Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG av den 16 juni 2003 om ändring av direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 214 , 26/08/2003 s. 0018 - 0035Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG

av den 16 juni 2003

om ändring av direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 9 april 2003, och

av följande skäl:

(1) Sedan antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar(4) har utvecklingen visat att det direktivet behöver ändras.

(2) Direktiv 94/25/EG omfattar inte vattenskotrar, men sedan det antogs har vissa av medlemsstaterna antagit lagar och andra författningar som rör sådana farkoster.

(3) De motorer som driver fritidsbåtar och vattenskotrar släpper ut avgaser som innehåller kolmonoxid (CO), kolväten (HC) samt kväveoxider (NOx) och förorsakar buller och partikelutsläpp som påverkar både människors hälsa och miljön.

(4) Avgasutsläpp som förorsakas av motorer som driver sådana fritidsbåtar och vattenskotrar och buller som förorsakas av sådana farkoster omfattas inte heller av direktiv 94/25/EG.

(5) Det är nu nödvändigt att införa miljöskyddskrav, i syfte att främja en hållbar utveckling, i all gemenskapsverksamhet. I slutsatserna från rådets möte (industri) den 29 april 1999 hänvisas det till sådana bestämmelser, och detta är också ett ämne som redan tagits upp i rådets resolution av den 3 december 1992 om förhållandet mellan industriell konkurrenskraft och miljöskydd(5).

(6) I vissa av medlemsstaterna finns det, till skydd för människors hälsa, miljön och i vissa fall djurlivet, lagar och andra författningar som begränsar hur mycket buller och avgaser fritidsbåtar och motorer får avge. Dessa åtgärder skiljer sig åt och påverkar sannolikt den fria rörligheten för sådana produkter och utgör hinder för handeln inom gemenskapen.

(7) Inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster(6) har medlemsstaterna anmält utkast till nationella föreskrifter vars målsättning är att minska buller och avgasutsläpp som förorsakas av fritidsbåtars motorer. Sådana tekniska föreskrifter anses, på samma sätt som nationella bestämmelser som redan är i kraft, kunna påverka den fria rörligheten för sådana produkter eller skapa hinder för den inre marknadens funktion. Det är därför nödvändigt att ta fram ett bindande gemenskapsinstrument på området.

(8) En harmonisering av den nationella lagstiftningen är det enda sättet på vilket sådana handelshinder och illojal konkurrens på den inre marknaden kan bekämpas. Målsättningen att minska buller och avgasutsläpp kan inte lösas av medlemsstaterna själva. Bestämmelserna i detta direktiv uppställer endast väsentliga krav för fri rörlighet för fritidsbåtar, vattenskotrar samt alla de typer av motorer som omfattas av detta direktiv.

(9) Dessa bestämmelser står i överensstämmelse med principerna i rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standardisering(7), med hänvisning till harmoniserade europeiska standarder.

(10) För att garantera maximalt skydd för människors hälsa och miljön bör bestämmelserna som rör avgasutsläpp och buller i detta direktiv tillämpas på alla motorer, oavsett om de är inombordsmotorer, utombordsmotorer eller motorer med inu-drev med eller utan inbyggt avgassystem, samt på vattenskotrar. Motorer som undergår omfattande förändringar bör också omfattas vad gäller avgasutsläpp. Farkoster som är försedda med motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem eller med inombordsmotorer och som undergår omfattande ombyggnad bör också omfattas av bestämmelserna om buller, när de släpps ut på gemenskapsmarknaden inom fem år efter ombyggnaden.

(11) Att väsentliga krav för utsläpp från de berörda motorerna uppfylls är en viktig förutsättning för att skydda både människors hälsa och miljön. Maximalt tillåtna värden bör därför uppställas för avgaser som innehåller kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) samt partikelformiga föroreningar. Vad gäller buller bör de maximalt tillåtna värdena uppställas som en kombination av motorernas effekt och antalet och typen av motorer. Dessa åtgärder bör stå i överensstämmelse med övriga åtgärder som vidtas för att minska utsläpp från motorer och skydda både människor och miljö.

(12) Medlemsstaterna bör överväga införandet av nationella stödåtgärder för att uppmuntra användning av syntetiska, biologiskt nedbrytbara smörjoljor i syfte att minska vattenföroreningarna från fritidsbåtar. Införandet av åtgärder på gemenskapsnivå bör övervägas vid översynen av detta direktiv.

(13) För de ifrågavarande två typerna av utsläpp bör uppgifterna som styrker överensstämmelse alltid åtfölja fritidsbåten, vattenskotern eller motorn.

(14) Harmoniserade europeiska standarder förenklar arbetet med att se till att de väsentliga kraven uppfylls, särskilt för mätning av nivåer och testmetoder, och det gäller även utsläpp från fritidsbåtar och vattenskotrar som omfattas av detta direktiv.

(15) För att uppnå en adekvat skyddsnivå och med tanke på vilka risker som finns är det nödvändigt att fastställa förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Tillverkaren eller dennes representant, eller om de inte fullgör sina förpliktelser, den person som släpper ut produkten på marknaden och/eller som tar den i bruk, bör se till att de produkter som omfattas av detta direktiv överensstämmer med de väsentliga kraven när de släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Ändamålsenliga förfaranden bör fastställas som ger valmöjlighet mellan metoder som uppvisar samma grad av stringens. Dessa förfaranden bör vara förenliga med rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv(8).

(16) När det gäller avgasutsläpp bör alla typer av motorer, inklusive vattenskotrar och på liknande sätt drivna farkoster, vara försedda med CE-märkning från tillverkaren eller dennes ombud inom gemenskapen, detta gäller dock inte inombordsmotorer och motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem, motorer som är typgodkända enligt steg II i direktiv 97/68/EG(9) samt motorer som är typgodkända enligt direktiv 88/77/EEG(10) vilka bör åtföljas av tillverkarens intyg om överensstämmelse. När det gäller motorbuller måste endast utombordare och motorer med inu-drev vara försedda med CE-märkning från tillverkaren, dennes ombud eller den som släpper ut produkten på marknaden och/eller tar den i bruk inom gemenskapen. När det gäller buller och för alla typer av motorer utom utombordsmotorer och motorer med inu-drev med inbyggt avgassystem visar båtens CE-märkning att de relevanta väsentliga kraven är uppfyllda.

(17) Direktiv 94/25/EG bör ändras också för att kunna beakta de behov som finns vid tillverkningen, vilka kräver ett större urval av certifieringsförfaranden.

(18) Av rättssäkerhetsskäl och för att kunna säkerställa en säker användning av fritidsbåtar är det nödvändigt att tekniska frågor som rör de väsentliga konstruktionskraven för fritidsbåtar klargörs när det gäller båtkategorierna, rekommenderad maxlast, båtens identifieringsnummer, bränsletankar, brandskyddsutrustning och förebyggande av utsläpp.

(19) Kommissionen bör noggrant följa utvecklingen av motortekniken och behovet av att uppfylla framtida miljöskyddskrav för att undersöka möjligheten att ytterligare sänka gränsvärdena för buller och avgasutsläpp.

(20) För att underlätta tillämpningen av åtgärder rörande en effektivt fungerande lagstiftning skall det förfarande som garanterar ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna genom en kommitté upprätthållas och förstärkas.

(21) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(11).

(22) Det är nödvändigt att fastställa en övergångsordning, så att vissa produkter som uppfyller de nationella regler som är i kraft vid tidpunkten för detta direktivs ikraftträdande kan släppas ut på marknaden och/eller tas i bruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 94/25/EG ändras härmed på följande sätt:

1) Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Räckvidd och definitioner

1. Följande omfattas av detta direktiv:

a) När det gäller utformning och konstruktion

i) fritidsbåtar och delvis färdigställda båtar,

ii) vattenskotrar,

iii) den utrustning som anges i bilaga II, när den släpps ut på gemenskapsmarknaden separat och när den är avsedd att installeras.

b) När det gäller avgasutsläpp

i) de framdrivningsmotorer som är installerade eller särskilt avsedda att installeras i fritidsbåtar eller på vattenskotrar,

ii) de framdrivningsmotorer som är installerade på eller i dessa farkoster när de genomgår 'omfattande motorförändringar'.

c) När det gäller buller

i) fritidsbåtar som drivs av motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem eller inombordsmotorer,

ii) fritidsbåtar som drivs av motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem eller inombordsmotorer och som genomgår omfattande ombyggnad och därefter släpps ut på gemenskapsmarknaden inom fem år efter ombyggnaden,

iii) vattenskotrar,

iv) utombordsmotorer och motorer med inu-drev med inbyggt avgassystem, avsedda att installeras i fritidsbåtar.

d) För de produkter som avses i led a ii, b och c skall bestämmelserna i detta direktiv endast tillämpas från och med den tidpunkt då de för första gången släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk efter det datum då detta direktiv träder i kraft.

2. Följande omfattas inte av detta direktiv:

a) När det gäller punkt 1 a

i) båtar avsedda endast för tävlingsbruk, inbegripet roddtävlingsbåtar och övningsroddbåtar som betecknas så av tillverkaren,

ii) kanoter och kajaker, gondoler och vattencyklar,

iii) vindsurfingbrädor,

iv) surfingbrädor, inklusive motordrivna surfingbrädor,

v) veteranbåtar i original och individuellt byggda kopior av veteranbåtar konstruerade före 1950, byggda huvudsakligen av ursprungligt material och betecknade som sådana av tillverkaren,

vi) experimentbåtar, såvida de inte därefter släpps ut på gemenskapsmarknaden,

vii) båtar byggda för eget bruk, förutsatt att de därefter under en femårsperiod inte släpps ut på gemenskapsmarknaden,

viii) båtar som är särskilt avsedda för att ha besättning och befordra passagerare kommersiellt, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 a, särskilt sådana som avses i rådets direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart(12), oavsett antalet passagerare,

ix) undervattensbåtar,

x) svävare,

xi) bärplansbåtar,

xii) ångbåtar med yttre förbränning som drivs med kol, koks, ved, olja eller gas.

b) När det gäller punkt 1 b

i) framdrivningsmotorer som är installerade i, eller särskilt avsedda att installeras i

- båtar avsedda endast för tävlingsbruk som betecknas så av tillverkaren,

- experimentbåtar, såvida de inte därefter släpps ut på gemenskapsmarknaden,

- båtar som är särskilt avsedda för att ha besättning och befordra passagerare kommersiellt, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 a, särskilt sådana som avses i direktiv 82/714/EEG, oavsett antalet passagerare,

- undervattensbåtar,

- svävare,

- bärplansbåtar,

ii) originalexemplar och individuellt byggda kopior av gamla framdrivningsmotorer, som är baserade på en konstruktion från före 1950, som inte tillverkas i serier och som är installerade i sådana båtar som avses i punkt 2 a v och vii,

iii) framdrivningsmotorer byggda för eget bruk, förutsatt att de därefter under en femårsperiod inte släpps ut på gemenskapsmarknaden.

c) När det gäller punkt 1 c

- alla båtar som avses i punkt 2 b,

- båtar byggda för eget bruk, förutsatt att de därefter under en femårsperiod inte släpps ut på gemenskapsmarknaden.

3. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) fritidsbåt: varje båt avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ och framdrivningssätt, med en skrovlängd på 2,5 m-24 m, mätt enligt den harmoniserade standarden; den omständigheten att samma båt kan användas för charterverksamhet eller för fritidsbåtutbildning hindrar inte att den omfattas av detta direktiv när den släpps ut på gemenskapsmarknaden för fritidsändamål.

b) vattenskoter: farkost vars längd understiger 4 m med en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och som utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.

c) framdrivningsmotor: alla förbränningsmotorer avsedda för framdrivning som arbetar enligt ottoprincipen eller med kompressionständning, inbegripet tvåtakts eller fyrtakts inombordsmotorer, motorer med inu-drev, med eller utan inbyggt avgassystem och utombordsmotorer.

d) omfattande motorförändringar: ändringar i en motor som

- kan leda till att avgaserna från motorn överstiger de gränsvärden som fastställs i bilaga I.B, med undantag för rutinmässigt byte av motordelar som inte ändrar sammansättningen på motorns avgaser, eller

- ökar motorns nominella effekt med mer än 15 %.

e) omfattande ombyggnad: sådan ombyggnad av en båt som

- ändrar båtens framdrivningssätt,

- innebär en omfattande motorförändring,

- ändrar båten i sådan utsträckning att den bedöms vara en ny båt.

f) framdrivningssätt: den mekaniska metod genom vilken en båt drivs, i synnerhet mekaniska drivsystem baserade på propellrar eller vattenjet.

g) motorfamilj: tillverkarens gruppering av motorer som genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller avgasutsläpp och som uppfyller de krav som uppställs för avgasutsläpp i detta direktiv.

h) tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som konstruerar och tillverkar en produkt som omfattas av detta direktiv eller som låter konstruera och/eller tillverka en sådan produkt för att själv släppa ut den på marknaden.

i) representant: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och som erhållit skriftlig fullmakt från tillverkaren att handla på dennes vägnar beträffande frågor som rör dennes förpliktelser enligt detta direktiv.".

2) Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Fri rörlighet för de produkter som anges i artikel 1.1

1. Medlemsstaterna får inte inom sitt territorium förbjuda, begränsa eller förhindra att de produkter som avses i artikel 1.1 släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk om de har den CE-märkning som avses i bilaga IV, vilken visar deras överensstämmelse med samtliga bestämmelser i detta direktiv, inbegripet de förfaranden om överensstämmelse som fastställs i kapitel II.

2. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller förhindra att delvis färdigställda båtar släpps ut på marknaden när tillverkaren eller hans representant inom gemenskapen eller den person som ansvarar för utsläppandet på marknaden, i enlighet med bilaga III.A, försäkrar att de är avsedda att färdigställas av andra.

3. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller förhindra att sådan utrustning som avses i bilaga II släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk, om den är försedd med den CE-märkning som avses i bilaga IV, vilken visar att den stämmer överens med de relevanta väsentliga kraven och om denna utrustning åtföljs av en skriftlig försäkran om överensstämmelse i enlighet med bilaga XV, och är avsedd att ingå som en del i en fritidsbåt i enlighet med den försäkran som avses i bilaga III.B från tillverkaren, dennes representant inom gemenskapen, eller, vid import från tredje land, från den person som släpper ut denna utrustning på gemenskapsmarknaden.

4. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller förhindra att

- inombordsmotorer eller motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem,

- motorer som är typgodkända enligt direktiv 97/68/EG(13) och som överensstämmer med steg II i enlighet med punkt 4.2.3 i bilaga I till det direktivet, eller

- motorer som är typgodkända enligt direktiv 88/77/EEG(14),

släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk om tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen i enlighet med bilaga XV.3 försäkrar att motorn, om den installeras i en fritidsbåt eller på en vattenskoter enligt tillverkarens bifogade anvisningar, uppfyller de krav som uppställs för avgasutsläpp i detta direktiv.

5. Vid handelsmässor, utställningar, demonstrationer etc. får medlemsstaterna inte ställa upp hinder för förevisandet av sådana produkter som avses i artikel 1.1 och som inte uppfyller kraven i detta direktiv, förutsatt att en synlig skylt klart anger att sådana produkter inte får saluföras eller tas i bruk förrän de uppfyller kraven.

6. Om de produkter som avses i artikel 1.1 omfattas av andra direktiv som rör andra aspekter och där CE-märkning föreskrivs, skall det av märkningen framgå att sådana produkter också förutsätts motsvara bestämmelserna i de andra direktiven. Av CE-märkningen skall överensstämmelse med de tillämpliga direktiven eller relevanta delar av dem framgå. I ett sådant fall skall uppgifter om vilka delar av dessa direktiv som tillämpats av tillverkaren, såsom de har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, lämnas i de dokument, den försäkran om överensstämmelse eller de anvisningar som föreskrivs i direktiven och som medföljer sådana produkter.".

3) Följande artikel skall införas:

"Artikel 6a

Kommittéförfarande

1. Om det på grund av den tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga rön blir nödvändigt att göra ändringar av kraven i bilaga I.B.2 och bilaga I.C.1, med undantag av direkta eller indirekta ändringar av gränsvärdena för avgasutsläpp eller buller och av froudetalet och värdet för förhållandet mellan motoreffekt och deplacement, skall ändringarna antas av kommissionen biträdd av den ständiga kommitté som inrättas i enlighet med artikel 6.3, i dess roll som föreskrivande kommitté enligt det förfarande som avses i punkt 2 i den här artikeln. De frågor som behandlas skall inbegripa referensbränslen och standarder som skall tillämpas för provning av buller och avgasutsläpp.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.".

4) I artikel 7.1 skall första stycket ersättas med följande:

"1. Om en medlemsstat konstaterar att produkter som omfattas av artikel 1 och som är försedda med den CE-märkning som avses i bilaga IV, när de är korrekt konstruerade, tillverkade, i förekommande fall installerade, underhållna och används på avsett sätt, kan äventyra säkerheten och hälsan för personer, egendom eller miljön skall medlemsstaten vidta alla lämpliga provisoriska åtgärder för att återkalla dem från marknaden eller förbjuda eller begränsa att de släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk.".

5) Artikel 7.3 skall ersättas med följande:

"3. Om en produkt som avses i artikel 1 är försedd med CE-märkning trots att den inte uppfyller kraven, skall den medlemsstat som är behörig vidta lämpliga åtgärder mot den som har utfört märkningen; denna medlemsstat skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.".

6) Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Innan de produkter som avses i artikel 1.1 släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk skall tillverkaren eller hans representant inom gemenskapen tillämpa de förfaranden som avses i punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln.

När det gäller bedömning som görs efter tillverkningen av fritidsbåtar, i de fall då varken tillverkaren eller hans representant inom gemenskapen uppfyller sitt ansvar för produktens överensstämmelse med detta direktiv, kan ansvaret övertas av varje fysisk eller juridisk person i gemenskapen som släpper ut produkten på marknaden och/eller tar den i bruk på eget ansvar. I ett sådant fall måste den person som släpper ut produkten på marknaden eller tar den i bruk till ett anmält organ inge en ansökan om rapport efter tillverkning. Den person som släpper ut produkten på marknaden och/eller tar den i bruk måste till det anmälda organet lämna in alla tillgängliga dokument och all tillgänglig teknisk dokumentation som rör det tillfälle då produkten för första gången släpptes ut på marknaden i ursprungslandet. Det anmälda organet skall undersöka den enskilda produkten och göra beräkningar och andra bedömningar för att garantera överensstämmelse med relevanta krav enligt direktivet. I ett sådant fall skall den tillverkarskylt som beskrivs i bilaga I 2.2 innehålla orden '(Intyg efter tillverkning)'. Det anmälda organet skall upprätta en rapport om överensstämmelse utifrån den bedömning som gjorts samt informera den person som släpper ut produkten på marknaden och/eller tar den i bruk om dennes skyldigheter. Den personen skall upprätta en försäkran om överensstämmelse (se bilaga XV) och anbringa, eller låta anbringa, CE-märkningen på produkten tillsammans med identifikationsnumret för det relevanta anmälda organet.

2. När det gäller konstruktion och tillverkning av produkter som avses i artikel 1.1 a skall båttillverkaren eller hans representant inom gemenskapen tillämpa följande förfaranden för båtkategorierna A, B, C och D enligt avsnitt 1 i bilaga I.A:

a) Kategorierna A och B:

i) Båtar med en skrovlängd på 2,5-12 m: Den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, eller den EG-typkontroll (modul B) som avses i bilaga VII kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H.

ii) Båtar med en skrovlängd på 12-24 m: Den EG-typkontroll (modul B) som avses i bilaga VII, kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H.

b) Kategori C:

i) Båtar med en skrovlängd på 2,5-12 m:

- När de harmoniserade standarder som omfattas av avsnitt 3.2 och 3.3 i bilaga I.A uppfylls: den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V, den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, eller den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII, kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H.

- När de harmoniserade standarder som omfattas av avsnitt 3.2 och 3.3 i bilaga I.A inte uppfylls: den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI eller den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII, kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H.

ii) Båtar med en skrovlängd på 12-24 m: Den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII, följd av den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H.

c) Kategori D:

Båtar med en skrovlängd på 2,5-24 m: Den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V, den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI eller den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII, kompletterad med den typöverensstämmelse (modul C)som beskrivs i bilaga VIII, eller någon av följande moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H.

d) Vattenskotrar:

Den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V, den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, eller den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII, följd av den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H.

e) Den utrustning som avses i bilaga II: någon av följande moduler: B + C, eller B + D, eller B + F, eller G eller H.

3. Avseende avgasutsläpp:

För produkter som avses i artikel 1.1 b skall motortillverkaren eller hans representant inom gemenskapen tillämpa den EG-typkontroll (modul B) som beskrivs i bilaga VII, följd av den typöverensstämmelse (modul C) som avses i bilaga VIII, eller någon av följande moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H.

4. Avseende buller:

a) För produkter som avses i artikel 1.1 c i och ii skall båttillverkaren eller hans representant inom gemenskapen tillämpa följande:

i) Om provningar genomförs med hjälp av den harmoniserade standarden(15) för bullermätning: antingen den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, verifikation av enstaka objekt (modul G) som avses i bilaga XI eller fullständig kvalitetssäkring (modul H) som avses i bilaga XII.

ii) Om froudetalet och metoden för att mäta förhållandet mellan motoreffekt och deplacement används vid bedömningen: antingen den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V eller den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI, verifikation av enstaka objekt (modul G) som avses i bilaga XI eller fullständig kvalitetssäkring (modul H) som avses i bilaga XII.

iii) Om certifierade båtdata, framtagna i enlighet med led i, används vid bedömningen: antingen den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga V, den interna tillverkningskontroll med ytterligare krav (modul Aa) som avses i bilaga VI, verifikation av enstaka objekt (modul G) som avses i bilaga XI eller fullständig kvalitetssäkring (modul H) som avses i bilaga XII.

b) För produkter som avses i artikel 1.1 c iii och iv skall tillverkaren av vattenskotern/motorn eller hans representant inom gemenskapen tillämpa den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga VI eller modul G eller H.".

7) Artikel 10.1, 10.2 och 10.3 skall ersättas med följande:

"1. Följande produkter skall bära en CE-märkning om överensstämmelse när de släpps ut på marknaden:

a) Fritidsbåtar, vattenskotrar och den utrustning som anges i bilaga II och som anses uppfylla de motsvarande väsentliga krav som anges i bilaga I.

b) Utombordsmotorer som anses uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga I.B och I.C.

c) Motorer med inu-drev och inbyggt avgassystem som anses uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga I.B och I.C.

2. CE-märkningen om överensstämmelse, som återges i bilaga IV, måste framträda på ett väl synligt, läsligt och outplånligt sätt på båten och vattenskotern i enlighet med punkt 2.2 i bilaga I.A, på den utrustning som avses i bilaga II och/eller på dess förpackning samt på utombordsmotorer och motorer med inu-drev med inbyggt avgassystem i enlighet med punkt 1.1 i bilaga I.B.

CE-märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret för det organ som ansvarar för genomförandet av de förfaranden som avses i bilagorna IX, X, XI, XII och XVI.

3. Det skall vara förbjudet att på produkter som omfattas av detta direktiv anbringa sådana märkningar eller inskriptioner som lätt kan vilseleda tredje man med avseende på betydelsen eller utformningen av CE-märkningen. Varje annan märkning får anbringas på produkter som omfattas av detta direktiv och/eller på förpackningen, förutsatt att CE-märkningens synlighet och läslighet inte därigenom minskas.".

8) Bilaga I skall ändras på följande sätt:

1. Rubriken skall ersättas med följande:

"BILAGA I

VÄSENTLIGA KRAV

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

I denna bilaga avses med uttrycket "båt" fritidsbåtar och vattenskotrar.

A. Väsentliga säkerhetskrav för utformningen och konstruktionen av båtar"

2. Tabellen under "1 BÅTKATEGORIER" skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

3. Definitionen av båtkategori A skall ersättas med följande:

"A. 'Ocean': Konstruerade för längre färder då vindstyrkan kan överstiga 8 (Beaufort-skalan) och det kan förekomma signifikanta våghöjder på 4 m eller mer, med undantag för onormala förhållanden, och båtar som huvudsakligen kan klara sig själva.".

4. Definitionen av båtkategori D skall ersättas med följande:

"D. Skyddade vatter: Konstruerade för färder på skyddade kustvatten, i mindre bukter, på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,3 meter, med enstaka vågor på högst 0,5 meter, till exempel från passerande fartyg.".

5. Sista stycket i avsnitt 1 "Båtkategorier" skall ersättas med följande:

(Gäller inte den svenska versionen.)

6. Texten i avsnitt 2 "Allmänna krav" skall ersättas med följande:

"Produkter som omfattas av artikel 1.1 a skall uppfylla de väsentliga kraven i den utsträckning dessa är tillämpliga.".

7. I avsnitt 2.1 skall

a) rubriken ha följande lydelse: "Fartygsmärkning",

b) den inledande meningen ha följande lydelse:

"Varje fartyg skall märkas med ett identifieringsnummer som inbegriper följande uppgifter:".

8. I avsnitt 2.2 "Tillverkarskylt" skall fjärde strecksatsen ha följande lydelse:

"- tillverkarens rekommenderade maximala last härledd från avsnitt 3.6 exklusive vikten på innehållet i de fasta tankarna när dessa är fulla".

9. I avsnitt 3.6 "Tillverkarens rekommenderade maximala last" skall följande ord utgå:

"..., enligt märkning på tillverkarskylten, ..."

10. Följande skall läggas till i avsnitt 5 "Monteringsföreskrifter":

"5.1.5 Vattenskotrars funktion utan förare

Vattenskotrar skall utformas antingen med automatisk motoravstängning eller med en anordning som automatiskt minskar hastigheten och får farkosten att röra sig framåt i cirklar om föraren avsiktligt lämnar den eller faller överbord.".

11. Avsnitt 5.2.2 skall ersättas med följande:

"5.2.2 Bränsletankar

Bränsletankar, rör och slangar skall vara fästa och åtskilda eller skyddade från varje betydelsefull värmekälla. Det material som tankarna är tillverkade av och den metod enligt vilken de tillverkats skall vara i överensstämmelse med deras kapacitet och bränsletyp. Alla tankutrymmen skall ventileras.

Bensinbränsle skall förvaras i tankar som inte utgör en del av skrovet och som

a) är isolerade från motorutrymmet och varje annan gnistkälla,

b) är skilda från boendeutrymmen.

Dieselbränsle får förvaras i tankar som är sammanbyggda med skrovet.".

12. Avsnitt 5.6.2 skall ersättas med följande:

"5.6.2 Brandskyddsutrustning

Båtar skall vara utrustade med en lämplig brandskyddsutrustning anpassad till brandrisken, eller också skall det anges var lämplig brandskyddsutrustning anpassad till brandrisken finns och vilken dess kapacitet är. Båten får inte tas i bruk förrän lämplig brandskyddsutrustning finns ombord. Bensinmotorrum skall skyddas genom en brandskyddsanordning som gör att motorrummet inte behöver öppnas i händelse av brand. Bärbara eldsläckare, om sådana monteras, skall finnas lätt åtkomliga, och en skall vara placerad så att den lätt kan nås från båtens huvudstyrplats.".

13. Avsnitt 5.8 skall ersättas med följande:

"5.8 Förebyggande av utsläpp och installationer som underlättar transporten av avfall in till land

Båtar skall vara konstruerade så att oavsiktliga utsläpp av förorenande ämnen (olja, bränsle osv.) förhindras.

Båtar som är utrustade med toalett skall ha antingen

a) spillvattentank, eller

b) anordningar som gör att en spillvattentank kan installeras.

Båtar med fast installerad spillvattentank skall utrustas med en standardiserad utsläppsanslutning som gör det möjligt att koppla ihop mottagningsanordningarnas rör med båtens utsläppsrör.

Därutöver skall varje öppning i skrovet avsedd för toalettavfall vara försedd med en ventil som kan säkras i stängt läge.".

14. Följande delar skall läggas till:

"B. Väsentliga krav för framdrivningsmotorers avgasutsläpp

Framdrivningsmotorer skall uppfylla nedanstående väsentliga krav vad gäller avgasutsläpp.

1. Motoridentitet

1.1 Varje motor skall vara tydligt märkt med följande information:

- Motortillverkarens varumärke eller handelsnamn.

- Motortypen, motorfamiljen (i tillämpliga fall).

- Ett unikt motoridentifikationsnummer.

- CE-märkning där sådan krävs enligt artikel 10.

1.2 Märkningen skall vara beständig under motorns normala livslängd och skall vara lättläst och outplånlig. Om etiketter eller skyltar används skall de fästas på ett sådant sätt att de inte lossnar under motorns normala livslängd och inte kan avlägsnas utan att förstöras eller göras oläsliga.

1.3 Märkningen skall anbringas på en del av motorn som är nödvändig för dess normala drift och som normalt inte behöver bytas ut under motorns livslängd.

1.4 Märkningen skall placeras så att den är väl synlig för en vanlig människa när motorn har monterats med alla de delar som är nödvändiga för motorns drift.

2. Krav för avgasutsläpp

Framdrivningsmotorer skall vara så utformade, tillverkade och monterade att motorns avgaser vid korrekt installation och normal användning inte överstiger gränsvärdena i nedanstående tabell:

Tabell 1

>Plats för tabell>

I tabellen är A, B och n konstanter, PN motorns nominella effekt i kW och avgasutsläppen mäts i enlighet med den harmoniserade standarden.(16)

För motorer över 130 kW får antingen E3 (IMO) eller E5 (marina motorer för fritidsbruk) driftcykler användas.

De referensbränslen som skall användas för utsläppsprovning av bensin- eller dieselmotorer skall vara de som anges i direktiv 98/69/EG (bilaga IX, tabell 1 och 2) och de som skall användas för utsläppsprovning av motorer som drivs med LPG (liquefied petroleum gas) skall vara de som anges i direktiv 98/77/EG.

3. Hållbarhet

Motortillverkaren skall tillhandahålla monteringsanvisningar och instruktioner för underhåll som, förutsatt att de följs, får till följd att motorn vid normal användning kommer att uppfylla ovanstående avgaskrav under motorns hela normala livslängd och under normala användningsvillkor.

Denna information skall motortillverkaren ha tagit fram genom långtidsprovning baserad på normala arbetscykler och genom beräkning av materialförslitningen så att nödvändiga instruktioner för underhåll kan utarbetas av tillverkaren och medfölja alla nya motorer när de första gången släpps ut på marknaden.

Med motorns normala livslängd avses följande:

a) Inombordsmotorer eller inombordsmotorer med inu-drev med eller utan inbyggt avgassystem: 480 timmar eller tio år, beroende på vilket som inträffar först.

b) Motorer för vattenskotrar: 350 timmar eller fem år, beroende på vilket som inträffar först.

c) Utombordsmotorer: 350 timmar eller tio år, beroende på vilket som inträffar först.

4. Ägarens instruktionsbok

Varje motor skall vara utrustad med en instruktionsbok på det eller de gemenskapsspråk som fastställs av den medlemsstat där motorn skall saluföras. Denna instruktionsbok skall

a) innehålla de monteringsanvisningar och instruktioner för underhåll som behövs för att garantera motorns funktion så att kraven i punkt 3 (hållbarhet) kan uppfyllas,

b) ange motoreffekten mätt i enlighet med den harmoniserade standarden.

C. Väsentliga bullerkrav

Fritidsbåtar med inombordsmotorer eller motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem, vattenskotrar samt utombordsmotorer och motorer med inu-drev med inbyggt avgassystem skall uppfylla nedanstående väsentliga bullerkrav.

1. Bullernivåer

1.1 Fritidsbåtar med inombordsmotorer eller motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem, vattenskotrar samt utombordsmotorer och motorer med inu-drev med inbyggt avgassystem skall vara så utformade, tillverkade och monterade att bullret från dem, mätt i enlighet med provningar enligt den harmoniserade standarden(17) inte överstiger gränsvärdena i nedanstående tabell:

Tabell 2

>Plats för tabell>

I tabellen är PN = motorns nominella effekt i kW vid nominellt varvtal och LpASmax = maximal ljudtrycksnivå i dB.

För två- och flermotoriga enheter bestående av alla motortyper tillåts en avvikelse på 3 dB.

1.2 Som alternativ till bullernivåprovningar skall fritidsbåtar med inombordsmotorer eller motorer med inu-drev, utan inbyggt avgassystem, anses uppfylla bullerkraven om de har ett froudetal på <= 1,1 och ett värde för förhållande mellan motoreffekt och deplacement på <= 40 och om motorn och avgassystemet har monterats enligt tillverkarens specifikationer.

1.3 Froudetalet skall beräknas genom att man dividerar båtens maximala hastighet V (m/s.) med kvadratroten av vattenlinjens längd lwl (m.) multiplicerad med en fast gravitationskonstant (g = 9,8 m/s2).

>Hänvisning till >

'Förhållandet mellan motoreffekt och deplacement' skall beräknas genom att motoreffekten P (kW) divideras med båtens deplacement.

>Hänvisning till >.

1.4 Som ett ytterligare alternativ till bullernivåprovningar skall fritidsbåtar med inombordsmotorer eller motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem anses uppfylla bullerkraven om deras grundläggande konstruktionsparametrar, med beaktande av de toleranser som anges i den harmoniserade standarden, är desamma eller jämförbara med parametrarna hos en certifierad referensbåt.

1.5 Certifierad referensbåt: en viss kombination av skrov/inombordsmotor eller motor med inu-drev utan inbyggt avgassystem som, vid mätning i enlighet med avsnitt 1.1, har befunnits uppfylla bullernivåkraven och för vilken alla grundläggande konstruktionsparametrar och ljudnivåmätningar sedan tagits med i den offentliggjorda förteckningen över certifierade referensbåtar.

2. Ägarens instruktionsbok

För fritidsbåtar med inombordsmotorer eller motorer med inu-drev med eller utan inbyggt avgassystem samt vattenskotrar skall den instruktionsbok som krävs enligt avsnitt 2.5 i bilaga I.A innehålla sådan information som är nödvändig för att hålla båten och avgassystemet i sådant skick att överensstämmelse med de specificerade bullergränsvärdena vid normal användning säkerställs i möjligaste mån.

För utombordsmotorer skall den instruktionsbok som krävs enligt bilaga I.B.4 innehålla den information som är nödvändig för att hålla utombordsmotorn i sådant skick att överensstämmelse med de specificerade bullergränsvärdena vid normal användning säkerställs i möjligaste mån.".

9) I bilaga II skall avsnitt 4 lyda som följer:

"4. Bränsletankar som är avsedda för fast installation och bränsleslangar.".

10) Bilaga VI skall ersättas med följande:

"BILAGA VI

INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL MED PROVNINGAR (MODUL AA, ALTERNATIV 1)

Denna modul består av modul A, i enlighet med bilaga V, samt följande ytterligare krav:

A. Utformning och tillverkning

På en eller flera båtar som representerar tillverkarens produktion skall en eller flera av följande provningar, motsvarande beräkning eller kontroll utföras av tillverkaren eller för dennes räkning:

a) Provning av stabiliteten i enlighet med avsnitt 3.2 i de väsentliga kraven (bilaga I.A).

b) Provning av flytkraftsegenskaperna i enlighet med avsnitt 3.3 i de väsentliga kraven (bilaga I.A).

Bestämmelser som gäller båda alternativen:

Dessa provningar, beräkningar eller kontroller skall utföras under ledning av ett anmält organ som väljs av tillverkaren.

B. Buller

För fritidsbåtar med inombordsmotorer eller motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem och för vattenskotrar gäller följande:

På en eller flera båtar som är representativa för båttillverkarens produktion skall de ljudnivåprovningar som definieras i bilaga I.C utföras av båttillverkaren eller för dennes räkning, under ledning av ett anmält organ som väljs av tillverkaren.

För utombordsmotorer och motorer med inu-drev med inbyggt avgassystem gäller följande:

På en eller flera motorer ur varje motorfamilj som är representativa för motortillverkarens produktion skall de ljudnivåprovningar som definieras i bilaga I.C utföras av motortillverkaren eller för dennes räkning, under ledning av ett anmält organ som väljs av tillverkaren.

Om mer än en motor ur en motorfamilj provas, skall den statistiska metod som beskrivs i bilaga XVII användas för att garantera överensstämmelsen hos urvalet.".

11) I bilaga VIII skall följande punkt läggas till:

"4. När det gäller bedömningen av överensstämmelse med de krav för avgasutsläpp som uppställs i detta direktiv och om en tillverkare inte arbetar enligt ett sådant relevant kvalitetssystem som beskrivs i bilaga XII får ett anmält organ som väljs av tillverkaren utföra eller låta utföra slumpvisa produktkontroller. Om kvalitetsnivån inte förefaller tillfredsställande eller om det anses nödvändigt att kontrollera riktigheten av de uppgifter som lämnats av tillverkaren, skall följande förfarande tillämpas:

En motor tas ur serien och får genomgå det prov som beskrivs i bilaga I.B. Testmotorer skall vara helt eller delvis inkörda motorer enligt tillverkarens specifikationer. Om de specifika avgasutsläppen från den motor som tas ur produktionen överstiger gränsvärdena i bilaga I.B, får tillverkaren begära att mätningarna utförs på ett urval motorer som tas ur tillverkningsserien och inbegriper den motor som ursprungligen togs ut. För att garantera att ovanstående urval av motorer överensstämmer med direktivets krav skall den statistiska metod som beskrivs i bilaga XVII användas.".

12) I bilaga X avsnitt 5.3 skall följande stycke läggas till:

"Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven för avgasutsläpp skall det förfarande som definieras i bilaga XVII tillämpas.".

13) Bilaga XIII skall ersättas med följande:

"BILAGA XIII

TEKNISK DOKUMENTATION FRÅN TILLVERKAREN

Den tekniska dokumentation som avses i bilagorna V, VII, VIII, IX, XI och XVI måste innehålla information om alla uppgifter, liksom de tillvägagångsätt, som tillverkaren har använt sig av för att säkerställa att utrustningen eller båten uppfyller de väsentliga krav som gäller för den.

Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att förstå produktens konstruktion, tillverkning och funktion och möjliggöra bedömning av överensstämmelsen med kraven i detta direktiv.

Dokumentationen skall så långt det är relevant för bedömningen omfatta följande:

a) En allmän beskrivning av typen.

b) Konstruktions- och tillverkningsritningar samt skisser av utrustning, delmontage, kretsar, osv.

c) Beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för att förstå ritningarna, skisserna och produktens funktion.

d) En förteckning över de standarder som avses i artikel 5 och som tillämpas helt eller delvis samt en beskrivning av de lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven när de standarder som avses i artikel 5 inte har tillämpats.

e) Resultatet av konstruktionsberäkningar, utförda undersökningar osv.

f) Provningsrapporter eller beräkningar av stabiliteten i enlighet med avsnitt 3.2 i de väsentliga kraven och av flytkraften enligt avsnitt 3.3 i de väsentliga kraven (bilaga I.A).

g) Provningsrapporter om avgasutsläpp som visar överensstämmelse med avsnitt 2 i de väsentliga kraven (bilaga I.B).

h) Provningsrapporter om ljudnivåer eller referensbåtdata som visar överensstämmelse med avsnitt 1 i de väsentliga kraven (bilaga I.C).".

14) I bilaga XIV skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. Det organ, dess chef och den personal som ansvarar för utförandet av verifikationer får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör eller montör av de produkter som avses i artikel 1 och som de inspekterar och inte heller representant för någon av dessa. De får inte delta direkt eller som representant i utformningen, konstruktionen, saluförandet eller underhållet av nämnda produkter. Detta utesluter inte möjligheten av ett utbyte av teknisk information mellan tillverkaren och organet.

1a. Ett anmält organ måste vara oberoende och får inte kontrolleras av tillverkarna eller leverantörerna.".

15) Bilaga XV skall ersättas med följande:

"BILAGA XV

SKRIFTLIG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Den skriftliga försäkran om överensstämmelse med bestämmelserna i direktivet skall alltid åtfölja

a) fritidsbåten och vattenskotern och ingå i ägarens instruktionsbok (avsnitt 2.5 i bilaga I.A),

b) den utrustning som avses i bilaga II,

c) framdrivningsmotorer och ingå i ägarens instruktionsbok (bilaga I.B.4).

2. Den skriftliga försäkran om överensstämmelse skall omfatta följande(1):

a) Namn och adress på tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen(2).

b) En beskrivning av den produkt som definieras i punkt 1(3).

c) Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras.

d) I förekommande fall hänvisningar till andra gemenskapsdirektiv som tillämpas.

e) I förekommande fall en hänvisning till det EG-typintyg som har utfärdats av ett anmält organ.

f) I förekommande fall det anmälda organets namn och adress.

g) Identiteten på den person som är bemyndigad att underteckna för tillverkarens räkning eller för dennes representant inom gemenskapen.

3. För

- inombordsmotorer och motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem,

- motorer som är typgodkända enligt direktiv 97/68/EG och som överensstämmer med steg II i enlighet med punkt 4.2.3 i bilaga I till det direktivet, och

- motorer som är typgodkända enligt direktiv 88/77/EEG,

skall försäkran om överensstämmelse, utöver den information som framgår av punkt 2, även innehålla en försäkran från tillverkaren om att motorn, om den installeras i en fritidsbåt enligt tillverkarens anvisningar, kommer att uppfylla de krav som enligt detta direktiv uppställs för avgasutsläpp och att motorn inte får tas i bruk förrän den fritidsbåt där den skall installeras har försäkrats överensstämma, om så krävs, med tillämpliga krav i direktivet.

(1) Upprättas på det/de språk som avses i avsnitt 2.5 i bilaga I.A.

(2) Företagsnamn och fullständig adress. Representanten måste också ange tillverkarens företagsnamn och adress.

(3) I förekommande fall beskrivning av produkten, märke, typ och serienummer.".

16) Följande bilagor skall läggas till:

"BILAGA XVI

KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTER (MODUL E)

1. I denna modul beskrivs det förfarande varigenom tillverkare som uppfyller skyldigheterna i punkt 2 säkerställer och försäkrar att de berörda produkterna överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typintyget och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren eller hans representant inom gemenskapen skall anbringa CE-märkningen på varje produkt och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. CE-märkningen skall åtföljas av identifikationssymbolen för det anmälda organ som ansvarar för den övervakning som anges i punkt 4.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för slutkontroll och slutprovning av färdiga produkter enligt punkt 3 och skall vara föremål för den övervakning som anges i punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall, hos ett anmält organ som han själv väljer, inge en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem för de berörda produkterna.

Ansökan skall omfatta

- alla relevanta uppgifter om den planerade produktkategorin,

- kvalitetssystemets dokumentation,

- i förekommande fall den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

3.2 Inom ramen för kvalitetssystemet skall antingen varje produkt undersökas och lämpliga provningar utföras enligt de tillämpliga standarder som avses i artikel 5 eller skall motsvarande provningar utföras för att säkerställa att produkten överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet. Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till skall dokumenteras systematiskt och överskådligt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Dokumentationen över kvalitetssystemet skall garantera en övergripande förståelse för kvalitetsprogram, planer, manualer och dokument.

Dokumentationen skall särskilt omfatta en korrekt beskrivning av

- kvalitetsmålen och strukturen på organisationen, ledningens ansvarsfördelning och befogenheter med avseende på produktkvalitet,

- de undersökningar och provningar som kommer att utföras efter tillverkningen,

- de medel som används för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar effektivt,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelse för den berörda personalens kvalifikationer m.m.

3.3 Det anmälda organet måste bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller de krav som avses i punkt 3.2.

Organet skall förutsätta överensstämmelse med dessa krav i fråga om kvalitetssystem som tillämpar den relevanta harmoniserade standarden.

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning av den berörda produkttekniken. Bedömningsförfarandet skall omfatta ett bedömningsbesök i tillverkarens anläggning.

Beslutet skall meddelas tillverkaren. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen och ett motiverat beslut om bedömningen.

3.4 Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att vidmakthålla det på ett lämpligt och effektivt sätt.

Tillverkaren eller hans representant skall hålla det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet underrättat om eventuella planerade ändringar av kvalitetssystemet.

Det anmälda organet skall utvärdera de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade kvalitetssystemet fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning krävs.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen och ett motiverat beslut om bedömningen.

4. Övervakning på det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att se till att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall för inspektionsändamål ge det anmälda organet tillträde till lokaler för kontroll, provning och lagring och ge det all nödvändig information, särskilt

- dokumentation över kvalitetssystemet,

- teknisk dokumentation,

- kvalitetsdokument, till exempel granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer m.m.

4.3 Det anmälda organet skall regelbundet utföra kontrollbesök för att se till att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet och skall lämna en kontrollrapport till tillverkaren.

4.4 Därutöver får det anmälda organet göra oanmälda kontrollbesök hos tillverkaren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar korrekt; det måste till tillverkaren lämna en rapport om kontrollbesöket samt, om en provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren måste, under minst tio år efter det att tillverkningen av produkten har upphört, hålla följande tillgängligt för de nationella myndigheterna:

- Den dokumentation som avses i punkt 3.1 andra stycket tredje strecksatsen.

- De ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

- De beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ relevant information om de godkännanden av kvalitetssystem som har utfärdats eller återkallats.

BILAGA XVII

BEDÖMNING AV PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE I SAMBAND MED BULLER OCH AVGASUTSLÄPP

1. För kontrollen av produktöverensstämmelse av en motorfamilj skall ett urval motorer tas ur tillverkningsserien. Tillverkaren skall bestämma antalet motorer (n) i urvalet efter överenskommelse med det anmälda organet.

2. Det aritmetiska medelvärdet X av de resultat som erhållits för urvalet skall beräknas för varje reglerad komponent i buller och avgasutsläpp. Tillverkningsserien skall anses överensstämma med kraven (godkännande) om följande villkor uppfylls:

X + k. S <= L

S är standardavvikelsen där:

>Hänvisning till >

X= resultatens aritmetiska medelvärde

x= de enskilda resultaten för urvalet

L= det aktuella gränsvärdet

n= antal motorer i urvalet

k= statistisk faktor beroende på n (se tabell)

>Plats för tabell>

Om n >= 20 sätts

>Hänvisning till >".

Artikel 2

Senast den 31 december 2006 skall kommissionen lägga fram en rapport om möjligheterna att ytterligare förbättra motorernas egenskaper från miljösynpunkt och bland annat överväga behovet av att se över båtkategorierna. Om så bedöms lämpligt skall kommissionen mot bakgrund av denna rapport senast den 31 december 2007 lägga fram lämpliga förslag för Europaparlamentet och rådet. Kommissionen skall mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts beakta

a) behovet av att ytterligare reducera utsläppen av luftföroreningar och buller för att uppfylla miljöskyddskrav,

b) de eventuella fördelarna med ett system för överensstämmelse för farkoster i bruk,

c) om kostnadseffektiva metoder finns tillgängliga för utsläppskontroll,

d) behovet av att reducera avdunstningar och bränslespill,

e) möjligheten att enas om internationella standarder för avgasutsläpp och buller,

f) möjligheten att förenkla systemet för bedömning av överensstämmelse.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall börja tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2005.

2. Medlemsstaterna skall tillåta att de produkter som uppfyller de bestämmelser som är i kraft inom deras territorium vid dagen för detta direktivs ikraftträdande släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk enligt följande:

a) Till och med 31 december 2005 för produkter som omfattas av artikel 1.1 a.

b) Till och med 31 december 2005 för kompressionständningsmotorer och fyrtakts ottomotorer.

c) Till och med 31 december 2006 för tvåtakts ottomotorer.

3. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas till följd av detta direktiv. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 16 juni 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Papandreou

Ordförande

(1) EGT C 62 E, 27.2.2001, s. 139, och EGT C 51 E, 26.2.2002, s. 339.

(2) EGT C 155, 29.5.2001, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 5 juli 2001 (EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 310), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 april 2002 (EGT C 170 E, 16.7.2002, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 26 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT). Europaparlamentets beslut av den 14 maj 2003 och rådets beslut av den 19 maj 2003.

(4) EGT L 164, 30.6.1994, s. 15.

(5) EGT C 331, 16.12.1992, s. 5.

(6) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).

(7) EGT C 136, 4.6.1985, s. 1.

(8) EGT L 220, 30.8.1993, s. 23.

(9) EGT L 59, 27.2.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2001/63/EG (EGT L 227, 23.8.2001, s. 41).

(10) EGT L 36, 9.2.1988, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG (EGT L 107, 18.4.2001, s. 10).

(11) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(12) EGT L 301, 28.10.1982, s. 1. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(13) Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EGT L 59, 27.2.1998, s. 1). Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2001/63/EG (EGT L 227, 23.8.2001, s. 41).

(14) Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon (EGT L 36, 9.2.1988, s. 33). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG (EGT L 107, 18.4.2001, s. 10).

(15) EN ISO 14509.

(16) EN ISO 8178-1:1996.

(17) EN ISO 14509.