Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 april 2007

om återkallande från marknaden av Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-raps och produkter som framställts därav

[delgivet med nr K(2007) 1809]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2007/307/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 8.6 och 20.6, och

av följande skäl:

(1)

Utsäde av raps (Brassica napus L. spp. oleifera) som erhållits från traditionella odlingskorsningar mellan vårraps som inte modifierats genetiskt och en linje som härstammar från transformationen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), beviljades medgivande enligt rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (2) genom kommissionens beslut 98/291/EG av den 22 april 1998 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera), enligt rådets direktiv 90/220/EEG (3) för hantering i miljön under import samt före och under förvaring och bearbetning. Direktiv 90/220/EEG omarbetades och upphävdes genom direktiv 2001/18/EG.

(2)

Som underlag för medgivandet användes yttrandet av den 10 februari 1998 från den vetenskapliga kommitté för växter som inrättades genom kommissionens beslut 97/579/EG (4).

(3)

Bearbetad olja från utsäde av rapsen ACS-BNØØ7-1 och alla traditionella korsningar släpptes ut på marknaden i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (5).

(4)

ACS-BNØØ7-1-raps och produkter som framställts därav har av Bayer CropScience AG (nedan kallad ”anmälaren”) anmälts som befintliga produkter enligt artikel 8.1 a och artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 (nedan kallad ”förordningen”) och förts in i gemenskapens register över genetiskt modifierade livsmedel och foder. Anmälan gällde livsmedel (bearbetad olja) som framställts av utsäde av ACS-BNØØ7-1-raps och alla traditionella korsningar samt foder som innehåller, består av eller är framställt av ACS-BNØØ7-1-raps för utsläppande på marknaden eller hantering i miljön under import samt före och under förvaring och bearbetning.

(5)

I en skrivelse till kommissionen av den 15 november 2005 angav anmälaren av ACS-BNØØ7-1-raps att sorter innehållande det genetiskt modifierade materialet inte längre salufördes på världsmarknaden och att alla lager av utsädet hade återkallats och förstörts efter 2003 års försäljningssäsong.

(6)

Anmälaren underrättade vidare kommissionen om att man inte hade för avsikt att ansöka om förlängning av godkännandet för produkter som framställts av ACS-BNØØ7-1-raps enligt artikel 8.4 första stycket och artikel 11 respektive artikel 20.4 och artikel 23 i förordningen. Därför kommer saluföring av ACS-BNØØ7-1-raps eller produkter som framställts därav inte att vara tillåten i gemenskapen efter den 18 april 2007.

(7)

Några åtgärder för att se till att utsäde av ACS-BNØØ7-1-raps för odling verkligen dras tillbaka från marknaden behövs inte eftersom saluföringen av sådant utsäde aldrig har varit tillåten på gemenskapsmarknaden. Eftersom anmälaren slutade sälja utsäde av ACS-BNØØ7-1-raps efter 2003 års såningsperiod har lagren av produkter som framställts av ACS-BNØØ7-1-raps använts upp och produkterna förväntas inte finnas tillgängliga på marknaden efter den 18 april 2007. Under en viss tid kan dock ytterst ringa spår av ACS-BNØØ7-1-raps finnas kvar i livsmedel eller foder.

(8)

För att skapa ett klart och tydligt rättsläge är det därför nödvändigt att besluta om en övergångsperiod då livsmedel och foder kan innehålla sådant material utan att anses bryta mot artikel 4.2 eller artikel 16.2 i förordningen under förutsättning att denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig.

(9)

Gränsvärden och tidsfrister bör fastställas med hänsyn till hur lång tid som behövs för att det faktum att utsädet återkallats från marknaden ger resultat i hela livsmedels- och foderkedjan. Under alla omständigheter bör gränsvärdena ligga under de tröskelvärden för märkning och spårbarhet på högst 0,9 % som fastställs i förordningen för oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material i livsmedel och foder.

(10)

De uppgifter om ACS-BNØØ7-1-raps som i enlighet med artikel 28 i förordningen förts in i gemenskapens register över genetiskt modifierade livsmedel och foder bör ändras i enlighet med detta beslut.

(11)

Anmälaren har hörts om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förekomsten av material som innehåller, består av eller framställts av ACS-BNØØ7-1-raps i livsmedel eller foder som anmälts enligt artikel 8.1 a och artikel 20.1 i förordningen får godtas under fem år från delgivningen av detta beslut under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,9 %.

Artikel 2

De uppgifter om ACS-BNØØ7-1-raps som i enlighet med artikel 28 i förordningen förts in i gemenskapens register över genetiskt modifierade livsmedel och foder skall ändras i enlighet med detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 25 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1981/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  EGT L 117, 8.5.1990, s. 15. Direktivet upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 26.

(4)  EGT L 237, 28.8.1997, s. 18.

(5)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).