Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

11.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/7


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/137/EG

av den 10 november 2009

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument när det gäller utnyttjande av största tillåtna fel i fråga om de instrumentspecifika bilagorna MI-001–MI-005

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (1), särskilt artikel 16.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2004/22/EG harmoniseras kraven för utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av mätinstrument med en mätfunktion som anges i de instrumentspecifika bilagorna MI-001–MI-010. Mätinstrumenten måste uppfylla de grundläggande krav som anges i bilaga I och i den relevanta instrumentspecifika bilagan.

(2)

De instrumentspecifika bilagorna till direktiv 2004/22/EG innehåller krav som är anpassade till de olika typerna av mätinstrument. Dessa krav omfattar särskilda bestämmelser om tillåtna fel för att trygga mätinstrumentens noggrannhet och prestanda och för att garantera att mätfelet under nominella driftsförhållanden och i frånvaro av störningar inte överskrider det fastställda värdet på största tillåtna fel.

(3)

Eftersom nya specifikationer har utarbetats i fråga om gasmätare och volymomvandlare, skulle det mycket specifika kravet i punkt 2.1 i bilaga MI-002 kunna skapa hinder för den tekniska utvecklingen och innovationen samt för den fria rörligheten för gasmätare. Det bör därför ersättas med ett allmännare prestandakrav.

(4)

I punkt 7.3 i bilaga I till direktiv 2004/22/EG föreskrivs i fråga om mätinstrument som används för distribution ett allmänt skydd mot onödigt systematiska fel utanför det kontrollerade mätområdet. Erfarenheten har dock visat att det för att garantera att ett mätinstrument inte utnyttjar det största tillåtna felet och systematiskt gynnar någon av parterna i transaktionen även är nödvändigt att kräva ett skydd mot onödigt systematiska fel inom det kontrollerade mätområdet för dessa instrument.

(5)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (2) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som i möjligaste mån visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(6)

Direktiv 2004/22/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från mätinstrumentkommittén, som inrättades genom artikel 15.1 i direktiv 2004/22/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De instrumentspecifika bilagorna MI-001–MI-005 till direktiv 2004/22/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 december 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juni 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2009.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 135, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


BILAGA

Direktiv 2004/22/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga MI-001 ska följande punkt läggas till som punkt 6a i avsnittet ”Största tillåtna fel” under ”Särskilda krav”:

”6a.

Mätaren får inte utnyttja det största tillåtna felet eller systematiskt gynna någon part.”

2.

Bilaga MI-002 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2.1 i del I ska stycket under tabellen ersättas med följande:

”Gasmätaren får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part.”

b)

I punkt 8 i del II ska följande stycke läggas till efter anmärkningen:

”Volymomvandlaren får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part.”

3.

I bilaga MI-003 ska följande stycke läggas till i punkt 3 under ”Särskilda krav”:

”Mätaren får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part.”

4.

I bilaga MI-004 ska följande stycke läggas till i punkt 3 under ”Särskilda krav”:

”Den kompletta värmemätaren får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part.”

5.

I bilaga MI-005 ska följande punkt läggas till som punkt 2.8 i punkt 2 under ”Särskilda krav”:

”2.8

Mätsystemet får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part.”