Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

15.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 304/3


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 oktober 2011

om inrättandet av en grupp med nationella kolexperter

2011/C 304/03

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 194 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att målet för unionens politik på energiområdet ska vara, att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna, garantera att energimarknaden fungerar och garantera energiförsörjningen i unionen.

(2)

I kommissionens meddelande av den 10 november 2010”Energi 2020 En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad” (1), anges att medlemsstaterna måste avveckla sina miljöskadliga subventionssystem, men man erkänner samtidigt att det finns potential för vidareutveckling av EU:s egna fossila bränsleresurser för att säkerställa att europeiska företag och konsumenter får säker, tillförlitlig och hållbar energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser.

(3)

I rådets beslut 2010/787/EU fastställs utfasningen av stöd för kolproduktion från icke-konkurrenskraftiga kolgruvor senast den 31 december 2018.

(4)

Med hänsyn till kolets andel i den europeiska energiförsörjningen är det lämpligt för kommissionen att inrätta en expertgrupp för att bistå kommissionen i övervakningen av kolmarknader samt för att möjliggöra ett kontinuerligt utbyte av information mellan medlemsstaterna och EU.

(5)

På grundval av artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 405/2003 av den 27 februari 2003 om övervakning på gemenskapsnivå av import av stenkol med ursprung i tredje land (2) har en grupp kolexperter – gruppen med nationella kolexperter – träffats regelbundet mellan 2003 och 2010.

(6)

Förordning (EG) nr 405/2003 upphörde att gälla den 31 december 2010 utan att den blev ersatt.

(7)

I en anda av att förlänga ett gott samarbete i den nationella gruppen med kolexperter som inrättades för tillämpningen av förordning (EG) nr 405/2003, ska en ny expertgrupp inom kolområdet uppkallas efter den.

(8)

Gruppen med nationella kolexperter bör fortsätta att underlätta samarbetet och samråden mellan medlemsstaters myndigheter som ansvarar för frågor som har med kolrelaterad energipolitik att göra och kommissionen när det gäller alla aspekter som har med kolets värdekedja att göra samtidigt som det inte är fråga om att upprepa arbete som utförs av andra, specifika konsultgrupper som är organiserade av kommissionen.

(9)

Gruppen med nationella kolexperter bör dessutom, i samband med den allmänna dialogen om energifrågor mellan aktörer, underlätta utbytet av bästa praxis inom området kolproduktion och använda denna utan att upprepa det arbete som utförts av redan existerande expertgrupper och andra grupper, inklusive de som inrättats genom lagstiftningsakter, och att samtidigt till fullo respektera reglerna om konkurrens och statligt stöd som fastställs i artiklarna 101–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt rådets beslut 2010/787/EU.

(10)

Gruppen med nationella kolexperter bör bestå av medlemsstaternas myndigheter som ansvarar för kolrelaterade energipolitiska frågor. Dessa myndigheter ska utse sina företrädare.

(11)

Särskilt med avseende på utbytet av bästa praxis och för att i lämpliga fall involvera medlemsstaternas relevanta tekniska myndigheter och tillsynsmyndigheter, får externa experter, inklusive företrädare från sådana myndigheter, tillfälligt delta i möten inom den nationella gruppen med kolexperter.

(12)

Det bör fastställas regler för hur gruppens medlemmar och deras företrädare lämnar ut uppgifter.

(13)

Medlemmarnas personuppgifter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

En grupp med nationella kolexperter, nedan kallad expertgruppen, inrättas härmed.

Artikel 2

Uppgifter

Expertgruppen ska ha till uppgift att

a)

bistå kommissionen i övervakningen av kolmarknadernas utveckling,

b)

etablera samarbete och säkerställa regelbundet samråd mellan medlemsstaternas myndigheter som ansvarar för kolrelaterad energipolitiska frågor och kommissionen om frågor som avser kolvärdekedjans alla aspekter, inklusive stängningar av kolgruvor, och

c)

få till stånd ett utbyte av erfarenheter och arbetsmetoder inom området för produktion och användning av kol.

Artikel 3

Samråd

Kommissionen får samråda med expertgruppen om kolvärdekedjans alla aspekter.

Artikel 4

Utnämning av medlemmar

1.   Expertgruppen ska bestå av medlemsstaternas myndigheter som ansvarar för kolrelaterade energipolitiska frågor.

2.   Medlemsstaternas myndigheter ska utse sina företrädare.

3.   Namnen på medlemsstaternas myndigheter ska offentliggöras i registret över kommissionens expertgrupper och liknande organ (nedan kallat registret).

Artikel 5

Arbetssätt

1.   Expertgruppens ordförande ska vara en företrädare för kommissionen.

2.   Efter kommissionens godkännande får expertgruppen tillsätta arbetsgrupper för att granska särskilda frågor, särskilt utbytet av bästa praxis, på grundval av en uppdragsbeskrivning från expertgruppen. Sådana arbetsgrupper ska upplösas, så snart de har fullgjort sitt uppdrag.

3.   Kommissionens företrädare får bjuda in externa experter med specialkompetens i en fråga på dagordningen, för att tillfälligt deltaga i expertgruppens eller arbetsgruppernas arbete. Kommissionens företrädare får dessutom ge observatörsstatus åt enskilda personer eller organisationer i enlighet med regel 8.3 i de allmänna reglerna om expertgrupper och kandidatländer.

4.   Medlemmar i expertgrupper och deras företrädare, liksom inbjudna experter och observatörer, ska vara underkastade tystnadsplikt enligt fördragen och deras genomförandebestämmelser, liksom även kommissionens säkerhetsbestämmelser om skyddandet av sekretessbelagda EU-uppgifter enligt bilagan till kommissionens arbetsordning (4). Om de underlåter att iaktta dessa åligganden, får kommissionen vidta lämpliga åtgärder.

5.   Expertgruppens och arbetsgruppernas sammanträden ska hållas i kommissionens lokaler. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster. Andra kommissionstjänstemän med intresse av att delta i överläggningarna får delta i expertgruppens eller arbetsgruppernas möten.

6.   Expertgruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av mallen för expertgruppers arbetsordningar.

7.   Kommissionen ska offentliggöra relevant information om den verksamhet som bedrivs av expertgruppen i registret eller via en länk från registret till en särskild webbplats.

Artikel 6

Kostnader för sammanträden

1.   De som deltar i expertgruppens eller dess arbetsgruppers verksamhet ska inte uppbära något arvode för sina tjänster.

2.   Deltagarnas kostnader för resor och uppehälle i samband med expertgruppens eller dess arbetsgruppers verksamhet ska ersättas av kommissionen i enlighet med gällande bestämmelser inom kommissionen.

3.   Kostnaderna ska ersättas inom gränserna för de tillgängliga anslag som fördelats under det årliga förfarandet för fördelning av medel.

Utfärdat i Bryssel den 14 oktober 2011.

På kommissionens vägnar

Günther OETTINGER

Ledamot av kommissionen


(1)  KOM(2010) 639 slutlig.

(2)  EUT L 62, 6.3.2003, s. 1.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EGT L 308, 8.12.2000, s. 26, ändrad genom kommissionens beslut av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna, (EGT L 317, 3.12.2001, s. 1).