Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 472/2012

av den 4 juni 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av glycerolestrar av trähartser (E 445) för tryck på hårda överdragna konfektyrvaror

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3 och artikel 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användningen.

(2)

Förteckningen kan ändras i enlighet med förfarandet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras på kommissionens initiativ eller efter en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användning av glycerolestrar av trähartser (E 445) som emulgeringsmedel för tryck på hårda överdragna konfektyrvaror har lämnats in och delgetts medlemsstaterna.

(5)

De livsmedelsfärgämnen som för närvarande används för tryck på hårda överdragna konfektyrvaror möjliggör inte tryck av tillräckligt hög kvalitet av texter, logotyper och bilder. Forskning och utveckling har visat att användning av glycerolestrar av trähartser (E 445) som emulgeringsmedel i vattenbaserade livsmedelsfärgämnen förbättrar ingrediensernas blandning och integritet, vilket ger en homogenare beredning med goda vidhäftnings- och täckningsegenskaper. Detta underlättar tryck av text av hög kvalitet och högupplösta bilder för personanpassade eller säljfrämjande hårda överdragna konfektyrvaror avsedda för festliga tillfällen.

(6)

I kommissionens rapport om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen (3) konstaterades att glycerolestrar av trähartser (E 445) inte behövde granskas ytterligare, eftersom det teoretiska intaget grundat på försiktiga antaganden om livsmedelskonsumtion och tillsatshalt (steg 1) inte överskred det acceptabla dagliga intaget. Det acceptabla dagliga intaget fastställdes den 19 juni 1992 av vetenskapliga livsmedelskommittén (4). Det ytterligare intag som blir följden genom den nya användningen för tryck på hårda överdragna konfektyrvaror bidrar inte beaktansvärt till det totala intaget. Därför bör användningen av glycerolestrar av trähartser (E 445) som emulgeringsmedel för tryck på hårda överdragna konfektyrvaror godkännas.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för att uppdatera unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom om uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom godkännandet av användning av glycerolestrar av trähartser (E 445) som emulgeringsmedel för tryck på hårda överdragna konfektyrvaror utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa behöver inget yttrande begäras från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(8)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (5) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser godkända för användning i livsmedel och villkor för användning tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att glycerolestrar av trähartser (E 445) ska få användas för tryck på hårda överdragna konfektyrvaror före det datumet behöver en tidigare dag för tillämpning anges för den användningen av livsmedelstillsatsen.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  KOM(2001) 542 slutlig.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(5)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E av bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande post införas i livsmedelskategorin 05.2 ”andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt” efter posten för E 442:

”E 445

Glycerolestrar av trähartser

320

endast för tryck på personanpassade eller säljfrämjande hårda överdragna konfektyrvaror

Tillämpningsperiod:

Från och med den 25 juni 2012”