Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

19.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 273/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/67/EG

av den 18 oktober 2005

om ändring av bilagorna I och II till rådets direktiv 86/298/EEG, bilagorna I och II till rådets direktiv 87/402/EEG och bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer i syfte att anpassa bilagorna

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (1), särskilt artikel 12 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (2), särskilt artikel 11 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av rådets direktiv 74/150/EEG (3), särskilt artikel 19.1 a–b i detta, och

av följande skäl:

(1)

I och med direktiv 2003/37/EG infördes installation av förankringar för bilbälten som ett nytt krav för typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer i enlighet med rådets direktiv 76/115/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (4). Då direktiv 76/115/EEG rör typgodkännande av olika kategorier av motorfordon som inte är avsedda för användning inom jordbruket, måste det anges vilka krav i det direktivet som skall vara tillämpliga på vissa jordbruks- eller skogsbrukstraktorer.

(2)

Kraven i tillägg 1 till bilaga I till direktiv 76/115/EEG för framåtriktade centrumsäten hos fordonskategori N3 är lämpliga för traktorer med en högsta konstruktionshastighet på 40 km/h eller mindre.

(3)

Den 29 mars 2005 godkände OECD-rådet beslut C(2005) 1 om fastställande av nya versioner av OECD:s koder för provning av jordbruks- och skogsbrukstraktorer.

(4)

Hänvisningarna till OECD:s koder i direktiven 2003/37/EG, 86/298/EEG och 87/402/EEG bör anpassas med hänsyn till OECD-rådets beslut C(2005) 1.

(5)

Direktiven 86/298/EEG, 87/402/EEG och 2003/37/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som anges i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2003/37/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till direktiv 2003/37/EG skall ändras i enlighet med bilaga I till det här direktivet.

Artikel 2

Bilagorna I och II till direktiv 86/298/EEG skall ändras i enlighet med bilaga II till det här direktivet.

Artikel 3

Bilagorna I och II till direktiv 87/402/EEG skall ändras i enlighet med bilaga III till det här direktivet.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2005. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 186, 8.7.1986, s. 26. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 220, 8.8.1987, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(3)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/13/EG (EUT L 55, 1.3.2005, s. 35).

(4)  EGT L 24, 30.1.1976, s. 6. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/38/EG (EGT L 187, 26.1.1996, s. 95).


BILAGA I

Bilagorna I, II och III till direktiv 2003/37/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I del 4 punkt 3.6.1 i bilaga I skall orden ”OECD:s kod 1 eller 2” ersättas med orden ”OECD:s kod 2”.

2.

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

I kapitel B del 1 rad 26.1 skall orden ”Förankring av bilbälten” ersättas med orden ”Förankring av bilbälten (1).

b)

I kapitel B skall del II.C ersättas med följande text:

”Del II.C

Överensstämmelse med standardiserade OECD-koder

De fullständiga provningsrapporter som utfärdas i överensstämmelse med de nedan förtecknade OECD-koderna kan användas som alternativ till de provningsprotokoll som utfärdas i överensstämmelse med motsvarande särdirektiv.

Nummer i tabellen i del I (särdirektiv)

Område

OECD-kod (2)

10.1.

77/536/EEG

Officiell provning av skyddsbågar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer (dynamisk provning)

Kod 3

26.1.

76/115/EEG

16.1.

79/622/EEG

Officiell provning av skyddsbågar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer (statisk provning)

Kod 4

26.1.

76/115/EEG

19.1.

86/298/EEG

Officiell provning av baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul

Kod 7

26.1.

76/115/EEG

21.1.

87/402/EEG

Officiell provning av skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul

Kod 6

26.1.

76/115/EEG

SD (3)

Officiell provning av skyddsbågar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med band

Kod 8

26.1.

76/115/EEG

3.

I del I.A punkt 3.6.1 i bilaga III skall orden ”OECD:s kod 1 eller 2” ersättas med orden ”OECD:s kod 2”.


(1)  Minsta antal förankringar som krävs för traktorer i kategorierna T1, T2, T3, C1, C2 och C3 är två, i enlighet med tillägg 1 till bilaga I till direktiv 76/115/EEG för framåtriktade centrumsäten hos fordonskategori N3. De provningsbelastningar som anges i punkterna 5.4.3 och 5.4.4 i bilaga I till det direktivet för fordon i kategori N3 skall tillämpas på dessa traktorkategorier.”

(2)  Provningsrapporterna skall överensstämma med OECD:s beslut C(2005) 1. För förankringar av bilbälten kan motsvarigheten till provningsrapporten endast godkännas om förankringarna har provats.

Provningsrapporter som överensstämmer med koderna enligt beslut C(2000) 59, i dess ändrade lydelse enligt beslut C(2003) 252, kan också godtas under en övergångsperiod om ett år från och med det att beslut C(2005) 1 offentliggörs på OECD:s webbplats, det vill säga till och med den 21 april 2006.

(3)  SD: kommer att bli föremål för ett särdirektiv.”


BILAGA II

Bilagorna I och II till direktiv 86/298/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall punkt 1 ersättas med följande text:

”1.

Definitionerna och kraven i punkt 1 i kod 7 i OECD:s beslut C(2005) 1 av den 29 mars 2005, med undantag för punkt 1.1, skall tillämpas.”

2.

Bilaga II skall ersättas med följande text:

”BILAGA II

Tekniska krav

Tekniska krav för EG-typgodkännande av baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul skall vara de som anges i punkt 3 i kod 7 i OECD:s beslut C(2005) 1 av den 29 mars 2005, med undantag av punkterna 3.1.4 (’Provningsprotokoll’), 3.4 (’Smärre ändringar’), 3.5 (’Märkning’) och 3.6 (’prestanda för förankring av bilbälten’).”


BILAGA III

Bilagorna I och II till direktiv 87/402/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall punkt 1 ersättas med följande text:

”Definitionerna och kraven i punkt 1 i kod 6 i OECD:s beslut C(2005) 1 av den 29 mars 2005, med undantag för punkt 1.1, skall tillämpas.”

2.

Bilaga II skall ersättas med följande text:

”BILAGA II

Tekniska krav

Tekniska krav för EG-typgodkännande av skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul skall vara de som anges i punkt 3 i kod 6 i OECD:s beslut C(2005) 1 av den 29 mars 2005, med undantag av punkterna 3.2.4 (’Provningsprotokoll’), 3.5 (’Smärre ändringar’), 3.6 (’Märkning’) och 3.7 (’Prestanda för förankring av bilbälten’).”