Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 583/2012

av den 2 juli 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polysorbater (E 432–436) i kokosmjölk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkor för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande för användningen av polyoxietylensorbitanmonooleat (polysorbat 80, E 433) som emulgeringsmedel i kokosmjölk har lämnats in och delgetts medlemsstaterna.

(5)

Kokosmjölk är en fruktberedning som framställs genom att det lager som finns innanför kokosnötens skal blandas med vatten och homogeniseras. För att emulsionen inte ska separera måste ett emulgeringsmedel tillsättas. Polyoxietylensorbitanmonooleat (polysorbat 80, E 433) och polysorbater (E 432–436) i allmänhet har godkänts i tredjeländer som de effektivaste emulgeringsmedlen för detta ändamål.

(6)

Vetenskapliga livsmedelskommittén fastställde i sitt yttrande av den 8 juli 1983 (3) att det acceptabla dagliga intaget av gruppen polysorbater (E 432–436) var 10 mg per kilogram kroppsvikt per dag. I kommissionens rapport om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen (4) drogs slutsatsen att det eventuellt behövs en mer realistisk bedömning av intaget av polysorbater (E 432–436) utifrån den faktiska konsumtionen av livsmedelstillsatserna. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) förväntas göra en ny bedömning av intaget i samband med omprövningen av polysorbater (E 432–436), som i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 (5) ska ske senast i slutet av 2016. Till dess bör en eventuell utvidgning av användningen endast övervägas om det gäller produkter som inte i väsentlig grad bidrar till det totala intaget av dessa ämnen. En bedömning av de uppgifter som sökanden lämnat om den sammanlagda distributionen av kokosmjölk på marknaden visar att det förväntade intaget av polysorbater (E 432–436) genom användning i kokosmjölk ligger långt under det acceptabla dagliga intaget och att det därför inte kommer att leda till väsentlig ytterligare exponering. Kokosmjölk används främst vid tillredning av asiatiska maträtter och efterrätter och är inte en produkt som konsumeras i stora mängder. Intaget bedöms vara försumbart och betydligt mindre än 1 % av det acceptabla dagliga intaget, vilket inte anses bidra till exponeringen i väsentlig grad. En utvidgning av användningen anses därför inte vara en säkerhetsrisk.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av polysorbater (E 432–436) som emulgeringsmedel i kokosmjölk utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(8)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 är polysorbater (E 432–436) godkända som en grupp eftersom de hör till samma kemiska grupp av ämnen som definieras som blandningar av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider med fettsyror. Användning av alla polysorbater (E 432–436) i kokosmjölk, och inte bara av livsmedelstillsatsen polyoxietylensorbitanmonooleat (polysorbat 80, E 433), bör därför tillåtas.

(9)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (6) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att kunna tillåta användningen av polysorbater (E 432–436) i kokosmjölk före detta datum måste man fastställa ett tidigare tillämpningsdatum för användningen av denna livsmedelstillsats.

(10)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Report of the Scientific Committee for Food concerning Emulsifiers, Stabilisers, Thickeners and Gelling agents (15th series, 1985).

(4)  KOM(2001) 542 slutlig.

(5)  EUT L 80, 26.3.2010, s. 19.

(6)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 04.2.4.1 ”Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott”, efter uppgifterna om E 405:

”E 432–436

Polysorbater

500

(1)

Endast kokosmjölk

Tillämpningsperiod:

Från och med den 23 juli 2012”