Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

29.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 570/2012

av den 28 juni 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av bensoesyra – bensoater (E 210–213) i alkoholfria produkter av vin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkor för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande för användningen av bensoesyra – bensoater (E 210–213) som konserveringsmedel i alkoholfria produkter av vin har lämnats in och delgetts medlemsstaterna.

(5)

Dessa alkoholfria produkter av vin framställs genom att alkoholen avlägsnas från vinet efter jäsning. För att undvika en andra jäsning i flaskan tillsätts sorbinsyra – sorbater (E 200–203) i produkten som sedan pastöriseras. Pastörisering ändrar och försämrar emellertid produktens naturliga fruktaromer och fruktsmaker. Tillsats av bensoater får med sorbaterna en synergieffekt som gör att produkten håller bättre och att behovet av pastörisering minskar.

(6)

Alkoholfria produkter av vin beskrivs och marknadsförs som alternativ till vin för vuxna som inte vill dricka alkoholhaltiga drycker. Dessa produkter konsumeras inte i stället för läskedrycker. Den ytterligare exponeringen för bensoesyra – bensoater (E 210–213) på grund av denna nya användning kommer därför att vara begränsad och kommer inte att leda till att det acceptabla dagliga intag som fastställts av vetenskapliga livsmedelskommittén (3) överskrids. Användning av bensoesyra – bensoater (E 210–213) som konserveringsmedel i alkoholfria produkter av vin bör därför tillåtas.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av bensoesyra – bensoater (E 210–213) som konserveringsmedel i alkoholfria produkter av vin utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(8)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (4) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att kunna tillåta användningen av bensoesyra – bensoater (E 210–213) i alkoholfria produkter av vin före detta datum måste man fastställa ett tidigare tillämpningsdatum för användningen av denna livsmedelstillsats.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

(4)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 14.2.2, ”Vin och andra produkter enligt definitionerna i förordning (EG) nr 1234/2007 samt motsvarande alkoholfria produkter”, efter uppgifterna om E 200–203:

”E 210–213

Bensoesyra – bensoater

200

(1) (2)

Endast alkoholfria produkter

Tillämpningsperiod:

Från och med den 19 juli 2012”