Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

29.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1126/2007

av den 28 september 2007

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel med avseende på fusariumtoxiner i majs och majsprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (2) föreskrivs gränsvärden för fusariumtoxiner i vissa livsmedel.

(2)

Gränsvärdena bör sättas så låga som rimligtvis är möjligt med hjälp av god jordbruks- och tillverkningssed och med hänsyn till den risk konsumtionen av livsmedlet medför.

(3)

Klimatförhållandena under växtperioden, särskilt under blomningen, spelar en stor roll för fusariumtoxinhalten. Med hjälp av goda jordbruksmetoder kan man dock minska riskfaktorerna till ett minimum och på så sätt hindra en del av angreppen av fusariumsvamp. I kommissionens rekommendation 2006/583/EG av den 17 augusti 2006 om förebyggande och begränsning av fusariumtoxiner i spannmål och spannmålsprodukter (3), inklusive majs och majsprodukter, ingår allmänna principer för förebyggande och begränsning av kontaminering med fusariumtoxin (zearalenon, fumonisiner och trikotecener) i spannmål, och dessa bör tillämpas genom nationella riktlinjer som utarbetas utifrån dessa allmänna principer.

(4)

Gränsvärden för fusariumtoxiner i spannmål och spannmålsprodukter, inklusive majs och majsprodukter, fastställdes år 2005. När det gäller majs kände man inte exakt till alla faktorer som bidrar till att fusariumtoxiner, särskilt zearalenon och fumonisin B1 och B2, bildas. Gränsvärdena för majs- och majsprodukter skulle därför gälla först från och med den 1 juli 2007 med avseende på deoxynivalenol och zearalenon, och den 1 oktober 2007 med avseende på fumonisin B1 och B2, om inga särskilda gränsvärden som bygger på nya uppgifter om förekomst och bildning fastställdes före det datumet. Tack vare denna tidsfrist kunde livsmedelsföretagarna i spannmålskedjan undersöka var dessa mykotoxiner bildas och kartlägga vilka åtgärder som bör vidtas för att i så stor utsträckning som möjligt hindra förekomsten av dessa toxiner.

(5)

Mot bakgrund av ny information som framkommit sedan 2005 framstår det som nödvändigt att ändra såväl gränsvärdena för majs och majsprodukter som tillämpningsdatumet för dessa värden.

(6)

Det har nyligen lämnats uppgifter som visar att det för skördarna 2005 och 2006 observerades högre halter i majs jämfört med skördarna 2003 och 2004 av främst zearalenon och fumonisiner och i mindre utsträckning deoxynivalenol, vilket kan kopplas till väderförhållandena. De fastställda nivåerna för zearalenon och fumonisiner kan därför under vissa väderförhållanden inte uppnås för majs, även om förebyggande åtgärder används i möjlig omfattning. Gränsvärdena måste därför ändras så att störningar på marknaden undviks och ett gott folkhälsoskydd upprätthålls genom att det säkerställs att människors exponering ligger väsentligen under det hälsobaserade riktvärdet.

(7)

För att säkra en korrekt och smidig tillämpning av dessa gränsvärden bör de gälla all majs och alla majsprodukter som skördats under en säsong och tillämpningsdatumet bör därför överensstämma med början på försäljningssäsongen för påföljande skördeår. Eftersom majsskörden i Europa vanligtvis börjar i mitten av september och pågår fram till slutet av oktober är den 1 oktober 2007 ett lämpligt tillämpningsdatum.

(8)

Mot bakgrund av ovanstående bör denna förordning tillämpas från och med den 1 juli 2007.

(9)

Det bör dessutom göras ett antal mindre ändringar av teknisk karaktär.

(10)

Det bör föreskrivas att gränsvärdena inte gäller för obearbetad majs som är avsedd att bearbetas genom våtmalning (stärkelseproduktion). Vetenskapliga uppgifter har visat att oavsett mängden fusariumtoxiner i obearbetad majs påvisades inga fusariumtoxiner, eller endast mycket små mängder, i stärkelse från majs. För att skydda folk- och djurhälsan bör livsmedelsföretagarna i våtmalningssektorn noga övervaka de biprodukter från våtmalningen som är avsedda för foder för att kontrollera att man följer riktvärdena i kommissionens rekommendation 2006/576/EG av den 17 augusti 2006 om förekomst av deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T-2 och HT-2 och fumonisiner i produkter avsedda för foder (4).

(11)

Vid torrmalning bildas mjölfraktioner med olika partikelstorlek från samma parti obearbetad majs. Enligt vetenskapliga uppgifter innehåller mjölfraktioner med mindre partikelstorlek en högre halt fusariumtoxiner än mjölfraktioner med större partikelstorlek. Mjölfraktioner av majs klassificeras utifrån partikelstorleken under olika rubriker i den kombinerade nomenklaturen (KN) beroende på hur mycket som passerar genom en sikt med en maskvidd på 500 mikrometer. För att avspegla kontamineringsnivån i de olika mjölfraktionerna bör det fastställas olika gränsvärden för fraktioner som är antingen större eller mindre än 500 mikrometer.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11 b ska ersättas med följande:

”b)

Den 1 oktober 2007 för de gränsvärden för deoxynivalenol och zearalenon som fastställs i punkterna 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 och 2.5.10 i bilagan.”

2.

Avsnitt 2 i bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

De uppgifter som rör deoxynivalenol (2.4), zearalenon (2.5) och fumonisiner (2.6) ska ersättas med uppgifterna i bilagan till den här förordningen.

b)

Texten i fotnot 20 ska ersättas med ”Gränsvärdet ska tillämpas från och med den 1 oktober 2007.”

c)

Fotnot 21 ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  EUT L 234, 29.8.2006, s. 35.

(4)  EUT L 229, 23.8.2006, s. 7.


BILAGA

”2.4

Deoxynivalenol (17)

2.4.1

Obearbetad spannmål (18) (19) annan än durumvete, havre och majs

1 250

2.4.2

Obearbetat durumvete och havre (18) (19)

1 750

2.4.3

Obearbetad majs (18), med undantag av obearbetad majs som är avsedd att bearbetas genom våtmalning (1)

1 750 (20)

2.4.4

Spannmål avsedd för direkt konsumtion, mjöl från spannmål, kli och groddar som saluförs som slutprodukt för direkt konsumtion, med undantag av livsmedel som förtecknas i 2.4.7, 2.4.8 och 2.4.9

750

2.4.5

Pasta (torr) (22)

750

2.4.6

Bröd (inklusive småbröd), kakor, kex, snacks av spannmål och frukostflingor av spannmål

500

2.4.7

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

200

2.4.8

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek > 500 μm som omfattas av KN-nummer 1103 13 eller 1103 20 40 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek > 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

750 (20)

2.4.9

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som omfattas av KN-nummer 1102 20 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

1 250 (20)

2.5

Zearalenon (17)

2.5.1

Obearbetad spannmål (18) (19) annan än majs

100

2.5.2

Obearbetad majs (18) med undantag av obearbetad majs som är avsedd att bearbetas genom våtmalning (1)

350 (20)

2.5.3

Spannmål avsedd för direkt konsumtion, mjöl från spannmål, kli och groddar som saluförs som slutprodukt för direkt konsumtion, med undantag av livsmedel som förtecknas i 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 och 2.5.10

75

2.5.4

Raffinerad majsolja

400 (20)

2.5.5

Bröd (inklusive småbröd), kakor, kex, snacks av spannmål och frukostflingor av spannmål, med undantag av snacks av majs och majsbaserade frukostflingor

50

2.5.6

Majs avsedd för direkt konsumtion, majsbaserade snacks och majsbaserade frukostflingor

100 (20)

2.5.7

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel (med undantag av bearbetade majsbaserade livsmedel) och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

20

2.5.8

Bearbetade majsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn (3) (7)

20 (20)

2.5.9

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek > 500 μm som omfattas av KN-nummer 1103 13 eller 1103 20 40 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek > 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

200 (20)

2.5.10

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som omfattas av KN-nummer 1102 20 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

300 (20)

2.6

Fumonisiner

Summan av B1 och B2

2.6.1

Obearbetad majs (18), med undantag av obearbetad majs som är avsedd att bearbetas genom våtmalning (1)

4 000 (23)

2.6.2

Majs avsedd för direkt konsumtion, majsbaserade livsmedel avsedda för direkt konsumtion utom livsmedel i 2.6.3 och 2.6.4

1 000 (23)

2.6.3

Majsbaserade frukostflingor och majsbaserade snacks

800 (23)

2.6.4

Bearbetade majsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

200 (23)

2.6.5

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek > 500 μm som omfattas av KN-nummer 1103 13 eller 1103 20 40 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek > 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

1 400 (23)

2.6.6

Mjölfraktioner av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som omfattas av KN-nummer 1102 20 och andra kvarnprodukter av majs med en partikelstorlek ≤ 500 μm som inte är avsedda för direkt konsumtion och omfattas av KN-nummer 1904 10 10

2 000 (23)


(1)  Undantaget gäller endast majs där det är uppenbart, genom t.ex. märkning eller destination att det är avsedd endast för våtmalning (stärkelseproduktion).”