Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 605/2010

av den 2 juli 2010

om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 första meningen, artikel 8.1 första stycket, artiklarna 8.4 och 9.4, och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (2), särskilt artikel 12,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3), särskilt artikel 9,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4), särskilt artiklarna 11.1, 14.4 och 16,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (5), särskilt artikel 48.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (6) ska det upprättas en förteckning över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel av mjölk eller mjölkbaserade produkter och dessa varor ska åtföljas av ett hälsointyg och uppfylla vissa krav, däribland krav på värmebehandling, samt garantier.

(2)

Följaktligen antogs kommissionens beslut 2004/438/EG av den 29 april 2004 om djurhälso- och hygienkrav samt krav avseende veterinärintyg vid införsel till gemenskapen av produkter i form av värmebehandlad mjölk, mjölkbaserade produkter och obehandlad mjölk vilka är avsedda som livsmedel (7).

(3)

Sedan det beslutet antogs har ett antal nya djurhälso- och folkhälsokrav fastställts som utgör ett nytt regelverk på området och som bör beaktas i denna förordning. Direktiv 92/46/EEG har dessutom upphävts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG av den 21 april 2004 om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (8).

(4)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (9) fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå.

(5)

I direktiv 2002/99/EG fastställs bestämmelser om införsel från tredjeländer av produkter av animaliskt ursprung som är avsedda att användas som livsmedel. Enligt direktivet får sådana produkter endast föras in till Europeiska unionen om de uppfyller kraven som ska tillämpas på alla led vid produktion, bearbetning och distribution av sådana produkter i Europeiska unionen eller om de erbjuder likvärdiga garantier för djurens hälsa.

(6)

I förordning (EG) nr 852/2004 fastställs allmänna hygienregler för livsmedelsföretagare i alla led av livsmedelskedjan, primärproduktionen inbegripen.

(7)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung som livsmedelsföretagarna ska följa. I förordningen fastställs att livsmedelsföretagare som producerar obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel ska följa tillämpliga bestämmelser i bilaga III till den förordningen.

(8)

I förordning (EG) nr 854/2004 fastställs särskilda bestämmelser för genomförandet av offentliga kontroller av produkter av animaliskt ursprung.

(9)

I kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (10) fastställs mikrobiologiska kriterier för vissa mikroorganismer samt tillämpningsbestämmelser som ska uppfyllas av livsmedelsföretagarna när de tillämpar de allmänna och specifika hygienbestämmelserna i artikel 4 i förordning (EG) nr 852/2004. Enligt förordning (EG) nr 2073/2005 ska livsmedelsföretagarna säkerställa att livsmedlen uppfyller de relevanta mikrobiologiska kriterierna i den förordningen.

(10)

Rådets direktiv 92/46/EEG omfattade obehandlad mjölk (där kallad rå mjölk) och produkter som framställts därav endast från kor, får, getter eller bufflar. Genom definitionerna av obehandlad mjölk och mjölkprodukter i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 utvidgas dock mjölkhygienbestämmelserna till att omfatta samtliga däggdjursarter då obehandlad mjölk definieras som mjölk som produceras genom utsöndring från mjölkkörtlar hos husdjur och som inte har uppvärmts till mer än 40 °C eller behandlats på annat sätt med motsvarande verkan. Vidare definierades mjölkprodukter som bearbetade produkter som framställs genom bearbetning av obehandlad mjölk eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter.

(11)

Med anledning av att förordningarna (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 och tillämpningsföreskrifterna till dessa förordningar har börjat tillämpas är det nödvändigt att ändra och uppdatera Europeiska unionens folkhälso- och djurhälsovillkor och villkoren för utfärdande av intyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.

(12)

I en strävan att göra unionslagstiftningen konsekvent bör denna förordning även beakta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (11) och i dess tillämpningsföreskrifter i kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (12) samt i rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (13).

(13)

Rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (14) innehåller bestämmelser för utfärdande av de intyg som enligt veterinärlagstiftningen krävs för att förhindra att vilseledande intyg utfärdas samt att intyg framställs i bedrägligt syfte. Det bör säkerställas att de krav för utfärdande av intyg som de behöriga myndigheterna i exporterande tredjeländer tillämpar ger garantier som är likvärdiga med dem som föreskrivs i det direktivet.

(14)

Därutöver föreskrivs det genom rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (15) ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna och som har utvecklats inom Europeiska unionen. Formatet på samtliga förlagor till hälsointyg bör ändras så att de är anpassade till eventuella elektroniskt utfärdade intyg i Traces-systemet som föreskrivs i direktiv 90/425/EEG. Bestämmelserna i denna förordning bör sålunda beakta Traces-systemet.

(15)

I rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (16) fastställs bestämmelser för veterinärkontroller av produkter av animaliskt ursprung som förs in till Europeiska unionen från tredjeländer för import eller transitering inklusive vissa krav för utfärdande av intyg. Dessa bestämmelser är tillämpliga på de varor som omfattas av denna förordning.

(16)

På grund av Kaliningrads särskilda geografiska läge bör det fastställas särskilda villkor för transitering av sändningar till och från Ryssland genom Europeiska unionen, vilka endast berör Lettland, Litauen och Polen.

(17)

För att unionslagstiftningen ska vara tydlig bör kommissionens beslut 2004/438/EG upphävas och ersättas med den här förordningen.

(18)

För att undvika eventuella störningar i handeln bör hälsointyg som utfärdats i enlighet med beslut 2004/438/EG få användas under en övergångsperiod.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs

a)

folkhälso- och djurhälsovillkoren samt kraven för utfärdande av intyg för införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter,

b)

förteckningen över tredjeländer från vilka sådana sändningar får föras in till Europeiska unionen.

Artikel 2

Import av obehandlad mjölk och mjölkprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn A i bilaga I

Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter från de tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn A i bilaga I.

Artikel 3

Import av vissa mjölkprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn B i bilaga I

Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter eller bufflar från de tredjeländer eller delar därav som inte utgör någon risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn B i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har pastöriserats i en enda värmebehandling

a)

med en uppvärmningseffekt som minst motsvarar den som uppnås genom pastörisering vid minst 72 °C i 15 sekunder,

b)

som i förekommande fall är tillräcklig för att säkerställa negativ reaktion vid ett test för alkalisk fosfatas omedelbart efter värmebehandlingen.

Artikel 4

Import av vissa mjölkprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn C i bilaga I

1.   Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter eller bufflar från de tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har värmebehandlats genom något av följande:

a)

Sterilisering till ett F0-värde på minst 3.

b)

UHT-behandling (ultrahög temperatur) på minst 135 °C kombinerad med en lämplig hålltid.

c)

i)

Lågpastörisering (HTST) i två omgångar vid 72 °C i 15 sekunder av mjölk med pH 7,0 eller däröver, som i förekommande fall ger negativ reaktion vid ett test för alkalisk fosfatas omedelbart efter värmebehandlingen, eller

ii)

en behandling med en pastöriseringseffekt motsvarande den i led i som i förekommande fall ger negativ reaktion vid ett test för alkalisk fosfatas omedelbart efter värmebehandlingen.

d)

Lågpastörisering (HTST) av mjölk med pH under 7,0.

e)

Lågpastörisering (HTST) kombinerad med annan fysikalisk behandling genom antingen

i)

sänkning av pH-värdet till under 6 i en timme, eller

ii)

ytterligare upphettning till 72 °C eller mer kombinerad med torkning.

2.   Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från andra djur än de som avses i punkt 1 från de tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har behandlats genom antingen

a)

sterilisering till ett F0-värde på minst 3, eller

b)

UHT-behandling (ultrahög temperatur) på minst 135 °C kombinerad med en lämplig hålltid.

Artikel 5

Intyg

Sändningar som enligt artiklarna 2, 3 och 4 får importeras ska åtföljas av ett hälsointyg som upprättats i enlighet med den lämpliga förlagan för den berörda varan i del 2 i bilaga II och fyllas i enligt anvisningarna i del 1 i den bilagan.

Kraven i denna artikel ska dock inte utesluta användning av elektroniskt utfärdade intyg eller av andra överenskomna system som harmoniserats på unionsnivå.

Artikel 6

Villkor för transitering och lagring

Införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter som inte är avsedda för import till Europeiska unionen utan för ett tredjeland antingen genom direkt transitering eller efter lagring i Europeiska unionen i enlighet med artikel 11, 12 eller 13 i rådets direktiv 97/78/EG, får endast tillåtas om sändningarna uppfyller följande villkor:

a)

De kommer från ett tredjeland eller en del därav från vilket/n det är tillåtet att till Europeiska unionen föra in sändningar av obehandlad mjölk eller mjölkprodukter och som uppfyller de tillämpliga villkoren för värmebehandling av sådana sändningar i artikel 2, 3 och 4.

b)

De uppfyller de särskilda djurhälsovillkoren för import till Europeiska unionen av den berörda obehandlade mjölken eller de berörda mjölkprodukterna enligt djurhälsointyget i del II.1 av den relevanta förlagan till hälsointyg i del 2 i bilaga II.

c)

De åtföljs av ett hälsointyg som har upprättats i enlighet med den tillämpliga förlagan för den berörda varan i del 3 i bilaga II och fyllts i enligt anvisningarna i del 1 i den bilagan.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (17) intygat att sändningarna är godkända för transitering, inbegripet lagring i tillämpliga fall.

Artikel 7

Undantag avseende villkor för transitering och lagring

1.   Genom undantag från artikel 6 ska transitering på landsväg eller järnväg genom Europeiska unionen mellan de särskilt utsedda gränskontrollstationer i Lettland, Litauen och Polen som förtecknas i kommissionens beslut 2009/821/EG (18) vara tillåten för sändningar som kommer från och är destinerade till Ryssland direkt eller via ett annat tredjeland, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Den behöriga myndighetens veterinärmyndighet har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL RYSSLAND VIA EU” av den officiella veterinären vid den behöriga myndighet som ansvarar för gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen har på den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Det är inte tillåtet att enligt definitionen i artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG lossa eller lagra sådana sändningar på Europeiska unionens territorium.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar Europeiska unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till Europeiska unionen.

Artikel 8

Särskild behandling

Sändningar av mjölkprodukter som i enlighet med artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 har godkänts för införsel till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav där det har förekommit utbrott av eller där det har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under 12 månader före utfärdandet av hälsointyget, får endast föras in till Europeiska unionen om sådana produkter har genomgått någon av behandlingarna i artikel 4.

Artikel 9

Upphävande

Beslut 2004/438/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till beslut 2004/438/EG ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 30 november 2010 får sändningar av obehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter enligt definitionen i beslut 2004/438/EG, för vilka de relevanta hälsointygen har utfärdats enligt beslut 2004/438/EG, fortsätta att föras in till Europeiska unionen.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 206.

(6)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 1.

(7)  EUT L 154, 30.4.2004, s. 71.

(8)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 33.

(9)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 1.

(11)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(12)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.

(13)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(14)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.

(15)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(16)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(17)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.

(18)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter till Europeiska unionen med uppgift om den typ av värmebehandling som krävs för dessa varor

”+”

:

Tredjelandet är godkänt för införsel

”0”

:

Tredjelandet är inte godkänt för införsel

Tredjelandets ISO-kod

Tredjeland eller del därav

Kolumn A

Kolumn B

Kolumn C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albanien

0

0

+

AN

Nederländska Antillerna

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australien

+

+

+

BR

Brasilien

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Vitryssland

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnien och Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Schweiz (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Algeriet

0

0

+

ET

Etiopien

0

0

+

GL

Grönland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Kroatien

0

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Indien

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

0

+

+

MR

Mauretanien

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nya Zeeland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbien

0

+

+

RU

Ryssland

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailand

0

0

+

TN

Tunisien

0

0

+

TR

Turkiet

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Förenta staterna

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sydafrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Intyg enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(3)  Med undantag för Kosovo som för närvarande står under internationell förvaltning i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


BILAGA II

DEL 1

Förlagor till hälsointyg

”Milk-RM”

:

Hälsointyg för obehandlad mjölk som kommer från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I och som är avsedd för vidarebearbetning i Europeiska unionen innan den används som livsmedel.

”Milk-RMP”

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av obehandlad mjölk och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I.

”Milk-HTB”

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av mjölk från kor, får, getter och bufflar och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn B i bilaga I.

”Milk-HTC”

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn C i bilaga I.

”Milk-T/S”

:

Djurhälsointyg för obehandlad mjölk eller mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel för transitering/lagring i Europeiska unionen.

Anvisningar

a)

Hälsointyg ska utfärdas av ursprungstredjelandets behöriga myndigheter på grundval av den tillämpliga förlagan i del 2 i denna bilaga, i enlighet med förlagan för respektive berörda obehandlade mjölk eller mjölkprodukter. De ska i den nummerordning som anges i förlagan innehålla de intyganden som krävs för det berörda tredjelandet och, i tillämpliga fall, de tilläggsgarantier som krävs för det exporterande tredjelandet.

b)

Originalet till hälsointyget ska bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad utgör en odelbar enhet.

c)

Ett enda separat intyg ska utfärdas för varje sändning av den berörda varan som exporteras från ett och samma tredjeland som anges i kolumn 2 i tabellen i bilaga I till samma destination och transporteras i samma järnvägsvagn, vägfordon, flygplan eller fartyg.

d)

Originalet till hälsointyget och de etiketter som avses i intygsförlagan ska vara avfattade på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där besiktningen vid gränskontrollstationen sker och på ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på ett annat officiellt språk i Europeiska unionen än det egna och vid behov åtföljs av en officiell översättning.

e)

Om det för identifieringen av enskilda varor i sändningen bifogas ytterligare blad till hälsointyget, ska även dessa blad betraktas som en del av originalintyget och den intygande officiella veterinären ska underteckna och stämpla på varje sida.

f)

Om hälsointyget består av mer än en sida ska varje sida numreras ”– x (sidnummer) av y (det totala antalet sidor) –” längst ned på sidan, medan intygets nummer, som tilldelats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

g)

Originalet till hälsointyget ska fyllas i och undertecknas av en företrädare för den behöriga myndighet som ansvarar för att kontrollera och intyga att den obehandlade mjölken eller mjölkprodukterna uppfyller hälsovillkoren i avsnitt IX kapitel I i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och i direktiv 2002/99/EG.

h)

De behöriga myndigheterna i det exporterande tredjelandet ska se till att de principer om utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i direktiv 96/93/EG (1).

i)

Den officiella veterinärens underskrift ska ha annan färg än den tryckta texten i hälsointyget. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenmärken.

j)

Originalet till hälsointyget ska åtfölja sändningen till gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

k)

Om det i intygsförlagan anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får intygsutfärdaren stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem ur intyget.

DEL 2

Förlaga Milk-RM

Hälsointyg för obehandlad mjölk som kommer från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 och som är avsedd för vidarebearbetning i Europeiska unionen innan den används som livsmedel

Förlaga Milk-RMP

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av obehandlad mjölk och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

Förlaga Milk-HTB

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av mjölk från kor, får, getter och bufflar och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn B i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

Förlaga Milk-HTC

Hälsointyg för mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn C i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

DEL 3

Förlaga Milk-T/S

Djurhälsointyg för obehandlad mjölk eller mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel för [transitering]/[lagring] (1) (2) i Europeiska unionen


(1)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.