Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2004/34/EG av den 23 mars 2004 om anpassning till teknisk utveckling av bilagorna I och II i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG om benämningar på textilier (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 089 , 26/03/2004 s. 0035 - 0035Kommissionens direktiv 2004/34/EG

av den 23 mars 2004

om anpassning till teknisk utveckling av bilagorna I och II i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG om benämningar på textilier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG av den 16 december 1996 om benämningar på textilier(1), särskilt artikel 16.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 96/74/EG regleras benämning och märkning av produkter med hänsyn till textilfiberinnehåll så att konsumenternas intressen skyddas. Textilier får bara släppas ut på marknaden i EU om de uppfyller kraven i direktivet.

(2) Mot bakgrund av ny kunskap tillhandahållen av en teknisk arbetsgrupp är det nödvändigt för att anpassa direktiv 96/74/EG till den tekniska utvecklingen att komplettera förteckningarna över fibrer i bilagorna I och II till det direktivet med polylaktidfiber.

(3) Direktiv 96/74/EG bör därför ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för direktiv om benämning och märkning av textilier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/74/EG ändras på följande sätt:

1. Följande rad 33a skall införas i bilaga I:

">Plats för tabell>"

2. Följande rad 33a skall införas i bilaga II:

">Plats för tabell>"

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 mars 2005. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 32, 3.2.1997, s. 38. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/37/EG (EGT L 169, 27.6.1997, s. 74).