Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0103.pdf

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/344


RÅDETS DIREKTIV 2006/103/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv rörande transportpolitik, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 82/714/EEG (2), 91/439/EEG (3), 91/440/EEG (4), 91/672/EEG (5), 92/106/EEG (6), 92/26/EEG (7), 1999/37/EG (8), 1999/62/EG (9) och 2003/59/EG (10) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 82/714/EEG, 91/439/EEG, 91/440/EEG, 91/672/EEG, 92/106/EEG, 92/26/EEG, 1999/37/EG, 1999/62/EG och 2003/59/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 301, 28.10.1982, s. 1.

(3)  EGT L 237, 24.8.1991, s. 1.

(4)  EGT L 237, 24.8.1991, s. 25.

(5)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 29.

(6)  EGT L 368, 17.12.1992, s. 38.

(7)  EGT L 124, 23.5.1996, s. 1.

(8)  EGT L 138, 1.6.1999, s. 57.

(9)  EGT L 187, 20.7.1999, s. 42.

(10)  EUT L 226, 10.9.2003, s. 4.


BILAGA

TRANSPORTPOLITIK

A.   VÄGTRANSPORTER

1.

31991 L 0439: Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, 24.8.1991, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 L 0072: Rådets direktiv 94/72/EG av den 19.12.1994 (EGT L 337, 24.12.1994, s. 86),

31996 L 0047: Rådets direktiv 96/47/EG av den 23.7.1996 (EGT L 235, 17.9.1996, s. 1),

31997 L 0026: Rådets direktiv 97/26/EG av den 2.6.1997 (EGT L 150, 7.6.1997, s. 41),

32000 L 0056: Kommissionens direktiv 2000/56/EG av den 14.9.2000 (EGT L 237, 21.9.2000, s. 45),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0059: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15.7.2003 (EUT L 226, 10.9.2003, s. 4),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

I bilaga I punkt 2 skall tredje strecksatsen efter orden ”Sidan 1 skall innehålla följande:” ersättas med följande:

”–

Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som har utfärdat körkortet skall vara en av följande:

B

:

Belgien

BG

:

Bulgarien

CZ

:

Tjeckien

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

GR

:

Grekland

E

:

Spanien

F

:

Frankrike

IRL

:

Irland

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Lettland

LT

:

Litauen

L

:

Luxemburg

H

:

Ungern

M

:

Malta

NL

:

Nederländerna

A

:

Österrike

PL

:

Polen

P

:

Portugal

RO

:

Rumänien

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakien

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Förenade kungariket”.

b)

I bilaga I punkt 3 skall andra stycket ersättas med följande:

”Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska eller svenska skall medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av körkortet där ett av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga.”

c)

I bilaga I a skall punkt 2 c ersättas med följande:

”c)

Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar körkortet, inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor, skall vara en av följande:

B

:

Belgien

BG

:

Bulgarien

CZ

:

Tjeckien

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

GR

:

Grekland

E

:

Spanien

F

:

Frankrike

IRL

:

Irland

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Lettland

LT

:

Litauen

L

:

Luxemburg

H

:

Ungern

M

:

Malta

NL

:

Nederländerna

A

:

Österrike

PL

:

Polen

P

:

Portugal

RO

:

Rumänien

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakien

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Förenade kungariket”.

d)

I bilaga I a skall punkt 2 e ersättas med följande:

”e)

Orden ’Europeiska gemenskapernas modell’ skall finnas tryckt på det eller de språk som används i den medlemsstat som utfärdar körkortet, och beteckningen ’körkort’ på gemenskapens övriga språk skall vara tryckt i rosa och utgöra bakgrund på körkortet:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Ridicský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pazymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodicský preukaz

 

Voznisko dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort”;

e)

I bilaga I a skall punkt 2 b efter orden ”Sidan 2 skall innehålla följande:” ersättas med följande:

”Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska eller svenska skall medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av körkortet där ett av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga.”

2.

31992 L 0106: Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 17.12.1992, s. 38), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 6.3 skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och för Tjeckien:

”—   Bulgarien:

данък върху превозните средства;”

och mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”—   Romania:

Taxa asupra mijloacelor de transport;”.

3.

31996 L 0026: Rådets direktiv 96/26/EG av den 29 april 1996 om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter (EGT L 124, 23.5.1996, s. 1), senast ändrat genom

31998 L 0076: Rådets direktiv 98/76/EG av den 1.10.1998 (EGT L 277, 14.10.1998, s. 17),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

I bilaga I a skall fotnot 1 ersättas med följande:

(1)

Landsbeteckning (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tjeckien, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (EST) Estland, (GR) Grekland, (E) Spanien, (F) Frankrike, (IRL) Irland, (I) Italien, (CY) Cypern, (LV) Lettland, (LT) Litauen, (L) Luxemburg, (H) Ungern, (M) Malta, (NL) Nederländerna, (A) Österrike, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Rumänien, (SLO) Slovenien, (SK) Slovakien, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Förenade kungariket.”

4.

31999 L 0037: Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0127: Kommissionens direktiv 2003/127/EG av den 23.12.2003 (EUT L 10, 16.1.2004, s. 29).

a)

I bilaga I punkt II.4 skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BG

:

Bulgarien”

och efter uppgifterna för Portugal:

”RO

:

Rumänien”.

b)

I bilaga I punkt III.1 A b skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BG

:

Bulgarien”

och efter uppgifterna för Portugal:

”RO

:

Rumänien”.

c)

I bilaga II punkt II.4 skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BG

:

Bulgarien”

och efter uppgifterna för Portugal:

”RO

:

Rumänien”.

d)

I bilaga II punkt III.1 A b skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BG

:

Bulgarien”

och efter uppgifterna för Portugal:

”RO

:

Rumänien”.

5.

31999 L 0062: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (EGT L 187, 20.7.1999, s. 42), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32006 L 0038: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/38/EG av den 17.5.2006 (EUT L 157, 9.6.2006, s. 8).

I artikel 3.1 skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och för Tjeckien:

”—   Bulgarien:

данък върху превозните средства,”;

och mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”—   Rumänien:

Taxa asupra mijloacelor de transport.”.

6.

32003 L 0059: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 10.9.2003, s. 4), ändrat genom

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

a)

I bilaga II punkt 2 under orden ”Sidan 1 skall innehålla följande:” skall under punkt c följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BG

:

Bulgarien”

och mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RO

:

Rumänien”.

b)

I bilaga II punkt 2 under orden ”Sidan 1 skall innehålla följande:” skall under punkt e följande införas före uppgiften för Tjeckien:

”карта за квалификация на водача”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovakien:

”Cartela de pregatire profesionala a conducatorului auto”.

c)

I bilaga II punkt 2 under orden ”Sidan 2 skall innehålla följande:” skall andra meningen i punkt b ersättas med följande:

”Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska eller svenska skall medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av beviset där ett av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga.”

B.   JÄRNVÄGSTRANSPORT

31991 L 0440: Rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (EGT L 237, 24.8.1991, s. 25), ändrat genom

32001 L 0012: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/12/EG av den 26.2.2001 (EGT L 75, 15.3.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0051: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/51/EG av den 29.4.2004 (EUT L 164, 30.4.2004, s. 164).

I bilaga I skall följande införas i förteckningen över hamnar efter uppgifterna för Belgien:

”БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин”;

Efter uppgifterna för Portugal skall följande införas:

”ROMÂNIA

Constanţa

Mangalia

Midia

Tulcea

Galaţi

Braila

Medgidia

Olteniţa

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orşova”

C.   TRANSPORT PÅ INRE VATTENVÄGAR

1.

31982 L 0714: Rådets direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (EGT L 301, 28.10.1982, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

i)

I ”KAPITEL II”, ”Zon 3” skall följande läggas till:

”Bulgarien

Donau: från rkm 845,650 till rkm 374,100.”

”Rumänien

Donau: från gränsen mellan Serbien och Montenegro och Rumänien (km 1075) till Svarta havet längs flodarmen Sulina.

Donau–Svartahavskanalen (64,410 km längd): från sammanflödet med floden Donau vid km 299,300 av Donau vid Cernavoda (km 64 respektive km 410 av kanalen) till Constanta södra hamn – Agigea (km ’0’ av kanalen).

Poarta Albã–Midia Nãvodari-kanalen (34,600 km längd): från sammanflödet med Donau-Svartahavskanalen vid km 29 och km 410 vid Poarta Alba (km 27 respektive km 500 av kanalen) till Midia hamn (km ’0’ av kanalen)”.

ii)

I ”KAPITEL III”, ”Zon 4” skall följande läggas till:

”Rumänien

Alla andra vattenvägar som inte finns upptagna i zon 3.”

2.

31991 L 0672: Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (EGT L 373, 31.12.1991, s. 29), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

i)

Följande skall läggas till under rubriken ”GRUPP A”:

”Rumänien:

brevet de capitan fluvial categoria A (båtförarcertifikat A) (i enlighet med beslut nr 984/04.07.2001 av ministern för offentliga byggarbeten, transport och bostadsfrågor om godkännande av förordningen om utfärdande av nationella certifikat för befäl och besättning i inlandssjöfart, M.Of., p. I, nr 441/6.VIII.2001).”,

ii)

Följande skall läggas till under rubriken ”GRUPP B”:

”Bulgarien

Свидетелство за правоспособност ’Капитан вътрешно плаване’ (båtförarcertifikat för inlandssjöfart),

Свидетелство за правоспособност ’Щурман вътрешно плаване’ (behörighetscertifikat för vakthavande befäl vid inlandssjöfart) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. I enlighet med transport- och kommunikationsministerns förordning nr 6 av den 25 juli 2003 om behörighet för sjöfolk i Republiken Bulgarien, DV nr 83/2003).”

”Rumänien

brevet de capitan fluvial categoria B (båtförarcertifikat B) (i enlighet med beslut nr 984/04.07.2001 av ministern för offentliga byggarbeten, transport och bostadsfrågor om godkännande av förordningen om utfärdande av nationella certifikat för befäl och besättning i inlandssjöfart, M.Of., p. I, nr 441/6.VIII.2001).”

b)

Följande skall läggas till i bilaga II:

”Rumänien

Donau: från Brãila (km 175) till Svarta havet längs flodarmen Sulina.”