Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 29 november 2013

om tillstånd för utsläppande på marknaden av tuppkamsextrakt som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr C(2013) 8319]

(Endast den spanska texten är giltig)

(2013/705/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 februari 2011 ansökte företaget Bioiberica SA hos de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket om att få släppa ut tuppkamsextrakt på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(2)

Den 25 oktober 2011 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Förenade kungariket sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att användning av tuppkamsextrakt i vissa livsmedel vid de mängder som sökanden föreslagit uppfyller kriterierna i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 10 november 2011.

(4)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som är fastställd i artikel 6.4 andra stycket i förordning (EG) nr 258/97. De gällde särskilt specifikationerna och produktens möjliga allergiframkallande egenskaper.

(5)

Kommissionen bad den 22 maj 2012 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att göra ytterligare en bedömning av tuppkamsextrakt som livsmedelsingrediens i enlighet med förordning (EG) nr 258/97.

(6)

Den 31 maj 2013 antog Efsa ett vetenskapligt yttrande om tuppkamsextrakt (2) och konstaterade att det är säkert vid föreslagen användning och i de föreslagna mängderna.

(7)

Det vetenskapliga yttrandet ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att tuppkamsextrakt vid föreslagen användning och i de föreslagna mängderna uppfyller kriterierna i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tuppkamsextrakt enligt definitionen och specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden som ny livsmedelsingrediens för den användning och vid de högsta tillåtna mängder som fastställs i bilaga II.

Artikel 2

Tuppkamsextrakt som godkänns genom detta beslut ska benämnas ”tuppkamsextrakt” eller ”ungtuppskamextrakt” på märkningen av livsmedel där det ingår.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Bioiberica SA, Plaça Francesc Macià, 7. 8B, 08029 Barcelona Spanien.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  The EFSA Journal, vol. 11 (2013):6, artikelnr 3260.


BILAGA I

SPECIFIKATION FÖR TUPPKAMSEXTRAKT

Definition

Tuppkamsextrakt erhålls från Gallus gallus genom enzymatisk hydrolys av tuppkam med efterföljande filtrering, koncentrering och utfällning. De viktigaste beståndsdelarna i tuppkamsextrakt är glykosaminoglykanerna hyaluronsyra, kondroitinsulfat A och dermatansulfat (kondroitinsulfat B).

Hyaluronsyra

60–80 %

Kondroitinsulfat A

Högst 5 %

Dermatansulfat (kondroitinsulfat B)

Högst 25 %

Beskrivning

Vitt eller nästan vitt hygroskopiskt pulver.

Identifiering

pH

5,0–8,5

Renhetsgrad

Klorider

Högst 1 %

Kväve

Högst 8 %

Viktförlust vid torkning (105 °C, 6 timmar)

Högst 10 %

Kvicksilver

Högst 0,1 mg/kg

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Krom

Högst 10 mg/kg

Bly

Högst 0,5 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal viabla aeroba bakterier

Högst 102 cfu/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 1 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 1 g

Staphylococcus aureus

Ej påvisade i 1 g

Pseudomonas aeruginosa

Ej påvisade i 1 g


BILAGA II

Godkänd användning av tuppkamsextrakt

Livsmedelskategori

Högsta tillåtna mängd (mg/100 g eller mg/100 ml)

Mjölkbaserade drycker

40

Syrade mjölkbaserade drycker

80

Yoghurtliknande produkter

65

Fromage frais

110