Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2003/13/EG av den 10 februari 2003 om ändring av direktiv 96/5/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 041 , 14/02/2003 s. 0033 - 0036Kommissionens direktiv 2003/13/EG

av den 10 februari 2003

om ändring av direktiv 96/5/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/41/EG(2), särskilt artikel 4.1 i detta, och

med beaktande av Vetenskapliga livsmedelskommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1) I artikel 6 i kommissionens direktiv 96/5/EG(3), senast ändrat genom direktiv 1999/39/EG(4), fastställs att spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn inte får innehålla något ämne i sådan mängd att det kan äventyra spädbarns eller småbarns hälsa.

(2) På grundval av de yttranden som Vetenskapliga livsmedelskommittén avgav den 19 september 1997 och den 4 juni 1998 fastställdes i direktiv 96/5/EG ett generellt gränsvärde på 0,01 mg/kg för rester av enskilda bekämpningsmedel i spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn.

(3) För ett litet antal bekämpningsmedel, eller metaboliter av bekämpningsmedel, kan dock även en halt på 0,01 mg/kg under värsta tänkbara förhållanden leda till att det acceptabla dagliga intaget för spädbarn och småbarn överskrids. Detta är fallet vad gäller bekämpningsmedel eller metaboliter av bekämpningsmedel där det acceptabla dagliga intaget är lägre än 0,0005 mg/kg kroppsvikt.

(4) I direktiv 96/5/EG fastställs principen om förbud mot att använda dessa bekämpningsmedel i produktionen av jordbruksprodukter avsedda för spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn. Bekämpningsmedlen i fråga bör tas upp i förteckningen i bilaga VIII till direktiv 96/5/EG. Förbudet är ändå inte någon garanti för att produkterna är fria från bekämpningsmedel, eftersom vissa bekämpningsmedel förorenar miljön och det därför kan finnas rester av dem i produkterna ifråga.

(5) Spädbarns och småbarns hälsa kan skyddas bättre genom att det tillämpas ytterligare krav som kan kontrolleras genom analys, oavsett produktens ursprung.

(6) De flesta bekämpningsmedel som har ett acceptabelt dagligt intagsvärde på mindre än 0,0005 mg/kg kroppsvikt är redan förbjudna i gemenskapen, eller kommer att förbjudas senast juli 2003. De förbjudna bekämpningsmedlen får inte förekomma i spannmålsbaserade livsmedel eller barnmat för spädbarn och småbarn i sådana mängder som kan upptäckas med de senaste analysmetoderna. Vissa bekämpningsmedel bryts dock ned långsamt och förorenar miljön. De kan förekomma i spannmålsbaserade livsmedel eller barnmat för spädbarn och småbarn även om de inte använts. För att möjliggöra övervakning måste ett gemensamt tillvägagångssätt tillämpas.

(7) I avvaktan på kommissionens beslut om huruvida tillåtna bekämpningsmedel uppfyller säkerhetskraven i artikel 5 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(5), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/5/EG(6), bör de även i fortsättningen få användas, förutsatt att resterna av dem inte överskrider de gränsvärden som fastställs i det nuvarande direktivet. Gränsvärdena bör fastställas till nivåer som säkerställer att det acceptabla dagliga intaget under värsta tänkbara förhållanden inte kan överskridas för spädbarn och småbarn.

(8) Direktiv 96/5/EG bör ändras i enlighet med detta.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/5/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

- Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat får inte innehålla något ämne i sådan mängd att det äventyrar spädbarns eller småbarns hälsa. Nödvändiga gränsvärden skall fastställas utan dröjsmål för andra ämnen än de som avses i punkterna 2 och 3.".

- Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. a) De bekämpningsmedel som förtecknas i bilaga VIII skall inte användas i jordbruksprodukter som är avsedda för spannmålsbaserade livsmedel och barnmat. För att möjliggöra kontroll skall dock

i) bekämpningsmedel som förtecknas i tabell 1 i bilaga VIII inte anses ha använts om resterna av dem understiger 0,003 mg/kg. Denna nivå, som anses vara kvantifieringsgränsen för analysmetoderna, skall regelbundet ses över mot bakgrund av den tekniska utvecklingen,

ii) bekämpningsmedel som förtecknas i tabell 2 i bilaga VIII inte anses ha använts om resterna av dem understiger 0,003 mg/kg. Denna nivå skall regelbundet ses över mot bakgrund av nya uppgifter om miljöförorening.

De gränsvärden som avses i leden i och ii skall tillämpas på produkter som är färdiga att konsumeras eller som rekonstitueras enligt tillverkarens anvisningar.

b) För de bekämpningsmedel som förtecknas i bilaga VII, och där beslut fattas om att ett aktivt ämne inte skall ingå i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG, skall bilaga VII och VIII till detta direktiv ändras i enlighet med detta.".

2. Bilaga VII skall ersättas med texten i bilaga I till detta direktiv.

3. Bilaga VIII skall ersättas med texten i bilaga II till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall tillåta handel med produkter som uppfyller kraven i artikel 6.3 i direktiv 96/5/EG senast den 6 mars 2004.

2. Medlemsstaterna skall förbjuda handel med produkter som inte uppfyller kraven i artikel 6.3 i direktiv 96/5/EG senast den 6 mars 2005.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 6 mars 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 februari 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2) EGT L 172, 8.7.1999, s. 38.

(3) EGT L 49, 28.2.1996, s. 17.

(4) EGT L 124, 18.5.1999, s. 8.

(5) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(6) EGT L 8, 14.1.2003, s. 7.

BILAGA I

"BILAGA VII

Specifika gränsvärden för bekämpningsmedel eller metaboliter av bekämpningsmedel i spannmålsbaserade livsmedel och barnmat

>Plats för tabell>"

BILAGA II

"BILAGA VIII

Bekämpningsmedel som inte får användas i jordbruksprodukter avsedda för tillverkning av spannmålsbaserade livsmedel och barnmat

Tabell 1

Ämnets kemiska namn

Disulfoton (summan av disulfoton, disulfoton sulfoxid och disulfoton sulfon, uttryckt som disulfoton)

Fensulfotion (summan av fensulfotion, dess syreanalog och motsvarande sulfoner, uttryckt som fensulfotion)

Fentin, uttryckt som trifenyltenn-katjon

Haloxifop (summan av haloxifop, dess salter och estrar inklusive konjugat, uttryckt som haloxifop)

Heptaklor och trans-heptaklorepoxid, uttryckt som heptaklor

Hexaklorbensen

Nitrofen

Ometoat

Terbufos (summan av terbufos, dess sulfoxid och sulfon, uttryckt som terbufos)

Tabell 2

Ämnets kemiska namn

Aldrin och dieldrin, uttryckt som dieldrin

Endrin"