Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 244/2013

av den 19 mars 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) i näringsämnesberedningar avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkor för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som klumpförebyggande medel i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (3) lämnades in den 19 juni 2009 och har delgetts medlemsstaterna.

(5)

Ansökan gäller en ny post i del 5 del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008. Det tekniska behovet av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som livsmedelstillsats rör dess särskilda förmåga att fungera som ett flytmedel i pulverblandningar. Produkten kan ta upp vätska (fuktighet) från omgivningen motsvarande upp till 10 % av sin egen vikt, varigenom man undviker klumpar i en blandning och beredningarna hålls flytande, vilket anses vara till fördel för konsumenterna.

(6)

Vetenskapliga livsmedelskommittén rådfrågades om huruvida det är säkert att använda trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som livsmedelstillsats i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och lämnade ett yttrande den 7 juni 1996 (4), där den konstaterar att användningen är godtagbar under förutsättning att de totala halterna av kalcium och fosfor samt förhållandet mellan dem inte överskrids.

(7)

Kalciumsalter av ortofosforsyra, inklusive trikalciumfosfat, är mineralämnen som får användas i modersmjölksersättning och tillskottsnäring i enlighet med bilaga III till direktiv 2006/141/EG. Godkännandet för användning av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som klumpförebyggande medel i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring utgör således inget säkerhetsproblem, så länge som de totala halterna av kalcium och fosfor ligger inom gränsvärdena för dessa två mineraler och det förhållande mellan kalcium och fosfor som fastställs i det direktivet.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa.

(9)

Eftersom godkännandet för användning av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som klumpförebyggande medel i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring bör vara förenligt med de gränsvärden för kalcium, fosfor och förhållandet mellan kalcium och fosfor som fastställs i direktiv 2006/141/EG, kommer uppdateringen av den förteckningen sannolikt inte att påverka människors hälsa. Således behövs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(10)

Därför bör man godkänna användningen av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som klumpförebyggande medel i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

(11)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör följaktligen ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food, Fortieth series, 1997.


BILAGA

I del 5 del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska posten för livsmedelstillsatsen E 341 (iii) ersättas med följande:

”E 341 (iii)

Trikalciumfosfat

Maximal överföring 150 mg/kg uttryckt som P2O5 och inom gränsen för kalcium, fosfor och förhållandet kalcium:fosfor enligt direktiv 2006/141/EG

Alla näringsämnen

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i direktiv 2006/141/EG

Den maximihalt på 1 000 mg/kg uttryckt som P2O5 från alla användningar i det slutliga livsmedlet som anges i del E punkt 13.1.3 i bilaga II får inte överskridas

Alla näringsämnen

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG