Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 278/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1029/2008

av den 20 oktober 2008

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 för att uppdatera en referens till vissa europeiska standarder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 64.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 882/2004 fastställs en harmoniserad ram av allmänna bestämmelser om organisationen av offentliga kontroller för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen och bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

(2)

Enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 ska den behöriga myndigheten utse laboratorier som får analysera prover som tagits vid offentlig kontroll. Dessa laboratorier måste vara ackrediterade i enlighet med vissa europeiska standarder.

(3)

Europeiska standardiseringskommittén (CEN) har tagit fram europeiska standarder (EN-standarder) som är lämpliga för syftena i förordning nr 882/2004, och särskilt för ackrediteringen av laboratorier.

(4)

CEN har ersatt de europeiska standarderna EN 45002 ”Provningslaboratorier – Allmänna krav för bedömning” och EN 45003 ”Ackrediteringssystem för kalibrerings- och provningslaboratorier – Allmänna krav på verksamhet och för godkännande” med standarden EN ISO/IEC 17011 ”Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse”. Det är därför lämpligt att uppdatera referensen till dessa europeiska standarder i artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004.

(5)

Förordning (EG) nr 882/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 12.2 b ska ersättas med följande:

”b)

EN ISO/IEC 17011 ’Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse’”.

2.

Artikel 12.2 c ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.