Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

10.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 5/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/3/EG

av den 9 januari 2006

om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG om benämningar på textilier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG av den 16 december 1996 om benämningen på textilier (1), särskilt artikel 16.1, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 96/74/EG fastställs regler för märkningen av produkter i fråga om deras textilfiberhalt, vilket skall garantera att konsumenternas intressen skyddas. Textilprodukter får saluföras inom gemenskapen endast om de uppfyller bestämmelserna i det direktivet.

(2)

Med tanke på de resultat som en teknisk arbetsgrupp nyligen har kommit fram till är det nödvändigt att införa fibern elastomultiester i förteckningen över fibrer i bilagorna I och II till direktiv 96/74/EG för att därigenom anpassa det till den tekniska utvecklingen.

(3)

Direktiv 96/74/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för direktiven om benämningar på textilier och deras märkningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/74/EG ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall följande rad 45 läggas till:

”45

Elastomultiester

fiber som bildas genom interaktion mellan två eller fler kemiskt åtskilda linjära makromolekyler i två eller fler separata faser (med högst 85 viktprocent) som innehåller estergrupper som dominerande funktionell enhet (minst 85 %) och som, efter lämplig behandling då den sträcks till en och en halv gånger sin ursprungliga längd och när den sedan släpps fri snabbt och i stort sett återfår sin ursprungliga längd”

2.

I bilaga II skall följande punkt läggas till som punkt 45:

”45

Elastomultiester

1,50”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 9 januari 2007. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 32, 3.2.1997, s. 38. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/34/EG (EUT L 89, 26.3.2004, s. 35).