Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

19.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 565/2008

av den 18 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel med avseende på gränsvärden för dioxiner och PCB i fisklever

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

(2)

Gränsvärdena bör sättas så låga som möjligt med hjälp av god praxis och med hänsyn till den risk konsumtionen av livsmedlet medför.

(3)

Mycket höga halter av dioxiner och dioxinlika PCB har konstaterats i fisklever på burk och har rapporterats genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder sedan 2006. Inga gränsvärden har fastställts för fisklever och bearbetade produkter av fisklever. För att skydda människors hälsa har de behöriga myndigheterna förbjudit utsläppande på marknaden av dessa produkter, eftersom de ansågs vara osäkra.

(4)

Det är lämpligt att fastställa ett gränsvärde på gemenskapsnivå för summan av dioxiner och dioxinlika PCB i fisklever och i bearbetade produkter av fisklever i syfte att skydda människors hälsa och säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt på den inre marknaden.

(5)

Med hänsyn till den särskilda burktappningsprocessen för fisklever bör gränsvärdet för färsk fisklever även gälla bearbetad fisklever.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I avsnitt 5 (Dioxiner och PCB) i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska följande punkt läggas till:

Gränsvärden

Summan av dioxiner (WHO-PCDD/F-TEQ)

Summan av dioxiner och dioxinlika PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)

”5.11

Fisklever och produkter av fisklever, utom de marina oljor som avses i 5.10

25,0 pg/g våtvikt (32) (3)

2.   Fotnot 34 i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ersättas med följande:

”(34)

Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt kategorierna a, b, c, e och f i förteckningen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000, utom sådan fisklever som avses i 5.11.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1126/2007 (EUT L 255, 29.9.2007, s. 14).

(3)  När det gäller fisklever på burk gäller gränsvärdet för allt ätbart innehåll i burken.”