Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 238/2010

av den 22 mars 2010

om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller märkningskrav för drycker med mer än 1,2 volymprocent alkohol som innehåller vissa färgämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 24.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga V till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en förteckning över färgämnen för vilka märkningen ska innehålla information om att färgerna kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.

(2)

Ett undantag från detta krav finns redan i bilaga V till förordning (EG) nr 1333/2008 för livsmedel där färgämnet har använts för kontrollmärkning eller annan märkning av köttprodukter eller till stämpling eller dekorationsmålning av äggskal.

(3)

De färgämnen som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 1333/2008 kan förekomma i vissa alkoholhaltiga drycker, såsom aromatiserade viner, aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter, fruktviner, cider, päronvin och vissa spritdrycker. Eftersom produkter med mer än 1,2 volymprocent alkohol inte är avsedda att konsumeras av barn är de ytterligare märkningskraven i bilaga V till förordning (EG) nr 1333/2008 varken nödvändiga eller lämpliga för dessa produkter.

(4)

Bilaga V till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

Fotnoten ”(*) Med undantag för livsmedel där färgämnet (färgämnena) har använts av hälsoskäl eller till annan märkning av köttprodukter eller till stämpling eller dekorationsmålning av äggskal.” ska ersättas med följande:

”(*)

Med undantag för

a)

livsmedel där färgämnet (färgämnena) har använts för kontrollmärkning eller annan märkning av köttprodukter eller till stämpling eller dekorationsmålning av äggskal,

b)

drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 20 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.