Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2001/111/EG av den 20 december 2001 om vissa former av socker avsedda som livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 010 , 12/01/2002 s. 0053 - 0057Rådets direktiv 2001/111/EG

av den 20 december 2001

om vissa former av socker avsedda som livsmedel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) I överensstämmelse med slutsatserna från Europeiska rådet i Edinburgh den 11-12 december 1992, vilka bekräftades av slutsatserna från Europeiska rådet i Bryssel den 10-11 december 1993, bör vissa vertikala direktiv på livsmedelsområdet förenklas så att de endast tar upp de viktigaste krav som de produkter som omfattas av direktiven skall uppfylla för att kunna åtnjuta fri rörlighet på den inre marknaden.

(2) Rådets direktiv 73/437/EEG av den 11 december 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa sockerarter avsedda som livsmedel(4), motiverades med att skillnaderna mellan de nationella lagstiftningarna beträffande vissa former av socker kunde leda till illojal konkurrens och vilseleda konsumenterna och därmed direkt inverka på upprättandet av den gemensamma marknaden och på dess sätt att fungera.

(3) Syftet med direktiv 73/437/EEG var därför att fastställa definitioner och gemensamma regler för produkternas tillverkningsegenskaper samt för förpackning och märkning av produkterna för att säkerställa deras fria rörlighet inom gemenskapen.

(4) Kommissionen avser att snarast, och under alla förhållanden före den 1 juli 2000, föreslå att det i rådets direktiv 80/232/EEG av den 15 januari 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa färdigförpackade varor(5) införs en rad nominella vikter för de produkter som omfattas av detta direktiv.

(5) Direktiv 73/437/EEG bör omarbetas så att reglerna om villkoren för framställning och saluföring för vissa former av socker avsedda som livsmedel blir mer tillgängliga. Direktiv 73/437/EEG bör omarbetas och det bör omarbetas och anpassas till den allmänna gemenskapslagstiftning som gäller livsmedel, särskilt den som avser märkning, färgämnen och andra godkända tillsatser, extraktionsmedel och analysmetoder.

(6) De allmänna regler om märkning av livsmedel som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG(6), bör tillämpas med vissa villkor.

(7) I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i fördraget kan medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning uppnå målet att fastställa gemensamma definitioner och regler för de berörda produkterna och anpassa bestämmelserna till allmän gemenskapslagstiftning om livsmedel och det kan därför, på grund av detta direktivs art, bättre uppnås på gemenskapsnivå. Detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det ovannämnda målet.

(8) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövande av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

(9) För att inte nya hinder för den fria rörligheten skall uppkomma bör medlemsstaterna avstå från att för de berörda produkterna anta nationella bestämmelser som inte föreskrivs i detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på de produkter som definieras i del A i bilagan.

Detta direktiv skall dock inte tillämpas på de produkter som definieras i del A i bilagan när de förekommer som florsocker, kandisocker och toppsocker.

Artikel 2

Direktiv 2000/13/EG skall tillämpas på de produkter som definieras i del A i bilagan på följande villkor och med följande undantag:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 skall beteckningarna i del A i bilagan endast tillämpas på de produkter som anges där och skall användas i handeln för att beteckna dessa produkter.

Den beteckning som anges i punkt 2 i del A i bilagan får också användas för att beteckna den produkt som avses i punkt 3 i del A i bilagan.

Emellertid får

- de produkter som definieras i del A i bilagan, utöver den obligatoriska beteckningen, också vara försedda med beteckningar som är vanligt förekommande i medlemsstaterna,

- beteckningarna också användas som ett komplement till beteckningar som enligt sedvänja används för att beteckna andra produkter,

förutsatt att konsumenterna inte därigenom vilseleds.

2. Färdigförpackade produkter som väger mindre än 20 gram behöver inte märkas med nettovikten.

3. Sockerlösning, invertsockerlösning och invertsockersirap skall märkas med torrsubstanshalten och invertsockerhalten.

4. Invertsockersirap som innehåller kristaller i lösningen skall märkas med uttrycket "kristalliserad".

5. Om de produkter som avses i punkterna 7 och 8 i del A i bilagan innehåller fruktos uppgående till mer än 5 % på en torrsubstansbasis, skall de, både som produkt och som ingrediens, märkas med "stärkelse-fruktossirap" eller "fruktos-stärkelsesirap" respektive "torkad stärkelse-fruktossirap" eller "torkad fruktos-stärkelsesirap" för att ange om stärkelsen eller fruktosen utgör den större delen.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall avstå från att anta mer detaljerade nationella bestämmelser eller bestämmelser som inte föreskrivs i detta direktiv för de berörda produkterna för de produkter som definieras i bilagan.

Artikel 4

De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv och som rör de frågor som anges nedan skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 5.2:

- Anpassning av detta direktiv till den allmänna gemenskapslagstiftning som gäller livsmedel.

- Anpassning till den tekniska utvecklingen.

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén (nedan kallad kommittén), som inrättats genom artikel 1 i beslut 69/414/EEG(8).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Direktiv 73/437/EEG skall upphävas med verkan från den 12 juli 2003.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvisningar till det här direktivet.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före dem 12 juli 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Dessa åtgärder skall tillämpas för att

- tillåta saluföring av de produkter som definieras i del A i bilagan, om de överensstämmer med de definitioner och regler som fastställs i detta direktiv, med verkan från den 12 juli 2003,

- förbjuda saluföring av produkter som inte överensstämmer med detta direktiv, med verkan från den 12 juli 2004.

Saluföring av produkter som inte överensstämmer med detta direktiv men som har märkts före den 12 juli 2004 i enlighet med direktiv 73/437/EEG skall dock tillåtas fram till dess att lagren av dessa produkter är tömda.

När en medlemsstat vidtar dessa åtgärder skall åtgärderna innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2001.

På rådets vägnar

C. Picqué

Ordförande

(1) EGT C 231, 9.8.1996, s. 6.

(2) EGT C 279, 1.10.1999, s. 90.

(3) EGT C 56, 24.2.1997, s. 20.

(4) EGT L 356, 27.12.1973, s. 71. Direktivet ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

(5) EGT L 51, 25.2.1980, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 87/356/EEG (EGT L 192, 11.7.1987, s. 48).

(6) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(7) EGT L 184, 7.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 291, 19.11.1969, s. 9.

BILAGA

A. BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER

1. Halvvitt socker

Renad och kristalliserad sackaros som är felfri och av god handelskvalitet med följande egenskaper:

>Plats för tabell>

2. Socker eller vitt socker

Renad och kristalliserad sackaros som är felfri och av god handelskvalitet med följande egenskaper:

>Plats för tabell>

3. Extravitt socker

Socker med de egenskaper som anges i punkt 2 a-c och där sockrets totala antal poäng enligt bestämmelserna i del B inte överstiger 8 och högst

- 4 för färgtyp,

- 6 för askhalt,

- 3 för färg i lösning.

4. Sockerlösning(1)

En vattenlösning av sackaros med följande egenskaper:

>Plats för tabell>

5. Invertsockerlösning(2)

En vattenlösning av sackaros som delvis inverterats genom hydrolys, men där andelen invertsocker inte dominerar, och som har följande egenskaper:

>Plats för tabell>

6. Invertsockersirap(3)

En vattenlösning, eventuellt kristalliserad, av sackaros som delvis inverterats genom hydrolys och där invertsockerandelen (förhållandet fruktos till glukos: 1,0 ± 0,1) i torrsubstansen måste vara större än 50 % av torrsubstansvikten men som i övrigt uppfyller kraven i punkt 5 a och 5 c.

7. Stärkelsesirap

En renad och koncentrerad vattenlösning av energigivande sockerarter från stärkelse och/eller inulin med följande egenskaper:

>Plats för tabell>

8. Torkad stärkelsesirap

Delvis torkad stärkelsesirap, med minst 93 % av torrsubstansvikten, som i övrigt uppfyller kraven i punkt 7 b och 7 c.

9. Druvsocker eller glukosmonohydrat

Renad och kristalliserad D-glukos som innehåller en molekyl kristallvatten och som har följande egenskaper:

>Plats för tabell>

10. Druvsocker eller vattenfri glukos

Renad och kristalliserad D-glukos utan kristallvatten vars torrsubstansvikt utgör minst 98 % och som i övrigt uppfyller kraven i punkt 9 a och 9 c.

11. Fruktos

Renad kristallisk D-fruktos med följande egenskaper:

>Plats för tabell>

B. METOD FÖR BESTÄMNING AV FÄRGTYP, ASKHALT VIA SPECIFIKA LEDNINGSFÖRMÅGAN OCH FÄRG I LÖSNING HOS SOCKER (VITT) OCH EXTRAVITT SOCKER ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKTERNA 2 OCH 3 I DEL A

En "poäng" motsvarar

a) i fråga om färgtyp: 0,5 enheter, beräknade enligt metod från Brunswick Institute for Agricultural and Sugar Industry Technology och på det sätt som beskrivs i kapitel A, punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 1265/69 av den 1 juli 1969 om fastställande av metoder för kvalitetsbestämning på socker som uppköpts av interventionsorganen(4),

b) i fråga om askhalt: 0,0018 %, enligt metod från International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) på det sätt som beskrivs i kapitel A, punkt 1 i bilagan till ovannämnda förordning,

c) i fråga om färg i lösning: 7,5 enheter, beräknade enligt ICUMSA-metoden på det sätt som beskrivs i kapitel A, punkt 3 i bilagan till förordning (EEG) nr 1265/69.

(1) Beteckningen "vit" skall förbehållas:

a) sockerlösning där lösningens färg inte överstiger 25 ICUMSA-enheter enligt den metod som anges i punkt c i del B,

b) invertsockerlösning och invertsockersirap där

- askhalten via specifika ledningsförmågan inte överstiger 0,1 %,

- färgen i lösningen inte överstiger 25 ICUMSA-enheter enligt den metod som anges i punkt c i del B.

(2) Beteckningen "vit" skall förbehållas:

a) sockerlösning där lösningens färg inte överstiger 25 ICUMSA-enheter enligt den metod som anges i punkt c i del B,

b) invertsockerlösning och invertsockersirap där

- askhalten via specifika ledningsförmågan inte överstiger 0,1 %,

- färgen i lösningen inte överstiger 25 ICUMSA-enheter enligt den metod som anges i punkt c i del B.

(3) Beteckningen "vit" skall förbehållas:

a) sockerlösning där lösningens färg inte överstiger 25 ICUMSA-enheter enligt den metod som anges i punkt c i del B,

b) invertsockerlösning och invertsockersirap där

- askhalten via specifika ledningsförmågan inte överstiger 0,1 %,

- färgen i lösningen inte överstiger 25 ICUMSA-enheter enligt den metod som anges i punkt c i del B.

(4) EGT L 163, 1.7.1969, s. 1.