Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

13.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/10


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/13/EG

av den 7 mars 2007

om ändring av bilaga II till rådets direktiv 71/316/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (1), särskilt artikel 16 första meningen, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 3.1.1.1 a i bilaga II till direktiv 71/316/EEG anges den bokstavsbeteckning för de enskilda medlemsstaterna som skall användas för märkningen för första EEG-verifikation som anbringas på ett mätdon och som anger att detta uppfyller EEG-kraven.

(2)

I punkt 3.2.1 i bilaga II till direktiv 71/316/EEG hänvisas det till de figurer som visar form, mått och konturer för de bokstäver som ingår i märkningen för första EEG-verifikation enligt punkt 3.1 i den bilagan.

(3)

Figurerna för bokstavsbeteckningarna finns inte i anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och i anslutningsakten från 2003. Enligt kapitel 1 punkt D1.b i bilaga II till anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och anslutningsakten från 2003 skall de figurer som det hänvisas till i punkt 3.2.1 i bilaga II till direktiv 71/316/EEG kompletteras med de bokstäver som behövs.

(4)

Det är därför nödvändigt att ändra punkt 3.2.1 i bilaga II till direktiv 71/316/EEG så att figurerna för bokstavsbeteckningarna läggs till.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till tekniska framsteg, inrättad genom artikel 17 i direktiv 71/316/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 71/316/EG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 10 mars 2008. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 202, 6.9.1971, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA

I den första figuren som bifogas bilaga II till direktiv 71/316/EEG skall följande figurer läggas till bokstäverna ”A, S, FI, CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK”.