Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 april 2007

om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf2 (ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5) och produkter som framställts därav

[delgivet med nr K(2007) 1806]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2007/306/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 8.6 och 20.6, och

av följande skäl:

(1)

Utsäde av hybridrapsen Ms1 x Rf2 (ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5) beviljades medgivande enligt rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (2) genom kommissionens beslut 97/393/EG av den 6 juni 1997 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad raps (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) enligt rådets direktiv 90/220/EEG (3) för odling och hantering i miljön före och under bearbetningen av produkten till icke levande beståndsdelar. Direktiv 90/220/EEG omarbetades och upphävdes genom direktiv 2001/18/EG.

(2)

Till grund för medgivandet låg uppgifterna i de handlingar som lämnats in enligt direktiv 90/220/EEG och alla upplysningar som inkommit från medlemsstaterna.

(3)

Bearbetad olja från ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 släpptes ut på marknaden i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (4).

(4)

ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 och produkter som framställts därav har av Bayer CropScience AG (nedan kallad ”anmälaren”) anmälts som befintliga produkter enligt artikel 8.1 a och artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 (nedan kallad ”förordningen”) och förts in i gemenskapens register över genetiskt modifierade livsmedel och foder. Anmälan gällde livsmedel (bearbetad olja) som framställts av den hansterila rapsen av linje MS1Bn (B91–4) och alla traditionella korsningar, raps av den fertilitetsåterställande linjen RF2Bn (B94–2) och alla traditionella korsningar och hybridkombinationen MS1 x RF2 (ACS-BNØØ4–7 x ACS-BNØØ2–5), samt foder som innehåller eller består av vårraps från den hansterila rapslinjen MS1 (B91–4), sorten Drakkar, (Brassica napus L. oleifera Metzg.), den fertilitetsåterställande rapslinjen RF2 (B94–2), sorten Drakkar, (Brassica napus L. oleifera Metzg.) och hybridkombinationen MS1 x RF2 (ACS-BNØØ4–7 x ACS-BNØØ2–5) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF2Bn) för odling och hantering i miljön före och under bearbetningen av produkten till icke levande beståndsdelar.

(5)

I en skrivelse till kommissionen av den 15 november 2005 angav anmälaren av hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 att sorter innehållande det genetiskt modifierade materialet inte längre salufördes på världsmarknaden och att alla lager av utsädet hade återkallats och förstörts efter 2003 års försäljningssäsong.

(6)

Anmälaren underrättade vidare kommissionen om att man inte hade för avsikt att ansöka om förlängning av godkännandet för ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 enligt artikel 8.4 första stycket och artikel 11 respektive artikel 20.4 och artikel 23 i förordningen. Därför kommer varken odling eller saluföring av hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 eller produkter som framställts därav att vara tillåtna i gemenskapen efter den 18 april 2007.

(7)

Det bör därför vidtas åtgärder för att se till att utsäde av hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 verkligen dras tillbaka från marknaden. Då utsädet inte längre finns tillgängligt kan samtliga produkter som framställts av ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 förväntas försvinna från livsmedels- och foderkedjan inom rimlig tid.

(8)

Eftersom anmälaren slutade sälja utsäde av hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 efter 2003 års såningsperiod har lagren av produkter som framställts av ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 använts upp och produkterna förväntas inte finnas tillgängliga på marknaden efter den 18 april 2007. Under en viss tid kan dock ytterst ringa spår av genetiskt modifierat material från ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 finnas kvar i livsmedel eller foder.

(9)

För att skapa ett klart och tydligt rättsläge är det därför nödvändigt att besluta om en övergångsperiod då livsmedel och foder kan innehålla sådant material utan att anses bryta mot artikel 4.2 eller artikel 16.2 i förordningen under förutsättning att denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig.

(10)

Gränsvärden och tidsfrister bör fastställas med hänsyn till hur lång tid som behövs för att det faktum att utsädet återkallats från marknaden ger resultat i hela livsmedels- och foderkedjan. Under alla omständigheter bör gränsvärdena ligga under de tröskelvärden för märkning och spårbarhet på högst 0,9 % som fastställs i förordningen för oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material i livsmedel och foder.

(11)

De uppgifter om ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 som i enlighet med artikel 28 i förordningen förts in i gemenskapens register över genetiskt modifierade livsmedel och foder bör ändras i enlighet med detta beslut.

(12)

Anmälaren har hörts om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För att se till att utsäde av hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 för odling verkligen dras tillbaka från marknaden skall anmälaren vidta de åtgärder som anges i bilagan.

Inom sex månader efter delgivningen av detta beslut skall anmälaren avlägga rapport till kommissionen om genomförandet av åtgärderna i bilagan.

Artikel 2

Förekomsten av material som innehåller, består av eller framställts av ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artikel 8.1 a och artikel 20.1 i förordningen får godtas under fem år från delgivningen av detta beslut under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,9 %.

Artikel 3

De uppgifter om ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 som i enlighet med artikel 28 i förordningen förts in i gemenskapens register över genetiskt modifierade livsmedel och foder skall ändras i enlighet med detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 25 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1981/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  EGT L 117, 8.5.1990, s. 15. Direktivet upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  EGT L 164, 21.6.1997, s. 40.

(4)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Åtgärder som anmälaren skall vidta för att se till att utsäde av hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 för odling verkligen dras tillbaka från marknaden

a)

Informera näringsidkare i gemenskapen om utsädets kommersiella och rättsliga status.

b)

Återkalla kvarvarande lager för försäljning av utsädet från näringsidkarna.

c)

Förstöra kvarvarande lager av utsäde avsett för försäljning.

d)

Ingå överenskommelser med tredje part om att handeln med produkten upphör och att de antingen skall skicka tillbaka utsädet eller kontrollera och intyga att utsädet har förstörts.

e)

Vidta alla nödvändiga åtgärder för att avregistrera de sorter av utsädet som är registrerade i de nationella sortlistorna.

f)

Genomföra ett internt program för att undvika förekomster av det genetiskt modifierade materialet vid förädling och utsädesproduktion.