Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1019/2008

av den 17 oktober 2008

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (1), särskilt artikel 13.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 852/2004 fastställs allmänna hygienregler för livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i ett led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel som ligger efter primärproduktionsledet ska uppfylla de allmänna hygienkraven i bilaga II till den förordningen.

(2)

När det gäller vattenförsörjning föreskrivs det i kapitel VII i den bilagan att dricksvatten ska användas när det är nödvändigt för att säkerställa att livsmedlen inte kontamineras och att rent vatten får användas till hela fiskeriprodukter. Det föreskrivs även att rent havsvatten får användas till levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor samt att rent vatten också får användas till extern rengöring av dem.

(3)

Användningen av rent vatten till hela fiskeriprodukter och till extern rengöring av levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor utgör inte en risk för folkhälsan, förutsatt att livsmedelsföretagarna utvecklat och inrättat kontrollförfaranden som särskilt bygger på principerna om faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) för att se till att vattnet inte utgör en källa till kontaminering.

(4)

Förordning (EG) nr 852/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I kapitel VII i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 ska punkt 1 b ersättas med följande:

”b)

Rent vatten får användas till hela fiskeriprodukter.

Rent havsvatten får användas till levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor. Rent vatten får också användas till extern rengöring.

När rent vatten används ska det finnas lämpliga anordningar och förfaranden för vattenförsörjningen, så att denna användning inte utgör en källa till kontaminering av livsmedlen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.