Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007L0003.pdf

3.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/3/EG

av den 2 februari 2007

om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG om benämningar på textilier för att anpassa dessa bilagor till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG av den 16 december 1996 om benämningar på textilier (1), särskilt artikel 16.1, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 96/74/EG fastställs regler för etikettering och märkning av produkter med avseende på deras innehåll av textilfibrer, vilket skall garantera att konsumenternas intressen skyddas. Textilprodukter får endast släppas ut på marknaden i gemenskapen om de uppfyller kraven i detta direktiv.

(2)

Med hänsyn till de resultat som en teknisk arbetsgrupp nyligen kommit fram till är det nödvändigt att föra in fibern elastolefin i förteckningen över fibrer i bilagorna I och II till direktiv 96/74/EG för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen.

(3)

Direktiv 96/74/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för direktiv om benämningar på och märkning av textilier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/74/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall följande rad 46 läggas till:

”46

Elastolefin

fiber som till minst 95 viktprocent består av delvis tvärbundna makromolekyler uppbyggda av eten och minst en annan alken och som, då den sträcks till en och en halv gånger sin ursprungliga längd och sedan släpps fri, snabbt återtar nästan hela sin ursprungliga längd”

2.

I bilaga II skall följande post 46 läggas till:

”46

Elastolefin

1,50”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 2 februari 2008. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 32, 3.2.1997, s. 38. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/3/EG (EUT L 5, 10.1.2006, s. 14).