Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 19 mars 2014

om tillstånd för utsläppande på marknaden av korianderfröolja som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr C(2014) 1689]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2014/155/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 juli 2011 ansökte företaget Nestec Ltd hos de behöriga myndigheterna i Irland om att få släppa ut korianderfröolja på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(2)

Den 19 oktober 2011 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Irland sin första utvärderingsrapport. I rapporten anger den irländska myndigheten för livsmedelssäkerhet att den inte har identifierat några säkerhetsproblem vad gäller konsumtion av kosttillskott innehållande korianderfröolja vid den föreslagna halten 600 mg/dag och att den därför anser att denna nya ingrediens uppfyller kriterierna för nya livsmedel i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 8 november 2011.

(4)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 första stycket i förordning (EG) nr 258/97.

(5)

Den 14 februari 2013 bad kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att göra en kompletterande utvärdering av korianderfröolja som livsmedelsingrediens i enlighet med förordning (EG) nr 258/97.

(6)

Den 10 oktober 2013 antog Efsa ett vetenskapligt yttrande om säkerheten hos korianderfröolja som ny livsmedelsingrediens (2) och drog slutsatsen att den är säker vid föreslagen användning och i den föreslagna halten.

(7)

Det vetenskapliga yttrandet ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att korianderfröolja vid föreslagen användning och i den föreslagna halten uppfyller kriterierna i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (3) fastställs krav för kosttillskott. Användningen av korianderfröolja bör tillåtas utan att det påverkar tillämpningen av kraven i den lagstiftningen.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Korianderfröolja enligt specifikationen i bilagan får släppas ut på marknaden i unionen som ny livsmedelsingrediens för användning i kosttillskott med en högsta dos på 600 mg per dag utan att det påverkar tillämpningen av de specifika bestämmelserna i direktiv 2002/46/EG.

Artikel 2

Korianderfröolja som godkänns genom detta beslut ska benämnas ”korianderfröolja” på märkningen av livsmedel där den ingår.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Nestec Ltd, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Schweiz.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2014.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3422.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).


BILAGA

SPECIFIKATION FÖR KORIANDERFRÖOLJA

Definition

Korianderfröolja är en olja innehållande fettsyreglycerider som framställs ur fröna från växten koriander Coriandrum sativum L.

Sammansättning av fettsyror

Palmitinsyra (C16:0)

2–5 %

Stearinsyra (C18:0)

< 1,5 %

Petroselinsyra (cis-C18:1(n-12))

60–75 %

Oljesyra (cis-C18:1(n-9))

8–15 %

Linolsyra (C18:2)

12–19 %

α-linolensyra (C18:3)

< 1,0 %

Transfettsyror

Högst 1 %

Beskrivning: Svagt gul färg och mild smak

Identifiering

CAS-nr

8008-52-4

Renhetsgrad

Brytningsindex (20 °C)

1,466–1,474

Syratal

Högst 0,6 mg KOH/g

Peroxidtal

Högst 5 mekv/kg

Jodtal

88–102 enheter

Förtvålningstal

186–198 mg KOH/g

Oförtvålbar substans

Högst 15 g/kg