Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

10.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/44


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 september 2011

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användningar av bly eller kadmium

[delgivet med nr K(2011) 6309]

(Text av betydelse för EES)

(2011/534/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2002/95/EG är det förbjudet att använda bly och kadmium i elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2006.

(2)

Det är fortfarande inte möjligt att från teknisk synpunkt ersätta bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material för kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare. Användningen av bly i sådana material bör följaktligen undantas från förbudet.

(3)

Det är fortfarande inte heller möjligt att från teknisk synpunkt ersätta kadmium i fotoresistorer för analoga optokopplare i professionell audioutrustning. Användningen av kadmium i sådana fotoresistorer bör följaktligen undantas från förbudet. Detta undantag bör dock vara tidsbegränsat, eftersom forskning i kadmiumfri teknik pågår och alternativ skulle kunna bli tillgängliga inom de kommande tre åren.

(4)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG ska ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 september 2011.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

Bilagan till direktiv 2002/95/EG ska ändras enligt följande:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 7.c.IV:

”7.c.IV

Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material för kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 40:

”40

Kadmium i fotoresistorer för analoga optokopplare i professionell audioutrustning

Undantaget löper ut den 31 december 2013”