Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 232/2012

av den 16 mars 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller villkoren för användning av kinolingult (E 104), para-orange (E 110) och nykockin (E 124) och de mängder som får användas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användningen.

(2)

Kinolingult (E 104), para-orange (E 110) och nykockin (E 124) är färgämnen som för närvarande får användas i livsmedel och de förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008. Det gällande godkännandet antogs med utgångspunkt i det acceptabla dagliga intag (ADI) som vetenskapliga livsmedelskommittén (SCF) fastställde 1983 (2).

(3)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) avgav den 23 september 2009 (3) ett yttrande om omprövningen av säkerheten hos kinolingult (E 104) som livsmedelstillsats. I yttrandet rekommenderar myndigheten att ADI för färgämnet sänks från 10 mg/kg kroppsvikt/dag till 0,5 mg/kg kroppsvikt/dag. Myndigheten anser vidare att de mer precisa exponeringsuppskattningarna (nivå 2 och nivå 3) generellt ligger betydligt över det reviderade ADI-värdet på 0,5 mg/kg kroppsvikt/dag. Villkoren för användning av kinolingult (E 104) och de mängder som får användas bör därför ändras för att säkerställa att det nya ADI som myndigheten rekommenderat inte överskrids.

(4)

Myndigheten avgav den 27 september 2009 (4) ett yttrande om omprövningen av säkerheten hos para-orange (E 110) som livsmedelstillsats. I yttrandet rekommenderar myndigheten att ADI för para-orange (E 110) sänks från 2,5 till 1 mg/kg kroppsvikt/dag. Myndigheten anser vidare att de mer precisa exponeringsuppskattningarna (nivå 3) generellt ligger betydligt över det reviderade tillfälliga ADI-värdet på 1 mg/kg kroppsvikt/dag för barn med hög konsumtion. Villkoren för användning av para-orange (E 110) och de mängder som får användas bör därför ändras för att säkerställa att det nya tillfälliga ADI-värde som myndigheten rekommenderat inte överskrids.

(5)

Myndigheten avgav den 23 september 2009 (5) ett yttrande om omprövningen av säkerheten hos nykockin (E 124) som livsmedelstillsats. I yttrandet rekommenderar myndigheten att ADI sänks från 4 mg/kg kroppsvikt/dag till 0,7 mg/kg kroppsvikt/dag. Myndigheten anser vidare att de mer precisa exponeringsuppskattningarna (nivå 3) generellt ligger betydligt över det reviderade ADI-värdet på 0,7 mg/kg kroppsvikt/dag för barn med hög konsumtion. Villkoren för användning av nykockin (E 124) och de mängder som får användas bör därför ändras för att säkerställa att det nya ADI som myndigheten rekommenderat inte överskrids.

(6)

Dessa ämnen måste strykas ur grupp III i del C.3 i bilaga II. Den kombinerade maximihalten som gäller vid användning av ämnena tillsammans med de kvarvarande ämnena i grupp III bör dock bibehållas.

(7)

För att exponeringen ska kunna minskas till under det rekommenderade ADI-värdet bör maximihalterna revideras. De bör i första hand minskas med samma faktor som motsvarande dagliga intag. Vissa undantag med högre halter bör tillåtas för några traditionella produkter som inte bidrar till exponeringen i någon betydande utsträckning. Vissa bestämmelser har också utgått.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Det bör fastställas övergångsåtgärder för att livsmedelsindustrin ska ha tillräckligt med tid för att anpassa produktionen till de nya villkor för användning och de mängder som får användas som fastställs i denna förordning.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig det.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 juni 2013.

Livsmedel som innehåller kinolingult (E 104), para-orange (E 110) och nykockin (E 124) och som lagligen släppts ut på marknaden före den 1 juni 2013, men som inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning, får saluföras till dess att lagren tömts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Reports of the Scientific Committee for Food, Fourteenth series, 1983.

(3)  Vetenskapligt yttrande från panelen för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS) på begäran av kommissionen avseende omprövningen av säkerheten hos kinolingult (E 104) som livsmedelstillsats, The EFSA Journal, vol. 7(2009):11, artikelnr 1329.

(4)  Vetenskapligt yttrande från panelen för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS) på begäran av kommissionen avseende omprövningen av säkerheten hos para-orange (E 110) som livsmedelstillsats, The EFSA Journal, vol. 7(2009):11, artikelnr 1330.

(5)  Vetenskapligt yttrande från panelen för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS) på begäran av kommissionen avseende omprövningen av säkerheten hos nykockin (E 124) som livsmedelstillsats, The EFSA Journal, vol. 7(2009):11, artikelnr 1328.


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del C.3 ska följande uppgifter utgå:

”E 104

Kinolingult”

”E 110

Para-orange”

”E 124

Nykockin”

2.

Del E ska ändras på följande sätt:

a)

I kategorierna 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 och 14.1.4 ska fotnot 25 ersättas med följande:

”(25):

Mängden av vart och ett av färgämnena E 122 och E 155 får inte överstiga 50 mg/kg eller mg/l.”

b)

I kategori 01.7.5 ska fotnot 33 ersättas med följande:

”(33):

Maximihalten var för sig eller en kombination av E 100, E 102, E 120, E 122, E 160 e och E 161 b.”

c)

I kategorierna 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 och 04.2.4.1 ska fotnot 34 ersättas med följande:

”(34):

Maximihalt var för sig eller en kombination av E 120, E 122, E 129, E 131 och E 133.”

d)

I kategorierna 04.2.5.2 och 04.2.5.3 ska fotnot 31 ersättas med följande:

”(31):

Maximihalten var för sig eller en kombination av E 120, E 142, E 160 d och E 161 b.”

e)

I kategori 09.2 ska fotnoterna 35, 36 och 37 ersättas med följande:

”(35):

Maximihalten var för sig eller en kombination av E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160 e och E 161 b.”

”(36):

Maximihalten var för sig eller en kombination av E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160 e och E 161 b.”

”(37):

Maximihalten var för sig eller en kombination av E 102, E 120, E 151 och E 160 e.”

f)

Följande uppgifter för E 104, E 110 och E 124 ska införas i nummerordning i de livsmedelskategorier som anges:

Kategorinummer

E-nummer

Namn

Maximihalt

(mg/l resp. mg/kg)

Fotnoter

Begränsningar/undantag

01.4

Smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter

E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Para-orange

5

(61)

E 124

Nykockin

5

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

01.6.3

Andra typer av grädde

E 104

Kinolingult

10

(61)

Endast smaksatt grädde

E 110

Para-orange

5

(61)

Endast smaksatt grädde

E 124

Nykockin

5

(61)

Endast smaksatt grädde

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

01.7.3

Ätlig ostskorpa

E 104

Kinolingult

10

(62)

(62):

Den samlade mängden E 104 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

04.2.4.1

Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott

E 104

Kinolingult

30

(61)

Endast mostarda di frutta

E 110

Para-orange

35

(61)

Endast mostarda di frutta

E 124

Nykockin

20

(61)

Endast mostarda di frutta

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

05.2

Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt

E 104

Kinolingult

30

(61)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

E 110

Para-orange

35

(61)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

E 124

Nykockin

20

(61)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

E 104

Kinolingult

30

(61)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

E 110

Para-orange

10

(61)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

E 124

Nykockin

10

(61)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

E 104

Kinolingult

300

(61)

Endast traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

E 110

Para-orange

50

(61)

Endast traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

E 124

Nykockin

50

(61)

Endast traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

05.3

Tuggummi

E 104

Kinolingult

30

(61)

E 110

Para-orange

10

(61)

E 124

Nykockin

10

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

05.4

Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4

E 104

Kinolingult

50

(61)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

E 110

Para-orange

35

(61)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

E 124

Nykockin

55

(61)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

E 104

Kinolingult

50

(61)

Endast fyllningar

E 110

Para-orange

35

(61)

Endast fyllningar

E 124

Nykockin

55

(61)

Endast fyllningar

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

06.6

Smet

E 104

Kinolingult

50

(61)

E 110

Para-orange

35

(61)

E 124

Nykockin

55

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

08.2.3

Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött

E 104

Kinolingult

50

(61)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

E 110

Para-orange

35

(61)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

E 124

Nykockin

55

(61)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

E 104

Kinolingult

10

(62)

Endast ätlig naturtarm

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

(62):

Den samlade mängden E 104 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

09.2

Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur

E 110

Para-orange

200

(63)

Endast i laxersättningar baserade på Theragra chalcogramma och Pollachius virens

E 124

Nykockin

200

(63)

Endast i laxersättningar baserade på Theragra chalcogramma och Pollachius virens

(63):

Den samlade mängden E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

09.3

Fiskrom

E 104

Kinolingult

200

(61)

Utom störrom (kaviar)

E 110

Para-orange

200

(61)

Utom störrom (kaviar)

E 124

Nykockin

200

(61)

Utom störrom (kaviar)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

12.2.2

Smaksättningspreparat

E 104

Kinolingult

10

(62)

Endast smaksättningspreparat, t.ex. curry, tandoori

(62):

Den samlade mängden E 104 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

12.4

Senap

E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Para-orange

50

(61)

E 124

Nykockin

35

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

12.6

Såser

E 104

Kinolingult

20

(64)

Inklusive pickels, relish, chutney och piccalilli, utom tomatbaserade såser

E 110

Para-orange

30

(64)

Endast pickles och picalilli

(64):

Den samlade mängden E 104, E 110 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

12.9

Proteinprodukter, utom produkter som omfattas av kategori 1.8

E 104

Kinolingult

10

(61)

Endast kött- och fiskliknande produkter baserade på vegetabiliskt protein

E 110

Para-orange

20

(61)

Endast kött- och fiskliknande produkter baserade på vegetabiliskt protein

E 124

Nykockin

10

(61)

Endast kött- och fiskliknande produkter baserade på vegetabiliskt protein

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

13.2

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG (utom produkter som omfattas av kategori 13.1.5)

E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Para-orange

10

(61)

E 124

Nykockin

10

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

13.3

Dietprodukter för viktkontroll som är avsedda att ersätta hela det dagliga intaget av föda eller enstaka måltider (hela eller delar av den dagliga kosten)

E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Para-orange

10

(61)

E 124

Nykockin

10

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

14.1.4

Smaksatta drycker

E 104

Kinolingult

10

(61)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

E 110

Para-orange

20

(61)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

E 124

Nykockin

10

(61)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

14.2.3

Äppelcider och päroncider

E 104

Kinolingult

25

(64)

Utom cidre bouché

E 110

Para-orange

10

(64)

Utom cidre bouché

(64):

Den samlade mängden E 104, E 110 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

14.2.4

Fruktvin, bärvin och made wine

E 104

Kinolingult

20

(61)

E 110

Para-orange

10

(61)

E 124

Nykockin

1

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

14.2.7.1

Aromatiserat vin

E 104

Kinolingult

50

(61)

Utom americano, bitter vino

E 110

Para-orange

50

(61)

Utom americano, bitter vino

E 124

Nykockin

50

(61)

Utom americano, bitter vino

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

14.2.7.2

Aromatiserade vinbaserade drycker

E 104

Kinolingult

50

(61)

Utom bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Para-orange

50

(61)

Utom bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Nykockin

50

(61)

Utom bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

14.2.7.3

Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

E 104

Kinolingult

50

(61)

E 110

Para-orange

50

(61)

E 124

Nykockin

50

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

14.2.8

Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent

E 104

Kinolingult

180

(61)

Endast alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 procent alkohol

E 110

Para-orange

100

(61)

Endast alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 procent alkohol

E 124

Nykockin

170

(61)

Endast alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 procent alkohol

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

16.

Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4

E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Para-orange

5

(61)

E 124

Nykockin

10

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

17.1

Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form

E 104

Kinolingult

35

(61)

E 110

Para-orange

10

(61)

E 124

Nykockin

35

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

17.2

Kosttillskott i flytande form

E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Para-orange

10

(61)

E 124

Nykockin

10

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.

17.3

Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form

E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Para-orange

10

(61)

E 124

Nykockin

10

(61)

(61):

Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.”

g)

Kategori 08.2.1 ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om E 110 ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

15

Endast sobrasada

ii)

Uppgifterna om E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

50

Endast chorizo/salchichón

h)

Kategori 14.2.7.1 ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om E 104 och E 110 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

50

(26) (27)

Endast americano, bitter vino

E 110

Para-orange

50

(27)

Endast bitter vino

ii)

Uppgifterna om E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

50

(26) (27)

Endast americano, bitter vino

i)

Kategori 14.2.7.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om E 104 och E 110 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

50

(28)

Endast bitter soda

E 110

Para-orange

50

(28)

Endast bitter soda

ii)

Uppgifterna om E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

50

(28)

Endast bitter soda

j)

Följande uppgifter om E 104, E 110 och E 124 ska utgå ur de livsmedelskategorier som anges:

01.7.5

Smältost

E 104

Kinolingult

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 110

Para-orange

100

(33)

Endast smaksatt smältost

E 124

Nykockin

100

(33)

Endast smaksatt smältost

04.2.1

Torkade frukter, bär och grönsaker

E 124

Nykockin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

04.2.2

Frukter, bär och grönsaker inlagda i ättika, olja eller saltlake

E 124

Nykockin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

04.2.3

Frukt, bär och grönsaker på burk eller i glas

E 124

Nykockin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

04.2.4.1

Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott

E 124

Nykockin

200

(34)

Endast konserverade röda frukter och bär

04.2.5.2

Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt direktiv 2001/113/EG

E 104

Kinolingult

100

(31)

Utom kastanjepuré

E 110

Para-orange

100

(31)

Utom kastanjepuré

E 124

Nykockin

100

(31)

Utom kastanjepuré

04.2.5.3

Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker

E 104

Kinolingult

100

(31)

Utom crème de pruneaux

E 110

Para-orange

100

(31)

Utom crème de pruneaux

E 124

Nykockin

100

(31)

Utom crème de pruneaux

08.2.1

Icke värmebehandlat bearbetat kött

E 124

Nykockin

200

Endast sobrasada

09.2

Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur

E 104

Kinolingult

100

(35)

Endast fiskpastej och kräftdjurspastej

E 110

Para-orange

100

(35)

Endast fiskpastej och kräftdjurspastej

E 124

Nykockin

100

(35)

Endast fiskpastej och kräftdjurspastej

E 110

Para-orange

250

(36)

Endast förkokta kräftdjur

E 124

Nykockin

250

(36)

Endast förkokta kräftdjur

E 110

Para-orange

100

(37)

Endast rökt fisk

E 124

Nykockin

100

(37)

Endast rökt fisk”