Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 196/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 675/2012

av den 23 juli 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av talk (E 553b) och karnaubavax (E 903) på färgade, kokta ägg med skal och användningen av shellack (E 904) på kokta ägg med skal

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av talk (E 553b) och karnaubavax (E 903) på färgade, kokta ägg med skal och användningen av shellack (E 904) på kokta ägg med skal har lämnats in och delgetts medlemsstaterna.

(5)

När livsmedelstillsatserna talk (E 553b), karnaubavax (E 903) och shellack (E 904) används på ytan av färgade, kokta ägg med skal kan de ge en mer eller mindre blank effekt. Shellack (E 904) kan dessutom bidra till att ge alla kokta ägg med skal längre hållbarhet när det används på äggens yta.

(6)

Dessa livsmedelstillsatser förväntas inte tränga igenom till den inre, ätliga delen av äggen eftersom de är olösliga och har hög molekylvikt. Användningen av dessa livsmedelstillsatser kommer sannolikt inte att påverka människors hälsa eftersom vaxet stannar på äggskalen. Därför bör man tillåta användningen av talk (E 553b) och karnaubavax (E 903) på färgade, kokta ägg med skal och användningen av shellack (E 904) på alla kokta ägg med skal, oavsett om de är färgade eller ej.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av talk (E 553b), karnaubavax (E 903) och shellack (E 904) på kokta ägg med skal utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(8)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (3) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att kunna tillåta användningen av talk (E 553b) och karnaubavax (E 903) på färgade, kokta ägg med skal och shellack (E 904) på kokta ägg med skal före detta datum måste man fastställa ett tidigare tillämpningsdatum för användningen av dessa livsmedelstillsatser.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 10.2, ”bearbetade ägg och äggprodukter”, efter uppgifterna om E 520–E 523:

”E 553b

Talk

5 400

Endast ytbehandling av färgade, kokta ägg med skal

Tillämpningsperiod:

Från och med den 13 augusti 2012

E 903

Karnaubavax

3 600

Endast ytbehandling av färgade, kokta ägg med skal

Tillämpningsperiod:

Från och med den 13 augusti 2012

E 904

Shellack

quantum satis

Endast ytbehandling av färgade, kokta ägg med skal

Tillämpningsperiod:

Från och med den 13 augusti 2012”