysningar av betydelse för den aktuella komponentkategorin,

- dokumentation om kvalitetssäkringssystemet,

- i förekommande fall den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

3.2 Kvalitetssäkringssystemet skall säkerställa att komponenterna överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typintyget och med kraven i detta direktiv.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall dokumenteras på ett systematiskt och ordnat sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssäkringssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssäkringssystemets program, planer, manualer och kvalitetsdokument.

Dokumentationen skall särskilt innehålla en fullgod beskrivning av

- kvalitetsmål, organisationsstruktur, ledningens ansvar och dess befogenheter när det gäller komponentkvalitet,

- de tillverkningsprocesser, tekniker för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring samt tekniker och systematiska förfaranden som skall tillämpas,

- de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen och hur ofta dessa skall utföras,

- kvalitetsdokumenten såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer osv.,

- hur övervakning skall ske av att erforderlig komponentkvalitet uppnås och att kvalitetssäkringssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssäkringssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssäkringssystem som följer tillämpliga harmoniserade standarder.

Bedömningsgruppen skall innehålla minst en person med erfarenhet av bedömning som avser den berörda komponentens teknologi. I bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.

Tillverkaren skall meddelas beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt det motiverade bedömningsbeslutet.

3.4 Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes ombud skall fortlöpande underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssäkringssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt det motiverade bedömningsbeslutet.

4. Övervakning på det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet.

4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

- dokumentationen om kvalitetssäkringssystemet,

- kvalitetsdokumenten, såsom kontrollrapporter och provningsresultat, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer osv.

4.3 Det anmälda organet skall regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssäkringssystemet samt lämna en revisionsrapport till tillverkaren.

4.4 Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssäkringssystemet fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren skall under minst 30 år efter det att tillverkningen av en komponent har upphört kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

- Den dokumentation som avses i punkt 3.1 andra stycket andra strecksatsen.

- De ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

- Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.4, 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssäkringssystem.

MODUL F: PRODUKTIONSVERIFIKATION

1. I denna modul beskrivs det förfarande genom vilket tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud säkerställer och försäkrar att de komponenter som omfattas av bestämmelserna i punkt 3 överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typintyget och uppfyller tillämpliga krav i detta direktiv.

2. Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att komponenterna överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typintyget och med kraven i detta direktiv. Tillverkaren eller dennes ombud skall anbringa CE-märkningen på varje komponent samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

3. Det anmälda organet skall utföra lämpliga undersökningar och provningar för att kontrollera att komponenterna överensstämmer med kraven i detta direktiv, varvid tillverkaren får välja om detta skall ske genom undersökning och provning av varje komponent enligt punkt 4 eller genom undersökning och provning av komponenter som utvalts på statistisk grund enligt punkt 5.

Tillverkaren eller dennes ombud skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst 30 år efter det att tillverkningen av komponenten har upphört.

4. Verifikation genom undersökning och provning av varje enskild komponent

4.1 Alla komponenter skall undersökas var för sig och lämpliga provningar utföras i enlighet med den eller de tillämpliga europeiska specifikationer som avses i artikel 2 i detta direktiv, eller motsvarande provningar, för att kontrollera komponentens överensstämmelse med den typ som beskrivs i EG-typintyget och med kraven i detta direktiv.

4.2 Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifieringsnummer på varje godkänd komponent samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda provningar.

4.3 Tillverkaren eller dennes ombud skall på begäran kunna uppvisa det anmälda organets intyg om överensstämmelse.

5. Statistisk verifikation

5.1 Tillverkaren skall visa upp sina komponenter i enhetligt sammansatta partier och skall vidta alla de åtgärder som behövs för att enhetligheten hos varje tillverkat parti skall garanteras i tillverkningsprocessen.

5.2 Alla komponenter skall vara tillgängliga för verifikation i enhetligt sammansatta partier. Provenheter skall slumpmässigt tas ut från alla partier. De komponenter som ingår i provenheterna skall undersökas var för sig, och lämpliga provningar skall utföras i enlighet med den eller de tillämpliga europeiska specifikationer som avses i artikel 2.2 i detta direktiv, eller motsvarande provningar, för kontroll av komponenternas överensstämmelse med de krav som avses i detta direktiv, samt för att avgöra om partiet skall godkännas eller underkännas.

5.3 I det statistiska förfarandet skall följande faktorer ingå:

- En statistisk metod.

- En provtagningsplan och dess driftskarakteristika.

5.4 På varje komponent i godkända partier skall det anmälda organet anbringa eller låta anbringa sitt identifieringsnummer samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda provningar. Alla komponenter i ett sådant parti får släppas ut på marknaden utom de komponenter i provenheten som inte befunnits överensstämma med kraven.

Om ett parti underkänns, skall det behöriga anmälda organet genom lämpliga åtgärder förhindra att partiet släpps ut på marknaden. Om det ofta förekommer underkända partier kan det anmälda organet tills vidare upphöra med statistisk verifikation.

Tillverkaren får på det anmälda organets ansvar anbringa dess identifieringsnummer under tillverkningsprocessen.

5.5 Tillverkaren eller dennes ombud skall på begäran kunna visa upp det anmälda organets intyg om överensstämmelse.

MODUL G: VERIFIKATION AV ENSTAKA OBJEKT

1. I denna modul beskrivs det förfarande enligt vilket tillverkaren säkerställer och försäkrar att komponenten i fråga som erhållit det intyg som avses i punkt 2 uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall anbringa CE-märkningen på varje komponent och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2. Det anmälda organet skall undersöka komponenten och utföra lämpliga provningar i enlighet med de tillämpliga europeiska specifikationer som avses i artikel 2.2 i detta direktiv, eller motsvarande provningar, för att säkerställa dess överensstämmelse med tillämpliga krav i detta direktiv.

Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifieringsnummer på komponenten samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda prov.

3. Syftet med den tekniska dokumentationen är att möjliggöra bedömning av överensstämmelsen med kraven i detta direktiv samt förståelsen av komponentens konstruktion, tillverkning och funktion.

Den tekniska dokumentationen skall i den mån det är av betydelse för bedömningen omfatta

- en allmän typbeskrivning,

- konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delenheter, kretsar osv.,

- beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman samt komponentens funktion,

- en förteckning över de europeiska specifikationer som avses i artikel 2.2 i detta direktiv som helt eller delvis följts samt, om de europeiska specifikationer som avses i artikel 2.2 saknas, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande kraven,

- resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv.,

- provningsrapporter,

- komponentens användningsområde.

MODUL H: FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING

1. I denna modul beskrivs det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 säkerställer och försäkrar att komponenterna överensstämmer med de relevanta kraven i detta direktiv. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall anbringa CE-märkningen på varje komponent och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med CE-märkningen skall anbringas identifieringsnumret för det anmälda organ som ansvarar för den övervakning som avses i punkt 4.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssäkringssystem för konstruktion, tillverkning, slutkontroll av komponenterna och provningar enligt punkt 3 och skall vara underkastad den övervakning som avses i punkt 4.

3. Kvalitetssäkringssystem

3.1 Tillverkaren skall lämna in en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssäkringssystem till ett anmält organ.

Ansökan skall omfatta

- alla upplysningar av betydelse för den aktuella komponentkategorin,

- dokumentation om kvalitetssäkringssystemet.

3.2 Kvalitetssäkringssystemet skall säkerställa att komponenterna uppfyller de relevanta kraven i detta direktiv.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren skall dokumenteras på ett systematiskt och ordnat sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssäkringssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av rutiner och kvalitetsåtgärder såsom program, ritningar, manualer och kvalitetsdokument.

Den skall särskilt innehålla en fullgod beskrivning av

- kvalitetsmål, organisationsstruktur samt ledningens ansvar och dess befogenheter när det gäller konstruktionens och komponenternas kvalitet,

- de tekniska konstruktionsspecifikationerna, inklusive de europeiska specifikationer som avses i artikel 2.2 i detta direktiv som kommer att tillämpas och om de europeiska specifikationerna inte helt följs, de medel som kommer att användas för att säkerställa att de grundläggande krav i detta direktiv som rör komponenterna följs,

- tekniker för kontroll och verifikation av konstruktionen, de förfaranden och systematiska åtgärder som skall användas vid konstruktionen av komponenterna i den berörda komponentkategorin,

- motsvarande tekniker för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring samt de förfaranden och systematiska åtgärder som skall tillämpas,

- de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen och hur ofta dessa skall utföras,

- kvalitetsdokumenten såsom kontrollrapporter och provningsresultat, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer osv.,

- metoder som gör det möjligt att kontrollera att den önskade kvaliteten uppnås i fråga om konstruktionen och komponenten samt att kvalitetssäkringssystemet fungerar på ett effektivt sätt.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssäkringssystemet för att avgöra om det uppfyller de krav som avses i punkt 3.2. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssäkringssystem som följer tillämplig harmoniserad standard.

Bedömningsgruppen skall innehålla minst en person med erfarenhet av bedömning av den berörda tekniken. I bedömningsförfarandet skall ingå ett besök i tillverkarens lokaler.

Tillverkaren skall meddelas beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt det motiverade bedömningsbeslutet.

3.4 Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes ombud skall informera det anmälda organ som har godkänt kvalitetssäkringssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt det motiverade bedömningsbeslutet.

4. Övervakning på det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att säkerställa att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssäkringssystemet.

4.2 Tillverkaren skall i kontrollsyfte ge det anmälda organet rätt till tillträde till lokalerna för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring samt skall lämna all nödvändig information, särskilt

- dokumentation om kvalitetssäkringssystemet,

- de kvalitetsdokument som förutsätts i kvalitetssäkringssystemets konstruktionsdel, såsom resultat av analyser, beräkningar, provningar osv.,

- de kvalitetsdokument som förutsätts i kvalitetssäkringssystemets tillverkningsdel, såsom kontrollrapporter och provningsresultat, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer osv.

4.3 Det anmälda organet skall regelbundet genomföra revisioner för att säkerställa om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssäkringssystemet samt lämna en revisionsrapport till tillverkaren.

4.4 Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssäkringssystemet fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet skall ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren skall under minst 30 år efter det att tillverkningen av en komponent har upphört kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

- Den dokumentation som avses i punkt 3.1 andra stycket andra strecksatsen.

- De ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

- Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.4, 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssäkringssystem.

7. Tilläggsbestämmelser; Konstruktionskontroll

7.1 Tillverkaren skall lämna in en ansökan om kontroll av konstruktionen till ett anmält organ.

7.2 Ansökan skall göra det möjligt att förstå komponentens konstruktion, tillverkning och funktion och att bedöma dess överensstämmelse med kraven i detta direktiv.

Ansökan skall innehålla

- tekniska specifikationer för konstruktionen, inklusive de europeiska specifikationer, som avses i artikel 2.2, som har tillämpats,

- det underlag som behövs för att visa att de är nöjaktiga, särskilt om de inte helt följer de europeiska specifikationer som avses i artikel 2 i detta direktiv. Detta underlag skall omfatta resultat av provningar som har utförts i tillverkarens laboratorium eller för hans räkning.

7.3 Det anmälda organet skall granska ansökan och, om konstruktionen uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, utfärda ett intyg om EG-konstruktionskontroll till den sökande. Intyget skall innehålla slutsatserna från kontrollen, villkoren för dess giltighet, nödvändiga uppgifter för att identifiera den godkända konstruktionen och i förekommande fall en beskrivning av komponentens funktion.

7.4 Den sökande skall informera det anmälda organ som har utfärdat intyget om EG-konstruktionskontroll om alla ändringar av den godkända konstruktionen. Ändringarna av den godkända konstruktionen måste underställas ett kompletterande godkännande av det anmälda organ som har utfärdat intyget om EG-konstruktionskontroll i sådana fall då ändringarna kan påverka komponentens överensstämmelse med de grundläggande krav som avses i artikel 3.1 i detta direktiv eller med de föreskrivna villkoren för komponentens användning. Detta kompletterande godkännande skall ges i form av ett tillägg till intyget om EG-konstruktionskontroll.

7.5 Varje anmält organ skall meddela övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om

- utfärdade EG-intyg om konstruktionskontroll och tillägg till dessa,

- återkallade EG-intyg om konstruktionskontroll och tillägg till dessa,

- avslag på ansökningar om EG-intyg om konstruktionskontroll och tillägg till dessa.

BILAGA VI

DELSYSTEM: EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna bilaga skall tillämpas på det som avses i artikel 9 i detta direktiv i syfte att säkerställa att dessa uppfyller de tillämpliga grundläggande krav som avses i artikel 3.1 i detta direktiv.

EG-försäkran om överensstämmelse skall utfärdas av tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud eller, om ombud saknas, av den fysiska eller juridiska person som släpper ut delsystemet på marknaden. Intyget och åtföljande teknisk dokumentation skall dateras och undertecknas.

EG-försäkran om överensstämmelse skall, i likhet med den tekniska dokumentationen, vara avfattad på samma språk som de instruktioner som avses i bilaga II, punkt 7.1.1 och innehålla följande uppgifter:

- Hänvisning till detta direktiv.

- Namn och adress till den person som ansöker om EG-kontroll.

- Beskrivning av delsystemet.

- Namn och adress till det anmälda organ som genomfört EG-kontroll enligt artikel 11 i detta direktiv.

- Alla relevanta bestämmelser som delsystemet skall uppfylla, i synnerhet eventuella driftsinskränkningar eller driftsvillkor.

- Resultatet av EG-kontrollen enligt bilaga VII (EG-intyg om överensstämmelse).

- Identifikation av den person som har fullmakt att med full rättsverkan skriva under försäkran för tillverkaren, dennes ombud eller, om ombud saknas, för den fysiska eller juridiska person som släpper ut delsystem på marknaden.

BILAGA VII

DELSYSTEM: BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

1. EG-kontrollen är det förfarande genom vilket ett anmält organ på begäran av tillverkaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller, om ombud saknas, av den fysiska eller juridiska person som släpper ut delsystemet på marknaden, kontrollerar och intygar att ett delsystem

- överensstämmer med detta direktiv och med övriga bestämmelser som skall tillämpas i enlighet med fördraget,

- överensstämmer med den tekniska dokumentationen, och är färdigställt.

2. Kontrollen av delsystemet skall ske i följande etapper:

- Konstruktion.

- Tillverkning och godkännandeprovningar av det färdiga delsystemet.

3. Den tekniska dokumentationen som bifogas kontrollintyget skall omfatta följande:

- Planer för tillverkning och beräkningar, kopplings- och hydraulscheman, styrkretsschema, en beskrivning av data- och automatiksystemen, drifts- och underhållsinstruktioner osv.

- En förteckning över de säkerhetskomponenter som anges i artikel 4.2 i detta direktiv och som används i delsystemet i fråga.

- Kopior av EG-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga IV för säkerhetskomponenterna med tillhörande planer för tillverkning och beräkningar samt en kopia av rapporter om eventuella provningar och kontroller som genomförts.

4. Den dokumentation och korrespondens som avser EG-kontrollförfarandena skall avfattas på samma språk som de instruktioner som avses i bilaga II, punkt 7.1.1.

5. Övervakning:

5.1 Syftet med övervakningen är att säkerställa att förpliktelserna enligt den tekniska dokumentationen har uppfyllts under utförandet av delsystemet.

5.2 Det anmälda organ som ansvarar för EG-kontrollen skall ha permanent tillträde till tillverkningsanläggningarna, lagerlokalerna och, vid behov, till lokalerna för prefabricering, provningsanläggningarna och i allmänhet till samtliga platser som organet anser sig behöva ha tillträde till för att kunna utföra sitt uppdrag. Tillverkaren, dennes ombud eller, om ombud saknas, den fysiska eller juridiska person som släpper ut delsystemet på marknaden skall till det anmälda organet överlämna eller låta överlämna samtliga relevanta dokument för detta, särskilt arbetsplaner och teknisk dokumentation för delsystemet.

5.3 Det anmälda organ som ansvarar för EG-kontrollen skall regelbundet genomföra "revisioner" för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv följs. Organet skall vid dessa tillfällen överlämna en revisionsrapport till de fackmän som ansvarar för utförandet. Organet kan kräva att rådfrågas vid vissa faser av tillverkningen.

5.4 Det anmälda organet kan också avlägga besök utan förvarning vid tillverkningsanläggningarna. Vid dessa besök kan det anmälda organet genomföra fullständiga eller partiella "revisioner". Det skall överlämna en besöksrapport och vid behov en revisionsrapport till de fackmän som ansvarar för utförandet.

6. Varje anmält organ skall regelbundet offentliggöra relevant information om

- samtliga inkomna ansökningar om EG-kontroll,

- samtliga utfärdade EG-typintyg, och

- samtliga ej beviljade ansökningar om typintyg.

BILAGA VIII

MINIMIKRITERIER SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL BEAKTA DÅ DE ANMÄLER ORGAN

1. Det organ, dess chef och den personal som ansvarar för att kontrollerna utförs får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör eller installatör av de säkerhetskomponenter eller de delsystem som de har i uppdrag att kontrollera, eller vara ombud för någon av dessa personer, eller vara den fysiska eller juridiska person som släpper ut dessa säkerhetskomponenter eller detta delsystem på marknaden. De får varken direkt eller som ombud vara involverade i konstruktion, tillverkning, uppförande, saluföring eller underhåll av dessa komponenter eller dessa delsystem, och inte heller i driften av dem. Detta utesluter inte möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkaren och det anmälda organet.

2. Organet och den personal som ansvarar för kontrollen skall utföra sitt kontrollarbete med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kompetens och skall stå fria från alla påtryckningar och inflytande, särskilt av ekonomisk art, som skulle kunna påverka deras omdöme eller kontrollresultaten, särskilt påtryckningar och inflytande från personer eller grupper av personer som har intresse av resultaten av kontrollerna.

3. Organet skall förfoga över den personal och de medel som behövs för att det på ett tillfredsställande sätt skall kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med genomförandet av kontrollerna; det skall också ha tillgång till nödvändigt materiel för särskilda kontroller.

4. Den personal som ansvarar för kontrollerna skall ha

- god teknisk utbildning och yrkesutbildning,

- tillräckliga kunskaper om föreskrifterna för de kontroller som den utför och tillräcklig erfarenhet av sådana kontroller,

- erforderlig förmåga att utforma de intyg, protokoll och rapporter som behövs för att fastställa att kontrollerna har utförts.

5. Kontrollpersonalens oberoende skall garanteras. Ersättningen till den anställde får inte vara beroende av antalet kontroller som genomförs eller av resultaten av dessa kontroller.

6. Organet skall teckna en ansvarsförsäkring om inte ansvaret redan bärs av staten på grundval av nationell rätt eller kontrollerna utförs direkt av medlemsstaten.

7. Organets personal har tystnadsplikt beträffande allt som den får kännedom om under utförandet av sina uppgifter (förutom gentemot de behöriga administrativa myndigheterna i den stat inom vilken den utövar sin verksamhet) i samband med detta direktiv eller nationell lagstiftning för direktivets tillämpning.

BILAGA IX

CE-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

CE-märkning om överensstämmelse skall bestå av initialerna CE enligt följande modell:

>PIC FILE= "L_2000106SV.004802.EPS">

Om CE-märkningen förminskas eller förstoras skall proportioner enligt ovanstående modell bibehållas.

De olika delar som ingår i CE-märkningen skall ha väsentligen samma vertikala mått, vilket inte får understiga 5 mm.

Undantag från detta minimimått får göras för små säkerhetskomponenter.

CE-märkningen skall åtföljas av de två sista siffrorna i det årtal då tecknet anbringades och identifieringsnumret på det anmälda organ som är verksamt inom ramen för det förfarande som avses i artikel 7.3 i detta direktiv.