Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013R0758.pdf

10.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 758/2013

av den 7 augusti 2013

om rättelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artikel 53, och

av följande skäl:

(1)

Kontroller har visat att det finns fel i kommissionens förordning (EG) nr 790/2009 av den 10 augusti 2009 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (2). Dessa fel bör därför rättas.

(2)

Den korrigerade harmoniserade klassificeringen och märkningen av ämnen tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Leverantörer bör inte vara skyldiga att märka om och omförpacka ämnen och blandningar som redan släppts ut på marknaden i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, före denna förordnings ikraftträdande. Leverantörerna bör ändå ha möjlighet att frivilligt tillämpa bestämmelserna i denna förordning på ämnen och blandningar som redan släppts ut på marknaden.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del 3 av bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska de uppgifter i tabell 3.1, ändrad genom bilagorna I och II till förordning (EG) nr 790/2009, som motsvarar uppgifterna i bilaga I till denna förordning, ersättas med posterna i den bilagan.

Artikel 2

I del 3 av bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska de uppgifter i tabell 3,2, ändrad genom bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 790/2009, som motsvarar uppgifterna i bilaga II till denna förordning, ersättas med posterna i den bilagan.

Artikel 3

Uppgifterna i bilaga III till denna förordning ska läggas till i tabell 3.1 i del 3 av bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

Artikel 4

Uppgifterna i bilaga IV till denna förordning ska läggas till i tabell 3.2 i del 3 av bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

Artikel 5

Leverantörer är inte skyldiga att märka om eller omförpacka ämnen som finns förtecknade i bilagorna till denna förordning, eller ämnen eller blandningar som innehåller dessa, som de redan har släppt ut på marknaden i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 före denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  EUT L 235, 5.9.2009, s. 1.

(3)  EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.


BILAGA I

Indexnr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Specifika koncentrationsgränser, m-faktorer

Anm.

Faroklass och kategorikod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Piktogram, signalord Kod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Kompl. faroangivelse Kod(er)

”005-006-00-7

dibutyltin hydrogen borate

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

005-007-00-2

boric acid; [1]

boric acid; [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥ 5,5 %

 

005-017-00-7

sodium perborate; [1]

sodium peroxometaborate; [2]

sodium peroxoborate;

[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-017-01-4

sodium perborate; [1]

sodium peroxometaborate; [2]

sodium peroxoborate;

[containing ≥ 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-018-00-2

perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate; [1]

perboric acid, sodium salt, tetrahydrate; [2]

perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate [3]

sodium peroxoborate hexahydrate;

[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 14 %

Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 %

Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-019-00-8

perboric acid, sodium salt; [1]

perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2]

perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate; [3]

sodium peroxoborate;

[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-019-01-5

perboric acid, sodium salt; [1]

perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2]

perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate [3]

sodium peroxoborate;

[containing ≥ 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373**

H410

 

M = 10

 

006-087-00-1

furathiocarb (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoate

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H410

 

M = 100

 

006-098-00-1

tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate

429-170-8

134575-17-0

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H317

 

 

 

007-007-00-8

ethyl nitrate

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl.

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

014-043-00-8

reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %)

432-200-2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

 

 

 

015-114-00-6

chlormephos (ISO);

S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10

 

015-115-00-1

chlorthiophos (ISO);

[isomeric reaction mass in which O-2,5-dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,O-diethyl phosphorothioate predominates]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-182-00-7

tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate)

430-630-5

10596-22-2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

 

 

016-092-00-0

reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol;

4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol;

5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol

427-050-1

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H315

H317

H410

 

 

 

017-001-00-7

chlorine

231-959-5

7782-50-5

Ox. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H270

H331

H319

H335

H315

H400

GHS03

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H270

H331

H319

H335

H315

H400

 

M = 100

U

017-012-00-7

calcium hypochlorite

231-908-7

7778-54-3

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H400

EUH031

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 5 %

Eye Dam. 1; H318: 3 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 3 %

M = 10

T

022-004-00-1

potassium titanium oxide (K2Ti6O13)

432-240-0

12056-51-8

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

024-004-00-7

sodium dichromate

234-190-3

10588-01-9

Ox. Sol. 2

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H334

H317

H410

 

Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

3

027-006-00-6

cobalt di(acetate)

200-755-8

71-48-7

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H410

 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M = 10

1

027-009-00-2

cobalt dinitrate

233-402-1

10141-05-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H410

 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M = 10

1

028-009-00-5

nickel sulfate

232-104-9

7786-81-4

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M = 1

 

028-011-00-6

nickel dichloride

231-743-0

7718-54-9

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H331

H301

H372**

H315

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H331

H301

H372**

H315

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M = 1

 

028-012-00-1

nickel dinitrate; [1]

nitric acid, nickel salt [2]

236-068-5 [1]

238-076-4 [2]

13138-45-9 [1]

14216-75-2 [2]

Ox. Sol. 2

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H318

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H318

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M = 1

 

028-022-00-6

nickel di(acetate); [1]

nickel acetate [2]

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M = 1

 

028-052-00-X

nickel barium titanium primrose priderite;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

271-853-6

68610-24-2

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

 

 

 

050-008-00-3

tributyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H372**

H319

H315

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H312

H372**

H319

H315

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-023-00-X

ethylene oxide;

oxirane

200-849-9

75-21-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H220

H350

H340

H331

H319

H335

H315

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

H331

H319

H335

H315

 

 

U

603-194-00-0

2-(2-aminoethylamino)ethanol;

(AEEA)

203-867-5

111-41-1

Repr. 1B

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H360Df

H314

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H314

H317

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

604-030-00-0

bisphenol A;

4,4’-isopropylidenediphenol

201-245-8

80-05-7

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H361f***

H335

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H361f***

H335

H318

H317

 

 

 

604-076-00-1

phenolphthalein

201-004-7

77-09-8

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

H350

H341

H361f***

GHS08

Dgr

H350

H341

H361f***

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 1 %

 

604-079-00-8

4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol

428-970-4

13595-25-0

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H361f***

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f***

H317

H411

 

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane;

metaldehyde

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

H228

H302

GHS02

GHS07

Wng

H228

H302

 

 

 

606-109-00-5

2-(4-methyl-3-pentenyl)anthraquinone

428-320-1

71308-16-2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H302

H317

H413

GHS07

Wng

H302

H317

H413

 

 

 

606-113-00-7

1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one

429-040-0

272460-97-6

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 4

H318

H413

GHS05

Dgr

H318

H413

 

 

 

607-177-00-9

tribenuron-methyl (ISO);

methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate

401-190-1

101200-48-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 100

 

607-245-00-8

tert-butyl acrylate

216-768-7

1663-39-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H225

H332

H312

H302

H335

H315

H317

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H312

H302

H335

H315

H317

H411

 

 

D

607-504-00-5

diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyphenylazo)-2,5-dimethoxyphenylazo)-7-amino-3-naphthalenesulfonate

422-670-7

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H301

H373**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f

H301

H373**

H410

 

 

 

607-518-00-1

3-oxoandrost-4-ene-17-β-carboxylic acid

414-990-0

302-97-6

Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f

H413

GHS08

Wng

H361f

H413

 

 

 

607-547-00-X

18-methylnonadecyl 2,2-dimethylpropanoate

424-370-1

125496-22-2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

 

 

 

607-550-00-6

2-amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid

424-700-4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

607-591-00-X

reaction mass of: trisodium 5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-(2-sulfooxyethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate;

disodium 3-(4-ethenesulfonylphenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate

428-400-4

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

608-011-00-8

oxalonitrile;

cyanogen

207-306-5

460-19-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H331

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H331

H410

 

 

U

608-057-00-9

4-(cyanomethyl)-4-methylmorpholin-4-ium hydrogen sulfate

431-200-1

208538-34-5

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

 

 

 

609-072-00-3

4-mesyl-2-nitrotoluene

430-550-0

1671-49-4

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H361f***

H302

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H361f***

H302

H317

H412

 

 

 

611-028-00-3

C,C'-azodi(formamide)

204-650-8

123-77-3

Resp. Sens. 1

H334

GHS08

Dgr

H334

 

 

G

611-164-00-3

reaction mass of: 2,2’-dimethyl-2,2’-azobutanenitrile;

2-methylpentanenitrile-2-azo-2’-(2’-methylpropanenitrile);

2,2’-dimethyl-2,2’-azoheptanenitrile;

2-methylheptanenitrile-2-azo-2’-(2’-methylpropanenitrile);

2-methylheptanenitrile-2-azo-2’-(2’-methylbutanenitrile)

429-710-2

Self-react. D

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H242

H302

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H242

H302

H411

 

 

 

612-237-00-2

hydroxylammonium hydrogensulfate;

hydroxylamine sulfate(1:1); [1]

hydroxylamine phosphate; [2]

hydroxylamine dihydrogenphosphate; [3]

hydroxylamine 4-methylbenzenesulfonate [4]

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

Expl. 1.1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H312

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H201

H351

H312

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

 

 

T

613-010-00-0

ametryn (ISO);

N-ethyl-N'-isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

212-634-7

834-12-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 100

 

613-120-00-9

bioresmethrin (ISO);

(5-benzyl-3-furyl)methyl (1R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate

249-014-0

28434-01-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1000

 

613-139-00-2

metsulfuron-methyl (ISO);

methyl 2-{[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate

74223-64-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1000

 

613-161-00-2

(2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol hydrobromide

430-620-0

76145-91-0

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373**

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373**

H317

H412

 

 

 

613-204-00-5

oxadiargyl (ISO);

3-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

254-637-6

39807-15-3

Repr. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H373**

H410

 

M = 1000

 

613-275-00-2

3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetra-hydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a] pyrimidin-4-one monohydrochloride

424-530-0

93076-03-0

Acute Tox. 3 *

STOT SE 2

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H371**

H373**

H318

H317

H411

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H371**

H373**

H318

H317

H411

 

 

 

616-157-00-9

3-amino-4-hydroxy-N-(3-isopropoxypropyl)benzenesulfonamide hydrochloride

427-780-9

114565-70-7

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

 

 

617-008-00-0

dibenzoyl peroxide;

benzoyl peroxide

202-327-6

94-36-0

Org. Perox. B

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H241

H319

H317

GHS01

GHS02

GHS07

Dgr

H241

H319

H317

 

 

 

617-010-00-1

1-hydroperoxycyclohexyl 1-hydroxycyclohexyl peroxide; [1]

1,1’-dioxybiscyclohexan-1-ol; [2]

cyclohexylidene hydroperoxide; [3]

cyclohexanone, peroxide [4]

201-091-1 [1]

219-306-2 [2]

220-279-4 [3]

235-527-7 [4]

78-18-2 [1]

2407-94-5 [2]

2699-11-8 [3]

12262-58-7 [4]

Org. Perox. A

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

H240

H314

H302

GHS01

GHS05

GHS07

Dgr

H240

H314

H302

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

C

649-062-00-6

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C3-rich acid-free;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C4, predominantly C3.]

270-755-0

68477-73-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-063-00-1

Gases (petroleum), catalytic cracker;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-756-6

68477-74-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-064-00-7

Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C5.]

270-757-1

68477-75-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-065-00-2

Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C2-4-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C6, predominantly C2 through C4.]

270-758-7

68477-76-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-066-00-8

Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C4.]

270-760-8

68477-79-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-067-00-3

Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feed;

Petroleum gas;

[A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5 which are used as alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations.]

270-765-5

68477-83-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-068-00-9

Gases (petroleum), C4-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4.]

270-767-6

68477-85-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-069-00-4

Gases (petroleum), deethanizer overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced from distillation of the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It contains predominantly ethane and ethylene.]

270-768-1

68477-86-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-070-00-X

Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4.]

270-769-7

68477-87-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-071-00-5

Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists predominantly of propylene with some ethane and propane.]

270-772-3

68477-90-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-072-00-0

Gases (petroleum), depropanizer overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.]

270-773-9

68477-91-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-073-00-6

Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4, predominantly propane.]

270-777-0

68477-94-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-074-00-1

Gases (petroleum), Girbotol unit feed;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.]

270-778-6

68477-95-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-075-00-7

Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-free;

Petroleum gas

270-782-8

68477-99-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-076-00-2

Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-802-5

68478-21-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-077-00-8

Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilization absorber;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-803-0

68478-22-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-078-00-3

Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurizer combined fractionater;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of products from catalytic cracking, catalytic reforming and hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having cabon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-804-6

68478-24-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-079-00-9

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

270-806-7

68478-26-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-080-00-4

Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly butane and isobutane.]

270-813-5

68478-32-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-081-00-X

Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1through C5, predominantly methane and ethane.]

270-814-0

68478-33-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-082-00-5

Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the thermal cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-815-6

68478-34-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-083-00-0

Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation and condensation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C3 through C4.]

270-990-9

68512-91-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-084-00-6

Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexanizer off;

petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of the full-range straight-run naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.]

271-000-8

68513-15-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-085-00-1

Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbon produced by the distillation of products from a hydrocracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4. It may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen sulfide.]

271-001-3

68513-16-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-086-00-7

Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the stabilization of light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.]

271-002-9

68513-17-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-087-00-2

Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich;

Petroleum gas;

[A complex residuum from the distillation of streams various refinery operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C5, predominantly butane and boiling in the range of approximately – 11.7 °C to 27.8 °C (11 °F to 82 °F).]

271-010-2

68513-66-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-088-00-8

Hydrocarbons, C1-4;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons provided by thermal cracking and absorber operations and by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately minus 164 °C to minus 0.5 °C (– 263 °F to 31 °F).]

271-032-2

68514-31-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-089-00-3

Hydrocarbons, C1-4, sweetened;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately – 164 °C to – 0.5 °C (– 263 °F to 31 °F).]

271-038-5

68514-36-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-090-00-9

Hydrocarbons, C1-3;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of approximately minus 164 °C to minus 42 °C (– 263 °F to – 44 °F).]

271-259-7

68527-16-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-091-00-4

Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fraction;

Petroleum gas

271-261-8

68527-19-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-092-00-X

Gases (petroleum), C1-5, wet;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil and/or the cracking of tower gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

271-624-0

68602-83-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-093-00-5

Hydrocarbons, C2-4;

Petroleum gas

271-734-9

68606-25-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-094-00-0

Hydrocarbons, C3;

Petroleum gas

271-735-4

68606-26-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-095-00-6

Gases (petroleum), alkylation feed;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4.]

271-737-5

68606-27-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-096-00-1

Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane and butadiene.]

271-742-2

68606-34-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-097-00-7

Gases (petroleum), refinery blend;

Petroleum gas;

[A complex combination obtained from various processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-183-7

68783-07-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-098-00-2

Gases (petroleum), catalytic cracking;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.]

272-203-4

68783-64-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-099-00-8

Gases (petroleum), C2-4, sweetened;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4 and boiling in the range of approximately – 51 °C to – 34 °C (– 60 °F to – 30 °F).]

272-205-5

68783-65-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-100-00-1

Gases (petroleum), crude oil fractionation off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-871-7

68918-99-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-101-00-7

Gases (petroleum), dehexanizer off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-872-2

68919-00-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-102-00-2

Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-878-5

68919-05-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-103-00-8

Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurization stripper off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by a naphtha unifiner desulfurization process and stripped from the naphtha product. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

272-879-0

68919-06-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-104-00-3

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and fractionation of the total effluent. It consists of methane, ethane, and propane.]

272-882-7

68919-09-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-105-00-9

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker splitter overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of the charge to the C3-C4 splitter. It consists predominantly of C3 hydrocarbons.]

272-893-7

68919-20-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-106-00-4

Gases (petroleum), straight-run stabilizer off;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of the liquid from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

272-883-2

68919-10-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-107-00-X

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

273-169-3

68952-76-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-108-00-5

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of catalytic cracked naphtha and distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

273-170-9

68952-77-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-109-00-0

Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorber;

petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the separation of thermal-cracked distillates, naphtha and gas oil. It consists pedrominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

273-175-6

68952-81-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-110-00-6

Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabilizer, petroleum coking;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of thermal cracked hydrocarbons from petroleum coking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

273-176-1

68952-82-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-111-00-1

Gases (petroleum, light steam-cracked, butadiene conc.;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrocarbons having a carbon number predominantly of C4.]

273-265-5

68955-28-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-112-00-7

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabilizer overhead;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.]

273-270-2

68955-34-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-113-00-2

Hydrocarbons, C4;

Petroleum gas

289-339-5

87741-01-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-114-00-8

Alkanes, C1-4, C3-rich;

Petroleum gas

292-456-4

90622-55-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-115-00-3

Gases (petroleum), steam-cracker C3-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a steam cracking process. It consists predominantly of propylene with some propane and boils in the range of approximately – 70 °C to 0 °C (– 94 °F to 32 °F).]

295-404-9

92045-22-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-116-00-9

Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillate;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products of a steam cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C4, predominantly 1-butene and 2-butene, containing also butane and isobutene and boiling in the range of approximately minus 12 °C to 5 °C (10.4 °F to 41 °F).]

295-405-4

92045-23-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-117-00-4

Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a liquified petroleum gas mix to a sweetening process to oxidize mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of C4 saturated and unsaturated hydrocarbons.]

295-463-0

92045-80-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K S U

649-118-00-X

Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-free;

Petroleum gas

306-004-1

95465-89-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-119-00-5

Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-free;

Petroleum gas

307-769-4

97722-19-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-120-00-0

Gases (petroleum), amine system feed;

Refinery gas;

[The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 may also be present.]

270-746-1

68477-65-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-121-00-6

Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurizer off;

Refinery gas;

[Off gases produced by the benzene unit. It consists primarily of hydrogen. Carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6, including benzene, may also be present.]

270-747-7

68477-66-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-122-00-1

Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by recycling the gases of the benzene unit. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6.]

270-748-2

68477-67-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-123-00-7

Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of a blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-749-8

68477-68-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-124-00-2

Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from stabilization of catalytic reformed naphtha. Its consists of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

270-759-2

68477-77-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-125-00-8

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from catalytic reforming of C6-C8 feed and recycled to conserve hydrogen. It consists primarily of hydrogen. It may also contain various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-761-3

68477-80-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-126-00-3

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from catalytic reforming of C6-C8feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5 and hydrogen.]

270-762-9

68477-81-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-127-00-9

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-rich;

Refinery gas

270-763-4

68477-82-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-128-00-4

Gases (petroleum), C2-return stream;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the extraction of hydrogen from a gas stream which consists primarily of hydrogen with small amounts of nitrogen, carbon monoxide, methane, ethane, and ethylene. It contains predominantly hydrocarbons such as methane, ethane, and ethylene with small amounts of hydrogen, nitrogen and carbon monoxide.]

270-766-0

68477-84-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-129-00-X

Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off;

Refinery gas;

[The complex combination of dry gases from a gas concentration unit. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

270-774-4

68477-92-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-130-00-5

Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from combined gas streams in a gas concentration reabsorber. It consists predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C3.]

270-776-5

68477-93-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-131-00-0

Gases (petroleum), hydrogen absorber off;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by absorbing hydrogen from a hydrogen rich stream. It consists of hydrogen, carbon monoxide, nitrogen, and methane with small amounts of C2 hydrocarbons.]

270-779-1

68477-96-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-132-00-6

Gases (petroleum), hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination separated as a gas from hydrocarbon gases by chilling. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, nitrogen, methane, and C2 hydrocarbons.]

270-780-7

68477-97-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-133-00-1

Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from recycled hydrotreated blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-781-2

68477-98-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-134-00-7

Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from recycled reactor gases. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5.]

270-783-3

68478-00-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-135-00-2

Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the reformers. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-784-9

68478-01-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-136-00-8

Gases (petroleum), reforming hydrotreater;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen, methane, and ethane with various small amounts of hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.]

270-785-4

68478-02-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-137-00-3

Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.]

270-787-5

68478-03-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-138-00-9

Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-788-0

68478-04-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-139-00-4

Gases (petroleum), thermal cracking distn.;

Refinery gas;

[A complex combination produced by distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-789-6

68478-05-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-140-00-X

Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from refractionation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

270-805-1

68478-25-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-141-00-5

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-807-2

68478-27-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-142-00-0

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilizer;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-808-8

68478-28-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-143-00-6

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

270-809-3

68478-29-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-144-00-1

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized straight-run naphtha separator;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

270-810-9

68478-30-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-145-00-7

Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabilizer overheads;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by fractionation of the total effluent. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane.]

270-999-8

68513-14-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-146-00-2

Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by the high-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.]

271-003-4

68513-18-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-147-00-8

Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by low-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.]

271-005-5

68513-19-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-148-00-3

Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off;

Refinery gas;

[A complex combination separated by distillation of a gas stream containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6 or obtained by cracking ethane and propane. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C2, hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide.]

271-258-1

68527-15-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-149-00-9

Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentanizer overheads;

Refinery gas;

[A complex combination produced by treating the feed from the benzene unit with hydrogen in the presence of a catalyst followed by depentanizing. It consists primarily of hydrogen, ethane and propane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6. It may contain trace amounts of benzene.]

271-623-5

68602-82-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-150-00-4

Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidized catalytic cracker overheads fractionator;

Refinery gas;

[A complex combination produced by the fractionation of the overhead products from the catalytic cracking process in the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

271-625-6

68602-84-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-151-00-X

Petroleum products, refinery gases;

Refinery gas;

[A complex combination which consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.]

271-750-6

68607-11-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-152-00-5

Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

272-182-1

68783-06-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-153-00-0

Gases (petroleum), refinery;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from various petroleum refining operations. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

272-338-9

68814-67-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-154-00-6

Gases (petroleum), platformer products separator off;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the chemical reforming of naphthenes to aromatics. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.]

272-343-6

68814-90-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-155-00-1

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentanizer stabilizer off;

Refinery gas;

[The complex combination obtained from the depentanizer stabilization of hydrotreated kerosine. It consists primarily of hydrogen, methane, ethane, and propane with various small amounts of nitrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C5.]

272-775-5

68911-58-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-156-00-7

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the flash drum of the unit treating sour kerosine with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.]

272-776-0

68911-59-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-157-00-2

Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off;

Refinery gas;

[A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.]

272-873-8

68919-01-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-158-00-8

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-874-3

68919-02-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-159-00-3

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary absorber off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.]

272-875-9

68919-03-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-160-00-9

Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off;

Refinery gas;

[A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-876-4

68919-04-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-161-00-4

Gases (petroleum), platformer stabilizer off, light ends fractionation;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by the fractionation of the light ends of the platinum reactors of the platformer unit. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane.]

272-880-6

68919-07-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-162-00-X

Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.;

Refinery gas;

[A complex combination produced from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

272-881-1

68919-08-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-163-00-5

Gases (petroleum), tar stripper off;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by the fractionation of reduced crude oil. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

272-884-8

68919-11-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-164-00-0

Gases (petroleum), unifiner stripper off;

Refinery gas;

[A combination of hydrogen and methane obtained by fractionation of the products from the unifiner unit.]

272-885-3

68919-12-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-165-00-6

Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator;

Refinery gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.]

273-173-5

68952-79-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-166-00-1

Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurizer;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

273-174-0

68952-80-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-167-00-7

Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer overhead fractionation;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by the fractionation of products from the fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

273-269-7

68955-33-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-168-00-2

Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking;

Refinery gas;

[A complex combination produced by crude distillation and catalytic cracking processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, carbon monoxide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

273-563-5

68989-88-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-169-00-8

Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off;

Refinery gas;

[A complex combination produced by desulfurization of gas oils with diethanolamine. It consists predominantly of hydrogen sulfide, hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5.]

295-397-2

92045-15-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-170-00-3

Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization effluent;

Refinery gas;

[A complex combination obtained by separation of the liquid phase from the effluent from the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]

295-398-8

92045-16-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-171-00-9

Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization purge;

Refinery gas;

[A complex combination of gases obtained from the reformer and from the purges from the hydrogenation reactor. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

295-399-3

92045-17-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-172-00-4

Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off;

Refinery gas;

[A complex combination of gases obtained from flash of the effluents after the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

295-400-7

92045-18-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-173-00-X

Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual;

Refinery gas;

[A complex combination obtained as a reaction mass of the non-condensable portions from the product of a naphtha steam cracking process as well as residual gases obtained during the preparation of subsequent products. It consists predominantly of hydrogen and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 with which natural gas may also be mixed.]

295-401-2

92045-19-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-174-00-5

Gases (petroleum), residue visbaking off;

Refinery gas;

[A complex combination obtained from viscosity reduction of residues in a furnace. It consists predominantly of hydrogen sulfide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

295-402-8

92045-20-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-177-00-1

Gases (petroleum), C3-4;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from the cracking of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C4, predominantly of propane and propylene, and boiling in the range of approximately – 51 °C to – 1 °C (– 60 °F to 30 °F.)]

268-629-5

68131-75-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-178-00-7

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorber;

Petroleum gas;

[The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from catalytic cracked distillates and catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4.]

269-617-2

68307-98-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-179-00-2

Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons from the fractionation stabilization products from polymerization of naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4.]

269-618-8

68307-99-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-180-00-8

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer, hydrogen sulfide-free;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

269-619-3

68308-00-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-181-00-3

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating thermal cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

269-620-9

68308-01-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-182-00-9

Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulfurizer, hydrogen sulfide-free;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic hydrodesulfurization of straight run distillates and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

269-630-3

68308-10-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-183-00-4

Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of products from the catalytic cracking of gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

269-623-5

68308-03-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-184-00-X

Tail gas (petroleum), gas recovery plant;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

269-624-0

68308-04-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-185-00-5

Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

269-625-6

68308-05-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-186-00-0

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized distillate and hydrodesulfurized naphtha fractionator, acid-free;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of hydrodesulfurized naphtha and distillate hydrocarbon streams and treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

269-626-1

68308-06-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-187-00-6

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-free;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from stripping stabilization of catalytic hydrodesulfurized vacuum gas oil and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

269-627-7

68308-07-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-188-00-1

Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer, hydrogen sulfide-free;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation stabilization of light straight run naphtha and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

269-629-8

68308-09-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-189-00-7

Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethanizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of the reaction products of propane with propylene. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

269-631-9

68308-11-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-190-00-2

Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurizer, hydrogen sulfide-free;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic hydrodesulfurization of vacuum gas oil and from which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]

269-632-4

68308-12-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-191-00-8

Gases (petroleum), catalytic cracked overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5 and boiling in the range of approximately – 48 °C to 32 °C (– 54 °F to 90 °F).]

270-071-2

68409-99-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-193-00-9

Alkanes, C1-2;

Petroleum gas

270-651-5

68475-57-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-194-00-4

Alkanes, C2-3;

Petroleum gas

270-652-0

68475-58-1

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-195-00-X

Alkanes, C3-4;

petroleum gas

270-653-6

68475-59-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-196-00-5

Alkanes, C4-5;

Petroleum gas

270-654-1

68475-60-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-197-00-0

Fuel gases;

Petroleum gas;

[A combination of light gases. It consists predominantly of hydrogen and/or low molecular weight hydrocarbons.]

270-667-2

68476-26-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-198-00-6

Fuel gases, crude oil of distillates;

Petroleum gas;

[A complex combination of light gases produced by distillation of crude oil and by catalytic reforming of naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately – 217 °C to – 12 °C (– 423 °F to 10 °F).]

270-670-9

68476-29-9

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-199-00-1

Hydrocarbons, C3-4;

Petroleum gas

270-681-9

68476-40-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-200-00-5

Hydrocarbons, C4-5;

Petroleum gas

270-682-4

68476-42-6

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-201-00-0

Hydrocarbons, C2-4, C3-rich;

Petroleum gas

270-689-2

68476-49-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-202-00-6

Petroleum gases, liquefied;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately – 40 °C to 80 °C (– 40 °F to 176 °F).]

270-704-2

68476-85-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K S U

649-203-00-1

Petroleum gases, liquefied, sweetened;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting liquefied petroleum gas mix to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately – 40 °C to 80 °C (– 40 °F to 176 °F).]

270-705-8

68476-86-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K S U

649-204-00-7

gases (petroleum), C3-4, isobutane-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of saturated and unsaturated hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly butane and isobutane. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C4, predominantly isobutane.]

270-724-1

68477-33-8

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-205-00-2

Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in the carbon numbers C3 through C6. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly piperylenes.]

270-726-2

68477-35-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-206-00-8

Gases (petroleum), butane splitter overheads;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of the butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4.]

270-750-3

68477-69-0

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-207-00-3

Gases (petroleum), C2-3-;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic fractionation process. It contains predominantly ethane, ethylene, propane, and propylene.]

270-751-9

68477-70-3

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-208-00-9

Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropanizer bottoms, C4-rich acid-free;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked gas oil hydrocarbon stream and treated to remove hydrogen sulfide and other acidic components. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4.]

270-752-4

68477-71-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-209-00-4

Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutanizer bottoms, C3-5-rich;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.]

270-754-5

68477-72-5

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-210-00-X

Tail gas (petroleum), isomerized naphtha fractionation stabilizer;

Petroleum gas;

[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization products from isomerized naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]

269-628-2

68308-08-7

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS04

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

K U

649-364-00-8

Residues (petroleum), butane splitter bottoms;

Low boiling point naphtha - unspecified;

[A complex residuum from the distillation of butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6.]

270-791-7

68478-12-6

Carc. 1B

Muta. 1B

Asp. Tox. 1

H350

H340

H304

GHS08

Dgr

H350

H340

H304

 

 

P”


BILAGA II

Indexnr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Koncentrationsgränser

Anm.

”005-007-00-2

boric acid; [1]

boric acid [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

Repr. Cat. 2; R60-61: C ≥ 5,5 %

 

015-182-00-7

tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate)

430-630-5

10596-22-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

017-001-00-7

chlorine

231-959-5

7782-50-5

O; R8

T; R23

Xi; R36/37/38

N; R50

O; T; N

R: 8-23-36/37/38-50

S: (1/2-)9-45-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

024-004-00-7

sodium dichromate

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

R42/43: C ≥ 0,2 %

E

3

027-006-00-6

cobalt di(acetate)

200-755-8

71-48-7

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

Carc. Cat. 2; R49: C ≥ 0,01 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

1

027-009-00-2

cobalt dinitrate

233-402-1

10141-05-6

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

Carc. Cat. 2; R49: C ≥ 0,01 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

1

606-138-00-3

(2-butyl-5-nitrobenzofuran-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanone

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-003-00-1

chloroacetic acid

201-178-4

79-11-8

T; R23/24/25

C; R34

N; R50

T; N

R: 23/24/25-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63

C; R34: C ≥ 10 %

Xn; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-177-00-9

tribenuron-methyl (ISO)

methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate

401-190-1

101200-48-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

608-057-00-9

4-(cyanomethyl)-4-methylmorpholin-4-ium hydrogen sulfate

431-200-1

208538-34-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

612-050-00-6

cyclohexylamine

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/38: 2 % ≤ C < 10 %

 

613-010-00-0

ametryn (ISO);

N-ethyl-N′-isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

212-634-7

834-12-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

613-120-00-9

bioresmethrin (ISO);

(5-benzyl-3-furyl)methyl (1R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate

249-014-0

28434-01-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

613-161-00-2

(2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol hydrobromide

430-620-0

76145-91-0

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

613-139-00-2

metsulfuron-methyl (ISO);

methyl 2-{[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate

74223-64-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

613-204-00-5

oxadiargyl (ISO);

3-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one;

254-637-6

39807-15-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %”

 


BILAGA III

Indexnr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Specifika koncentrationsgränser, m-faktorer

Anm.

Faroklass och kategorikod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Piktogram, signalord Kod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Kompl. faroangivelse Kod(er)

”017-026-00-3

chlorine dioxide

233-162-8

10049-04-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H270

H330

H314

H400

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H270

H330

H314

H400

 

M = 10

5

017-026-01-0

chlorine dioxide … %

233-162-8

10049-04-4

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 5 %

Eye Dam. 1; H318: 3 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,3 % ≤ C < 3 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 3 %

M = 10

B

053-003-00-4

iodoxybenzene

696-33-3

Expl. ****

****

****

****

 

 

 

053-004-00-X

calcium iodoxybenzoate

Expl. ****

****

****

****

 

 

C

608-058-00-4

esfenvalerate (ISO);

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate

66230-04-4

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H317

H410

 

M = 10000”

 


BILAGA IV

Indexnr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Koncentrationsgränser

Anm.

”017-026-00-3

chlorine dioxide

233-162-8

10049-04-4

O; R8

R6

T+; R26

C; R34

N; R50

O; T+; N

R: 6-8-26-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61

N; R50: C ≥ 2,5 %

5

017-026-01-0

chlorine dioxide … %

233-162-8

10049-04-4

T; R25

C; R34

N; R50

T; N

R: 25-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R37/38: 3 % ≤ C < 10 %

Xi; R36: 0,3 % ≤ C < 10 %

N; R50: C ≥ 2,5 %

B

608-058-00-4

esfenvalerate (ISO);

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate

66230-04-4

T; R23/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 23/25-43-50/53

S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,0025 %

N; R51-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

R52-53: 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %”