Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009L0043.pdf

10.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 146/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/43/EG

av den 6 maj 2009

om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt fördraget ska det upprättas en inre marknad, vilket bl.a. innebär att medlemsstaterna sinsemellan avskaffar hindren för fri rörlighet för varor och tjänster, och det ska införas ett system som säkerställer att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids.

(2)

Fördragets bestämmelser om upprättande av den inre marknaden gäller alla varor och tjänster som tillhandahålls mot ersättning, även försvarsrelaterade produkter, men hindrar inte medlemsstaterna från att under vissa omständigheter vidta andra åtgärder i enskilda fall som de anser nödvändiga för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen.

(3)

Medlemsstaternas lagar och andra författningar om överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen innehåller skillnader som kan hindra rörligheten för sådana produkter och snedvrida konkurrensen på den inre marknaden samt därigenom hämma innovationskraften, det industriella samarbetet och försvarsindustrins konkurrenskraft i Europeiska unionen.

(4)

Medlemsstaternas lagar och andra författningar har generellt som syfte att bl.a. skydda mänskliga rättigheter och bevara fred, säkerhet och stabilitet genom strikt kontroll och begränsning av export och spridning av försvarsrelaterade produkter såväl till tredjeländer som till andra medlemsstater.

(5)

Sådana begränsningar av rörligheten för försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen kan inte avskaffas generellt genom direkt tillämpning av fördragets principer om fri rörlighet för varor och tjänster, eftersom de enligt artikel 30 eller 296 i fördraget kan vara motiverade i enskilda fall, och medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa de nämnda artiklarna om villkoren för dem uppfylls.

(6)

Medlemsstaternas relevanta lagar och andra författningar behöver därför harmoniseras på ett sätt som förenklar överföringen av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen, så att den inre marknaden fungerar tillfredsställande. Detta direktiv omfattar endast bestämmelser och förfaranden för försvarsrelaterade produkter och berör således inte medlemsstaternas politik när det gäller överföring av försvarsrelaterade produkter.

(7)

Harmoniseringen av medlemsstaternas relevanta lagar och andra författningar bör inte inverka på medlemsstaternas internationella skyldigheter och åtaganden eller deras handlingsfrihet i fråga om politiken för export av försvarsrelaterade produkter.

(8)

Medlemsstaterna bör ha rätt att upprätthålla och utveckla sitt mellanstatliga samarbete förutsatt att de efterlever bestämmelserna i detta direktiv.

(9)

Detta direktiv bör inte tillämpas på försvarsrelaterade produkter som endast passerar gemenskapens territorium, det vill säga sådana produkter som inte hänförs till någon annan godkänd tullbehandling än förfarandet för extern transitering eller som endast placeras i en frizon eller ett frilager och för vilka inga uppgifter behöver noteras i en godkänd lagerbokföring.

(10)

Detta direktiv bör omfatta alla försvarsrelaterade produkter som motsvarar dem som återges i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (3), inklusive deras komponenter och tekniker.

(11)

Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av gemensam åtgärd 97/817/Gusp av den 28 november 1997 om antipersonella minor (4) vilken antogs av rådet på grundval av artikel J.3 i fördraget om Europeiska unionen; det bör inte heller påverka medlemsstaternas ratificering och genomförande av konventionen om klustervapen, vilken undertecknades i Oslo den 3 december 2008.

(12)

Målsättningen att skydda mänskliga rättigheter och bevara fred, säkerhet och stabilitet som generellt eftersträvas i de av medlemsstaternas lagar och andra författningar som begränsar överföring av försvarsrelaterade produkter förutsätter att ursprungsmedlemsstaten har gett överföringstillstånd till överföringen av produkterna inom gemenskapen och att det har lämnats garantier i den mottagande medlemsstaten.

(13)

Med tanke på de skyddsåtgärder som föreskrivs i detta direktiv till stöd för denna målsättning, behöver medlemsstaterna inte längre införa eller vidmakthålla några särskilda restriktioner för att uppnå målsättningen, om inte annat följer av artiklarna 30 och 296 i fördraget.

(14)

Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av de bestämmelser som är nödvändiga för att skydda den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten. Mot bakgrund av de försvarsrelaterade produkternas natur och särdrag är hänsyn till den allmänna ordningen, som till exempel säkra transporter, säker lagring, spridningsrisk och brottsförebyggande, särskilt viktiga i detta direktiv.

(15)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (5), särskilt inte formaliteterna för förflyttning av vapen inom gemenskapen. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (6), särskilt bestämmelserna om överföring av ammunition.

(16)

Samtliga överföringar av försvarsrelaterade produkter i gemenskapen bör vara föremål för föregående tillstånd i form av generella, globala eller individuella överföringstillstånd som beviljats eller offentliggjorts av den medlemsstat från vars territorium leverantören önskar överföra försvarsrelaterade produkter. Medlemsstater bör kunna undanta överföring av försvarsrelaterade produkter från skyldigheten om föregående tillstånd i särskilda fall, vilka förtecknas i detta direktiv.

(17)

Det bör stå medlemsstaterna fritt att avslå eller utfärda föregående tillstånd. I överensstämmelse med principerna för den inre marknaden bör ett sådant tillstånd vara giltigt i hela gemenskapen, och det bör inte krävas ytterligare tillstånd för transitering genom andra medlemsstater eller införande på andra medlemsstaters territorium.

(18)

Medlemsstaterna bör fastställa vilken typ av överföringstillstånd för försvarsrelaterade produkter eller kategorierna av försvarsrelaterade produkter som är lämplig för varje typ av överföring och vilka villkor för varje överföringstillstånd som måste uppfyllas, med hänsyn till hur känslig överföringen är.

(19)

Medlemsstaterna bör i möjligaste mån undvika att belägga komponenter med exportrestriktioner, genom att godkänna mottagarnas försäkran om användning och ta hänsyn till i vilken utsträckning dessa komponenter ingår i mottagarens egna produkter.

(20)

Medlemsstaterna bör fastställa mottagare av överföringstillstånd utan diskriminering, om det inte är nödvändigt för att skydda deras väsentliga säkerhetsintressen.

(21)

För att underlätta överföring av försvarsrelaterade produkter bör generella överföringstillstånd offentliggöras i de medlemsstater som ger alla företag som uppfyller de krav som anges för varje generellt överföringstillstånd tillåtelse att överföra försvarsrelaterade produkter.

(22)

Det bör offentliggöras ett generellt överföringstillstånd för överföring av försvarsrelaterade produkter till försvarsmakterna för att väsentligt öka leveranssäkerheten för alla medlemsstater som väljer att upphandla inom gemenskapen.

(23)

Det bör offentliggöras ett generellt överföringstillstånd för överföring av komponenter till certifierade europeiska försvarsindustriföretag för att främja samarbete och integration mellan dem, särskilt genom optimering av leveranskedjorna och stordriftsfördelar.

(24)

Medlemsstater som deltar i ett mellanstatligt samarbetsprogram bör kunna offentliggöra ett generellt överföringstillstånd för överföring till mottagare i andra deltagande medlemsstater av sådana försvarsrelaterade produkter som är nödvändiga för att genomföra programmet. Det skulle förbättra villkoren för deltagande i mellanstatliga samarbetsprogram för företag som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna.

(25)

Medlemsstaterna bör få offentliggöra ytterligare generella överföringstillstånd i de fall där hotet mot mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet är mycket litet till följd av produkternas beskaffenhet och typen av mottagare.

(26)

Om ett generellt överföringstillstånd inte kan offentliggöras bör medlemsstaterna på begäran bevilja enskilda företag globala överföringstillstånd, utom i de fall som anges i detta direktiv. Medlemsstaterna bör kunna tilldela förnybara globala överföringstillstånd.

(27)

Företagen bör informera de behöriga myndigheterna om användningen av generella överföringstillstånd, för att skydda mänskliga rättigheter och bevara fred, säkerhet och stabilitet samt för att möjliggöra öppen rapportering av överföringar av försvarsrelaterade produkter och därmed demokratisk kontroll.

(28)

Medlemsstaterna bör ha tillräckligt stort handlingsutrymme att fastställa villkor för generella, globala och individuella överföringstillstånd för att även fortsättningsvis kunna samarbeta inom det befintliga internationella ramverket för exportkontroll. Eftersom beslutet att tillåta eller vägra export är och bör förbli en nationell angelägenhet, bör ett sådant samarbete enbart bygga på frivillig samordning av medlemsstaternas exportpolitik.

(29)

För att kompensera det faktum att individuella förhandskontroller successivt byts ut mot generella efterhandskontroller i den medlemsstat där den försvarsrelaterade produkten har sitt ursprung bör man skapa villkor för ömsesidigt förtroende, inklusive genom garantier för att den försvarsrelaterade produkten inte kommer att exporteras i strid med de exportrestriktioner som gäller till tredjeländer. Denna princip bör också iakttas i de fall där försvarsrelaterade produkter överförs flera gånger mellan medlemsstaterna innan produkten exporteras till ett tredjeland.

(30)

Medlemsstaterna samarbetar inom ramen för rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (7), genom tillämpning av gemensamma kriterier, men också genom underrättelser om avslag och samrådsmekanismer för en enhetligare tillämpning av ländernas politik när det gäller export av försvarsrelaterade produkter till tredjeländer. Detta direktiv bör inte hindra medlemsstaternas möjlighet att bestämma tillståndsvillkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter, inklusive eventuella exportbegränsningar, särskilt där detta är nödvändigt för samarbetssyften inom ramen för den gemensamma ståndpunkten.

(31)

Leverantörerna bör informera mottagarna om eventuella restriktioner i överföringstillstånden, så att det byggs upp ett ömsesidigt förtroende för mottagarnas förmåga att iaktta dessa restriktioner efter överföringen, framför allt vid ansökningar om export till tredjeländer.

(32)

Det bör vara företagens sak att avgöra om fördelarna med att ta emot försvarsrelaterade produkter med ett generellt överföringstillstånd gör det mödan värt att ansöka om certifiering. Överföringar inom en koncern bör omfattas av generellt överföringstillstånd om koncernmedlemmarna är certifierade i de medlemsstater där de är etablerade.

(33)

Det behövs gemensamma certifieringskriterier för att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, i synnerhet för mottagarnas förmåga att iaktta exportrestriktionerna för försvarsrelaterade produkter som de mottagit från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd.

(34)

För att främja ömsesidigt förtroende bör mottagare av överförda försvarsrelaterade produkter inte exportera dessa produkter om överföringstillståndet innehåller exportrestriktioner.

(35)

I samband med att företagen ansöker om exporttillstånd till tredjeländer bör de lämna en försäkran till de behöriga myndigheterna huruvida de har iakttagit de eventuella exportrestriktioner för överföringen av försvarsrelaterade produkter som fastställts av den medlemsstat som utfärdat överföringstillståndet. I detta sammanhang påminns det om att de mekanismer för samråd mellan medlemsstaterna som föreskrivs i gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp fortfarande är särskilt betydelsefulla.

(36)

Vid export till tredjeland av försvarsrelaterade produkter som företagen har mottagit med stöd av ett överföringstillstånd bör de kunna styrka för de behöriga tullmyndigheterna vid gemenskapens yttre gräns att de har exporttillstånd.

(37)

Förteckningen över försvarsrelaterade produkter i bilagan bör uppdateras i strikt överensstämmelse med Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

(38)

För att man ska kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende måste medlemsstaterna fastställa tillräckliga, verksamma åtgärder, inklusive sanktioner, för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv följs, särskilt bestämmelserna om att företagen ska iaktta de gemensamma certifieringskriterierna och restriktionerna för vidare användning av försvarsrelaterade produkter efter överföring.

(39)

I de fall när ursprungsmedlemsstaten på rimliga grunder betvivlar att en certifierad mottagare kommer att iaktta villkoren för ett generellt överföringstillstånd, eller om en tillståndsgivande medlemsstat anser att den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller landets grundläggande säkerhetsintressen kan komma att påverkas, bör medlemsstaten inte endast informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen, utan även tillfälligt kunna upphäva verkan av ett sådant överföringstillstånd i förhållande till den mottagaren, med hänsyn till det ansvar den har för att skydda mänskliga rättigheter och bevara fred, säkerhet och stabilitet.

(40)

För ökat ömsesidigt förtroende bör man senarelägga tillämpningen av de lagar och andra författningar som antas för att säkerställa att detta direktiv följs. Därigenom kan man, innan dessa bestämmelser tillämpas, utvärdera framstegen på grundval av en rapport från kommissionen som bygger på information från medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits.

(41)

Kommissionen bör regelbundet offentliggöra en rapport om detta direktivs genomförande, vilken vid behov kan åtföljas av lagstiftningsförslag.

(42)

Detta direktiv påverkar inte förekomsten eller genomförandet av de regionala unionerna mellan Belgien och Luxemburg samt mellan Belgien, Luxemburg och Nederländerna, i enlighet med artikel 306 i fördraget.

(43)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen förenklingen av bestämmelser och förfaranden som ska tillämpas på överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen, i syfte att se till att den inre marknaden fungerar väl, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av skillnaderna mellan de nuvarande tillståndsförfarandena och på grund av överföringarnas gränsöverskridande karaktär, och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EG-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(44)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (8).

(45)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att ändra bilagan. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(46)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (9) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse utarbeta egna tabeller som så långt möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna, samt att offentliggöra tabellerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

1.   Detta direktivs syfte är att förenkla de bestämmelser och förfaranden som tillämpas på överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen, i syfte att se till att den inre marknaden fungerar väl.

2.   Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas handlingsfrihet i fråga om politiken för export av försvarsrelaterade produkter.

3.   Tillämpningen av detta direktiv ska ske i enlighet med artiklarna 30 och 296 i fördraget.

4.   Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas möjlighet att fortsätta och vidareutveckla mellanstatligt samarbete, förutsatt att bestämmelserna i detta direktiv följs.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Detta direktiv ska tillämpas på de försvarsrelaterade produkter som förtecknas i bilagan.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med

1.

försvarsrelaterade produkter: de produkter som förtecknas i bilagan,

2.

överföring: en förflyttning eller rörelse av en försvarsrelaterad produkt från en leverantör till en mottagare i en annan medlemsstat,

3.

leverantör: en juridisk eller fysisk person som är etablerad i gemenskapen och juridiskt ansvarig för en överföring,

4.

mottagare: en juridisk eller fysisk person som är etablerad i gemenskapen och juridiskt ansvarig för mottagandet av en överföring,

5.

överföringstillstånd: ett tillstånd som utfärdats av en nationell myndighet i en medlemsstat vilket ger leverantörer rätt att överföra försvarsrelaterade produkter till en mottagare i en annan medlemsstat,

6.

exporttillstånd: ett tillstånd att leverera försvarsrelaterade produkter till en juridisk eller fysisk person i ett tredjeland,

7.

transitering: transport av försvarsrelaterade produkter genom en eller flera medlemsstater utöver ursprungsmedlemsstaten och den mottagande medlemsstaten.

KAPITEL II

ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND

Artikel 4

Allmänna bestämmelser

1.   Det ska krävas föregående tillstånd för överföring av försvarsrelaterade produkter mellan medlemsstater. Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten eller den allmänna ordningen, t.ex. transportsäkerheten, ska det inte krävas ytterligare överföringstillstånd av andra medlemsstater för transitering genom medlemsstater, eller för införsel i den medlemsstat där mottagaren finns, av försvarsrelaterade produkter.

2.   Trots bestämmelserna i punkt 1 får medlemsstaterna undanta överföringar av försvarsrelaterade produkter från skyldigheten att ha föregående tillstånd enligt den punkten, i följande fall:

a)

Leverantören eller mottagaren är ett statligt organ eller en del av försvarsmakten.

b)

Det är fråga om leveranser som Europeiska unionen, Nato, Internationella atomenergiorganet (IAEA) eller andra mellanstatliga organisationer gör i syfte att fullgöra sina uppdrag.

c)

Överföringen är nödvändig för genomförande av ett samverkande program för försvarsrelaterade produkter mellan medlemsstater.

d)

Överföringen är kopplad till humanitär hjälp vid en katastrof eller som gåva i en nödsituation.

e)

Överföringen är nödvändig, för eller efter, reparation, underhåll, utställning eller demonstration.

3.   Kommissionen får på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ändra punkt 2 i syfte att inkludera följande fall:

a)

Överföringen sker under sådana förhållanden att den inte påverkar den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten.

b)

Kravet på föregående tillstånd har blivit oförenligt med medlemsstaternas internationella åtaganden till följd av att detta direktiv antagits.

c)

Det är nödvändigt för sådan mellanstatlig samverkan som avses i artikel 1.4.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

4.   Medlemsstaterna ska se till att leverantörer som vill överföra försvarsrelaterade produkter från deras territorium får använda generella överföringstillstånd eller ansöka om globala eller individuella överföringstillstånd i enlighet med artiklarna 5, 6 och 7.

5.   Medlemsstaterna ska bestämma typ av överföringstillstånd för de försvarsrelaterade produkter eller de kategorier av försvarsrelaterade produkter som berörs i enlighet med bestämmelserna i denna artikel och i artiklarna 5, 6 och 7.

6.   Medlemsstaterna ska fastställa alla villkor för överföringstillstånd, inklusive eventuella särskilda begränsningar av export av försvarsrelaterade produkter till juridiska eller fysiska personer i tredjeländer, med hänsyn bland annat till de risker som överföringen medför för skyddet av de mänskliga rättigheterna, bevarandet av fred, säkerhet och stabilitet. Medlemsstaterna får, under förutsättning att gemenskapslagstiftningen respekteras, använda sig av möjligheten att begära försäkringar om slutanvändning, inklusive slutanvändarintyg.

7.   Medlemsstaterna ska fastställa villkoren för överföringstillstånd för komponenter på grundval av en bedömning av hur känslig överföringen är enligt, bland annat, följande kriterier:

a)

Komponenternas beskaffenhet i förhållande till de produkter som de ska ingå i och i förhållande till varje slutanvändning av de färdiga produkterna som kan väcka farhågor.

b)

Komponenternas betydelse i förhållande till de produkter som de ska ingå i.

8.   Med undantag för de fall när medlemsstaterna anser att överföringen av komponenter är känslig, ska medlemsstaterna inte belägga komponenter med exportrestriktioner om mottagaren i en försäkran om användning intygar att de komponenter som omfattas av överföringstillståndet ingår eller ska ingå i mottagarens egna produkter och därför inte i sig kan överföras eller exporteras i ett senare skede, utom när syftet är underhåll eller reparation.

9.   Medlemsstaterna får återkalla eller tillfälligt upphäva ett överföringstillstånd som de har utfärdat eller begränsa dess användning för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen, den allmänna ordningen eller säkerheten, eller på grund av bristande efterlevnad av de villkor som gäller för överföringstillståndet.

Artikel 5

Generella överföringstillstånd

1.   Medlemsstaterna ska offentliggöra generella överföringstillstånd som direkt ger leverantörer som är etablerade på deras territorier, vilka uppfyller villkoren i det generella överföringstillståndet, tillstånd att genomföra överföringar av försvarsrelaterade produkter, vilka ska specificeras i det generella överföringstillståndet, till en kategori eller kategorier av mottagare i en annan medlemsstat.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2, ska generella överföringstillstånd offentliggöras åtminstone i följande fall:

a)

Mottagaren är en del av en medlemsstats försvarsmakt, eller en avtalsslutande myndighet på försvarsområdet som köper för exklusiv användning av en medlemsstats försvarsmakt.

b)

Mottagaren är ett företag som certifierats i enlighet med artikel 9.

c)

Överföringen sker för demonstrations-, utvärderings- och utställningssyften.

d)

Överföringen sker för underhålls- och reparationssyften, om mottagaren är den ursprungliga leverantören av den försvarsrelaterade produkten.

3.   De medlemsstater som deltar i ett mellanstatligt samarbetsprogram om utveckling, tillverkning och användning av en eller flera försvarsrelaterade produkter får offentliggöra ett generellt överföringstillstånd för de överföringar till övriga i programmet deltagande medlemsstater som är nödvändiga för programmets genomförande.

4.   Medlemsstaterna får fastställa villkor för registrering före första användningen av ett generellt överföringstillstånd, utan att det påverkar andra bestämmelser i detta direktiv.

Artikel 6

Globala överföringstillstånd

1.   Medlemsstaterna ska på begäran besluta att bevilja en enskild leverantör globala överföringstillstånd för överföring av försvarsrelaterade produkter till mottagare i en eller flera andra medlemsstater.

2.   Medlemsstaterna ska i varje globalt överföringstillstånd ange vilka försvarsrelaterade produkter eller vilka kategorier av försvarsrelaterade produkter som omfattas av det globala överföringstillståndet och vilka mottagare eller kategorier av mottagare som är godkända.

Ett globalt överföringstillstånd ska beviljas för en period om tre år, vilken får förnyas av medlemsstaten.

Artikel 7

Individuella överföringstillstånd

Medlemsstaterna ska besluta att på begäran bevilja en enskild leverantör individuellt överföringstillstånd för en överföring av en angiven kvantitet specificerad försvarsrelaterad produkt som ska vidarebefordras i en eller flera transporter till en mottagare om

a)

ansökan om överföringstillstånd avser endast en överföring,

b)

det är nödvändigt för att skydda medlemsstatens väsentliga säkerhetsintressen eller för att skydda den allmänna ordningen,

c)

det är nödvändigt för efterlevnad av medlemsstaternas internationella skyldigheter och åtaganden, eller

d)

en medlemsstat har tungt vägande skäl att tro att leverantören inte kommer att kunna följa alla de villkor som är nödvändiga för att bevilja ett globalt överföringstillstånd.

KAPITEL III

INFORMATION, CERTIFIERING OCH EXPORT EFTER ÖVERFÖRING

Artikel 8

Information från leverantörerna

1.   Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna av försvarsrelaterade produkter upplyser mottagarna om de villkor, inklusive begränsningar, angående slutanvändning eller export av försvarsrelaterade produkter som ingår i överföringstillståndet.

2.   Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna inom en rimlig tidsfrist underrättar de behöriga myndigheterna i den medlemsstat från vars territorium de önskar överföra försvarsrelaterade produkter när de avser att använda ett generellt överföringstillstånd för första gången. Medlemsstaterna får bestämma vilka ytterligare uppgifter som kan krävas avseende försvarsrelaterade produkter som överförs med ett generellt överföringstillstånd.

3.   Medlemsstaterna ska se till och regelbundet kontrollera att leverantörerna för detaljerade och fullständiga register över sina överföringar, i enlighet med den gällande lagstiftningen i respektive medlemsstat, och de ska besluta om rapporteringskraven för användningen av ett generellt, ett globalt eller ett individuellt överföringstillstånd. Sådana register ska innefatta kommersiella dokument som innehåller följande information:

a)

En beskrivning av försvarsrelaterade produkten och dess referens i förteckningen i bilagan.

b)

Den försvarsrelaterade produktens mängd och värde.

c)

Tidpunkterna för överföring.

d)

Leverantörens och mottagarens namn och adress.

e)

Slutanvändning och slutanvändare av den försvarsrelaterade produkten, om detta är känt.

f)

Bevis för att informationen om en exportrestriktion i ett överföringstillstånd har vidarebefordrats till mottagaren av den försvarsrelaterade produkten.

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörerna bevarar de register som avses i punkt 3 under åtminstone samma tidsperiod som fastställs i den relevanta medlemsstatens nationella lagstiftning om krav för bevarande av register för ekonomiska aktörer, och i varje fall i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen ägde rum. De ska på begäran uppvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat från vars territorium leverantören överförde de försvarsrelaterade produkterna.

Artikel 9

Certifiering

1.   Medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter för certifiering av mottagare som är etablerade på deras territorium av försvarsrelaterade produkter enligt överföringstillstånd som offentliggjorts av andra medlemsstater enligt artikel 5.2 b.

2.   Certifieringen ska fastställa mottagarföretagets tillförlitlighet, särskilt vad avser dess förmåga att iaktta exportrestriktionerna för försvarsrelaterade produkter som mottagits från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd. Mottagarföretagets tillförlitlighet ska bedömas i enlighet med följande kriterier:

a)

Dokumenterad erfarenhet av försvarsverksamhet, där särskild hänsyn tas till företagets uppgifter om överensstämmelse med exportrestriktionerna, domstolsbeslut på området, tillstånd att tillverka eller sälja försvarsrelaterade produkter samt genom anlitande av erfaren ledningspersonal.

b)

Relevant industriverksamhet på området för försvarsrelaterade produkter i gemenskapen, särskilt förmåga att integrera system och delsystem.

c)

Utnämning av en chefstjänsteman som personligt ansvarig för överföring och export.

d)

Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa och garantera efterlevnaden av de specifika villkoren för slutanvändning och export av varje mottagen komponent eller produkt.

e)

Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det skyndsamt ska lämna detaljerad information som svar på förfrågningar om slutanvändare eller slutanvändning av alla produkter som företaget exporterat, överfört eller mottagit från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd.

f)

En beskrivning, kontrasignerad av den chefstjänsteman som avses i led c, av det interna efterlevnadsprogrammet eller av företagets system för hantering av överföring och export. Denna beskrivning ska innehålla detaljer om de organisatoriska, mänskliga och tekniska resurser som avsatts för att hantera överföringar och export, ansvarskedjan i företaget, interna revisionsförfaranden, medvetandegörande och personalutbildning, fysiska och tekniska säkerhetsarrangemang, registerföring samt spårbarhet för överföringar och export.

3.   Certifikaten ska innehålla följande information:

a)

Namn på den behöriga myndighet som utfärdat certifikatet.

b)

Mottagarens namn och adress.

c)

En försäkran om att mottagaren uppfyller kriterierna i punkt 2.

d)

Utfärdandedatum och giltighetstid för certifikatet.

Certifikatets giltighetstid, enligt led d, får inte i något fall överskrida fem år.

4.   Certifikatet får innehålla ytterligare villkor om

a)

tillhandahållande av information som är nödvändig för kontroll av att de kriterier som avses i punkt 2 uppfylls,

b)

tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikatet.

5.   De behöriga myndigheterna ska kontrollera att mottagaren uppfyller kriterierna i punkt 2, vilket ska ske minst vart tredje år, och de villkor i certifikaten som avses i punkt 4.

6.   Medlemsstaterna ska godkänna certifikat som har utfärdats i enlighet med detta direktiv i en annan medlemsstat.

7.   Om en behörig myndighet konstaterar att en certifikatsinnehavare som är etablerad i medlemsstaten inte längre uppfyller kriterierna i punkt 2 eller villkoren i punkt 4, ska den vidta lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder får omfatta återkallande av certifikatet. Den behöriga myndigheten ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om sitt beslut.

8.   Medlemsstaterna ska offentliggöra en förteckning över certifierade mottagare, vilken ska uppdateras regelbundet, och de ska underrätta kommissionen, Europaparlamentet och de andra medlemsstaterna om detta.

Kommissionen ska på sin webbplats göra tillgängligt för allmänheten ett centralt register över mottagare som certifierats av medlemsstaterna.

Artikel 10

Exportrestriktioner

Medlemsstaterna ska se till att mottagare av försvarsrelaterade produkter vilka ansöker om exporttillstånd uppger för sina behöriga myndigheter, i de fall den försvarsrelaterade produkt som mottagits från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd är belagd med exportrestriktioner, att de har iakttagit villkoren för dessa restriktioner, inklusive att de i tillämpliga fall fått det erfordrade överföringstillståndet från ursprungsmedlemsstaten.

KAPITEL IV

TULLFÖRFARANDEN OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 11

Tullförfaranden

1.   Medlemsstaterna ska se till att exportören styrker, vid fullgörandet av formaliteterna för export av försvarsrelaterade produkter vid det tullkontor som ansvarar för handläggningen av exportdeklarationen, att nödvändigt exporttillstånd har erhållits.

2.   En medlemsstat får även, utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (10), för en period som inte överstiger 30 arbetsdagar, avbryta förfarandet för export från dess territorium eller vid behov på annat sätt förhindra att försvarsrelaterade produkter som mottagits från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd och integrerats med en annan försvarsrelaterad produkt eller vid behov på ett annat sätt förhindra att den lämnar gemenskapen från dess territorium, om den anser

a)

att relevant information inte beaktades när exporttillståndet beviljades, eller

b)

att omständigheterna har ändrats väsentligt sedan exporttillståndet beviljades.

3.   Medlemsstaterna får besluta att tullformaliteterna för export av försvarsrelaterade produkter endast får fullgöras vid vissa tullkontor.

4.   De medlemsstater som utnyttjar möjligheten i punkt 3 ska underrätta kommissionen om vilka tullkontor som har bemyndigats. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12

Informationsutbyte

Medlemsstaterna ska i samarbete med kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta direkt samarbete och utbyte av information mellan de behöriga nationella myndigheterna.

KAPITEL V

UPPDATERING AV FÖRTECKNINGEN ÖVER FÖRSVARSRELATERADE PRODUKTER

Artikel 13

Anpassning av bilagan

1.   Kommissionen ska uppdatera förteckningen över försvarsrelaterade produkter i bilagan i strikt överensstämmelse med Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

2.   Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Skyddsåtgärder

1.   Om en tillståndsgivande medlemsstat anser att det finns en allvarlig risk för att en mottagare som certifierats i enlighet med artikel 9 i en annan medlemsstat inte kommer att iaktta villkoren för ett generellt överföringstillstånd eller om en tillståndsgivande medlemsstat anser att den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller dess väsentliga säkerhetsintressen skulle kunna påverkas, ska den underrätta den andra medlemsstaten om detta och begära en utvärdering av situationen.

2.   Om de tvivel som anges i punkt 1 fortfarande råder får den tillståndsgivande medlemsstaten tillfälligt upphäva verkan av det generella överföringstillståndet för sådana mottagare. Medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen och ange skälen till skyddsåtgärden. Den medlemsstat som vidtog skyddsåtgärden får upphäva skyddsåtgärden om den anser att den inte längre är motiverad.

Artikel 16

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelse av de föreskrifter som införts för genomförandet av detta direktiv, särskilt om den information som krävs enligt artikel 8.1 eller artikel 10 om efterlevande av exportrestriktionerna för ett överföringstillstånd är falsk eller ofullständig. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa bestämmelser genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 17

Översyn och rapportering

1.   Kommissionen ska senast den 30 juni 2012 rapportera om de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att införliva detta direktiv, särskilt artiklarna 9–12 och 15.

2.   Kommissionen ska, med början senast den 30 juni 2016, se över genomförandet av detta direktiv och rapportera om detta till Europaparlamentet och rådet. Den ska särskilt utvärdera om och i vilken omfattning målsättningarna i detta direktiv uppnåtts, bland annat med avseende på om den interna marknaden fungerar tillfredsställande. Kommissionen ska i sin rapport se över tillämpningen av artiklarna 9–12 och 15 i detta direktiv och utvärdera direktivets inverkan på utvecklingen av den europeiska marknaden för försvarsrelaterade produkter och det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, bland annat med beaktande av situationen för små och medelstora företag. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 18

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 30 juni 2012.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 19

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 20

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 6 maj 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. KOHOUT

Ordförande


(1)  Yttrande av den 23 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 16 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådet beslut av den 23 april 2009.

(3)  EUT L 88, 29.3.2007, s. 58.

(4)  EGT L 338, 9.12.1997, s. 1.

(5)  EGT L 256, 13.9.1991, s. 51.

(6)  EGT L 121, 15.5.1993, s. 20.

(7)  EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.

(8)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER FÖRSVARSRELATERADE PRODUKTER

ML1

Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum) samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa vapen:

a)

Gevär, karbiner, revolvrar, pistoler, k-pistar och kulsprutor:

Not:ML1 a omfattar inte följande:

1.

Musköter, gevär och karbiner tillverkade före 1938.

2.

Reproduktioner av musköter, gevär och karbiner där originalen tillverkades före 1890.

3.

Revolvrar, pistoler och kulsprutor tillverkade före 1890 samt reproduktioner av dessa.

b)

Slätborrade vapen enligt följande:

1.

Slätborrade vapen som utformats speciellt för militär användning.

2.

Övriga slätborrade vapen enligt följande:

a)

Helautomatiska.

b)

Halvautomatiska eller med pumpverkan.

c)

Vapen för hylslös ammunition.

d)

Ljuddämpare, särskilda vapenstöd, magasin, vapensikten och flamdämpare för vapen som omfattas av ML1 a, ML1 b eller ML1 c.

Not 1:ML1 omfattar inte slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får dock inte vara särskilt utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

Not 2:ML1 omfattar inte skjutvapen som utformats särskilt för blind ammunition och skjutvapen som inte fungerar med kontrollerad ammunition.

Not 3:ML1 omfattar inte vapen som använder hylsammunition med asymmetriskt placerad tändhatt som inte är helautomatiska.

Not 4:ML1 d omfattar inte optiska vapensikten som saknar elektronisk bildhantering med högst fyra gångers förstoring, under förutsättning att de inte särskilt har utformats för militär användning.

ML2

Slätborrade vapen med en kaliber som överstiger 20 mm, andra vapen eller utrustning med en kaliber som överstiger 12,7 mm (0,50 tum), kastare samt tillbehör, som följer, liksom särskilt utformade komponenter för dessa vapen:

a)

Skjutvapen, haubitsar, kanoner, granatkastare, pansarvärnsvapen, projektilutskjutningsanordningar, militära eldkastare, gevär, rekyllösa vapen, slätborrade vapen och signaturdämpande anordningar för dessa.

Not 1:ML2 a omfattar injektorer, doseringsapparater, förrådstankar och andra komponenter som utformats särskilt för användning med flytande drivladdningar för sådan utrustning som omfattas av ML2 a.

Not 2:ML2 a omfattar inte följande:

1.

Musköter, gevär och karbiner tillverkade före 1938.

2.

Reproduktioner av musköter, gevär och karbiner där originalen tillverkades före 1890.

b)

Militära kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknik.

Not:ML2 b omfattar inte signalpistoler.

c)

Vapensikten.

ML3

ammunition och temperingsdon enligt följande samt särskilt utformade komponenter för sådana:

a)

Ammunition för vapen som omfattas av ML1, ML2 eller ML12.

b)

Temperingsdon som är särskilt avsedda för sådan ammunition som omfattas av ML3 a.

Not 1:Särskilt utformade komponenter inkluderar:

a)

Metall- eller plastkomponenter, t.ex. tändhattar, kulhylsor, ammunitionsband, gördlar och metalldelar till ammunition.

b)

Säkrings- och armeringsanordningar, tändrör, sensorer och detoneringsanordningar.

c)

Engångs högeffektkällor.

d)

Laddningshylsor.

e)

Substridsdelar, inbegripet bombkapslar, minkapslar och slutfasstyrda projektiler.

Not 2:ML3 a omfattar inte lös ammunition (blankstar), kammarammunition eller blind ammunition.

Not 3:ML3 a omfattar inte patroner som är särskilt utformade för något av följande syften:

a)

Signalering.

b)

Skrämma bort fåglar.

c)

Tända gasflamman vid en oljekälla.

ML4

Bomber, torpeder, raketer, missiler, andra anordningar och laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och tillbehör, enligt följande, som särskilt utformats för militär användning och särskilt utformade komponenter för sådana:

Anm.:Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11, not 7.

a)

Bomber, torpeder, granater, rökbehållare, raketer, minor, missiler, sjunkbomber, sprängladdningar, sprängbomber, sprängutrustning, ”pyrotekniska anordningar”, patroner och simulatorer (dvs. utrustning som simulerar någon av dessa produkters egenskaper).

Not:ML4 a inkluderar:

1.

Rökgranater, brandbomber och sprängladdningar.

2.

Raketdysor och noskoner för återinträde i atmosfären.

b)

Särskilt utformad utrustning för hantering, övervakning, aktivering, strömförsörjning med en gångseffekt, avfyring, läggning, svepning, avlossning, vilseledning, störning, detonering eller de tektering av produkter som omfattas av ML4 a.

Not:Punkt ML4 b inkluderar:

1.

Mobil kondenseringsanordning för flytande gas med en produktionskapacitet på minst 1 000 kg flytande gas per dag.

2.

Osänkbar elektriskt ledande kabel för svepning av magnetminor.

Teknisk not

Bärbar utrustning som enbart används för att upptäcka metallföremål och som inte gör skillnad på minor och andra metallföremål anses inte som särskilt utformade för att upptäcka utrustning som omfattas av ML4 a.

ML5

Eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning samt relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär användning samt komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa:

a)

Vapensikten, bomsiktesdatorer, riktmedel och eldledningsutrustning.

b)

Målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller identifieringsutrustning samt utrustning för sensorintegration.

c)

Motmedelsutrustning för utrustning som omfattas av ML5 a eller ML5 b.

d)

Utrustning för fältförsök eller skottställning som särskilt utformats för utrustning som omfattas av ML5 a eller ML5 b.

ML6

Markfordon och tillbehör enligt följande:

Anm.:Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11, not 7.

a)

Markfordon och tillbehör för sådana, särskilt utformade eller modifierade för militär användning:

Teknisk not

I ML6 a avses med markfordon även släpvagnar.

b)

Alla hjuldrivna fordon som kan användas i terräng, som har tillverkats av eller utrustats med material som ger ballistiskt skydd upp till nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller jämförbar nationell standard) eller bättre.

Anm.:Se också ML13 a.

Not 1:ML6 a inkluderar:

a)

Stridsvagnar och andra militära bestyckade fordon och militära fordon med lavetter eller utrustning för minläggning eller avfyrning av vapen som omfattas av ML4.

b)

Pansarfordon.

c)

Amfibiefordon och fordon för vadning på djupt vatten.

d)

Bärgningsfordon och fordon för bogsering eller transport av ammunition eller vapensystem och tillhörande lastningsutrustning.

Not 2:Modifiering av ett markfordon för militär användning som omfattas av ML6 a innebär en ändring av konstruktionen eller en elektrisk eller en mekanisk ändring som omfattar en eller flera särskilt utformade militära komponenter. Dessa komponenter inkluderar:

a)

Skydd för luftfyllda däck som utformats särskilt för att vara skottsäkra eller så att däcken kan fungera utan luft i.

b)

Däcktryckskontrollsystem som handhas inifrån ett fordon i rörelse.

c)

Pansarskydd för viktiga delar (t.ex. bränsletankar eller kupéutrymmen).

d)

Särskilda förstärkningar eller lavetter.

e)

Avskärmad belysning.

Not 3:ML6 omfattar inte civila bilar eller lastbilar som utformats eller modifierats för penning- eller värdetransport och som har pansarskydd eller ballistiskt skydd.

ML7

Kemiska eller biologiska toxiska agens, ”agens för kravallhantering”, radioaktiva material, tillhörande utrustning, komponenter och material enligt följande:

a)

Biologisk agens och radioaktiva material ”anpassade för användning i krig” för att åstadkomma förluster av människor eller djur, förstöra utrustning och skördar eller skada miljön:

b)

Kemiska stridsmedel (agens) inklusive

1)

CW-nervstridsmedel

a)

O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-fluorfosfonater, såsom Sarin (GB):

O-isopropylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 107-44-8), och

Soman (GD):O-pinakolylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 96-64-0).

b)

O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) N,N-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) amidofosforylcyanider, t.ex.

Tabun (GA):O-etyl N,N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS-nr 77-81-6).

c)

O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfonotio-later och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.

VX: O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonotiolat (CAS-nr 50782-69-9).

2)

Frätande CW-stridsmedel

a)

Svavelsenapsgaser, t.ex.

1)

2-kloretylklormetylsulfid (CAS-nr 2625-76-5),

2)

Bis(2-kloretyl)sulfid (CAS-nr 505-60-2),

3)

Bis(2-kloretyltio)metan (CAS-nr 63869-13-6),

4)

1,2-bis (2-kloretyltio)etan (CAS-nr 3563-36-8),

5)

1,3-bis (2-kloretyltio)-n-propan (CAS-nr 63905-10-2),

6)

1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan (CAS-nr 142868-93-7),

7)

1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan (CAS-nr 142868-94-8),

8)

Bis (2-kloretyltiometyl)eter (CAS-nr 63918-90-1),

9)

Bis (2-kloretyltioetyl)eter (CAS-nr 63918-89-8).

b)

Lewisiter, t.ex.

1)

2-klorvinyldiklorarsin (CAS-nr 541-25-3),

2)

Tris(2-klorvinyl)arsin (CAS-nr 40334-70-1),

3)

Bis(2-klorvinyl)klorarsin (CAS-nr 40334-69-8).

c)

Kvävesenapsgaser, såsom

1)

HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin (CAS-nr 538-07-8),

2)

HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin (CAS-nr 51-75-2),

3)

HN3: Tris(2-kloretyl)amin (CAS-nr 555-77-1).

3)

CW-stridsmedel som försätter ur stridbart skick, t.ex.

a)

3-kinuklidinylbensilat (BZ) (CAS-nr 6581-06-2).

4)

CW-avlövningsmedel, t.ex.

a)

Butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat (LNF),

b)

2,4,5-triklorfenoxiättiksyra blandad med 2,4-diklorfenoxiättiksyra (Agent Orange),

c)

CW-binära prekursorer och nyckelprekursorer enligt följande:

1.

Alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfonyldifluorider, t.ex.

DF: metylfosfonyldifluorid (CAS-nr 676-99-3).

2.

O-Alkyl-(H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-O-2-dialkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)aminoetylalkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) fosfoniter och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.

QL: O-Etyl-O-2-di-isopropylaminoetyl-metylfosfonit (CAS-nr 57856-11-8).

3.

Klorosarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat (CAS-nr 1445-76-7).

4.

Klorosoman: O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS-nr 7040-57-5).

d)

”Agens för kravallhantering” och aktiva kemiska beståndsdelar och kombinationer av dessa, inklusive:

1.

α-Brombensenactonitril, (Brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-8).

2.

[(2.Klorfenyl) metylen] propanedinitril, (o-Klorobensylidenmalononitril) (CS) (CAS-nr 2698-41-1).

3.

2-Klor-1-fenyletanon, Fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS-nr 532-27-4).

4.

Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin (CR) (CAS-nr 257-07-8).

5.

10-Klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid) (Adamsit) (DM) (CAS-nr 578-94-9).

6.

N-nonanomorfolin (MPA) (CAS-nr 5299-64-9).

Not 1:ML7 d omfattar inte individuellt förpackade ”agens för kravallhantering” för personskydd.

Not 2:ML7 d omfattar inte aktiva kemiska beståndsdelar och kombinationer av dessa identifierade och förpackade för livsmedelsproduktion eller för medicinska ändamål.

e)

Utrustning som utformats särskilt eller modifierats för militär användning, för spridning av följande komponenter som utformats särskilt för denna.

1.

Material eller agens som omfattas av ML7 a, ML7 b eller ML7 d, eller

2.

CW sammanställt av prekursorer som omfattas av ML7 c.

f)

Skyddsutrustning eller utrustning för dekontamination, särskilt utformade komponenter för denna och särskilt sammansatta kemiska blandningar, enligt följande:

1.

Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning, avsedd för försvar mot ämnen som omfattas av ML7 a, ML7 b eller ML7 d samt komponenter som utformats särskilt för denna.

2.

Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning, avsedd för dekontamination av föremål som smittats med ämnen som omfattas av ML7 a eller ML7 b samt komponenter som utformats särskilt för denna.

3.

Kemiska blandningar som utvecklats/utformats för att användas vid dekontamination av föremål som smittats av ämnen som omfattas av ML7 a eller ML7 b.

Not:ML7 f 1 omfattar:

a)

Luftkonditioneringsaggregat som särskilt utformats eller modifierats för nukleär, biologisk eller kemisk filtrering.

b)

Skyddskläder.

Anm.:När det gäller gasmasker för civilt bruk, liksom skyddsutrustning och utrustning för dekontamination för civila; se också 1A004 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

g)

Utrustning som utformats eller modifierats för militärt bruk för detektering eller identifiering av material som omfattas av punkt ML7 a eller ML7 b eller ML7 d, samt komponenter som utformats särskilt för denna.

Not:ML7 g omfattar inte personliga dosimetrar för mätning av strålning.

Anm.:Se också 1A004 i EU:s förteckning över dubbla användningsområden.

h)

”Biopolymerer” som utformats särskilt eller behandlats för detektering eller identifiering av CW-agens som omfattas av ML7 b och de kulturer eller specifika celler som använts för produktion av dessa.

i)

”Biokatalysatorer” för dekontaminering eller nedbrytning av CW-agens, samt biologiska system för dessa, enligt följande:

1.

Biokatalysatorer som utformats särskilt för dekontaminering eller nedbrytning av CW-agens som omfattas av ML7 b och som är resultatet av riktat laboratorieurval eller genetisk manipulering av biologiska system.

2.

Biologiska system, enligt följande: ”expressionsvektorer”, virus eller cellkulturer som innehåller den genetiska information som kännetecknar produktionen av ”biokatalysatorer” som omfattas av ML7 i 1.

Not 1:ML7 b och ML7 d omfattar inte följande:

a)

Cyanogenklorid (CAS-nr 506-77-4). Se 1C450 a 5 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

b)

Vätecyanid (CAS-nr 74-90-8).

c)

Klor (CAS-nr 7782-50-5).

d)

Karbonylklorid (fosgen) (CAS-nr 75-44-5). SE 1C450 a 4 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

e)

Difosgen (triklormetyl-klorformat) (CAS-nr 503-38-8).

f)

Utgår.

g)

Xylylbromidortho: (CAS-nr 89-92-9); meta: (CAS-nr 620-13-3); para: (CAS-nr 104-81-4).

h)

Bensylbromid (CAS-nr 100-39-0).

i)

Bensyljodid (CAS-nr 620-05-3).

j)

Bromaceton (CAS-nr 598-31-2).

k)

Cyanogenbromid (CAS-nr 506-68-3).

l)

Brommetyletylketon (CAS-nr 816-40-0).

m)

Kloraceton (CAS-nr 78-95-5).

n)

Etyljodacetat (CAS-nr 623-48-3).

o)

Jodaceton (CAS-nr 3019-04-3).

p)

Klorpikrin (CAS-nr 76-06-2). Se IC450 a 7 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Not 2:De cellkulturer och biologiska system som är förtecknade i ML7 h, och ML7 i 2 är exkluderande, och dessa underavdelningar omfattar inte celler eller biologiska system för civila ändamål, i jordbruket, läkemedel, mediciner, veterinärmediciner, miljön, avfallshantering, eller livsmedelsindustrin.

ML8

”Energetiska” material, och besläktade substanser, enligt följande:

Anm.:Se också 1C011 i EU:s förteckning över dubbla användningsområden.

Tekniska noter

1.

I denna förteckning avser blandning en sammansättning av två eller flera substanser av vilka minst en substans ingår i förteckningen under ML8.

2.

Varje substans på förteckningen under ML8 ingår i denna förteckning, även om den används på ett annat användningsområde än det angivna (dvs. TAGN används för det mesta som ett sprängämne men kan också användas som bränsle eller oxidationsmedel).

a)

”Sprängämnen” enligt följande och blandningar därav:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (F) (CAS-nr 97096-78-1).

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato)tetraamin-Kobolt (III) perklorat) (CAS-nr 117412-28-9).

3.

CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan eller 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (CAS-nr 117907-74-1).

4.

CL-20 (HNIW eller Hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-nr 135285-90-4) och klatrater av CL-20 (se också ML 8 g 3 och g 4 angående dess ”prekursorer”.

5.

CP (2–(5-cyanotetrazolato) pentaamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr 70247-32-4).

6.

DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX7).

7.

DATB (diaminotrinitrobensen) (CAS-nr 1630-08-6).

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazine).

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxide, PZO) (CAS-nr 194486-77-6).

10.

DIPAM (3,3’- diamino-2,2’,4,4’, 6,6’-hexanitrobifenyl eller dipikramid (CAS-nr 17215-44-0).

11.

DNGU (DINGU eller dinitroglykoluril) (CAS-nr 55510-04-8).

12.

Furazaner, enligt följande:

a)

DAAOF (diaminoazoxyfurazan).

b)

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS-nr 78644-90-3).

13.

HMX och derivater (se också ML8.g.5. angående dess ”prekursorer”), enligt följande:

a)

HMX (Cyklotetrametylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin 1,3,5–7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyklooktan (oktogen) (CAS-nr 2691-41-0).

b)

Difluoroaminerade analoger av HMX.

c)

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3 tetranitrosemiglykouril, eller keto-bicykliskt HMX (CAS-nr 130256-72-3).

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS-nr 143850-71-9).

15.

HNS (Hexanitroestilben) (CAS-nr 20062-22-0).

16.

Imidazoler, enligt följande:

a)

BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]limidazole).

b)

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS-nr 5213-49-0).

c)

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol).

d)

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol).

e)

PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol).

17.

NTNMH (1–(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenhydrazin).

18.

NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (CAS-nr 932-64-9).

19.

Polynitrocubaner med mer än fyra nitrogrupper.

20.

PYX (2,6-bis(pikrylamino)-3,5-dinitropyridin (CAS-nr 38082-89-2).

21.

RDX och derivater därav enligt följande:

a)

RDX (Cyklotrimetylentrinitramin, cyklonit; T4 hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan (hexogen) (CAS-nr 121-82-4).

b)

Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyklohexanon) (CAS-nr 115029-35-1).

22.

TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS-nr 4000-16-2).

23.

TATB (triaminotrinitrobensen) (CAS-nr 3058-38-6) (se också ML8 g 7 beträffande dess ”prekursorer”).

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5diazocin).

25.

Tetrazoler enligt följande:

a)

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol).

b)

NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotrazol).

26.

Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) (CAS-nr 479-45-8).

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS-nr 135877-16-6) (se också ML8 g 6. beträffande dess ”prekursorer”).

28.

TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin) (CAS-nr 97645-24-4) (se också ML8 g 2. beträffande dess ”prekursorer”).

29.

TNGU (SORGUYL eller tetranitroglykoluril (CAS-nr 55510-03-7).

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazin [4,5-d]pyridazin) (CAS-nr 229176-04-9).

31.

Triaziner enligt följande:

a)

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-nr 19899-80-0).

b)

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-nr 130400-13-4).

32.

Triazoler enligt följande:

a)

5-azido-2-nitrotriazol.

b)

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazin-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS-nr 1614-08-0).

c)

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol).

d)

BDNTA ([bis-dinitrotriazole]amin).

e)

DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS-nr 30003-46-4).

f)

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS-nr 70890-46-9).

g)

NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS-nr 75393-84-9).

h)

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitro-triazol).

i)

PDNT (1-pikcryl-3,5-dinitrotriazol).

j)

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-nr 25243-36-1).

33.

Sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8.a. med en detonationshastighet som överstiger 8 700 m/s eller med ett detonationstryck som överstiger 34 GPa (340 kbar)

34.

Andra organiska sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8.a. med detona-tionstryck på 25 GPa (250 kbar) eller högre och som förblir stabila vid temperaturer på 523 K (250 °C) eller mer under 5 minuter eller mer.

b)

”Drivmedel” enligt följande:

1.

Fasta ”drivmedel” enligt United Nations (UN) Class 1.1 som har en teoretisk specifik impuls (vid standardvillkor) på mer än 250 sekunder för icke metalliserade, eller mer än 270 sekunder för aluminiumiserade blandningar.

2.

Fasta ”drivmedel” enligt UN Class 1.3 som har en teoretisk specifik impuls (vid standardvillkor) på mer än 230 sekunder för icke halogeniserade, 250 sekunder för icke metalliserade och 266 sekunder för metalliserade blandningar.

3.

”Drivmedel” som har en kraftkonstant på mer än 1 200 kJ/kg.

4.

”Drivmedel” som kan motstå en stabil lineär förbränningshastighet på mer än 38 mm/s vid standardvillkor (mätt i form av en inhiberad sträng) av 6,89 MPa (68,9 bar) tryck och 294 K (21 °C).

5.

Elastomermodifierade gjutna dubbelbasiga (EMCDB) ”drivmedel” med en tänjbarhet vid maximal påkänning på mer än 5 % vid 233 K (–40 °C).

6.

”Drivmedel” som innehåller substanser som tas upp i ML8 a.

c)

”Pyrotekniska anordningar”, bränslen och därmed besläktade ämnen enligt följande och blandningar av dessa:

1.

Flygbränsle som blandats särskilt för militära ändamål.

2.

Alane (aluminumhydrid) (CAS-nr 7784-21-6).

3.

Karboraner; dekaboran (CAS-nr 17702-41-9); pentaboraner (CAS-nr 19624-22-7 och 18433-84-6) och deras derivater.

4.

Hydrazin och derivater enligt följande (se också ML8 d 8 och d 9 beträffande oxiderande hydrazinderivater):

a)

Hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer.

b)

Monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4).

c)

Symmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 540-73-8).

d)

Osymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7).

5.

Metallbränslen i partikelform, oavsett om dessa är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, tillverkade av material som består till 99 % eller mer av något av följande:

a)

Metaller samt blandningar av dessa:

1.

Beryllium (CAS-nr 7440-41-7) som har en partikelstorlek under 60 μm.

2.

Järnpulver (CAS-nr 7439-89-6) som har en partikelstorlek under 3 μm och som tillverkats genom reduktion av järnoxid med väte.

b)

Blandningar som innehåller något av följande:

1.

Zirkonium (CAS-nr 7440-67-7), magnesium (CAS-nr 7439-95-4) och legeringar av dessa som har en partikelstorlek under 60 μm.

2.

Bor (CAS-nr 7440-42-8)- eller borkarbid-(CAS-nr 12069-32-8) bränslen med 85 % renhet eller mer och partikelstorlekar under 60 μm.

6.

Militära material innehållande förtjockningsmedel för kolvätebränslen som särskilt utvecklats för användning i eldkastare eller brandbomber, t.ex. metallstearater eller -palmater (t.ex. oktal) (CAS-nr 637-12-7) och M1-, M2-, M3-förtjockningsmedel.

7.

Perklorater, klorater och kromater som blandats med metallpulver eller andra energirika bränslekomponenter.

8.

Sfäriskt aluminiumpulver (CAS-nr 7429-90-5) med en partikelstorlek på 60 μm eller mindre, tillverkat av material med en aluminiumhalt på minst 99 %.

9.

(TiHn) med en stoikiometrisk sammansättning motsvarande n = 0,65–1,68.

Not 1:Flygbränslen som omfattas av ML8 c 1 är färdiga produkter, inte beståndsdelar av dessa.

Not 2:ML8 c 4 a omfattar inte hydrazinblandningar som särskilt utformats för frätningskontroll.

Not 3:Sprängämnen och bränslen som innehåller sådana metaller eller legeringar som tas upp i ML8 c 5 omfattas oavsett om dessa metaller eller legeringar är kapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

Not 4:ML8 c 5 b 2 omfattar inte bor och borkarbid berikat med bor-10 (20 % eller mer av det totala bor-10-innehållet).

d)

Oxidationsmedel, enligt följande och blandningar av dessa:

1.

ADN (ammoniumdinitramid eller SR 12) (CAS-nr 140456-78-6).

2.

AP (ammoniumperklorat) (CAS-nr 7790-98-9).

3.

Föreningar av fluor och något av följande:

a)

Andra halogener,

b)

syre, eller

c)

kväve.

Not 1:ML8 d 3 omfattar inte klortrifluorid. Se 1C238 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Not 2:ML8 d 3 omfattar inte kvävetrifluorid i gasform.

4.

DNAD(1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-nr 78246-06-7).

5.

HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS-nr 13465-08-2).

6.

HAP (hydroxylammoniumperklorat) (CAS-nr 15588-62-2).

7.

HNF (hydraziniumnitroformat) (CAS-nr 20773-28-8).

8.

Hydrazinnitrat (CAS-nr 37836-27-4).

9.

Hydrazinperklorat (CAS-nr 27978-54-7).

10.

Flytande oxidationsmedel som består av eller innehåller inhiberad röd rykande salpetersyra (IRFNA) (CAS-nr 8007-58-7).

Not:ML8 d 10 omfattar inte ickeinhiberad rykande salpetersyra.

e)

Bindemedel, mjukgörare, monomerer, polymerer enligt följande:

1.

AMMO (azidometylmetyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 90683-29-7) (se också ML8 g 1 beträffande dess ”prekursorer”).

2.

BAMO (bisadzidometyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 17607-20-4) (se också ML8 g 1 beträffande dess ”prekursorer”).

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) (CAS-nr 5108-69-0).

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl) formal) (CAS-nr 5917-61-3).

5.

BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS-nr 6659-60-5) (se också ML8 g 8 beträffande dess ”prekursorer”).

6.

Energetiska monomerer, mjukgörare och polymerer som innehåller nitro-, azid-, nitrat-, nitraz- eller difluoramin-grupper som utformats särskilt för militär användning.

7.

FAMAO (3-difluoroaminometyl-3-azidometyloxetan) och dess polymerer.

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetyl)formal) (CAS-nr 17003-79-1).

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS-nr 376-90-9).

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetyl-3-oxaheptan-1,7-diolformal).

11.

GAP (glycidylazidpolymer) (CAS-nr 143178-24-9) och dess derivater.

12.

HTPB (hydroxylterminerat polybutadien) med en hydroxylfunktionalitet som är lika med eller större än 2,2 och mindre än eller lika med 2,4, ett hydroxylvärde som är mindre än 0,77 meq/g, och en viskositet vid 30 °C som är mindre än 47 poise (CAS-nr 69102-90-5).

13.

Poly(epiklorhydrin) med funktionella alkoholgrupper, med låg molekylvikt (mindre än 10 000) poly(epiklorhydrindiol) och triol.

14.

NENAs (nitratoetylnitraminblandningar) (CAS-nr 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 och 85954-06-9).

15.

PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrat eller poly (nitratometyloxiran); (CAS-nr 27814-48-8).

16.

Poly-NIMMO (poly nitratometylmetyloxetan) eller pol-NMMO (poly[3-nitratmetyl 3-metylo-xetan]) (CAS-nr 84051-81-0).

17.

Polynitroortokarbonater.

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy] propan eller tris vinoxy aducerad propan) (CAS-nr 53159-39-0).

f)

Tillsatser enligt följande:

1.

Basiskt kopparsalicylat (CAS-nr 62320-94-9).

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS-nr 17409-41-5).

3.

BNO (butadienenitrileoxid) (CAS-nr 9003-18-3).

4.

Ferrocenderivater enligt följande:

a)

Butacen (CAS-nr 125856-62-4).

b)

Katocen (2,2-bis-etylferrocenylpropan) (CAS-nr 37206-42-1).

c)

Ferrocenkarboxylsyror.

d)

N-butyl-ferrocen (CAS-nr 31904-29-7).

e)

Andra aducerade polymera ferrocenderivater.

5.

Blybeta-resorcylat (CAS-nr 20936-32-7).

6.

Blycitrat (CAS-nr 14450-60-3).

7.

Bly-kopparchelater av beta-resorcylat eller salicylater (CAS-nr 68411-07-4).

8.

Blymaleat (CAS-nr 19136-34-6).

9.

Blysalicylat (CAS-nr 15748-73-9).

10.

Blystannat (CAS-nr 12036-31-6).

11.

MAPO (tris-1–(2-metyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS-nr 57-39-6) BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridi-nyl) 2–(2-hydroxypropanoxy)propylaminofosfinoxid) och andra MAPO-derivater.

12.

Metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl)metylaminofosfinoxid) (CAS-nr 85068-72-0).

13.

N-Metyl-p-nitroanilin (CAS-nr 100-15-2).

14.

3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS-nr 7406-61-9).

15.

Metallorganiska kopplingsagens, enligt följande:

a)

Neopentyl [diallyl] oxy, tri [dioktyl] fosfattitanat (CAS-nr 103850-22-2) även känt som titan IV, 2,2 [bis 2-propenolat-metyl, butanolat, tris (dioktyl) fosfat] (CAS-nr 110438-25-0) eller LICA 12 (CAS-nr 103850-22-2).

b)

Titan IV, [(2-propenolat-1) metyl, n-propanolatometyl] butanolat-1, tris[dioktyl]pyrofosfat i eller KR3538.

c)

Titan IV, [(2-propenolat-1)metyl, n-propanolatmetyl] butanolat-1, tris(dioktyl)fosfat.

16.

Polycyanodifluoraminetylenoxid.

17.

Polyfunktionella aziridinamider med isoftal-, trimesin- (BITA eller butylenimintrimesamid), isocyanur- eller trimetyladipin-grundstrukturer och 2-metyl- eller 2-etyl-substituenter på azi-ridin-ringen.

18.

Propylenimin, 2-metylaziridin (CAS-nr 75-55-8).

19.

Superfin järnoxid (FE2O3) med en specifik ytarea av mer än 250 m2/g och en genomsnittlig partikelstorlek av 3,0 nm eller mindre.

20.

TEPAN (tetraetylenpentaaminakrylonitril) (CAS-nr 68412-45-3); cyanoetylerat polyamin och dess salter.

21.

TEPANOL (tetraetylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS-nr 68412-46-4); cyanoetylerat po-lyamin aducerat med glycidol och dessa salter.

22.

TPB (trifenylvismut) (CAS-nr 603-33-8).

g)

”Prekursorer” enligt följande:

Anm.:I ML8 g hänvisas till de ”energetiska material” som omfattas och som tillverkats av dessa substanser.

1.

BCMO (bisklorometyloxetan) (CAS-nr 142173-26-0) (se också ML8 e 1 och e 2).

2.

Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS-nr 125735-38-8) (se också ML8 a 28).

3.

HBIW (hexabenzylhexaazaisowurizitan) (CAS-nr 124782-15-6) (se också ML8 a 4).

4.

TAIW (tetraacetyldibenzylhexa-azaisowurtzitan) (se också ML8 a 4).

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7, -tretraazacyklo-oktan) (CAS-nr 41378-98-7) (se också ML8 a 13).

6.

1,4,5,8 tetraazadekalin (CAS-nr 5409-42-7) (se också ML8 a 27).

7.

1,3,5-trichlorobenzen (CAS-nr 108-70-3) (se också ML8 a 23).

8.

1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS-nr 3068-00-6) (se också ML8 e 5).

Not 5:Beträffande laddningar och anordningar, se ML4.

Not 6:ML8 omfattar inte följande ämnen såvida de inte ingår i föreningar eller blandats med sådant ”energetiskt material” som avses i ML8 a eller metallpulver i ML8 c:

a)

Ammoniumpikrat.

b)

Svartkrut.

c)

Hexanitrodifenylamin.

d)

Difluoramin.

e)

Nitrostärkelse.

f)

Kaliumnitrat.

g)

Tetranitronaftalen.

h)

Trinitroanisol.

i)

Trinitronaftalen.

j)

Trinitroxylen.

k)

N-pyrrolidinon; 1-metyl-2-pyrrolidinon.

l)

Dioktylmaleat.

m)

Etylhexylakrylat.

n)

Trietylaluminium (TEA), trimetylaluminium (TMA), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av litium, kalcium, magnesium, zink eller bor.

o)

Nitrocellulosa.

p)

Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG).

q)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

r)

Etylendiamindinitrat (EDDN).

s)

Pentaerytritoltetranitrat (PETN).

t)

Blyazid, normalt och basiskt blystyfnat, och primära sprängämnen eller tändblandningar som innehåller azider eller azidkomplex.

u)

Trietylenglykoldinitrat (TEGDN).

v)

2,4,6-trinitroresorcinol (styfninsyra).

w)

Dietyldifenylurea; dimetylidifenylurea; metyletyldifenylurea [centraliter].

x)

N,N-difenylurea (asymmetrisk difenylurea).

y)

Metyl-N,N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea).

z)

Etyl-N,N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea).

aa)

2-nitrodifenylamin (2-NDPA).

bb)

4-nitrodifenylamin (4-NDPA).

cc)

2,2-dinitropropanol.

dd)

Nitroguanidin (se 1C011.d. på EU:s gemensamma förteckning över varor med dubbla användningsområden).

ML9

Krigsfartyg, särskild marin krigsmateriel och tillbehör enligt följande, samt komponenter till dessa som särskilt utformats för militär användning:

Anm.:Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11, not 7.

a)

Krigsfartyg och fartyg (ytgående eller ubåtar) som är särskilt utformade eller modifierade för offensiva eller defensiva insatser, vare sig de har gjorts om för icke-militär användning eller inte, oavsett skick eller brukbarhet och vare sig de är utrustade med vapensystem, pansar, skrov eller delar av skrov till sådana fartyg eller inte.

b)

Motorer och framdrivningssystem enligt följande:

1.

Dieselmotorer särskilt utformade för ubåtar med båda följande egenskaper

a)

en uteffekt som är större än eller lika med 1,12 MW (1 500 hk), och

b)

en rotationshastighet på 700 rpm eller mer.

2.

Elmotorer särskilt utformade för ubåtar med alla följande egenskaper

a)

en uteffekt som är större än eller lika med 0,75 MW (1 000 hk),

b)

snabbreverserande,

c)

vätskekylda, och

d)

helinkapslade.

3.

Icke-magnetiska dieselmotor särskilt utformade för militär användning med en uteffekt på 37,3 kW (50 hk) eller mer och med ett icke-magnetiskt innehåll som överskrider 75 % av den totala massan.

4.

Luftoberoende framdrivningssystem särskilt utformade för ubåtar.

Teknisk anmärkning

”Luftoberoende framdrivning” gör det möjligt för ubåtar i undervattensläge att använda framdrivnings-systemet utan tillgång till atmosfäriskt syre, under längre tid än med bara batteridrift. Detta inbegriper inte atomkraft.

c)

Enheter för undervattensdetektion särskilt utformade för militär användning och styrutrustning till dessa.

d)

Ubåts- och torpednät.

e)

Används inte.

f)

Skrovgenomföringar och anslutningsdon särskilt utformade för militär användning som gör interaktion med utrustning utanför fartyget möjlig.

Anm.:ML9 f inbegriper anslutningsdon av enkel- eller flerledartyp, koaxial typ eller vågledartyp och skrovgenomföringar för fartyg vilka motstår läckage utifrån och som bibehåller erforderliga egenskaper på djup överstigande 100 m samt fiberoptiska anslutningsdon och optiska skrovgenomför-ingar utformade för överföring av ”laserljus” oavsett djup. Punkten inbegriper inte vanliga skrov-genomföringar för propelleraxlar och hydrodynamiska styrstänger.

g)

Tystgående lager med gasupphängning eller magnetisk upphängning, medel för dämpning av aktiva signaturer eller vibrationer samt utrustning som innehåller sådana lager, särskilt utformad för militär användning.

ML10

”Flygplan”, ”aerostat”, ”uav”, flygplansmotorer och ”flygplansutrustning”, tillhörande utrustning och komponenter som särskilt utformats för militär användning, enligt följande:

Anm.:Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11, not 7.

a)

”Stridsflygplan” och särskilt utformade komponenter för dessa.

b)

Andra typer av ”flygplan” och ”aerostat”, utformade eller ändrade för militär användning, inbegripet militär spaning, attack, militär träning, transport och luftlandsättning med fallskärm av trupper eller militär utrustning, logistiskt understöd samt särskilt utformade komponenter för detta.

c)

UAV och tillhörande utrustning som särskilt utformats för militär användning, enligt följande och särskilt utformade komponenter för sådana.

1.

UAV, inbegripet fjärrstyrda luftfarkoster (RPV), självstyrande programmerbara farkoster och ”aerostat”.

2.

Dithörande uppsändningsutrustning och utrustning för markservice.

3.

Tillhörande utrustning för ledning och styrning.

d)

Flygplansmotorer som är särskilt utformade eller modifierade för militär användning och särskilt utformade komponenter för dessa.

e)

Luftburen utrustning, inbegripet luftburen utrustning för tankning, särskilt utformad för att användas tillsammans med ett ”flygplan” som omfattas av ML 10 a eller ML 10 b eller flygplansmotorer som omfattas av ML10 d samt särskilt utformade komponenter för dessa.

f)

Trycktankningsenheter, utrustning för trycktankning, utrustning särskilt utformad för att underlätta hantering i trånga utrymmen samt markutrustning som är särskilt utformad för ett ”flygplan” som omfattas av ML10 a. eller ML10 b eller för flygplansmotorer som omfattas av ML10 d.

g)

Militära skyddshjälmar och skyddsmasker och särskilt utformade komponenter för dessa, trycksatt andningsutrustning och delvis trycksatta tryckdräkter för användning i ”flygplan”, g-dräkter, omvandlare för flytande syre som används i ”flygplan” eller missiler samt katapulter och krutdrivna enheter för nödutskjutning av personer från ”flygplan”.

h)

Fallskärmar och därmed sammanhängande utrustning, avsedda för stridande personal, fällning av last eller inbromsning av ”flygplan”, enligt följande och särskilt utformade delar av detta:

1.

Fallskärmar för

a)

precisionsfällning av kommandosoldater,

b)

luftlandsättning av fallskärmsjägare.

2.

Fallskärmar för materiel.

3.

Glidskärmar, släpskärmar, fallskärmar för stabilisering och styrning av vinkeln på fallande föremål/kroppar (t.ex. räddningskapslar, katapultstolar, bomber).

4.

Stabiliserande fallskärmar för användning i katapultstolsystem som styr utlösandet och fyllningen av nödfallskärmar.

5.

Upphämtningsfallskärmar för styrda missiler, radiostyrda farkoster eller rymdfarkoster.

6.

Landningsfallskärmar och bromsskärmar.

7.

Andra militära fallskärmar.

8.

Utrustning som särskilt utformats för fallskärmshoppare som hoppar från hög höjd (t.ex. dräkter, särskilda hjälmar, system för andning, styrningsutrustning).

i)

Automatiska styrsystem för fallskärmsfällda laster, utrustning som särskilt utformats eller ändrats för militär användning vid hopp med automatisk utlösning av fallskärmen, inbegripet syrgasut-rustning.

Not 1:ML10 b omfattar inte ”flygplan” eller varianter av ”flygplan” som särskilt utformats för militär användning och som

a)

inte är konfigurerade för militär användning och inte är försedda med utrustning eller tillbehör som är särskilt utformad eller modifierad för militär användning, och som

b)

har certifierats för civil användning av de civila luftfartsmyndigheterna i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget.

Not 2:ML10 d omfattar inte följande:

a)

Flygplansmotorer som utformats eller modifierats för militär användning och som har certifierats av civila luftfartsmyndigheter i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget för användning i ”civila flygplan”, eller för dessa speciellt utformade komponenter.

b)

Kolvmotorer och för dessa särskilt utformade komponenter, undantaget sådana som särskilt utformats för obemannade luftfartyg.

Not 3:För de särskilt utformade komponenter och tillhörande utrustning för icke-militära ”flygplan” eller flygplansmotorer som modifierats för militär användning som omfattas av ML10 b och ML10 d gäller att endast de militära komponenter och utrustning med militär anknytning som erfordras för modifieringen till militär användning omfattas.

ML11

Elektronisk utrustning som inte förekommer på något annat ställe I eu:s gemensamma militära förteckning enligt följande och särskilt utformade komponenter:

a)

Elektronisk utrustning som utformats särskilt för militär användning.

Anm.:ML11 omfattar följande:

1.

Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som utformats för att sända vilseledande signaler till radar- eller radiokommunikationsmottagare eller på annat sätt hindra mottagning, drift eller verkan hos motståndares elektroniska mottagare, bland annat deras störutrustning), även utrustning för störning av motståndares mottagare och motmedel mot störning.

2.

Hoppfrekvensrör.

3.

Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats antingen för övervakning av det elektromagnetiska spektrumet av militära underrättelse eller av säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning.

4.

Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk och magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända störande eller felaktiga signaler till sonarmottagare.

5.

Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och överförings- och signallednings-säkerhetsutrustning, som använder krypteringsprocesser.

6.

Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för nyckelhantering, tillverkning och distribution.

7.

Utrustning för styrning och navigering.

8.

Digital radiokommunikationsutrustning som utnyttjar rymdvågsreflektion i troposfären.

9.

Digitala de-modultorer speciellt utformade för signalunderrättelsetjänst.

b)

Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS).

ML12

Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande utrustning, enligt följande, samt komponenter som utformats särskilt för dessa vapen:

a)

Höghastighetsvapen som särskilt utformats för utplåna ett mål eller för avbrytande av uppdraget.

b)

Särskilt utformade test- och utvärderingsanordningar och testmodeller, även diagnosinstrumentering och mål, för dynamisk provning av höghastighetsprojektiler och system.

Anm.:När det gäller vapensystem som använder sig av underkalibrerad ammunition eller uteslutande utnyttjar kemiska drivmedel och ammunition för dessa, se ML1–ML4.

Not 1:ML12 omfattar följande om produkterna utformats särskilt för höghastighetsvapen med kinetisk energi:

a)

Framdrivningssystem kapabla att accelerera massa över 0,1 g till hastigheter över 1,6 km/s, vid enkelskott eller automatisk eldgivning.

b)

Huvudgenerator, eldskydd, energilagring, temperaturreglering, klimatbehandling, omkoppling eller bränslehantering och elektriska gränssnitt mellan strömkälla, vapen och andra elektriska drivfunktioner för vapentornet.

c)

Målfångnings-, spårnings-, eldlednings- eller skadebedömningssystem.

d)

System för målsökning, styrning eller riktningsändring (acceleration i sidled) för projektiler.

Not 2:ML12 omfattar vapensystem som använder något av följande framdrivningssätt

a)

elektromagnetiskt,

b)

elektrotermiskt,

c)

plasmadrift,

d)

lättgas, eller

e)

kemiskt (vid användning i kombination med något av ovanstående).

ML13

Pansar- eller skyddsutrustning och dito konstruktioner och komponenter, enligt följande:

a)

Pansarplåt enligt följande:

1.

Tillverkad för att motsvara en militär standard eller specifikation, eller

2.

lämplig för militär användning.

b)

Konstruktioner av metall- eller ickemetalliska material eller kombinationer av dessa särskilt utformade för att ge militära system ballistiskt skydd och särskilt utformade komponenter för dessa.

c)

Hjälmar som tillverkats enligt militär standard eller specifikation, eller jämförbar nationell standard, och särskilt utformade delar till hjälmar, t.ex. hjälmskal, inredning och avlastningskuddar.

d)

Kroppsskydd och skyddsdräkter tillverkade enligt militära standarder eller specifikationer, eller motsvarande, och särskilt utformade komponenter för dessa.

Not 1:ML13 b omfattar material som har utformats särskilt för att bilda rektivt pansar eller för konstruktion av militära skyddsrum.

Not 2:ML13 c omfattar inte konventionella stålhjälmar som vare sig har modifierats eller utformats för att kunna användas med eller har utrustats med någon typ av tillbehör.

Not 3:ML13 c och d omfattar inte hjälmar, kroppsskydd eller skyddsdräkter eller tillbehör till dessa när de medföljer den person som ska använda dem för sitt eget personliga skydd.

Not 4:De enda hjälmar som är särskilt utformade för desarmeringspersonal, som omfattas av ML13 är sådana som är särskilt utformade för militärt bruk.

Anm.: 1:Se också 1A005 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Anm.: 2:Beträffande ”fibrer eller fiberliknande material” som används vid tillverkningen av kroppsskydd, se under 1C010 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

ML14

Specialiserad utrustning för militär utbildning eller för simulering av militära scenarion, simulatorer som särskilt utformats för att träna användningen av skjutvapen eller vapen som tas upp under ml1 eller ml2 och särskilt utformade komponenter och tillbehör för dessa.

Teknisk not

Begreppet ”specialiserad utrustning för militärutbildning” omfattar militära simulatorer för anfall, flyguppdrag och radarmål, radarmålsgeneratorer, simulatorer för eldledning, ubåtsjakt, flygning (även centrifuger som utformats för pilot- och/eller astronaututbildning), radar, instrumentflygning, navigation, robotavfyrning, lägesbestämning, radiostyrda luftfarkoster, vapen, övning med obemannade ”flygplan”, mobila utbildnings- och övningsanordningar för militära markoperationer.

Not 1:ML14 omfattar bildgenererande system och system för alstrande av en interaktiv miljö för simulatorer om dessa utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

Not 2:ML14 omfattar inte kontrollutrustning som särskilt utformats för utbildning i sport- och jaktvapen.

ML15

Bild- eller motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär användning, och särskilt utformade komponenter och tillbehör för denna:

a)

Inspelnings- och bildbehandlingsutrustning.

b)

Kameror, fotoutrustning och filmbearbetningsutrustning.

c)

Bildförstärkarutrustning.

d)

Infraröd utrustning eller värmebildsutrustning.

e)

Bildradarsensorutrustning.

f)

Stör- eller motmedelsutrustning för utrustning som omfattas av punkterna ML15 a–ML15 e.

Not:ML15 f omfattar utrustning som utformats för att begränsa funktionen eller effektiviteten av militära bildsystem eller för att minimera sådana begränsningseffekter.

Not 1:Begreppet ”särskilt utformade komponenter” omfattar följande om de utformats särskilt för militär användning:

a)

Infraröda bildomvandlarrör.

b)

Bildförstärkarrör (andra än första generationen).

c)

Mikrokanalplattor.

d)

Televisionskamerarör för låga ljusnivåer.

e)

Detektorgrupper (även elektroniska kopplings- eller visningssystem).

f)

Pyroelektrisk TV-detektor.

g)

Kylsystem för bildsystem.

h)

Elektriskt triggade slutare av fotokrom eller elektrooptisk typ med en slutarhastighet av mindre än 100 μs, utom när det gäller slutare som utgör en väsentlig del av en höghastighetskamera.

i)

Fiberoptisk bildomvandlare (”twister”).

j)

Sammansatta fotoceller av halvledartyp.

Not 2:ML15 omfattar inte ”bildförstärkarrör av första generationen” eller utrustning särskilt utformad för att inkorporera ”bildförstärkarrör av första generationen”.

Anm.:När det gäller statusen för vapensikten som innehåller ”bildförstärkarrör av första generationen”, se under ML1, ML2 och ML5 a.

Anm.:Se också under 6A002.a.2. och 6A002.b. på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

ML16

Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter vars användning I en produkt som omfattas av förteckningen går att identifiera genom materialets beståndsdelar, form eller funktion, och som utformats särskilt för någon produkt som omfattas av ML1–ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 eller ML19.

ML17

Övrig utrustning, material och bibliotek, enligt följande, samt komponenter som utformats särskilt för dessa:

a)

Autonom utrustning för dykning, enligt följande:

1.

Hel- eller halvslutna apparater (rebreather) som utformats särskilt för militär användning (t.ex. särskilt utformad för att inte vara magnetisk).

2.

Särskilt utformade komponenter för att modifiera en apparat med öppen krets till militär användning.

3.

Artiklar som utformats uteslutande för militär användning med autonom dykutrustning.

b)

Byggutrustning som utformats särskilt för militär användning.

c)

Beslag (fittings), ytskikt och behandling för signaturdämpning, som utformats särskilt för militär användning.

d)

Fältarbetsutrustning som utformats särskilt för användning i stridszon.

e)

”Robotar”, ”robotstyrningar” och”manipulatorer och servon för fjärrstyrning”, med något av följande kännetecken:

1.

Särskilt utformade för militär användning.

2.

Innehåller medel för skydd av hydraulledningar mot punktering förorsakad av ballistiska fragment som kommer utifrån (innehåller t.ex. självtätande ledningar) och har utformats för användning av hydraulvätskor med en flampunkt som överstiger 839 K (566 °C).

3.

Särskilt utformade eller konstruerade för drift i en omgivning med elektromagnetisk puls (EMP).

f)

Bibliotek (parametriserade databaser) som utformats särskilt för militär användning med utrustning som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

g)

Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning, inbegripet ”kärnreaktorer”, som utformats särskilt för militär användning och komponenter för dessa som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

h)

Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för signaturdämpning, som utformats särskilt för militär användning, utom sådana som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

i)

Simulatorer som utformats särskilt för militära ”kärnreaktorer”.

j)

Flyttbara reparationsverkstäder särskilt utformade eller modifierade för underhåll av militär utrustning.

k)

Generatorer för bruk i fält som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

l)

Containrar som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

m)

Färjor andra än de som tas upp på något annat ställe i EU:s gemensamma militära förteckning, broar och pontoner som utformats särskilt för militär användning.

n)

Testmodeller som särskilt utformats för ”utveckling” av föremål som tas upp under ML4, ML6, ML9 eller ML10.

o)

Skyddsutrustning för laser (t.ex. ögonskydd och sensorskydd) som är särskilt utformad för militär användning.

Tekniska noter

1.

I ML17, ska begreppet ”bibliotek” (parametriserad databas) avse en samling tekniska upplysningar av militär karaktär till vilka det kan hänvisas vid förbättring av prestanda hos militär utrustning eller militära system.

2.

I ML17 ska med termen ”modifierad” förstås varje strukturell, elektrisk, mekanisk eller annan ändring som förser ett icke-militärt föremål med militära egenskaper som motsvarar ett föremål som särskilt utformats för militär användning.

ML18

Utrustning för framställning av produkter som omfattas av eu:s gemensamma militära förteckning, enligt följande:

a)

Särskilt utformad eller modifierad utrustning för tillverkning av produkter som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning samt komponenter som utformats särskilt för denna.

b)

Särskilt utformade miljötestanordningar och för dessa särskilt utformad utrustning, för certifiering, lämplighetsbedömning eller provning av produkter som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

Teknisk not

I ML18 inbegrips i ordet ”framställning” även utformning, granskning, tillverkning, testning och kontroll.

Not:ML18 a och ML18 b omfattar följande utrustning:

a)

Kontinuerligt arbetande nitreringsanläggningar.

b)

Provningscentrifugapparater eller utrustning med något av följande kännetecken:

1.

Drivs av en motor eller motorer med en effekt på totalt mer än 298 kW (400 hk).

2.

Klarar en nyttolast av 113 kg eller mer.

3.

Kan ge en centrifugal acceleration om 8 g eller mer på en nyttolast av 91 kg eller mer.

c)

Dehydreringspressar.

d)

Skruvextrudrar som är speciellt utformade eller modifierade för strängsprutning av militärt sprängämne.

e)

Skärmaskiner för tillskärning av strängsprutade drivmedel.

f)

”Godistunnor” (tumlare) på 1,85 m eller mer i diameter och med en produktionskapacitet som överstiger 227 kg.

g)

Kontinuerliga blandare för fasta drivmedel.

h)

Kvarnar som drivs med flytande energi för malning eller för att krossa beståndsdelar i militära sprängämnen.

i)

Utrustning för såväl sfärisk som enhetlig partikelstorlek i metallpulver under ML8 c 8.

j)

Konvektionsströmkonvertrar för omformning av material under ML8 c 3.

ML19

Vapensystem baserade på riktad energi (dew), därtill hörande utrustning eller motmedels-utrustning och testmodeller, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa:

a)

”Lasersystem” som är särskilt utformade för att utplåna ett mål eller att avbryta uppdraget.

b)

Partikelstrålesystem som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta uppdraget.

c)

Radiofrekvenssystem med hög effekt som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta uppdraget.

d)

Utrustning som särskilt utformats för att upptäcka eller identifiera, eller försvara mot system som omfattas av ML19 a–ML19 c.

e)

Fysiska testmodeller för de system, den utrustning och de komponenter som omfattas av denna punkt.

f)

System med kontinuerlig eller pulsad ”laser” som särskilt utformats för att orsaka bestående blindhet för det nakna ögat eller ögon med synkorrigerande hjälpmedel.

Not 1:Vapensystem baserade på riktad energi som omfattas av ML19, inbegripet system vars kapacitet härrör från kontrollerad tillämpning av:

a)

”Laser” med tillräcklig kontinuerlig våg- eller pulseffekt för en förstörelse som liknar den som konventionell ammunition ger.

b)

Partikelacceleratorer som avger en laddad eller neutral partikelstråle med förstörande effekt.

c)

Strålsändare med radiofrekvens med högpulseffekt eller hög medeleffekt som genererar fält som är tillräckligt starka för att göra elektroniska kretssystem hos ett avlägset mål obrukbara.

Not 2:ML19 omfattar följande utrustning särskilt utformat för vapensystem baserade på riktad energi:

a)

Huvudgenerator, lagring av energi, omkoppling, effektkonditionering eller bränslehantering.

b)

System för målfångning eller målföljning.

c)

System kapabla att bedöma huruvida målet skadats, utplånats eller om uppdraget avbrutits.

d)

Utrustning för strålhantering, strålspridning eller strålriktning.

e)

Utrustning som är kapabel till snabb strålvridning och är avsedd för snabba operationer med flera mål.

f)

Adaptiv optik och faskonjugatorer.

g)

Ströminjektorer för negativa vätejonsstrålar.

h)

”Rymdkvalificerade” acceleratorkomponenter.

i)

Trattutrustning för negativa jonstrålar.

j)

Utrustning för att kontrollera och vrida en energirik jonstråle.

k)

”Rymdkvalificerade” bleck för att neutralisera negativa väteisotopsstrålar.

ML20

Kryogen och ”supraledande” utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan:

a)

Utrustning som särskilt utformats eller konfigurerats för att monteras i ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar när fordonet är i rörelse samt kan producera eller bibehålla temperaturer som understiger 103 K (– 170 °C).

Anm.:ML20 a omfattar mobila system som innehåller eller använder tillbehör eller komponenter som tillverkats av icke-metalliska eller icke-elektriska ledande material, såsom plast eller epoxy-impregnerade material.

b)

”Supraledande” elektrisk utrustning (roterande maskiner och transformatorer) som är särskilt utformad eller konfigurerad för att monteras i ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar när fordonet är i rörelse.

Anm.:ML20 b omfattar inte likströmshybridunipolarmaskiner med normala enpoliga metallkroppar som roterar i ett magnetfält genererat av supraledande lindningar, under förutsättning att lindningarna är generatorns enda supraledande komponent.

ML21

”Programvara”, enligt följande:

a)

”Programvara” som särskilt utformats eller modifierats för ”utveckling”, ”framställning” eller ”användning” av utrustning eller material som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

b)

Specifik ”programvara”, enligt följande:

1.

”Programvara” som särskilt utformats för:

a)

Testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.

b)

”Utveckling”, övervakning, underhåll eller uppdatering av ”programvara” som ingår i militära vapensystem.

c)

Testning eller simulering av scenarier för militära operationer.

d)

Tillämpning av lednings-, kommunikations och underrättelsesystem (C3I) eller lednings, kommunikationsdator- och underrättelsesystem (C4I).

2.

”Programvara” för att bedöma effekterna av konventionella krigsvapen, kärnvapen, kemiska eller biologiska krigsvapen.

3.

”Programvara” som inte omfattas av ML21 a, ML21 b 1 eller ML21 b 2 som särskilt utformats eller ändrats för att göra det möjligt att använda utrustning som inte är upptagen på EU:s gemensamma militära förteckning för sådana militära ändamål som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

ML22

”Teknik” enligt följande:

a)

”Teknik”, med undantag av den som anges i ML22 b, som ”krävs” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av de produkter som upptas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

b)

”Teknik” enligt följande:

1.

”Teknik” som ”krävs” för utformning och montering av komponenter till, och drift, underhåll och reparation av kompletta produktionsanläggningar för produkter som omfattas av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, även om komponenterna för dessa produktionsanläggningar inte finns upptagna på förteckningen.

2.

”Teknik” som ”krävs” för ”utveckling” och ”produktion” av handeldvapen, även om de används för att tillverka reproduktioner av antika handeldvapen.

3.

”Teknik” som ”krävs” för ”utveckling”, ”produktion” och ”användning” av toxikologiska agens, tillhörande utrustning eller komponenter som omfattas av ML7 a–g.

4.

”Teknik” som ”krävs” för ”utveckling”, ”tillverkning” eller ”användning” av ”biopolymerer” eller kulturer av bestämda celler som omfattas av ML7 h.

5.

”Teknik” som ”krävs” uteslutande för inkorporering av ”biokatalysatorer”, som omfattas av ML7 I 1, i militära bärare för substanser eller militära material.

Not 1:”Teknik” som ”krävs” för ”utveckling”, ”produktion” och ”användning” av produkter som omfattas av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning omfattas fortsatt även när den tillämpas på produkter som inte omfattas.

Not 2:ML22 omfattar inte ”teknik”

a)

som minimalt krävs för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av produkter som inte omfattas eller för vilka exporttillstånd har beviljats,

b)

som är ”allmänt tillgänglig”, ”grundforskning” eller de upplysningar som minimalt krävs för patentansökningar,

c)

för magnetisk induktion för kontinuerlig framdrivning av civila transportanordningar.