Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008L0112.pdf

23.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 345/68


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/112/EG

av den 16 december 2008

om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 95 och 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (3) harmoniseras klassificeringen och märkningen av ämnen och blandningar inom gemenskapen. Den förordningen kommer att ersätta såväl rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (4) som Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (5).

(2)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bygger på erfarenheten från direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG och innehåller de klassificerings- och märkningskriterier för ämnen och blandningar som fastställs i det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) som har antagits på internationell nivå, inom ramen för FN.

(3)

Vissa bestämmelser om klassificering och märkning i direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG gäller också vid tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning, såsom rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (6), rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (7), rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (8), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (9), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (10) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (11).

(4)

Införlivandet av GHS-kriterierna i gemenskapens lagstiftning innebär att nya faroklasser och farokategorier införs som endast delvis motsvarar klassificerings- och märkningsreglerna i direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG. Enligt en analys av de möjliga effekterna av övergången från det gamla till det nya klassificerings- och märkningssystemet torde räckvidden för direktiven 76/768/EEG, 88/378/EEG, 2000/53/EG och 2002/96/EG kunna behållas genom att direktivens hänvisningar till klassificeringskriterierna anpassas till det nya system som införs genom förordning (EG) nr 1272/2008.

(5)

Det är också nödvändigt att anpassa direktiv 76/768/EEG för att beakta antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (12).

(6)

Direktiv 1999/13/EG bör ändras så att det bringas i överensstämmelse med direktiv 67/548/EEG, där riskfras R40 ersatts med de två nya riskfraserna R40 och R68, för att säkerställa en korrekt övergång till faroangivelserna i förordning (EG) nr 1272/2008.

(7)

Övergången från klassificeringskriterierna i direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG bör vara helt genomförd den 1 juni 2015. Tillverkare av kosmetika, leksaker, färger, lacker, produkter för fordonsreparationslackering, fordon eller elektriska eller elektroniska produkter samt verksamhetsutövare som omfattas av direktiv 1999/13/EG är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare enligt förordning (EG) nr 1272/2008. De bör alla få möjlighet att utforma sin övergångsstrategi enligt detta direktiv inom en liknande tidsram som gäller för förordning (EG) nr 1272/2008.

(8)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (13) uppmuntras medlemsstaterna för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt offentliggöra dessa tabeller.

(9)

Direktiven 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 76/768/EEG

Direktiv 76/768/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Orden ”preparat” eller ”beredning(ar)” [två olika svenska översättningar av den engelska termen ’preparation’] i den betydelse som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse av den 30 december 2006 ska utom i sammansatta ord ersättas med ordet ”blandning(ar)” i hela texten.

2.

Artikel 4a.1 d ska ersättas med följande:

”d)

djurförsök på medlemsstaternas territorium med beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar för att kraven i detta direktiv ska uppfyllas senast det datum då sådana försök måste ersättas av en eller flera validerade metoder som förtecknas i kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (14) eller i bilaga IX till det här direktivet.

3.

Artikel 4b ska från och med den 1 december 2010 ersättas med följande:

”Artikel 4b

Användning i kosmetiska produkter av ämnen som klassificeras som cancerframkallande, könscellsmutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1A, 1B och 2 enligt del 3 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (15) ska förbjudas. Kommissionen ska för detta ändamål vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 10.2. Ett ämne som klassificerats i kategori 2 får användas i kosmetika om ämnet har utvärderats av vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) och befunnits godtagbart för användning i kosmetiska produkter.

4.

Artikel 7a.1 h andra stycket sista meningen ska från och med den 1 december 2010 ersättas med följande:

”Den kvantitativa information som krävs enligt a och som ska göras tillgänglig för allmänheten ska inskränkas till ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008.

a)

Faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F.

b)

Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10.

c)

Faroklass 4.1.

d)

Faroklass 5.1.”

5.

I bilaga IX ska första meningen ersättas med följande:

”I denna bilaga anges de alternativa metoder som validerats av Europeiskt centrum för validering av alternativa metoder (Ecvam) inom Gemensamma forskningscentret, som uppfyller kraven i detta direktiv och som inte anges i förordning (EG) nr 440/2008.”

Artikel 2

Ändring av direktiv 88/378/EEG

Direktiv 88/378/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Orden ”preparat” eller ”beredning(ar)” [två olika svenska översättningar av den engelska termen ”preparation”] i den betydelse som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse av den 30 december 2006 ska utom i sammansatta ord ersättas med ordet ”blandning(ar)” i hela texten.

2.

Bilaga II del II avsnitt 2 led b ska från och med den 1 december 2010 ersättas med följande:

”b)

Leksaker som för sin funktion måste innehålla farliga blandningar i den mening som avses i direktiv 67/548/EEG eller ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (16), särskilt material och utrustning för kemiska experiment, hopsättning av modeller, gjutning av plast eller keramik, emaljering, fotografering och liknande verksamhet, får inte innehålla ämnen eller blandningar som kan bli antändliga efter förlust av oantändliga flyktiga beståndsdelar.

i)

Faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F.

ii)

Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10.

iii)

Faroklass 4.1.

iv)

Faroklass 5.1.

3.

Bilaga II del II avsnitt 2 led b ska från och med den 1 juni 2015 ersättas med följande:

”b)

Leksaker som för sin funktion måste innehålla ämnen eller blandningar som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (17), särskilt material och utrustning för kemiska experiment, hopsättning av modeller, gjutning av plast eller keramik, emaljering, fotografering och liknande verksamhet, får inte innehålla ämnen eller blandningar som kan bli antändliga efter förlust av oantändliga flyktiga beståndsdelar.

i)

Faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F.

ii)

Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10.

iii)

Faroklass 4.1.

iv)

Faroklass 5.1.

4.

Bilaga II del II avsnitt 3 punkt 3 första stycket ska från och med den 1 december 2010 ersättas med följande:

”3.

Leksaker får inte innehålla farliga blandningar i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (18) eller ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008.

a)

faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F,

b)

faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10,

c)

faroklass 4.1,

d)

faroklass 5.1,

i mängder som kan medföra hälsorisker för barn som använder leksakerna. Det är under alla förhållanden strängt förbjudet att i en leksak ta med sådana ämnen eller blandningar om de är avsedda att användas som sådana under lek.

5.

Bilaga II del II avsnitt 3 punkt 3 första stycket ska från och med den 1 juni 2015 ersättas med följande:

”3.

Leksaker får inte innehålla ämnen eller blandningar som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I i förordning (EG) nr 1272/2008.

a)

faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F,

b)

faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10,

c)

faroklass 4.1,

d)

faroklass 5.1,

i mängder som kan medföra hälsorisker för barn som använder leksakerna. Det är under alla förhållanden strängt förbjudet att i en leksak ta med sådana ämnen eller blandningar om de är avsedda att användas som sådana under lek.”

6.

Titeln och led a i bilaga IV avsnitt 4 ska från och med den 1 december 2010 ersättas med följande:

”4.   Leksaker som innehåller farliga ämnen eller blandningar. Kemiska leksaker

a)

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 ska bruksanvisningar för leksaker som innehåller farliga blandningar eller ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008.

i)

faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F,

ii)

faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10,

iii)

faroklass 4.1,

iv)

faroklass 5.1,

innehålla information om dessa ämnens och blandningars farliga karaktär samt upplysning om vilka försiktighetsåtgärder som användaren ska iaktta för att undvika de faror som är förbundna med dem, vilket kortfattat ska preciseras alltefter typ av leksak. Vidare ska anges vilka första hjälpen-åtgärder som ska vidtas i händelse av allvarliga olycksfall i samband med användning av denna typ av leksaker. Slutligen ska även anges att leksaken ska hållas utom räckhåll för mycket små barn.”

7.

Titeln och led a i bilaga IV avsnitt 4 ska från och med den 1 juni 2015 ersättas med följande:

”4.   Leksaker som innehåller farliga ämnen eller blandningar. Kemiska leksaker

a)

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 ska bruksanvisningar för leksaker som innehåller ämnen eller blandningar som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till den förordningen

i)

faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F,

ii)

faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10,

iii)

faroklass 4.1,

iv)

faroklass 5.1,

innehålla information om dessa ämnens och blandningars farliga karaktär samt upplysning om vilka försiktighetsåtgärder som användaren ska iaktta för att undvika de faror som är förbundna med dem, vilket kortfattat ska preciseras alltefter typ av leksak. Vidare ska anges vilka första hjälpen-åtgärder som ska vidtas i händelse av allvarliga olycksfall i samband med användning av denna typ av leksaker. Slutligen ska även anges att leksaken ska hållas utom räckhåll för mycket små barn.”

Artikel 3

Ändring av direktiv 1999/13/EG

Direktiv 1999/13/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Orden ”preparat” eller ”beredning(ar)” [två olika svenska översättningar av den engelska termen ”preparation”] i den betydelse som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse av den 30 december 2006 ska utom i sammansatta ord ersättas med ordet ”blandning(ar)” i hela texten.

2.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Från och med den 1 december 2010 ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.   Ämnen eller blandningar som har tilldelats eller behöver vara försedda med faroangivelserna H340, H350, H350i, H360D eller H360F eller riskfraserna R45, R46, R49, R60 eller R61 på grund av sin halt av flyktiga organiska föreningar som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (19), ska i möjligaste mån och med beaktande av de riktlinjer som avses i artikel 7.1 snarast möjligt ersättas med mindre skadliga ämnen eller blandningar.

b)

Från och med den 1 juni 2015 ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.   Ämnen eller blandningar som har tilldelats eller behöver vara försedda med faroangivelserna H340, H350, H350i, H360D eller H360F på grund av sin halt av flyktiga organiska föreningar som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (20), ska i möjligaste mån och med beaktande av de riktlinjer som nämns i artikel 7.1 snarast möjligt ersättas med mindre skadliga ämnen eller blandningar.

c)

Punkt 8 ska ändras på följande sätt:

i)

Orden ”riskfras R40” ska ersättas med ”riskfras R40 eller R68”.

ii)

Orden ”märkning R40” ska ersättas med ”märkning med riskfras R40 eller R68”.

iii)

Från och med den 1 juni 2015 ska orden ”riskfras R40 eller R68” ersättas med ”faroangivelse H341 eller H351”.

iv)

Från och med den 1 juni 2015 ska orden ”märkning med riskfras R40 eller R68” ersättas med ”märkning med faroangivelse H341 eller H351”.

d)

Från och med den 1 juni 2015 ska ordet ”riskfraser” i punkt 9 ersättas med ordet ”faroangivelser”.

e)

Punkt 13 ska ändras på följande sätt:

i)

Orden ”märkning R40, R60 eller R61” ska ersättas med ”märkning med riskfraserna R40, R68, R60 eller R61”.

ii)

Från och med den 1 juni 2015 ska orden ”riskfraserna R40, R68, R60 eller R61” ersättas med ”faroangivelserna H341, H351, H360F eller H360D”.

Artikel 4

Ändring av direktiv 2000/53/EG

Artikel 2.11 i direktiv 2000/53/EG ska från och med den 1 december 2010 ersättas med följande:

”11.   farliga ämnen: alla ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (21).

a)Faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F.b)Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10.c)Faroklass 4.1.d)Faroklass 5.1.

Artikel 5

Ändring av direktiv 2002/96/EG

Direktiv 2002/96/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Ordet ”preparat” [svensk översättning av den engelska termen ’preparation’] i den betydelse som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse av den 30 december 2006 [där ”preparation” översatts med ”beredning”] ska utom i sammansatta ord ersättas med ordet ”blandning(ar)” i hela texten.

2.

Från och med den 1 december 2010 ska artikel 3.l ersättas med följande:

”l.   farliga ämnen eller blandningar: alla blandningar som ska anses farliga enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (22) eller alla ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (23).

i)Faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F.ii)Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10.iii)Faroklass 4.1.iv)Faroklass 5.1.

3.

Artikel 3.1 ska från och med den 1 juni 2015 ersättas med följande:

”l.   farliga ämnen eller blandningar: alla ämnen eller blandningar som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (24).

i)Faroklasserna 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2 samt 2.15 typ A–F.ii)Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10.iii)Faroklass 4.1.iv)Faroklass 5.1.

4.

I bilaga II avsnitt 1 ska trettonde strecksatsen ersättas med följande:

”—

Komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer enligt beskrivningen i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.”

Artikel 6

Ändring av direktiv 2004/42/EG

Artikel 2 i direktiv 2004/42/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska ordet ”beredning” ersättas med ”blandning”.

b)

I punkt 8 ska ordet ”beredning” ersättas med ”blandning”.

Artikel 7

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 april 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juni 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 december 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

B. LE MAIRE

Ordförande


(1)  EUT C 120, 16.5.2008, s. 50.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 3 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 28 november 2008.

(3)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.

(7)  EGT L 187, 16.7.1988, s. 1.

(8)  EGT L 85, 29.3.1999, s. 1.

(9)  EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.

(10)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 24.

(11)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 87.

(12)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.

(13)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(14)  EUT L 142, 31.5.2008, s. 1.”

(15)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(16)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(17)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(18)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.”

(19)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(20)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(21)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(22)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(23)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(24)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.”