Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/7


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/34/EG

av den 23 april 2009

om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). Med anledning av nya ändringar bör direktivet i fråga av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Mätdons tekniska egenskaper och metoderna för metrologisk kontroll är i medlemsstaterna underkastade tvingande bestämmelser som skiljer sig mellan medlemsstaterna och därmed utgör handelshinder och kan skapa ojämlika konkurrensförhållanden inom gemenskapen.

(3)

Ett av syftena med medlemsstaternas kontrollverksamhet är att säkerställa att kunden får den kvantitet som motsvarar betalat pris. Avsikten med detta direktiv bör därför inte vara att avskaffa denna kontrollverksamhet utan att eliminera de skillnader mellan bestämmelserna som utgör handelshinder.

(4)

Dessa hinder mot att skapa en väl fungerande inre marknad kan minskas och avlägsnas om samma krav gäller i alla medlemsstater. Inledningsvis kan de gemensamma kraven komplettera de gällande nationella bestämmelserna, och senare, när de nödvändiga förutsättningarna föreligger, ersätta dessa.

(5)

Även under den period när gemenskapsbestämmelserna och nationella bestämmelser existerar vid sidan av varandra kommer gemenskapsbestämmelserna att göra det möjligt för företag att tillverka produkter med enhetliga tekniska egenskaper, så att produkterna kan marknadsföras och användas i hela gemenskapen när de varit föremål för EG-kontroll.

(6)

Gemenskapsbestämmelserna om tekniska krav på konstruktion och funktion bör säkerställa att mätdon fortlöpande ger mätresultat som är tillräckligt noggranna för avsett ändamål.

(7)

Medlemsstaterna kontrollerar vanligen att mätdon uppfyller de tekniska kraven, särskilt genom förfaranden för typgodkännande och verifikation, innan de släpps ut på marknaden eller tas i bruk. När det är lämpligt kontrolleras mätdonen också när de är i drift. För att uppnå fri rörlighet för mätdon inom gemenskapen måste medlemsstaterna också ömsesidigt erkänna varandras kontroller, och lämpliga former för EG-typgodkännande och första EG-verifikation liksom EG-metoder för metrologisk kontroll måste fastställas, i enlighet med detta direktiv och tillämpliga särdirektiv.

(8)

När ett mätdon eller en produkt försetts med märkning som visar att mätdonet eller produkten genomgått de tillämpliga kontrollerna innebär detta att mätdonet eller produkten uppfyller de tillämpliga tekniska kraven inom gemenskapen. Det är därför inte nödvändigt att upprepa de kontroller som gjorts, när detta mätdon eller denna produkt importeras eller tas i drift.

(9)

De nationella reglerna om metrologi omfattar många olika kategorier av mätdon och produkter. Detta direktiv fastställer de allmänna bestämmelserna, särskilt för EG-typgodkännande och första EG-verifikation samt för EG-metoder för metrologisk kontroll. I direktiv med närmare bestämmelser för de olika kategorierna av mätdon och produkter kommer de tekniska kraven på konstruktion, funktion och noggrannhet att fastställas, kontrollförfarandena och där så är lämpligt förutsättningarna för att gemenskapsbestämmelser ska ersätta gällande nationella bestämmelser.

(10)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(11)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att ändra bilagorna I och II till detta direktiv och bilagorna till särdirektiven. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv och i särdirektiven, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(12)

De nya bestämmelser som införs i detta direktiv gäller endast kommittéförfarandena. De behöver därför inte införlivas av medlemsstaterna.

(13)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av dessa direktiv som anges i bilaga III del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Artikel 1

1.   Detta direktiv ska tillämpas på

a)

mätdon enligt definitionen i punkt 2,

b)

måttenheter och harmonisering av metoder för mätning och metrologisk kontroll, samt i tillämpliga fall de medel som krävs för att tillämpa dessa metoder,

c)

föreskrifter, mätmetoder, metrologisk kontroll och kvantitetsmärkning för färdigförpackade varor.

2.   I detta direktiv avses med mätdon, mätinstrument, komponenter till mätdon, tillsatsanordningar och mätutrustning.

3.   Ingen medlemsstat får, på grundval av detta direktiv och därmed sammanhängande särdirektiv, förhindra, förbjuda eller begränsa att ett mätdon eller en produkt som beskrivs i punkt 1 släpps ut på marknaden och/eller tas i drift om mätdonet försetts med EG-märkning och/eller märkning enligt villkoren i detta direktiv och i de särdirektiv som gäller mätdonet eller produkten.

4.   Medlemsstaterna ska ge EG-typgodkännande och första EG-verifikation samma status som motsvarande nationella förfaranden.

5.   De särdirektiv som gäller frågorna i punkt 1 ska specificera

särskilt mätmetoderna, mätegenskaperna samt de tekniska kraven rörande konstruktion och funktion, vad gäller de mätdon som avses i punkt 1 a,

kraven rörande punkt 1 b och 1 c.

6.   De särdirektiven kan fastställa ett datum när de gällande nationella föreskrifterna ska ersättas av gemenskapsföreskrifter.

KAPITEL II

EG-TYPGODKÄNNANDE

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska utfärda EG-typgodkännande i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv och de tillämpliga särdirektiven.

2.   EG-typgodkännande av ett mätdon innebär att det får genomgå första EG-verifikation, och när detta inte krävs, att det är tillåtet att placera mätdonet på marknaden eller att ta det i drift. Om det eller de särdirektiv som är tillämpliga för en viss kategori mätdon undantar denna kategori från EG-typgodkännande, får mätdonen i denna kategori genomgå första EG-verifikation direkt.

3.   Om en medlemsstat har erforderlig utrustning för kontroll, ska medlemsstaten utfärda EG-typgodkännande för varje mätdon som uppfyller kraven enligt detta direktiv och enligt de särdirektiv som rör mätdonet i fråga.

4.   Endast tillverkaren eller dennes inom gemenskapen etablerade ombud får ansöka om EG-typgodkännande. För ett visst mätdon får ansökan endast inlämnas i en medlemsstat.

5.   En medlemsstat som utfärdat EG-typgodkännande ska säkerställa att den hålls informerad om alla modifikationer av eller tillägg till den godkända typen. Medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna om sådana förändringar.

Modifikationer av eller tillägg till en godkänd typ måste i sin tur EG-typgodkännas av den medlemsstat som utfärdade EG-typgodkännandet, om sådana förändringar påverkar eller kan påverka mätresultat eller de villkor som föreskrivits för användning av mätdonet.

Ett tillägg till ett ursprungligt EG-typgodkännande får dock inte utfärdas för en modifierad typ som ändrats efter det att föreskrifterna i detta direktiv eller det tillämpliga särdirektivet ändrats eller omarbetats på ett sådant sätt att den modifierade typen endast skulle kunna godkännas enligt de nya villkoren; i ett sådant fall ska i stället ett nytt EG-typgodkännande utfärdas.

Artikel 3

Om EG-typgodkännande beviljas för tillsatsutrustning ska följande specificeras i godkännandeintyget:

a)

Vilka typer av mätdon som tillsatsutrustningen kan anslutas till eller ingå i.

b)

De allmänna villkor som gäller för det typgodkända mätdonets helhetsfunktion.

Artikel 4

När ett mätdon klarat kontroll för EG-typgodkännande enligt detta direktiv och de tillämpliga särdirektiven för det mätdonet, ska den medlemsstat som genomfört kontrollen utfärda ett EG-typgodkännandeintyg.

Medlemsstaten ska sända intyget till sökanden.

I de fall som beskrivs i artikel 11 i detta direktiv eller i ett särdirektiv ska sökanden på varje mätdon som motsvarar den godkända typen anbringa eller låta anbringa det EG-godkännandemärke som anges i intyget; i alla andra fall får sökanden anbringa eller låta anbringa märket.

Artikel 5

1.   Ett EG-typgodkännande ska gälla i tio år. Det får därefter förlängas i tioårsperioder. Antalet mätdon av den godkända typen som får tillverkas får inte begränsas.

Ett EG-typgodkännande som utfärdats enligt detta direktiv och ett särskilt direktiv får inte förlängas efter den tidpunkt när någon ändring eller anpassning av gemenskapsbestämmelserna i fråga trätt i kraft, om EG-typgodkännandet inte skulle ha utfärdats med stöd av de nya bestämmelserna.

Om ett EG-godkännande inte förlängs ska godkännandet likväl fortsätta att gälla de märkta mätdon som redan är i drift.

2.   Om ny teknik utnyttjas, som inte beaktas i ett särskilt direktiv, får EG-typgodkännande med begränsad omfattning utfärdas, efter samråd med de övriga medlemsstaterna.

Godkännandet får ha följande inskränkningar:

a)

Begränsning av antalet mätdon som godkännandet får omfatta.

b)

Skyldighet att underrätta behöriga myndigheter om var mätdon installeras.

c)

Begränsning av användningsområdet.

d)

Särskilda inskränkningar beträffande den använda tekniken.

Godkännande får dock endast utfärdas under följande förutsättningar:

a)

Särdirektivet för denna mätdonkategori har trätt i kraft.

b)

Ingen avvikelse har gjorts i förhållande till de största tillåtna fel som fastställts i särdirektiven.

Ett sådant godkännande får inte ha längre giltighet än två år. Det får förlängas med tre år.

3.   Den medlemsstat som utfärdat ett begränsat EG-typgodkännande enligt punkt 2 ska, så snart den anser att ny teknik visat sig vara tillförlitlig, ansöka om anpassning till tekniska framsteg av bilagorna I och II till detta direktiv i tillämplig utsträckning, och av särdirektiven, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.2.

Artikel 6

Om EG-typgodkännande inte krävs för en kategori av mätdon som uppfyller kraven i ett särdirektiv får tillverkaren på eget ansvar anbringa det särskilda märke som beskrivs i bilaga I punkt 3.3 på mätdon i den kategorin.

Artikel 7

1.   Den medlemsstat som beviljat EG-typgodkännande får återkalla detta i följande fall:

a)

De mätdon som godkänts motsvarar inte den godkända typen eller uppfyller inte kraven i det tillämpliga särdirektivet.

b)

De metrologiska kraven enligt godkännandeintyget eller enligt artikel 5.2 uppfylls inte.

c)

Om medlemsstaten i fråga konstaterar att godkännande utfärdats oriktigt.

2.   Den medlemsstat som beviljat EG-typgodkännande ska återkalla detta om de mätdon som har samma utförande som den godkända typen under drift uppvisar någon felaktighet av allmän karaktär som gör dem olämpliga för avsedd användning.

3.   Om medlemsstaten som beviljat EG-typgodkännande av någon annan medlemsstat informeras om att något av fallen enligt punkterna 1 och 2 inträffat, ska även åtgärderna enligt dessa punkter vidtagas efter samråd med den informerande medlemsstaten.

4.   Den medlemsstat som tillkännager att ett fall enligt punkt 2 har inträffat får förbjuda tills vidare att ifrågavarande mätdon släpps ut på marknaden eller tas i drift.

Den ska genast informera de andra medlemsstaterna och kommissionen och ange skälen för sitt beslut.

Samma procedur ska tillämpas om ett fall som avses i punkt 1 inträffar för mätdon som undantagits från första EG-verifikation, om tillverkaren trots anmaning inte åtgärdar mätdonen så att de överensstämmer med den godkända typen respektive uppfyller kraven i det tillämpliga särdirektivet.

5.   Om den medlemsstat som utfärdat EG-typgodkännandet blivit informerad om att ett fall enligt punkt 2 har inträffat och bestrider detta, eller bestrider att de åtgärder som vidtagits enligt punkt 4 är berättigade, ska de inblandade medlemsstaterna söka komma överens.

Kommissionen ska hållas informerad. Den ska vid behov genomföra särskilt samråd för att uppnå en överenskommelse.

KAPITEL III

FÖRSTA EG-VERIFIKATION

Artikel 8

1.   Första EG-verifikation innebär undersökning av ett nytt eller renoverat mätdon och bekräftelse av dess överensstämmelse med den godkända typen och/eller med kraven i detta direktiv och de tillämpliga särdirektiven. Verifikationen bekräftas med EG-verifikationsmärket.

2.   Första EG-verifikationen av ett mätdon kan genomföras på annat sätt än genom enhetskontroll i de fall som anges i de särdirektiven och genom de förfaranden som fastställts.

3.   Vid tillgång till erforderlig utrustning ska medlemsstaterna utföra första EG-verifikation av mätdon som underkastats kontroll och som uppges ha de mätegenskaper och uppfylla de tekniska krav om konstruktion och funktion som fastställts i särdirektiven för den aktuella kategorin av mätdon.

4.   För mätdon som försetts med märkning för första EG-verifikation ska den skyldighet som ålagts medlemsstaterna enligt artikel 1.3 gälla fram till slutet av året efter det år då märkningen anbringades, om längre giltighetstid inte föreskrivs i särdirektiv.

Artikel 9

1.   När ett mätdon inlämnas för första EG-verifikation ska den medlemsstat som utför undersökningen bestämma följande:

a)

Huruvida mätdonet tillhör en kategori som undantagits från EG-typgodkännande, och i så fall huruvida det uppfyller de krav i fråga om teknisk uppbyggnad och funktion som fastställts i särdirektiven rörande detta mätdon.

b)

Huruvida mätdonet har erhållit EG-typgodkännande, och i så fall huruvida det överensstämmer med den godkända typen och uppfyller kraven i särdirektiv rörande detta mätdon som gällde när EG-typgodkännandet utfärdades.

2.   Den undersökning som utförs vid första EG-verifikation enligt de särdirektiven ska särskilt omfatta följande:

a)

De metrologiska egenskaperna.

b)

De största tillåtna felen.

c)

Konstruktionen, i den mån denna garanterar att egenskaperna sannolikt inte kommer att försämras avsevärt under normala driftsförhållanden.

d)

Förekomsten av föreskriven märkning och märkskyltar eller förberedelser för första EG-verifikationsmärkning.

Artikel 10

När ett mätdon godkänts vid en första EG-verifikation enligt kraven i detta direktiv och särdirektiven ska mätdonet på den berörda medlemsstatens ansvar förses med märket för partiell eller slutlig EG-verifikation enligt reglerna i bilaga II.3.

Artikel 11

Om första EG-verifikation inte krävs för en kategori av mätdon som uppfyller kraven i ett särdirektiv ska tillverkaren på eget ansvar anbringa på mätdonet det särskilda märke som beskrivs i punkt 3.4 i bilaga I.

KAPITEL IV

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE OCH FÖRSTA EG-VERIFIKATION

Artikel 12

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att hindra att mätdon förses med märkning som kan förväxlas med EG-märkning.

Artikel 13

Varje medlemsstat ska anmäla till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen vilka organ som bemyndigats att genomföra undersökning enligt detta direktiv och de särdirektiven, att utfärda EG-typgodkännandeintyg och att utföra första EG-verifikationsmärkning.

Artikel 14

Medlemsstaterna får kräva att den föreskrivna märkningen utförs på landets officiella språk.

KAPITEL V

KONTROLL AV MÄTDON I DRIFT

Artikel 15

Särdirektiven ska specificera de krav som gäller vid kontroll av EG-märkta mätdon i drift, särskilt vilka största fel som tillåts under drift. Om nationella föreskrifter ställer lägre krav på mätdon som inte är EG-märkta kan dessa krav få ligga till grund för kontrollen.

KAPITEL VI

ANPASSNING AV DIREKTIVEN TILL TEKNISKA FRAMSTEG

Artikel 16

De ändringar som behövs för att anpassa bilagorna I och II till detta direktiv och bilagorna till särdirektiven enligt artikel 1 till tekniska framsteg ska antas av kommissionen. De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv och särdirektiven ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.2.

Detta förfarande ska dock inte gälla det kapitel som berör brittiska måttenheter i bilagan till direktivet om måttenheter och bilagorna om kvantitetsintervall för färdigförpackade varor till direktiven om färdigförpackade varor.

Artikel 17

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för anpassning till tekniska framsteg av direktiven enligt artikel 16.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1-5a.4 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

I alla beslut, som fattas enligt de bestämmelser som antagits för att följa detta direktiv och särdirektiven för mätdonen i fråga och som innebär att EG-typgodkännande eller förlängning av EG-typgodkännande vägras, att EG-typgodkännande återkallas, att första EG-verifikation vägras eller att förbjuda att mätdonen släpps ut på marknaden eller tas i drift, ska skälen för beslutet anges. Den berörda parten ska underrättas om beslutet och samtidigt få upplysning om vilka möjligheter som finns att få beslutet prövat enligt medlemsstaternas lagstiftning och om den tid vilken sådan prövning kan begäras.

Artikel 19

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 20

Direktiv 71/316/EEG i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i bilaga III del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av dessa direktiv som anges i bilaga III del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 21

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 22

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 23 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

P. NEČAS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 22 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 4 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 23 mars 2009.

(3)  EGT L 202, 6.9.1971, s. 1.

(4)  Se bilaga III del A.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGA I

EG-TYPGODKÄNNANDE

1.   Ansökan om EG-godkännande

1.1

Ansökan och skriftväxling i samband därmed ska avfattas på ett officiellt språk enligt lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan inlämnas. Medlemsstaten får kräva att också de handlingar som bifogas ansökan ska avfattas på samma officiella språk.

Sökanden ska samtidigt sända en kopia av sin ansökan till alla medlemsstater.

1.2

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

a)

Namn och adress för tillverkaren eller företaget, för tillverkarens eller företagets befullmäktigade representant eller för sökanden.

b)

Mätdonskategori.

c)

Avsett användningsområde.

d)

Mätegenskaper.

e)

Eventuell kommersiell beteckning eller typbeteckning.

1.3

Till ansökan ska fogas två exemplar av alla handlingar som krävs för bedömning av ansökan, särskilt följande:

1.3.1

Beskrivning av

a)

mätdonets konstruktion och funktion,

b)

skyddsanordningar för att säkerställa korrekt funktion,

c)

anordningar för inställning och justering,

d)

avsedd placering av

verifikationsmärkning,

eventuell försegling.

1.3.2

Sammanställningsritningar och vid behov detaljritningar över viktiga komponenter.

1.3.3

Schematisk ritning som visar mätdonets funktionsprinciper och om nödvändigt ett fotografi.

1.4

Till ansökan ska där så är lämpligt fogas de handlingar som rör redan beviljade nationella godkännanden.

2.   Undersökning för EG-godkännande

2.1

Undersökningen ska omfatta följande:

2.1.1

Granskning av handlingarna och undersökning av typens mätegenskaper i det metrologiska kontrollorganets laboratorium, i annat godkänt laboratorium eller hos tillverkaren, leverantören eller användaren.

2.1.2

Om typens mätegenskaper är väl kända, är en granskning av handlingarna tillräcklig.

2.2

Undersökningen ska omfatta mätdonets alla egenskaper vid normala driftsförhållanden. Under sådana förhållanden ska kraven i fråga om mätegenskaper vara uppfyllda.

2.3

Inriktningen och omfattningen av undersökningen enligt punkt 2.1 kan specificeras i särdirektiv.

2.4

Kontrollorganet kan kräva att sökanden ställer normaler och nödvändiga resurser i form av utrustning och personal till förfogande för genomförande av godkännandeprovningen.

3.   Intyg och märke för EG-godkännande

3.1

I intyget ska resultaten av undersökningen av typen redovisas och de andra krav förtecknas som ska uppfyllas. Till intyget ska fogas de beskrivningar, ritningar och diagram som krävs för att identifiera typen och för att förklara hur den fungerar. Godkännandemärket enligt artikel 4 ska ha formen av ett stiliserat ”ε” som

i den översta delen, bokstavsbeteckningen för den stat som utfärdat godkännande (B för Belgien, BG för Bulgarien, CZ för Tjeckien, DK för Danmark, D för Tyskland, EST för Estland, IRL för Irland, EL för Grekland, E för Spanien, F för Frankrike, I för Italien, CY för Cypern, LV för Lettland, LT för Litauen, L för Luxemburg, H för Ungern, M för Malta, NL för Nederländerna, A för Österrike, PL för Polen, P för Portugal, RO för Rumänien, SI för Slovenien, SK för Slovakien, FI för Finland, S för Sverige, UK för Förenade kungariket) samt de sista två siffrorna för godkännandeåret,

i sin nedre del innehåller en beteckning som bestämts av det kontrollorgan som utfärdat godkännandet (ett identifikationsnummer).

I punkt 6.1 visas ett exempel på detta godkännandemärke.

3.2

Om ett begränsat EG-godkännande utfärdats ska bokstaven P med samma storlek som den stiliserade bokstaven ε placeras framför denna.

I punkt 6.2 visas ett exempel på detta märke för begränsat godkännande.

3.3

Märkningen enligt artikel 6 är densamma som EG-godkännandemärket, frånsett att den stiliserade bokstaven är ε symmetriskt spegelvänd kring en vertikal axel, och innefattar inga andra tecken om inte annat föreskrivs i särdirektiven.

I punkt 6.3 visas ett exempel på denna märkning.

3.4

Märket enligt artikel 11 är EG-godkännandemärket inskrivet i en sexhörning.

I punkt 6.4 visas ett exempel på detta märke.

3.5

De märken som avses i punkterna 3.1-3.4 och som tillverkaren anbringar enligt bestämmelserna i detta direktiv ska anbringas på en synlig plats på varje mätdon och varje tillsatsutrustning. Märkningen ska vara läslig och beständig. Om det är tekniskt svårt att anbringa märkningen, kan undantag göras enligt särdirektiv eller efter överenskommelse mellan medlemsstaternas metrologiska kontrollorgan.

4.   Deponering av typexemplar

Kontrollorgan som beviljat godkännande kan, i de fall som anges i särdirektiv och om så bedöms nödvändigt, begära att ett provexemplar för vilket godkännande utfärdats ska deponeras. Kontrollorganet kan tillåta att delar, skalmodeller eller ritningar av mätdonet deponeras i stället för ett provexemplar. Detta ska i så fall anges på typgodkännandeintyget.

5.   Offentliggörande av godkännanden

5.1

Samtidigt som underrättelse lämnas till den berörda parten ska kopior av EG-godkännandeintyget sändas till kommissionen och till övriga medlemsstater. Medlemsstaterna kan också efter begäran få kopior av de metrologiska undersökningsrapporterna.

5.2

Proceduren för offentliggörande enligt punkt 5.1 ska gälla också vid återkallande av EG-godkännanden och andra meddelanden som rör omfattningen och giltigheten av EG-typgodkännanden.

5.3

En medlemsstat som avslår en ansökan om typgodkännande ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om detta.

6.   Märken för EG-typgodkännande

6.1

EG-typgodkännandemärke

Exempel:

EG-typgodkännande utfärdat av Tysklands metrologiska kontrollorgan år 1971 (se första strecksatsen i punkt 3.1).

Identifieringsnummer för EG-godkännandet (se andra strecksatsen i punkt 3.1.)

6.2

Märke för begränsat EG-typgodkännande (se punkt 3.2)

Exempel:

Begränsat EG-typgodkännande utfärdat av Tysklands metrologiska kontrollorgan år 1971.

Identifieringsnummer för det begränsade EG-typgodkännandet.

6.3

Undantagsmärkning från EG-typgodkännande (se punkt 3.3)

Exempel:

6.4

Märke för EG-typgodkännande av mätdon som undantas från första EG-verifikation (se punkt 3.4)

Exempel:

EG-typgodkännande utfärdat av Tysklands metrologiska kontrollorgan år 1971.

Identifieringsnummer för EG-typgodkännandet.


BILAGA II

FÖRSTA EG-VERIFIKATION

1.   Allmänt

1.1

Första EG-verifikation kan omfatta ett eller flera steg (vanligen två).

1.2

Om inte annat föreskrivs i särdirektiven gäller följande:

1.2.1

Första EG-verifikation ska utföras i ett steg för mätdon som när de lämnar fabriken utgör en enhet, dvs. som i princip kan flyttas till installationsplatsen utan att först tas isär.

1.2.2

Första EG-verifikation ska utföras i två eller flera steg för mätdon som för att fungera korrekt är beroende av installations- eller användningsvillkor.

1.2.3

Verifikationens första steg ska särskilt säkerställa att mätdonet överensstämmer med den godkända typen eller, för ett mätdon som undantagits från typgodkännande, att det överensstämmer med tillämpliga bestämmelser.

2.   Plats för första EG-verifikation

2.1

Om ingen plats anges i särdirektiven ska verifikation av mätdon som ska verifieras i ett enda steg utföras på den plats som det berörda metrologiska kontrollorganet bestämmer.

2.2

Mätdon som kräver verifikation i två eller flera steg ska verifieras av det för det enskilda fallet territoriellt behöriga metrologiska kontrollorganet.

2.2.1

Det sista steget i en verifikation ska utföras på installationsplatsen.

2.2.2

För de övriga stegen i en verifikation gäller punkt 2.1.

2.3

Om verifikationen utförs utanför det metrologiska kontrollorganets lokaler kan kontrollorganet särskilt kräva att sökanden

ställer normaler och resurser i form av utrustning och personal till förfogande för verifikationen,

tillhandahåller en kopia av EG-typgodkännandeintyget.

3.   Märkning för första EG-verifikation

3.1   Beskrivning av märkning för första EG-verifikation.

3.1.1

Om inte annat föreskrivs i särdirektiven gäller följande för märkning för första EG-verifikation som anbringas enligt punkt 3.3:

3.1.1.1

Slutlig märkning för första EG-verifikation ska bestå av två märken, varav

a)

det första märket ska ha formen av bokstaven ”e”, som

i den översta delen, bokstavsbeteckningen för den stat som utfärdat godkännande (B för Belgien, BG för Bulgarien, CZ för Tjeckien, DK för Danmark, D för Tyskland, EST för Estland, IRL för Irland, EL för Grekland, E för Spanien, F för Frankrike, I för Italien, CY för Cypern, LV för Lettland, LT för Litauen, L för Luxemburg, H för Ungern, M för Malta, NL för Nederländerna, A för Österrike, PL för Polen, P för Portugal, RO för Rumänien, SI för Slovenien, SK för Slovakien, FI för Finland, S för Sverige, UK för Förenade kungariket) samt, vid behov, en eller två siffror som betecknar en geografisk eller administrativ underavdelning,

i sin nedre hälft innehåller identifikationsnumret för det organ eller myndighet som genomför verifikationen.

b)

Det andra märket ska bestå av de två sista siffrorna i årtalet för verifikationen, inskrivna i en sexhörning.

3.1.1.2

Märkning för partiell första EG-verifikation ska enbart omfatta det första märket. Detta ska också fungera som försegling.

3.2   Märkenas form och storlek

3.2.1

I bifogade figurer visas form, mått och konturer för de bokstäver och siffror som ingår i märkning för första EG-verifikation enligt punkt 3.1. De första två figurerna visar märkenas olika delar, den tredje är ett exempel på märket. De mått som anges i figurerna har enheten lika med diametern på den cirkel som omskriver bokstaven e respektive sexhörningen.

Cirklarnas faktiska diameter är 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm eller 12,5 mm.

3.2.2

Medlemsstaternas metrologiska kontrollorgan ska utväxla originalritningarna över sina märken för första EG-verifikation, vilka är utformade i enlighet med förebilderna i figurerna.

3.3   Anbringande av märkningen

3.3.1

Slutlig märkning för EG-verifikation ska anbringas på angiven plats på mätdonet när detta genomgått fullständig verifikation och befunnits uppfylla EG-kraven.

3.3.2

Märkning för partiell EG-verifikation:

3.3.2.1

När verifikation utförs i flera steg på ett mätdon eller en del av ett mätdon som uppfyller de krav som inte behöver verifieras på installationsplatsen, ska märkningen anbringas på samma ställe som märkskylten eller på annan plats som anges i särdirektiven.

3.3.2.2

I samtliga fall ska märkningen anbringas som försegling på de ställen som anges i särdirektiven.


BILAGA III

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar

(som det hänvisas till i artikel 20)

Rådets direktiv 71/316/EEG

(EGT L 202, 6.9.1971, s. 1)

Punkt X.12 i bilaga I till 1972 års anslutningsakt

(EGT L 73, 27.3.1972, s. 118)

Rådets direktiv 72/427/EEG

(EGT L 291, 28.12.1972, s. 156)

Punkt X.A i bilaga I till 1979 års anslutningsakt

(EGT L 291, 19.11.1979, s. 108)

Rådets direktiv 83/575/EEG

(EGT L 332, 28.11.1983, s. 43)

Punkt IX.A.7 i bilaga I till 1985 års anslutningsakt

(EGT L 302, 15.11.1985, s. 212)

Rådets direktiv 87/354/EEG

(EGT L 192, 11.7.1987, s. 43)

endast hänvisningarna till direktiv 71/316/EEG i artikel 1 och i bilagan punkt 4

Rådets direktiv 87/355/EEG

(EGT L 192, 11.7.1987, s. 46)

Rådets direktiv 88/665/EEG

(EGT L 382, 31.12.1988, s. 42)

endast artikel 1.1

Punkt XI.C.VII.1 i bilaga I till 1994 års anslutningsakt

(EGT C 241, 29.8.1994, s. 211)

Rådets förordning (EG) nr 807/2003

(EUT L 122, 16.5.2003, s. 36)

endast bilaga III, punkt 5

Punkt I.D.1 i bilaga II till 2003 års anslutningsakt

(EUT L 236, 23.9.2003, s. 64)

Rådets direktiv 2006/96/EG

(EUT L 363, 20.12.2006, s. 81)

endast hänvisningarna till direktiv 71/316/EEG i artikel 1 och i bilagan punkt B.1

Kommissionens direktiv 2007/13/EG

(EUT L 73, 13.3.2007, s. 10)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 20)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

71/316/EEG

30 januari 1973

83/575/EEG

1 januari 1985

87/354/EEG

31 december 1987

87/355/EEG

31 december 1987

2006/96/EG

1 januari 2007

2007/13/EG

9 mars 2008


BILAGA IV

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 71/316/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1 a

Artikel 1.1 led a och artikel 1.2

Artikel 1.1 b

Artikel 1.1 led b

Artikel 1.1 c

Artikel 1.1 led c

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Artikel 1.4 första stycket

Artikel 1.5

Artikel 1.4 andra stycket

Artikel 1.6

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.5

Artikel 2.1

Artikel 3, inledningen

Artikel 3, inledningen

Artikel 3 första strecksatsen

Artikel 3 a

Artikel 3 andra strecksatsen

Artikel 3 b

Artikel 4 första meningen

Artikel 4 första och andra stycket

Artikel 4 andra meningen

Artikel 4 tredje stycket

Artikel 5.1

Artikel 5.1

Artikel 5.2 första stycket

Artikel 5.2 första stycket

Artikel 5.2 andra stycket inledningen

Artikel 5.2 andra stycket inledningen

Artikel 5.2 andra stycket första strecksatsen

Artikel 5.2 andra stycket a

Artikel 5.2 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 5.2 andra stycket b

Artikel 5.2 andra stycket tredje strecksatsen

Artikel 5.2 andra stycket c

Artikel 5.2 andra stycket fjärde strecksatsen

Artikel 5.2 andra stycket d

Artikel 5.2 tredje stycket inledningen

Artikel 5.2 tredje stycket inledningen

Artikel 5.2 tredje stycket första strecksatsen

Artikel 5.2 tredje stycket a

Artikel 5.2 tredje stycket andra strecksatsen

Artikel 5.2 tredje stycket b

Artikel 5.2 fjärde stycket

Artikel 5.2 fjärde stycket

Artikel 5.3

Artikel 5.3

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7.1, 7.2 och 7.3

Artikel 7.1, 7.2 och 7.3

Artikel 7.4, första meningen

Artikel 7.4 första stycket

Artikel 7.4 andra meningen

Artikel 7.4 andra stycket

Artikel 7.4 tredje meningen

Artikel 7.4 tredje stycket

Artikel 7.5

Artikel 7.5

Artikel 8.1 a

Artikel 8.1

Artikel 8.1 b

Artikel 8.2

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 9.1

Artikel 9.1

Artikel 9.2, inledningen

Artikel 9.2, inledningen

Artikel 9.2 första strecksatsen

Artikel 9.2 a

Artikel 9.2 andra strecksatsen

Artikel 9.2 b

Artikel 9.2 tredje strecksatsen

Artikel 9.2 c

Artikel 9.2 fjärde strecksatsen

Artikel 9.2 d

Artiklarna 10 och 11

Artiklarna 10 och 11

Artiklarna 12, 13 och 14

Artiklarna 12, 13 och 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16 första meningen

Artikel 16 första stycket

Artikel 16 andra meningen

Artikel 16 andra stycket

Artikel 17

Artikel 18.1

Artikel 17.1

Artikel 18.2 första stycket

Artikel 17.2

Artikel 18.2 andra stycket

Artikel 18.3

Artikel 19

Artikel 18

Artikel 20.1

Artikel 20.2

Artikel 19

Artikel 20 och 21

Artikel 21

Artikel 22

Bilaga I

Bilaga I

Punkterna 1 och 1.1

Punkterna 1 och 1.1

Punkt 1.2, inledningen

Punkt 1.2, inledningen

Punkt 1.2 första strecksatsen

Punkt 1.2 a

Punkt 1.2 andra strecksatsen

Punkt 1.2 b

Punkt 1.2 tredje strecksatsen

Punkt 1.2 c

Punkt 1.2 fjärde strecksatsen

Punkt 1.2 d

Punkt 1.2 femte strecksatsen

Punkt 1.2 e

Punkt 1.3

Punkt 1.3

Punkt 1.3.1, inledningen

Punkt 1.3.1, inledningen

Punkt 1.3.1 första strecksatsen

Punkt 1.3.1 a

Punkt 1.3.1 andra strecksatsen

Punkt 1.3.1 b

Punkt 1.3.1 tredje strecksatsen

Punkt 1.3.1 c

Punkt 1.3.1 fjärde strecksatsen

Punkt 1.3.1 d

Punkterna 1.3.2–5

Punkterna 1.3.2–5

Punkt 5.2

Punkt 5.1

Punkt 5.3

Punkt 5.2

Punkt 5.4

Punkt 5.3

Punkt 6–6.4

Punkt 6–6.4

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV