Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/162


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 873/2012

av den 1 oktober 2012

om övergångsbestämmelser avseende unionsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (1), särskilt artikel 25.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1334/2008 anges de typer av aromer och ursprungsmaterial som kräver utvärdering och godkännande.

(2)

Enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1334/2008 får, av de aromer och ursprungsmaterial som avses i artikel 9, endast de som finns med i unionsförteckningen släppas ut på marknaden som sådana och användas i eller på livsmedel, i förekommande fall enligt de användningsvillkor som anges där.

(3)

Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1334/2008 ska artikel 10 tillämpas från och med 18 månader efter det att unionsförteckningen har börjat tillämpas.

(4)

Därför bör man fastställa det datum då unionsförteckningen ska börja tillämpas, så att artikel 30 tredje stycket i förordning (EG) nr 1334/2008 kan tillämpas.

(5)

Som ett första steg har den unionsförteckning över aromämnen som avses i artikel 9 a i förordning (EG) nr 1334/2008 inrättats genom kommissionens förordning (EU) 872/2012 (2) genom att den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets (EG) nr 2232/96 (3) förts in i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 och genom att datum för tillämpning av den förordningen har fastställts.

(6)

I enlighet med förordning (EG) nr 1334/2008 får aromämnen som inte står med på unionsförteckningen släppas ut på marknaden som sådana och användas i eller på livsmedel fram till 18 månader efter det att unionsförteckningen har börjat tillämpas. Eftersom aromämnen redan finns ute på marknaden i medlemsstaterna bör åtgärder vidtas för att se till att övergången till förfarandet med unionsgodkännande sker smidigt. Av rättssäkerhetsskäl bör även en övergångsperiod föreskrivas för livsmedel som innehåller sådana aromämnen.

(7)

Som ett andra steg måste sådana aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f utvärderas. Berörda parter förväntas ansöka om uppdatering av unionsförteckningen genom tillägg av ämnen till förteckningen i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2008 och följa kommissionens förordning (EU) nr 234/2011 av den 10 mars 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (4) när det gäller de uppgifter som krävs samt innehåll, utformning och presentation för de ansökningar om godkännande av aromämnen och ursprungsmaterial som anges i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008.

(8)

I överensstämmelse med målen för förordning (EG) nr 1334/2008 och för att stärka rättssäkerhet och likabehandling bör övergångsbestämmelser antas för att lämna tid för utvärdering och godkännande av sådana aromämnen och ursprungsmaterial.

(9)

Tillämpningsdatum för delarna B–F i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008, avseende aromämnen och ursprungsmaterial som förtecknas i artikel 9 b–f i den förordningen, bör senareläggas för att lämna tid för utvärdering och godkännande av sådana aromämnen och ursprungsmaterial.

(10)

Berörda parter bör lämna in ansökningarna om godkännande inom en angiven tidsfrist när ansökningarna avser sådana aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008 och redan är utsläppta på marknaden.

(11)

I enlighet med förordning (EG) nr 1334/2008 får aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f men inte står med i unionsförteckningen släppas ut på marknaden som sådana och användas i eller på livsmedel till 18 månader efter det att unionsförteckningen har börjat tillämpas. Eftersom sådana aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008 redan finns ute på marknaden i medlemsstaterna bör åtgärder vidtas för att se till att övergången till ett förfarande med unionsgodkännande sker smidigt. Av rättssäkerhetsskäl bör även en övergångsperiod föreskrivas för livsmedel som innehåller sådana aromämnen och ursprungsmaterial.

(12)

Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1334/2008 ska artiklarna 26 och 28 i förordning (EG) nr 1334/2008 om ändringar av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (5) respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (6) tillämpas från och med den dag då unionsförteckningen börjar gälla. Därför bör man fastställa det datum då unionsförteckningen ska börja tillämpas, så att artikel 30 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1334/2008 kan tillämpas.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

AROMÄMNEN SOM AVSES I ARTIKEL 9 A I FÖRORDNING (EG) nr 1334/2008

Artikel 1

Övergångsbestämmelser om livsmedel som innehåller aromämnen

Livsmedel som innehåller aromämnen och som lagligen släppts ut på marknaden eller märkts före den 22 oktober 2014 men som inte uppfyller villkoren i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 får saluhållas tills datumet för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

KAPITEL II

AROMÄMNEN OCH URSPRUNGSMATERIAL SOM AVSES I ARTIKEL 9 B–F I FÖRORDNING (EG) nr 1334/2008

Artikel 2

Datum för tillämpning av delarna B–F i unionsförteckningen över aromämnen och ursprungsmaterial

För tillämpningen av artikel 30 tredje stycket jämförd med artikel 10 i förordning (EG) nr 1334/2008 ska delarna B–F i unionsförteckningen över aromämnen och ursprungsmaterial i bilaga I till den förordningen tillämpas från och med den 22 oktober 2016.

Artikel 3

Tidsfrist för ansökningar

De berörda parterna ska lämna ansökningar om godkännande av sådana aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008 och som är utsläppta på marknaden när denna förordning träder i kraft till kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2008 senast den 22 oktober 2015.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser för livsmedel som innehåller sådana aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008

Livsmedel som innehåller sådana aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008 som lagenligt har släppts ut på marknaden eller märkts före den 22 april 2018 men som inte uppfyller villkoren i delarna B–F i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 får saluhållas tills datumet för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 5

Ändringar av förordningarna (EEG) nr 1601/91 och (EG) nr 110/2008

För tillämpningen av artikel 30 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1334/2008 om ändringar av förordningarna (EEG) nr 1601/91 och (EG) nr 110/2008, ska datum för ikraftträdande av unionsförteckningen över aromämnen och ursprungsmaterial vara den 22 april 2013.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT L 299, 23.11.1996, s. 1.

(4)  EUT L 64, 11.3.2011, s. 15.

(5)  EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.

(6)  EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.