Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

4.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 380/2012

av den 3 maj 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller villkoren för användning av livsmedelstillsatser som innehåller aluminium och de mängder som får användas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användningen.

(2)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) rekommenderade i sitt yttrande av den 22 maj 2008 (2) en sänkning av det tolerabla veckointaget (TWI) av aluminium till 1 mg/kg kroppsvikt/vecka. Dessutom anser Efsa att det reviderade TWI-värdet i stora delar av unionen vanligen överskrids av storkonsumenter, särskilt barn.

(3)

Enligt Efsa utgör livsmedlen den breda allmänhetens viktigaste exponeringsväg för aluminiumföreningar, både på grund av att aluminium naturligt förekommer i livsmedel och att aluminiumföreningar används inom bearbetningen av livsmedel, däribland livsmedelstillsatser. Efsa kan emellertid inte kvantifiera varje enskild källas andel på grund av att de relevanta kostundersökningarna och analysmetoderna är utformade så att endast det totala aluminiuminnehållet i livsmedel fastställs.

(4)

Enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 är det tillåtet att använda livsmedelstillsatser som innehåller aluminium i ett stort antal livsmedel, ofta med mycket höga gränsvärden eller utan något angivande av maximihalter (quantum satis).

(5)

Enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 och kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (3) är det tillåtet att använda vissa färgämnen som kan innehålla aluminium i form av substratpigment i ett stort antal livsmedel, i allmänhet utan något angivande av maximihalter av aluminium i substratpigmenten

(6)

Därför bör de gällande villkoren för användning av livsmedelstillsatser som innehåller aluminium, inbegripet substratpigment av aluminium, ändras och de mängder som får användas bör sänkas för att säkerställa att det reviderade TWI-värdet inte överskrids.

(7)

Eftersom det i årtionden har använts tillverkningsmetoder där större mängder livsmedelstillsatser används, bör en övergångsperiod medges för att livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till de nya kraven i den här förordningen för användning av andra livsmedelstillsatser som innehåller aluminium än substratpigment.

(8)

För närvarande är det frivilligt att märka aluminiuminnehållet i substratpigment av aluminium som inte är avsedda att säljas till slutkonsumenter. Detta bör bli obligatoriskt inom 12 månader från denna förordnings ikraftträdande för att livsmedelsproducenter som använder substratpigment av aluminium ska kunna anpassa sig till de föreslagna maximihalterna för sådana substratpigment. Det bör således medges en övergångsperiod som är längre än tolv månader för att livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till de nya kraven i den här förordningen.

(9)

Bilaga II i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 (4) är i princip tillämplig från och med den 1 juni 2013. För att underlätta en effektiv tillämpning av bilaga II bör det i bilagan införas uppgift om de tillämpningsperioder som inte börjar den 1 juni 2013 och som ligger efter denna förordnings ikraftträdande.

(10)

Enligt uppgifter från livsmedelsproducenterna används inte längre bäraren bentonit (E 558) som innehåller aluminium. Den finns därför inte med i del 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 och bör även strykas ur förteckningen över samtliga livsmedelstillsatser i del B i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008.

(11)

Livsmedelstillsatserna kalciumaluminiumsilikat (E 556) och aluminiumsilikat (kaolin) (E 559) som båda innehåller aluminium bör strykas ur förteckningen över samtliga livsmedelstillsatser i del B i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 eftersom dessa ämnen kan ersättas med andra livsmedelstillsatser.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Livsmedel som inte uppfyller de från och med den 1 februari 2014 tillämpliga bestämmelserna i denna förordning och som lagligen släppts ut på marknaden före den 1 februari 2014 får fortsätta att saluföras under deras minsta hållbarhetstid eller fram till sista förbrukningsdag.

2.   Genom undantag från punkt 1 får livsmedel innehållande substratpigment av aluminium som inte uppfyller de från och med den 1 augusti 2014 tillämpliga bestämmelserna i denna förordning och som lagligen släppts ut på marknaden före den 1 augusti 2014 fortsätta att saluföras under deras minsta hållbarhetstid eller fram till sista förbrukningsdag.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  ”Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake”, The EFSA Journal, nr 754, s. 1, 2008.

(3)  EUT L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Avsnitt 2.4 ska ersättas med följande:

”4.

Substratpigment av aluminium som erhålls av färgämnena i tabell 1 i del B är tillåtna till och med den 31 juli 2014.

Från och med den 1 augusti 2014 är endast substratpigment av aluminium som erhålls av färgämnena i tabell 3 i denna del A tillåtna och endast i de livsmedelskategorier för vilka det i del E uttryckligen har angivits maximihalter för aluminium från substratpigment.”

ii)

Följande tabell ska läggas till som tabell 3:

Tabell 3

Färgämnen som får användas i form av substratpigment

E-nummer

Namn

E 100

Kurkumin

E 102

Tartrazin

E 104

Kinolingult

E 110

Para-orange

E 120

Karmin, karminsyra

E 122

Azorubin, karmosin

E 123

Amarant

E 124

Nykockin

E 127

Erytrosin

E 129

Allurarött AC

E 131

Patentblått V

E 132

Indigotin, indigokarmin

E 133

Briljantblått FCF

E 141

Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner

E 142

Grön S

E 151

Briljantsvart BN, svart PN

E 155

Brun HT

E 163

Antocyaner

E 180

Litolrubin BK”

b)

I del B ska tabell 3 (Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel) ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om E 556 kalciumaluminiumsilikat, E 558 bentonit och E 559 aluminiumsilikat (kaolin) ska ersättas med följande:

”E 556

Kalciumaluminiumsilikat (*)

E 558

Bentonit (**)

E 559

Aluminiumsilikat (kaolin) (*)”

ii)

Följande fotnoter ska läggas till:

”(*) =

Tillåtet till och med den 31 januari 2014.

(**) =

Tillåtet till och med den 31 maj 2013.”

c)

Del C tabell 5 led s ”E 551–559: Kiseldioxid – silikater” ska ersättas med följande:

”s 1)

E 551–559: Kiseldioxid – silikater (1)

E-nummer

Namn

E 551

Kiseldioxid

E 552

Kalciumsilikat

E 553 a

Magnesiumsilikat

E 553 b

Talk

E 554

Natriumaluminiumsilikat

E 555

Kaliumaluminiumsilikat

E 556

Kalciumaluminiumsilikat

E 559

Aluminiumsilikat (kaolin)

s 2)

E 551–553: Kiseldioxid – silikater (2)

E-nummer

Namn

E 551

Kiseldioxid

E 552

Kalciumsilikat

E 553 a

Magnesiumsilikat

E 553 b

Talk

d)

Del E ska ändras på följande sätt:

1.

Kategori 0 (Livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 (endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga) ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1) (57)

Endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1) (57)

Endast livsmedel i form av torkat pulver (dvs. livsmedel som torkats under produktionsprocessen och blandningar av dessa), utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

ii)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 (endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga) ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast livsmedel i form av tabletter och dragéer, utom livsmedel som förtecknas i del A tabell 1 i denna bilaga

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

2.

Kategori 01.4 (Smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

(74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

10

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

10

(61) (74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

5

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

5

(61) (74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

v)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

5

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

5

(61) (74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vi)

Följande fotnot ska läggas till:

”(74):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 15 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

3.

I kategori 01.7.2 (Mognadslagrad ost) ska uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivad eller riven hårdost eller halvhård ost

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivad eller riven hårdost eller halvhård ost

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

4.

Kategori 01.7.3 (Ätlig ostskorpa) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

quantum satis

(67)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om tillsatsen E 180 ska ersättas med följande:

”E 180

Litolrubin BK

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 180

Litolrubin BK

quantum satis

(67)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(67):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra och E 180 litolrubin BK: 10 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

5.

Kategori 01.7.5 (Smältost) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatsen E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

100

(33)

Endast smaksatt smältost

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 120

Karmin, karminsyra

100

(33) (66)

Endast smaksatt smältost

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

iii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(66):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

6.

I kategori 01.7.6 (Ostprodukter (utom produkter som omfattas av kategori 16)) ska uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid, kalciumsilikat, magnesiumsilikat, talk

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna hårda och halvhårda produkter

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna hårda och halvhårda produkter

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

7.

I kategori 01.8 (Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker) ska uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna ost- och smältostliknande produkter, mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast skivade eller rivna ost- och smältostliknande produkter, mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

8.

I kategori 02.2.2 (Andra fett- och oljeemulsioner inklusive bredbara fetter enligt definitionerna i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och flytande emulsioner) ska uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

9.

I kategori 02.3 (Vegetabilisk olja för sprejning av pannor, plåtar och formar) ska uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast produkter för infettning av formar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

10.

Kategori 03 (Glassvaror) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(75)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(75):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 30 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

11.

Kategori 04.2.5.2 (Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt direktiv 2001/113/EG) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatsen E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

100

(31)

Utom kastanjepuré

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 120

Karmin, karminsyra

100

(31) (66)

Utom kastanjepuré

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(66):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

12.

Kategori 05.2 (Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(72)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III (utom kanderade frukter, bär och grönsaker) ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

(25)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

(25) (72)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 i livsmedel som omfattas av kategori 05.2 (utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation) ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

30

(61)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

30

(61) (72)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 i livsmedel som omfattas av kategori 05.2 (utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation) ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

35

(61)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

35

(61) (72)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

v)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 i livsmedel som omfattas av kategori 05.2 (utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation) ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

20

(61)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

20

(61) (72)

Utom kanderade frukter, bär och grönsaker samt traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vi)

Uppgifterna om grupp III (endast kanderade frukter, bär och grönsaker) ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

(72)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 (endast i kanderade frukter, bär och grönsaker) ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

30

(61)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

30

(61) (72)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

viii)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 (endast i kanderade frukter, bär och grönsaker) ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

10

(61)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

10

(61) (72)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ix)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 (endast i kanderade frukter, bär och grönsaker) ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

10

(61)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

10

(61) (72)

Endast kanderade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

x)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 (endast i traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation) ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

300

(61)

Endast traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

300

(61) (72)

Endast traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

xi)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 (endast i traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation) ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

50

(61)

Endast traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

50

(61) (72)

Endast traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

xii)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 (endast i traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation) ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

50

(61)

Endast traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

50

(61) (72)

Endast traditionella sockerdragerade, nöt- eller kakaobaserade konfektyrvaror i mandel- eller oblatform, vanligen drygt 2 cm långa, som förtärs vid festligheter, t.ex. bröllop, konfirmation

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

xiii)

Uppgifterna om tillsatsen E 173 aluminium ska ersättas med följande:

”E 173

Aluminium

quantum satis

Endast överdrag av sockerkonfektyr för dekorering av kakor och andra konditorivaror

Tillämpningsperiod:

till och med 1 februari 2014”

xiv)

Uppgifterna om tillsatserna E 520–523 aluminiumsulfater ska ersättas med följande:

”E 520–523

Aluminiumsulfater

200

(1) (38)

Endast kanderade, kristalliserade eller glaserade frukter, bär och grönsaker

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 520–523

Aluminiumsulfater

200

(1) (38)

Endast kanderade körsbär

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

xv)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast ytbehandling

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast ytbehandling

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

xvi)

Följande fotnot ska läggas till:

”(72):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 70 mg/kg. Genom undantag från denna regel är maximihalten för mikrosötsaker 40 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

13.

Kategori 05.3 (Tuggummi) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(73)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

(25)

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

(25) (73)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

30

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

30

(61) (73)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

10

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

10

(61) (73)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

v)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

10

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

10

(61) (73)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vi)

Följande fotnot ska läggas till:

”(73):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 300 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

14.

Kategori 05.4 (Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(73)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III (endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar) ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

500

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

500

(73)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 (endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar) ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

50

(61)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

50

(61) (73)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 (endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar) ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

35

(61)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

35

(61) (73)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

v)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 (endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar) ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

55

(61)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

55

(61) (73)

Endast dekorationer, överdrag och såser, utom fyllningar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vi)

Uppgifterna om grupp III (endast fyllningar) ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

(25)

Endast fyllningar

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

(25) (73)

Endast fyllningar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 (endast fyllningar) ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

50

(61)

Endast fyllningar

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

50

(61) (73)

Endast fyllningar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

viii)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 (endast fyllningar) ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

35

(61)

Endast fyllningar

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

35

(61) (73)

Endast fyllningar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ix)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 (endast fyllningar) ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

55

(61)

Endast fyllningar

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

55

(61) (73)

Endast fyllningar

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

x)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Endast ytbehandling

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Endast ytbehandling

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

xi)

Följande fotnot ska läggas till:

”(73):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 300 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

15.

Kategori 07.2 (Finare bageriprodukter) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

(25)

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

(25) (76)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om tillsatsen E 541 ska ersättas med följande:

”E 541

Natriumaluminiumfosfat, surt

1 000

(38)

Endast scones och sockerkaka, rulltårta och liknande

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 541

Natriumaluminiumfosfat, surt

400

(38)

Endast sockerkaka som framställts av delar i kontrasterande färger som hålls ihop av sylt, marmelad eller bredbar gelé och omges av smaksatt sockerpasta (maximihalten gäller endast själva kakdelen utan fyllning och överdrag)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

iii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(76):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 5 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

16.

Kategori 08.2.1 (Icke värmebehandlat bearbetat kött) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatsen E 120 (endast korv) ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

100

Endast korv

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 120

Karmin, karminsyra

100

(66)

Endast korv

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om tillsatsen E 120 (endast pasturmas) ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

quantum satis

Endast pasturmas

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 120

Karmin, karminsyra

quantum satis

(66)

Endast pasturmas

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(66):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

17.

Kategori 08.2.2 (Värmebehandlat bearbetat kött) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatsen E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

100

Endast korv, pastejer, patéer och terriner

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 120

Karmin, karminsyra

100

(66)

Endast korv, pastejer, patéer och terriner

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(66):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 1,5 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

18.

Kategori 08.2.3 (Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp III (endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas) ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

500

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

500

(78)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 (endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas) ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

50

(61)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

50

(61) (78)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 (endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas) ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

35

(61)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

35

(61) (78)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 (endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas) ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

55

(61)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

55

(61) (78)

Endast dekorationer och överdrag utom det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

v)

Uppgifterna om grupp III (endast ätlig naturtarm) ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

quantum satis

Endast ätlig naturtarm

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

quantum satis

(78)

Endast ätlig naturtarm

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vi)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 (endast ätlig naturtarm) ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

10

(62)

Endast ätlig naturtarm

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

10

(62) (78)

Endast ätlig naturtarm

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vii)

Uppgifterna om tillsatsen E 120 ska ersättas med följande:

”E 120

Karmin, karminsyra

quantum satis

Endast det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 120

Karmin, karminsyra

quantum satis

(78)

Endast det ätliga yttre skiktet på pasturmas

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

viii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(78):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 10 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

19.

Kategori 09.3 (Fiskrom) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatsen E 123 ska ersättas med följande:

”E 123

Amarant

30

Utom störrom (kaviar)

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

E 123

Amarant

30

(68)

Utom störrom (kaviar)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(68):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 123 amarant: 10 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

20.

Kategori 10.1 (Obearbetade ägg) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna ska ersättas med följande:

”De färgämnen som förtecknas i del B.1 i bilaga II får användas för dekorationsmålning av äggskal eller märkning av äggskal enligt förordning (EG) nr 589/2008.

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

De färgämnen som förtecknas i del B.1 i bilaga II får användas för dekorationsmålning av äggskal eller märkning av äggskal enligt förordning (EG) nr 589/2008. (77)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(77):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: quantum satis. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

21.

Kategori 10.2 (Bearbetade ägg och äggprodukter) ska ändras på följande sätt:

i)

Första raden ska ersättas med följande:

”De färgämnen som förtecknas i del B.1 i bilaga II får användas för dekorationsmålning av äggskal.

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

De färgämnen som förtecknas i del B.1 i bilaga II får användas för dekorationsmålning av äggskal. (77)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om tillsatserna E 520–523 ska ersättas med följande:

”E 520–523

Aluminiumsulfater

30

(1) (38)

Endast äggvita

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 520

Aluminiumsulfat

25

(38)

Endast flytande äggvita till äggskum

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

iii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(77):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: quantum satis. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

22.

Kategori 11.1 (Sockerarter och olika former av sirap enligt definitionerna i direktiv 2001/111/EG) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 (endast livsmedel i tablettform, inklusive dragerade) ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast livsmedel i tablettform, inklusive dragerade

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

(1)

Endast livsmedel i tablettform, inklusive dragerade

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

ii)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 (endast torkade livsmedel i pulverform) ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast torkade livsmedel i pulverform

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Endast torkade livsmedel i pulverform

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

23.

I kategori 11.4.2 (Bordssötningsmedel i pulverform) ska uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

(1)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

24.

I kategori 11.4.3 (Bordssötningsmedel i tablettform) ska uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

25.

Kategori 12.1.1 (Salt) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014

E 554

Natriumaluminiumsilikat

20 mg/kg överföring i ost

(38)

Endast för salt avsett för ytbehandling av mognadslagrad ost, livsmedelskategori 01.7.2

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

ii)

Följande fotnot ska införas:

”(38):

Uttryckt som aluminium.”

26.

I kategori 12.1.2 (Saltersättningar) ska uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

20 000

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

20 000

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

27.

Kategori 12.2.2 (Smaksättningspreparat) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Endast smaksättningspreparat, t.ex. curry, tandoori

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(70)

Endast smaksättningspreparat, t.ex. curry, tandoori

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

500

Endast smaksättningspreparat, t.ex. curry, tandoori

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

500

(70)

Endast smaksättningspreparat, t.ex. curry, tandoori

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

10

(62)

Endast smaksättningspreparat, t.ex. curry, tandoori

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

10

(62) (70)

Endast smaksättningspreparat, t.ex. curry, tandoori

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast smaksättningspreparat

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

30 000

(1)

Endast smaksättningspreparat

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

v)

Följande fotnot ska läggas till:

”(70):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 120 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

28.

Kategori 12.6 (Såser) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

500

Inklusive pickels, relish, chutney och piccalilli, utom tomatbaserade såser

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

500

(65)

Inklusive pickels, relish, chutney och piccalilli, utom tomatbaserade såser

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(65):

Maximihalt för aluminium från substratpigment av aluminium av E 120 karmin, karminsyra: 10 mg/kg. Inga andra substratpigment av aluminium får användas. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

29.

Kategori 14.1.4 (Smaksatta drycker) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(74)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

100

(25)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

100

(25) (74)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

10

(61)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

10

(61) (74)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

20

(61)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

20

(61) (74)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

v)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

10

(61)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

10

(61) (74)

Utom chokladmjölk och maltprodukter

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vi)

Följande fotnot ska läggas till:

”(74):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 15 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

30.

Kategori 15.1 (Snacks baserade på potatis, spannmål, mjöl eller stärkelse) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(71)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III (utom extruderade eller expanderade snacksprodukter med kraftig smak) ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

100

Utom extruderade eller expanderade snacksprodukter med kraftig smak

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

100

(71)

Utom extruderade eller expanderade snacksprodukter med kraftig smak

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om grupp III (endast extruderade eller expanderade snacksprodukter med kraftig smak) ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

Endast extruderade eller expanderade snacksprodukter med kraftig smak

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

200

(71)

Endast extruderade eller expanderade snacksprodukter med kraftig smak

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Följande fotnot ska läggas till:

”(71):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 30 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

31.

Kategori 16 (Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

150

(74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

10

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

10

(61) (74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

5

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

5

(61) (74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

v)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

10

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

10

(61) (74)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vi)

Följande fotnot ska läggas till:

”(74):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 15 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

32.

Kategori 17.1 (Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(69)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

(69)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

35

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

35

(61) (69)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

10

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

10

(61) (69)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

v)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

35

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

35

(61) (69)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vi)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

vii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(69):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 150 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”

33.

Kategori 17.2 (Kosttillskott i flytande form) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

34.

Kategori 17.3 (Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form) ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om grupp II ska ersättas med följande:

”Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp II

Färgämnen i quantum satis

quantum satis

(69)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

ii)

Uppgifterna om grupp III (endast kosttillskott i fast form) ska ersättas med följande:

”Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

Endast kosttillskott i fast form

Tillämpningsperiod:

till och med 31 juli 2014

Grupp III

Färgämnen med kombinerad maximihalt

300

(69)

Endast kosttillskott i fast form

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iii)

Uppgifterna om tillsatsen E 104 ska ersättas med följande:

”E 104

Kinolingult

10

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 104

Kinolingult

10

(61) (69)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

iv)

Uppgifterna om tillsatsen E 110 ska ersättas med följande:

”E 110

Para-orange

10

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 110

Para-orange

10

(61) (69)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

v)

Uppgifterna om tillsatsen E 124 ska ersättas med följande:

”E 124

Nykockin

10

(61)

Tillämpningsperiod:

1 januari–31 juli 2014

E 124

Nykockin

10

(61) (69)

Tillämpningsperiod:

från och med 1 augusti 2014”

vi)

Uppgifterna om tillsatserna E 551–559 ska ersättas med följande:

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

10 000

Tillämpningsperiod:

till och med 31 januari 2014

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

10 000

Tillämpningsperiod:

från och med 1 februari 2014”

vii)

Följande fotnot ska läggas till:

”(69):

Maximihalt för aluminium från alla substratpigment av aluminium: 150 mg/kg. Vid tillämpning av artikel 22.1 g i förordning (EG) nr 1333/2008 ska denna maximihalt gälla från och med den 1 februari 2013.”


(1)  Gäller till och med den 31 januari 2014.

(2)  Gäller från och med den 1 februari 2014.”