Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

29.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/357


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

av den 26 februari 2014

om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Ett antal ändringar ska göras av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (3). Det direktivet bör omarbetas av tydlighetsskäl.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (4) innehåller regler för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och ger ett ramverk för marknadskontroll av produkter och för kontroll av produkter från tredjeländer samt ger allmänna principer för CE-märkning.

(3)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter (5) fastställs gemensamma principer och referensbestämmelser som är avsedda att tillämpas som en enhetlig grund för översyn eller omarbetning av sektorspecifik lagstiftning. Direktiv 2006/95/EG bör därför anpassas till det beslutet.

(4)

Detta direktiv omfattar elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser som inte redan finns på unionsmarknaden när den släpps ut på marknaden. Det betyder att det är helt ny elektrisk utrustning tillverkad av en tillverkare som är etablerad i unionen eller elektrisk utrustning, oavsett om den är ny eller begagnad, som importeras från ett tredjeland.

(5)

Detta direktiv bör tillämpas på alla former av leveranser, inklusive distansförsäljning.

(6)

De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att elektrisk utrustning överensstämmelse med detta direktiv, så att en hög nivå säkerställs i fråga om skydd av allmänna intressen, såsom människors och husdjurs hälsa och säkerhet, samt egendom, och så att rättvisa konkurrensvillkor på unionsmarknaden garanteras.

(7)

Alla ekonomiska aktörer i leverans- och distributionskedjan bör vidta lämpliga åtgärder för att se till att de endast tillhandahåller elektrisk utrustning som överensstämmer med detta direktiv på marknaden. Det måste göras en tydlig och proportionell fördelning av vilka skyldigheter som motsvarar varje ekonomisk aktörs roll i leverans- och distributionskedjan.

(8)

För att underlätta kommunikationen mellan ekonomiska aktörer, marknadskontrollmyndigheter och konsumenter bör medlemsstaterna uppmuntra ekonomiska aktörer att utöver postadressen även ange en internetadress.

(9)

Tillverkaren, som besitter detaljkunskap om konstruktions- och tillverkningsprocessen, är den som bäst kan genomföra förfarandet för bedömning av överensstämmelse. Därför bör även i fortsättningen endast tillverkaren vara skyldig att göra en bedömning av överensstämmelse. Detta direktiv föreskriver inte något förfarande för bedömning av överensstämmelse som kräver ingripande av ett anmält organ.

(10)

Det måste finnas garantier för att elektrisk utrustning från tredjeländer som förs in på unionsmarknaden uppfyller detta direktiv, och det måste framför allt säkerställas att tillverkarna har underkastat den elektriska utrustningen lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Det bör därför slås fast att importörer ska se till att den elektriska utrustning som de släpper ut på marknaden uppfyller kraven i detta direktiv och att de inte släpper ut elektrisk utrustning som inte uppfyller dessa krav eller som utgör en risk. Det bör också slås fast att importörerna ska se till att förfaranden för bedömning av överensstämmelse har genomförts och att den märkning av elektrisk utrustning och den dokumentation som tagits fram av tillverkarna är tillgänglig för kontroll av de behöriga nationella myndigheterna.

(11)

Vid utsläppandet på marknaden bör varje importör på den elektriska utrustningen ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och den postadress på vilken han eller hon kan kontaktas. Undantag bör medges i de fall då detta inte är möjligt på grund av den elektriska utrustningens storlek eller art. Detta gäller bland annat de fall då importören skulle behöva öppna förpackningen för att sätta sitt namn och sin adress på den elektriska utrustningen.

(12)

Distributörerna tillhandahåller elektrisk utrustning på marknaden efter det att den har släppts ut på marknaden av tillverkaren eller importören, och de bör iaktta vederbörlig omsorg för att se till att deras hantering av den elektriska utrustningen inte inverkar negativt på utrustningens överensstämmelse med de tillämpliga reglerna.

(13)

Alla ekonomiska aktörer som släpper ut elektrisk utrustning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar utrustningen på ett sådant sätt att det kan påverka överensstämmelsen med detta direktiv, bör anses vara tillverkare och bör därför ikläda sig tillverkarens skyldigheter.

(14)

Distributörer och importörer är nära marknaden och bör därför vara involverade i de behöriga nationella myndigheternas marknadskontroll, och de bör vara beredda på att delta aktivt genom att förse dessa myndigheter med alla nödvändiga uppgifter om den berörda elektriska utrustningen.

(15)

Marknadskontrollen blir enklare och effektivare om man kan säkerställa den elektriska utrustningens spårbarhet genom hela leveranskedjan. Med ett effektivt spårbarhetssystem blir det lättare för marknadskontrollmyndigheterna att spåra den ekonomiska aktör som är ansvarig för att på marknaden ha tillhandahållit elektrisk utrustning som inte uppfyller kraven. När den information som enligt detta direktiv krävs för identifiering av andra ekonomiska aktörer bevaras, bör ekonomiska aktörer inte vara skyldiga att uppdatera denna information vad gäller andra ekonomiska aktörer som antingen har levererat elektrisk utrustning till dem eller till vilka de har levererat elektrisk utrustning.

(16)

I detta direktiv bör endast säkerhetskraven anges. För att underlätta bedömningen av överensstämmelse med dessa krav är det nödvändigt att föreskriva om en presumtion om överensstämmelse för elektrisk utrustning som överensstämmer med harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (6) och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav.

(17)

I förordning (EU) nr 1025/2012 fastställs ett förfarande för invändningar mot harmoniserade standarder som inte helt uppfyller säkerhetskraven i detta direktiv.

(18)

De harmoniserade standarder som är relevanta för detta direktiv bör även beakta Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (7).

(19)

Den fria rörligheten för elektrisk utrustning för vilken harmoniserade standarder inte finns bör åstadkommas genom tillämpning av de säkerhetsbestämmelser i internationella standarder som fastställts av Internationella elektrotekniska kommissionen eller genom tillämpning av nationella standarder.

(20)

För att de ekonomiska aktörerna ska kunna visa, och de behöriga myndigheterna kunna säkerställa, att elektrisk utrustning som tillhandahållits på marknaden uppfyller säkerhetskraven måste det fastställas förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Beslut nr 768/2008/EG innehåller moduler för mer eller mindre strikta förfaranden för bedömning av överensstämmelse, allt efter risknivån och den erforderliga säkerhetsnivån. För att säkerställa enhetlighet mellan sektorer och undvika tillfälliga varianter bör förfarandena för bedömning av överensstämmelse väljas från dessa moduler.

(21)

Tillverkarna bör upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse som innehåller information som enligt detta direktiv krävs om en elektrisk utrustnings överensstämmelse med detta direktiv och övrig relevant harmoniserad unionslagstiftning.

(22)

För att säkerställa faktisk tillgång till information för marknadskontrolländamål bör den information som krävs för att identifiera alla tillämpliga unionsakter finnas tillgänglig i en enda EU-försäkran om överensstämmelse. För att minska den administrativa bördan för de ekonomiska aktörerna kan denna enda EU-försäkran om överensstämmelse utgöras av dokumentation bestående av enskilda relevanta förklaringar om överensstämmelse.

(23)

CE-märkningen visar att den elektriska utrustningen överensstämmer med kraven och är, i vid bemärkelse, det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse. Allmänna principer för CE-märkning fastställs i förordning (EG) nr 765/2008. Bestämmelser för hur CE-märkningen ska anbringas bör fastställas i detta direktiv.

(24)

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att klargöra att de regler om marknadskontroll i unionen och kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden som fastställs i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på elektrisk utrustning. Detta direktiv bör inte hindra medlemsstaterna från att välja vilka behöriga myndigheter som ska utföra dessa uppgifter.

(25)

Medlemsstaterna bör vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att elektrisk utrustning släpps ut på marknaden endast om den, när den förvaras på rätt sätt och används för sitt avsedda ändamål eller under användningsförhållanden som rimligen kan förutses, inte medför fara för människors hälsa och säkerhet. Elektrisk utrustning bör anses vara oförenlig med de säkerhetskrav som fastställs i detta direktiv endast om den används under förhållanden som rimligen kan förutses, det vill säga en sådan användning som skulle vara resultatet av ett lagligt och lätt förutsebart mänskligt beteende.

(26)

Direktiv 2006/95/EG föreskriver redan ett förfarande i fråga om skyddsåtgärder som är tillämpligt endast om medlemsstaterna är oeniga om en åtgärd som vidtagits av en medlemsstat. För att öka tydligheten och minska handläggningstiden måste det befintliga förfarandet för skyddsåtgärder förbättras, så att det blir effektivare och för att dra fördel av den sakkunskap som finns i medlemsstaterna.

(27)

Det befintliga systemet bör kompletteras med ett förfarande genom vilket berörda parter underrättas om planerade åtgärder när det gäller elektrisk utrustning som utgör en risk för människors eller husdjurs hälsa eller säkerhet eller för egendom. Därigenom bör marknadskontrollmyndigheterna, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, få möjlighet att agera i ett tidigare skede med avseende på sådan elektrisk utrustning.

(28)

Om medlemsstaterna och kommissionen är överens om att en medlemsstats åtgärd är berättigad, bör kommissionen inte involveras ytterligare, utom i de fall då den bristande överensstämmelsen kan anses bero på brister i en harmoniserad standard.

(29)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (8).

(30)

Granskningsförfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter med avseende på elektrisk utrustning som överensstämmer med kraven men som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för andra aspekter av skyddet i allmänhetens intresse.

(31)

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på elektrisk utrustning som överensstämmer med kraven men som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för husdjur eller för egendom„ är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

(32)

Den kommitté som inrättas genom detta direktiv kan i linje med etablerad praxis spela en värdefull roll när det gäller utredning av frågor som avser tillämpningen av detta direktiv som tas upp antingen av kommitténs ordförande eller av en företrädare för en medlemsstat i enlighet med dess arbetsordning.

(33)

När frågor som har anknytning till detta direktiv, förutom frågor om tillämpning eller överträdelse av direktivet, behandlas, dvs. i en expertgrupp inom kommissionen, bör Europaparlamentet i överensstämmelse med gällande praxis få full information och dokumentation och vid behov en inbjudan att närvara vid sammanträdena.

(34)

Kommissionen bör genom genomförandeakter och, mot bakgrund av deras särskilda karaktär, utan att tillämpa förordning (EU) nr 182/2011, fastställa huruvida åtgärder som har vidtagits av medlemsstater avseende elektrisk utrustning som inte uppfyller kraven är berättigade eller ej.

(35)

Medlemsstaterna bör föreskriva sanktioner för överträdelser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats i enlighet med detta direktiv och se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(36)

Det måste fastställas rimliga övergångsbestämmelser om att elektrisk utrustning som redan har släppts ut på marknaden i enlighet med direktiv 2006/95/EG före den dag då nationella åtgärder för att införliva detta direktiv börjar tillämpas, ska få tillhandahållas på marknaden utan att den måste uppfylla ytterligare produktkrav. Distributörerna bör därför kunna tillhandahålla elektrisk utrustning som har släppts ut på marknaden, det vill säga varor som redan finns i distributionskedjan, före den dag då de nationella åtgärderna för införlivande av detta direktiv börjar tillämpas.

(37)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att se till att elektrisk utrustning på marknaden uppfyller säkerhetskrav som tillgodoser en hög skyddsnivå avseende människors och husdjurs hälsa och säkerhet samt avseende egendom, samtidigt som man säkerställer att den inre marknaden fungerar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(38)

Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör endast gälla de bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till det tidigare direktivet. Skyldigheten att införliva de oförändrade bestämmelserna följer av det tidigare direktivet.

(39)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och datumen för tillämpningen av de direktiv som anges i bilaga V.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta direktiv är att se till att elektrisk utrustning som tillhandahålls på marknaden uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå avseende människors och husdjurs hälsa och säkerhet samt avseende egendom, samtidigt som man säkerställer att den inre marknaden fungerar.

Detta direktiv ska tillämpas på elektrisk utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1 000 V för växelström och mellan 75 och 1 500 V för likström, med undantag för utrustning och fenomen som anges i bilaga II.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

1.   tillhandahållande på marknaden: varje leverans av elektrisk utrustning för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

2.   utsläppande på marknaden: första gången elektrisk utrustning tillhandahålls på unionsmarknaden,

3.   tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar elektrisk utrustning eller som låter konstruera och tillverka sådan utrustning och saluför den elektriska utrustningen, i eget namn eller under eget varumärke,

4.   tillverkarens representant: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennas ställe utföra särskilda uppgifter,

5.   importör: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut elektrisk utrustning från ett tredjeland på unionsmarknaden,

6.   distributör: fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom tillverkaren eller importören, som tillhandahåller elektrisk utrustning på marknaden,

7.   ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören,

8.   teknisk specifikation: dokument där det fastställs vilka tekniska krav som en elektrisk utrustning ska uppfylla,

9.   harmoniserad standard: harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i förordning (EU) nr 1025/2012,

10.   bedömning av överensstämmelse: process där det visas huruvida de säkerhetskrav för elektrisk utrustning som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I har uppfyllts,

11.   återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka elektrisk utrustning som redan tillhandahålls slutanvändaren,

12.   tillbakadragande: åtgärd för att förhindra att elektrisk utrustning i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

13.   harmoniserad unionslagstiftning: unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter,

14.   CE-märkning: märkning genom vilken tillverkaren visar att den elektriska utrustningen överensstämmer med de tillämpliga kraven i harmoniserad unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning,

Artikel 3

Tillhandahållande på marknaden och säkerhetskrav

Elektrisk utrustning får endast tillhandahållas på unionsmarknaden om den, efter att ha tillverkats i enlighet med inom unionen gällande god säkerhetsteknisk praxis, inte utgör en fara för människors eller husdjurs hälsa och säkerhet eller för egendom, då den är korrekt installerad och underhållen och används för de ändamål den är avsedd för.

De viktigaste säkerhetskraven anges i bilaga I.

Artikel 4

Fri rörlighet

Medlemsstaterna får inte, när det gäller de aspekter som omfattas av detta direktiv, hindra tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning som uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 5

Leverans av elektricitet

När det gäller elektrisk utrustning ska medlemsstaterna se till att strängare säkerhetskrav än de som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I inte införs av elleverantörer för anslutning till ledningsnät, eller för elleverans till användare av elektrisk utrustning.

KAPITEL 2

DE EKONOMISKA AKTÖRERNAS SKYLDIGHETER

Artikel 6

Tillverkarnas skyldigheter

1.   När tillverkarna släpper ut sin elektriska utrustning på marknaden ska de se till att den har konstruerats och tillverkats i enlighet med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I.

2.   Tillverkarna ska utarbeta den tekniska dokumentation som avses i bilaga III och utföra eller låta utföra förfarandet för bedömning av överensstämmelse som avses i bilaga III.

Om förfarandet för bedömning av överensstämmelse som avses i första stycket har visat att den elektriska utrustningen uppfyller de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkningen.

3.   Tillverkarna ska behålla den tekniska dokumentation som avses i bilaga III och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att den elektriska utrustningen har släppts ut på marknaden.

4.   Tillverkarna ska se till att det finns rutiner som garanterar att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven i detta direktiv. Det ska också tas vederbörlig hänsyn till ändringar i den elektriska utrustningens konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarder som avses i artikel 12, de internationella eller nationella standarder som avses i artiklarna 13 och 14 eller i andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för den elektriska utrustningen.

När det anses lämpligt med tanke på de risker som elektrisk utrustning utgör ska tillverkarna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av elektrisk utrustning som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, utrustning som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av utrustning samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

5.   Tillverkarna ska se till att den elektriska utrustning som de har släppt ut på marknaden är försedd med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av utrustningens storlek eller art, se till att den erforderliga informationen lämnas på förpackningen eller i ett medföljande dokument.

6.   Tillverkarna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den postadress på vilken de kan kontaktas på den elektriska utrustningen, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med den elektriska utrustningen. Den angivna adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

7.   Tillverkarna ska se till att den elektriska utrustningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten. Sådana bruksanvisningar och sådan säkerhetsinformation liksom alla etiketter ska vara tydliga och lättbegripliga.

8.   Tillverkare som anser eller har skäl att tro att elektrisk utrustning som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få den elektriska utrustningen att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla utrustningen. Om den elektriska utrustningen utgör en risk ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit den elektriska utrustningen, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

9.   Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att den elektriska utrustningen överensstämmer med detta direktiv, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den elektriska utrustning som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 7

Tillverkarens representant

1.   Tillverkarna får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

De skyldigheter som anges i artikel 6.1 och skyldigheten att upprätta sådan teknisk dokumentation som avses i artikel 6.2 får inte delegeras till tillverkarens representant.

2.   Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att åtminstone

a)

inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa dem för de nationella marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att den elektriska utrustningen har släppts ut på marknaden,

b)

på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att elektrisk utrustning överensstämmer med kraven,

c)

på begäran samarbeta med de behöriga nationella myndigheterna om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den elektriska utrustning som omfattas av fullmakten.

Artikel 8

Importörernas skyldigheter

1.   Importörerna får endast släppa ut sådan elektrisk utrustning på marknaden som överensstämmer med kraven.

2.   Innan importörerna släpper ut elektrisk utrustning på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört förfarandet för bedömning av överensstämmelse. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att den elektriska utrustningen är försedd med CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6.

Om en importör anser eller har skäl att tro att elektrisk utrustning inte överensstämmer med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I får importören inte släppa ut den elektriska utrustningen på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om den elektriska utrustningen utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3.   Importörerna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den postadress på vilken de kan kontaktas på den elektriska utrustningen, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med den elektriska utrustningen. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

4.   Importörerna ska se till att den elektriska utrustningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

5.   Importörerna ska, så länge de har ansvar för elektrisk utrustning, se till att förvarings- eller transportförhållandena för den elektriska utrustningen inte äventyrar utrustningens överensstämmelse med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I.

6.   När det anses lämpligt med tanke på de risker som elektrisk utrustning utgör ska importörerna för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet utföra slumpvis provning av elektrisk utrustning som tillhandahålls på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, elektrisk utrustning som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av elektrisk utrustning samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

7.   Importörer som anser eller har skäl att tro att elektrisk utrustning som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få den elektriska utrustningen att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla utrustningen. Om den elektriska utrustningen utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit den elektriska utrustningen, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

8.   Under tio år efter det att den elektriska utrustningen har släppts ut på marknaden ska importörerna hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

9.   Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att den elektriska utrustningen överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den elektriska utrustning som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 9

Distributörernas skyldigheter

1.   När distributörerna tillhandahåller elektrisk utrustning på marknaden ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i detta direktiv uppfylls.

2.   Innan distributörerna tillhandahåller elektrisk utrustning på marknaden ska de kontrollera att utrustningen är försedd med CE-märkning, att den åtföljs av de dokument som krävs och av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare i den medlemsstat där den elektriska utrustningen ska tillhandahållas på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 6.5, 6.6 respektive 8.3.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att den elektriska utrustningen inte överensstämmer med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I får distributören inte tillhandahålla utrustningen på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om den elektriska utrustningen utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3.   Distributörerna ska, så länge de har ansvar för en elektrisk utrustning, se till att förvarings- eller transportförhållandena för den elektriska utrustningen inte äventyrar utrustningens överensstämmelse med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I.

4.   Distributörer som anser eller har skäl att tro att elektrisk utrustning som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att få utrustningen att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla den. Om den elektriska utrustningen utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit den elektriska utrustningen, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

5.   Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att den elektriska utrustningen överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med elektrisk utrustning som de tillhandahållit på marknaden.

Artikel 10

Fall där tillverkarens skyldigheter är tillämpliga på importörer och distributörer

Importörer eller distributörer ska anses vara tillverkare enligt detta direktiv och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt artikel 6 när de släpper ut elektrisk utrustning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar utrustning som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med detta direktiv kan påverkas.

Artikel 11

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

De ekonomiska aktörerna ska på begäran identifiera följande aktörer för marknadskontrollmyndigheterna:

a)

Ekonomiska aktörer som har levererat elektrisk utrustning till dem.

b)

Ekonomiska aktörer som de har levererat elektrisk utrustning till.

De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i första stycket i tio år efter det att de har fått den elektriska utrustningen levererad och i tio år efter det att de har levererat den elektriska utrustningen.

KAPITEL 3

DEN ELEKTRISKA UTRUSTNINGENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAVEN

Artikel 12

Presumtion om överensstämmelse på grundval av harmoniserade standarder

Elektrisk utrustning som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas överensstämma med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

Artikel 13

Presumtion om överensstämmelse på grundval av internationella standarder

1.   När sådana harmoniserade standarder som avses i artikel 12 inte har upprättats och offentliggjorts, ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att deras behöriga myndigheter, för det tillhandahållande på marknaden eller för den fria rörlighet som avses i artikel 3 respektive 4, också ska anse elektrisk utrustning vara i överensstämmelse med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I om den överensstämmer med de säkerhetsbestämmelser som fastställs genom internationella standarder från Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC) vilka har offentliggjorts i enlighet med punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2.   Kommissionen ska meddela medlemsstaterna de säkerhetsbestämmelser som avses i punkt 1. Kommissionen ska, efter samråd med medlemsstaterna, ange de säkerhetsbestämmelser och särskilt de varianter av dessa som den rekommenderar ska offentliggöras.

3.   Medlemsstaterna ska inom tre månader underrätta kommissionen om sådana invändningar som de kan ha mot de säkerhetsbestämmelser som har meddelats i enlighet med punkt 2, med angivande av de säkerhetsskäl enligt vilka bestämmelserna inte bör godtas.

I informationssyfte ska hänvisningarna till de säkerhetsbestämmelser mot vilka ingen invändning gjorts offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Presumtion om överensstämmelse på grundval av nationella standarder

När sådana harmoniserade standarder som avses i artikel 12 ännu inte har upprättats och offentliggjorts och sådana internationella standarder som avses i artikel 13 ännu inte har offentliggjorts, ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att deras behöriga myndigheter, för det tillhandahållande på marknaden eller för den fria rörlighet som avses i artikel 3 respektive 4, också ska anse elektrisk utrustning vara i överensstämmelse med de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I om den är tillverkad i överensstämmelse med säkerhetsbestämmelserna i gällande standarder i tillverkarens medlemsstat och om den uppfyller en säkerhetsnivå som motsvarar den som krävs på deras eget territorium.

Artikel 15

EU-försäkran om överensstämmelse

1.   I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I har visats vara uppfyllda.

2.   EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i bilaga IV, innehålla de uppgifter som anges i modul A i bilaga III och regelbundet uppdateras. Den ska översättas till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där den elektriska utrustningen släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

3.   Om elektrisk utrustning omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning till dem.

4.   Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att den elektriska utrustningen överensstämmer med kraven i detta direktiv.

Artikel 16

Allmänna principer för CE-märkning

CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 17

Regler och villkor för CE-märkning

1.   CE-märkningen ska anbringas på den elektriska utrustningen eller dess märkskylt så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig. Om detta inte är möjligt eller lämpligt på grund av den elektriska utrustningens art ska märkningen anbringas på förpackningen och i det medföljande dokumentet.

2.   CE-märkningen ska anbringas innan den elektriska utrustningen släpps ut på marknaden.

3.   Medlemsstaterna ska utgå från befintliga mekanismer för att se till att bestämmelserna om CE-märkning tillämpas korrekt och vidta lämpliga åtgärder i händelse av otillbörlig användning av den märkningen.

KAPITEL 4

MARKNADSKONTROLL I UNIONEN, KONTROLL AV ELEKTRISK UTRUSTNING SOM FÖRS IN PÅ UNIONSMARKNADEN OCH UNIONENS FÖRFARANDE I FRÅGA OM SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 18

Marknadskontroll i unionen och kontroll av elektrisk utrustning som förs in på unionsmarknaden

Artikel 15.3 och artiklarna 16–29 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på elektrisk utrustning.

Artikel 19

Förfarande för att på nationell nivå hantera elektrisk utrustning som utgör en risk

1.   Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att elektrisk utrustning som omfattas av detta direktiv utgör en risk för människors eller husdjurs hälsa eller säkerhet eller för egendom, ska de göra en utvärdering av utrustningen omfattande alla relevanta krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna i det syftet.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid den utvärdering som avses i första stycket konstaterar att den elektriska utrustningen inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att den elektriska utrustningen ska överensstämma med dessa krav, dra tillbaka utrustningen från marknaden eller återkalla den inom en rimlig period som de fastställer i förhållande till typen av risk.

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de åtgärder som avses i andra stycket i denna punkt.

2.   Om marknadskontrollmyndigheterna anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territoriet, ska de informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om utvärderingsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt de ekonomiska aktörerna att vidta.

3.   De ekonomiska aktörerna ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om berörd elektrisk utrustning som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.

4.   Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av den elektriska utrustningen på sin nationella marknad, dra tillbaka den elektriska utrustningen från den marknaden eller återkalla den.

Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

5.   I den information som avses i punkt 4 andra stycket ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den elektriska utrustningen som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk den elektriska utrustningen utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:

a)

Den elektriska utrustningen uppfyller inte de säkerhetskrav som avses i artikel 3 och som anges i bilaga I med avseende på människors eller husdjurs hälsa eller säkerhet eller med avseende på egendom.

b)

Det förekommer brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 12 eller i de internationella eller nationella standarder som avses i artiklarna 13 och 14, vilka ger en presumtion om överensstämmelse.

6.   Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet enligt denna artikel ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på den berörda elektriska utrustningens bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella invändningar mot den vidtagna nationella åtgärden.

7.   Om varken en medlemsstat eller kommissionen inom tre månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 4 andra stycket har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd som vidtagits av en medlemsstat ska åtgärden anses vara berättigad.

8.   Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder, till exempel tillbakadragande av den elektriska utrustningen från marknaden, utan dröjsmål vidtas i fråga om den elektriska utrustningen.

Artikel 20

Unionens förfarande i fråga om skyddsåtgärder

1.   Om det, efter det att förfarandet i artikel 19.3 och 19.4 slutförts, har rests invändningar mot åtgärder som en medlemsstat vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen anta en genomförandeakt för att fastställa om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.

Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

2.   Om den nationella åtgärden anses vara berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att elektrisk utrustning som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras marknader och underrätta kommissionen om detta. Om den nationella åtgärden anses oberättigad ska den berörda medlemsstaten upphäva åtgärden.

3.   Om den nationella åtgärden anses vara berättigad och den elektriska utrustningens bristande överensstämmelse kan tillskrivas en brist i de harmoniserade standarder som avses i artikel 19.5 b i detta direktiv ska kommissionen tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1025/2012.

Artikel 21

Elektrisk utrustning som överensstämmer med kraven men utgör en risk

1.   Om en medlemsstat, efter att ha utfört en utvärdering i enlighet med artikel 19.1, konstaterar att en elektrisk utrustning visserligen överensstämmer med kraven i detta direktiv men utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet, för husdjur eller för egendom, ska den ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder antingen för att säkerställa att den berörda elektriska utrustningen när den har släppts ut på marknaden inte längre utgör en sådan risk eller för att dra tillbaka eller återkalla utrustningen från marknaden inom en rimlig period som medlemsstaten fastställer i förhållande till typen av risk.

2.   De ekonomiska aktörerna ska se till att det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om all elektrisk utrustning som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.

3.   Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna. Informationen ska innehålla alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den elektriska utrustningen, dess ursprung och leveranskedja, den risk den elektriska utrustningen utgör, vilken typ av nationella åtgärder som vidtagits och deras varaktighet.

4.   Kommissionen ska utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och därefter utvärdera de nationella åtgärderna. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen genom genomförandeakter besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

De genomförandeakter som avses i första stycket i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på skyddet för människors hälsa och säkerhet, för husdjur eller för egendom ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 23.3.

5.   Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

Artikel 22

Formell bristande överensstämmelse

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19 ska en medlemsstat, om den konstaterar något av följande, ålägga den berörda ekonomiska aktören att åtgärda den bristande överensstämmelsen:

a)

CE-märkningen har anbringats i strid med artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008 eller artikel 17 i detta direktiv.

b)

CE-märkning saknas.

c)

Det har inte upprättats någon EU-försäkran om överensstämmelse.

d)

EU-försäkran om överensstämmelse har inte upprättats på ett korrekt sätt.

e)

Den tekniska dokumentationen är antingen inte tillgänglig eller inte komplett.

f)

Den information som avses i artikel 6.6 eller artikel 8.3 saknas, är felaktig eller ofullständig.

g)

Något annat av de administrativa krav som fastställs i artikel 6 eller artikel 8 är inte uppfyllt.

2.   Om sådan bristande överensstämmelse som avses i punkt 1 kvarstår ska den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av den elektriska utrustningen på marknaden eller se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

KAPITEL 5

KOMMITTÉ, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för elektrisk utrustning. Kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, jämförd med artikel 5 i den förordningen, tillämpas.

4.   Kommissionen ska höra kommittén angående alla frågor för vilka samråd med sektorsexperter krävs enligt förordning (EU) nr 1025/2012 eller enligt annan unionslagstiftning.

Kommittén får dessutom undersöka alla andra frågor som avser tillämpningen av detta direktiv som tas upp av dess ordförande eller av en företrädare för en medlemsstat i enlighet med dess arbetsordning.

Artikel 24

Sanktioner

Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner för ekonomiska aktörers överträdelser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas. Sådana sanktioner kan omfatta straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser.

Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 25

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna får inte förhindra att elektronisk utrustning som omfattas av och är förenlig med direktiv 2006/95/EG och som släppts ut på marknaden före den 20 april 2016 tillhandahålls på marknaden.

Artikel 26

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 19 april 2016 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 2, 3 första stycket, 4, 6-12, 13.1, 14-25 samt bilagorna II, III och IV. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 20 april 2016.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. De ska även innehålla en uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till det direktiv som upphävts genom det här direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur uppgiften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 27

Upphävande

Direktiv 2006/95/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 20 april 2016, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och datum för tillämpning av direktiven som anges i bilaga V.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 28

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 1, 3 andra stycket, 5, 13.2 och 13.3 samt bilagorna I, V och VI ska tillämpas från och med den 20 april 2016.

Artikel 29

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 26 februari 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  EUT C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 5 februari 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 20 februari 2014.

(3)  EGT L 374, 27.12.2006, s. 10. Direktiv 2006/95/EG är en kodifiering av rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (EGT L 77, 26.3.1973, s. 29).

(4)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

(5)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

(6)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(7)  Godkänd genom rådets beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (EUT L 23, 27.1.2010, s. 35).

(8)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.


BILAGA I

DE VIKTIGASTE SÄKERHETSKRAVEN FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING KONSTRUERAD FÖR ANVÄNDNING INOM VISSA SPÄNNINGSGRÄNSER

1.   Allmänna villkor

a)

För att säkerställa att den elektriska utrustningen används säkert och i tillämpningar som den är avsedd för, ska de väsentliga uppgifterna anges på den elektriska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, i ett medföljande dokument.

b)

Den elektriska utrustningen, tillsammans med tillhörande komponenter, ska tillverkas på ett sådant sätt att det finns garantier för att den kan monteras och anslutas på ett säkert och korrekt sätt.

c)

Den elektriska utrustningen ska konstrueras och tillverkas så att skydd mot sådana risker som anges i punkterna 2 och 3 garanteras, förutsatt att utrustningen används till de ändamål den är avsedd för och underhålls på ett nöjaktigt sätt.

2.   Skydd mot risker orsakade av elektrisk utrustning

Åtgärder av teknisk art ska föreskrivas i överensstämmelse med punkt 1 för att säkerställa att

a)

människor och husdjur är tillräckligt skyddade mot fara för fysisk skada eller annan skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring,

b)

temperaturer, ljusbågar eller strålning, som skulle kunna orsaka fara, inte kan uppstå,

c)

människor, husdjur och egendom är tillräckligt skyddade mot faror som inte är av elektrisk natur, men som man av erfarenhet vet kan orsakas av den elektriska utrustningen,

d)

isoleringen är lämplig för de förhållanden som kan förutses.

3.   Skydd mot risker som kan orsakas av yttre påverkan på den elektriska utrustningen

Tekniska åtgärder ska fastställas i överensstämmelse med punkt 1 för att säkerställa att den elektriska utrustningen

a)

uppfyller de förväntade mekaniska kraven på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,

b)

är motståndskraftig mot påverkan som inte är av mekanisk natur under de förväntade miljöbetingelserna på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,

c)

inte utsätter människor, husdjur och egendom för fara vid överbelastningsförhållanden som kan förutses.


BILAGA II

UTRUSTNING OCH FENOMEN SOM LIGGER UTANFÖR TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR DETTA DIREKTIV

Elektrisk utrustning för användning i explosionsfarlig miljö

Elektrisk utrustning för radiologi och medicinska ändamål

Elektriska delar för varu- och personhissar

Elmätare

Stickproppar och uttag för allmänbruk

Elstängselapparater

Radiostörning

Specialiserad elektrisk utrustning för användning på fartyg, i flygplan eller på tåg, som uppfyller säkerhetsbestämmelser, utarbetade av internationella organ i vilka medlemsstaterna är representerade.

Specialbyggd testningsutrustning avsedd för yrkesmän, uteslutande för användning vid forsknings- och utvecklingsanläggningar för sådana ändamål.


BILAGA III

MODUL A

Intern tillverkningskontroll

1.   Intern tillverkningskontroll är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 4 och säkerställer och försäkrar på eget ansvar att den berörda elektriska utrustningen uppfyller kraven i detta direktiv.

2.   Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentationen. Dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om den elektriska utrustningen uppfyller de relevanta kraven och innehålla en tillfredställande analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av den elektriska utrustningens konstruktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla minst följande:

a)

En allmän beskrivning av den elektriska utrustningen.

b)

Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.

c)

Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur den elektriska utrustningen fungerar.

d)

En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller över de internationella eller nationella standarder som avses i artiklarna 13 och 14 och, i de fall där de harmoniserade standarderna eller de internationella eller nationella standarderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv, inbegripet en förteckning över andra relevanta tekniska specifikationer som följts. När det gäller harmoniserade standarder – eller internationella eller nationella standarder som avses i artiklarna 13 och 14 – som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

e)

Resultat av utförda konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

f)

Provningsrapporter.

3.   Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och övervakningen av den ska leda till att den tillverkade elektriska utrustningen överensstämmer med den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 och med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

4.   CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

4.1

Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskild elektrisk utrustning som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

4.2

Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för en produktmodell och kunna uppvisa den tillsammans med den tekniska dokumentationen för de nationella marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att den elektriska utrustningen har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken elektrisk utrustning den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de behöriga marknadskontrollmyndigheterna.

5.   Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 4 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.


BILAGA IV

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (nr XXXX) (1)

1.

Produktmodell/produkt (produkt-, typ-, parti- eller serienummer):

2.

Namn på och adress till tillverkaren eller dennes representant:

3.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

4.

Föremål för försäkran (identifiera den elektriska utrustningen så att den kan spåras – den kan innehålla en färgbild som är så tydlig att det vid behov går att identifiera den elektriska utrustningen):

5.

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

6.

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

7.

Ytterligare information:

Undertecknat för:

(ort och datum)

(namn, befattning) (namnteckning)


(1)  Det är frivilligt för tillverkaren att numrera EU-försäkran om överensstämmelse.


BILAGA V

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och datum för tillämpningen av de direktiv som anges i del B i bilaga V till direktiv 2006/95/EG

(se artikel 27)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

73/23/EEG

21 augusti 1974 (1)

93/68/EEG

1 juli 1994

1 januari 1995 (2)


(1)  För Danmark utvidgades tidsfristen till fem år, det vill säga den 21 februari 1978. Se artikel 13.1 i direktiv 73/23/EEG.

(2)  Medlemsstaterna skulle fram till den 1 januari 1997 tillåta att produkter som överensstämde med de märkningsbestämmelser som gällde före den 1 januari 1995 släpptes ut på marknaden och togs i bruk. Se artikel 14.2 i direktiv 93/68/EEG.


BILAGA VI

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 2006/95/EG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1 andra stycket

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 12

Artikel 6

Artikel 13

Artikel 7

Artikel 14

Artikel 8.1

Artiklarna 16 och 17

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 9

Artiklarna 18–20

Artikel 10

Artiklarna 16 och 17

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 26.2

Artikel 14

Artikel 27

Artikel 15

Artikel 28

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Artiklarna 15 och 16 samt bilaga IV

Bilaga IV

Bilaga III

Bilaga V

Bilaga V


UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet anser att endast om och när genomförandeakter i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 diskuteras vid möten med kommittéer kan de sistnämnda anses vara kommittéer inom ramen för kommittéförfarandet i den mening som avses i bilaga I till ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen. Möten med kommittéer omfattas således av punkt 15 i ramavtalet om och när andra frågor diskuteras.