Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 471/2012

av den 4 juni 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av lysozym (E 1105) i öl

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av lysozym (E 1105) som konserveringsmedel i öl har lämnats in och delgetts medlemsstaterna.

(5)

De flesta bryggerier sterilfiltrerar eller pastöriserar sitt öl för att det inte ska förstöras av bakterier då det lagras före konsumtion. Vissa typer av specialöl, som överjäst öl med efterjäsning, t.ex. öl som efterjäst på fat eller på flaska, kan inte behandlas på detta sätt eftersom de livskraftiga mikroorganismer som förekommer ingår i produktionsprocessen för sådant öl. Det är dokumenterat att lysozym (E 1105) är ett lämpligt antibakteriellt medel för bryggning och att det effektivt hämmar tillväxten av mjölksyrabakterier om det tillförs det färdiga ölet.

(6)

Lysozym (E 1105) tillhör en grupp tillsatser för vilka det inte har fastställts något acceptabelt dagligt intag (3). Det innebär att det inte medför några hälsorisker vid de nivåer som är nödvändiga för att uppnå den önskade tekniska effekten. Därför bör man tillåta användningen av lysozym (E 1105) för konservering av öl som varken pastöriseras eller sterilfiltreras.

(7)

Enligt kommissionens direktiv 2008/84/EG av den 27 augusti 2008 om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (4) utvinns lysozym (E 1105) ur hönsäggvita. Ägg och produkter därav anges i bilaga IIIa till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (5). I enlighet med kraven i det direktivet ska det framgå av märkningen om detta enzym ingår i öl.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av lysozym (E 1105) som konserveringsmedel i öl utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(9)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (6) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att kunna tillåta användningen av lysozym (E 1105) i öl före detta datum måste man fastställa ett tidigare tillämpningsdatum för användningen av denna livsmedelstillsats.

(10)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rapport från kommissionen om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen (KOM(2001) 542 slutlig).

(4)  EUT L 253, 20.9.2008, s. 1.

(5)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 14.2.1, ”öl och maltdrycker”, efter uppgifterna om E 962:

”E 1105

Lysozym

quantum satis

Endast i öl som varken pastöriseras eller sterilfiltreras

Tillämpningsperiod:

Från och med den 25 juni 2012”